Документ 994_258, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 06.02.2018, підстава - 984_006-13


{ Директиву скасовано на підставі Директиви
N 2013/59/Євратом ( 984_006-13 ) від 05.12.2013 }
Директива Ради 89/618/Євратом
"Щодо інформування широкої громадськості про заходи
охорони здоров'я, що мають вживатись, і дії, які
повинні виконуватись, у випадку радіаційної аварії"
від 27 листопада 1989 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, Враховуючи положення Угоди про створення Європейського
товариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статті
31, З урахуванням пропозиції Комісії, направленої після
консультацій з групою осіб, призначених Науково-Технічним
Комітетом з числа наукових спеціалістів у Державах-Учасницях, як
викладено у відповідній Статті, З урахуванням думки Європейського Парламенту (1), Враховуючи думку Економічного та Соціального Комітету (2), Оскільки Стаття 2 (b) Угоди ( 994_027 ) визначає, що
Спільнота має створити єдині стандарти безпеки для захисту
здоров'я робітників і населення в цілому; Оскільки 2 лютого 1959 р. Рада прийняла Директиви, що
визначають основні стандарти захисту здоров'я робітників і
населення в цілому від загрози, яка виникає у зв'язку з іонізуючим
випромінюванням (1), із останніми змінами, внесеними відповідно до
Директив 80/836/Євратом (2) та 84/467/Євратом (3); Оскільки, згідно з Статтею 24 Директиви 80/836/Євратом, всі
Держави-Учасниці повинні забезпечувати одержання робітниками, які
зазнають дії радіації, адекватної інформації про радіаційний
захист; Оскільки, відповідно до Статті 45 (4) зазначеної Директиви,
кожна Держава-Учасниця у разі аварії повинна зазначити рівні
втручання та заходи, яких мають вживати компетентні органи, а
також необхідні ресурси, як людські, так і обладнання, необхідні
для виконання дій для захисту і підтримання здоров'я населення; Оскільки на рівні Спільноти необхідно додати й інші елементи
до інформації, що передається широкій громадськості, окрім
зазначеної у Статті 6 (2) Директиви Ради 85/337/ЄЕС від 27 червня
1985 р. про оцінку впливу деяких громадських і приватних проектів
на довкілля (1) та Статті 8 (1) Директиви Ради 82/501/ЄЕС від 24
червня 1982 р. про загрози крупних аварій від певних видів
промислової діяльності (2), із змінами відповідно до Директиви
88/610/ЄЕС (3); Оскільки всі Держави-Учасниці підписали Конвенцію
Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про раннє
сповіщення про ядерні аварії ( 995_026 ); Оскільки Рішення Ради 87/600/Євратом від 14 грудня 1987 р.
про заходи у Спільноті на забезпечення раннього обміну інформацією
у випадку радіаційної аварії (4) вимагає, щоб всі
Держави-Учасниці, які приймають рішення вжити аварійних заходів
для захисту населення, внаслідок ненормально високих рівнів
радіації у навколишньому середовищі або внаслідок аварії, що
спричинила або може спричинити значний викид радіоактивного
матеріалу, інформували Комісію та Держав-Учасниць, яких це може
зачепити, про вжиті чи заплановані захисні заходи, а також вжиті
чи заплановані заходи для інформування широкої громадськості; Оскільки деякі Держави-Учасниці вже уклали двосторонні угоди
про інформацію, координацію і взаємодопомогу у разі ядерної
аварії; Оскільки, у випадку аварії на ядерній установці, розташованій
у Державі-Учасниці, необхідно сприяти, щоб населення, яке зазнає
впливу, вживало відповідних дій, що можуть підвищити ефективність
вжитих чи запланованих аварійних заходів; Оскільки частині населення, на яку може вплинути радіаційна
аварія, необхідно завчасно надати і далі продовжувати надавати
відповідну інформацію про заплановані заходи із охорони здоров'я,
які стосуються цих людей, а також дії, які їм необхідно здійснити
у разі радіаційної аварії; оскільки з цією метою певні спільні
принципи і конкретні положення про інформування таких частин
населення повинні визначатись на рівні Спільноти; Оскільки також необхідно сформулювати спільні принципи і
конкретні положення про інформування населення, яке зазнало впливу
від радіаційної аварії; Оскільки у інформації, що надається, необхідно враховувати
частини населення, які живуть в прикордонних районах; Оскільки, крім того, необхідно вжити заходів для посилення
чинних на національному рівні дій і самої практики інформування
широкої громадськості у разі радіаційної аварії,
ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Глава I
Цілі і визначення
Стаття 1
Ця Директива покликана визначити на рівні Спільноти спільні
цілі щодо заходів і порядку інформування широкої громадськості з
метою вдосконалення охорони здоров'я, що оперативно надається у
випадку радіаційної аварії.
