Документ 994_517, поточна редакція — Прийняття від 03.09.1996

            Директива 96/57/ЄС 
Європейського парламенту та Ради
"Про вимоги щодо ефективності споживання енергії
побутовими електричними холодильниками, морозильниками
та комбінованими пристроями"
від 3 вересня 1996 року
(витяг)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Враховуючи Угоду про створення Європейського Співтовариства
( 994_017 ), та, зокрема, її Статтю 100a, Враховуючи пропозицію від Комісії (1), Враховуючи висновок Комітету з соціальних та економічних
питань (2), Діючи відповідно до процедури, викладеної в Статті 189b Угоди
( 994_017 ) (3), _______________
(1) Офіційний Журнал NN C 390, 31.12.1994 р., стор. 30 та C
49, 20.2.1996 р., стор.10. (2) Офіційний Журнал N C 155, 21.6.1995 р., стор. 18. (3) Висновок Європейського Парламенту від 26 жовтня 1995 р.
(Офіційний Журнал N C 308, 20.11.1995 р., стор. 134), Спільна
позиція Ради від 11 березня 1996 р. (Офіційний Журнал N C 120,
24.4.1996 р., стор. 10) і Рішення Європейського Парламенту від 18
червня 1996 р. (Офіційний Журнал N C 198, 8.7.1996 р.).
(1) Беручи до уваги, що важливо активізувати заходи,
спрямовані на належне функціонування внутрішнього ринку;
(2) Беручи до уваги, що в своїй постанові від 15 січня 1985
року про удосконалення програм енергозбереження в державах-членах
( 994_349 ) (4), Рада запросила держави-члени продовжити та, де
необхідне, підвищити зусилля для сприяння більш раціональному
споживанню енергії шляхом подальшого розвитку інтегрованої
політики енергозбереження;
_______________
(4) Офіційний Журнал N C 20, 22.1.1985 р., стор. 1.
(3) Беручи до уваги, що побутові холодильні прилади
становлять значну частку побутового та, тому, загального
споживання електроенергії у Співтоваристві; оскільки різноманітні
моделі холодильних приладів, наявних на ринку Співтовариства,
мають дуже різні рівні споживання для даного об'єму та при схожих
характеристиках, тобто значні розходження енергоефективності;
(4) Беручи до уваги, що деякі держави-члени збираються
прийняти положення стосовно ефективності побутових холодильників і
морозильників, що може створити бар'єри для торгівлі цими
товарами в Співтоваристві;
(5) Беручи до уваги, що доцільне прийняти за основу високий
рівень захисту в пропозиціях щодо наближення положень, викладених
у законах, нормативах чи адміністративних діях держав-членів,
стосовно охорони здоров'я, безпеки, захисту довкілля та захисту
споживача; беручи до уваги, що, будучи спрямованою на значне
поліпшення енергоефективності приладів, ця Директива забезпечує
високий рівень захисту, як для довкілля, так і для споживача;
(6) Беручи до уваги, що вживання таких заходів підпадає під
компетенцію Співтовариства; оскільки вимоги цієї Директиви
знаходяться в межах її цілей, таким чином, відповідаючи вимогам
Статті 3b Угоди ( 994_017 ) ;
(7) Беручи до уваги, що, більш того, Стаття 130r Угоди
( 994_017 ) закликає до захисту та поліпшення довкілля, а також до
розсудливого й раціонального використання природних ресурсів, ці
дві мети знаходяться серед головних завдань політики
Співтовариства щодо довкілля беручи до уваги, що виробництво та
споживання електроенергії становить 30% техногенних викидів
двоокису вуглецю (CO2) і приблизно 35% первинного енергоспоживання
первинних у Співтоваристві; оскільки ці процентні відношення
зростають;
(8) Беручи до уваги, що, надалі, Рішення Ради 89/364/ЄЕС від
5 червня 1989 року про програму дій Співтовариства щодо поліпшення
ефективності споживання електроенергії (5) має подвійну мету -
заохочувати споживачів віддавати перевагу приладам і обладнанню з
високою електричною ефективністю та поліпшити ефективність
приладів та обладнання;
_______________
(5) Офіційний Журнал N L 157, 9.6.1989 р., стор. 32.
(9) Беручи до уваги, що у своїх рішеннях від 29 жовтня 1990
року Рада встановила мету стабілізувати до 2000 року викиди
двоокису вуглецю (CO2) у Співтоваристві на рівнях 1990 року;
оскільки для досягнення цієї мети вимагаються більш суворі заходи
щодо стабілізації викидів CO2 у межах Співтовариства;
(10) Беручи до уваги, що Рішенням 91/565/ЄЕС (6) засновано
програму сприяння енергоефективності в Співтоваристві (програму
SAVE);
_______________
(6) Офіційний Журнал N L 307, 8.11.1991 р., стор. 34.
(11) Беручи до уваги, що заходи щодо енергоефективності,
поєднані в найсучасніших серед наявних моделей холодильних
приладів, дозволяють не збільшувати витрати на їхнє виробництво та
зможуть відшкодувати свої початкові витрати шляхом заощадження
електрики впродовж кількох років або навіть швидше; оскільки цей
розрахунок не враховує додаткового прибутку від уникнення
зовнішніх витрат на виробництво електроенергії, таких як викиди
двоокису вуглецю (CO2) та інших забруднювачів;
(12) Беручи до уваги, що "природне" зростання
енергоефективності внаслідок ринкового тиску та поліпшення процесу
виробництва, який оцінюється приблизно в 2% за рік, сприятиме
зусиллям щодо досягнення суворіших стандартів енергоспоживання;
(13) Беручи до уваги, що Директива N 92/75/ЄЕС ( 994_367 )
(7) (рамкова Директива) та Директива Комісії 94/2/ЄС (8)
(Директива, яка запроваджує у дію Директиву 92/75/ЄЕС), які
вимагають примусового маркування приладів і позначення в інших
формах енергоспоживання, збільшать обізнаність споживачів у
енергоефективності побутових холодильних приладів, та що, тим
самим, цей захід також заохочуватиме різноманітних конкурентів
пропонувати у своїх приладах рівні енергоефективиості, які є
вищими за стандарти, що вимагаються цією Директивою; беручи до
уваги, що однак надання інформації споживачам повинно все ж таки
супроводжуватися позначенням стандартів, аби досягти повної
користі та справжнього поліпшення загальної середньої ефективності
проданих приладів;
_______________
(7) Офіційний Журнал N L 297, 13.10.1992 р., стор. 16.
(8) Офіційний Журнал N L 45, 17.2.1994 р., стор. 1.
(14) Беручи до уваги, що ця Директива, спрямована на усунення
технічних бар'єрів щодо поліпшення енергоефективності побутових
холодильних приладів, повинна слідувати "новим підходом",
запровадженим постановою Ради від 7 травня 1985 року про новий
підхід до технічного узгодження та стандартів (9), який конкретно
встановлює, що законодавче узгодження обмежується прийняттям
шляхом директив суттєвих вимог, яким повинні відповідати товари,
що розміщуються на ринку;
_______________
(9) Офіційний Журнал N C 136, 4.6.1985 р., стор. 1.
(15) Беручи до уваги, що необхідна ефективна виконавча
система для забезпечення належного запровадження Директиви з
гарантуванням справедливих умов конкуренції для виробників та
захисту прав споживачів;
(16) Беручи до уваги, що слід враховувати Рішення Ради
93/465/ЄЕС від 22 липня 1993 року стосовно модулів для
різноманітних етапів процедур оцінки відповідності та правил щодо
нанесення та вживання знаку відповідності "СЄ" (10), призначених
для використання в директивах щодо технічного узгодження;
_______________
(10) Офіційний Журнал N L 220, 30.8.1993 р., стор. 23.
(17) Беручи до уваги, що в інтересах міжнародної торгівлі
слід вживати міжнародні стандарти повсюди, де це доцільне;
оскільки споживання електроенергії холодильним приладом
визначається Стандартом EN 153 Європейського Комітету зі
Стандартизації від липня 1995 року, який базується на міжнародному
стандарті;
(18) Беручи до уваги, що побутові холодильні прилади, які
відповідають вимогам цієї Директиви щодо енергоефективності, мають
носити знак "СЄ" та супроводжуватися відповідною інформацію, що
даватиме змогу вільно їх перевозити;
(19) Беручи до уваги, що ця Директива обмежується побутовими
холодильними приладами для продовольства, що живляться від
електричної мережі, та не включає виготовлених на поштучній
основі; беручи до уваги, що холодильне обладнання для комерційного
користування набагато відрізняється, тому включати його до цієї
Директиви не доцільне,
ПРИЙНЯЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Ця Директива стосується нових побутових холодильників, шаф
для зберігання морожених харчових продуктів, морозильників для
харчових продуктів, а також комбінованих приладів, що працюють від
електричної мережі, як вони визначаються в Додатку I, та
іменуються в подальшому "холодильними приладами". Прилади, що
використовують інші джерела енергії, зокрема, акумулятори, та
побутові холодильні прилади, що працюють за принципом абсорбції, а
також прилади, виготовлені на поштучній основі, виключаються з
цього переліку.
Стаття 2
1. Держави-члени вживають усіх необхідних заходів для
забезпечення того, щоб холодильні прилади, які охоплюються цією
Директивою, могли розміщуватися на ринку Співтовариства лише, якщо
споживання електроенергії приладом, про який ідеться, є меншим або
дорівнює значенню максимально допустимого споживання
електроенергії для своєї категорії, яка розраховується відповідно
до процедур, визначених у Додатку I. 2. Виробник холодильного приладу, що підпадає під дію цієї
Директиви, його вповноважене представництво, засноване у
Співтоваристві, або особа, що відповідає за розміщення приладу на
ринку Співтовариства, несуть відповідальність за забезпечення
відповідності кожного приладу, що розміщується на ринку, вимогам,
про які йдеться у пункті 1.
Стаття 3
1. Держави-члени не можуть забороняти, обмежувати або
затримувати розміщення на ринку на своїй території холодильних
приладів, які супроводжуються знаком "СЄ", що свідчить про їхню
відповідність усім положенням цієї Директиви. 2. Доки не буде доказів супротивного, держави-члени
вважатимуть, що холодильні прилади, які супроводжуються знакам
"СЄ", що вимагається за Статтею 5, відповідають всім положенням
цієї Директиви. 3. (a) Якщо холодильні прилади підпадають під дію інших
директив, що охоплюють інші аспекти, які також передбачають
нанесення знака "СЄ", на останньому має бути вказано, що
холодильні прилади, про які йдеться, вважаються також, якщо не
існує доказів супротивного, такими, що відповідають положенням
згаданих інших директив. (b) Проте, там, де одна чи більше зі згаданих директив
дозволяє виробникові, впродовж перехідного періоду, вибирати, які
правила застосовувати, маркування "СЄ" показує єдино відповідність
положенням тих директив, що застосовуються виробником. У такому
випадку, в документах, повідомленнях або інструкціях, що
супроводжують холодильні прилади, повинні надаватися довідкові
номери застосованих директив, що публікуються в Офіційному
Журналі Європейських Співтовариств.
Стаття 4
Процедури оцінки відповідності та зобов'язання, що стосуються
маркування "СЄ" на холодильних приладах, викладено у Додатку II.
Стаття 5
1. При розміщенні приладів на ринку вони повинні
супроводжуватися знаком "СЄ", який складається з великих літер
"СЄ". Форму знака, що використовується, показано в Додатку III.
Знак "СЄ" наноситься у видимий, розбірливий і незмивний спосіб на
холодильні прилади та, де доцільне, на упаковку. 2. Нанесення на холодильні прилади будь-яких знаків, які,
ймовірно, вводитимуть в оману треті сторони щодо значення та форми
знака "СЄ", забороняється. Будь-які інші знаки можуть наноситися
на прилади, їхню упаковку, листок з інструкцією або на інші
документи, за умови, що знак "СЄ" залишається видимим і
розбірливим.
Стаття 6
1. Якщо держава-член встановить, що знак "СЄ" було нанесено
неправильно, виробник, або його вповноважене представництво,
засноване у Співтоваристві, буде зобов'язаний привести продукт у
відповідність і припинити порушення, відповідно до умов,
накладених державою-членом. Якщо ні виробник, ні його
уповноважене представництво не засновані у Співтоваристві, ці
зобов'язання виконуватиме особа, яка розміщує холодильний прилад
на ринку Співтовариства. 2. Якщо товар продовжує не відповідати вимогам, держава-член
уживає всіх необхідних заходів, згідно зі Статтею 7, щодо
обмеження чи заборони розміщення на ринку товару, про який
ідеться, або забезпечення усунення його з ринку.
Стаття 7
1. Будь-яке рішення, прийняте згідно з цією Директивою, яке
містить обмеження щодо розміщення холодильних приладів на ринку,
зазначає точні підстави, на яких воно базується. Причетна сторона
сповіщається про рішення без затримки й одночасно інформується про
можливості та часові межі стосовно наявних для неї засобів
правового захисту для виправлення ситуації за законами, чинними в
державі-члені, про яку йдеться. 2. Держава-член негайно інформує Комісію про будь-який такий
захід із зазначенням причин для свого рішення. Комісія доводить цю
інформацію до відома інших держав-членів.
Стаття 8
До закінчення чотирирічного терміну після прийняття цієї
Директиви Комісія робить оцінку отриманих результатів у порівнянні
з очікуваними. З метою досягнення другого етапу в удосконаленні
енергоефективності Комісія надалі розгляне, в консультаціях із
зацікавленими сторонами, потребу встановити другий набір
відповідних заходів для значного вдосконалення енергоефективності
побутових холодильних приладів. У такому випадку кожний захід щодо
енергоефективності та дата набуття ним чинності базуватиметься на
рівнях енергоефективності, які можна буде економічно й технічно
обгрунтувати у світлі обставин на той час. Розглядатиметься також
будь-який інший захід, що вважатиметься слушним для поліпшення
ефективності побутових холодильних приладів.
Стаття 9
1. Держави-члени приймають і публікують закони, нормативи та
адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви,
не пізніше, ніж через рік після її прийняття. Про це вони негайно
інформують Комісію. Держави-члени застосовують ці положення по закінченні
трирічного терміну, рахуючи з дати прийняття цієї Директиви. Коли держави-члени приймають ці положення, останні мають
містити посилання на цю Директиву або супроводжуватися таким
посиланням під час їхнього офіційного опублікування. Процедура для
такого посилання приймається державами-членами. 2. Держави-члени надсилають до Комісії тексти положень
національного законодавства, які приймаються ними у сфері, що
охоплюється цією Директивою. 3. Упродовж трирічного терміну після прийняття цієї Директиви
держави-члени дозволяють розміщення на ринку холодильних приладів,
які відповідають таким самим умовам, що застосовувалися на їхній
території на дату прийняття цієї Директиви.
Стаття 10
Ця Директива набуває чинності на 20-й день після її
опублікування в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств.
Стаття 11
Цю Директиву адресовано державам-членам.
Здійснено в Брюсселі, 3 вересня 1996 року.
Від імені Європейського Парламенту Президент К. Генш
Від імені Ради Президент І. Єйтс
Додаток I
Метод для розрахунку максимально допустимого споживання
електроенергії холодильним приладом та процедура для
перевірки відповідності
(не наводиться)
Додаток II
Процедури оцінки відповідності
(Модуль A)
(не наводиться)
Додаток III
Знак відповідності "СЄ"
(не наводиться)
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.вгору