Документ 994_243, поточна редакція — Редакція від 12.07.2002, підстава - 994_b34

            Директива 97/66/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради
"Стосовно обробки персональних даних і захисту права на
невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі"
від 15 грудня 1997 року

{ Про втрату чинності Директиви додатково див.
Директиву 2002/58/ЕС ( 994_b34 ) від 12.07.2002 }
{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз
та Договору про функціонування Європейського Союзу
з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010
див. в ( 994_b06) }

Офіційний переклад
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ і РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, його статтю 100 a, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), Беручи до уваги висновок Економічного і соціального комітету
(2), Діючи відповідно до процедури, викладеної в статті 189b
Договору ( 994_017 ) (3), в світлі спільного тексту, затвердженого
Узгоджувальним комітетом 6 листопада 1997 року, ___________________
(1) OJ C 200, 22.7.1994, p. 4.
(2) OJ C 159, 17.6.1991, p. 38.
(3) Висновок Європейського Парламенту від 11 березня 1992
року (OJ C 94, 13.4.1992, p. 198). Спільна позиція Ради від 12
вересня 1996 року (OJ C 315, 24.10.1996, p. 30) і Рішення
Європейського Парламенту від 16 січня 1997 року (OJ C 33,
3.2.1997, p. 78). Рішення Європейського Парламенту від 20
листопада 1997 року (OJ C 371, 8.12. 1997). Рішення Ради від 1
грудня 1997 року.
(1) Враховуючи, що Директива 95/46/ЄС Європейського
Парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 року про захист фізичних осіб
при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких
даних ( 994_242 ) (4) вимагає, щоб держави-члени забезпечували
права та свободи фізичних осіб при обробці персональних даних і,
зокрема, їхнє право на невтручання в особисте життя, з метою
забезпечення вільного потоку персональних даних в Співтоваристві;
___________________
(4) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) Враховуючи, що конфіденційність зв'язку гарантується
відповідно до міжнародних документів, що стосуються прав людини
(зокрема, Європейської конвенції про захист прав людини і основних
свобод ( 995_004 ), а також конституцій держав-членів;
(3) Враховуючи, що зараз в Співтоваристві в
телекомунікаційних мережах загального користування запроваджуються
нові передові цифрові технології, які зумовлюють певні вимоги щодо
захисту персональних даних та невтручання в особисте життя
користувача; враховуючи, що розвиток інформаційного суспільства
характеризується запровадженням нових телекомунікаційних послуг;
враховуючи, що успішний транскордонний розвиток таких послуг, як,
наприклад, відео на вимогу, інтерактивного телебачення, частково
залежить від віри користувачів в те, що загрози втручання в їхнє
особисте життя немає;
(4) Враховуючи, що це стосується, зокрема, випадку із
запровадженням цифрової мережі зв'язку з комплексними послугами
(ISDN) та цифрових мобільних мереж;
(5) Враховуючи, що Рада у своїй Резолюції від 30 червня 1988
року про розвиток спільного ринку телекомунікаційних послуг і
обладнання до 1992 року (5) закликала вжити кроків для захисту
персональних даних з метою створення належного середовища для
майбутнього розвитку телекомунікацій в Співтоваристві; враховуючи,
що Рада ще раз наголосила на важливості захисту персональних даних
та невтручання в особисте життя в своїй Резолюції від 18 липня
1989 року про посилення координації для запровадження цифрової
мережі зв'язку з комплексними послугами (ISDN) в Європейському
Співтоваристві до 1992 року (6);
___________________
(5) OJ C 257, 4.10.1988, p. 1.
(6) OJ C 196, 1.8.1989, p. 4.
(6) Враховуючи, що Європейський Парламент підкреслив
важливість захисту персональних даних та невтручання в особисте
життя в телекомунікаційних мережах, зокрема, з огляду на
запровадження цифрової мережі зв'язку з комплексними послугами
(ISDN);
(7) Враховуючи, що у випадку телекомунікаційних мереж
загального користування слід розробити спеціальні правові,
регулятивні та технічні положення з метою захисту основних прав і
свобод фізичних осіб та законних інтересів юридичних осіб,
зокрема, з огляду на зростання ризику, пов'язаного з автоматичним
зберіганням та обробкою даних, що стосуються абонентів і
користувачів;
(8) Враховуючи, що правові, регулятивні та технічні
положення, прийняті державами-членами стосовно захисту
персональних даних, невтручання в особисте життя та законних
інтересів юридичних осіб в телекомунікаційному секторі, повинні
бути гармонізовані для того, щоб уникнути перешкод на внутрішньому
ринку телекомунікацій, відповідно до мети, встановленої в статті
7a Договору ( 994_017 ); враховуючи, що така гармонізація
обмежується вимогами, які необхідні для гарантування того, що не
буде створено перешкод на шляху сприяння поширенню і розвитку
нових телекомунікаційних послуг і мереж між державами-членами;
(9) Враховуючи, що держави-члени, відповідні постачальники та
користувачі, разом з компетентними органами Співтовариства,
повинні співпрацювати у запровадженні і розробці відповідних
технологій, якщо це необхідно для застосування гарантій,
передбачених положеннями цієї Директиви;
(10) Враховуючи, що такі нові послуги включають інтерактивне
телебачення та відео на вимогу;
(11) Враховуючи, що в телекомунікаційному секторі, зокрема, в
усіх питаннях, що стосуються захисту основних прав і свобод, які
окремо не охоплюються положеннями цієї Директиви, включаючи
зобов'язання, які покладаються на контролерів, і права осіб,
застосовується Директива 95/46/ЄС ( 994_242 ); враховуючи, що