Стаття 2
Термін "Радіаційна аварія", що вживається у цій Директиві,
означатиме будь-яку ситуацію: 1. яка настає після: (a) аварії на території однієї з Держав-Учасниць, що зачіпає
установки або діяльність, названі у пункті 2, коли відбувається чи
може відбутись значний викид радіоактивного матеріалу; або
(b) виявлення на власній території чи поза її межами
ненормальних рівнів радіації, які можуть завдати шкоди здоров'ю
населення у цій Державі-Учасниці; або
(c) аварій, інших ніж названі в (a), які зачіпають установки
або діяльність, названі у пункті 2, коли відбувається чи може
відбутись значний викид радіоактивного матеріалу; або
(d) інших аварій, що спричинили або можуть спричинити значний
викид радіоактивного матеріалу;
2. яка може бути приписана установкам чи діяльності,
зазначеним у пункті 1 (a) і (c), а саме: (a) будь-якому ядерному реактору, незалежно від місця
розташування;
(b) будь-якій іншій установці із ядерним паливним циклом; (c) будь-якій установці з переробки радіоактивних відходів; (d) транспорту і місцям зберігання ядерного палива або
радіоактивних відходів;
(e) виробництву, використанню, зберіганню, утилізації і
транспортуванню радіоізотопів для сільськогосподарських,
промислових, медичних та пов'язаних з ними наукових і
дослідницьких цілей; і
(f) використанню радіоізотопів для генерування енергії в
космічних апаратах.
Стаття 3
Для цілей застосування цієї Директиви терміни "значний викид
радіоактивного матеріалу" і "ненормальні рівні радіації, які
можуть завдати шкоди здоров'ю населення" повинні тлумачитись як
такі, що означають ситуації, коли населення може одержати дози
понад межі, встановлені згідно з Директивами, які визначають
основні стандарти безпеки Спільноти щодо радіаційного захисту (1).
Стаття 4
Терміни, що вживаються у цій Директиві, мають наведені нижче
значення: (a) населення, яке може постраждати у випадку радіаційної
аварії: будь-яка група населення, для якої Держави-Учасниці склали
плани втручання на випадок радіаційної аварії;
(b) населення, яке постраждало внаслідок радіаційної аварії:
будь-яка група населення, для якої вжито конкретних захисних
заходів одразу після того, як сталася радіаційна аварія.
Глава II
Попередня інформація
Стаття 5
1. Держави-Учасниці повинні забезпечити те, щоб населення,
яке може постраждати у випадку радіаційної аварії, одержало
інформацію про заходи охорони здоров'я, що їх стосуються, а також
про їх дії у випадку такої аварії. 2. Надана інформація повинна включати, принаймні, елементи,
зазначені у Додатку I. 3. Ця інформація має передаватись населенню, названому у
пункті 1, без попереднього запиту. 4. Держави-Учасниці повинні оновлювати та розповсюджувати
інформацію регулярно, а також у випадках значних змін у її змісті.
Ця інформація повинна бути постійно доступною для громадськості.
Глава III
Інформація у випадку радіаційної аварії
Стаття 6
1. Держави-Учасниці повинні забезпечити, щоб у випадку
радіаційної аварії, постраждале населення негайно було
поінформовано про факт аварії, дії, які повинні виконуватись
відповідно до конкретного випадку, а також заходи з охорони
здоров'я цього населення. 2. Надана інформація повинна висвітлювати питання, наведені у
Додатку II, які стосуються конкретного типу радіаційної аварії.
Глава IV
Інформування осіб, які можуть залучатись до
організації термінової допомоги у випадку радіаційної аварії
Стаття 7
1. Держави-Учасниці повинні забезпечити те, щоб особи, які не
входять до штату установок і/або не залучені до діяльності,
визначеної у Статті 2 (2), але можуть залучатись до організації
термінової допомоги у випадку радіаційної аварії, одержували
адекватну і регулярно оновлювану інформацію про можливий вплив на
здоров'я від їх втручання, а також застережні заходи, які мають
вживатись у цьому випадку; така інформація повинна враховувати
цілий діапазон потенційно можливих радіаційних аварій. 2. У випадку радіаційної аварії така інформація повинна
належним чином доповнюватись, відповідно до конкретних обставин.
Глава V
Порядок здійснення
Стаття 8
Зазначена у Статтях 5, 6 і 7 інформація повинна також
називати органи влади, відповідальні за впровадження заходів,
названих у цих Статтях.
Стаття 9
Порядок обороту інформації, зазначеної у Статтях 5, 6 і 7, а
також особи (юридичні і фізичні), яким має адресуватись ця
інформація, визначаються кожною Державою-Учасницею.
Стаття 10
1. Інформація, зазначена у Статті 5, повинна передаватись
Комісії на її вимогу, із збереженням права Держав-Учасниць
повідомити цю інформацію іншим Державам. 2. Інформація, розповсюджена Державою-Учасницею відповідно до
Статті 6, повинна передаватись Комісії і тим Учасницям, які
постраждали, чи можуть постраждати. 3. Що стосується зазначеної у Статті 7 інформації, дані, які
стосуються радіаційної аварії, повинні передаватись Комісії на її
вимогу, якомога скоріше і у міру здійсненності.
Глава VI
Заключні положення
Стаття 11
Ця Директива не впливає на право Держав-Учасниць вживати чи
визначати заходи щодо надання додаткової інформації, окрім тієї,
що вимагається згідно з даною Директивою.
Стаття 12
Держави-Учасниці повинні вжити заходів на виконання цієї
Директиви не пізніше 24 місяців з дня її прийняття. Вони повинні
негайно інформувати Комісію про них, а також подальші зміни в них.
Стаття 13
Цю Директиву адресовано Державам-Учасницям.
Брюссель, 27 листопада 1989 р.
Від імені Ради Президент
Р. Дюма _______________
(1) OJ No C 158, 26. 6. 1989, p. 403.
(2) OJ No C 337, 31. 12. 1988, p. 67.
(3) OJ No 11, 20. 2. 1959, p. 221/59.
(4) OJ No L 246, 17. 9. 1980, p. 1.
(5) OJ No L 265, 5. 10. 1984, p. 4.
(6) OJ No L 175, 5. 7. 1985, p. 40.
(7) OJ No L 230, 5. 8. 1982, p. 1.
(8) OJ No L 336, 7. 12. 1988, p. 14.
(9) OJ No L 371, 30. 12. 1987, p. 76.
(1) Див., зокрема, Статтю 12 Директиви 80/836/Євратом.
Додаток I
Попередня інформація, зазначена у Статті 5
1. Основні факти про радіоактивність та її вплив на людей і
довкілля. 2. Різні типи радіаційних аварій та їх наслідки для населення
і навколишнього середовища. 3. Аварійні заходи, передбачені для попередження, захисту і
допомоги населенню у випадку радіаційної аварії. 4. Інформація про дії населення у випадку радіаційної аварії.
Додаток II
Інформація у випадку радіаційної аварії,
зазначена у Статті 6
1. Відповідно до планів втручання, попередньо розроблених у
Державах-Учасницях, населення, яке постраждало від радіаційної
аварії, має оперативно і регулярно одержувати: (a) інформацію про тип аварії, що сталася, і, якщо можливо,
її характеристики (тобто, походження, масштаб і можливий
розвиток);
(b) поради щодо захисту, які, залежно від типу аварії,
можуть:
- включати: обмеження споживання певних видів харчових
продуктів, які можуть бути забрудненими, прості правила гігієни і
дезактивації, рекомендації залишатись вдома, розподіл і
використання захисних речовин, порядок евакуації,
- супроводжуватись, якщо необхідно, спеціальними
попередженнями для певних груп населення;
(c) оголошення, що рекомендують виконувати інструкції або
вимоги компетентних органів.
2. Якщо аварії передувала стадія попередження про небезпеку,
населення, яке може постраждати у випадку радіаційної аварії, мало
вже одержати інформацію та поради під час цієї стадії, такі як: - прохання населенню увімкнути радіо чи телевізор, - попередня порада установам з конкретними колективними
обов'язками, - рекомендації професійним групам, яких це безпосередньо
стосується. 3. Зазначена інформація і поради мають доповнюватись, якщо
дозволяє час, нагадуванням основних фактів про радіоактивність і
її вплив на людей і довкілля.
Офіційний Журнал L 357, 07/12/1989 p. 0031 - 0034 Фінське спеціальне видання ...: Глава 15 Том 9 стор. 137 Шведське спеціальне видання ...: Глава 15 Том 9 стор. 137
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору