Документ 994_254, поточна редакція — Прийняття від 15.06.1979

                   Рішення Комісії 79/639/ЄЕС, 
яке формулює докладні правила
для імплементації Рішення Ради 77/706/ЄЕС
від 15 червня 1979 року

КОМІСІЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, Враховуючи положення Договору про створення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ), Враховуючи Рішення Ради 77/706/ЄЕС від 7 листопада 1977 року
( 994_253 ) щодо постановки Співтовариством задачі по скороченню
споживання первинних джерел енергії у випадку виникнення труднощів
у постачанні сирої нафти і нафтопродуктів (1), і, зокрема, статті
5 даного Договору ( 994_017 ), ______________
(1) OJ No L 292, 16.11.1977, с. 9.
Враховуючи консультації держав-членів відповідно до статті 5
вищезгаданого Рішення ( 994_253 ), Беручи до уваги, що Рада прийняла Постанову (ЄЕС) N 1729/76
від 21 червня 1976 року, що стосується обміну інформацією щодо
стану енергетичних ресурсів Співтовариства (2); _______________
(2) OJ No L 198, 23.7.1976, с. 1.
Беручи до уваги, що Комісія прийняла Рішення 78/890/ЄЕС від
28 вересня 1978 року, що стосується Рішення Ради 77/186/ЄЕС по
експорту сирої нафти і нафтопродуктів з однієї держави-члена в
іншу у випадку виникнення труднощів з постачаннями (3); _______________
(3) OJ No L 311, 4.11.1978, с. 13.
Беручи до уваги, що стаття 1(1) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ) передбачає, що коли виникають труднощі з постачанням
сирої нафти чи нафтопродуктів в одній чи декількох
державах-членах, Комісія, діючи на прохання держави-члена чи за
власною ініціативою, і проконсультувавшись з групою, яка
передбачена Директивою 73/238/ЄЕС ( 994_504 ), може поставити
задачу щодо скорочення споживання нафтопродуктів у Співтоваристві
в цілому до 10% від рівня звичайного споживання; Беручи до уваги, що стаття 1 (2) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ) передбачає, що для захисту єдності ринку і
забезпечення того, що всі споживачі у Співтоваристві справедливо
несуть свою частину труднощів, які виникли в результаті кризи,
Комісія по закінченню двомісячного періоду, після застосування
статті 1 (1), пропонує Раді нову задачу по скороченню споживання
до 10% від рівня звичайного споживання і диференційовану залежно
від держави-члена, виходячи з того, які заощаджені обсяги повинні
бути розділені між державами-членами; Беручи до уваги, що стаття 1(2) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ) передбачає, що у випадку більшого дефіциту Комісія
може запропонувати Раді, щоб задача по скороченню споживання
перевищувала 10% і поширювалася і на інші форми енергії; Беручи до уваги, що розподіл серед держав-членів заощаджених
обсягів, при застосуванні положень статті 1 (3) Рішення
77/706/ЄЕС ( 994_253 ), може привести до додаткових витрат,
визначення і погашення яких знаходяться в рамках компетенції
сторін, що беруть участь; беручи до уваги, що Комісія повинна бути
здатною на прохання держави-члена дати рекомендації і висновки
зацікавленим державам-членам для того, щоб зробити можливим
досягнення угоди між державами-членами з питань додаткових витрат; Беручи до уваги, що для виконання цих задач Комісія повинна
мати точну інформацію щодо енергетичної ситуації в
державах-членах, їх постачання сирої нафти і нафтопродуктів,
можливості заміщення, які існують між різними формами енергії, і
національні заходи, які були розпочаті для зниження
енергоспоживання в державах-членах; беручи до уваги, що
держави-члени повинні відповідним чином надавати Комісії необхідну
інформацію,
ПРИЙНЯЛА ДАНЕ РІШЕННЯ ПРО:
Стаття 1
1. Для цілей цього Рішення визначення, що містяться в статті
1 (a), (b), (c) і (d) відповідно Рішенню Комісії 78/890/ЄЕС
застосовуються стосовно: (a) "нормальний рівень споживання сирої нафти і
нафтопродуктів",
(b) "базисний період", (c) "дефіцит постачання", і (d) "нормальне постачання". 2. Для цілей цього Рішення (a) "нормальний рівень
енергоспоживання" означає середнє денне споживання, зареєстроване
понад базисного періоду, тобто: Внутрішнє виробництво первинного палива, плюс імпорт, плюс постачання з країн Співтовариства, мінус експорт, мінус постачання в країни Співтовариства, плюс чи мінус змінених резервів. Бункери морських судів вважаються експортом; (b) "замінні нафтопродукти" означають все паливо, спожите при
генерації електроенергії і, якщо потрібно, іншими секторами
промисловості, включаючи автовиробників, як розраховується
відповідно до статті 2(2);
(c) "замінена енергія" означає всю енергію, спожиту при
генерації електроенергії і, якщо потрібно, іншими галузями
промисловості, включаючи автовиробників, як розраховується
відповідно до статті 2(2).
Стаття 2
1. Обсяг будь-якого скорочення диференціала в замінних
нафтопродуктах, як зазначено в статті 1 (2) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ), не повинно перевищувати фактичний обсяг для заміни,
рівень якого установлений відповідно до пункту 2 нижче, при
виникненні труднощів з постачаннями. 2. Група, заснована Директивою 73/238/ЄЕС, повинна перевіряти
щорічно і, у випадку виникнення труднощів з постачаннями, на базі
інформації, наданої Комісії державами-членами, підрахованої
відповідно до статті 10, обсяг заміни нафтопродуктів у
державах-членах, визначений таким, що забезпечує першочергові
потреби у нафтовому паливі для генерації електроенергії, але також
з огляду на будь-які можливості заміни нафтового палива в
промисловості, включаючи автовиробників. Слідом за цим
дослідженням Комісія приймає до відома можливості заміни,
встановлені таким чином.
Стаття 3
1. Там, де відповідно до статті 1 (1) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ), Комісія ставить задачу по скороченню споживання
нафтопродуктів, вона особливо буде звертати увагу на наступне: - загальна ситуація з постачанням нафтопродуктів, - ситуація з постачанням в кожній державі-члені, - заходи по скороченню, розпочаті державами-членами, - міжнародні зобов'язання, узяті на себе державами-членами. 2. Там, де відповідно до статті 1 (2) (a) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ), Комісія пропонує Раді різні задачі по скороченню
споживання незамінних нафтопродуктів і замінних нафтопродуктів,
вона повинна враховувати фактори, перелічені в пункті 1 і,
особливо, обмеження, накладені на кожну державу-члена реальними
можливостями для заміни при генерації електроенергії і, якщо
потрібно, в інших галузях промисловості, включаючи автовиробників,
як встановлено відповідно до статті 2. 3. Там, де відповідно до статті 1 (2) (b) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ), Комісія пропонує Раді задачі по скороченню
споживання, що перевищують 10% і розповсюджуються на інші форми
енергії, вона особливо повинна враховувати фактори, перелічені в
пункті 1, а також наступне: - загальну ситуацію з енергозабезпеченням, - тривалість очікуваних труднощів з постачаннями сирої нафти
і нафтопродуктів, - ступінь, у якій обов'язкові резерви сирої нафти і/або
нафтопродуктів, які є в державі-члені, вже витрачені.
Стаття 4
Там, де застосовується Рішення 77/706/ЄЕС ( 994_253 ),
держава-член може замість обмеження споживання використовувати цю
порцію своїх резервів сирої нафти і/чи нафтопродуктів понад своїх
зобов'язань, що підпадають під дію Директиви 68/414/ЄЕС
( 994_437 ).
Стаття 5
1. Обсяги, що були заощаджені і повинні бути розділені між
державами-членами відповідно до статті 1 (3) Рішення 77/706/ЄЕС
( 994_253 ), розраховуються шляхом застосування різних нормативів
(коефіцієнтів) скорочення споживання нафтопродуктів для кожної
держави-члена, як передбачено в статті 1(2) вищезгаданого Рішення. 2. Держава-член, чий норматив скорочення споживання перевищує
середню норму по Співтовариству, зобов'язана перерозподілити
обсяг, що дорівнює різниці між рівнем споживання, який вона могла
б підтримувати, якби застосовувалася уніфікована норма скорочення
для Співтовариства в цілому та її споживанням, скороченим
відповідно до статті 1(2) Рішення 77/706/ЄЕС ( 994_253 ). 3. Держава-член, чий норматив скорочення споживання нижче,
ніж середня норма по Співтовариству, одержує право на перерозподіл
обсягу, рівного різниці між її споживанням, скороченим відповідно
до статті 1(2) Рішення 77/706/ЄЕС ( 994_253 ) і рівнем споживання,
що вона могла б підтримувати, якби застосовувалася уніфікована
норма скорочення для Співтовариства в цілому.
Стаття 6
1. Будь-які додаткові витрати, що можуть з'явитися в
результаті розподілу між державами-членами заощаджених обсягів,
після застосування статті 1 (3) Рішення 77/706/ЄЕС ( 994_253 ),
повинні бути понесені сторонами, що одержують вигоду від цього
розподілу. Оцінка цих додаткових витрат є компетенцією сторін, які
беруть участь. 2. У випадку розбіжностей стосовно додаткових витрат Комісія
може, на прохання держави-члена, дати рекомендації чи висловити
думку зацікавленим державам-членам.
Стаття 7
1. Комісія може консультувати компанії, що поставляють
Співтовариству сиру нафту і нафтопродукти, для того, щоб
одержувати загальну інформацію і, якщо необхідно, відповідну
технічну допомогу, зокрема при імплементації статті 1 (3) Рішення
77/706/ЄЕС ( 994_253 ), як передбачено статтею 4 Рішення
78/890/ЄЕС. 2. Комісія інформує держави-члени про їх права чи обов'язки,
які пов'язані з розподілом, відповідно до статті 1 (3) Рішення
77/706/ЄЕС, і країни-члени починають відповідні дії.
Стаття 8
Інформація про енергоспоживання, згрупована по основних
продуктах і секторам споживання, здобувається з відповідей,
присланих в Комісію державами-членами відповідно до Постанови
(ЄЕС) N 1729/76.
Стаття 9
1. Інформацію щодо планового (середнього) споживання сирої
нафти і нафтопродуктів одержують з відповідей, присланих у Комісію
країнами-членами відповідно до статті 5 Рішення 78/890/ЄЕС. 2. При виникненні труднощів з постачаннями сирої нафти і
нафтопродуктів Комісія може запросити, щоб інформація поставлялася
у виді приблизних розрахунків відповідно до процедури, яку вона
засновує на базі моделей, наданих у Додатку. 3. Для того, щоб одержати краще розуміння ситуації з
постачаннями, у відношенні, зокрема, застосування статті 1 (3)
Рішення 77/706/ЄЕС ( 994_253 ), Комісія може, після консультації з
групою, заснованою Директивою 73/238/ЄЕС, запросити держави-члени
для надання інформації, яка зазначена в пунктах 1 і 2, згруповану
по підприємствах.
Стаття 10
1. Відповідно до статті 2 держави-члени щорічно, до 31
грудня, передають Комісії, на базі загальної, встановленою
Комісією моделі, інформацію, необхідну для визначення можливостей
заміни, яка існує станом на 1 жовтня поточного року. 2. При застосуванні статті 1 Рішення 77/706/ЄЕС ( 994_253 )
держави-члени негайно надають Комісії інформацію, необхідну для
визначення фактичних можливостей заміни, які є на той момент.
Стаття 11
При застосуванні статті 1 Рішення Ради 77/706/ЄЕС
( 994_253 ) держави-члени інформують Комісію про будь-який захід,
розпочатий для скорочення споживання нафтопродуктів, як тільки
вона прийнята.
Стаття 12
Одержавши інформацію, яка зібрана відповідно до статей 9, 10
і 11, Комісія надає резюме отриманого групі, заснованої відповідно
до статті 3 Директиви 73/238/ЄЕС.
Стаття 13
Інформація, надана відповідно до цього Рішення, є
конфіденційною. Це положення не заважає розповсюдженню інформації
загального характеру або тих резюме, що не містять подробиць
окремих підприємств.
Стаття 14
Комісія, на прохання держави-члена, проконсультувавшись з
групою, заснованою Директивою 73/238/ЄЕС, вивчає проблеми, що
можуть виникнути у зв'язку із здійсненням цього Рішення, для того,
щоб внести необхідні зміни до тексту на основі минулого досвіду
або у світлі будь-яких істотних змін у структурі енергопостачання,
особливо електростанцій в одній чи декількох державах-членах.
Стаття 15
Дане Рішення адресоване державам-членам.
Підписано 15 червня 1979 року в Брюсселі.
За Комісію Гвидо Бруннер
Член Комісії
Додаток
Щомісячна анкета по ситуації із забезпеченням
нафтопродуктами у Співтоваристві
I. Пояснювальні примітки
A. Одиниці і перевідні коефіцієнти (a) Одиниці Усі дані повинні бути виражені в тисячах тонн, округлені у
більшу чи меншу сторону до найближчої тисячі тонн. (b) Нафтопродукти і "еквівалент сирої нафти" Усі нафтопродукти повинні бути конвертовані у свої
еквіваленти сирої нафти шляхом множення величин, виражених у
тоннах, на перевідний коефіцієнт 1 7065. (c) Конвертування барелей у тонни Щоб одержати тонни, кількість у барелях необхідно розділити
на перевідний коефіцієнт, що відповідає фактичній густині. Там, де
конверсія грунтується на барель/день, отримані одиниці множать на
кількість днів у даному місяці. (d) Конвертування кубічних метрів (кілолітри) у тонни Для конвертування кубічних метрів у тонни використовуються
перевідні коефіцієнти, що відповідають фактичній густині.
В. Географічні примітки - продукція Острова Фаро повинна бути включена у виробництво
Данії, - продукція Суринаму і Голландських Антилл не повинна
включатися в продукцію Нідерландів, - продукція Канарських Островів повинна бути включена в
продукцію Іспанії, - продукція Карибських нафтопереробних заводів у Таблиці III
C включає імпорт із Голландських Антилл, Багамських островів,
острова Тринідад і острова Тобаго.
II. Визначення і пояснювальні примітки,
що відносяться до різних таблиць
1. Національне виробництво сирої нафти і конденсату
природного газу (Таблиця I). Надання обсягів сирої нафти і конденсатів природного газу
(наприклад, обсяг всієї рідини, сепарованої з газу на
технологічних установках по обробці природного газу (1), зроблений
на національній території, включаючи Континентальний шельф
(оффшор). Ці обсяги повинні містити в собі конденсати, відтворені
з газоподібних вуглеводнів. 2. Імпорт і експорт сирої нафти, конденсатів природного газу
і вихідні матеріали (походженням з/експортовані до Співтовариства
та до країни, що не входять у Співтовариство) (Таблиці I, II і
IV). Імпортні й експортні постачання повинні розглядатися як
здійснені в день, коли вони фізично прибули, не залежно від того,
чи був вантаж звільнений від митних зборів чи ні. Тим ні менш,
будь-які обсяги транзиту через океанські порти чи перетинаючи
національну територію будь-яким способом (наприклад трубопровід)
не повинні бути включені (це також відноситься до імпорту й
експорту нафтопродуктів). З іншого боку, імпорт повинний включати
нафту, імпортовану в митні зони для переробки і реекспорту.
Реекспорт нафти, завезеної для технологічної обробки в рамках
митної зони повинний бути включений в інформацію з експорту. "Вихідні матеріали" означають будь-який продукт чи комбінацію
продуктів, але не змішування, що походить від сирої нафти і
призначений для подальшої технологічної обробки. Його перетворюють
в один чи кілька компонентів і/або кінцевих продуктів. 3. Імпорт/експорт нафтопродуктів (походженням з/для експорту
в країни Співтовариства і країни, що не входять у Співтовариство)
(Таблиці I, III і V) - див. Пункт 2. - Наступні продукти відносяться до нафтопродуктів даного
Рішення: зріджений нафтовий газ (LPG), лігроїн, автомобільний
бензин, паливо для реактивних двигунів, гас, газойль, дизельне
паливо, топковий мазут, мастила і бітум (2). Морські бункери не повинні бути відображені в Таблиці I,
пункт 5, але вони окремо повинні бути представлені відповідно до
пункту 9. 4. Рівень резервів (Таблиця I) Рівень резервів означає весь обсяг нафти, що зберігається в
межах країни, що їх декларує, за винятком нафти в трубопроводах,
нафти, що знаходиться в роздрібній торгівлі і на заправних
станціях, запаси кінцевих споживачів, не є предметом
адміністративному нагляду, і резерви, які існують для споживання
військовими структурами. 5. Зміни резервів (Таблиця I) Ці зміни відповідають різниці між рівнем резервів на початку
і наприкінці періоду. Зміна резервів на передостанній місяць
(Таблиця I) є різницею між підсумковими даними (передостаннього
місяця) за поточною інформацією і підсумковими даними
(передостаннього місяця) за попередньою інформацією. (1) Етан
включений. (2) Щодо визначень дивися доповнення до Квартального
Бюлетеня по Енергетичній Статистиці, 3/1976, яка опублікована
Статистичним Відділом Європейського Співтовариства.
Щомісячна анкета по ситуації
щодо забезпечення нафтою Співтовариства
ТАБЛИЦЯ I "PIC FILE= "T0014740"" ТАБЛИЦЯ II "PIC FILE= "T0014741"" ТАБЛИЦЯ III "PIC FILE= "T0014742"" ТАБЛИЦЯ IV "PIC FILE= "T0014743"" ТАБЛИЦЯ V "PIC FILE= "T0014744""
Офіційний часопис N L 183, 19/07/1979 стор. 0001-0010 Грецьке спеціальне видання .........: Глава 12 Том 2 стор. 13 Іспанське спеціальне видання .......: Глава 12 Том 3 стор.
162 Португальське спеціальне видання ...: Глава 12 Том 3 стор.
162 Фінське спеціальне видання .........: Глава 12 Том 2 стор. 19 Швецьке спеціальне видання .........: Глава 12 Том 2 стор. 19
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору