Регламент Комісії N 3227/76/Євратом "Про застосування положень гарантій безпеки Євратому"
ЄЕС; Регламент, Міжнародний документ, Витяг від 19.10.19763227/76/Євратом
Документ 994_511, поточна редакція — Прийняття від 19.10.1976

               Регламент Комісії  N 3227/76/Євратом 
"Про застосування положень гарантій безпеки Євратому"
від 19 жовтня 1976 року
(витяг)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСКИХ СПІВТОВАРИСТВ, На підставі положень Договору про утворення Європейського
Співтовариства з Атомної Енергії ( 994_027 ), зокрема, Статей 77,
78, 79 і 81 даного Договору; Враховуючи схвалення Ради, Оскільки Регламент N 7 Комісії Європейського Співтовариства з
Атомної Енергії встановив процедури застосування декларацій, що
вимагаються Статтею 78 Договору ( 994_027 ); Оскільки Регламент N 8 Комісії Європейського Співтовариства з
Атомної Енергії визначив характер та межі вимог, зазначених у
Статті 79 Договору ( 994_027 ); Оскільки з огляду на зростання обсягів виробництва ядерних
матеріалів, їх використання та перевезення в межах Співтовариства
та розвитку торгівлі такими матеріалами, для забезпечення
ефективності гарантій безпеки є важливим визначити та пристосувати
до вимог сьогодення в світлі наявного досвіду характер та межі
вимог, зазначених у Статті 79 Договору ( 994_027 ) та викладених у
наведеному вище Регламенті N 8, стосовно перевезення та торгівлі
названими матеріалами; Більше того, оскільки Королівство Бельгія, Королівство Данія,
Федеративна Республіка Німеччина, Ірландія, Італійська Республіка,
Велике Герцогство Люксембург, Королівство Нідерландів і
Європейське Співтовариство з Атомної Енергії (Євратом) на
виконання Статті III (1) та (4) Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_098 ) уклали 5 квітня 1973 року Угоду з
Міжнародним Агентством з Атомної Енергії (надалі - "Угода"); Оскільки Угода містить окреме зобов'язання Співтовариства
стосовно застосування гарантій безпеки по відношенню до сировини
та спеціальних матеріалів, що розщеплюються, на територіях
держав-членів Співтовариства, які не володіють власною ядерною
зброєю і є сторонами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
( 995_098 ) та, разом із Співтовариством, сторонами Угоди з
Міжнародною Агенцією з Атомної Енергії, підписаної 5 квітня 1973
(далі - "держави-члени, сторони Угоди"); Оскільки виконання названого зобов'язання вимагає
встановлення окремих процедур для застосування гарантій безпеки на
територіях держав-членів, сторін Угоди, для посилення вимог вище
названих Регламентів N 7 та N 8; Крім того, оскільки процедури, передбачені у названій Угоді,
відповідають тим, що були вироблені в ході широкомасштабних
міжнародних переговорів проведених з приводу положень частин 1 та
4 Статті III Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
( 995_098 ) в рамках Міжнародної Агенції з Атомної Енергії,
результати яких були схвалені Радою Керуючих названої організації,
та базуються на найновіших розробках в сфері гарантій безпеки: (1)
OJ N 15, 12.3.1959, стор. 298/59, і повідомлення про нумерацію
Регламентів Євратому (OJ N 34, 29.5.1959, стор. 649/59). (2) OJ N
34, 29.5.1959, стор. 651/59; Оскільки, відповідно, є своєчасним визначити нові процедури
застосування положень Глави VII Договору ( 994_027 ); Оскільки Співтовариство, Велика Британія та Міжнародна
Агенція з Атомної Енергії підписали 6 вересня 1976 року Угоду, що
встановила окреме зобов'язання щодо застосування гарантій безпеки
до сировини та спеціальних матеріалів, що розщеплюються, на
території Великої Британії; Оскільки є доцільним встановити окремі положення стосовно
системи обліку та надання звітів щодо руд; Оскільки на територіях держав-членів, що не є сторонами
Угоди, існує певна ймовірність використання деяких установок або
їх частин, а також певних матеріалів у виробничому циклі для
оборонних потреб, є доречним визначити окремі процедури гарантій
безпеки з метою врахування наведених обставин; Оскільки заради ясності та, зокрема, для полегшення виконання
Регламентів, що стосуються гарантій безпеки, особами, на яких вони
поширюються, є доречним кодифікувати такі Регламенти у єдиному
тексті, ПРИЙНЯЛА ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ:
Частина I
Основні технічні характеристики та
положення про окремі гарантії безпеки.
Декларація технічних характеристик
Стаття 1
Кожна особа чи підприємство, що створює чи використовує
будь-яку установку з виробництва, розділу чи іншого використання
сировини чи спеціальних матеріалів, що розщеплюються, або
переробки радіоактивного палива, повідомляє Комісію про основні
технічні характеристики установки у формі відповідної анкети, що
міститься у Додатку I до цього Регламенту. Положення першого параграфа розповсюджуються на кожну особу
чи підприємство, які відповідають за зберігання сировини чи
спеціальних матеріалів, що розщеплюються.
Стаття 2
У випадку, коли основні технічні характеристики установки вже
були повідомлені Комісії, декларації, визначені у наведеній статті
1, можуть бути зроблені шляхом посилання на таке минуле
повідомлення, за умови, що будь-яка додаткова інформація, що
вимагається в анкеті, визначеній в статті 1, буде надана протягом
30 днів з дати вступу в силу даного Регламенту. Основні технічні характеристики нової установки
повідомляються у порядку, визначеному в статті 1, щонайменше за 45
днів до дати отримання першої партії ядерного матеріалу.
Стаття 3
"Положення про окремі гарантії безпеки", зазначені у статті 7
визначають ті важливі зміни в основних технічних характеристиках,
що вимагають попереднього повідомлення. Будь-які інші зміни в основних технічних характеристиках
повідомляються Комісії разом із першим звітом про зміни
інвентарної кількості матеріалу, що складається після завершення
модифікації.
Стаття 4
Після отримання мотивованого запиту Комісія може надати
додатковий термін для заповнення декларацій, що вимагаються
попередніми статтями.
Стаття 5
Положення статті 1 не застосовуються по відношенню до осіб чи
підприємств, що володіють тільки ядерними матеріалами, виключеними
із сфери вимог щодо декларування, як це визначено статтею 22.
Програма діяльності
Стаття 6
Особи чи підприємства, зазначені в статті 1, також
повідомляють Комісії для планування її діяльності в сфері гарантій
безпеки наступну інформацію: (a) щорічно - основні положення програми діяльності,
складеної у відповідності до "положень про окремі гарантії
безпеки", зазначених у статті 7, при цьому перше повідомлення
робиться на основі інструкцій, викладених в Додатку X, одночасно
із повідомленням про основні технічні характеристики, визначеним у
етапі 1;
(b) не пізніше 40 днів до визначення фактично наявної
кількості матеріалу - програму такої роботи;
(c) не пізніше 40 днів до початку зупинки завантаженого
реактора для заміни сировини - програму щодо такої зупинки, якщо
інше не визначено у "положеннях про окремі гарантії безпеки",
зазначених у статті 7.
Будь-які зміни, що торкаються програм визначення фактично
наявної кількості сировини або зупинки реакторів для
перезавантаження, негайно повідомляються Комісії.
Положення про окремі гарантії безпеки
Стаття 7
Діючи на підставі декларацій основних технічних характеристик
та інформації, наданої відповідно до статті 6, Комісія визначає
"положення про окремі гарантії безпеки" - процедури, за якими
відповідні особи або підприємства виконують вимоги щодо гарантій
безпеки, покладені на них. Серед іншого, названі процедури
включають: (a) встановлення зон балансу матеріалу та вибір таких
стратегічних пунктів, які виступають вихідними пунктами виміру для
визначення змін та запасів ядерного матеріалу;
(b) процедури здійснення обліку ядерних матеріалів для кожної
зони балансу матеріалу та складання звітності;
(c) періодичність та процедури визначення фактично наявної
кількості матеріалу для цілей обліку в якості складової заходів в
рамках гарантій безпеки;
(d) заходи щодо зберігання та нагляду відповідно до
погодженого із експлуатантами установок порядку;
(e) взяття зразків експлуатантом установки виключно для цілей
гарантій безпеки.
"Положення про окремі гарантії безпеки" також встановлюють
зміст наступних повідомлень, що вимагаються статтею 6 даного
Регламенту, а також умови, за якими вимагається попереднє
повідомлення про відправку та отримання ядерного матеріалу. Комісія відшкодує відповідній особі чи підприємству вартість
названих спеціальних послуг, визначених у "положеннях про окремі
гарантії безпеки", або які надаються на окремий запит Комісії або
інспекторів на основі узгодженої вартості. Розмір та порядок
відшкодування встановлюється між відповідними сторонами та
переглядається періодично у випадку необхідності.
Стаття 8
"Положення про окремі гарантії безпеки", зазначені у статті 7
встановлюються шляхом видання індивідуального рішення Комісії
після консультацій з відповідною особою чи підприємством та
відповідною державою-членом. Особа чи підприємство, яких стосується будь-яке індивідуальне
рішення Комісії, повідомляється про нього, і копія такого
повідомлення передається відповідній державі-члену.
Частина II
Система обліку
Стаття 9
Особа або підприємство, визначені в статті 1, підтримують
систему обліку та контролю над ядерними матеріалами. Ця система
включає ведення облікових та виробничих документів, зокрема,
інформацію про кількість, природу, форму та склад таких матеріалів
відповідно до вимог статті 21, їх фактичне знаходження,
зобов'язання по окремим гарантіям безпеки та відомості про те,
яким чином відповідні особи чи підприємства мають намір
використати такі матеріали відповідно до прийнятих ними рішень, а
також про постачальника або одержувача, у випадку передачі
матеріалів. Система вимірів, на якій базується облік, має відповідати
останнім міжнародним стандартам або бути аналогічною по своїй
якості. На підставі таких облікових документів має бути можливим
складання та обгрунтування повідомлень, що передаються до Комісії
за формою та у терміни, визначені у статтях з 12 по 21. Облікові
документи зберігаються протягом щонайменше п'яти років.
Облікові документи
Стаття 10
Облікові документи мають містити відносно кожної зони балансу
матеріалу дані про (a) всі зміни інвентарної кількості матеріалу для того, щоб у
будь-який момент була можливість визначення зареєстрованої
інвентарної кількості матеріалу;
(b) результати всіх вимірювань та підрахунків, що
використовуються для визначення фактично наявної кількості
матеріалу;
(c) всі коригування, що вносилися, стосовно змін інвентарної
кількості матеріалу, зареєстрованої інвентарної кількості
матеріалу та фактично наявної кількості матеріалу.
Для всіх змін інвентарної кількості матеріалу та фактично
наявної кількості матеріалу облікові документи повинні містити по
кожній партії ядерного матеріалу ідентифікацію такого матеріалу,
дані про партію та вихідні дані. Такі документи складаються окремо
для урану, торію та плутонію в кожній партії ядерного матеріалу.
Більше того, при кожній зміні інвентарної кількості матеріалу
мають бути вказані дата такої зміни, а також, коли це необхідно,
зона балансу матеріалу, де сталося зменшення, та відповідна зона
збільшення або реципієнт.
Виробничі облікові документи
Стаття 11
Виробничі облікові документи включають, де це необхідно, для
кожної зони балансу матеріалу: (a) такі виробничі дані, що використовуються для виявлення
змін у кількості та складі ядерного матеріалу;
(b) дані, отримані в результаті калібрування баків та
контрольно-вимірювальних приладів, взяття зразків та виконання
процедур з контролю якості вимірів і зроблених оцінок випадкових і
системних помилок;
(c) опис послідовності заходів, що вживаються при підготовці
і визначенні фактично наявної кількості матеріалу з метою
забезпечення правильності і повноти такого визначення;
(d) опис дій, що вживаються, для встановлення причини і
розміру будь-якої аварійної або невиміряної втрати, яка могла мати
місце.
Облікові та спеціальні звіти
Стаття 12
Особи чи підприємства, визначені в статті 1, повинні подавати
Комісії облікові звіти, а також, у випадку необхідності,
спеціальні звіти. Облікові звіти містять інформацію, яка існує на дату
складання звіту, до якої, у випадку необхідності, мають пізніше
вноситися коригування. На обгрунтований запит Комісії подальші деталі чи пояснення
стосовно цих звітів повинні надаватися як правило протягом трьох
тижнів після одержання такого запиту.
Первісна інвентарна кількість матеріалу
Стаття 13
Особи чи підприємства, визначені в статті 1, повідомляють
Комісії дані про первісну зареєстровану інвентарну кількість всіх
видів ядерного матеріалу, що за будь-яких причин є в їх
розпорядженні, протягом 15 днів з останнього дня місяця вступу в
силу цього Регламенту. Таке повідомлення про інвентарну кількість
містить дані на останній день зазначеного місяця. Для цієї мети
використовується форма, наведена в Додатку IV цього Регламенту.
Звіт про зміну інвентарної кількості матеріалу
Стаття 14
Особи чи підприємства, визначені в статті 1, повинні надавати
Комісії звіти про зміни інвентарної кількості матеріалу по кожній
зоні балансу матеріалу щодо всіх видів ядерних матеріалів,
відповідно до зразка, наведеного у Додатку II. Звіти визначають
матеріали і надають дані про партію по кожній партії, дату зміни
інвентарної кількості матеріалу, а також, у випадку необхідності,
зону, що відправляє; кількість матеріалу та зону, що одержує цю
кількість матеріалу, чи одержувача. Звіти, що стосуються передач, також повинні вказувати
заплановане одержувачем використання, відповідно до статті 9, і
при відправленні - як використовувалися ядерні матеріали на
установці відправника. Якщо інше не зазначено в "положеннях про
окремі гарантії безпеки", визначених в статті 7, то для передачі
між різними зонами балансу матеріалу однієї і тієї ж установки не
обов'язкова декларація про використання. Такі звіти про зміни інвентарної кількості матеріалу,
зареєстровану інвентарну кількість матеріалу та коригування мають
подаватися або періодично зведеним переліком, або окремо, у
найкоротший термін та у будь-якому випадку, протягом 15 днів з
останнього дня місяця, у якому мали місце чи стало відомо про
зміни інвентарної кількості матеріалу. За місяці, протягом яких
зміни інвентарної кількості матеріалу не мали місця, відповідна
особа чи підприємство може просто надсилати повідомлення за
формою, визначеною для звіту про зміну інвентарної кількості
матеріалу, із зазначенням того, що ситуація залишилася без змін.
Невеликі зміни інвентарної кількості матеріалу, такі як передача
зразків для аналізу, можуть бути згруповані, як визначено в
"положеннях по окремим гарантіям безпеки" для конкретної
установки, зазначених в статті 7, для розгляду їх в цілях
звітності в якості єдиної зміни інвентарної кількості матеріалу.
Стаття 15
Звіти, зазначені в статті 14, мають супроводжуватися
короткими примітками: (a) що пояснюють зміни інвентарних кількостей матеріалу на
основі виробничих даних, що містяться у виробничих облікових
документах, які надаються відповідно до статті 11 (a) Регламенту;
(b) що описують, як це визначається в "положеннях про окремі
гарантії безпеки", зазначених в статті 7, заплановану
експлуатаційну програму для даної установки і, зокрема, визначення
фактично наявної кількості матеріалу.
Якщо необхідна інформація міститься у вже існуючих
документах, то як короткі примітки можуть використовуватись копії
таких документів.
Звіт про баланс матеріалу і перелік фактично наявної
кількості матеріалу
Стаття 16
Особи та підприємства, визначені в статті 1, по кожній зоні
балансу матеріалу повинні надавати Комісії звіти про баланс
матеріалу, відповідно до зразка, що надається у Додатку III даного
Регламенту. Такі звіти відображають: (a) початкову фактично існуючу кількість матеріалу; (b) зміни інвентарної кількості матеріалу (спочатку
збільшення, потім зменшення);
(c) кінцеву зареєстровану інвентарну кількість матеріалу; (d) кінцеву фактично існуючу кількість матеріалу; (e) кількість неврахованого матеріалу. До кожного звіту про баланс матеріалу мають додаватися дані
про фактично наявну кількість матеріалу, відповідно до зразка, що
міститься у Додатку IV, по кожній партії, із зазначенням, серед
іншого, ідентифікації матеріалів і даних партії по кожній такій
партії, та, відповідно до статті 9, відомості про те, яким чином
відповідні особи чи підприємства мають намір використати такі
матеріали. Ці звіти мають подаватися в найкоротший термін та, у
будь-якому випадку, протягом 30 днів з дати визначення фактично
наявної кількості матеріалу, якщо інше не визначено "положеннями
про окремі гарантії", зазначеними у статті 7.
Спеціальні звіти
Стаття 17
Особи та підприємства, зазначені в статті 1, подають Комісії
спеціальний звіт кожного разу, коли виникають обставини, визначені
у статтях 18 і 27. Тип інформації, що має міститися в таких звітах, визначається
в "положеннях про окремі гарантії безпеки", визначених у статті 7. Спеціальні звіти і подальші деталі чи пояснення, що може
запросити Комісія в зв'язку з цими звітами, мають надаватися без
зволікань.
Стаття 18
Спеціальний звіт має бути наданий без затримки: (a) якщо, у результаті будь-якого незвичайного інциденту чи
обставин, є підстави вважати, що має місце чи могла мати місце
втрата ядерного матеріалу в кількостях, що перевищують межі,
встановлені для цієї мети в "положеннях про окремі гарантії
безпеки", визначених в статті 7; або
(b) якщо умови збереження раптом змінилися в порівнянні з
умовами, зазначеними в "положеннях про окремі гарантії безпеки",
визначеними у статті 7, у такій мірі, що стає можливим
несанкціоноване вилучення ядерного матеріалу.
Вищевказані зобов'язання виникають у відповідних осіб чи
підприємств, як тільки їм стає відомо про такі втрати чи
несподівані зміни умов збереження, чи якщо що-небудь змушує їх
вважати, що подібне мало місце. Також мають бути повідомлені
причини, як тільки стануть відомими.
Докладні правила застосування
Стаття 19
Щодо реакторів, зобов'язання, сформульовані в статтях 10 -
16, застосовуються за наступних умов. Що стосується ядерних перетворень, то підраховані дані
вносяться до звіту про зміну інвентарної кількості матеріалу не
пізніше переміщення опроміненого ядерного палива із зони балансу
матеріалу реактора. Крім того, в разі необхідності, інші процедури
обліку та звітності по ядерних перетвореннях встановлюються
"положеннями про окремі гарантії безпеки", визначеними в статті 7.
Стаття 20
Ядерні матеріали, що попадають під окремі зобов'язання по
гарантіях безпеки, прийняті Співтовариством за Угодою, яка була
укладена з будь-якою державою, що не є членом, чи з міжнародною
організацією, якщо про інше не зазначено в такій Угоді,
визначаються окремо по кожному зобов'язанню в наступних
повідомленнях: (a) повідомлення про первісну реєстрацію кількості матеріалу
(стаття 13);
(b) звіти про зміни інвентарної кількості матеріалу, але за
виключенням зареєстрованої кількості матеріалу (стаття 14);
(c) переліки фактично наявної кількості матеріалу (стаття
16);
(d) повідомлення про заплановані імпорт і експорт (статті 24
і 25).
Подібний поділ не перешкоджає фізичному змішанню матеріалів,
якщо це окремо не заборонено зазначеною Угодою. Дана стаття не застосовується до Угоди чи до будь-якої іншої
Угоди, укладеної між Співтовариством і державою-членом з
Міжнародною Агенцією з Атомної Енергії.
Стаття 21
(a) У будь-яких повідомленнях, визначених цим Регламентом,
кількість вихідних матеріалів зазначається в кілограмах, а
кількість спеціальних матеріалів, що розщеплюються, зазначається в
грамах;
(b) Належні матеріально-балансові облікові документи повинні
вестися в одиницях, зазначених у пункті (a) цієї статті або в
менших одиницях. Вони повинні вестися таким чином, щоб забезпечити
їм надійність та, особливо, їх відповідність практиці
держав-членів.
(c) У повідомленнях, визначених вище, кількість може бути
округлена в меншу сторону до найближчого цілого числа, коли перша
десята є числом від О до 4, і округлені у більшу сторону, коли
перша десята - від 5 до 9;
(d) Якщо інше не передбачено "положеннями про окремі гарантії
безпеки", визначеними статтею 7:
(i) повідомлення повинні вказувати загальну вагу елементів,
що містяться:
уран, торій або плутоній, а також, для збагаченого урану,
загальну вагу ізотопів, що розщеплюються. Ізотопний склад
плутонію, якщо він відображений в облікових документах установки
для експлуатаційної необхідності, надається Комісії на її вимогу; (ii) записи окремими рядками в звітах про зміну інвентарної
кількості матеріалу та у переліках фактично наявної кількості
матеріалу, а також в окремих звітах про баланс матеріалу мають
використовуватися для наступних категорій ядерних матеріалів:
- збіднений уран, - природний уран, - уран, збагачений до 20%, - уран, збагачений вище 20%, - плутоній, - торій.
Відступ від положень Регламенту і виключення
Стаття 22
(a) Для врахування будь-яких особливих обставин, за яких
здійснюється виробництво чи використання матеріалів, що підпадають
під дію гарантій безпеки, Комісія може у "положеннях про окремі
гарантії безпеки", визначені статтею 7, надати виробникам та
користувачам ядерних матеріалів можливість відступу від правил, що
визначають форму та періодичність подання повідомлень, зазначених
у даному Регламенті.
Комісія може прийняти подібне рішення, зокрема, в тому
випадку, коли установки мають тільки маленькі кількості матеріалу,
що зберігаються в тому самому стані протягом тривалого періоду
часу. (b) За поданням відповідних осіб чи підприємств, згідно
форми, затвердженої в Додатку VIII, Комісія може звільнити
наступні матеріали від декларування, за умови, що вони не
обробляються або зберігаються разом з ядерними матеріалами, не
вилученими з-під дії гарантій:
- спеціальні матеріали, що розщеплюються, які
використовуються в кількостях біля одного грама чи менше, в якості
чуттєвого елементу у контрольно-вимірювальних приладах, - плутоній з концентрацією ізотопу плутонія-238, що перевищує
80%, - ядерні матеріали, що використовуються виключно в неядерній
діяльності. Якщо умови звільнення перестають виконуватися, то звільнення
скасовується. Відповідні особи чи підприємства інформують Комісію
згідно форми, наданої в Додатку IX, про припинення існування умов
для звільнення.
Стаття 23
Даний Регламент не застосовується до власників кінцевих
продуктів, що вживаються для неядерних цілей, які містять ядерні
матеріали, що є фактично такими, що не відновлюються.
Частина III
Передачі: імпорт/експорт
Стаття 24
(a) Особи чи підприємства, визначені в статті 1, що
експортують вихідні чи спеціальні матеріали, що розщеплюються, до
держав, що не є членами, повинні попередньо повідомити Комісію про
кожен випадок такого експорту. Також, попереднє повідомлення
надається Комісії:
- у кожному випадку експорту з держави-члена, що є стороною
Угоди, до держави-члена, що не є стороною Угоди, і - у випадку будь-якого експорту з Об'єднаного Королівства до
держави-члена, що є стороною Угоди. Але попереднє повідомлення потрібно тільки: (i) якщо поставка перевищує один ефективний кілограм; (ii) якщо "положення про окремі гарантії безпеки", зазначені
в статті 7, встановлюють таке повідомлення, у випадку установок,
які звичайно здійснюють передачу великих загальних кількостей
матеріалу до однієї країні, навіть якщо жодна партія не перевищує
один ефективний кілограм.
(b) Таке повідомлення надсилається після досягнення взаємної
згоди по істотним умовам передачі, але у будь-якому випадку з
таким розрахунком, щоб воно було отримано Комісією за вісім
робочих днів до моменту, коли матеріал готовий де відправлення.
(c) Таке повідомлення надсилається відповідно до форми, що
наведена в Додатку V до даного Регламенту і містить, крім іншого,
- ідентифікацію та, якщо можливо, очікувані кількість і склад
матеріалу, що передається, та зону балансу матеріалу, з якого він
надходить, - країну, куди відвантажується ядерний матеріал, - дати і місця підготовки ядерного матеріалу до відправлення, - приблизні дати відправлення і прибуття ядерного матеріалу, - інформацію про використання відповідними особами чи
підприємствами ядерного матеріалу. (d) Якщо це необхідно з метою фізичного захисту, то
спеціальні домовленості, що стосуються форми і передачі таких
повідомлень, можуть бути погоджені з Комісією.
Стаття 25
(a) Особи чи підприємства, зазначені в статті 1, що
імпортують вихідні чи спеціальні матеріали, що розщеплюються, із
держав, що не є членами, попередньо повинні повідомити Комісію про
кожен випадок такого імпорту. Попереднє повідомлення також
надається Комісії:
- у кожному випадку імпорту до держави-члену, що є стороною
Угоди, із держави-члена, що не є стороною Угоди, і - у випадку будь-якого імпорту до Об'єднаного Королівства з
держави-члена, що є стороною Угоди. Але попереднє повідомлення потрібно тільки: (i) якщо партія перевищує один ефективний кілограм; (ii) якщо "положення про окремі гарантії безпеки", зазначені
в статті 7, встановлює таке повідомлення для установок, які
звичайно отримують велику загальну кількість матеріалу з однієї
країни, навіть якщо жодна партія не перевищує один ефективний
кілограм.
(b) Таке повідомлення надсилають якомога раніше запланованого
терміну надходження ядерного матеріалу та, у будь-якому випадку,
розрахувати дату та час надходження таким чином, щоб надати
Комісії п'ять робочих днів до моменту, коли матеріал буде
розпакований.
(c) Таке повідомлення подається відповідно до форми,
наведеної в Додатку VI, і містить, крім іншого,
- ідентифікацію та, якщо можливо, очікувані кількість і склад
матеріалу, - очікувану дату прибуття, місце і дату розпакування ядерного
матеріалу. (d) Якщо це необхідно з метою фізичного захисту, то
спеціальні домовленості, що стосуються форми і передачі таких
повідомлень, можуть бути погоджені з Комісією.
Стаття 26
Якщо особи чи підприємства, що не підпадають під дію статті
1, мають намір експортувати чи імпортувати ядерні матеріали,
визначені статтями 24 і 25, то такі особи чи підприємства повинні
зробити повідомлення, передбачені статтями 24 і 25.
Стаття 27
Особи чи підприємства, визначені у статтях 24 і 25, готують
спеціальний звіт, передбачений статтею 17, якщо, в результаті
виняткових обставин чи інциденту, вони одержали інформацію про те,
що має місце чи могла мати місце втрата ядерних матеріалів,
зокрема у випадку значної затримки під час передачі. За таких же
обставин особи чи підприємства, визначені у статті 26, також
повинні проінформувати Комісію.
Стаття 28
Про будь-яку зміну дати при підготовці поставки, при
постачанні чи розпакуванні ядерних матеріалів по відношенню до
дат, зазначених у повідомленнях, що передбачені статтями 24 і 25,
але яка не створює підстав для подання спеціальних звітів, має
бути невідкладно повідомлено із вказівкою змінених дат, якщо вони
відомі.
Частина IV
Спеціальні положення
Виробники руд
Стаття 29
Будь-яка особа чи підприємство, що добувають руду на
території держави-члена, повинні вести їх облік. Такі облікові
документи повинні вказувати, зокрема, тоннаж та середній склад
урану і торію в добутій руді та у родовищі, а також підтвердження
постачання із зазначенням дати, вантажоодержувача і кількості.
Такі облікові документи повинні зберігатися не менше п'яти років.
Стаття 30
Щорічно, не пізніше, ніж кінець січня, виробники руди повинні
інформувати Комісію відповідно до форми, наведеної у Додатку VII,
про кількість матеріалу, відправленого з кожної шахти протягом
минулого року.
Стаття 31
Будь-яка особа чи підприємство, що експортує руди в держави,
що не є державами-членами, повинно інформувати про це Комісію,
відповідно до форми, наведеної в Додатку VII, на дату фактичного
відправлення.
Перевізники
Стаття 32
Будь-яка особа чи підприємство, що задіяні на територіях
держав-членів у перевезенні чи тимчасовому збереженні вихідних чи
спеціальних матеріалів, що розщеплюються, під час здійснення
поставок можуть приймати їх або передавати тільки при наявності
належним чином підписаної і датованої квитанції. Вона повинна
містити найменування сторін, що передають і одержують матеріали,
кількості, що перевозяться, разом із природою, формою і складом
матеріалів. Якщо це необхідно для цілей фізичного захисту, то
специфікація переданих матеріалів може бути замінена відповідним
позначенням вантажу. Таке позначення повинно відображатися в
облікових документах, які є у осіб та підприємств, зазначених у
статті 1, що містять вищевказані специфікації. Ці документи повинні зберігатися сторонами контракту не менше
одного року.
Стаття 33
Документи і папери, що вже використовуються особами і
підприємствами відповідно до існуючих правил, які застосовуються
до них на території держав-членів, де вони працюють, можуть
використовуватись замість документів і квитанцій, передбачених
статтею 32, за умови, що такі документи і папери містять усю
необхідну інформацію.
Посередники
Стаття 34
Будь-який посередник, зокрема, уповноважені агенти, брокери,
комісіонери чи торгові агенти, що беруть участь в укладенні
будь-якого контракту на постачання ядерних матеріалів, повинен
зберігати всі документи, що відносяться до операцій, виконаних ним
чи від його імені, не менше одного року після закінчення терміну
дії контракту. Такі документи повинні містити найменування сторін,
що уклали контракт, дату підписання контракту, кількість, природу,
форму і склад разом із даними про походження і призначення
матеріалів.
Частина V
Спеціальні положення, що застосовуються на територіях
держав-членів, які є державами, що володіють ядерною зброєю
Стаття 35
1. Положення даного Регламенту не застосовуються: (a) до установок чи частин установок, які призначені для
забезпечення оборонних потреб і які розташовані на території
держави-члена, що не є стороною Угоди; або
(b) до ядерних матеріалів, що призначаються для забезпечення
оборонних потреб такої держави-члена.
2. Для ядерних матеріалів, установок чи частин установок, що
потенційно можуть бути використані для забезпечення оборонних
потреб та які розташовані на території держави-члена, що не є
стороною Угоди, межі застосування цього Регламенту та його
процедур мають визначатися Комісією після консультацій та
досягнення домовленості з відповідною державою-членом з
урахуванням положень другого параграфа статті 84 Договору
( 994_027 ). 3. У будь-якому випадку зрозуміло, що: (a) положення статей 1 - 4, 7 і 8 застосовуються до установок
чи частин установок, які у деяких випадках працюють виключно з
ядерними матеріалами, що потенційно можуть бути використані для
забезпечення оборонних потреб, але в інших випадках працюють
виключно з ядерними матеріалами цивільного призначення;
(b) положення статей 1 - 4, 7 і 8 застосовуються, якщо це не
суперечить інтересам національної безпеки, до установок чи частин
установок, доступ до яких може бути обмежений в інтересах
національної безпеки, але які виробляють, обробляють, виділяють чи
переробляють та використовують будь-яким іншим чином одночасно як
цивільні ядерні матеріали, так і ядерні матеріали, призначені або
можуть бути призначені для забезпечення оборонних потреб;
(c) положення статей 6 і з 9 по 37 застосовуються стосовно
всіх ядерних матеріалів цивільного призначення, що знаходяться в
установках чи в частинах установок, зазначених в підпараграфах (a)
і (b) вище.
Частина VI
Заключні положення
Визначення
Стаття 36
Для цілей даного Регламенту: (a) "Угода" означає Угоду, укладену 5 квітня 1973 року між
Королівством Бельгія, Королівством Данія, Федеративною Республікою
Німеччина, Ірландією, Італійською Республікою, Великим Герцогством
Люксембург, Королівством Нідерланди і Європейським Співтовариством
з Атомної Енергії (Євратом) та Міжнародною Агенцією з Атомної
Енергії на виконання положень параграфів 1 і 4 статті III Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ).
(b) "Держава-член, сторона Угоди" означає Королівство
Бельгія, Королівство Данія, Федеративну Республіку Німеччину,
Ірландію, Італійську Республіку, Велике Герцогство Люксембург
або Королівство Нідерланди.
(c) "Держава-член, що не є стороною Угоди" означає Францію чи
Об'єднане Королівство.
(d) "Держава, що не є членом" означає будь-яку державу, що не
є членом Європейського Співтовариства з Атомної Енергії.
(e) "Спеціальні матеріали, що розщеплюються" означають
плутоній-239; уран-233; уран, збагачений в уран-235 чи уран-233, і
будь-яку речовину, що містить один чи більш із згаданих вище
ізотопів, а також інші матеріали, що розщеплюються які можуть бути
визначені Радою, яка діє кваліфікованою більшістю за пропозицією
Комісії; однак, термін "спеціальні матеріали, що розщеплюються" не
включає вихідні матеріали, руди, чи відходи руд.
(f) "Уран, збагачений в уран-235 чи уран-233" означає уран,
що містить уран-235 чи уран-233 чи обидва ізотопи у таких
кількостях, що відносний зміст цих ізотопів відносно ізотопу 238
більший, ніж відношення ізотопу 235 до ізотопу 238, який
зустрічається в природі. "Збагачення" означає відношення
об'єднаної маси ізотопів урану-233 і урану-235 до маси всього
такого урану.
(g) "Вихідні матеріали" означають уран, що містить суміш
ізотопів, що зустрічаються в природі; уран, в якому кількість
урану-235 менша за звичайну; торій; кожний з вищевказаних
матеріалів у формі металу, сплаву; хімічна сполука чи концентрат;
будь-який інший матеріал, що містить один чи більше з вищевказаних
матеріалів у концентрації, яка визначена Радою, що діє
кваліфікованою більшістю за пропозицією Комісії, і будь-який інший
матеріал, що Рада може визначити, діючи кваліфікованою більшістю
за пропозицією Комісії. Термін "вихідний матеріал" не включає руди
чи відходи руд.
(h) "Руди" означає будь-яку руду, що містить, у такій
середній концентрації, що визначається Радою, яка діє
кваліфікованою більшістю за пропозицією Комісії, речовини, з яких
вихідні матеріали, визначені вище, можуть бути отримані при
відповідній хімічній або фізичній обробці.
(i) "Ядерні матеріали" означають будь-яку руду, вихідний чи
спеціальний матеріал, що розщеплюється, як визначається
параграфами (e), (f), (g) і (h) вище.
(j) "Природа" матеріалу означає природний уран, збіднений
уран, уран збагачений до урану-235 чи урану-233, торій чи плутоній
в залежності від конкретного випадку.
(k) "Партія" означає частину ядерного матеріалу, що
розглядається як одиниця виміру для цілей обліку та звітності у
вихідному пункті виміру, склад і кількість якої визначаються
єдиним комплексом специфікацій чи вимірів. Ядерний матеріал може
бути у гуртовій формі або міститися у якихось конкретних
предметах.
(l) "Дані про партію" означає загальну масу кожного елемента
ядерного матеріалу, а для плутонію й урану - відповідний ізотопний
склад. Для цілей звітності маса окремих предметів у партії
сумується до того, як провадиться округлення до найближчої
одиниці.
(m) "Зареєстрована інвентарна кількість матеріалу" зони
балансу матеріалу означає алгебраїчну суму фактично наявної
кількості матеріалу в цій зоні балансу матеріалу по самому
останньому визначенню та всі зміни інвентарних кількостей
матеріалу, що відбулися з моменту такого визначення фактично
наявної кількості матеріалу.
(n) "Коригування" означає запис в обліковий документ чи звіт
для того, щоб виправити виявлену помилку чи відобразити більш
точний вимір кількості ядерного матеріалу, раніше внесену в цей
обліковий документ чи звіт. Кожне виправлення повинне вказувати
запис, до якого воно відноситься.
(o) "Ефективний кілограм" означає спеціальну одиницю, яка
використовується при здійсненні гарантій безпеки щодо ядерного
матеріалу. Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах
визначається:
(i) для плутонію - його масою в кілограмах; (ii) для урану зі збагаченням 0,01 (1%) і вище - його масою в
кілограмах, помножену на квадрат його збагачення;
(iii) для урану зі збагаченням нижче 0,01 (1%) і вище 0,005
(0,5%) - його масою в кілограмах, помножену на 0,0001;
(iv) для збідненого урану зі збагаченням 0,005 (0,5%) чи
нижче і для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на
0,00005.
(p) "Зміна інвентарної кількості матеріалу" означає
збільшення, що виражається в партіях, чи зменшення кількості
ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу.
(q) "Вихідний пункт виміру" означає місце, де ядерний
матеріал знаходиться у формі, що здатна для вимірювання змін
матеріалу чи інвентарної кількості матеріалу. Вихідні пункти
виміру, таким чином, включають (але не обмежуються ними) моменти
введення і виведення матеріалу (включаючи вимірювані безповоротні
втрати) і зберігання в зонах балансу матеріалу.
(r) "Зона балансу матеріалу" означає таку зону, де: (i) кількість ядерного матеріалу при кожнім переміщенні в
зону балансу матеріалу чи з неї може бути визначено; і
(ii) фактично наявна кількість матеріалу в кожній зоні
балансу матеріалу може бути при необхідності визначено відповідно
до встановлених процедур, для встановлення матеріального балансу.
(s) "Кількість неврахованого матеріалу" означає різницю між
зареєстрованою інвентарною кількістю матеріалу і фактично наявною
кількістю матеріалу.
(t) "Фактично наявна кількість матеріалу" означає суму всіх
вимірюваних чи оцінених кількостей ядерного матеріалу по партіях,
що фактично є в наявності у даний момент у зоні балансу матеріалу,
отриманих відповідно до встановлених процедур.
(u) "Розбіжності вданих відправника й одержувача" означає
розбіжність між кількістю ядерного матеріалу в партії, яка була
задекларована у відправній зоні балансу матеріалу, та кількістю,
визначеною в зоні балансу матеріалу одержувача.
(v) "Вихідні дані" означає ті дані, зафіксовані під час
вимірювань або калібрування або використання умовних емпірічних
співвідношень, які визначають ядерні матеріали та забезпечують
даними про партію. Вихідні дані можуть включати, наприклад, вагу
компонентів, конверсійні фактори для визначення ваги елементу,
особливості гравітації, концентрацію елементу, співвідношення
ізотопів, співвідношення між об'ємом та показниками манометру,
співвідношення між виробленим плутонієм та виробленою енергією.
(w) "Стратегічні точки" означає місцеположення, відібране
шляхом перевірки інформації про конструкцію де, за звичайними
умовами та при комбінації інформації з усіх "стратегічних точок",
одержується та підтверджується вся необхідна і достатня інформація
для імплементації заходів щодо гарантій безпеки, відповідно до
Угоди; "стратегічна точка" може містити будь-яке місцеположення,
де проводилися ключові виміри стосовно обліку матеріалу і де
застосовувалися заходи щодо забруднення та контролю за ним.
Установки, які управлюються із-за меж Співтовариства
Стаття 37
Якщо установка управляється особою або підприємством,
розташованими поза межами Співтовариства, будь-які обов'язки,
надані цим Регламентом, переходять до місцевого менеджменту
установки.
Додатки
Стаття 38
Додатки до цього Регламенту складають його окрему частину.
Комісія може робити невеликі технічні погодження для них.
Набрання чинності
Стаття 39
Цей Регламент набирає чинності через 15 днів після його
публікації у Офіційному Часописі Європейських Співтовариств. Це порушуючи статті 40, Регламенти N 7 та 8 Комісії
Європейського Співтовариства з Атомної Енергії анулюються цим
Регламентом.
Стаття 40
Статті 9-16, 19 та 21 цього Регламенту застосовуються як
"часткові положення гарантій безпеки", викладені у статті 7. До прийняття цих положень, продовжують діяти положення
статей 2, 5, 7, 8 та 10 вищеназваного Регламенту N 8.
Цей Регламент набирає чинності повністю та безпосередньо
застосовується в усіх державах-членах.
Підписано у Брюсселі 19 жовтня 1976 року.
Від імені Комісії
Президент Франсуа-Ксавьє Ортолі
Додаток I
Анкета для декларування базових технічних
характеристик установок
A. Реактори
Дата ...
Ідентифікація установки
1. Назва. 2. Місце розташування, точна адреса з номерами телефонів і
телекса. 3. Власник (юридично відповідальна організація чи особа). 4. Оператор (юридично відповідальна організація чи особа). 5. Дійсний стан (у експлуатації чи очікувана дата введення в
експлуатацію). 6. Призначення і тип установки. 7. Режим роботи установки, що впливає на її продуктивність
(установлена система змін, приблизні дати експлуатаційних періодів
у році і т.д.). 8. План розташування установки. Карта, що показує периметри і
приміщення установки у вигляді плану розташування; будинки,
дороги, ріки, залізничні вітки і т.д.) 9. План установки: (a) структура, зона огородження і маршрути доступу; (b) зона збереження матеріалів, що надходять; (c) зона реактора; (d) зона для проведення тестів та експериментів, лабораторії; (e) зона збереження відпрацьованих матеріалів; (f) зона розміщення відходів ядерного матеріалу.
Примітка: 1. Згідно зі статтею 79 Договору ( 994_027 ) ті
особи, що підпадають під дію гарантій безпеки, повинні повідомляти
уповноважені органи відповідних держав-членів про будь-які
повідомлення, які вони надсилають до Комісії, відповідно до статті
78. 2. Відповідь "не застосовується" може бути надана на ті
питання, які не є придатними. Комісія має право запросити будь-яку
додаткову інформацію, яку вона вважатиме необхідною, у зв'язку з
відповідною анкетою.
Ця анкета, заповнена і підписана належним чином, має бути
відправлена Комісії Європейських Співтовариств, Директорату по
Гарантіях Євратому, "Jean Monnet" Building, Kirchberg Люксембург
(Велике Герцогство Люксембург).
10. Додаткові дані щодо головної установки: (a) номінальна теплова потужність реактора при безперервному
режимі роботи;
(b) вихідний і спеціальний матеріал, що розщеплюється; (c) вихідне збагачення активної зони; (d) уповільнювач; (e) теплоносій.
Загальна характеристика установки,
включаючи деталі, що відносяться до обліку матеріалу,
забруднення та контролю за ним
Опис ядерного матеріалу (*)
11. Схема розташування паливного елементу і/або зборки,
достатньо докладна для визначення загальної структури з
габаритними розмірами. (Елементом є найменший компонент, який
містить паливо; зборкою є поєднання елементів у виробничу одиницю,
таку як пучок чи зв'язка. Резерви для заміни елементів, якщо вони
застосовуються, мають бути відображені та, якщо це звичайна
операція, із зазначенням про такий її характер.) 12. Паливний матеріал (включаючи матеріал контрольної чи
регулюючої зборки, якщо застосовується): (a) хімічний склад чи основні складові сплаву; (b) збагачення в середньому на зборку; (c) номінальна маса паливного матеріалу на зборку з
допустимими проектними відхиленнями.
13. Матеріал оболонки. 14. Метод ідентифікації окремих паливних елементів і/або
зборок, якщо застосовується. 15. Інші ядерні матеріали, які використовуються в установці
(коротко вкажіть матеріал, призначення і спосіб використання
матеріалу, наприклад, пускові твели). _______________
(*) По пунктах 11 - 14 необхідно давати відповіді по кожному
типу зборки в установці. Повинна використовуватися термінологія,
що є сумісною з пунктом 11.
Витрати ядерного матеріалу
16. Технологічна схема з позначкою місць, де визначається чи
вимірюється ядерний матеріал, зон балансу матеріалу і місць
розташування інвентарного матеріалу, які використовується для
обліку матеріалу, та передбачуваного діапазону інвентарної
кількості ядерного матеріалу в таких зонах при нормальних
експлуатаційних умовах. 17. Розрахункові номінальні дані паливного циклу, включаючи
(де це можливо): (a) завантаження активної зони реактора; (b) розрахункове вигоряння; (c) кількість річних перезавантажень палива; (d) інтервал перезавантажень (на потужності чи при зупиненому
реакторі);
(e) приблизний прогноз продуктивності й інвентарної кількості
матеріалу, одержання і відправлення.
Поводження з ядерним матеріалом
18. План та загальні схеми розташування сховищ свіжого палива
й опис пакувальних комплектів. 19. План і загальні схеми розташування місця підготовки
свіжого палива та/або місця проведення аналізу і зон завантаження
реактора. 20. Загальні схеми розташування устаткування подачі палива
для свіжого та опроміненого палива, включаючи
розвантажно-завантажувальні машини чи устаткування. 21. Загальна схема корпуса реактора, місця розташування
активної зони й отворів у корпусі, метод поводження з паливом у
корпусі. 22. Загальний опис активної зони, що показує загальне
розташування, реакторну решітку, форму, параметри та розміри
активної зони, відбивач, розміщення, форми та розміри контрольних
елементів, експериментальне положення та/або положення при
опроміненні. 23. Кількість та розмір каналів для паливних елементів чи
зборок, а також для контрольних елементів в активній зоні. 24. Збереження відпрацьованого палива: (a) загальні схеми розташування сховища; (b) метод збереження; (c) проектна ємність сховища; (d) устаткування для поводження з опроміненим паливом; (e) мінімальний час для охолодження перед відправленням
опроміненого палива;
(f) креслення й опис транспортних контейнерів для
опроміненого палива (як це вимагається для визначення можливості
опечатування).
25. Зона дослідження ядерного матеріалу (якщо
застосовується): (a) короткий опис характеру діяльності, що виконується; (b) опис основного устаткування (наприклад, гаряча камера,
розчохловка паливного елементу й устаткування для розчинення);
(c) опис транспортних контейнерів для ядерного матеріалу й
упакування відходів і брухту (як це вимагається для визначення
можливості опечатування);
(d) збереження неопроміненого й опроміненого ядерного
матеріалу;
(e) план і загальна схема розташування вищевказаного, якщо не
було вказано в інших частинах.
Дані по теплоносію
26. Діаграми витрат теплоносія, необхідні для розрахунку
теплового балансу (указуючи тиск, температури та питомі масові
витрати на основних точках).
Облік та контроль за ядерним матеріалом
Система обліку
27. Система ведення обліку та контролю ядерного матеріалу
(опишіть систему обліку загальну та/або по конкретним позиціям,
включаючи відповідні методи аналітичного виміру, що застосовуються
з відносною точністю, надаючи зразки незаповнених бланків, які
застосовуються для всіх процедур ведення обліку і контролю).
Термін збереження таких облікових документів повинний бути
зазначений.
Фактично наявна кількість матеріалу
28. Опис процедур, запланованої періодичності, методів
визначення оператором фактично наявної кількості матеріалу (як для
системи обліку загальної, так і по конкретним позиціям, включаючи
основні методи аналізу), прогнозованої точності; доступу до
ядерного матеріалу в активній зоні та до опроміненого ядерного
матеріалу поза активною зоною, очікуваних рівнів випромінювання.
Інша інформація, що стосується застосування
гарантій безпеки
29. Організація ведення обліку і контролю матеріалу. 30. Інформація про правила охорони здоров'я та техніки
безпеки, які мають дотримуватись і яким повинні слідувати
інспектори на території установки.
B. Установки критичної (та нульової) потужності
Дата ...
Ідентифікація установки
1. Назва. 2. Місце розташування, точна адреса з номерами телефонів і
телекса. 3. Власник (юридично відповідальна організація чи особа). 4. Оператор (юридично відповідальна організація чи особа). 5. Дійсний стан (в експлуатації чи запланована дата введення
в експлуатацію). 6. Призначення та тип установки. 7. Режим роботи установки, що впливає на її продуктивність
(установлена система змін в роботі, приблизні дати експлуатаційних
періодів у році і т.д.). 8. План території установки. Карта, що показує периметри та
будівлі установки у вигляді плану площадки; будинки, дороги, ріки,
залізничні вітки і т.д.) 9. План установки: (a) структура, зона огородження та маршрути доступу; (b) зона(и) збереження ядерного матеріалу; (c) зона зборки паливних елементів, лабораторії і т.д.; (d) власне критична зборка (*). 10. Додаткові дані щодо основної установки (*): (a) максимальна можлива робоча потужність та/або нейтронний
потік;
(b) основний тип(и) ядерного матеріалу та збагачення; (c) сповільнювач; (d) відбивач, зона відтворення; (e) теплоносій. _______________
(*) Надати по кожній критичній зборці, якщо їх більше, ніж
одна на установку.
Загальна характеристика установки,
включаючи дані щодо обліку матеріалу,
забруднення та контролю за ним
Опис ядерного матеріалу
11. Схематичний чи інший опис усього ядерного матеріалу
установки, який показує: (a) усі типи блоків, включаючи стандартно керовані блоки; (b) хімічний склад основних складових сплаву; (c) форма і розміри; (d) збагачення; (e) номінальна маса ядерного матеріалу з припустимими
проектними відхиленнями;
(f) матеріал оболонки; і (g) метод(и) ідентифікації блоків.
Розміщення і поводження з ядерним матеріалом
12. План або схематичний чи інший опис: (a) зони збереження і зборки ядерного матеріалу та власне
критичної зборки(ок) (місця розташування інвентарних запасів);
(b) прогнозована номенклатура інвентарного ядерного матеріалу
в цих зонах;
(c) фактичне розташування устаткування, що використовується
для зборки, аналізу та виміру ядерного матеріалу; і
(d) канали проходження ядерного матеріалу. 13. Загальна схема критичної зборки активюї зони, що показує
опорну конструкцію активної зони, захист та відвід тепла з
описанням (надається по кожній критичній зборці, якщо їх більш,
ніж одна на установку).
Облік та контроль за ядерним матеріалом
Система обліку
14. Опис системи ведення обліку та контролю ядерного
матеріалу (опишіть систему обліку загальну чи по конкретним
позиціям, включаючи основні методи аналітичного виміру, які
застосовуються з відносною точністю), надаючи зразки незаповнених
бланків, що застосовуються для всіх процедур ведення обліку і
контролю. Термін збереження таких облікових документів повинний
бути зазначений.
Фактично наявна кількість матеріалу
15. Опис процедур, запланованої періодичності, методів
визначення оператором фактично наявної кількості матеріалу (як для
загальної системи обліку, так і для обліку по конкретним позиціям,
включаючи основні методи аналізу), прогнозованої точності;
процедур доступу до ядерного матеріалу в активній зоні і до
опооміненого ядерного матеріалу поза активною зоною, очікуваних
рівнів випромінювання.
Інша інформація, що відноситься до застосування
гарантій безпеки
16. Організація ведення обліку та контролю матеріалу. 17. Інформація щодо правил охорони здоров'я та техніки
безпеки, які мають виконуватись і яким повинні слідувати
інспектори на території установки.
C. Установки по конверсії, виготовленню і переробці
Дата ...
Ідентифікація установки
1. Назва. 2. Місце розташування, точна адреса з номерами телефонів і
телекса. 3. Власник (юридично відповідальна організація чи особа). 4. Оператор (юридично відповідальна організація чи особа). 5. Дійсний стан (в експлуатації чи запланована дата введення
в експлуатацію). 6. Призначення і тип установки. 7. Режим роботи установки, що впливає на її продуктивність
(установлена система змін в роботі, приблизні дати експлуатаційних
періодів у році і т.д.). 8. План території установки. Карта, що показує периметри і
будівлі установки у вигляді плану площадки; будинки, дороги, ріки,
залізничні вітки і т.д.) 9. План установки: (a) структура, огородження і маршрути доступу; (b) канали проходження ядерного матеріалу; (c) збереження ядерного матеріалу, що надходить; (d) зона для кожної основної обробки і технологічна
лабораторія;
(e) зона для аналізу або проведення експериментів; (f) збереження відпрацьованих матеріалів; (g) установка по видаленню відходів; (h) аналітична лабораторія.
Загальна характеристика установки,
включаючи дані щодо обліку матеріалу,
забруднення та контролю за ним
Витрати, розміщення та поводження з ядерним матеріалом
10. Технологічна схема з вказівкою місць ідентифікації та
вимірювання ядерного матеріалу, зон балансу матеріалу і місць
розташування інвентарного матеріалу, що використовується для
обліку матеріалу і запланованого діапазону інвентарної кількості
ядерного матеріалу в цих зонах при нормальних експлуатаційних
умовах. Опис повинний включати (де це можливо): (a) розмір партії чи витрат; (b) метод збереження чи пакування; (c) ємність сховища; (d) загальні прогнози продуктивності і матеріальних запасів,
а також одержання і відправлення.
11. На додаток до пункту 10, необхідно описати зони
збереження сировини за допомогою загальних схем розташування, що
визначають: (a) розміщення паливних елементів та обслуговуючого
устаткування;
(b) тип паливних елементів, включаючи склад ядерного
матеріалу і збагачення.
12. На додаток до пункту 10, необхідно включити опис стадії
рециркуляції процесу, якщо є: (a) тривалість тимчасового збереження; (b) графіки зовнішньої рециркуляції (якщо застосовується). 13. На додаток до пункту 10, необхідно, щоб опис стадії
видалення процесу включав метод видалення (утилізація чи
збереження). 14. При умовах рівноваги для кожної технологічної схеми, із
зазначених в пунктах 10 і 16, і припускаючи режими експлуатації,
визначений пунктом 7, укажіть: (a) номінальну продуктивність за рік; (b) матеріальні запаси для технологічного процесу на базі
проектної потужності.
15. Опишіть звичайні процедури, прийняті для повного чи
часткового очищення установки. Включіть опис спеціальних пунктів
взяття проб і вимірів, пов'язаних із процедурою очищення і
наступним визначенням фактично наявної кількості матеріалу, якщо
це не було зазначено в пункті 10.
Опис ядерного матеріалу
16. Опишіть, за допомогою технологічних схем, чи іншими
способами, прогнозовані витрати та інвентарну кількість усього
ядерного матеріалу в зонах збереження і обробки. Опис повинен
включати: (a) фізичну і хімічну форму; (b) діапазон складу чи очікувані верхні межі для кожної
категорії твердих чи рідких видалених матеріалів;
(c) рівень збагачення.
Облік та контроль за ядерним матеріалом
Система обліку
17. Опис системи ведення обліку, що застосовується для
ведення облікових документів і звітності по обліковим даним і
визначення матеріального балансу, з наданням зразків бланків, які
застосовуються для всіх процедур. Термін збереження таких
облікових документів повинен бути зазначений. 18. Укажіть, коли і як часто складаються матеріальні баланси,
включаючи їх складання під час виробничих операцій. Опишіть метод
і процедуру коригування облікових записів після визначення
фактично наявної кількості матеріалу. 19. Опишіть процедуру погодження розбіжностей у даних
відправника й одержувача та метод коригування облікових записів. 20. Опишіть процедуру внесення коригувань в облікові записи
через процедурні помилки чи помилки службовців, а також вплив на
розбіжності в даних відправника й одержувача, якщо це має місце.
Фактично наявна кількість матеріалу
21. Посилання робиться на пункт 15. Визначіть одиниці
устаткування на технологічних схемах, визначених в пунктах 10 і
16, які умовно розглядаються як контейнери для фактично наявної
кількості ядерного матеріалу. Укажіть час визначення фактично
наявної кількості матеріалу під час виробничої операції.
Методи здійснення вимірів, узяття проб та аналізу
22. Має бути описаний метод здійснення кожного виміру в
зазначеній точці; мають бути зазначені рівняння чи таблиці, що
використовуються, і розрахунки, зроблені для визначення фактичної
маси чи обсягів. Має бути зазначене автоматичне чи ручне ведення
обліку. Мають бути описані метод і практичні процедури по узяттю
проб у кожній зазначеній точці. 23. Має бути описаний аналітичний метод, що застосовується
для цілей ведення обліку. Будуть доречні посилання на довідник чи
звіт.
Контроль точності вимірів
24. Опишіть програму контролю якості вимірів, що відноситься
до обліку матеріалів, включаючи програми (разом зі значеннями
похибки вимірів) для діючої оцінки аналітичної точності та зсуву,
точності та зсуву виміру маси, обсягу і вибірок, та для
калібрування відповідного устаткування; метод калібрування
вимірювальної апаратури, зазначений в пункті 23; тип і якість
стандартів, що використовуються для аналітичних методів,
зазначених у пункті 23; тип аналітичного устаткування, що
використовується, метод калібрування і періодичність.
Статистична оцінка
25. Опишіть методи статистичної оцінки даних, накопичених
контрольними програмами вимірів для оцінки точності та
правильності вимірів, а також приблизного підрахунку погрішності
вимірів (тобто визначення випадкових та системних помилок вимірів
і відповідних меж помилок; статистичних процедур, що
використовуються для поєднання розрахунків по окремих помилках при
вимірах для одержання загальних меж помилок для визначення
розбіжностей в даних відправника й одержувача, зареєстрованої
інвентарної кількості матеріалу, фактично наявної кількості
матеріалу і кількості неврахованого матеріалу).
Інша інформація, яка відноситься
до застосування гарантій безпеки
26. Організація практики ведення обліку та контролю
матеріалу. 27. Інформація про правила охорони здоров'я і техніки
безпеки, які мають виконуватись і яких повинні дотримуватись
інспектори при відвідуванні території установки.
D. Установки збереження (*)
Дата ...
Ідентифікація установки
1. Назва. 2. Місце розташування, точна адреса з номерами телефонів і
телекса. 3. Власник (юридично відповідальна організація чи особа). 4. Оператор (юридично відповідальна організація чи особа). 5. Дійсний стан (в експлуатації чи прогнозована дата введення
в експлуатацію). 6. Призначення та тип установки. 7. План території установки. Структура, зона огородження та
маршрути доступу, якщо такі є. _______________
(*) Окремі установки, що прямо не пов'язані зі збагаченням,
конверсією, виготовленням, реакторами й установками по регенерації
і хімічній переробці.
Загальна характеристика установки, включаючи дані
щодо обліку матеріалу, забруднення та контролю за ним
Опис ядерного матеріалу
8. Опис у вигляді схеми чи іншим чином усього ядерного
матеріалу установки, який визначає: (a) усі типи блоків, включаючи стандартно керовані блоки; (b) хімічний склад чи основні складові сплаву; (c) форму і розміри; (d) збагачення; (e) номінальну масу ядерного матеріалу з припустимими
проектними відхиленнями;
(f) матеріал оболонки; (g) методи ідентифікації блоків.
Розміщення та поводження з ядерним матеріалом
9. Опис у вигляді плану чи загальної схеми розташування, чи
іншими чином: (a) зони збереження ядерного матеріалу (місця розташування
інвентарних запасів);
(b) прогнозована номенклатура інвентарного ядерного матеріалу
в цих зонах;
(c) контейнери для збереження та/або відправлення ядерного
матеріалу;
(d) канали проходження й устаткування, які використовуються
для переміщення ядерного матеріалу, якщо такі застосовуються.
Облік та контроль ядерного матеріалу
Система обліку
10. Опис системи ведення обліку і контролю ядерного матеріалу
(опишіть загальну систему обліку та систему обліку по позиціях,
включаючи основні методи аналітичного виміру, які застосовуються з
прогнозованою точністю), надаючи зразки незаповнених бланків, які
застосовуються для всіх процедур ведення обліку і контролю.
Фактично наявна кількість матеріалу
11. Опис процедур, запланованої періодичності, методів
визначення оператором фактично наявної кількості матеріалу (як для
загальної системи обліку, так і для системи обліку по позиціях,
включаючи основні методи аналізу) і прогнозована точність.
Інша інформація, що відноситься до застосування
гарантій безпеки
12. Організація ведення обліку і контролю матеріалу. 13. Інформація про правила охорони здоров'я і техніки
безпеки, які мають виконуватись і які повинні дотримувати
інспектори на території установки.
E. Установки по розділенню ізотопів
Дата ...
Ідентифікація установки
1. Назва. 2. Місце розташування, точна адреса з номерами телефонів і
телекса. 3. Власник (юридично відповідальна організація чи особа). 4. Оператор (юридично відповідальна організація чи особа). 5. Дійсний стан (в експлуатації чи запланована дата введення
в експлуатацію). 6. Будівельний графік (якщо установка не в експлуатації): (a) дата початку будівництва; (b) дата прийому установки; (c) дата введення в експлуатацію. 7. Призначення і тип установки (номінальна продуктивність по
розділу, збагачувальна потужність і т.д.). 8. Режим роботи установки, що впливає на її продуктивність
(установлена система змін в роботі, приблизні дати експлуатаційних
періодів у році і т.д.). 9. План території установки. Карта, що показує периметри і
будівлі установки у вигляді плану площадки; будинки, дороги, ріки,
залізничні вітки і т.д. 10. План установки: (a) структура, огородження і маршрути доступу; (b) захисна оболонка деяких частин установки; (c) маршрути проходження ядерного матеріалу; (d) зона збереження матеріалів, що надходять; (e) кожна зона основної обробки і технологічна лабораторія,
включаючи зону зважування і вибірок, дезактивації, зону очищення і
завантаження;
(f) зона для проведення аналізів і експериментів; (g) зона збереження відпрацьованих матеріалів; (h) установки по видаленню відходів; (j) аналітична лабораторія.
Загальна характеристика установки,
включаючи дані, що стосуються обліку матеріалу,
забруднення та контролю за ним
Витрати, розміщення та поводження з ядерним матеріалом
11. Опис за допомогою діаграм чи іншим чином зон збереження і
технологічної обробки. Опис повинний включати (якщо це можливо): (a) місця вибірки і вимірів; (b) розмір партії та/або витрати; (c) метод збереження чи пакування; (d) ємність сховища; 12. На додаток до пункту 11, опис установки повинен включати: (a) продуктивність поділу; (b) технології чи методи збагачення; (c) можливі точки для завантаження продукту і відходів; (d) установки рециркуляції; (e) тип і розмір застосовуваних циліндрів UF6 і методи
заповнення і видалення.
13. Повинне бути зазначене споживання енергії, де це
необхідно. 14. Кожна діаграма повинна позначати, в умовах рівноваги: (a) номінальну продуктивність за рік; (b) фактично наявну в технологічному процесі кількість
матеріалу;
(c) норми втрат матеріалу з причин витоку, розщеплення,
відкладень і т.д.;
(d) заходи щодо регулярного технічного обслуговування
установки (періодичні зупинення чи постійна заміна компонентів і
т.д.).
15. Опишіть спеціальні точки вибірки і вимірів, які
пов'язані з дезактивацією виведеного з технологічного процесу
устаткування для його технічного обслуговування чи заміни. 16. Опишіть точку заховання відходів технологічного процесу,
включаючи метод заховання, період збереження, тип заховання і т.д.
Опис ядерного матеріалу
17. Опишіть, за допомогою технологічних схем, чи іншим чином,
передбачувані витрати й інвентарну кількість усього ядерного
матеріалу в зонах збереження і обробки. Опис повинен включати: (a) фізичну і хімічну форму; (b) рівень збагачення для сировини, продукту і відходів; (c) діапазон складу чи очікувані верхні межі для кожної
категорії тверди чи рідких видалених матеріалів.
Облік та контроль за ядерними матеріалами
Система обліку
18. Опис системи ведення обліку, яка застосовується для
ведення облікових документів і звітності та визначення
матеріального балансу, надаючи зразки бланків, які застосовуються
для всіх процедур. 19. Укажіть, коли і як часто складаються матеріальні баланси,
включаючи їх зведення під час виробничих операцій. Опишіть метод і
процедуру коригування облікових записів після визначення фактично
наявної кількості матеріалу. 20. Опишіть процедуру погодження розбіжностей у даних
відправника й одержувача і метод коригування облікових записів. 21. Опишіть процедуру внесення коригувань в облікові записи з
огляду на процедурні помилки чи помилки службовців та їх вплив на
розбіжності в даних відправника й одержувача, якщо така процедура
застосовується.
Фактично наявна кількість матеріалу
22. Визначіть одиниці устаткування на технологічних схемах,
зазначених в пунктах 11 і 17, що розглядаються як контейнери для
фактично наявної кількості ядерного матеріалу. Укажіть час
визначення фактично наявної кількості матеріалу.
Методи здійснення вимірів, вибірок і аналізів
23. Для визначення положення точок здійснення вибірок і
вимірів використайте технологічні схеми, зазначені в пунктах 11 і
17. 24. Має бути описаний метод здійснення кожного виміру в
зазначеній точці; мають бути зазначені рівняння чи таблиці, що
застосовуються, та розрахунки, зроблені для визначення фактичних
величин маси чи обсягів. Необхідно вказати яким чином здійснюється
ведення обліку даних, автоматично чи вручну. Мають бути описані
метод і практичні процедури по вибірках у кожній зазначеній точці.
Укажіть кількість зроблених вибірок і критерії сортування. 25. Має бути описаний аналітичний метод, який застосовується
для цілей ведення обліку. Можливе посилання на довідник чи звіт.
Контроль точності вимірів
26. Опишіть програми для діючої оцінки точності і зсуву
показників маси, обсягу і вибірок, та для калібрування
відповідного устаткування. 27. Опишіть тип і якість стандартів, які використовуються для
аналітичних методів, згаданих у пункті 25, тип використовуваного
аналітичного устаткування, метод калібрування і періодичність.
Статистична оцінка
28. Опишіть програми статистичної оцінки даних, накопичених
контрольними програмами для вимірів маси, обсягу, вибірок і
аналітичних вимірів (тобто визначення випадкової і системної
похибки вимірів і відповідних меж помилок); статистичні методи,
які використовуються для поєднання розрахунків по окремих помилках
при вимірах для одержання загальних меж помилок для погодження
розбіжностей в даних відправника й одержувача, зареєстрованої
інвентарної кількості матеріалу, фактично наявної кількості
матеріалу і кількості неврахованого матеріалу.
Інша інформація, що відноситься до застосування
гарантій безпеки
29. Організація практики ведення обліку і контролю матеріалу. 30. Інформація про правила охорони здоров'я і техніки
безпеки, які необхідно виконувати і які повинні дотримувати
інспектори при відвідуванні території установки.
F. Установки, що використовують ядерний матеріал у
кількостях, що перевищують один ефективний кілограм
Дата ...
Для будь-якої установки, тип якої не згадувався в Розділах
від A до E, що використовує більш, ніж один ефективний кілограм на
рік, анкета містить у собі наступне: - ідентифікацію установки; - загальний опис установки, включаючи дані, що відносяться до
практики обліку матеріалу, заходів по спостереженню і збереженню; - практику обліку і систему контролю ядерного матеріалу,
включаючи методи визначення фактично наявної кількості матеріалу; - іншу інформацію, що відноситься до застосування гарантій. Інформація, що подається відповідно до цих розділів, є, де це
можливо, такою ж, як та, що визначена в анкеті для тих типів
установок, які зазначені в Розділах C, D і E.
G. Інші установки (*)
Дата ...
Ідентифікація установки і ядерного матеріалу
1. Назва. 2. Місце розташування, точна адреса з номерами телефонів і
телекса. 3. Власник (юридично відповідальна організація чи особа). 4. Оператор (юридично відповідальна організація чи особа). 5. Тип ядерного матеріалу. 6. Опис контейнерів, які використовуються для збереження і
поводження (як це необхідно для визначення можливості
опечатування). 7. Опис використання ядерного матеріалу. _______________
(*) Термін "інші" позначає всі установки, не охоплені
Розділами від A до F, і де звичайно використовується кількість,
яка не перевищує одного ефективного кілограму ядерного матеріалу.
Облік і контроль за ядерним матеріалом
8. Загальний опис існуючих і запропонованих процедур обліку і
контролю ядерного матеріалу, включаючи процедури визначення
фактично наявної кількості матеріалу. 9. Організація обліку і контролю матеріалу.
Пояснювальні зауваження
(не наводяться)
Загальні зауваження щодо заповнення форм звіту
1. У випадку передачі ядерного матеріалу, відправник повинний
надати одержувачу всю необхідну інформацію для звіту щодо зміни
інвентарної кількості матеріалу. 2. У випадку, зазначеному в (19), розбіжності безпосередньо
визначаються в одному рядку запису (прямий облік). Тим не менш,
оператор може включити у звіт додаткову інформацію, у вигляді
рядків запису, наприклад відобразити походження цих розходжень, за
умови, що він кодує цю інформацію узгодженим чином. 3. Усі відповідні стовпчики повинні бути заповнені.
Інформація повинна вводитися у відповідні позиції. 4. За погодженням із Комісією, звіти можуть бути складені в
електронному вигляді і подані до Комісії у формі, яка придатна для
прочитання комп'ютерними засобами, за умови, що в них включена вся
необхідна за цим Регламентом інформація. 5. Якщо цифрові дані включають дробові одиниці, то для
відокремлення десяткових розрядів повинні використовуватися
крапки. 6. Можуть використовуватися наступні 54 знака: 26 заголовних
букв від A до Z, цифри від 0 до 9 і знаки "плюс', "мінус", "коса
риска", "зірочка", "інтервал", "рівняння", "більше", "менше",
"крапка", "кома", "відкрита дужка", "закрита дужка", "двокрапка",
"долар", "відсоток", "лапки", "крапка з комою" і "знак питання".
Букву "O" варто вживати з нахилом, щоб уникнути плутанини з цифрою
"0". 7. Відповідно до статті 79 Договору ( 994_027 ), особи, що
підпадають під дію вимог гарантій повинні повідомити компетентні
органи відповідних країн-членів про будь-яке повідомлення,
направлене ними в Комісію, відповідно до цієї статті. 8. Форми, належним чином заповнені і підписані, мають бути
відправлені до Європейської Комісії, Директорат Гарантій Євратому,
"Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Dunchy of
Luxembourg).
Додаток III
Гарантії Євратому Комісії Європейського Співтовариства
(не наводиться)
Додаток V
Гарантії Євратому Комісії Європейського Співтовариства
Пояснювальні зауваження
(1) Код підзвітної зони балансу матеріалу визначений для
установки у положеннях про окремі гарантії безпеки.
(2) Назва, адреса і країна установки що відправляє й
установки що одержує ядерний матеріал. У випадку експорту з
Об'єднаного Королівства, кінцевий одержувач також має бути
зазначений, якщо це можливо.
(3) Загальна маса елементів повинна бути позначена в
кілограмах для природного і збідненого урану, а також для торію, і
в грамах для збагаченого урану і плутонію. Маса ізотопів, що
розщеплюються, повинна бути ідентифікована, якщо це можливо.
(4) Має бути зазначений хімічний склад. (5) Має бути зазначена ступінь збагачення чи ізотопний склад,
якщо це можливо.
(6) Використовуйте опис матеріалів, зазначений в Додатку II
(10) до цього Регламенту.
(7) Має бути вказана кількість позицій, що підлягають
відправленню.
(8) Опис (тип) контейнерів, включаючи характеристики, що
дозволяють опечатування.
(9) Дані ідентифікації відправлення (наприклад, маркірування
чи нумерація контейнера).
(10) Укажіть засоби транспортування, якщо це можливо, (11) Укажіть місце в межах зони балансу матеріалу, де ядерний
матеріал готують до відправлення і його можна ідентифікувати, і
перевірити, в разі можливості, його кількість і склад.
(12) Остання дата, коли матеріал може бути ідентифікований і
його кількість і склад, в разі можливості, перевірені.
(13) Приблизні дати відправлення й очікуваного прибуття у
місце призначення.
(14) Укажіть використання, заплановане для цього ядерного
матеріалу.
(15) Вкажіть, зокрема, де це необхідно: - Угоду, укладену Співтовариством із країною, яка не є членом
чи міжнародною організацією, відповідно до якої здійснюється
передача матеріалу; - дозвіл Комісії, відповідно до статті 59 Договору
( 994_027 ); - дату, коли відбулося підписання контракту чи яка вважається
Агенцією з поставок датою підписання і будь-яку іншу відповідну
довідкову інформацію; - для нерегулярних контрактів (стаття 75 Договору ( 994_027 )
і для контрактів на постачання маленьких кількостей матеріалу
(стаття 74 Договору і Регламент Комісії N 17/66/Євратом
( 994_509 ), із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом
(Євратом) N 3137/74), дату повідомлення Агенції з поставок і
будь-яку іншу відповідну довідкову інформацію.
NB: Відповідно до статті 79 Договору ( 994_027 ), особи, що
підпадають під дію вимог гарантій повинні повідомити компетентні
органи відповідних країн-членів про будь-яке повідомлення,
направлене до Комісії на підставі цієї статті. Форми, належним образом заповнені і підписані, повинні бути
направлені до Європейської Комісії, Директорат Гарантій Євратому,
"Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand Dunchy of
Luxembourg).
Додаток VI
До гарантій Євратому Комісії Європейського Співтовариства
Пояснювальні зауваження
(1) Код підзвітної зони балансу матеріалу визначений для
установки у положеннях про окремі гарантії безпеки.
(2) Назва, адреса і країна установки, що одержує, й
установки, що відправляє ядерний матеріал.
(3) Загальна маса елементів повинна бути зазначена в
кілограмах для природного і збідненого урану і для торію, та в
грамах для збагаченого урану і плутонію. Якщо це можливо, має бути
зазначена маса ізотопів, що розщеплюються.
(4) Має бути зазначений хімічний склад. (5) Якщо це можливо, має бути зазначена ступінь збагачення чи
ізотопний склад.
(6) Використовуйте опис матеріалів, визначений в Додатку II
(10) до цього Регламенту.
(7) Має бути зазначена кількість позицій, що підлягають
відправленню.
(8) Опис (тип) контейнерів, і, якщо можливо, прикладених
печаток.
(9) Укажіть засоби транспортування, якщо це можливо. (10) Запланована чи фактична дата прибуття в підзвітну зону
балансу матеріалу.
(11) Укажіть місце в межах зони балансу матеріалу, де ядерний
матеріал буде розпакований, його можна ідентифікувати та
перевірити його кількість і склад.
(12) Дата(и) розпакування матеріалу. (13) Вкажіть, зокрема, де це необхідно: - Угоду, укладену Співтовариством із країною, що не є членом
чи міжнародною організацією, відповідно до якої здійснюється
передача матеріалу; - дату, коли відбулося підписання контракту чи яка вважається
Агенцією з поставок датою підписання і будь-яку іншу відповідну
довідкову інформацію; - для нерегулярних контрактів (стаття 75 Договору ( 994_027 )
і для контрактів на постачання маленьких кількостей матеріалу
(стаття 74 Договору і Регламент Комісії N 17/66/Євратом
( 994_509 ), із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом
(Євратом) N 3137/74), дату повідомлення Агенції з поставок і
будь-яку іншу відповідну довідкову інформацію.
NB: Відповідно до статті 79 Договору ( 994_027 ), особи, що
підпадають під дію вимог гарантій, повинні повідомити компетентні
органи відповідних держав-членів про будь-яку інформацію,
направлену ними до Комісії, на підставі цієї статті. Форми, належним чином заповнені і підписані, мають
надсилатися до Комісії Європейських Співтовариств, Директорат
Гарантій Євратому, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg
(Grand Dunchy of Luxembourg).
Додаток VII
До гарантій Євратому Комісії Європейських Співтовариств
Пояснювальні зауваження
(1) Декларація про поставки має складатися щорічно не
пізніше, ніж наприкінці січня, за рік, що минув, окремо по кожному
вантажоодержувачу. Декларація про експорт має складатися для
кожної експортної операції в день відправлення.
(2) Назва й адреса підзвітного підприємства. (3) Назва родовища, стосовно якого складається декларація. (4) Код родовища, повідомлений підприємству Комісією.
NB: Відповідно до статті 79 Договору ( 994_027 ), особи, що
підпадають під дію вимог гарантій, повинні повідомити компетентні
органи відповідних держав-членів про будь-яку інформацію,
направлену ними до Комісії, на підставі цієї статті. Форми, належним чином заповнені і підписані, мають
надсилатися до Комісії Європейських Співтовариств, Директорат
Гарантій Євратому, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg
(Grand Dunchy of Luxembourg).
Додаток VIII
До гарантій Євратому Комісії Європейських Співтовариств
Пояснювальні зауваження
(1) Дата, на яку запитується звільнення. (2) Назва, адреса і країна установки, що запросила
звільнення.
(3) Код зони балансу матеріалу, визначений для установки у
положеннях про окремі гарантії безпеки.
(4) Загальна маса елементів у кілограмах для природного і
збідненого урану і торію, і в грамах для збагаченого урану і
плутонію. Якщо можливо, маса ізотопів, що розщеплюються.
(5) Категорії ядерних матеріалів як визначено в Додатку II
(11).
(6) Має бути зазначений хімічний склад. (7) Якщо можливо, ступінь збагачення ізотопного складу. (8) Опис матеріалів, як визначено в Додатку II (10). (9) Кількість позицій, що складають матеріали. (10) Місце в межах зони балансу матеріалу, де у даний час
зберігається ядерний матеріал.
(11) Виключите підстави, що не застосовуються. (12) Зазначення запланованого використання, для якого ядерний
матеріал, щодо якого запитується звільнення, призначений.
(13) Зазначення конкретного зобов'язання по гарантіях, якщо
таке існує, предметом якого є ядерний матеріал. Використовуйте
кодування, визначене в Додатку II (17) до цього Регламенту.
(14) Має бути вказана, якщо така існує, приблизна дата
передачі з зони балансу матеріалу (для чуттєвих компонентів) чи
передачі для неядерного використання.
NB: Відповідно до статті 79 Договору ( 994_027 ), особи, що
підпадають під дію вимог гарантій, повинні повідомити компетентні
органи відповідних держав-членів про будь-яку інформацію,
направлену ними до Комісії, на підставі цієї статті. Форми, належним чином заповнені підписані, мають надсилатися
до Комісії Європейських Співтовариств, Директорат Гарантій
Євратому, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg (Grand
Dunchy of Luxembourg).
Додаток IX
Гарантії Євратому Комісії Європейських Співтовариств
Пояснювальні зауваження
(1) Дата повідомлення про відмову від звільнення. (2) Назва, адреса і країна установки, що інформує про відмову
від звільнення.
(3) Код зони балансу матеріалу, визначений для установки у
положеннях про окремі гарантії безпеки.
(4) Загальна маса елементів у кілограмах для природного і
збідненого урану і торію, і в грамах для збагаченого урану і
плутонію. Якщо можливо, маса ізотопів, що розщеплюються.
(5) Категорії ядерних матеріалів як визначено в Додатку II
(11).
(6) Необхідно вказати хімічний склад. (7) Якщо можливо, ступінь збагачення ізотопного складу. (8) Опис матеріалів, як визначено в Додатку II (10). (9) Кількість позицій, що складають матеріали. (10) Місце в межах зони балансу матеріалу, де зберігається
ядерний матеріал у даний час.
(11) Дата, з якої вступає в дію відмова від звільнення. (12) Дата, коли було надане звільнення від декларування
ядерного матеріалу.
(13) Зазначення використання, для якого призначений ядерний
матеріал.
NB: Відповідно до статті 79 Договору ( 994_027 ), особи, що
підпадають під дію вимог гарантій, повинні повідомити компетентні
органи відповідних держав-членів про будь-яку інформацію,
направлену ними до Комісії, на підставі цієї статті. Форми, належним чином заповнені і підписані, мають
надсилатися до Комісії Європейських Співтовариств, Директорат
Гарантій Євратому, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg
(Grand Dunchy of Luxembourg).
Додаток X
Гарантії Євратому Комісії Європейських Співтовариств
Інструкція щодо складання повідомлення
про основні положення програми діяльності,
зазначеного в статті 6 цього Регламенту
Повідомлення повинні, якщо це можливо, охоплювати два
наступні роки. Зокрема, в повідомленні мають бути вказані: - типи роботи, наприклад, заплановані операції з вказівкою
типу і кількості паливних елементів, що повинні бути виготовлені
чи перероблені, програми по збагаченню, програми роботи реактора з
плановими зупиненнями; - запланований графік надходження матеріалів, із зазначенням
кількості матеріалу в партії, форми (UF6, UO2, свіже чи опромінене
паливо, і т.д.), ймовірний тип контейнера чи упаковки; - дати ймовірного визначення кількості матеріалу в продуктах
і дати відправлення; - дати і тривалість проведення визначення фактично наявної
кількості матеріалу.
NВ: Відповідно до статті 79 Договору ( 994_027 ), особи, що
підпадають під дію вимог гарантій, повинні повідомити компетентні
органи відповідних держав-членів про будь-яку інформацію,
направлену ними до Комісії, на підставі цієї статті. Форми, належним чином заповнені і підписані, мають
надсилатися до Комісії Європейських Співтовариств, Директорат
Гарантій Євратому, "Jean Monnet" Building, Kirchberg, Luxembourg
(Grand Dunchy of Luxembourg).
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.вгору