Директива Ради 91/675/ЄЕС "Щодо утворення Комітету з питань страхування"
ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.12.199191/675/ЄЕС
Документ 994_289, поточна редакція — Прийняття від 19.12.1991

                    Директива Ради 91/675/ЄЕС 
"Щодо утворення Комітету з питань страхування"
від 19 грудня 1991 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, третє речення
Статті 57 (2) Договору, Беручи до уваги пропозицію від Комісії1, У співпраці з Європейським Парламентом2, Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального
комітету3, _______________
1 OJ No C 230, 15.9.1990, p. 5.
2 OJ No C 240, 169.1991, p. 117 та OJ C 305, 25.11.1991.
3 OJ No C 102, 18.4,1991, p. 11.
Враховуючи, що Рада надає Комісії повноваження щодо
імплементації правил, встановлених Радою; Враховуючи, що заходи з імплементації є необхідними для
застосування директив Ради щодо страхування життя та страхування,
іншого, ніж страхування життя; враховуючи, що, час від часу, для
врахування розвитку страхового сектора, може бути потрібна
технічна адаптація; враховуючи, що доцільно, щоб ці заходи
здійснювалися відповідно до процедури, викладеної у статті 2,
процедура III, варіант (b), рішення Ради N 87/373/ЄЕС від 13 липня
1987 року, що встановлює процедури щодо реалізації повноважень по
імплементації, покладених на Комісію4; _______________
4 OJ No L 197, 18.7.1987, p. 33.
Враховуючи, що з цією метою необхідно створити Комітет з
питань страхування; Враховуючи, що створення Комітету з питань страхування не
виключає інші форми співпраці між органами влади, які здійснюють
нагляд за започаткуванням та веденням діяльності страхових
компаній, та, зокрема, співпраці в рамках Наради Наглядових
Органів з питань Страхування, яка, зокрема, відповідає за
підготовку проектів протоколів щодо імплементації директив
Співтовариства; враховуючи, що тісна співпраця між Комітетом та
Нарадою буде надзвичайно корисною; Враховуючи, що вивчення проблем, що виникають у сфері
страхування, іншого ніж страхування життя, та страхування життя,
робить бажаною співпрацю між компетентними органами та Комісією;
вважається доцільним покласти це завдання на Комітет з питань
страхування; враховуючи, що, крім того, слід забезпечити, щоб
належна координація діяльності цього Комітету з органами інших
комітетів подібного типу була визначена актами Співтовариства, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
1. Комісії має надаватись допомога комітетом за назвою
"Комітет з питань страхування", далі - Комітет, що складається з
представників держав-членів, і очолюється представником Комісії. 2. Комітет затверджує свій регламент.
Стаття 2
1. У випадках, коли Рада, в актах, які вона приймає в сфері
прямого страхування, іншого ніж страхування життя, та прямого
страхування життя, надає Комісії повноваження з метою застосування
правил, нею встановлених, - застосовується процедура, викладена у
пункті 2. 2. Представник Комісії подає Комітету проект заходів, які
будуть здійснюватися. Комітет надає свій висновок щодо проекту у
строк, який голова може встановити у відповідності до
невідкладності справи. У випадках, коли Рада має прийняти рішення
за проектом, поданим Комісією, такий висновок має бути прийнятий
більшістю, як визначено статтею 148 (2) Договору ( 994_017 ).
Голоси представників держав-членів у Комітеті підраховуються у
спосіб, визначений у цій статті. Голова не бере участь у
голосуванні. Комісія затверджує передбачені заходи, якщо вони відповідають
висновку Комітету. Якщо передбачені заходи не відповідають висновку Комітету
або, якщо висновок не зроблено, Комісія без затримки передає до
Ради пропозицію стосовно заходів, які мають бути вжиті. Рада
приймає рішення кваліфікованою більшістю. Якщо, після закінчення трьохмісячного строку з дати звернення
до Ради, Рада не прийняла рішення, запропоновані заходи
затверджуються Комісією, за винятком випадків, коли Комісія
простою більшістю відхилила вказані заходи.
Стаття 3
1. Комітет вивчає будь-які питання, що стосуються
застосування положень Співтовариства щодо страхування, та зокрема,
Директив щодо прямого страхування. Комісія може також
консультувати Комітет щодо нових пропозицій, які вона має намір
подати Раді, щодо подальшої координації у сфері прямого
страхування життя та прямого страхування, іншого ніж страхування
життя. 2. Комітет не розглядає конкретні проблеми, що стосуються
окремих страхових компаній.
Стаття 4
Комітет починає працювати з 1 січня 1992 року.
Стаття 5
Ця директива адресується державам-членам.
Вчинено в Брюсселі 19 грудня 1991 року.
За Раду
Президент П. Данкерт
Official Journal L 374, 31.12.1991, p. 0032-0033.
Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу
та перспективи адаптації законодавства України.
- Харків: Консум, 2002.вгору