Статути Агенції Євратому з поставок
Євратом; Statute, International document on November 6, 1958
Document 994_516, current version — Adoption on November 6, 1958

               Статути 
Агенції Євратому з поставок
від 6 листопада 1958 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 3 АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПІДСТАВІ статті 54 Договору ( 994_027 ); НА ПІДСТАВІ пропозиції Комісії; ВИРІШИЛА:
ВИКЛАСТИ СТАТУТИ АГЕНЦІЇ ЄВРАТОМУ 3 ПОСТАВОК НАСТУПНИМ ЧИНОМ:
Стаття I
Найменування та мета
1. Агенція, утворена статтею 52 та наступними статтями
Договору про утворення Європейського Співтовариства з атомної
енергії від 25 березня 1957 року ( 994_027 ) (далі у тексті -
"Договір"), має назву "Агенція Євратому з поставок" (далі у тексті
- "Агенція"). 2. Єдиною метою Агенції є виконання завдань, визначених
Договором. Вона керується положеннями Договору ( 994_027 ) та
даних Статутів. Будь-які складнощі, що можуть виникнути щодо
тлумачення Статутів, мають вирішуватися з огляду на цілі Агенції,
визначені Договором.
Стаття II
Юридичний статус та правоздатність
1. Агенція має правоздатність. 2. В кожній державі-члені Агенція користується повною
правоздатністю на рівні з іншими юридичними особами у
відповідності до публічного та приватного права. Вона може,
зокрема, набувати та розпоряджатися рухомою та нерухомою
власністю, укладати контракти, видавати боргові зобов'язання та
надавати заставу, діяти в якості брокера, вповноваженого агента,
комісіонера, виступати стороною в судових справах, укладати
арбітражні угоди, вступати та виконувати правочини та видавати
постанови, які можуть бути необхідними для виконання її завдань. Вона може отримувати позики відповідно до умов, викладених в
цьому Статуті. 3. Агенція здійснює свою діяльність виключно у спільних
інтересах. Вона функціонує як неприбуткова організація. 4. Агенція визнається як установа із статусом публічної
організації.
Стаття III
Місцезнаходження
1. Місцезнаходження Агенції є місто, де Комісія має своє
місцезнаходження. 2. Агенція може за згодою Комісії утворювати філії. Вона може за власною ініціативою вживати будь-які інші заходи
стосовно її внутрішньої організації, що можуть бути необхідними
для виконання завдань як в межах Співтовариства, так і поза його
межами. Вона може, зокрема, призначати агентів та утворювати бази.
Стаття IV
Термін
Визначеного терміну існування Агенції не встановлюється. У відповідності до статті 76 Договору ( 994_027 ), положення
Глави VI, що стосуються поставок, мають бути підтверджені або
змінені наприкінці періоду, визначеного у названій статті.
Стаття V
Капітал
1. Капітал Агенції складає 2400000 одиниць розрахунків ЄМА. 2. Капітал розподіляється відповідно до наступної шкали:
Бельгія 8% Німеччина 28% Франція 28% Італія 28% Нідерланди 8%
3. Внесок у розмірі 10% суми капіталу має бути внесений до
Агенції протягом тридцяти днів з моменту вступу в силу даного
Статуту. Подальші внески капіталу визначаються рішенням Ради, яка
діє кваліфікованою більшістю, на пропозицію Комісії. Однак,
відповідно до даних Статутів існує юридичне зобов'язання зробити
внески у розмірі, необхідному для виконання зобов'язань Агенції
перед її кредиторами. Рішення Ради в подальшому передаються
державам, що підписалися. Сума визначеного внеску сплачується
Агенції протягом тридцяти днів з моменту прийняття рішення. 4. Участь у капіталі не надає будь-якого права голосу чи
права на дивіденди або проценти. Вона означає право на повернення
номінальної суми внесків до сплаченого капіталу у єдиному випадку
ліквідації Агенції. 5. Всі сплати капіталу відбуваються в національній валюті
держави, що підписалася. 6. У випадку зменшення курсу валюти держави-члена по
відношенню до одиниці розрахунків, визначеної вище, така
держава-член вносить зміни пропорційно до зміни курсу до суми
частки капіталу, на який вона підписалася, шляхом додаткової
виплати Агенції, яка обмежується сумою капіталу, що фактично
тримається у валюті такої держави. Виплата здійснюється протягом
двох місяців. 7. Якщо валютний паритет держави-члена зростає стосовно
затвердженої розрахункової одиниці, то Агентство має скоригувати
пропорційно різниці в паритеті суму частки капіталу,
запропонованого для виплати цією державою, шляхом відшкодування
цій державі, сума якого має бути лімітована часткою коштів,
утримуваних у валюті цієї держави на той момент. Платіж
здійснюється протягом двох місяців.
Стаття VI
Збори
1. Агенція встановлює збір, надходження від якого
використовуються виключно для оплати видатків на її
функціонування. 2. Збір сплачується з правочинів, в яких Агенція бере участь,
здійснюючи своє право опциону або її виключне право укладати
контракти на поставки. 3. Ставка збору встановлюється таким чином, щоб покрити
видатки Агенції. Будь-які надлишки коштів від надходжень, що залишаються після
покриття видатків на функціонування Агенції на кінець фінансового
року спрямовуються у резервний фонд. У випадку виявлення наприкінці фінансового року, що розмір
резервного фонду перевищує видатки на функціонування Агенції у
такому році, ставки збору підлягають перегляду для запобігання
виникненню подібної ситуації у наступному році. 4. Ставка збору та методи його обчислення та сплати після
консультацій з Радою встановлюються Комісією на підставі
пропозиції генерального Директора, який заздалегідь повинен
отримати висновок Консультативного Комітету, визначеного в статті
X.
Стаття VII
Фінансова організація
1. Агенція має фінансову автономію. Вона функціонує
відповідно до норм комерційного права. 2. Агенція у будь-який час має право переводити кошти, які
тримаються у валюті певної держави-члена, у валюту іншої
держави-члена з метою здійснення фінансових операцій, що
відповідають її цілям, визначеним у Договорі ( 994_027 ), та є
сумісними з даними Статутами. Агенція повинна уникати таких переводів, якщо вона має гроші
чи ліквідні кошти у валюті, яка потрібна. Агенція може використовувати наступним чином фонди, які не є
невідкладно необхідними для цілей виконання її зобов'язань: (а) вона може інвестувати на фінансових ринках; (б) вона може здійснювати інші фінансові операції, пов'язані
з її метою.
Без шкоди для положень першого підпункту, Агенція не повинна
під час управління своїми інвестиціями приймати участь у валютному
арбітражі, який не є прямо необхідним для виконання її завдань. 3. Агенція вимагатиме від покупця робити сплату у валюті, що
є необхідною Агенції для виконання відповідних операцій. 4. Агенція має право вільно розпоряджатися валютою третіх
країн, отриманою від позик у цих країнах. 5. Агенція має право брати позики на міжнародних фінансових
ринках, які є необхідними для виконання її завдань. Після консультацій з Радою Комісія встановлює межі, в яких
Агенція може укладати контракти про позики на термін, що не
перевищує двох років. Для позик, термін яких перевищує два роки,
Агенція повинна отримати для кожного такого випадку через Комісію
згоду Ради, яка діє кваліфікованою більшістю. Агенція може брати позики на фінансових ринках в
державах-членах відповідно до положень національного
законодавства, що стосується внутрішніх позик або, якщо так
положення відсутні в національному законодавстві держави-члена,
після досягнення угоди між такою державою-членом та Агенцією
стосовно запропонованої позики. Згода компетентного органу в державі-члені може бути
скасована виключно у випадках, якщо така позика може спричинити
серйозні негативні наслідки на фінансових ринках в такій державі. 6. Зобов'язання, взяті Агенцією відповідно до цих Статутів,
гарантуються Європейським Співтовариством з атомної енергії. 7. У сферах, визначених даною статтею, Агенція діє,
консультуючись з компетентними органами в державах-членах або з їх
емісійними банками.
Стаття VIII
Повноваження Комісії
1. Комісія здійснює нагляд за діяльністю Агенції, видає
директиви, адресовані їй, та має право вето на її рішення. 2. Право вето припиняється після закінчення семиденного
періоду з моменту прийняття рішення Агенцією, якщо Комісія чи її
представник не зробить застереження. Комісія або її представник
може відмовитись від права зробити таке застереження до моменту
закінчення зазначеного періоду. Якщо Комісія чи її представник робить застереження протягом
періоду, зазначеного у попередньому параграфі, Комісія приймає
чітку позицію не пізніше п'ятнадцяти днів з дати, коли було
зроблено застереження. Положення даного пункту ніяким чином не перешкоджають
застосуванню другого пункту статті 53 Договору ( 994_027 ). 3. Будь-який акт Агенції, зазначений у другому пункті статті
53 Договору ( 994_027 ), може бути переданий на розгляд Комісії
зацікавленою стороною протягом п'ятнадцяти днів з моменту
отримання повідомлення про нього або, за відсутності такого
повідомлення, протягом п'ятнадцяти днів з моменту опублікування.
За відсутності як повідомлення, так і опублікування, перебіг
даного періоду розпочинається з моменту, коли зацікавлена сторона
дізналася про такий акт.
Стаття IX
Генеральний Директор та персонал
1. Генеральний Директор відповідає за управління Агенцією. У
випадку його смерті, відставки або відсутності, або якщо він
іншим чином позбавлений можливості виконувати свої обов'язки, такі
обов'язки виконуються заступником Генерального Директора. 2. Генеральний Директор представляє Агенцію у судових та
інших справах. Комісія може юридично представляти Агенцію у
будь-яких провадженнях, розпочатих проти Генерального Директора. 3. Генеральний Директор може, якщо вважає за потрібне,
делегувати свої повноваження заступнику Генерального Директора або
іншим особам. Він може вповноважити названі особи представляти
його або кожний окремо або разом. Повноваження, делеговані Генеральним Директором або
заступником Генерального Директора, не можуть бути відкликані
тільки на підставі смерті особи, що делегувала такі повноваження. 4. Генеральний Директор та заступник Генерального Директора
призначаються та, якщо виникає підстава, звільняються Комісією.
Вони не діють в якості представників Комісії. Генеральний Директор
та заступник Генерального Директора, якщо він діє натомість,
відповідають перед Комісією за управління Агенцією. Вони у
будь-який час контролюються Комісією та звітують відповідно до
положень статті XVI даних Статутів та директив, виданих Комісією.
Стаття X
Склад Консультативного Комітету
1. Консультативний комітет Агенції складається із 24 членів. 2. Місця розподіляються серед осіб, що є громадянами
держав-членів наступним чином:
Бельгія 3 члени Німеччина 6 членів Франція 6 членів Італія 6 членів Нідерланди 3 члени
3. Члени Консультативного Комітету призначаються Радою, яка
діє на підставі пропозицій держав-членів, після отримання висновку
Комісії, із числа виробників та користувачів та
висококваліфікованих експертів. Юридичні особи можуть бути призначені в якості членів
Комітету за умови, що такі особи протягом всього терміну їх
повноважень представлені належним чином для цієї мети. 4. Члени Комітету призначаються на період в два роки. Вони
можуть бути призначені на наступний термін. У випадку відставки
члена чи неможливості виконувати свої обов'язки, як можна скоріше
призначається наступник на період повноважень, що залишився.
Стаття XI
Компетенція Консультативного Комітету
1. Консультативний Комітет надає допомогу Агенції у виконанні
її завдань шляхом надання консультацій та інформації. Він діє в
якості зв'язуючої ланки між Агенцією, з одного боку, та
відповідними споживачами та секторами, з іншого. 2. Генеральний Директор може давати поради Консультативному
Комітетові стосовно всіх питань, що входять до компетенції
Агенції. Комітет може також видавати висновки з будь-яких питань за
ініціативою не менше десяти його членів. 3. Генеральний Директор надає поради Консультативному
Комітету перед прийняттям будь-якого рішення, що стосується
наступних питань: (1) питання капіталу Агенції, чи то його збільшення, чи то
зменшення або подальшої підписки (четвертий параграф статті 54
Договору ( 994_027 );
(2) питання методу обчислення збору на правочини, визначеного
для покриття витрат на функціонування Агенції (п'ятий параграф
статті 54 Договору ( 994_027 );
(3) розробки правил Агенції для визначення порядку
забезпечення балансу попиту та пропозицій (шостий параграф статті
60 Договору ( 994_027 );
(4) розробки директив щодо авансових платежів на користь
Агенції (другий параграф статті 61 Договору ( 994_027 );
(5) розробки програми та умов, що стосуються створення
резервних фондів Агенцією комерційного характеру (перший параграф
статті 72 Договору ( 994_027 );
(6) питання критеріїв визначення практики, забороненої
статтею 68 Договору ( 994_027 );
(7) питання директив щодо утримання "Фінансового рахунку
спеціальних матеріалів, що розщеплюються" (стаття 88 Договору
( 994_027 );
(8) питання участі Агенції у підготовці Спеціального рахунку
Агенції, визначеного статтею 171 (2) Договору ( 994_027 );
(9) підготовка щорічного балансу та звіту Агенції; (10) створення філій Агенції; (11) ліквідації Агенції. Генеральний Директор може, якщо це є необхідним,
встановлювати кінцевий термін для подання Консультативним
Комітетом висновку; такий термін не може бути меншим за десять
днів з дати відправлення відповідного повідомлення Голові
Комітету. Якщо висновок Комітету не може бути отримано протягом
названого періоду, Генеральний Директор не зобов'язаний
відкладати прийняття рішення чи скликати інше засідання. Рішення, прийняття яких знаходиться в компетенції
Генерального Директора та які стосуються питань, визначених у
даній статті, не приймаються до моменту закінчення п'ятнадцяти
днів з моменту надання Консультативним Комітетом висновку, якщо
такі рішення відрізняються від такого висновку.
Стаття XII
Консультативний Комітет - виконавчі посадові особи
1. Консультативний Комітет кожного року обирає Голову та двох
його заступників. Термін повноважень названих осіб може бути
продовжено. Голова та його заступники є виконавчими посадовими особами
Комітету. 2. Названі посадові особи скликають засідання
Консультативного Комітету відповідно до положень статті XIII (1). Вони підтримують всі необхідні контакти від імені
Консультативного Комітету.
Стаття XIII
Консультативний Комітет - засідання
1. Консультативний Комітет збирається: (а) за ініціативою виконавчих посадових осіб, коли, на їх
думку, цього вимагають обставини, та у будь-якому разі по
закінченні трьохмісячного періоду з моменту останнього засідання;
(б) на вимогу Генерального Директора, зокрема, коли
консультації Комітету вимагаються відповідно до статті XI (3);
(в) на письмову вимогу не менш ніж десяти членів Комітету із
визначенням пунктів порядку денного.
2. Засідання Консультативного Комітету є правомочними, якщо
присутні не менше половини його членів. Висновки можуть подаватися, якщо вони схвалені більшістю
присутніх членів або представлених. 3. Кожен член Комітету має один голос. Якщо член не має змоги
бути присутнім, він може письмово вповноважити іншого члена
Комітету проголосувати замість нього. Жоден член не може бути
вповноважений голосувати більше ніж за одного іншого члена. Подання голосу письмово чи телеграмою дозволяється у
термінових випадках, якщо Комісія не прийме рішення про
протилежне. 4. Генеральний Директор, заступник Генерального Директора або
особа, що їх представляє, відвідують засідання Консультативного
Комітету, але не мають права голосу. Названі особи забезпечують
Комітет будь-якою необхідною інформацією чи поясненнями. Вони,
однак, зобов'язані зберігати таємницю відповідно до статті 194
Договору ( 994_027 ) та на них розповсюджується Регламент про
безпеку ( 994_248 ). Представник Комісії може брати участь у засіданнях
Консультативного Комітету без права голосу. 5. Протоколи засідань мають містити не тільки прийняті
висновки, а й пропозиції, що обговорювалися. Протоколи засідань підписуються Головою та секретарем
засідання та включаються у спеціальну збірку протоколів. Завірені
копії протоколу разом із копіями всіх відповідних документів
негайно передаються до Комісії та Генеральному Директору. 6. Консультативний Комітет може встановити свої правила
процедури на підставі даних Статутів, які мають бути затвердженими
Комісією.
Стаття XIV
Консультативний Комітет - Секретаріат
1. Генеральний Директор повинен надати у розпорядження
виконавчих посадових осіб Консультативного Комітету відповідний
персонал секретаріату під керівництвом секретаря, призначення
якого повинно бути схвалене Комісією. 2. Секретаріат готує протоколи засідань Консультативного
Комітету, інших підкомітетів та виконавчих посадових осіб. 3. Агенція несе видатки на утримання Консультативного
Комітету.
Стаття XV
Консультативний Комітет - Таємниця
Генеральний Директор, заступник Генерального Директора,
персонал Агенції та члени Консультативного Комітету зобов'язані
берегти таємницю відповідно до статті 194 Договору ( 994_027 )
щодо будь-яких фактів, інформації, знання, документів або
об'єктів, що входять до системи рівнів таємниці, які були їм
передані або повідомлені.
Стаття XVI
1. Фінансовий рік розпочинається 1 січня та закінчується 31
грудня. 2. Генеральний Директор готує та схвалює кошторис робочих
витрат Агенції; він забезпечує виконання бюджету. 3. Кошторис подається до Комісії не пізніше 20 вересня, яка,
незважаючи на статтю VIII (2) даних Статутів, має один місяць для
того, щоб скористатися своїм правом вето. 4. Щорічно складається баланс станом на 31 грудня разом із
додатком, що містить торговий звіт. Не пізніше 1 березня він
подається до Аудиторської Палати, зазначеної у статті 180
Договору ( 994_027 ), яка звітує про рахунки Агенції. 5. Генеральний Директор кожного року складає звіт щодо
операцій за минулий рік. 6. Комісія отримує баланс, торговий звіт, звіт Аудиторської
Палати та звіт Генерального Директора не пізніше 1 травня та
звільняє його від виконання обов'язків. Зазначені вище документи додаються до звітів минулого
фінансового року стосовно кожного окремого бюджету, які кожного
року подаються Комісією до Ради та Асамблеї у відповідності до
положень третього параграфа статті 180 Договору ( 994_027 ).
Вчинено в м. Брюссель, 6 листопада 1958 року.
Від Ради
Президент С. Балке
Відповідно до статті 222 Договору про утворення Європейського
Співтовариства з Атомної Енергії Агенція почне функціонувати з
дати, визначеної Комісією.
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.on top