Document 994_587, valid, current version — Signing on July 29, 2005

               Угода 
між Урядом України та Європейським
Співтовариством про торгівлю деякими
сталеливарними виробами

Дата підписання: 29.07.2005 Дата набуття чинності: 29.07.2005
УРЯД УКРАЇНИ, з однієї сторони, та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО
(далі - Співтовариство), з іншої сторони,
далі пойменовані Сторони,
беручи до уваги, той факт, що Угода про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ), яка встановила партнерські
взаємовідносини між Україною, з одного боку, та Європейським
Співтовариством, його країнами-членами, з іншого боку, набула
чинності 1 березня 1998 року,
беручи до уваги бажання Сторін сприяти упорядкованому та
рівноправному розвитку торгівлі металопродукцією між Україною та
Співтовариством,
оскільки стаття 22(1) Угоди про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ) визначає, що торгівля деякими
сталеливарними виробами регулюється положеннями Частини III, за
винятком статті 14, та положеннями Угоди про кількісні обмеження;
оскільки ця Угода є угодою, на яку міститься посилання у Статті
22(1) УПС,
беручи до уваги процес приєднання України до Світової
організації торгівлі (СОТ) та підтримки Співтовариством інтеграції
України до міжнародної торговельної системи,
оскільки торгівля у 1995 - 2001 роках деякими виробами,
здійснювалася в рамках угод між Сторонами, у 2002, у 2003 та у
2004 роках у рамках специфічних заходів та з вересня 2004 року в
рамках угоди, яку доцільно замінити такою угодою, що враховує
розвиток взаємовідносин між Сторонами,
беручи до уваги, що Сторони поновлюють свої зобов'язання щодо
досягнення за належних умов повної лібералізації торгівлі відносно
сталеливарних виробів, які підпадають під дію цієї Угоди,
оскільки ця Угода має супроводжуватися співробітництвом
Сторін у сталеливарній галузі, включаючи відповідні обміни
інформацією, яке здійснюється в рамках контактної групи з питань
вугілля та сталі, як передбачено статтею 22(2) Угоди про
партнерство та співробітництво ( 998_012 ),
ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
СТАТТЯ 1
1. Сфера дії цієї Угоди поширюється на торгівлю
сталеливарними виробами, наведеними у Додатку I до цієї Угоди,
походженням з України та Європейського Співтовариства.
2. Торгівля сталеливарними виробами, які зазначені у Додатку
II, підлягає кількісним обмеженням.
3. Торгівля сталеливарними виробами, які не зазначені у
Додатку II, не підлягає кількісним обмеженням.
4. Інші питання, які пов'язані із застосуванням цієї Угоди та
не регулюються її положеннями, мають бути врегульовані відповідно
до положень Угоди про партнерство та співробітництво ( 998_012 ).
СТАТТЯ 2
1. Сторони погодилися встановити та дотримуватися протягом
терміну дії цієї Угоди кількісних обмежень, зазначених у Додатку
III до цієї Угоди відносно українського експорту до Співтовариства
товарів, перелік яких наведено в Додатку II. Такий експорт
підлягає системі подвійної перевірки, як зазначено в Протоколі А.
2. Сторони підтвердили свої зобов'язання досягти повної
лібералізації торгівлі сталеливарними виробами, зазначеними у
Додатку II, як тільки виникнуть сприятливі умови.
3. Сторони погодилися, що загальний обсяг кількісних
обмежень, встановлений у Додатку III, повинно бути зменшено на
величину імпорту до Співтовариства з України продукції,
переліченої у Додатку II, що здійснювався протягом періоду з
01.01.2005 до набуття чинності цієї Угоди.
4. Імпорт в обсягах, які перевищують відповідні обсяги
кількісних обмежень, встановлені в Додатку III, має бути
дозволений у випадку, коли промисловість Співтовариства не в змозі
задовольнити внутрішній попит або внаслідок дефіциту у постачанні
одного або більше продуктів, зазначених у Додатку II. Консультації
повинні бути проведені негайно за запитом будь-якої Сторони з
метою визначення рівня дефіциту. На підставі результатів
консультацій та базуючись на об'єктивних доказах Співтовариство
має порушити внутрішню процедуру щодо збільшення кількісних
обмежень, встановлених у Додатку III, і якомога швидше прийняти
рішення з цього питання.
5. Кожна сторона у будь-який час може запропонувати
проведення консультації з питань:
- рівнів кількісних обмежень, встановлених у Додатку III,
якщо умови відносно виробів, зазначених у Додатку II, значно
погіршилися або поліпшилися;
- можливості переносу невикористаних обсягів кількісних
обмежень, зазначених у Додатку III, з груп, які не були повністю
використані, до інших груп.
СТАТТЯ 3
1. На сталеливарні вироби, перелік яких наведено у Додатку II
та які імпортуються на митну територію Співтовариства для вільного
обігу, має бути пред'явлена ліцензія на експорт, видана
компетентними органами України, і документ, що засвідчує
походження товару, відповідно до положень Протоколу А.
2. Імпорт на митну територію Співтовариства сталеливарних
виробів, перелік яких встановлюється в Додатку II, не підлягає
кількісним обмеженням, визначеним у Додатку III, за умови, що вони
декларуються як такі, що призначені для реекспорту за межі
Співтовариства в такому ж стані або після переробки в рамках
існуючої у Співтоваристві адміністративної системи контролю.
3. Перенесення обсягів кількісних обмежень, які не
використані протягом будь-якого календарного року, до відповідних
кількісних обмежень на наступний календарний рік дозволяється в
межах до 10 відсотків від обсягу відповідного кількісного
обмеження, встановленого в Додатку III для відповідних груп
товарів для року, в якому воно не було використано. Не пізніше 1
березня наступного року Уряд України сповіщатиме Співтовариство
про свій намір скористатися цим положенням.
4. До 15 відсотків кількісного обмеження для даної групи
продукції може бути перенесено за згодою обох Сторін. Кількісні
обмеження для відповідної групи товарів можуть бути скориговані
тільки один раз протягом календарного року. Будь-які поправки, які
виникають у результаті перенесень кількісних обмежень, мають
стосуватися тільки поточного календарного року. На початку
наступного календарного року кількісні обмеження мають відповідати
обсягам, які визначені у Додатку III, без шкоди положенням
наведеного параграфа 3. Не пізніше 31 травня наступного року Уряд
України сповіщає Співтовариство про свій намір скористатися цим
положенням.
СТАТТЯ 4
1. З метою найефективнішого використання системи подвійної
перевірки та мінімізації можливостей зловживання та обману:
- органи Співтовариства до 28 числа кожного місяця мають
інформувати компетентні органи України про дозволи на імпорт,
видані протягом попереднього місяця;
- компетентні органи України до 28 числа кожного місяця мають
інформувати органи Співтовариства про експортні ліцензії, видані
протягом попереднього місяця.
2. У разі будь-яких значних розбіжностей у наданій
інформації, з урахуванням чинників часу, кожна Сторона може
зробити запит стосовно проведення консультацій, які мають
розпочатися негайно.
3. Без шкоди положенням параграфа 1 та з метою забезпечення
ефективної дії цієї Угоди Сторони погоджуються вживати всіх
необхідних заходів із метою запобігання, розслідування та
здійснення будь-яких необхідних правових і/або адміністративних
дій проти обману шляхом перевантаження, зміни маршруту,
неправдивого декларування стосовно країни або місця походження,
фальсифікації документів, неправдивого декларування кількісного
опису або класифікації товару та будь-яким іншим чином. Сторони
відповідно погоджуються запровадити необхідні правові положення та
адміністративні процедури, що дозволяють застосовувати ефективні
дії проти такого обману, які включають застосування правових
зобов'язуючих корегуючих заходів щодо експортерів та/або
імпортерів, які мають відношення до цього.
4. Якщо будь-яка Сторона на підставі наявної інформації
вважає, що ця Угода порушується, то така Сторона може зробити
запит про проведення консультацій з іншою Стороною, які мають
відбутися негайно.
5. До отримання результатів консультацій, які передбачені
параграфом 3, Уряд України повинен як запобіжний захід, якщо це
вимагається Співтовариством, за умови надання істотних доказів
фальсифікації здійснити всі необхідні заходи для забезпечення
коригування кількісних обмежень. Згадані коригування підлягають
погодженню протягом проведення консультації, передбачених
параграфом 3, та повинні бути здійснені для календарного року, в
якому було зроблено запит про консультації згідно з параграфом 3,
або для наступного року, якщо обмеження на цей календарний рік
вичерпані.
6. Якщо в ході консультацій, передбачених параграфом 3,
Сторони не можуть досягти взаємоприйнятного рішення,
Співтовариство має право за наявності достатніх доказів того, що
вироби походженням з України були імпортовані з порушенням
положень цієї Угоди, зарахувати відповідні обсяги зазначених
виробів як такі, що були експортовані в межах кількісних обмежень,
встановлених згідно з Додатком III.
7. Якщо в ході консультацій, передбачених параграфом 3,
Сторони не можуть досягти взаємоприйнятного рішення,
Співтовариство має право за наявності достатніх доказів
неправдивого декларування щодо кількості виробів або їх
класифікації відмовитися від імпорту зазначених виробів.
8. Сторони погоджуються всебічно співпрацювати для
запобігання та ефективного розв'язання всіх проблем, що виникають
внаслідок порушення положень цієї Угоди.
СТАТТЯ 5
1. Установлені цією Угодою кількісні обмеження на імпорт до
Співтовариства сталеливарних виробів, зазначених в Додатку II, не
розподіляються Співтовариством на регіональні частки.
2. Сторони співпрацюють із метою запобігання раптовим і
шкідливим змінам у традиційних торговельних потоках до
Співтовариства. У випадку раптової або шкідливої зміни у
традиційних торговельних потоках (у тому числі регіональній
концентрації або втраті традиційних споживачів), Співтовариство
має право зробити запит щодо проведення консультацій для пошуку
шляху вирішення проблеми. Такі консультації мають відбутися
негайно.
3. Уряд України буде намагатися забезпечити експорт до
Співтовариства виробів, перелік яких зазначено в Додатку II,
рівномірно протягом року. У випадку раптового і шкідливого різкого
збільшення імпорту Співтовариство матиме право зробити запит щодо
проведення консультацій для пошуку шляху вирішення проблеми. Такі
консультації мають відбутися негайно.
4. На додаток до зобов'язання, яке міститься у параграфі 3,
без шкоди проведенню консультацій, передбачених Статтею 2(5), у
разі, якщо обсяг за ліцензіями, виданими компетентними органами
України, досяг 90 відсотків кількісних обмежень на даний
календарний рік, кожна Сторона може зробити запит щодо проведення
консультацій стосовно кількісних обмежень на цей рік. Такі
консультації мають відбутися негайно. До отримання результатів
таких консультацій відповідні органи України можуть продовжувати
видачу експортних ліцензій на вироби, перелік яких визначено у
Додатку II, за умови, що вони не перебільшують кількостей,
зазначених у Додатку III.
СТАТТЯ 6
1. Якщо будь-який товар, код якого зазначений у Додатку I,
був імпортований до Співтовариства з України за такими умовами, що
спричиняють або загрожують спричинити істотну шкоду виробникам
аналогічної продукції у Співтоваристві, Співтовариство має надати
Урядові України усю відповідну інформацію з метою пошуку рішення,
прийнятного для обох Сторін. Сторони повинні негайно розпочинати
консультації.
2. Якщо під час консультацій, зазначених у параграфі 1, не
буде досягнуто домовленості протягом 30 днів від дати направлення
запиту до Співтовариства, Співтовариство має право вжити захисних
заходів згідно з положень Угоди про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ).
3. Незважаючи на положення цієї Угоди, мають застосовуватись
положення ст. 19 Угоди про партнерство та співробітництво
( 998_012 ).
СТАТТЯ 7
1. Класифікація виробів, які охоплюються цією Угодою,
ґрунтується на базі тарифної та статистичної номенклатури
Співтовариства (далі Комбінована номенклатура або абревіатура CN).
Будь-які зміни та доповнення до Комбінованої номенклатури
(CN), внесені відповідно до чинної процедури Співтовариства,
стосовно виробів, перелік яких встановлюється у Додатку II, або
будь-яке рішення щодо класифікації товарів не має призводити до
зменшення обсягу кількісних обмежень на товари, перелік яких
установлюється у Додатку III.
2. Походження виробів, які охоплюються цією Угодою,
визначається відповідно до норм чинного законодавства
Співтовариства. Будь-яка поправка до цих правил походження
повідомляється Уряду України і не має призводити до зменшення
кількісних обмежень відповідно до цієї Угоди. Процедури контролю
за походженням зазначених виробів викладені у Протоколі А.
СТАТТЯ 8
1. Без шкоди періодичному обміну інформацією про експортні
ліцензії та дозволи на імпорт, який передбачено Статтею 4 (1),
Сторони погоджуються періодично обмінюватися наявною статистичною
інформацією відносно виробів, зазначених у Додатку II, з
урахуванням найкоротших термінів, протягом яких готується
інформація щодо експортних ліцензій, дозволів на імпорт, виданих
згідно із Статтею 3, а також статистичних даних стосовно експорту
та імпорту вказаних виробів.
2. Кожна Сторона може порушити питання щодо проведення
консультацій у разі будь-яких значних розбіжностей в інформації,
якою здійснено обмін.
СТАТТЯ 9
1. Без шкоди положенням щодо консультацій, проведення яких
передбачено у попередніх статтях, на вимогу кожної Сторони мають
проводитися консультації з будь-яких питань, що пов'язані з дією
цієї Угоди. Консультації проводяться у дусі співробітництва і з
бажанням узгодити розбіжності між Сторонами.
2. У випадках коли положеннями цієї Угоди передбачено негайне
проведення консультацій, Сторони беруть зобов'язання вжити усіх
прийнятних заходів для досягнення цього.
3. Усі інші консультації регулюються такими положеннями:
- будь-який запит щодо проведення консультацій направляється
іншій Стороні у письмовій формі;
- за необхідності запит має направлятися у прийнятні терміни
та супроводжуватись коментарем, в якому викладаються підстави для
проведення консультації;
- консультації розпочинаються протягом одного місяця від дати
отримання запиту;
- консультації мають забезпечити досягнення взаємоприйнятного
рішення протягом одного місяця від дати їх започаткування, якщо
цей термін не подовжено за згодою Сторін.
СТАТТЯ 10
1. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Вона
застосовується до 31 грудня 2006 року з будь-якими змінами,
внесеними за погодженням Сторін, якщо тільки її дію не припинено
згідно з положеннями параграфа 3 або параграфа 4 цієї Статті.
2. Кожна Сторона може в будь-який час запропонувати внесення
змін до цієї Угоди, які узгоджуються Сторонами та набирають
чинності за взаємною домовленістю Сторін.
3. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом
направлення письмово повідомлення іншій Стороні не пізніше аніж за
6 місяців до дати припинення дії цієї Угоди. Угода втрачає
чинність по завершенні зазначеного періоду. Обмеження, встановлені
цією Угодою, скорочуються на засадах пропорційності на дату
припинення чинності цією Угодою, якщо Сторони не домовились про
інше.
4. У випадку, якщо Україна набуде членства у Світовій
організації торгівлі (СОТ) до закінчення терміну дії цієї Угоди,
дія цієї Угоди припиняється та кількісні обмеження
скасовуватимуться з дати набуття членства.
5. Якщо Сторони не в змозі досягти взаємоприйнятного рішення
в ході консультацій згідно з попередніми Статтями або дію цієї
Угоди буде припинено однією зі Сторін, Співтовариство залишає за
собою право у будь-який час запроваджувати всі необхідні заходи, в
тому числі встановлювати в односторонньому порядку квоту стосовно
експорту з України виробів, зазначених в Додатку II.
6. Додатки I, II, III, Заяви 1, 2, 3 та 4, погоджений
протокол та протокол А до цієї Угоди складають невід'ємну її
частину.
СТАТТЯ 11
Цю Угоду укладено у двох примірниках українською, датською,
голландською, англійською, естонською, фінською, французькою,
німецькою, грецькою, латвійською, литовською, мальтійською,
італійською, польською, португальською, словацькою, іспанською,
угорською, чеською, шведською мовами, причому кожний з цих текстів
є автентичним.
Вчинено в м. Брюссель.
За Уряд України За Європейське Співтовариство
(підпис) (підпис)
Додаток I

7201 10 11 00 7208 39 00 90 7211 19 00 10 7216 31 10 90 7221 00 10 00 7228 10 20 00
7201 10 19 00 7208 40 00 10 7211 19 00 90 7216 31 90 00 7221 00 90 00 7228 20 10 10
7201 10 30 00 7208 40 00 90 7211 23 20 10 7216 32 11 00 7228 20 10 91
7201 10 90 00 7208 51 20 10 7211 23 30 10 7216 32 19 00 7222 11 11 00 7228 20 91 10
7201 20 00 00 7208 51 20 91 7211 23 30 91 7216 32 91 00 7222 11 19 00 7228 20 91 90
7201 50 10 00 7208 51 20 93 7211 23 80 10 7216 32 99 00 7222 11 81 00 7228 30 20 00
7201 50 90 00 7208 51 20 97 7211 23 80 91 7216 33 10 00 7222 11 89 00 7228 30 41 00
7208 51 20 98 7211 29 00 10 7216 33 90 00 7222 19 10 00 7228 30 49 00
7202 11 20 00 7208 51 91 00 7211 90 00 11 7216 40 10 00 7222 19 90 00 7228 30 61 00
7202 11 80 00 7208 51 98 10 7216 40 90 00 7222 30 97 10 7228 30 69 00
7202 99 10 10 7208 51 98 91 7212 10 10 00 7216 50 10 00 7222 40 10 00 7228 30 70 00
7208 51 98 99 7212 10 90 11 7216 50 91 00 7222 40 90 10 7228 30 89 00
7203 10 00 00 7208 52 10 00 7212 20 00 11 7216 50 99 00 7228 60 20 10
7203 90 00 00 7208 52 91 00 7212 30 00 11 7216 99 00 10 7224 10 00 00 7228 60 80 10
7208 52 99 00 7212 40 20 10 7224 90 02 00 7228 70 10 00
7204 10 00 00 7208 53 10 00 7212 40 20 91 7218 10 00 00 7224 90 03 00 7228 70 90 10
7204 21 10 00 7208 53 90 00 7212 40 80 11 7218 91 10 00 7224 90 05 00 7228 80 00 10
7204 21 90 00 7208 54 00 00 7212 50 20 11 7218 91 80 00 7224 90 07 00 7228 80 00 90
7204 29 00 00 7208 90 00 10 7212 50 30 11 7218 99 11 00 7224 90 08 00
7204 30 00 00 7212 50 40 11 7218 99 20 00 7224 90 14 00 7301 10 00 00
7204 41 10 00 7209 15 00 00 7212 50 61 11 7224 90 15 00
7204 41 91 00 7209 16 10 00 7212 50 69 11 7219 11 00 00 7224 90 31 00 7302 10 21 00
7204 41 99 00 7209 16 90 00 7212 50 90 13 7219 12 10 00 7224 90 38 00 7302 10 23 00
7204 49 10 00 7209 17 10 00 7212 50 90 17 7219 12 90 00 7302 10 29 00
7204 49 30 00 7209 17 90 00 7212 60 00 11 7219 13 10 00 7225 11 00 00 7302 10 40 00
7204 49 90 00 7209 18 10 00 7212 60 00 91 7219 13 90 00 7225 19 10 00 7302 10 50 00
7204 50 00 00 7209 18 91 00 7219 14 10 00 7225 19 90 00 7302 10 90 00
7209 18 99 00 7213 10 00 00 7219 14 90 00 7225 20 00 10 7302 40 00 00
7206 10 00 00 7209 25 00 00 7213 20 00 00 7219 21 10 00 7225 30 00 00
7206 90 00 00 7209 26 10 00 7213 91 10 00 7219 21 90 00 7225 40 12 30
7207 11 11 00 7209 26 90 00 7213 91 20 00 7219 22 10 00 7225 40 12 90
7207 11 14 00 7209 27 10 00 7213 91 41 00 7219 22 90 00 7225 40 40 00
7207 11 16 00 7209 27 90 00 7213 91 49 00 7219 23 00 00 7225 40 60 00
7207 12 10 00 7209 28 10 00 7213 91 70 00 7219 24 00 00 7225 40 90 00
7207 19 12 10 7209 28 90 00 7213 91 90 00 7219 31 00 00 7225 50 00 00
7207 19 12 91 7209 90 00 10 7213 99 10 00 7219 32 10 00 7225 91 00 10
7207 19 12 99 7213 99 90 00 7219 32 90 00 7225 92 00 10
7207 19 80 10 7210 11 00 10 7219 33 10 00 7225 99 00 10
7207 20 11 00 7210 12 20 10 7214 20 00 00 7219 33 90 00
7207 20 15 00 7210 12 80 10 7214 30 00 00 7219 34 10 00 7226 11 00 10
7207 20 17 00 7210 20 00 10 7214 91 10 00 7219 34 90 00 7226 19 10 00
7207 20 32 00 7210 30 00 10 7214 91 90 00 7219 35 10 00 7226 19 80 10
7207 20 52 00 7210 41 00 10 7214 99 10 00 7219 35 90 00 7226 20 00 10
7207 20 80 10 7210 49 00 10 7214 99 31 00 7219 90 10 00 7226 91 20 00
7210 50 00 10 7214 99 39 00 7220 11 00 00 7226 91 91 00
7208 10 00 00 7210 61 00 10 7214 99 50 00 7220 12 00 00 7226 91 99 00
7208 25 00 00 7210 69 00 10 7214 99 71 00 7226 92 00 10
7208 26 00 00 7210 70 10 10 7214 99 79 00 7220 20 21 10 7226 93 00 10
7208 27 00 00 7210 70 80 10 7214 99 95 00 7220 20 29 10 7226 94 00 10
7208 36 00 00 7210 90 30 10 7220 20 41 10 7226 99 00 10
7208 37 00 10 7210 90 40 10 7215 90 00 10 7220 20 49 10
7208 37 00 90 7210 90 80 91 7220 20 81 10 7227 10 00 00
7208 38 00 10 7216 10 00 00 7220 20 89 10 7227 20 00 00
7208 38 00 90 7211 13 00 00 7216 21 00 00 7220 90 00 11 7227 90 10 00
7208 39 00 10 7211 14 00 10 7216 22 00 00 7220 90 00 31 7227 90 50 00
7211 14 00 90 7216 31 10 10 7227 90 95 00
Додаток II
SA Плоский прокат
7208 51 98 10 7209 90 00 10 7212 50 90 13
SA1. 7208 51 98 91 7212 60 00 11
(рулонний)
7208 51 98 99 7210 11 00 10 7212 60 00 91
7208 10 00 00 7208 52 91 10 7210 12 20 10
7208 25 00 00 7208 52 91 90 7210 12 80 10 7219 21 10 00
7208 26 00 00 7208 52 10 00 7210 20 00 10 7219 21 90 00
7208 27 00 00 7208 52 99 00 7210 30 00 10 7219 22 10 00
7208 36 00 00 7208 53 10 00 7210 41 00 10 7219 22 90 00
7208 37 00 10 7210 49 00 10 7219 23 00 00
7208 37 00 90 7211 13 00 00 7210 50 00 10 7219 24 00 00
7208 38 00 10 7210 61 00 10 7219 31 00 00
7208 38 00 90 7225 40 12 30 7210 69 00 10 7219 32 10 00
7208 39 00 10 7225 40 40 00 7210 70 10 10 7219 32 90 00
7208 39 00 90 7225 40 60 00 7210 70 80 10 7219 33 10 00
7225 99 00 10 7210 90 30 10 7219 33 90 00
7211 14 00 10 7210 90 40 10 7219 34 10 00
7211 19 00 10 7210 90 80 91 7219 34 90 00
7219 35 10 00
7219 11 00 00 SA3. (інший) 7211 14 00 90 7219 35 90 00
7219 12 10 00 7211 19 00 90
7219 12 90 00 7208 40 00 90 7211 23 20 10 7225 40 12 90
7219 13 10 00 7208 53 90 00 7211 23 30 10 7225 40 90 00
7219 13 90 00 7208 54 00 00 7211 23 30 91
7219 14 10 00 7208 90 00 10 7211 23 80 10
7219 14 90 00 7211 23 80 91
7209 15 00 00 7211 29 00 10
7225 20 00 10 7209 16 10 00 7211 90 00 11
7225 30 10 00 7209 16 90 00
7225 30 90 00 7209 17 10 00 7212 10 10 00
7209 17 90 00 7212 10 90 11
SA2. 7209 18 10 00 7212 20 00 11
(товстолистовий)
7209 18 91 00 7212 30 00 11
7208 40 00 10 7209 18 99 00 7212 40 20 10
7208 51 20 10 7209 25 00 00 7212 40 20 91
7208 51 20 91 7209 26 10 00 7212 40 80 11
7208 51 20 93 7209 26 90 00 7212 50 20 11
7208 51 20 97 7209 27 10 00 7212 50 30 11
7208 51 20 98 7209 27 90 00 7212 50 40 11
7208 51 91 10 7209 28 10 00 7212 50 61 11
7208 51 91 90 7209 28 90 00 7212 50 69 11
SB Сортовий прокат
SB1. (балки) SB3. (інший)
7207 19 80 10 7207 19 12 10 7222 11 11 00 7301 10 00 00
7207 20 80 10 7207 19 12 91 7222 11 19 00
7207 19 12 99 7222 11 81 10
7216 31 10 10 7207 20 52 00 7222 11 81 90
7216 31 10 90 7222 11 89 10
7216 31 90 00 7214 20 00 00 7222 11 89 90
7216 32 11 00 7214 30 00 00 7222 19 10 00
7216 32 19 00 7214 91 10 00 7222 19 90 00
7216 32 91 00 7214 91 90 00 7222 30 97 10
7216 32 99 00 7214 99 10 00 7222 40 10 00
7216 33 10 00 7214 99 31 00 7222 40 90 10
7216 33 90 00 7214 99 39 00
7214 99 50 00 7224 90 02 89
7214 99 71 10 7224 90 31 00
SB2. (катанка) 7214 99 71 90 7224 90 38 00
7214 99 79 10
7213 10 00 00 7214 99 79 90 7228 10 20 00
7213 20 00 00 7214 99 95 10 7228 20 10 10
7213 91 10 00 7214 99 95 90 7228 20 10 91
7213 91 20 00 7228 20 91 10
7213 91 41 00 7215 90 00 10 7228 20 91 90
7213 91 49 00 7228 30 20 00
7213 91 70 00 7216 10 00 00 7228 30 41 00
7213 91 90 00 7216 21 00 00 7228 30 49 00
7213 99 10 00 7216 22 00 00 7228 30 61 00
7213 99 90 00 7216 40 10 00 7228 30 69 00
7216 40 90 00 7228 30 70 00
7221 00 10 00 7216 50 10 00 7228 30 89 00
7221 00 90 00 7216 50 91 00 7228 60 20 10
7227 10 00 00 7216 50 99 00 7228 60 80 10
7227 20 00 00 7216 99 00 10 7228 70 10 00
7227 90 10 00 7228 70 90 10
7227 90 50 00 7218 99 20 00 7228 80 00 10
7227 90 95 00 7228 80 00 90
ДОДАТОК III
Кількісні обмеження
(тонни)
Вироби 2005 2006
SA. Плоский прокат
SA1. Рулонний 150000 153750
SA2. Товстолистовий 348000 356700
SA3. Інший 97000 99425
SB. Сортовий прокат
SB1. Балки 30000 30750
SB2. Катанка 125000 128125
SB3. Інший 230000 235750
Примітка. SA та SB - "категорії",
SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 та SB3 - "групи виробів"
Погоджений протокол
У контексті Угоди Сторони погодились, що:
- виконуючи домовленість щодо обміну інформацією стосовно
експортних ліцензій та дозволів на імпорт, передбаченого Статтею
4(1), Сторони надаватимуть ці дані в порядку інформації
державам-членам Співтовариства у доповнення до інформування
Співтовариства в цілому,
- очікуючи позитивних результатів консультацій, передбачених
Статтею 5(2), Уряд України співпрацюватиме в разі відповідного
звернення Співтовариства шляхом невидачі експортних ліцензій, які
б могли ще більше загострити проблеми, які виникають внаслідок
неочікуваних та шкідливих змін у традиційних торговельних потоках,
а також
- Уряд України зважатиме на характер малих регіональних
ринків у межах Співтовариства, враховуючи їх традиційні потреби у
постачанні, для того, щоб уникнути регіональної концентрації.
Заява N 1
У контексті цієї Угоди, зокрема Статті 3 зазначеної Угоди,
Сторони підтверджують своє розуміння, що ця Угода не впливатиме на
існуючі системи імпорту та мита щодо сталеливарних виробів,
згаданих у Додатку II до Угоди, які призначені для окремих
категорій кораблів, човнів та інших суден, бурильних або
виробничих платформ з метою їх будівництва, ремонту, експлуатації
чи переобладнання, а також товарів, призначених для монтажу або
обладнання таких кораблів, човнів чи інших суден.
Заява N 2
Метою обох сторін є повна лібералізація торгівлі будь-яким
брухтом чорних металів та забезпечення скасування кількісних
обмежень або інших заходів, які мають аналогічний вплив на експорт
будь-якого брухту чорних металів, який класифікується за кодом
Комбінованої номенклатури ЄС 7204, таких як мита та збори.
Однак Україна не має можливості повністю впровадити визначену
мету та запроваджує мито на експорт будь-якого металобрухту у
розмірі 30 Євро за тонну. У обсягах кількісних обмежень,
встановлених у Додатку III до цієї Угоди, враховано зазначене
експортне мито. Україна зобов'язується не збільшувати це мито.
Якщо Україна зменшить або скасує це мито, кількісні обмеження,
зазначені у Додатку III, будуть збільшені відповідно на 43
відсотка. Зростання кількісних обмежень має бути пропорційним
зниженню експортного мита.
У разі зменшення або скасування ставки експортного мита на
окремий сорт брухту (наприклад, шредерний та інші), Сторони мають
негайно розпочати консультації щодо збільшення кількісних
обмежень, зазначених у Додатку III.
Заява N 3
Сторони мають на меті повну лібералізацію торгівлі
сталеливарними виробами. У цьому зв'язку Сторони мають наміри
скасувати кількісні обмеження відразу ж після набуття Україною
членства у СОТ. Вони також визнають, що важливою умовою сприяння
торгівлі між ними є сумісність регулювання конкуренції, державної
допомоги та заходів щодо захисту навколишнього середовища, що
запроваджуються кожною Стороною. Враховуючи зазначене та за згодою
компетентних органів України Співтовариство має надавати Україні
технічну допомогу в рамках наявних бюджетних коштів з метою
прийняття та імплементації законодавчих норм, які є сумісними з
нормами, що прийняті та застосовуються Співтовариством. Така
допомога повинна бути визначена в програмах, які мають бути
погоджені обома Сторонами, та чітко встановлювати цілі, засоби та
терміни.
Заява N 4
У випадку якщо українськими операторами були створені
сервісні центри в Європейському Співтоваристві, на яких продукція,
яка зазначена у Додатку II, підлягатиме подальшої переробці, Уряд
України заявляє, що він може звернутись з запитом щодо збільшення
кількісних обмежень, встановлених у Додатку III. В цьому випадку
Співтовариство може розглядати такий запит на збільшення квоти і
Сторони розпочинають консультації якомога швидше.
ПРОТОКОЛ А
ГЛАВА I
КЛАСИФІКАЦІЯ
Стаття 1
1. Компетентні органи Співтовариства зобов'язуються
інформувати компетентні органи України про будь-які зміни у
Комбінованій Номенклатурі ЄС стосовно виробів, які охоплюються
цією Угодою, до дати набуття ними чинності у Співтоваристві.
2. Компетентні органи Співтовариства зобов'язуються
інформувати компетентні органи України про будь-які рішення
відносно класифікації виробів, які охоплюються цією Угодою,
протягом не пізніше одного місяця від дати їх прийняття.
Такий опис включає:
a) опис відповідних товарів;
b) відповідні коди Комбінованої Номенклатури ЄС;
c) причини, що призвели до такого рішення.
3. Якщо рішення щодо класифікації призводять до зміни порядку
класифікації будь-якого виробу, який охоплюється цією Угодою,
компетентні органи Співтовариства направляють повідомлення за
тридцять днів до того, як це рішення набуде чинності, починаючи з
дати повідомлення. Вироби, відвантажені до дати набрання чинності
цим рішенням, продовжують підлягати попередньому порядку
класифікації за умови, що ці товари імпортуються до Співтовариства
протягом 60 днів із цієї дати.
4. Якщо рішення Співтовариства щодо класифікації, яке
призводить до зміни порядку класифікації будь-якого виробу, який
охоплюється Угодою, впливає на категорію, що підлягає кількісним
обмеженням, Сторони погоджуються розпочати консультації, згідно з
процедурами, зазначеними у Статті 9 (3) Угоди, з метою виконання
зобов'язання, яке міститься у Статті 7 (1) Угоди.
5. У випадку розбіжностей між компетентними органами України
і Співтовариства стосовно класифікації виробів, які охоплюються
Угодою, у пункті в'їзду на територію Співтовариства, класифікація
тимчасово грунтуватиметься на показниках, наданих Співтовариством,
до проведення консультацій згідно з Статтею 9 Угоди з метою
досягнення домовленості про остаточну класифікацію даних виробів.
ГЛАВА 2
ПОХОДЖЕННЯ
СТАТТЯ 2
1. Вироби походженням з України відповідно до чинних Правил
Співтовариства стосовно експорту до Співтовариства згідно з
домовленостями, встановленими цією Угодою, супроводжуються
сертифікатом про українське походження згідно із зразком, який
додається до цього Протоколу.
2. Сертифікат походження засвідчується українськими
компетентними органами, уповноваженими на те згідно із
законодавством України, щодо того, чи можуть дані вироби
розглядатися як вироби походженням з України.
СТАТТЯ 3
Сертифікат про походження видається тільки за письмовою
заявою експортера або на відповідальність експортера, його
уповноваженого представника. Українські компетентні органи,
уповноважені на те згідно з законодавством України, забезпечують
належне оформлення сертифіката походження, і з цією метою вони
вимагають будь-які необхідні документальні підтвердження або
проводять будь-яку перевірку, яку вони вважають доцільною.
СТАТТЯ 4
Виявлення незначних розходжень між даними, занесеними до
сертифіката походження, та даними, занесеними до документів, які
пред'являються митниці з метою виконання формальних процедур щодо
ввезення виробів, не мають ipso facto піддавати сумніву дані, які
містяться у сертифікаті.
ГЛАВА III
СИСТЕМА ПОДВІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДЛЯ ВИРОБІВ, ЩО
ПІДПАДАЮТЬ ПІД КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ
РОЗДІЛ I
ЕКСПОРТ
СТАТТЯ 5
1. Компетентні органи України видають ліцензію на експорт
усіх партій сталеливарних виробів з України, які охоплюються
Угодою в рамках кількісних обмежень, зазначених у Додатку II
Угоди.
СТАТТЯ 6
1. Ліцензія на експорт повинна відповідати зразку, який
видається відповідно до цього Протоколу, і є дійсною для експорту
на всій митній території Співтовариства.
2. Кожна ліцензія на експорт повинна засвідчувати, зокрема,
що кількість даного виробу зараховується до відповідного
кількісного обмеження, встановленого для даного виробу у Додатку
II Угоди.
СТАТТЯ 7
Компетентні органи Співтовариства повинні бути негайно
проінформовані про скасування або зміну будь-якої вже виданої
ліцензії на експорт.
СТАТТЯ 8
1. Експорт зараховується до обсягів кількісних обмежень,
встановлених на рік, у якому було здійснено відвантаження товарів,
навіть якщо ліцензія на експорт видана після такого відвантаження.
2. Для цілей застосування параграфа 1 цієї статті
відвантаження товарів вважається здійсненим від дати їх
завантаження у транспортний засіб із метою експорту.
СТАТТЯ 9
При застосуванні Статті 11 цього Протоколу пред'явлення
ліцензії на експорт здійснюється не пізніше 31 березня року, що
йде за роком, в якому товари, які охоплюються ліцензією, були
поставлені.
РОЗДІЛ II
ІМПОРТ
СТАТТЯ 10
1. Для груп продукції, перелічених у Додатку I, обсяги, на
які було оформлено імпортні ліцензії, видані Співтовариством на
підставі Рішення Ради ЄС від 20 грудня 2004 року N 2266/2004, з 1
січня 2005 року до набуття чинністю цією Угодою мають бути
відраховані з обсягів кількісних обмежень, встановлених у Додатку
II.
2. Випуск у вільний обіг у Співтоваристві сталеливарних
виробів, які підпадають під кількісні обмеження, дозволяється за
пред'явленням дозволу на імпорт.
СТАТТЯ 11
1. Компетентні органи Співтовариства видають дозвіл на
імпорт, зазначений вище у Статті 10 параграфа 2, протягом десяти
робочих днів після пред'явлення імпортером оригіналу відповідної
ліцензії на експорт.
2. Дозволи на імпорт є дійсними протягом чотирьох місяців від
дати їх видачі з метою імпорту на всій митній території
Співтовариства.
3. Компетентні органи Співтовариства скасовують вже виданий
дозвіл на імпорт у разі вилучення відповідної ліцензії на експорт.
Якщо компетентним органам Співтовариства повідомлено про вилучення
або скасування ліцензії на експорт тільки після випуску виробів у
вільний обіг у Співтоваристві, відповідні кількості зараховуються
до обмежень, встановлених для виробу.
СТАТТЯ 12
Якщо компетентні органи Співтовариства виявляють, що загальні
кількості товарів, на які компетентними органами України видані
ліцензії на експорт, перевищують відповідне кількісне обмеження,
встановлене для виробів і визначене у Додатку II Угоди, органи
Співтовариства призупиняють подальшу видачу дозволів на імпорт
відносно виробів, які входять до цього кількісного обмеження. У
цьому випадку компетентні органи Співтовариства мають негайно
сповістити компетентні органи України та розпочати невідкладні
консультації відповідно до Статті 9 (2) Угоди.
РОЗДІЛ IV
ФОРМА ТА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПОРТ
І СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПОРТУ У СПІВТОВАРИСТВІ
СТАТТЯ 13
1. Ліцензія на експорт і сертифікат походження можуть
включати додаткові копії, позначені як такі належним чином. Вони
складаються англійською мовою. Якщо вони заповнюються від руки,
текст пишеться чорнилом і друкованими літерами.
Ці документи мають розмір 210 х 297 мм. Використовується
білий письмовий папір зазначених розмірів без механічних
пошкоджень і вагою не менше 25 г на 1 кв. м. Якщо документи мають
декілька екземплярів, тільки верхній екземпляр, який є оригіналом,
друкується з фоном візерунка "гільош". Цей екземпляр чітко
позначається словом "оригінал", а інші екземпляри - словом
"копії". Тільки оригінал визнається компетентними органами
Співтовариства як чинний документ для експорту до Співтовариства
згідно з положеннями Угоди.
2. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер (друкований або ні), за допомогою якого він може бути
ідентифікований.
Цей номер складається з таких елементів:
- дві літери, які зазначають країну-експортера таким чином:
UA;
- дві літери, які зазначають країну - члена Співтовариства,
де передбачається митне оформлення, таким чином:
BE = Бельгія
CZ = Чеська Республіка
DK = Данія
DE = Федеративна Республіка Німеччина
EE = Естонія
EL = Греція
ES = Іспанія
FR = Франція
IE = Ірландія
IT = Італія
CY = Кіпр
LV = Латвія
LT = Литва
LU = Люксембург
HU = Угорщина
MT = Мальта
NL = Нідерланди
AT = Австрія
PL = Польща
PT = Португалія
SI = Словенія
SK = Словаччина
FI = Фінляндія
SE = Швеція
GB = Сполучене Королівство
- одна цифрова позиція, яка визначає рік і відповідає
останній цифрі року, наприклад, 5 - для 2005 року;
- двозначний код від 01 до 99, який визначає відповідний
орган країни - експортера, що видає ліцензію;
- п'ятизначний код послідовно від 00001 до 99999, який
зазначає порядковий номер країни-члена Співтовариства, де
передбачається здійснити митне оформлення.
СТАТТЯ 14
Ліцензія на експорт та сертифікат походження можуть
видаватися після відвантаження виробів, яких вони стосуються. У
таких випадках на документах має бути надпис "issued
retrospectively".
СТАТТЯ 15
1. У випадку крадіжки, втрати або пошкодження ліцензії на
експорт або сертифіката походження експортер може звернутися
відповідно до компетентних органів України, уповноважених на
видачу ліцензій або видачу сертифікатів про походження згідно з
законодавством України, із проханням видати дублікат на підставі
документів на експорт, що є в його розпорядженні. Дублікат
будь-якого сертифіката або ліцензії, виданого таким чином, повинен
мати надпис "дублікат".
2. Дублікат має дату оригіналу ліцензії на експорт або
сертифіката походження.
ГЛАВА V
АДМІНІСТРАТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
СТАТТЯ 16
Сторони тісно співробітничають при виконанні положень цього
Протоколу. З цією метою обидві Сторони сприяють контактам і
обмінам думками, включаючи технічні питання.
СТАТТЯ 17
Для забезпечення правильного застосування цього Протоколу
Сторони допомагають одна одній з метою контролю за автентичністю
та точністю виданих ліцензій на експорт та сертифікатів про
походження або будь-яких декларацій, які видаються в рамках
положень цього Протоколу.
СТАТТЯ 18
Уряд України передає Комісії Європейських Співтовариств назви
та адреси компетентних органів України, уповноважених видавати та
здійснювати верифікацію ліцензій на експорт та сертифікатів
походження, разом із зразками печаток і підписів, які ними
використовуються. Уряд України також повідомляє Комісію про
будь-яку зміну у зазначеній інформації.
СТАТТЯ 19
1. Подальша верифікація сертифікатів походження або ліцензій
на експорт здійснюється вибірково або у будь-якому випадку, коли
компетентні органи Співтовариства мають серйозні підстави
сумніватися щодо автентичності сертифіката або ліцензії або щодо
точності інформації стосовно справжнього походження даних виробів.
2. У таких випадках компетентні органи Співтовариства
повертають сертифікат про походження або ліцензії на експорт або
їх копії відповідним органам України із зазначенням за
необхідності причин, пов'язаних із формою або змістом, на підставі
яких здійснюється розслідування. При поданні рахунка-фактури такий
рахунок-фактура або його копія додається до сертифіката або
ліцензії або їх копій. Компетентні органи Співтовариства також
направляють будь-яку наявну інформацію, що вказує на неточність
наведених у зазначеному сертифікаті або ліцензії даних.
3. Положення зазначеного параграфа 1 також застосовується при
подальших перевірках сертифікатів походження, передбачених Статтею
2 цього Протоколу.
4. Результати подальших перевірок, здійснених відповідно до
зазначених параграфів 1 і 2, повідомляються компетентним органам
Співтовариства не пізніше ніж протягом трьох місяців. У такому
повідомленні зазначається, чи стосується сертифікат, ліцензія або
декларація, які викликають сумнів, фактично експортованих товарів
та чи можуть ці товари бути експортовані у порядку, передбаченому
цією Угодою. На прохання Співтовариства ця інформація також
включає копії всіх документів, необхідних для повного визначення
фактів і, зокрема, справжнього походження цих товарів.
Якщо такі перевірки виявляють систематичне порушення у
використанні сертифікатів походження, Співтовариство може
застосовувати щодо імпорту таких виробів положення параграфа 1
Статті 2 цього Протоколу.
5. Для цілей наступної перевірки сертифікатів про походження,
копії цих сертифікатів, а також будь-яка експортна документація,
пов'язана з ними, зберігаються відповідними органами України
протягом принаймні одного року після закінчення дії Угоди.
6. Застосування процедури вибіркової перевірки, зазначеної у
цій Статті, не повинно перешкоджати випуску даних виробів у
вільний обіг.
СТАТТЯ 20
1. Якщо процедура верифікації, зазначена у Статті 19 цього
Протоколу, або якщо інформація, що є у компетентних органів
Співтовариства або у компетентних органів України, показує або з
неї зрозуміло, що мають місце порушення або недотримання умов цієї
Угоди, обидві Сторони разом і з відповідною наполегливістю
співпрацюють із метою запобігання будь-якому такому порушенню або
недотриманню умов.
2. З цією метою відповідні органи України за власною
ініціативою або на прохання Співтовариства проводять відповідні
розслідування або організовують проведення таких розслідувань
стосовно операцій, які є або вважаються Співтовариством порушенням
або недотриманням цього Протоколу. Компетентні органи України
повідомляють результати цих розслідувань Співтовариству, включаючи
будь-яку іншу відповідну інформацію, що дозволяє розкрити причини
порушення або недотримань умов, включаючи встановлення справжнього
походження товарів.
3. За домовленістю між Сторонами посадові особи, призначені
Співтовариством, можуть бути присутні при розслідуваннях,
зазначених вище у параграфі 2.
4. На виконання умов співробітництва, зазначеного в параграфі
1, компетентні органи Співтовариства та України обмінюються
будь-якою інформацією, яку кожна зі Сторін вважає корисною для
запобігання порушенню або недотриманню положень Угоди. Ці обміни
можуть стосуватися інформації про торгівлю виробами, що
охоплюються міжнародними договорами між Україною та третіми
країнами, зокрема, у випадках, коли Співтовариство має вагомі
підстави вважати, що до ввезення до Співтовариства відповідні
товари транзитом проходили через територію України. На запит
Співтовариства ця інформація може включати копії всієї наявної
відповідної документації.
5. За наявності достатніх доказів порушення або недотримання
положень цього Протоколу компетентні органи України та
Співтовариства можуть погодитись щодо вжиття будь-яких заходів,
необхідних для запобігання повторним порушенням.
EXPORT LICENCE
---------------------------------------------------------------------------------- |1 Exporter (name, full address,| ORIGINAL |2 N | | country) |--------------------+---------------------------| | |3 Year |4 Product group | | |------------------------------------------------| | | EXPORT LICENCE | |-------------------------------| | |5 Consignee (name, full | (for certain steel products) | | address, country) | | | |------------------------------------------------| | |6 Country of origin |7 Country of destination | |-------------------------------+------------------------------------------------| |8 Place and date of shipment - |9 Supplementary details | | means of transport | | |--------------------------------------------------------------------------------| |10 Description of goods - manufacturer|11 CN code |12 Quantity (1)|13 Fob value | | | | |(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| |14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | | | |I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged | |against the quantitative limit established for the year shown in box N 3 in | |respect of the Product group shown in box N 4 by the provisions regulating trade| |in certain steel products with the European Community. | | | |------------------------------- | |15 Competent authority (name, | At ............................. on | |full address, country) | ................................ | | | (Signature) (Stamp) | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit
prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.
EXPORT LICENCE
---------------------------------------------------------------------------------- |1 Exporter (name, full address,| COPY |2 N | | country) |--------------------+---------------------------| | |3 Year |4 Product group | | |------------------------------------------------| | | EXPORT LICENCE | |-------------------------------| | |5 Consignee (name, full | (for certain steel products) | | address, country) | | | |------------------------------------------------| | |6 Country of origin |7 Country of destination | |-------------------------------+------------------------------------------------| |8 Place and date of shipment - |9 Supplementary details | | means of transport | | |--------------------------------------------------------------------------------| |10 Description of goods - manufacturer|11 CN code |12 Quantity (1)|13 Fob value | | | | |(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| |14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | | | |I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged | |against the quantitative limit established for the year shown in box N 3 in | |respect of the Product group shown in box N 4 by the provisions regulating trade| |in certain steel products with the European Community. | | | |------------------------------- | |15 Competent authority (name, | At ............................. on | |full address, country) | ................................ | | | (Signature) (Stamp) | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit
prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.
CERTIFICATE OF ORIGIN
---------------------------------------------------------------------------------- |1 Exporter (name, full address,| ORIGINAL |2 N | | country) |--------------------+---------------------------| | |3 Year |4 Product group | | |------------------------------------------------| | | CERTIFICATE OF ORIGIN | |-------------------------------| | |5 Consignee (name, full | (for certain steel products) | | address, country) | | | |------------------------------------------------| | |6 Country of origin |7 Country of destination | |-------------------------------+------------------------------------------------| |8 Place and date of shipment - |9 Supplementary details | | means of transport | | |--------------------------------------------------------------------------------| |10 Description of goods - manufacturer|11 CN code |12 Quantity (1)|13 Fob value | | | | |(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| |14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | | | |I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the | |country shown in box N 6, in accordance with the provisions in force in the | |European Community. | | | | | |------------------------------- | |15 Competent authority (name, | At ............................. on | |full address, country) | ................................ | | | (Signature) (Stamp) | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit
prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.
CERTIFICATE OF ORIGIN
---------------------------------------------------------------------------------- |1 Exporter (name, full address,| COPY |2 N | | country) |--------------------+---------------------------| | |3 Year |4 Product group | | |------------------------------------------------| | | CERTIFICATE OF ORIGIN | |-------------------------------| | |5 Consignee (name, full | (for certain steel products) | | address, country) | | | |------------------------------------------------| | |6 Country of origin |7 Country of destination | |-------------------------------+------------------------------------------------| |8 Place and date of shipment - |9 Supplementary details | | means of transport | | |--------------------------------------------------------------------------------| |10 Description of goods - manufacturer|11 CN code |12 Quantity (1)|13 Fob value | | | | |(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| |14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | | | |I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the | |country shown in box N 6, in accordance with the provisions in force in the | |European Community. | | | | | |------------------------------- | |15 Competent authority (name, | At ............................. on | |full address, country) | ................................ | | | (Signature) (Stamp) | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit
prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.on top