Документ 994_250, поточна редакція — Редакція від 24.05.1984, підстава - 994_256

                  Рішення Комісії 71/57/Євратом 
"Щодо реорганізації Спільного Атомного
Дослідницького Центра (СДЦ)"
від 13 січня 1971 року
( Додатково див. Рішення ( 994_251 ) від 13.11.1974
( 994_252 ) від 25.03.1975
( 994_255 ) від 02.06.1982
( 994_256 ) від 24.05.1984 )

Змінено 374D0578 (OJ L 316 26.11.1974 с.12) Змінено 375D0241 (OJ L 098 19.04.1975 с.40) Змінено 382D0755 (OJ L 319 16.11.1982 с.10) Доповнено 384D0339 (OJ L 177 04.07.1984 с.29) Змінено 384D0339 (OJ L 177 04.07.1984 с.29) Змінено 185I Змінено 194N
КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство з
Атомної Енергії ( 994_027 ) (Євратом) і, зокрема, статтю 8
вищевказаного; Враховуючи Договір, що засновує єдину Раду і єдину Комісію
Європейських Співтовариств і, зокрема, статтю 16 вищевказаного; Враховуючи правила процедури Комісії і, зокрема, статті 27
вищевказаного; Враховуючи думку Наукового і Технічного Комітету; Беручи до уваги, що необхідно забезпечити Спільний
Дослідницький Центр структурою і повноваженнями, які відповідають
його задачам, ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
Стаття 1
Спільний Дослідницький Центр (СДЦ) складається з
науково-дослідних організацій, заснованих Комісією для виконання
науково-дослідних і навчальних програм Співтовариства і для
надання необхідних допоміжних послуг.
Стаття 2
Адміністративними органами Спільного Дослідницького Центру є: - Генеральний Директор, - Генеральний Консультативний Комітет, - Науковий Комітет.
Стаття 3
Спільний Дослідницький Центр перебуває в підпорядкуванні
Генерального Директора, який призначається Комісією на контрактній
основі, тривалістю терміну контракту не більш, ніж чотири роки, що
відновляється. Генеральний Директор і служби, що знаходяться в його
безпосереднім підпорядкуванні розташовуються в установі Ispra. Генеральний Директор вживає всіх заходів , які необхідні для
ефективної роботи СДЦ, погодженої з діючими регламентами й у
рамках переданих йому повноважень. Відповідно до процедур,
описаних нижче: - він підготовляє і подає Комісії проекти програм роботи СДЦ,
позначаючи їхні фінансові аспекти, - у межах суми коштів, яка цілеспрямовано виділена Радою, він
проводить переговори й укладає контракти на науково-дослідні
роботи і при цьому він повинний виконувати правила тарифікації,
які розроблені Радою за пропозицією Комісії, - він є відповідальним за виконання програм і за ведення
фінансових справ, - він визначає внутрішню структуру СДЦ, приділяючи особливу
увагу вимогам діючого бюджету; - він використовує повноваження, дані йому при призначенні
компетенцій Кадровими Регламентами Керівників і Умовами
Використання Інших Службовців.
Стаття 4
1. Генеральна Консультативна Рада СДЦ, що складається з
представників, призначуваних урядами держав-членів, заснована
таким чином, для допомоги Генеральному Директору; він виконує
обов'язки, запропоновані йому даним Рішенням. Участь країн-членів відбувається відповідно до Регламенту
Ради від 17 грудня 1970 року. Комітет обирає одного зі своїх членів Головою на дворічний
період. Генеральний Директор СДЦ бере участь в обговореннях, але не
голосує. 2. Генеральна Консультативна Рада скликається її Головою;
вона також може бути скликана за вимогою Генерального Директора
СДЦ чи трьох членів Комітету. Протоколи Комітету вважаються законними тільки якщо були
присутні не менш двох третин його членів. Думки виражаються
більшістю голосів присутніх членів. 3. Зведений запис кожних зборів підготовляється під
відповідальністю Голови; Він повинен містити в собі висловлені
думки і, якщо Комітет одержував консультативну допомогу, то і
виражену точку зору. Це резюме направляють у Комісію й у Раду.
Стаття 5
Науковий комітет СДЦ засновується нижчевказаним для надання
допомоги Генеральному Директору. Науковий Комітет повинний складатися на дві третини зі
старших керівників відділів і керівників проектів і на одну
третину з членів наукового і технічного персоналу, обраних своїм
персоналом як представників. Науковий Комітет повинний своєчасно одержувати консультації
Генерального Директора з усіх питань наукового чи технічного
характеру, які мають відношення до діяльності СДЦ. У зв'язку з
цим, він повинний брати участь у підготовці проектів програм.
Стаття 6
1. Комісія надає Генеральному Директору загальні директиви по
складу програм СДЦ згідно загальної політики, схваленої Радою. 2. На цій основі Генеральний Директор, під свою
відповідальність і консультуючись з Генеральним Консультативним
Комітетом, підготовляє проекти програм для різних областей
діяльності СДЦ і Комітет висловлює свою думку про них. 3. Комісія вивчає проекти програм у відповідності до
загальної політики і фінансової ситуації Співтовариства і думку
про них Генерального Консультативного Комітету, яка надається на
розгляд. Вона схвалює пропозиції відповідно до положень Договору і
передає їх на розгляд Раді, додаючи думки Генерального
Консультативного Комітету й оригінали проектів програм,
підготовлених Генеральним Директором СДЦ, якщо ці проекти були
змінені Комісією.
Стаття 7
1. Генеральний Директор є відповідальним за належне виконання
програм, затверджених для СДЦ. Він керує діяльністю відділів і
обслуговуванням і, зокрема, приймає рішення щодо альтернативних
методів здійснення програми. 2. Він надає Комісії всю інформацію, яка їй потрібна для
складання звітів, необхідних відповідно до статті 11 Європейського
Договору ( 994_027 ). 3. Генеральний Директор повинний при необхідності
забезпечувати належне координування і взаємозв'язок наступних
програм під час їх здійснення і підготовки, особливо з огляду на
наукову і технічну інфраструктуру СДЦ. Генеральний Директор
організовує перегляд програм кожні два роки.
Стаття 8
Генеральний Директор повинний вчасно інформувати Генеральний
Консультативний Комітет про діяльність Спільного Дослідницького
Центру, особливо про те, що стосується основних укладених
контрактів, політики керування персоналом, подробиць розробки
програми Центру і будь-яких істотних змін уже затвердженої
програми. У відповідності до цієї інформації Генеральний
Консультативний Комітет може виразити свою думку Генеральному
Директору.
Стаття 9
1. Щорічно Генеральний Директор робить калькуляцію коштів,
необхідних для здійснення програми, для включення у відповідні
статті проекту попереднього бюджету Співтовариств. Кошторис
повинний включати прогнозовані прибуток і витрати у відношенні
робіт, виконаних СДЦ за контрактом. Стаття 6 застосовується, з відповідними змінами, при
підготовці проектів попередніх бюджетів для науково-дослідної
діяльності. 2. Витрати СДЦ санкціонує Генеральний Директор; він підписує
платіжні доручення і квитанції; він укладає контракти і санкціонує
перерахування коштів. 3. Генеральний Директор щокварталу надає фінансову звітність
Комісії. Наприкінці фінансового року він направляє Комісії звіт
про прибутки і збитки за цей фінансовий рік. 4. Комісія призначає посадову особу, відповідальну за
контроль над зобов'язаннями і санкціонування витрат і за контроль
прибутку. 5. Комісія призначає бухгалтера, відповідального за оплату
витрат і одержання виторгу, за ведення бухгалтерських книг і за
надійність збереження коштів і цінних паперів.
Стаття 10
1. Генеральний Директор має ті права перед своїм персоналом,
що надані його органом, який призначає, за винятком тих, які
сформульовані у статтях 90 і 91 норм службового персоналу, які є
прерогативою Комісії. 2. Тим ні менш, стосовно службовців і іншого персоналу
категорій А1 і А2 права, викладені в статтях 29, 49, 50 і 51
Розділу VI норм службового персоналу, застосовуються Комісією з
пропозиції Генерального Директора. 3. Генеральний Директор від імені Комісії вживає заходів,
необхідних для забезпечення безпеки осіб і установок,
відповідальність за які лежить на ньому.
Стаття 11
1. Генеральний Директор забезпечує обмін інформацією між
службами Комісії і СДЦ, для чого він повинний періодично скликати: - генерального директора чи директорів служб Комісії, які
зацікавлені діяльністю СДЦ, - представників відділів СДЦ, - представників персоналу СДЦ. 2. Генеральний Директор розробляє правила внутрішньої
організаційної структури СДЦ після консультації з персоналом СДЦ і
одержавши думку Генерального Консультативного Комітету. 3. Без нанесення збитку положенням норм службового персоналу,
правила повинні, зокрема, передбачати створення організацій
представників персоналу на рівні СДЦ і, у міру необхідності, для
кожної установи і повинні визначати умови, на яких ці організації
беруть участь у формулюванні і створенні загальної політики
персоналу СДЦ.
Стаття 12
Дане Рішення повинне бути опубліковане в Офіційному Журналі
Європейських Співтовариств.
Здійснено в Брюсселі, 13 січня 1971 року.
Від імені Комісії Президент
Франко М. Малфатти

Офіційний Журнал L 016, 20/01/1971 с. 0014 - 0016 Датське спеціальне видання....: Серії-II Том V. с. 14 Англійське спеціальне видання...: Серії-II Том V. с. 14 Грецьке спеціальне видання....: Розділ 1 Том 1 с. 128 Іспанське спеціальне видання...: Глава 12 Том 1 с. 150 Португальське спеціальне видання...: Глава 12 Том 1 с. 150 Фінське спеціальне видання....: Глава 12 Том 1 с. 32 Шведське спеціальне видання...: Глава 12 Том 1 с. 32
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору