Документ 994_248, поточна редакція — Прийняття від 31.07.1958

                     Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, 
забезпечуючий виконання статті 24 Договору,
що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, Враховуючи статті 24, 25 і 217 Договору, що засновує
Європейське Співтовариство з Атомної Енергії ( 994_027 ); Враховуючи пропозицію Комісії; Беручи до уваги, що заходи безпеки повинні бути дійсними для
кожного ступеня безпеки, що застосовується для інформації,
розкриття якої наносить шкоду інтересам оборони однієї чи більше
держав-членів, а також беручи до уваги, що ці заходи повинні
вживатися під керівництвом Комісії як щодо теми цієї інформації,
так і до осіб та підприємств, яким ця інформація повинна бути
повідомлена на території держав-членів; ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Частина перша. Загальні положення
Розділ I
Зміст
Стаття 1
Обсяг зобов'язань по відношенню до предмета обговорення
1. Цей Регламент визначає ступені безпеки та заходи з
безпеки, застосовані до інформації, яку одержує Співтовариство чи
повідомили держави-члени, яка охоплюється статтями 24 і 25
Договору, що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії
( 994_027 ) (надалі "Договір"). Ця інформація надалі називається: Класифікована Інформація
Євратому ("КІЄ"). Тим ні менш, коли країна надає інформацію, охоплену статтею
25, Регламент застосовується тільки якщо використання цієї
інформації підпадає під зміст цього Договору. 2. Звіти, дані, документи, об'єкти, що відтворюють засоби
масової інформації та теми, що відносяться до інформації, про яку
йдеться в першому пункті, трактуються як КІЄ.
Стаття 2
Контракти, трансакції або угоди, які стосуються діяльності,
що підпадає в рамки Договору ( 994_027 ), які укладені, продовжені
чи відновлені між державами-членами та фізичною чи юридичною
особою після вступу в силу цього Регламенту, не вважаються
підставою для не дотримання положень цього Регламенту. Заходи безпеки, що виникають з контрактних зобов'язань, що
вступили в силу до цього Регламенту, можуть, тим ні менш,
застосовуватися замість положень Регламенту на період, визначений
розглянутим контрактом.
Стаття 3
Обсяг зобов'язань по відношенню до осіб
Заходи безпеки, викладені в цьому Регламенті, застосовуються
до КІЄ та інструкцій, необхідних для забезпечення дотримання цих
заходів, випускають: (a) організації, комітети, служби та установи Співтовариства; (b) Країни-члени та їхні уповноважені органи; (c) Спільні підприємства; (d) Особи та підприємства, визначені в статті 196 Договору
( 994_027 ).
Стаття 4
Спільні Підприємства
Статут кожного Спільного Підприємства визначає, чи потрібно,
з метою цього Регламенту, відносити це Спільне Підприємство до
тієї ж категорії, що й організації, служби й установи
Співтовариства, або до категорії осіб та підприємств, визначених у
статті 196 Договору ( 994_027 ).
Стаття 5
Положення, що доповнюють Регламент з Безпеки
1. Правила щодо захисту КІЄ, викладені в цьому Регламенті,
розглядаються як мінімальні вимоги. 2. При необхідності Співтовариство та держави-члени
доповнюють Регламент з Безпеки в рамках своїх відповідних
юрисдикцій для належного врахування місцевих умов та можуть
підсилити його за допомогою своїх власних придатних положень, за
умови, що вони не здійснюють протилежного впливу на єдиний режим
поводження з КІЄ.
Розділ II
Організація
Стаття 6
Служба Безпеки
У рамках повноважень та відповідальності Комісії Служба
Безпеки, заснована Комісією: (a) координує та забезпечує загальне застосування заходів
безпеки;
(b) спостерігає за застосуванням цих заходів в організаціях,
комітетах, службах та установах Співтовариства;
(c) має право одержувати дані перевірки національними
органами застосування заходів безпеки по КІЄ, як сформульовано в
цьому Регламенті, на території держав-членів, а також, якщо визнає
за необхідне, виконувати таку перевірку самостійно в
співробітництві з цими органами;
(d) пропонує будь-які зміни, які вважає необхідними, щодо
застосування цього Регламенту.
Стаття 7
Органи, відповідальні за застосування
заходів безпеки в державах-членах
Кожна держава-член призначає офіційний орган, що є
відповідальним за застосування або за забезпечення виконання
заходів безпеки, сформульованих у цьому Регламенті, на території в
рамках її юрисдикції.
Стаття 8
Співробітники Служби Безпеки
1. У кожній організації, службі чи установі Співтовариства,
де готують чи зберігають КІЄ, Відділ Безпеки призначає офіційну
особу, що є відповідальною за застосування цього Регламенту
(надалі "Співробітник Служби Безпеки"). 2. Органи держав-членів та всі особи чи підприємства, як
визначено в статті 196 Договору ( 994_027 ), що готують чи
володіють КІЄ, повинні, за ухваленням офіційного органу,
відповідального за безпеку, що згадується в статті 7, призначати
офіційну особу, яка є відповідальною за застосування цього
Регламенту (надалі "Співробітник Служби Безпеки"). 3. Співробітники Служби Безпеки, зокрема, є відповідальними
за: (a) виконання реєстрації, як передбачено статтею 23; (b) забезпечення відновлення списку всіх осіб, по категоріях,
що мають право доступу до КІЄ;
(c) інструктування службовців щодо їхніх обов'язків стосовно
вимог безпеки;
(d) забезпечення застосування фізичних заходів безпеки.
Розділ III
Класифікація та де-класифікація КІЄ
Стаття 9
Основна ідея
Категорії безпеки застосовуються тільки в строго необхідних
межах.
Стаття 10
Категорії безпеки
КІЄ класифікують відповідно до шкали категорій безпеки таким
чином: 1. Eura - Цілком Таємно: коли несанкціоноване розголошення
інформації має вкрай серйозні наслідки для оборонних інтересів
однієї чи більш держав-членів; 2. Eura - Таємно: коли несанкціоноване розголошення
інформації має серйозні наслідки для оборонних інтересів однієї чи
більш держав-членів; 3. Eura - Конфіденційно: коли несанкціоноване розголошення
інформації наносить шкоду оборонним інтересам однієї чи більш
держав-членів; 4. Eura - Доступ Обмежений: коли несанкціоноване розголошення
інформації впливає на оборонні інтереси однієї чи більш
держав-членів, але, якщо потрібна менша ступінь безпеки, чим у
випадку з документами, класифікованими як Eura - Конфіденційно.
Стаття 11
Компетентні органи класифікації
1. Комісія класифікує інформацію, охоплену статтею 24
Договору ( 994_027 ): (a) умовно, коли вважає, що розголошення дуже ймовірне
наносить шкоду оборонним інтересам однієї чи більш держав-членів;
(b) зрозуміло, як тільки держава-член сповіщає про категорію
безпеки, що вона просить. Надається найвища категорія, яку
вимагають. Комісія відповідно повідомляє державу-члена.
Комісія встановлює та періодично, у співробітництві з
компетентними органами держав-членів, переглядає не повний список
категорій інформації, до яких застосовуються категорії безпеки. 2. Комісія повідомляє як компетентні організації, так і
органи Співтовариства, а так само інші держави-члени, про
категорії безпеки, що потребує ця держава щодо застосування
патентів чи виробничих моделей, охоплених статтею 25 Договору
( 994_027 ).
Стаття 12
Класифікація документів
1. Категорія безпеки, що застосовується до документа, що має
відношення до КІЄ, визначається виключно на підставі змісту
документа, що розглядається, а не на підставі категорії теми, до
якої він відноситься. Щоб не створити небезпеку безпеці документів, що надходять з
категоріями Eura - Таємно та Eura - Цілком Таємно, посилання на
такі документи повинні бути зведені до мінімуму та виконуватися
так, щоб не розголосити ні їхній зміст, ні їхню категорію безпеки. Наступне одержує категорію безпеки, яка застосовується до
документа: (a) копії цього документа; (b) документи, що стосуються досліджень чи виробництва, що
виконується на підставі цього документа.
2. Якщо документ, що відноситься до КІЄ, складається з
декількох частин, то категорія безпеки, що відноситься до
документа в цілому, завжди є категорією тієї частини, що вимагає
найбільш високої категорії.
Стаття 13
Зміни категорії безпеки та де-класифікація
Категорія безпеки, застосована до будь-якої установленої КІЄ,
може бути змінена чи де-класифікована способом, передбаченим у
п'ятому підпункті статті 24 (2) Договору ( 994_027 ) та у статті
25 (3) Договору.
Частина друга. Положення, що відносяться до осіб
Стаття 14
Доступ до КІЄ
1. Доступ до та одержання КІЄ можуть бути надані тільки
особам, що належним чином уповноважені та котрі, крім того, в
наслідок своїх обов'язків, мають явну необхідність у цій
інформації або в одержанні такої інформації. 2. Не потрібно санкціонування доступу до КІЄ категоріям Eura
- Доступ Обмежений.
Стаття 15
Надання повноважень
1. В усьому іншому зберігаючи формулювання Ради, повноваження
надаються тільки особам, що пройшли перевірку відповідно до статті
16 та одержали інструкції, як вимагає стаття 17. 2. Повноваження надаються в письмовому вигляді. Документ, що
надає повноваження, не залишається у особи, що отримала
повноваження. 3. Співробітники Служби Безпеки, що згадуються в статті 8,
одержують повноваження таким же чином. 4. Мають право надавати повноваження наступні: (a) Служба Безпеки, у випадку з членами організацій, членами
комітетів та офіційними особами і службовцями Співтовариства;
(b) у всіх інших випадках - держава-член, яка відповідає за
перевірку, згідно підпункту статті 16 (2).
Повноваження, надані Службою Безпеки чи державою-членом,
визнаються всіма органами Співтовариства та всіма
державами-членами. 5. Служба Безпеки та офіційні органи, що відповідають за
безпеку, як передбачено статтею 7, кожний відповідно до своїх
власних справ, мають список осіб, що мають допуск до КІЄ -
категорії Eura - Цілком Таємно та Eura - Таємно.
Стаття 16
Перевірка
1. Метою перевірки є гарантія того, що відповідна особа
відповідає необхідним умовам одержання доступу до КІЄ. Обсяг перевірки залежить від категорії безпеки, за якою
звернулися за санкцією. 2. В усіх випадках перевірка виконується за відповідальністю
держави-члена, громадянином якої є особа, про яку йдеться. Якщо
особа, про яку йдеться, не є громадянином будь-якої держави-члена,
то відповідальною є держава-член, на території якої зареєстрована
його адреса чи звичайне місце проживання. Якщо особа, про яку йдеться, знаходиться протягом деякого
часу в інший державі-члені, або має зв'язки в інший державі-члені,
не тієї держави-члена, про яку згадується в попередньому
підпункті, то держава-член, відповідальна за перевірку, просить
іншу державу-члена взяти участь у розслідуванні та повідомити
результати своїх розслідувань державі-члену, що відповідає за
перевірку. 3. Відповідні положення та директиви, прийняті в кожній
державі-члені, застосовуються для цілей перевірочної процедури. В усьому іншому зберігаючи визначене Радою стосовно членів
організацій та офіційних осіб і службовців Співтовариства, запити
про перевірки, зроблені Службою Безпеки, надсилаються компетентним
органам держави-члена, що, у рамках розуміння першого підпункту
пункту 2, є відповідальною за виконання перевірки. Запити про
перевірки супроводжуються особистими деталями, завіреними тими,
кого це стосується, надаючи повний обсяг деталей про особистий
статус осіб, про які йдеться, та їхніх родин, видах діяльності та
зареєстровану адресу, охоплюючи попередній десятилітній період. У випадку з офіційними особами та службовцями держав-членів і
осіб та підприємств, як визначається в статті 196 Договору
( 994_027 ), включаючи працівників цих підприємств, перевірка
виконується на запит зацікавленої держави-члена. 4. Коли перевірка закінчена, застосовується наступна
процедура стосовно членів організацій та офіційних осіб і
службовців Співтовариства: (a) По завершенню перевірки держава-член, яка відповідає за
неї в рамках розуміння першого підпункту пункту 2, надсилає
висновок до Відділу Безпеки. Цей висновок, на підставі результатів
перевірки, затверджує існують чи ні які-небудь заперечення щодо
надання особі, про яку йдеться, повноважень на допуск до КІЄ
відповідної категорії. Надаючи свій висновок держава-член бере до
уваги всю інформацію, надану будь-якою іншою державою-членом, що
приймає участь у перевірці.
(b) Якщо висновок, наданий відповідно до підпункту (a), не
містить ніяких заперечень, то Служба Безпеки може, якщо вона не
має серйозних підстав для іншого, надати повноваження особі, про
яку йдеться. Держава-член, відповідальна за виконання перевірки,
одержує інформацію про рішення, прийняте Службою Безпеки.
(c) Якщо висновок, наданий відповідно до підпункту (a),
несприятливий, то Служба Безпеки, з огляду на цей висновок, не
надає повноважень.
(d) Якщо після надання повноважень інформація, що може
збудити сумнів з приводу придатності особи, яка одержала
повноваження, надходить до відома Служби Безпеки або
держави-члена, то ця інформація повинна бути надіслана до
держави-члена, відповідальній за виконання перевірки в рамках
вимог першого підпункту пункту 2. Ця держава-член повинна
переглянути свій первісний висновок та повідомити Відділ Безпеки,
чи вважає вона, що дія повноважень повинна бути призупинена.
Служба Безпеки погоджується з рішенням держави-члена за умови, що
у випадку сприятливого висновку Служба Безпеки вважає, що немає
серйозних підстав для протилежного.
Стаття 17
Інструкції
1. При виконанні своїх обов'язків і з рівними інтервалами,
згодом всі особи, що є службовцями Співтовариства чи держав-членів
і всі, охоплені дією статті 196 Договору ( 994_027 ), посади яких
дають їм право доступу до КІЄ, одержують інструкції від
Співробітника Служби Безпеки, відповідно до статті 8 стосовно
правил безпеки та як потрібно їх виконувати. 2. При наданні цих інструкцій наголошується, що будь-яке
порушення зобов'язань щодо збереження безпеки КІЄ може
розглядатися як порушення карного права, що застосовується по
відношенню дій, що наносять шкоду державі. 3. Особи, що одержали ці інструкції підписують декларацію,
підтверджуючи, що вони одержали необхідні інструкції, а також
підтверджуючи, що вони мають намір їх дотримувати.
Стаття 18
Візити й обмін інформацією
1. Коли в ході візиту службовець однієї з організацій або
однієї із служб чи установ Співтовариства, або суб'єкт юрисдикції
держави-члена повинні одержати чи обговорити КІЄ категорії Eura -
Цілком Таємно чи Eura - Таємно, якою володіє або орган, але не
той, на який він працює, або особа - суб'єкт юрисдикції іншої
держави-члена, то між цими органами чи особами укладається
попередня угода. Угода ставить умовою, що керівник органу, у якому
працює відвідувач, чи, якщо такого органу не існує, офіційний
орган, про який йдеться у статті 7, надсилає документ, завірений
належним чином Співробітником Служби Безпеки, що вказує причину
візиту та всі особисті деталі, по яких можна ідентифікувати
відвідувача. При необхідності цей документ також визначає рівень
його повноважень. 2. Співробітник Служби Безпеки об'єкту, який відвідують,
надає супроводження для відвідувача протягом його візиту.
Частина третя. Фізичні засоби захисту КІЄ
Розділ I
Особливі мітки та копіювання КІЄ
Стаття 19
Особливі мітки
1. Категорії Безпеки Eura - Цілком Таємно, Eura - Таємно та
Eura - Конфіденційно виділяють нанесенням чіткого маркірування з
печаткою зверху і знизу кожної сторінки кожного документу, що
відноситься до КІЄ. Для категорії Eura - Доступ Обмежений досить поставити
печатку чи надрукувати ці слова тільки у верхній частині кожної
сторінки відповідних документів. У випадку, якщо документ
переплетений одним томом, то ці слова друкують тільки у верхній
частині першої сторінки цього тому. 2. Кожна сторінка документа, що відноситься до категорії КІЄ
Eura - Конфіденційно чи до більш високої категорії, повинна бути
пронумерована. Загальна кількість пронумерованих сторінок
документів КІЄ категорії Eura - Цілком Таємно надається на першій
сторінці; кожна копія такого документа має серійний номер.
Посилання на документ, що відноситься до КІЄ категорії Eura -
Цілком Таємно надається на кожній використаній сторінці. 3. Якщо категорія безпеки будь-якого документа змінюється, то
відповідні документи, повинні бути відповідно маркіровані для
відповідності з новою категорією КІЄ.
Стаття 20
Копіювання
1. Кількість повних чи часткових копій КІЄ, зроблених у
будь-якій формі чи будь-якими методами, жорстко обмежена
невідкладними і важливими вимогами. 2. Репродукування (наприклад, передрук, копії, тези,
переклади і т.д.) КІЄ категорії Eura - Цілком Таємно, у випадку
передачі КІЄ відповідно до статті 24 Договору ( 994_027 ),
провадиться тільки за згодою Служби Безпеки та, у випадку передачі
КІЄ відповідно до статті 25 Договору, за згодою держави-члена, яка
є першоджерелом КІЄ. 3. До репродукування КІЄ категорії Eura - Таємно повинний
бути поінформований Співробітник Служби Безпеки підприємства чи
органа, що володіє КІЄ. 4. Всі індексні референції, що ідентифікують КІЄ на момент
репродукування, повинні зберігатися на зробленій репродукції чи
репродукціях. 5. Особа чи орган, з чиєї ініціативи виготовляють
репродукції, ставить свою власну виразну референцію на кожну таку
репродукцію, додаючи, у випадку з КІЄ категорії Eura - Цілком
Таємно чи Eura - Таємно, надання загальної кількості зроблених
репродукцій і індивідуальний номер кожної копії.
Розділ II
Безпека в будинках
Стаття 21
1. Відповідні відділи Співтовариства або держав-членів
повинні забезпечити, щоб будинки чи секції будинків, у яких
зберігається КІЄ категорії Eura - Конфіденційно чи більш високих
категорій, могли легко контролюватися і бути доступні тільки для
осіб, що мають повноваження входити до них. 2. Для перевірки доступу осіб у такі будинки чи секції
будинків, зацікавлені відділи вживають заходів, що роблять
можливою позитивну ідентифікацію службовців та відвідувачів.
Відвідувачів не залишають без супроводу в приміщеннях, що містять
КІЄ. 3. По закінченню звичайного робочого дня будинки чи секції
будинків, у яких зберігається КІЄ, що згадується в пункті 1,
інспектують для того, щоб гарантувати, що укріплені з метою
безпеки кабінети і кабінети, що містять файли і т.д. правильно
закриті, а також що безпека КІЄ забезпечена належним чином. 4. Будинки чи секції будинків, у яких зберігається КІЄ
категорії Eura - Цілком Таємно, повинні охоронятися конвоїрами та
бути під сигналізацією.
Розділ III
Зберігання КІЄ
Стаття 22
Армовані охоронні шафи
1. КІЄ категорії Eura - Цілком Таємно повинні зберігатися в
армованих охоронніх шафах під замком з потрійною комбінацією.
Параметри таємної комбінації повинні змінюватися кожного разу,
коли член персоналу, знайомий з комбінацією, переведений, та
кожного разу, коли безпека піддається ризику або з'являється
можливість ризику; в інших обставинах комбінацію змінюють кожні
шість місяців. 2. КІЄ категорії Eura - Таємно та Eura - Конфіденційно
зберігається в армованих чи укріплених сталлю шафах, замковий
механізм яких регулярно перевіряють щодо надійності. 3. КІЄ категорії Eura - Доступ Обмежений зберігається таким
чином, щоб особи, що не мають повноважень, не могли одержати до
неї доступ.
Розділ IV
Реєстрація КІЄ
Стаття 23
Усі КІЄ категорій Eura - Цілком Таємно та Eura - Таємно
спеціальним чином реєструються. Така реєстрація уможливлює: - негайно вносити до списку осіб, що одержували довідки чи
володіють такими документами; - швидко установити власника всіх копій та дублікатів
вищевказаних документів.
Розділ V
Обіг КІЄ
Стаття 24
Практичні положення
1. Обіг КІЄ в межах будинку або групи будинків повинен бути
захищений таким чином, щоб уникнути будь-якого витоку. 2. КІЄ категорії Eura - Конфіденційно та більш високих
категорій, відправлена за межі будинку чи групи будинків, повинна
бути поміщена у два конверти, внутрішній із яких має категорію
безпеки. Категорію безпеки ні при яких обставинах не друкують на
зовнішньому конверті. Будь-яка особа, що одержує КІЄ, повинна негайно підтвердити
одержання квитанцією. Ця квитанція, що не має категорії безпеки,
містить шифр документа КІЄ та номер копії і дату, але не зміст чи
категорію безпеки копії. Одержувач негайно повертає квитанцію
відправнику, який повинний упевнитися, що це зобов'язання
виконане. 3. Поводження з КІЄ категорії Eura - Доступ Обмежений повинно
здійснюватися таким чином, щоб забезпечити її безпеку.
Стаття 25
Обіг КІЄ в рамках Співтовариства
1. КІЄ категорії Eura - Цілком Таємно, відправлена за кордон,
повинна переправлятися дипломатичною поштою під наглядом кур'єра у
супроводі ще однієї людини. КІЄ категорії Eura - Таємно та Eura - Конфіденційно,
відправлена за кордон, повинна переправлятися дипломатичною
поштою. Ці положення застосовуються також, коли КІЄ відправляють
відповідно до статей 4 і 5 протоколу по Привілеях і Пільгах
Європейського Співтовариства з Атомної Енергії. 2. Як виняток, КІЄ, що згадується в пункті 1, можуть також
перевозити інші особи, при умові, що: (a) ці особи мають повноваження щодо допуску до КІЄ категорії
безпеки, що розглядається;
(b) партія вантажу, яка містить КІЄ, має офіційну печатку, що
звільняє її від митного контролю;
(c) посильному надано сертифікат, що визнається всіма
країнами, через які він проїжджає та який дає йому права
супроводжувати партію до її зазначеного місця призначення;
(d) кур'єр, належним чином проінструктований щодо своїх
обов'язків, які покладені на нього під час перевезення КІЄ.
3. Відправлення КІЄ категорії Eura - Доступ Обмежений не є
предметом розгляду спеціальних положень. Тим ні менш, важливо
забезпечити, щоб особа, яка не має повноважень, не могла одержати
доступ до такої інформації.
Стаття 26
Обіг КІЄ в межах держав-членів
1. КІЄ категорії Eura - Конфіденційно і більш високих
категорій відправляється кур'єром. Кур'єри повинні виконувати
умови, викладені в статті 25 (2) (a) і (d). У випадку КІЄ
категорії Eura - Цілком Таємно кур'єра повинна супроводжувати ще
одна людина. 2. КІЄ категорії Eura - Таємно може, тим ні менш, бути
відправлена поштою як зареєстрований лист. КІЄ категорії Eura -
Конфіденційно може також бути відправлена як зареєстрована
кореспонденція. 3. КІЄ категорії Eura - Доступ Обмежений відправляється
відповідно до положень статті 25 (3).
Стаття 27
Перевезення КІЄ з офіційної місії
або з метою проведення засідань
1. Перевезення КІЄ для офіційної місії або з метою проведення
засідань за межами будинків, у яких вона зберігається, повинне
бути зведене до мінімуму. 2. КІЄ, яка була перевезена під час офіційних місій повинна
бути поміщена на той час, коли вона не використовується, у місце,
що відповідає з усіх точок зору вимогам по безпеці в рамках
положень статей 21 і 22. Необхідна для цього допомога надається
відповідними відділами держав-членів, на чиїй території проходить
засідання чи має місце офіційна місія. Якщо розміщення КІЄ таким
чином виявляється неможливим, то супроводжуюча особа залишається
персонально відповідальною за безпеку вищевказаної інформації,
використовує будь-які заходи забезпечення безпеки, до яких вона
може звернутися. КІЄ залишається під персональним захистом
супроводжуючої особи, якщо виявляється неможливим розмістити її в
адекватних умовах безпеки. Зокрема, не дозволяється залишати таку
КІЄ, навіть на недовго, у сейфах готелів та в автомобілях. 3. Документи, що відносяться до КІЄ, не можна читати в
громадських місцях.
Стаття 28
Передача КІЄ телекомунікаційними засобами
1. КІЄ категорії Eura - Конфіденційно і більш високих
категорій може бути передана за допомогою телеграми, радіо,
телефону чи телексу за умови, що вона належним чином зашифрована,
відповідно до категорії безпеки документа, що розглядається. 2. КІЄ категорії Eura - Цілком Таємно передають таким чином
тільки в екстрених випадках та при абсолютній необхідності. 3. Заборонено будь-які телефонні дзвінки відкритим текстом,
що відносяться до КІЄ категорії Eura - Конфіденційно чи більш
високих категорій.
Розділ VI
Знищення КІЄ
Стаття 29
Систематичне знищення
1. Для того, щоб уникнути накопичення непотрібної КІЄ,
інформація, що застаріла, а також надлишки копій повинні бути
знищені. Документи категорії Eura - Таємно чи Eura - Цілком Таємно не
можна знищувати без одержання попереднього дозволу від органів,
уповноважених приймати рішення щодо їхньої класифікації. 2. КІЄ знищують шляхом спалювання, здрібнювання чи
розрізування на дрібні шматочки, що, у випадку з КІЄ категорії
Eura - Цілком Таємно чи Eura - Таємно виконується в присутності
Співробітника Служби Безпеки чи особи, що призначена їм для цієї
мети, яка складає потім звіт. 3. Усі засоби будь-якого типу, що репродукують інформацію,
наприклад шаблони, копіювальний папір, обривки, рукописні замітки,
негативи плівки, що використовувалися для продукування чи
репродукування інформації, повинні бути знищені відповідно до
інструкцій, даними Співробітником Служби Безпеки, після того як
зроблені копії, які повинні зберігатися.
Стаття 30
Знищення в умовах екстреної необхідності
Кожний орган, що володіє КІЄ, розробляє план знищення
інформації при екстреній необхідності, який у надзвичайних
обставинах не дозволить КІЄ категорії Eura - Конфіденційно і більш
високих категорій потрапити в руки людей, що не мають на неї
повноважень.
Розділ VII
Спеціальні положення
Стаття 31
Якщо деякі з вищезгаданих положень не можуть застосовуватися
через особливий характер КІЄ, то Співробітник Служби Безпеки
вживає відповідних заходів чи організовує їхнє прийняття для того,
щоб гарантувати, що безпеці такої КІЄ забезпечений захист,
еквівалентний тому, що обумовлюється в даному Регламенті.
Частина четверта. Заходи, що застосовуються
у випадку порушення Регламенту з Безпеки
Стаття 32
Обов'язкове повідомлення
1. Кожна людина, яка була проінструктована відповідно до
положень цього Регламенту, та яка знаходить чи припускає, що
відбулося порушення регламентів з безпеки або заходів безпеки,
повинна негайно повідомити про це або Співробітника Служби
Безпеки, або керівника його відділу. 2. Як тільки таке порушення чи передбачуване порушення, в
рамках значення пункту 1, наводить на думку, що КІЄ категорії Eura
- Конфіденційно чи більш високих категорій стала відома особі, що
не має на неї повноважень, варто негайно доповісти про це в Службу
Безпеки чи в офіційні органи, передбачені в статті 7, які
з'ясовують ці факти. 3. Якщо підозрюване порушення, в рамках розуміння пункту 2,
підтверджується, то Відділ Безпеки інформує офіційні органи всіх
держав-членів, що передбачені статтею 7, чи навпаки; кожний з них,
у своїх власних інтересах, вживає заходів: (a) мінімально обмежити заподіяну шкоду; (b) запобігти повторення, того що відбулося.
Стаття 33
Процедура повідомлення держав-членів
Служба Безпеки інформує держави-члени щодо установлених
фактів, за допомогою офіційних органів, передбачених статтею 7. Зацікавлена країна або країни, якщо вони вважають за
необхідне, відправляють офіційному органу компетентної країни
прохання розпочати процедуру, що сформульована в другому підпункті
статті 194 (1) Договору ( 994_027 ).
Частина п'ята. Заключні положення
Стаття 34
Договори або угоди з третіми сторонами
Ці положення зберігають свої права щодо зобов'язань
Співтовариства і держав-членів (чи Співтовариства чи
держав-членів) у сфері, що є результатом договорів або угод,
укладених із третіми країнами, міжнародними організаціями чи
громадянином третьої країни.
Стаття 35
Набрання чинності
Цей Регламент набирає чинності на четвертий день після його
публікування в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств. Цей Регламент є обов'язковим у всій його повноті та
безпосередньо застосовується у всіх державах-членах.
Здійснено в Брюсселі, 31 липня 1958 року.
Від імені Ради Президент
Балк
Офіційний Журнал 017, 06/10/1958 с. 04006 - 0416 Датське спеціальне видання....: Серії-I (52-58) с. 63 Англійське спеціальне видання....: Серії-I (52-58) с. 63 Грецьке спеціальне видання....: Глава 12 Том 1 с. 3 Іспанське спеціальне видання....: Глава 12 Том 1 с. 3 Португальське спеціальне видання....: Глава 12 Том 1 с. 3 Фінське спеціальне видання....: Глава 12 Том 1 с. 3 Шведське спеціальне видання....: Глава 12 Том 1 с. 3
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору