Документ 994_802, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.02.2000, підстава - 1484-III
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.05.2000, підстава - 994_545. Подивитися в історії? )

Протокол N 6
до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, який стосується
скасування смертної кари
(укр/рос)
 
зі змінами, внесеними
Протоколом N 11 ( 994_536 )
 
Статус Протоколу див. ( 994_545 )
 
{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }
 
( Протокол ратифіковано Законом N 1484-III ( 1484-14 ) від 22.02.2000 )

 
Офіційний переклад (*)
_______________ 
(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних
справ України 27 січня 2006 року.
     Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ), підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі - Конвенція),
 
     вважаючи, що еволюційні зміни, що мали місце в кількох державах - членах Ради Європи, відображають загальну тенденцію до скасування смертної кари,
 
     домовилися про таке:
 
Стаття 1
 
Скасування смертної кари
 
     Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до такого покарання або страчено.
 
Стаття 2
 
Смертна кара під час війни
 
     Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни; таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями. Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього законодавства.
 
Стаття 3
 
Заборона відступу від зобов'язань
 
     Жодних відступів від положень цього Протоколу не допускається на підставі статті 15 Конвенції ( 995_004 ).
 
Стаття 4
 
Заборона застережень
 
     Жодних застережень стосовно положень цього Протоколу не допускається на підставі статті 57 Конвенції ( 995_004 ).
 
Стаття 5
 
Територіальне застосування
 
     1. Будь-яка держава при підписанні або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи схвалення може зазначити територію чи території, до яких застосовуватиметься цей Протокол.
 
     2. Будь-яка держава може будь-коли після цього надіслати на ім'я Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дії цього Протоколу на будь-яку іншу територію, зазначену в цій заяві. Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.
 
     3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх пунктів, може бути відкликана щодо будь-якої території, зазначеної в цій заяві, у повідомленні на ім'я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
 
Стаття 6
 
Зв'язок із Конвенцією
 
     Держави-учасниці розглядають положення статей 1 - 5 цього Протоколу як додаткові статті Конвенції ( 995_004 ), і всі положення Конвенції застосовуються відповідно.
 
Стаття 7
 
Підписання і ратифікація
 
     Цей Протокол відкритий для підписання державами - членами Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ). Він ратифікується, приймається чи схвалюється. Держава - член Ради Європи не може ратифікувати, прийняти чи схвалити цей Протокол, якщо вона одночасно або раніше не ратифікувала Конвенцію. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення депонуються у Генерального секретаря Ради Європи
 
Стаття 8
 
Набрання чинності
 
     1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати, коли п'ять держав - членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 7.
 
     2. Стосовно будь-якої держави - члена, яка висловить свою згоду на обов'язковість для неї цього Протоколу після набрання ним чинності, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати депонування ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи схвалення.
 
Стаття 9
 
Функції депозитарію
 
     Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени Ради:
 
     a) про будь-яке підписання;
 
     b) про депонування будь-якої ратифікаційної грамоти чи будь-якого документа про прийняття або схвалення;
 
     c) про будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтями 5 і 8;
 
     d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, яке стосується цього Протоколу.
 
     На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.
 
     Учинено у Страсбурзі 28 квітня 1983 року англійською і французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожному підписантові.
 
Протокол N 6
относительно отмены смертной казни
(ETS N 114)
 
(Страсбург, 28 апреля 1983 года)

 
     Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод ( 995_004 ), подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),
     считая, что развитие, имевшее место в нескольких государствах-членах Совета Европы, выражает общую тенденцию в пользу отмены смертной казни,
     согласились о нижеследующем:
 
Статья 1
 
Отмена смертной казни
 
     Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.
 
Статья 2
 
Применение смертной казни в военное время
 
     Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его положениями. Государство сообщает Генеральному секретарю Совета Европы соответствующие положения этого законодательства.
 
Статья 3
 
Запрещение отступлений от соблюдения обязательств
 
     Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 Конвенции ( 995_004 ) не допускаются.
 
Статья 4
 
Запрещение оговорок
 
     Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи 57 Конвенции ( 995_004 ) не допускаются.
 
Статья 5
 
Применение к территориям
 
     1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать территорию или территории, к которым применяется данный Протокол.
     2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления, направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить применение настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает в силу в первый день месяца следующего за датой получения Генеральным секретарем подобного заявления.
     3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано путем уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу с первого дня месяца, следующего за датой получения Генеральным секретарем подобного уведомления.
 
Статья 6
 
Связь с Конвенцией
 
     Государства-участники рассматривают статьи 1 - 5 настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции ( 995_004 ), и все положения Конвенции применяются соответственно.
 
Статья 7
 
Подписание и ратификация
 
     Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию ( 995_004 ). Он подлежит ратификации, принятию или одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или предшествующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
 
Статья 8
 
Вступление в силу
 
     1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой, на которую пять государств-членов Совета Европы выразят свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу в соответствии с положениями статьи 7.
     2. Для любого государства-члена, которое выразит свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой сдачи на хранение ратификационных грамот или документов о принятии или одобрении.
 
Статья 9
 
Функции депозитария
 
     Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета о:
     a) любом подписании;
     b) сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении;
     c) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 5 и 8;
     d) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к данному Протоколу.
     В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
 
     Совершено в г. Страсбурге в 28-й день апреля 1983 года на английском и французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенные копии каждому государству-члену Совета Европы.
 
(Подписи)
 
 Данная редакция вводится в действие с 01.11.1998. 
Протокол вступил в силу 01.03.1985.
Украина подписала Протокол 05.05.1997.вгору