Документ 994_404, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2002

                     ПРАВИЛА (ЄС) N 1606/2002 
Європейського Парламенту і Ради
про застосування Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (IAS)
Брюссель, 19 липня 2002 року

(Неофіційний переклад)
Європейський Парламент і Рада Міністрів ЄС, приймаючи в увагу Договір про створення Європейського
Співтовариства ( 994_017 ), зокрема ст. 95 (1), приймаючи в увагу пропозиції Європейської Комісії, приймаючи в увагу пропозиції Економічного і Соціального
Комітету, діючи відповідно до процедури, викладеної в ст. 251 Договору,
Прийняв наступні Правила:
Стаття 1. Ціль
Ці Правила мають за мету адаптацію і використання Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку ( 929_010 ) в Співтоваристві з
метою гармонізації фінансової інформації, наданої компаніями, що
згадуються в ст. 4, для забезпечення високого ступеня прозорості і
порівнянності фінансових звітів і, як наслідок, - ефективного
функціонування ринку капіталів Співтовариства і його внутрішнього
ринку.
Стаття 2. Визначення
Для цілей даних Правил "Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку"( 929_010 ) означають міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО [IAS]), міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ [IFRS]) і відповідні роз'яснення (роз'яснення ПІККІМФО
[SIC-IFRIC]), наступні зміни цих стандартів і відповідних
роз'яснень, випущених чи прийнятих Колегією за Міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку (КМСБО [IASB]).
Стаття 3. Прийняття і використання міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку
1. Відповідно до процедури, викладеної в ст. 6 (2),
Європейська Комісія повинна вирішити питання застосовності
всередині Співтовариства Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку.
2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку можуть бути
прийняті тільки якщо:
- вони не суперечать принципам, викладеним у ст. 2 (3)
Директиви 78/600/ЕЕС і ст. 16 (3) Директиви 83/349/ЕЕС, і сприяють
європейському суспільному благу; - відповідають критеріям ясності, релевантності, надійності і
порівнянності, необхідним від фінансової інформації, необхідної
для прийняття економічних рішень і оцінки управлінської діяльності
менеджменту.
3. Не пізніше 31 грудня 2002 року Європейська Комісія повинна
відповідно до процедури, викладеної в ст. 6 (2), вирішити питання
про застосовність всередині Співтовариства Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, що існують на момент вступу в силу дійсних
Правил.
4. Прийняті Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
повинні бути опубліковані цілком, на офіційних мовах
Співтовариства як документ Європейської Комісії в Офіційному
журналі Європейського Співтовариства.
Стаття 4. Консолідовані звіти привселюдно котируємих компаній
Для кожного фінансового року, починаючи з 1 січня 2005 року,
компанії, підлеглі законам держави-учасника, повинні готувати їхні
консолідовані звіти відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, прийнятими відповідно до процедури,
викладеної в ст. 6 (2), якщо на дату закриття балансу їхні цінні
папери допущені для торгівлі на регульованому ринку будь-якого
держави-учасника в значенні статті 1 (13) Директиви Ради Міністрів
ЄС 93/22/ЕЕС ( 994_187 ) від 10 травня 1993 року по інвестиційних
послугах у сфері цінних паперів.
Стаття 5. Можливості у відношенні щорічних звітів і не
привселюдно котируємих компаній
Держави-учасники можуть дозволити чи вимагати: а) від компаній, зазначених у ст. 4, готувати свої щорічні
звіти; б) від інших компаній, чим зазначені в ст. 4, готувати свої
консолідовані і/чи щорічні звіти відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
прийнятих відповідно до процедури, викладеної в ст. 6 (2).
Стаття 6. Процедура в Комітеті
Європейська Комісія скористається допомогою Комітету з
регулювання бухгалтерського обліку [Accounting Regulatory
Committee], згодом іменованого "Комітет". При посиланні на даний параграф повинні застосовуватися
статті 5 і 7 Рішення 1999/468/ЕС з урахуванням положень статті 8.
Період, установлений ст. 5 (6) Рішення 1999/468/ЕС, складе 3
місяці. Комітет повинний визначити правила своєї роботи.
Стаття 7. Доповіді і координація
Європейська Комісія повинна обмінюватися думками з Комітетом
щодо статусу, що ведуться КМСБО [IASB], проектів і будь-яких
супутніх документів, випущених КМСБО для координації позики і
сприяння обговоренню щодо прийняття стандартів, що можуть бути
прийняті як наслідок цих проектів і дискусій. Європейська Комісія повинна належним чином проінформувати
Комітет завчасно, якщо вона має намір не пропонувати прийняття
якого-небудь стандарту.
Стаття 8. Повідомлення
Коли держави-учасники вживають заходів згідно з ст. 5, вони
повинні негайно повідомити про це Європейську Комісію й інші
держави-учасники.
Стаття 9. Перехідні положення
У рамках відступів від ст. 4 держави-учасники можуть
передбачити, що вимоги ст. 4 будуть застосовуватися з кожного
фінансового року, починаючи з 1 січня 2007, для тих компаній: а) боргові цінні папери яких допущені на регульований ринок
будь-якого держави-учасника у відповідності зі ст. 1 (13)
Директиви 93/22/ЕЕС; б) чиї цінні папери допущені до публічних торгів не в
державі-учаснику, і які для цієї мети використовують [інші]
міжнародно прийняті стандарти з фінансового року, що почався до
публікації дійсних Правил в Офіційному журналі Європейського
Співтовариства.
Стаття 10. Інформація й огляди
Європейська Комісія повинна стежити за виконанням дійсних
Правил і підготувати доповідь для Європейського Парламенту і Ради
не пізніше 1 липня 2007 року.
Стаття 11. Вступ у силу
Ці Правила наберуть сили на третій день після їхньої
публікації в Офіційному журналі Європейського Співтовариства. Ці Правила є обов'язковими і прямо застосовні в усіх
державах-учасниках.
Від Європейського Парламенту Президент П. Кокс
Від Ради Президент Т. Педерсен
"Галицькі контракти - Школа бухгалтера",
N 48, 25 листопада 2002 р.вгору