Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети"
ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.199292/80/ЄЕС
Документ 994_369, поточна редакція — Прийняття від 19.10.1992

                     Директива Ради 92/80/ЄЕС 
"Про наближення податків на тютюнові вироби,
інші, ніж сигарети"
від 19 жовтня 1992 року

Поправки: Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47)
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про утворення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, Статтю 99
Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2), Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету
(3), _______________
(1) OJ N C 12, 18.01.1990, p. 8.
(2) OJ N C 94, 13.01.1992, p. 38.
(3) OJ N C 225, 10.09.1990, p. 56.
Враховуючи, що Директива 72/464/ЄЕС (4) у Розділі I закріплює
загальні положення про акцизний збір, що застосовуються до всіх
тютюнових виробів; враховуючи, що згідно з Розділом II вже було
прийнято спеціальні положення щодо сигарет; враховуючи, що
спеціальні положення мають бути прийнятими щодо інших видів
тютюнових виробів; Враховуючи, що у Директиві 79/32/ЄЕС (5) сформульовано
визначення стосовно різних груп тютюнових виробів; _______________
(4) OJ N L 303, 31.12.1972, p. 1. Поправки востаннє внесено
Директивою 92/78/ЄЕС ( Див. стор. 5 цього Офіційного журналу). (5) OJ N C 10, 16.01.1979, p. 8.
Враховуючи, що з метою створення внутрішнього ринку до 1
січня 1993 року потрібно встановити мінімальний акцизний збір на
тютюнові вироби, інші, ніж сигарети; Враховуючи, що слід запровадити гармонізоване оподаткування
всієї продукції, що належить до тієї самої групи тютюнових
виробів; Враховуючи, що встановлення загального мінімального акцизного
збору, вираженого у відсотках як сума з кілограма або з певної
кількості предметів є найбільш придатним для досягнення
внутрішнього ринку; Враховуючи, що Італійській Республіці та Королівству Іспанії
слід надати до 31 грудня 1998 року можливість встановлення нижчої
ставки податку на сигари та сигарили по відношенню до тютюнових
ролів, що складаються повністю з натурального тютюну, які не є
сигаретами; Враховуючи, що слід запровадити процедуру, яка б
уможливлювала періодичний перегляд ставок чи сум, встановлених у
Директиві, на підставі доповіді Комісії, з урахуванням усіх
відповідних чинників; Враховуючи, що слід створити механізм, аби уможливити
конвертацію твердих сум, виражених в екю, в національну валюту; ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Такі групи тютюнових виробів, виготовлених у Співтоваристві
та ввезених з країн не членів Співтовариства, підлягають у кожній
країні-члені Співтовариства обкладенню мінімальним акцизним
збором, встановленим у статті 3: (a) сигари і сигарили; (b) подрібнений тютюн, призначений для скручування сигарет; (c) інші види тютюну для паління.
Стаття 2
Для цілей цієї Директиви визначення продуктів, зазначених у
статті 1, мають бути такими, що встановлено, відповідно, у статтях
2, 4 та 4а Директиви 79/32/ЄЕС.
Стаття 3
Не пізніше як з 1 січня 1993 року держави-члени
Співтовариства мають застосовувати акцизний збір, який може бути: - або збір "ад валорем" (у відсотковому відношенні від
вартості), обчислений на основі максимальної роздрібної ціни
кожного продукту, що вільно визначається виробниками, створеними у
Співтоваристві, та імпортерами з країн не членів Співтовариства,
відповідно до статті 5 Директиви 72/464/ЄЕС, - або специфічний збір, з кількості, - або поєднання обох: компонента "ад валорем" та специфічного
компонента, за умови, що загальний акцизний збір, виражений у
відсотковому відношенні, як сума на кілограм чи за певну кількість
предметів є принаймні еквівалентним ставкам або мінімальним сумам,
встановленим для:
- сигар та сигарил: 5% роздрібної ціни з урахуванням усіх
податків або 7 екю з 1000 одиниць або з кілограма;
- подрібнений тютюн для паління, призначений для
скручування сигарет: 30% роздрібної ціни з урахуванням усіх
податків або 20 екю з кілограма;
- інші види тютюну для паління: 20% роздрібної ціни з
урахуванням усіх податків або 15 екю з кілограма. 2. Ставки або тверді суми, зазначені у пункті 1, мають
застосовуватися до всієї продукції, що належить до цієї групи
тютюнових виробів, без розрізнення в межах групи за якістю,
оформленням, походженням продукції, використаними матеріалами,
характеристиками фірм-виробників чи будь-яким іншим критерієм. 3. Італійська Республіка та Королівство Іспанії можуть до 31
грудня 1998 року застосовувати до тютюнових ролів, що складаються
повністю з натурального тютюну, які не є сигаретами, ставку або
тверду суму, яка може бути на 50% нижчою від звичайної
внутрішньодержавної ставки акцизного збору на сигари та сигарили і
яка може бути нижчою від мінімальної ставки, встановленої у пункті
1.
Стаття 4
Раз на два роки і вперше не пізніше ніж 31 грудня 1994 року
Рада, діючи на підставі звіту та, де це доречно, пропозиції
Комісії, переглядає встановлені цією Директивою ставки збору, і,
діючи одностайно після консультацій з Європейським Парламентом,
вживає необхідних заходів. У звіті Комісії та розгляді Радою
враховуються належне функціонування внутрішнього ринку,
конкуренція між різними категоріями алкогольних напоїв, реальна
величину ставок збору та ширші цілі Договору ( 994_017 ).
Стаття 5
1. Вартість екю в національних валютах, що має
застосовуватися до величини конкретних акцизних зборів,
встановлюється раз на рік. Ставки, що мають застосовуватися,
визначаються за станом на перший робочий день жовтня, публікуються
в Офіційному журналі Європейського Співтовариства та набувають
чинності з 1 січня наступного календарного року. 2. Держави-члени Співтовариства можуть зберігати суми
акцизних зборів, дійсні на час внесення щорічної поправки,
передбаченої у пункті 1, якщо конвертація встановлених сум
акцизного збору, виражених в екю, призводить до зростання, меншого
5% або 5 екю, залежно від того, що з них становитиме меншу суму,
від акцизного збору, вираженого в національній валюті.
Стаття 6
1. Держави-члени Співтовариства приймають закони, постанови
та адміністративні положення, необхідні для виконання цієї
Директиви, не пізніше 31 грудня 1992 року. Вони негайно інформують
про них Комісію. При прийнятті таких заходів державами-членами
Співтовариства ці заходи мають містити посилання на цю Директиву
або супроводжуватися таким посиланням при офіційній публікації.
Форми цих посилань визначаються державами-членами Співтовариства. 2. Держави-члени Співтовариства передають Комісії тексти
основних положень національних законодавств, які вони приймають у
сфері, що регулюється цією Директивою.
Стаття 7
Ця Директива адресована державам-членам Співтовариства.
Вчинено в Люксембурзі, 19 жовтня 1992 року.
За Раду
Голова Дж. Коуп
Офіційний журнал L 316, 31/10/1992, p. 0010 - 0011 Фінське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 89 Шведське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 89
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору