Документ 994_510, поточна редакція — Прийняття від 23.07.1976

               Регламент Комісії N 2014/76/Євратом 
"Щодо підтримки проектів, що стосуються перспективних
програм використання урану на територіях держав-членів"
від 23 липня 1976 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Атомне
Енергетичне Співтовариство ( 994_027 ), та, зокрема, статтю 70
вищевказаного, Беручи до уваги, що важливість урану в енергетичних
постачаннях у Співтоваристві та залежність Співтовариства від
імпорту урану, перетворюють його в основну задачу спільної
енергетичної політики для створення умов, що гарантують
довгострокові постачання; Беручи до уваги, що поширення перспективних програм
використання урану на територіях держав-членів, вимагає самою
своєю природою підвищення надійності постачань і може стати
засобом здійснення цієї політики; Беручи до уваги, що фінансування цієї діяльності відноситься,
у першу чергу, до гірничої промисловості; беручи до уваги, що
Співтовариство, тим ні менш, з огляду на високий ступінь ризику,
притаманний цієї діяльності, передбачає можливість виділення
допомоги у вигляді грантів; Беручи до уваги, що проекти перспективних програм
використання урану на територіях держав-членів, які є першочергово
важливими для забезпечення Співтовариства поставками урану,
виграють від такої підтримки; беручи до уваги, що ця підтримка
носить фінансовий характер; Беручи до уваги, що з огляду на необхідність обмеження такої
допомоги до рамок строго необхідної, Співтовариство повинно бути
взмозі скористатися всіма способами оцінки, випадок за випадком,
того, які вигоди можуть бути отримані від цих проектів, а також чи
відповідають вони цілям спільної енергетичної політики, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
Комісія може, відповідно до умов, викладених нижче, виділити
грантову підтримку для виконання проектів, що стосуються
перспективних програм використання урану (Додаток A), призначених
для визначення нових джерел урану в межах територій держав-членів,
та проектів, що можуть внести значний вклад у забезпечення
Співтовариства поставками урану.
Стаття 2
Відповідальність за кожен проект, що одержує підтримку,
покладається на державу-члена або фізичну чи юридичну особу,
офіційно призначену державою-членом відповідно до її чинного
законодавства. Якщо створення юридичної особи для виконання проекту
призводить до додаткових витрат для фірм-учасників, то такий
проект може здійснюватися шляхом звичайного співробітництва між
фізичними та юридичними особами. У такому випадку ці особи є
спільно і строго відповідальними по зобов'язаннях, що виникають
внаслідок підтримки Співтовариства.
Стаття 3
Підтримка, що надається у вигляді гранту проекту, виражається
участю Комісії у фінансуванні цього проекту, як частина
асигнувань, виділених для цієї мети у загальному бюджеті
Співтовариств.
Стаття 4
1. Будь-який проект, ініційований державою-членом чи іншим
джерелом, повинен бути представлений на вивчення Комісії. 2. Кожен проект повинен супроводжуватися звітом, що
представляє: (a) фізичну чи юридичну особу, відповідальну за проект, його
фінансове положення та технічні можливості;
(b) розмір підтримки, погоджений чи передбачуваний для
одержання державами-членами для здійснення проекту;
(c) докладний опис проекту, відповідно до Додатка B, і
особливо:
- характер і ступінь ризиків, властивих проекту; - вартість проекту та методи фінансування для його
реалізації; - всі інші фактори, що обгрунтовують характер і розмір
підтримки, що Комісія пропонує для виділення проекту, особливо
якщо проект містить у собі технічне новаторство; - графік виконання проекту.
Стаття 5
Комісія визначає рівень та умови підтримки, що згадується в
статті 3.
Стаття 6
Кожен бенефіціар такої підтримки повинний періодично
представляти Комісії звіти про хід робіт з проекту та про витрати,
пов'язані з його здійсненням. Комісія повинна весь час бути у змозі здійснити технічний та
фінансовий контроль реалізації проекту.
Стаття 7
Цей Регламент набирає чинності в день, що слідує після його
публікації в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств.
Цей Регламент має обов'язкову силу у всій його цілісності і
безпосередньо застосовується в усіх державах-членах.
Здійснено в Брюсселі, 23 липня 1976 року.
Від імені Комісії
Віце-Президент Гіжрі Симоне
Додаток A
Приклади перспективних видів діяльності
(Стаття 1)
Перспективність, відповідно до статті 70 Європейського
Договору ( 994_027 ), розглядається з точки зору придатності
пропозиції, що включають: 1. Регіональні урано-розвідувальні роботи, наприклад: - регіональні програми повітряної розвідки; - регіональні програми наземної геологічної розвідки. 2. Локальні програми з оцінки запасів урану, наприклад: - докладні розвідувальні роботи, як повітряні, так і наземні; - буравлення; - прокладання тунелів. 3. Оцінка уранових родозищ, наприклад: - докладне буравлення; - обробка руди та ТЕО копальні.
Додаток B
Опис проекту
(Стаття 4)
1. Назва проекту та організації-учасника. 2. Фінансовий стан, технічна експертиза та наявність
персоналу компанії, якій спроможний управляти програмою. 3. Мета та тип програми (включаючи - чи це спільне
підприємство, чи первісна розвідка тощо). 4. Географічне місце розташування. 5. Геологія території (наприклад, стратиграфія, петрографія,
тектоніка, аномалії - особливо радіометрія, мінералізація). 6. Подробиці попередніх, вже виконаних, досліджень, зі
спеціальним посиланням на радіометричні дослідження. 7. Подробиці права на розробку надр на території проекту. 8. Подробиці інших правових норм, важливих для проекту
(наприклад, право на доступ, землю, власність тощо). 9. Вплив на навколишнє середовище. 10. Передбачена програма роботи (включаючи кількість
кваліфікованого/некваліфікованого персоналу). 11. Докладні експлуатаційні витрати проекту, включаючи
витрати на закупівлі будь-яких нових матеріалів. 12. Необхідна кількість коштів. 13. Можливість фінансування тієї частини програми, що не
охоплена пунктом 12. 14. Економічні переваги програми. 15. Якщо фінансування Співтовариства відсутнє, чи продовжує
програма розроблятися. 16. Графік робіт і фінансові зобов'язання.
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.вгору