Документ 994_440, поточна редакція — Підписання від 22.12.1994

                     Директива Ради 94/76/ЄС, 
що вносить зміни до Директиви 77/388/ЄЕС шляхом
запровадження тимчасових заходів, в контексті розширення
Європейського Союзу на 1 січня 1995 р.,
відносно податку на додану вартість
від 22 грудня 1994 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, беручи до уваги Договір про Вступ до ЄЕС (1994 р.) та зокрема
статті 2 та 3 цього договору, і Акт про Вступ до ЄЕС (1994 р.),
зокрема статтю 169 цього Акта, беручи до уваги пропозицію Комісії, враховуючи, що підпорядковуючись спеціальним положенням
викладеним в Главі IX Додатка XV до Акта вступу до ЄЕС, загальна
система податку на додану вартість повинна застосовуватись до
нових держав-членів з дати набрання чинності Договору про Вступ до
ЄЕС; враховуючи, що в результаті скасування на цю дату накладання
податку на імпорт та звільнення від податку на експорт в
торговельній сфері між Співтовариством, яке існує на сьогоднішній
день, та новими державами-членами, і між самими новими
державами-членами, тимчасові заходи є необхідними для збереження
нейтралітету загальної системи податку на додану вартість та
запобігання появі ситуацій подвійного оподаткування або
не-оподаткування; враховуючи, що такі заходи повинні, в цьому відношенні,
відповідати потребам подібним до тих, що призвели до заходів,
вжитих стосовно завершення внутрішнього ринку на 1 січня 1993 р.
та зокрема положенням статті 28 Директиви Ради 77/388/ЄЕС від 17
травня 1977 р. щодо гармонізації законів держав-членів щодо
податків на оборот товарів - Загальна система податку на додану
вартість: єдина основа оподаткування (1); _______________
(1) OJ No L 145, 13.6.1977, p.1. Директива з поправками,
востаннє внесеними Директивою 94/5/ЄС (OJ No L 60, 3.3.1994, p.
16).
враховуючи, що в митній сфері товар повинен знаходитися у
вільному обігу і у розширеному Співтоваристві, якщо видно, що він
був у вільному обігу в даному Співтоваристві або в одній з нових
держав-членів на час вступу; враховуючи, що з цього потрібно
зробити висновки, зокрема для статті 7(1) та (3) та статті 10(3)
Директиви 77/388/ЄЕС; враховуючи, що до вступу необхідно, зокрема, включити
ситуації, в яких знаходиться товар, в одну з угод зазначених в
статті 16(1) (B) (a) - (d), до тимчасового порядку прийняття з
повним звільненням від зборів з імпорту або до схожого порядку
прийняття в нових державах-членах; враховуючи, що також необхідно укласти спеціальні угоди
стосовно випадків, в яких спеціальний порядок (експортний або
транзитний), розпочатий до набрання чинності Договору про вступ в
ЄЕС в рамках торгівлі між даним Співтовариством та новими
державами-членами та між самими державами-членами стосовно
постачання, здійсненого раніше дати вступу особою, що
оподатковується, не завершується до дати вступу, УХВАЛИЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
1. До Директиви 77/388/ЄЕС необхідно внести наступний розділ
та статтю:
РОЗДІЛ XVIc Перехідні положення, що застосовуються в
контексті вступу до Європейського Союзу Австрії, Фінляндії та
Швеції статті 28 c.
1. Для цілей застосування цієї статті: - "Співтовариство" означає територію Співтовариства, яку
зазначено в статті 3 до вступу, - "нові держави-члени" означають територію держав-членів,
приєднаних до Європейського Союзу Договором, підписаним 24 червня
1994 р., як зазначено для кожної з тих держав-членів в статті 3
цієї Директиви, - "розширене Співтовариство" означає територію
Співтовариства, як зазначено в Статті 3 після вступу. 2. Якщо товари: - надійшли на територію Співтовариства або однієї з нових
держав-членів до дати вступу, та підпорядковувалися, після
надходження на територію Співтовариства або однієї з нових
держав-членів згідно з тимчасовим порядком вступу з повним
звільненням від зборів з імпорту, або у одному з режимів
зазначених у статті 16(1) (B) (a)-(d) або у подібному режимі в
одній з нових держав-членів, та - не вийшов з цього режиму до дати вступу, положення, чинні
на момент продажу товару у цьому режимі продовжують
застосовуватись до тих пір, доки товар не вийде з зони дії
порядку, після дати вступу. 3. Якщо товар: - був проданий до дати вступу, в загальному транзитному
порядку або в іншому митному транзитному порядку, та не залишив
цей порядок до дати вступу, положення чинні на момент продажу
товару у цьому порядку продовжують застосовуватись до тих пір,
доки товар не вийде з зони дії порядку, після дати вступу. Для цілей першого інденту "загальний транзитний порядок"
означає заходи для транспортування товару під час транзиту між
Співтовариством та країнами Європейської Асоціації Вільної
Торгівлі та окремо між країнами Європейської Асоціації Вільної
Торгівлі, як передбачено Конвенцією від 20 травня 1987 р. щодо
загального транзитного порядку (1). 4. Наступне розглядається як імпорт товару в значенні статті
7(1), якщо відомо, що товар знаходився у вільному обігу в одній з
нових держав-членів або у Співтоваристві: (a) переміщення, а також нерегулярне переміщення товару з
порядку тимчасового прийняття, згідно з яким він був проданий до
дати вступу за умов, викладених в пункті 2;
(b) переміщення, а також нерегулярне переміщення товару або з
одного режиму, зазначеного в статті 16(1) (B) (a)-(d) або з іншого
схожого режиму, в якому він був проданий до дати вступу за умов
викладених в пункті 2;
(c) завершення порядку прийняття, зазначеного в пункті 3,
який розпочався до дати вступу в одній з нових держав-членів з
метою постачання товару для розгляду, здійсненого до цієї дати в
цій державі-члені оподаткованою уповноваженою особою;
(d) будь-яка помилка або правопорушення, вчинене протягом
проведення одного з порядків прийняття, зазначених в пункті 3 за
умов, викладених в пункті (c).
5. Використання після дати вступу в межах держави-члена
оподаткованою або неоподаткованою особою товару, який був
поставлений йому до дати вступу в Співтовариство або однієї з
нових держав-членів також розглядається як імпорт товарів в
значенні статті 7 (1) де повинні виконуватися наступні умови: - постачання тих товарів було виключено або можливо було
виключено або згідно з статтею 15(1) та (2) або згідно з подібним
положенням в нових державах-членах, - товар не був імпортований ні в одну з нових держав-членів
або в Співтовариство до дати вступу. 6. У випадках зазначених в пункті 4, місцем імпорту в
значенні статті 7(3) є держава-член, на території якої товари
виходять з зони дії режиму, в якому вони були продані до дати
вступу. 7. Шляхом часткової відміни статті 10(3) імпорт товарів в
значенні пунктів 4 та 5 цієї статті закінчується без настання
відповідального моменту, якщо: (a) імпортовані товари відправляються або транспортуються за
межі розширеного Співтовариства; або
(b) імпортовані товари в значенні пункту 4(a) не є засобами
транспорту і відправляються або транспортуються до держав-членів,
з яких вони були експортовані та до особи, яка експортувала їх;
або
(c) імпортовані товари в значенні пункту 4(a) є засобами
транспорту, які були отримані або імпортовані до дати вступу,
відповідно до загальних умов оподаткування, чинних на
національному ринку однієї з нових держав-членів або однієї з
нових держав-членів Співтовариства та/або не підлягають, по
причині їхнього експорту, будь-якому виключенню з або виплаті
податку на додану вартість.
Ця умова приймається до виконання, якщо дата першого
використання транспортних засобів була перед 1 січня 1987 р. або
коли кількість податкових зборів з причин імпорту є незначною. _______________
(1) OJ N L 226, 13.8.1987, p. 2.
Стаття 2
1. Враховуючи набрання чинності Договору про вступ до ЄЕС від
1994 р., держави-члени приймають закони, постанови та
адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви
на час набрання чинності цієї Директиви. Вони інформують про це
Комісію. Коли держави-члени приймають такі положення, останні повинні
містити посилання на цю Директиву чи супроводжуватися таким
посиланням у разі їхньої офіційної публікації. Методи, за якими
робиться таке посилання, встановлюються державами-членами. 2. Держави-члени передають Комісії текст основних положень
національного законодавства, які вони прийняли у сфері, що
регулюється цією Директивою.
Стаття 3
Ця Директива набирає чинності в той самий день, що й Договір
про вступ до ЄЕС від 1994 р.
Стаття 4
Ця Директива адресована державам-членам.
Вчинено в Брюсселі 22 грудня 1994 р.
За Раду
Президент Х. Зеехофер
Офіційний Журнал L 365, 31/12/1994, p. 0053 - 0055 Фінське офіційне видання:.: Глава 9 Том 3 с. 10 Шведське офіційне видання..: Глава 9 Том 3 с. 10
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору