Документ 994_626, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005

               Протокол 
про імпорт до Європейської Спільноти нафтопродуктів,
перероблених в Нідерландських Антилах
( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )
{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз
та Договору про функціонування Європейського Союзу
з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010
див. в ( 994_b06) }

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,
ПРАГНУЧИ докладніше визначити систему торгівлі, що її
застосовувано до імпорту до Європейської Спільноти нафтопродуктів,
перероблених в Нідерландських Антилах,
ПОГОДИЛИСЯ, що до цього Договору ( 994_017 ) належить додати
такі положення:
Стаття 1
Цей Протокол належить застосовувати до імпортованих для
використання в державах-членах нафтопродуктів, що значаться в
Брюссельській номенклатурі на позиціях 27.10, 27.11, 27.12, ex (1)
27.13 (парафін, віск нафтовий чи сланцевий та парафінові залишки)
та 27.14. _______________
(1) Ex (англ., іт.) - колишній.
Стаття 2
Держави-члени беруть на себе зобов'язання надати
нафтопродуктам, переробленим в Нідерландських Антилах, тарифні
преференції, що випливають з асоціації останніх зі Спільнотою, на
умовах, обумовлених в цьому Протоколі. Цих положень належить
дотримуватися, якими б не були правила походження, застосовні в
державах-членах.
Стаття 3
1. Коли Комісія, на запит держави-члена чи з власної
ініціативи, встановить, що імпорт до Спільноти нафтопродуктів,
перероблених в Нідерландських Антилах за системою, обумовленою
вище в статті 2, призводить до реальних ускладнень на ринку однієї
чи кількох держав-членів, Комісія може вирішити, що зацікавленій
державі-членові належить впровадити, підвищити чи відновити мито
на зазначений імпорт такою мірою і на такий період, які можуть
бути потрібними у такій ситуації. Ставки таким чином
впровадженого, підвищеного чи відновленого мита не можуть
перевищувати мита, застосовуваного до третіх країн щодо такої
самої продукції.
2. Положення частини першої можна у будь-якому випадку
застосовувати тоді, коли імпорт до Спільноти нафтопродуктів,
перероблених в Нідерландських Антилах, досягне двох мільйонів
метричних тон.
3. Раду належить інформувати про рішення, що його прийняла
Комісія згідно з частинами першою і другою, зокрема ті, що
спрямовані на відмову запиту держави-члена. Рада, на вимогу
держави-члена, бере на себе відповідальність за питання і може у
будь-який час змінити чи скасувати ці рішення рішенням, ухваленим
кваліфікованою більшістю.
Стаття 4
1. Якщо держава-член вважає, що імпорт нафтопродуктів,
перероблених у Нідерландських Антилах, здійснений безпосередньо чи
через іншу державу-члена згідно з системою, обумовленою вище в
статті 2, призводить до реальних ускладнень на її ринку і що
потрібні негайні дії на їх виправлення, вона може з власної
ініціативи вирішити застосовувати мито на такий імпорт, ставка
якого не може перевищувати мита, застосовуваного до третіх країн
щодо такої самої продукції. Їй належить сповістити про своє
рішення Комісію, яка протягом місяця вирішує, чи належить
зберегти, змінити чи скасувати заходи, що їх вжила держава. До
такого рішення Комісії належить застосовувати частину третю статті
3.
2. Якщо кількість перероблених в Нідерландських Антилах
нафтопродуктів, імпортованих безпосередньо чи через іншу
державу-члена до держави-члена чи держав-членів Європейської
Спільноти згідно з системою, обумовленою вище в статті 2,
перевищує протягом календарного року кількість, зазначену в
додатку до цього Протоколу, заходи, що їх вжито згідно з частиною
першою, належить вважати обгрунтованими. Комісії після того, як
вона пересвідчиться, що зафіксованої кількості досягнуто, належить
офіційно видати документ про вжиття заходів. У такому разі інші
держави-члени утримуються від формального подання до Ради.
Стаття 5
Якщо Спільнота вирішила застосовувати кількісні обмеження на
нафтопродукти, без огляду на те, звідки їх імпортовано, ці
обмеження можна також застосовувати до імпорту таких продуктів з
Нідерландських Антил. У такому разі Нідерландським Антилам
належить надавати преференційний режим у порівнянні з третіми
країнами.
Стаття 6
1. Якщо ухвалено спільне означення походження нафтопродуктів
з третіх країн та асоційованих країн чи прийнято рішення в рамках
спільної торговельної політики щодо зазначених продуктів чи
запроваджено спільну енергетичну політику, Раді належить
одностайним рішенням, після консультацій з Європейським
Парламентом та Комісією, переглянути положення статей від 2 до 5.
2. Проте, коли здійснено такий перегляд, належить у
будь-якому разі зберегти, у прийнятній формі і на мінімальну
кількість в 2 мільйони метричних тон нафтопродуктів, еквівалентні
преференції на користь Нідерландських Антил.
Однак, кожна окрема держава може відступити від зобов'язання
Спільноти щодо еквівалентних преференцій, зазначених у частині
другій цієї статті, беручи до уваги кількість, зазначену в додатку
до цього Протоколу.
Стаття 7
Щоб виконати цей Протокол, Комісія є відповідальною за нагляд
за здійсненням імпорту до держав-членів нафтопродуктів,
перероблених в Нідерландських Антилах. З цією метою
державам-членам належить повідомляти Комісію, що спостерігає за
обігом таких нафтопродуктів, усю потрібну інформацію згідно з
адміністративними умовами, що їх рекомендує Комісія.
Вчинено в Брюсселі тринадцятого дня листопада року одна
тисяча дев'ятсот шістдесят другого.
ДОДАТОК ДО ПРОТОКОЛУ
Щоб виконати частину другу статті 4 про імпорт до
Європейської Спільноти нафтопродуктів, перероблених в
Нідерландських Антилах, Високі Договірні Сторони вирішили, що
кількість 2 мільйони метричних тон нафтопродуктів з Антил належить
поділити між державами-членами таким чином:
Німеччина 625000 метричних тон
Бельгійсько-Люксембурзький економічний союз 200000 метричних тон
Франція 75000 метричних тон
Італія 100000 метричних тон
Нідерланди 1000000 метричних тон.

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/
Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:
Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.вгору