Документ 994_438, поточна редакція — Прийняття від 14.02.1994

                     Директива Ради 94/4/ЄС, 
що вносить поправки до Директив 69/169/ЄЕС та 77/388/ЄЕС
та підвищує рівень податкових пільг для подорожуючих з третіх
країн та обмежень на неоподатковувані покупки під час
подорожей в межах Співтовариства
від 14 лютого 1994 року

Поправки: Внесено документом 394 L 0075 (OJ L 365 31.12.1994, p. 52) Внесено документом 398 L 0094 (OJ L 358 31.12.1998, p. 105)
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Беручи до уваги Договір про утворення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, Статтю 99
Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2), Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету
(3), _______________
(1) OJ N C 102, 14.04.1984, p. 10 і OJ N C 78, 26.03.1985, p.
9. (2) OJ N C 46, 18.02.1985, p. 75 і висновок, прийнятий 20
січня 1994 року (ще не опубліковано в Офіційному журналі).
(3) OJ N C 248, 17.09.1984, p. 26.
Враховуючи, що стаття 1(1) Директиви Ради 69/169/ЄЕС від 28
травня 1969 року про гармонізацію положень, закріплених законом,
положенням або адміністративним приписом стосовно звільнення від
податку з обороту та акцизного збору на імпорт у міжнародних
подорожах ( 994_203 ) (4), передбачає податкові пільги щодо
товарів, які містяться у особистому багажі подорожуючих, які
приїжджають з третіх країн, за умови, що такий імпорт не має
комерційного характеру; _______________
(4) OJ N. L 133, 4.06.1969, p. 6. Директива з останніми
поправками, внесеними Директивою 92/111/ЄЕС (OJ N L 384,
30.12.1992, p. 47).
Враховуючи, що загальна вартість товарів, які підлягають
звільненню, не може перевищувати 45 екю на особу; враховуючи, що
відповідно до статті 1(2) Директиви 69/169/ЄЕС ( 994_203 )
держави-члени Співтовариства можуть зменшити обсяг податкової
пільги до 23 екю для подорожуючих, що не досягли 15 років; Враховуючи, що слід враховувати заходи на користь
подорожуючих, рекомендовані спеціалізованими міжнародними
організаціями, зокрема заходи, що містяться у Додатку F.3 до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур ( 995_643 ); Враховуючи, що цих цілей можна досягти шляхом розширення
податкових пільг; Враховуючи, що Німеччині слід на обмежений період надати
можливість відступу, враховуючи економічні труднощі, що імовірно
будуть спричинені сумою податкових пільг, зокрема стосовно
подорожуючих, що в'їжджають на територію цієї держави-члена
Співтовариства через сухопутні кордони, якими Німеччина пов'язана
з іншими країнами, що не є членами Співтовариства та Європейської
асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), або в'їжджають із зазначених
країн морем вздовж берега; Враховуючи особливі зв'язки, що існують між континентальною
Іспанією та Канарськими островами, Сеутою та Мелільєю; Враховуючи необхідність забезпечити упродовж періоду, коли
цей продаж дозволено згідно з положеннями статті 28к Директиви
Ради 77/388/ЄЕС від 17 травня 1977 року про гармонізацію законів
держав-членів Співтовариства про податків з обороту, - створення
спільної системи податку на додану вартість: єдина основа
оцінювання (5), дотримання реальної вартості товарів, що імовірно
мають бути проданими у магазинах, де товари не оподатковуються,
подорожуючим на повітряних та морських транспортних засобах в
межах Співтовариства; ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ: _______________
(5) OJ N L 145, 13.06.1977, p. 1. Директива з останніми
поправками, внесеними Директивою 92/111/ЄЕС (OJ N L 384,
30.12.1992, p. 47).
Стаття 1
Директива 69/169/ЄЕС цим змінюється у такий спосіб:
1. у статті 1(1) "45 екю" заміняєтьсся на "175 екю"; 2. у статті 1(2) "23 екю" замінюється на "90 екю"; 3. стаття 7 b замінюється таким текстом:
"Стаття 7 b
1. Шляхом відступу від статті 1(1) Іспанія цим
уповноважується до 31 грудня 2000 року застосовувати податкову
пільгу у 600 екю до товарів, про які йдеться, що ввозяться
подорожуючими з Канарських островів, Сеути, Мелільї, які
в'їжджають на територію Іспанії, як визначено у статті 3(2) та (3)
Директиви 77/388/ЄЕС. 2. Шляхом відступу від статті 1(2) Іспанії надається право
зниження цієї пільги до 150 екю для подорожуючих, які не досягли
15 років."
Стаття 2
У статті 28к Директиви 77/388/ЄЕС перший підпункт пункту 2(а)
замінюється таким:
"(а) загальна вартість якої на особу за одну поїздку не
перевищує 90 екю. Шляхом відступу від статті 28m держави-члени
Співтовариства визначають еквівалент вищезазначеної суми у
національній валюті відповідно до статті 7(2) Директиви
69/169/ЄЕС ( 994_203 )."
Стаття 3
1. Держави-члени Співтовариства вводять в дію положення,
необхідні для виконання цієї Директиви не пізніше 1 квітня 1994
року. Вони негайно інформують про це Комісію. При прийнятті таких заходів державами-членами Співтовариства
ці заходи мають містити посилання на цю Директиву або
супроводжуватися таким посиланням при офіційній публікації. Форми
цих посилань визначаються державами-членами Співтовариства. 2. Шляхом відступу від пункту 1 Федеративна Республіка
Німеччина уповноважується здійснити заходи, необхідні для
виконання цієї Директиви, не пізніше 1 січня 1998 року щодо
товарів, які імпортуються подорожуючими, що в'їжджають на німецьку
територію через сухопутні кордони, якими Німеччина пов'язана з
іншими країнами, що не є членами Співтовариства та Європейської
асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), або в'їжджають із зазначених
країн морем вздовж берега. 3. Держави-члени Співтовариства передають Комісії тексти
основних положень національних законодавств, які вони приймають у
сфері, що регулюється цією Директивою.
Стаття 4
Ця Директива набирає чинності з дня її опублікування в
Офіційному журналі Європейського Співтовариства.
Стаття 5
Ця Директива адресована державам-членам Співтовариства.
Вчинено в Брюсселі 14 лютого 1994 року.
За Раду
Голова Й. Папантоніу
Офіційний журнал L 060, 03/03/1994, p. 0014 - 0015 Фінське спеціальне видання ...: Розділ 9, том 2, с. 151 Шведське спеціальне видання ...: Розділ 9, том 2, с. 151
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору