Документ 994_283, поточна редакція — Прийняття від 29.06.1976

                    Директива Ради 76/580/ЄЕС 
"Що вносить зміни до Директиви 73/239/ЄЕС щодо узгодження
законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно
започаткування та ведення діяльності прямого страхування,
іншого, ніж страхування життя"
від 29 червня 1976 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, Статтю 57 (2)
Договору, Беручи до уваги пропозицію від Комісії, Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту1, Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального
комітету2, _______________
1 OJ No C 28, 9.2.1976, p. 16;
2 OJ No C 35, 16.2.1976, p. 17;
Враховуючи, що Директива Ради 73/239/ЄЕС від 24 липня 1973
року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних
положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого
страхування, іншого, ніж страхування життя ( 994_281 ) з метою
сприяння започаткуванню і здійсненню зазначеної діяльності,
ліквідувала певні розбіжності між національними законодавствами;
враховуючи, що вона забезпечила належний захист застрахованим
особам і третім сторонам в усіх державах-членах і, водночас
узгодила, зокрема, положення щодо фінансових гарантій, які
вимагаються від страхових компаній; _______________
3 OJ No L 228, 16.8.1973, p. 3;
Враховуючи, що, згідно з тією Директивою ( 994_281 ),
мінімальний гарантійний фонд, який кожна держава-член вимагає від
всіх страхових компаній, які мають головні офіси на її території,
не може бути меншим за певні суми, виражені в одиницях розрахунку
в Директиві; Враховуючи, що також зроблено посилання на одиницю розрахунку
з метою визначення суми доходу від внеску певних взаємних
асоціацій, зазначених нижче, до яких Директива не застосовується; Враховуючи, що для цілей зазначеної Директиви ( 994_281 )
"одиниця розрахунку" означає ту одиницю, яка визначена в статті 4
Протоколу Статуту Європейського Інвестиційного Банку ( 994_680 ) ;
враховуючи, що на основі цього визначення конвертування сум
зазначених в Директиві, в національні валюти призведе
до викривлення конкуренції між компаніями, чиї головні офіси
розташовані в різних державах-членах; Враховуючи, що Рішенням 75/250/ЄЕС4 Рада встановила 21 квітня
1975 році європейську одиницю розрахунку, яка являє собою середнє
від усіх змін у вартості валют держав-членів; враховуючи, що
коефіцієнт конвертування для кожної валюти в цю одиницю розрахунку
встановлюється автоматично шляхом посилання на щоденні курси цін
на фондових ринках; враховуючи, що використання цієї європейської
одиниці розрахунку забезпечує страхові компанії однією й тією ж
конкурентною основою; _______________
4 OJ No L 104, 24.4.1975, p. 35.
Враховуючи, що стаття 4 вищезазначеного Протоколу перебуває в
процесі перегляду; враховуючи, що відповідно до Рішення від 18
березня 1975 року Ради керівників ЄІБ, банк використовує
європейську одиницю розрахунку, визначену Рішенням Ради
75/250/ЄЕС; Враховуючи, що нещодавно, 18 грудня 1975 року Комісія,
Рішенням N 3289/75/ESCE1, прийняла за одностайної згоди Ради
європейську одиницю розрахунку при застосуванні Договору, яким
засновується Європейське співтовариство вугілля та сталі
( 994_026 ); _______________
1 OJ No L 327, 19.12.1975, p. 4.
Враховуючи, що вартість європейської одиниці розрахунку в
валюті кожної держави-члена встановлюється щоденно, і враховуючи,
що день визначення вартості також повинен бути встановлений, коли
застосовується ця Директива; Враховуючи, що, однак, в певних державах-членах введення
європейської одиниці розрахунку призвело до зниження в
національній валюті сум, виражених в одиницях розрахунку в цій
Директиві; враховуючи, що таке зниження призвело до відповідного
зниження рівня захисту, який зараз надається застрахованим особам
мінімальним гарантійним фондом; враховуючи, що вищезгадані суми
повинні переглядатися кожні два роки; враховуючи, що в результаті
цього перегляду відповідні суми повинні бути змінені; враховуючи,
що в певних державах-членах за зниженням в сумах, виражених в
національній валюті, може за таких умов слідувати подальше
коригування в цих державах; враховуючи, що застосування таких
подальших заходів спричинить труднощі для компаній і наглядових
органів; враховуючи, що ці суми, таким чином, повинні утримуватися
на рівні, якого б вони досягли на основі ставки конвертування, яка
застосовувалась до введення європейської одиниці розрахунку, якщо
цей рівень є вищим за рівень європейської одиниці розрахунку, поки
суми, встановлені в Директиві 73/239/ЄЕС ( 994_281 ), не будуть
переглянуті; Враховуючи, що зміни в економічній і валютній ситуації
Співтовариства виправдовують перевірку через рівні проміжки часу
останніх сум, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
1. Статтю 5 (а) Директиви 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) викласти в
такій редакції:
"(a) "одиниця розрахунку" означає Європейську одиницю
розрахунку (EUA) як визначено у Рішенні Комісії 3289/75/ESCE (1).
Враховуючи, що ця Директива має посилання на одиницю розрахунку,
ставка конвертації в національну валюту, що має бути затверджена,
повинна від 31 грудня кожного року, визначається на останній день,
що передує місяцю жовтню, у якому існують ставки конвертації EUA
у всі валюти Співтовариства;".
2. Наступне додається у вигляді посилання на сторінці, де
розташована стаття 5 Директиви 73/239/ЄЕС ( 994_281 ):
"(1) OJ. No L 327, 19.12.1975, p. 4.".
Стаття 2
Як тимчасовий захід і доти, доки суми, виражені в одиницях
розрахунку в Директиві 73/239/ЄЕС ( 994_281 ), не будуть змінені
вперше, суми, виражені в національній валюті для конвертування
одиниці розрахунку, як зазначено в статті 5 (а), є не меншими ніж
ті, що отримані відповідно до конвертованої вартості, яка
застосовувалася до одиниці розрахунку до прийняття цієї Директиви.
Стаття 3
Кожні два роки Рада, діючи за пропозицією від Комісії,
переглядає і, якщо потрібно, змінює суми, виражені в Директиві
73/239/ЄЕС ( 994_281 ) в одиницях розрахунку, беручи до уваги
зміни в економічній і валютній ситуації Співтовариства.
Стаття 4
Національні положення, змінені відповідно до цієї Директиви,
застосовуються, починаючи з 31 грудня 1976 року.
Стаття 5
Ця Директива адресована державам-членам.
Вчинено в Люксембурзі, 29 червня 1976 року.
За Раду
Президент Дж. Торн
Official Journal L 189, 13.07.1976, p. 0013-0014.
Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу
та перспективи адаптації законодавства України.
- Харків: Консум, 2002.вгору