Документ 994_451, поточна редакція — Прийняття від 23.07.1990

            Директива 90/434/ЄЕС 
Ради Європейських Співтовариств
"Про загальноприйняту систему оподаткування товариств
різних Держав-членів при злитті, поділі, передачі
активів і обміні акцій"
23 липня 1990 року

Неофіційний переклад
Рада Європейських Співтовариств, Беручи до уваги Угоду про заснування Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ), зокрема її Статтю 100, Беручи до уваги пропозицію від Комісії (1), У співробітництві з Європейським Парламентом (2), Беручи до уваги точку зору Комітету з економічних та
соціальних питань (3), _______________
(1) OJ N C 39, 22.03.69, p. 1.
(2) OJ N 51 C, 29.04.70, p. 12.
(3) OJ N C 100, 01.08.69, p. 4.
Беручи до уваги, що злиття, поділ, передача активів і обмін
акцій щодо товариств різних Держав-членів можуть бути необхідними
для створення умов у Співтоваристві, аналогічних внутрішньому
ринку, та що це гарантує заснування й ефективне функціонування
спільного ринку; беручи до уваги, що ніякі обмеження, переваги або
перекручування, які виникають зокрема в результаті податкової
політики Держав-членів, не повинні заважати таким операціям;
беручи до уваги, що внаслідок цього необхідно встановити податкові
правила стосовно цих згрупувань товариств різних Держав-членів,
нейтральних стосовно конкуренції, щоб дозволити підприємствам
адаптуватися до вимог спільного ринку, підвищити свою
продуктивність та поліпшити конкурентоспроможність на міжнародному
рівні; Беручи до уваги, що податкові положення наносять шкоду таким
операціям, в порівнянні з тими, що застосовуються до товариств у
тій же самій Державі-члені; Беручи до уваги, що необхідно усунути ці недоліки; Беручи до уваги, що неможливо досягти цієї цілі шляхом
поширення у всьому Співтоваристві чинних систем Держав-членів,
оскільки розбіжності між цими системами ведуть до перекручувань;
беручи до уваги, що тільки спільна податкова система спроможна
позитивно вирішити це питання; Беручи до уваги, що спільна податкова система повинна уникати
накладення податку при злитті, поділі, передачі активів та/або
обміні акцій, одночасно надаючи захист фінансових інтересів
Держави, яка передає чи отримує товариство; Беручи до уваги, що при злитті, поділі, передачі активів такі
операції звичайно приводять або до трансформації товариства, що
передається в постійний заклад товариства, яке отримує активи, або
в активи, що поєднуються з постійним закладом останнього з
названих товариств; Беручи до уваги, що система відстрочки оподаткування приросту
капітальної вартості по відношенню до активів, переданих для їх
фактичного продажу, стосовно таких активів, що передаються цьому
постійному закладу, дозволяє звільнення від оподаткування
відповідний приріст капітальної вартості, при цьому одночасно
забезпечуючи її основне оподаткування Державою товариства, що
передається, на день передачі; Беручи до уваги, що також необхідно визначити податковий
режим, відповідний певним положенням, резервам та втратам
товариства, що передає, та вирішувати податкові проблеми, що
виникають, коли одне чи два товариства володіють акціями у
капіталі іншого; Беручи до уваги, що розподіл цінних паперів акціонерам
товариства, що отримує чи купує товариство, само по собі не
призведе до росту будь-якого податку на користь цих акціонерів; Беручи до уваги, що необхідно надати Державам-членам
можливість відмовитись застосовувати цю Директиву, якщо операції
щодо злиття, поділу, передачі активів і обміну акцій націлені на
об'єктивне відхилення від податків, або відміну, або результати
щодо товариства, чи воно бере участь чи ні в цій операції, вже
більше не виконуючи необхідні вимоги стосовно представлення
службовців в органах товариства, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Розділ I
Загальні положення
Стаття 1
Кожна Держава-член застосовує цю Директиву щодо злиття,
поділу, передачі активів і обміну акцій, в яких беруть участь
товариства з двох чи більше Держав-членів.
Стаття 2
У цій Директиві: (а) "злиття" означає операцію, за допомогою якої:
- одне чи більше товариств, що розпалися без ліквідації,
переводять всі свої активи та зобов'язання до іншого існуючого
товариства в обмін на випуск їхнім акціонерам цінних паперів, що
представляють капітал цього іншого товариства, та, якщо можливо,
виплату готівкою, що не перевищує 10% номінальної вартості, чи, у
відсутності номінальної вартості, бухгалтерську номінальну ціну
цих цінних паперів,
- два чи більше товариств, що розпалися без ліквідації,
переводять всі свої активи та зобов'язання до товариства, яке вони
формують, в обмін на випуск їхнім акціонерам цінних паперів, що
представляють капітал цього нового товариства, та якщо можливо,
виплату готівкою, що не перевищує 10% номінальної вартості, чи, у
відсутності номінальної вартості, бухгалтерську номінальну ціну
цих цінних паперів,
- товариство, що розпалося без ліквідації, переводить всі
свої активи та зобов'язання до товариства, яке володіє всіма
цінними паперами, що представляють його капітал;
(б) "поділ" означає операцію, за допомогою якої товариство,
що розпалося без ліквідації, переводить всі свої активи та
зобов'язання до двох чи більше існуючих чи нових товариств в обмін
на пропорційний випуск своїм акціонерам цінних паперів, що
представляють капітал товариств, отримуючи активи та зобов'язання
і, якщо можливо, виплату готівкою, що не перевищує 10% номінальної
вартості, чи, у відсутності номінальної вартості, бухгалтерську
номінальну ціну цих цінних паперів,
(в) "передача активів" означає операцію, за допомогою якої
товариство, що розпалося без ліквідації, переводить всі, одну, чи
більше галузей своєї діяльності до іншого товариства в обмін на
передачу цінних паперів, що представляють капітал товариства, що
одержує;
(г) "обмін акцій" означає операцію, за допомогою якої
товариство володіє акціями в капіталі іншого товариства таким
чином, що отримує більшість виборчих прав в цьому товаристві в
обмін на випуск акціонерам останнього товариства, в обмін на їх
цінні папери, що представляють капітал колишнього товариства, і,
якщо можливо, виплату готівкою, що не перевищує 10% номінальної
вартості, чи, у відсутності номінальної вартості, бухгалтерську
номінальну ціну цих цінних паперів, випущених в обмін;
(д) "товариство, що передається" означає товариство, що
переміщає свої активи та зобов'язання, або передає всі, або одну
чи більше галузей його діяльності;
(е) "товариство, що отримує" означає товариство, що одержує
активи та зобов'язання, або всі, одну чи більше галузей діяльності
товариства, що передається;
(є) "придбане товариство" означає товариство, майно якого
переходить до іншого товариства за допомогою обміну цінних
паперів;
(ж) "товариство, що отримує" означає товариство, що набуває
майно за допомогою обміну цінних паперів;
(з) "сфера діяльності" означає всі активи та зобов'язання
відділу товариства, яке з організаційної точки зору засновує
незалежний бізнес, тобто суб'єкт, спроможний самостійно
функціонувати.
Стаття 3
В цій Директиві "товариство Держави-члена" означає будь-яке
товариство, яке: (а) обирає одну з форм, внесених у список Додатка; (б) відповідно до податкових законодавств Держави-члена,
вважається резидентом у цій Державі для податкових цілей і,
відповідно до угоди щодо подвійного оподаткування, укладеною з
третьою Державою, не вважається резидентом для податкових цілей
поза Співтовариством;
(в) крім того, обкладається одним із нижченаведених податків,
без можливості вибору чи звільнення:
- Impot des societes/vennootschapsbelasting у Бельгії,
- Selskabsskat у Данії,
- Koerperschaftsteuer у Федеративній Республіці
Німеччина,
- Foros eisodimatos nomikon prosopon kerdokopikoy
charaktira у Греції,
- Impuesto sobre sociedades в Іспанії,
- Impot sur les societes у Франції,
- Податок на корпорації в Ірландії,
- Imposta sul reddito delle persone giuridiche в Італії,
- Impot sur revenu des collectivites у Люксембурзі,
- Vennootschapsbelasting у Нідерландах,
- Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas у
Португалії,
- Податок на корпорації у Великобританії,
або будь-яким іншим податком, що можна замінити любим із
вищезгаданих податків.
Розділ II
Правила, що застосовуються при злитті,
поділі та обміні акцій
Стаття 4
1. Злиття чи поділ не викличе ніякого збільшення розміру
податку на прибуток від приросту капіталу, розрахованого
посилаючись на різницю між незмінною вартістю / справжньою
вартістю капіталу та зобов'язань, які передаються, та їх вартістю
для податкових цілей. Нижченаведені вирази мають такі значення: - вартість для податкових цілей: вартість, на основі якої
були б розраховані будь-які прибутки чи втрати з метою
оподаткування прибутку, приросту або прибутку від приросту
капіталу товариства, реорганізується, якщо цей капітал та
зобов'язання були продані під час злиття чи поділу, або незалежно
від цього, - передані активи та зобов'язання: ті активи та зобов'язання
товариства, що передаються, які в результаті злиття чи поділу,
ефективно поєднані з постійним заснуванням товариства, яке
отримує, в Державі-члені товариства, що передає, та відіграє роль
у накопичуванні прибутку або втрат, що беруться до уваги при
оподаткуванні. 2. Держави-члени застосовують параграф 1 щодо підрахунків
товариства, що отримує, будь-якого нового зниження вартості та
будь-яких прибутків чи втрат щодо активів та зобов'язань, що були
передані відповідно до правил, які могли б застосовуватися до
товариства, що передає, чи товариств, якщо не мали місце злиття чи
поділ. 3. Якщо, відповідно до законів Держави-члена, де знаходиться
товариство, що передає, товариство, яке отримує, уповноважене
проводити нове зниження вартості чи будь-яких прибутків чи втрат
щодо переданих активів та/або нового зниження вартості та
будь-яких прибутків чи втрати щодо активів та зобов'язань
розрахованих на підставі, що відрізняється від встановленої в
параграфі 2, параграф 1 не застосовується до активів чи
зобов'язань, стосовно яких використовується цей варіант.
Стаття 5
Держави-члени приймають такі необхідні гарантійні заходи, що,
коли фонди чи резерви - встановлені належним чином товариством,
яке передається, - частково або цілком звільняються від податку та
не стягуються з постійних підприємств за кордоном, то такі фонди
чи резерви можуть переноситись із тим же самим звільненням від
податків постійними підприємствами, що розташовані в Державі-члені
перехідного товариства, при чому товариство, яке одержує, набуває
прав і зобов'язань перехідного товариства.
Стаття 6
У випадку, якщо операції, вказані в Статті 1, проводилися б
між товариствами з Держави-члена, де знаходиться товариство, що
передає, а Держава-член застосувала б положення, які дозволяють
товариству, що отримує, щоб взяти під свій контроль борги
товариства, що передає, які ще не виснажені оподатковуванням, то
вона поширює ці положення, щоб регулювати придбання контрольного
пакету акцій таких втрат, через отримання постійних підприємств
товариства, що розташовані на її території.
Стаття 7
1. Якщо товариство має акції в капіталі товариства, що
передає, будь-який прибуток, що отримує товариство, якому
передається, після відміни його акцій, не підлягає ніякому
оподаткуванню. 2. Держави-члени можуть тимчасово припинити дію параграфа 1,
якщо капіталовкладення товариства, що отримує, в фонді товариства,
що передає, не перевищує 25%.
Стаття 8
1. При злитті, поділі, чи обміні акцій розподіл цінних
паперів, які представляють капітал товариства, що отримує чи
купує, акціонеру товариства, що передається чи було придбане, в
обмін на цінні папери, що представляють капітал останнього, саме
товариство не підвищує розмір податку на прибуток, приріст або
прибуток від приросту капіталу цього акціонера. 2. Держави-члени застосовують параграф 1 щодо того, що
акціонер не приписує отриманим цінним паперам вартість для
оподаткування вищу, ніж ту, яку обмінні цінні папери мали якраз
перед злиттям, поділом чи обміном. Застосування параграфа не заважає Державам-членам
оподатковувати прибуток від послідовного додаткового переводу
цінних паперів, отримані таким же чином як і прибуток, тобто від
переводу цінних паперів, що існують перед придбанням. У цьому параграфі вираз "вартість для податкових цілей"
означає величину, на основі якої будь-який прибуток чи втрата були
б підраховані з метою оподаткування прибутку, приріст або прибуток
від приросту капіталу акціонера товариства. 3. Якщо, відповідно до законодавства Держави-члена, її
акціонер-резидент може вибирати податковий обіг, який
відрізняється від встановленого в параграфі 2, то параграф 1 не
застосовується до цінних паперів, стосовно яких здійснюється такий
вибір. 4. Параграфи 1, 2 і 3 не заважають Державі-члену приймати до
уваги при оподаткуванні акціонерів будь-яку сплату готівкою, що
може бути зроблена при злитті, поділі чи обміні.
Розділ III
Правила щодо передачі активів
Стаття 9
Положення Статей 4, 5 і 6 застосовуються до переводу активів
капіталу.
Розділ IV
Окремий випадок передачі постійного підприємства
Стаття 10
1. Якщо капітал, переданий при злитті, поділі чи обміні
акцій, включає постійне підприємство, яке передає і яке
розташоване в будь-якій Державі-члені, крім тієї, де знаходиться
перехідне товариство, то остання Держава-член відмовляється від
будь-якого права обкладати податком це постійне товариство. Проте,
Держава перехідного товариства може відновити в підлягаючому
оподаткуванню прибутку цього товариства такі втрати постійного
підприємства, які попередньо були компенсовані підлягаючим
оподаткуванню прибутком товариства в цій Державі та які не були
відшкодовані. Держава, в якій розташоване постійне підприємство,
та Держава товариства, що отримує, застосовують положення цієї
Директиви до такого переносу, начебто вищезгадана Держава була б
державою товариства, що передає. 2. Шляхом часткової відміни параграфа 1, коли Держава-член
перехідного товариства застосовує систему оподаткування прибутку з
усього світу, то ця Держава-член має право оподатковувати будь-які
прибутки чи приріст капіталу постійного закладу як результат
злиття, поділу чи переносу активів, але за умови, що це надає
звільнення від податку, яким, якби не положення цієї Директиви,
були б обкладені ці прибутки чи приріст капіталу в Державі-члені,
у якій цей постійний заклад розташований, тим же самим чином та в
такій же кількості, якби це було б зроблено при фактичному
оподаткуванні та сплаті.
Розділ V
Заключні положення
Стаття 11
1. Держава-член може відмовлятися застосовувати та/або
відмінити пільги всіх або певних положень Розділів II, III та IV,
коли злиття, обмін, перенос активів або обмін акцій: (а) має за основну ціль чи одну із основних задач відхилення
або уникнення від податків; той факт, що одна з операцій, вказаних
у Статті 1 не проводиться за певних комерційних причин, типу
реструктуризація чи раціоналізація діяльності товариств, що беруть
участь в операції, можуть припустити, що основною метою чи однієї
з основних задач цієї угоди є відхилення від податків або
уникнення від оплати податку;
(б) приведе в результаті до товариства, яке чи бере участь в
угоді чи ні, проте, більше не виконує необхідні вимоги з
представлення службовців в органах товариства відповідно до угод,
чинних до проведення цієї операції.
2. Параграф 1 (б) застосовується на деякий період та в тому
випадку, доки немає закону Співтовариства, що включає еквівалентні
правила з представлення службовців в органах товариства, стосовно
товариств, вказаних у цій Директиві.
Стаття 12
1. Держави-члени приводять у відповідність із цією Директивою
необхідні закони, постанови та адміністративні положення до 1
січня 1992 року. Вони відразу повідомляють про це Комісію. 2. Шляхом тимчасового припинення дії параграфа 1
Португальська Республіка може відкласти застосування положень щодо
переносу активів та обміну акцій до 1 січня 1993 року. Держави-члени повинні представити Комісії тексти основних
положень національного закону, що вони приймають в галузі, яка
керується цією Директивою.
Стаття 13
Ця Директива адресована Державам-членам.
Укладена в Брюсселі, 23 липня 1990 року.
За Раду
Президент G. CARLI
Додаток
Список товариств, вказаних у Статті 3 (a)
(а) товариства, відповідно до Бельгійського законодавства,
відомі як "societe anonyme" / "Naamloze vennootschap", "societe en
commandite par actions" / "Commanditaire vennootschap op
aandelen", "societe privee a responsabilitd limitde" / "besloten
vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid" та ті
публічно-правові корпорації, що регулюються приватним правом;
(б) товариства, відповідно до Датського законодавства, відомі
як: "aktieselskab", "Anpartsselskab";
(в) товариства, відповідно до Німецького законодавства,
відомі як: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf
Aktien", "Gesellschaft mit beschraenkter Haftung", "bergrechtliche
Gewerkschaft";
(г) товариства, відповідно до Грецького законодавства, відомі
як: "anonymi etairia";
(д) товариства, відповідно до Іспанського законодавства,
відомі як: "sociedad anynima", "sociedad Comanditaria por
acciones", "sociedad responsabilidad limitada" та ті
публічно-правові корпорації, що регулюються приватним правом;
(е) товариства, відповідно до Французького законодавства,
відомі як "societe anonyme", "societe en commandite par actions",
"societe a responsabilita limitae", промислові та комерційні
відкриті акціонерні товариства та підприємства;
(є) товариства, в Ірландському законодавстві, відомі як
відкриті акціонерні товариства, обмежені акціями чи гарантією,
приватні товариства, обмежені акціями чи гарантією, товариства,
зареєстровані згідно Актам про промислові та товариства взаємного
страхування, або будівельні товариства / спеціалізовані ощадні,
зареєстровані згідно Актів про будівельні товариства;
(ж) товариства, відповідно до Італійського законодавства,
відомі як "societa per azioni", "societa in accomandita per
azioni", "societa responsabilita limitata", та колективні /
відкриті / публічні акціонерні та приватні товариства, які
займаються промисловою та комерційною діяльністю;
(з) товариства, відповідно до Люксембургского законодавства,
відомі як "societe anonyme", "societe en commandite par actions",
"societe a responsabilite limitata";
(і) товариства, відповідно до Голландського законодавства,
відомі як: "naamloze vennootschap", "Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ";
(ї) комерційні товариства або цивільно-правові товариства (що
підпорядковуються внутрішньодержавному праву), а також інші
юридичні особи, що займаються комерційною чи виробничою діяльністю
згідно з законодавством Португалії;
(й) товариства, що мають статус акціонерного товариства
згідно з законодавством Великобританії.вгору