Директива 95/46/ЄС застосовується до телекомунікаційних послуг,
які не є загальнодоступними;
(12) Враховуючи, що ця Директива, подібно до того, що
передбачається в статті 3 Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 ), не
розглядає питань захисту основних прав і свобод, пов'язаних із
діяльністю, що не регулюється правом Співтовариства; враховуючи,
що держави-члени самі мають вживати заходів, які вони вважають
необхідними для захисту громадського порядку, оборони, державної
безпеки (включаючи економічний добробут держави, коли діяльність
стосується питань безпеки держави), а також застосування
кримінального права; враховуючи, що ця Директива не впливає на
здатність держав-членів здійснювати законне перехоплення
телекомунікацій для будь-яких із перелічених цілей;
(13) Враховуючи, що абоненти загальнодоступної
телекомунікаційної послуги можуть бути фізичними чи юридичними
особами; враховуючи, що положення цієї Директиви спрямовані на
захист, шляхом доповнення Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 ), основних
прав фізичних осіб і, зокрема, їхнього права на невтручання в
особисте життя, а також законних інтересів юридичних осіб;
враховуючи, що ці положення в жодному разі не можуть накласти на
держав-членів зобов'язання поширювати застосування Директиви
95/46/ЄС на захист законних інтересів юридичних осіб; враховуючи,
що такий захист забезпечується в рамках відповідного законодавства
Співтовариства і держав-членів;
(14) Враховуючи, що застосування певних вимог, пов'язаних з
показуванням та обмеженням визначення лінії, з якої робиться
з'єднання і з якою з'єднуються, та з автоматичною переадресацією
дзвінка на лінії абонентів, підключених до аналогових АТС, не
повинне бути обов'язковим в окремих випадках, коли таке
застосування виявилося б технічно неможливим чи вимагало б
непропорційних економічних зусиль; враховуючи, що для зацікавлених
сторін важливо бути поінформованими про такі випадки і що тому
держави-члени повинні доводити їх до відома Комісії;
(15) Враховуючи, що постачальники послуг повинні вживати
необхідних заходів для гарантування безпеки своїх послуг, якщо
необхідно - спільно з оператором мережі, а також інформувати
абонентів про особливі загрози порушення безпеки мережі;
враховуючи, що безпека оцінюється в світлі положення статті 17
Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 );
(16) Враховуючи, що слід вжити заходів для запобігання
несанкціонованому доступу до зв'язку, щоб захистити
конфіденційність зв'язку через телекомунікаційні мережі загального
користування та за допомогою загальнодоступних телекомунікаційних
послуг; враховуючи, що національне законодавство в деяких
державах-членах забороняє навмисний несанкціонований доступ до
зв'язку;
(17) Враховуючи, що дані, які стосуються абонентів і які
обробляються для встановлення дзвінків, містять інформацію про
особисте життя фізичних осіб і пов'язані з правом на поважання
таємниці їхнього листування чи пов'язані із законними інтересами
юридичних осіб; враховуючи, що такі дані можуть зберігатися тільки
тоді, коли це необхідно при наданні послуги для цілей виставляння
рахунків чи розрахунків за сполучення, і тільки протягом
обмеженого часу; враховуючи, що будь-яка подальша обробка, яку
може захотіти здійснити постачальник загальнодоступних
телекомунікаційних послуг для цілей просування на ринку власних
телекомунікаційних послуг, може дозволятися лише у разі, коли
абонент надає на це згоду відповідно до точної та повної
інформації, наданої постачальником загальнодоступних
телекомунікаційних послуг щодо видів подальшої обробки, яку він
має намір здійснити;
(18) Враховуючи, що запровадження деталізованих рахунків
покращило можливості перевірки абонентом правильності платежів,
які стягуються постачальником послуги; враховуючи, що, в той же
час, воно може загрожувати таємниці особистого життя користувачів
загальнодоступних телекомунікаційних послуг; враховуючи, що, таким
чином, для збереження таємниці особистого життя користувача
держави-члени повинні заохочувати розвиток таких варіантів
телекомунікаційних послуг, як альтернативні механізми платежів, що
уможливлюють анонімний та цілком конфіденційний доступ до
загальнодоступних телекомунікаційних послуг, наприклад, телефонні
картки чи механізми оплати кредитною карткою; враховуючи, що в
якості альтернативи держави-члени можуть з тією ж метою вимагати
вилучення певної кількості цифр з номерів, на які здійснюється
дзвінок і які вказуються в деталізованих рахунках;
(19) Враховуючи, що в тому, що стосується визначення лінії, з
якої здійснюється дзвінок, необхідно захистити право сторони, яка
здійснює дзвінок, приховувати показування визначення лінії, з якої
робиться дзвінок, і права сторони, якій дзвонять, відхиляти
дзвінки з невизначених ліній; враховуючи, що справедливо відхилити
показування визначення лінії, з якої робиться дзвінок, в окремих
випадках; враховуючи, що деякі абоненти, зокрема, лінії допомоги і
тому подібні організації, зацікавлені в збереженні анонімності
осіб, які їм дзвонять; враховуючи, що в тому, що стосується
визначення лінії, необхідно захистити право і законний інтерес
сторони, якій дзвонять, приховувати показування визначення лінії,
до якої сторона, якій дзвонять, підключена, зокрема, у разі
переадресованих дзвінків; враховуючи, що постачальники
загальнодоступних телекомунікаційних послуг повинні інформувати
своїх абонентів про існування визначення ліній, з яких і на які
робляться дзвінки в мережі, а також про всі послуги, які
пропонуються на базі визначення ліній, з яких і на які робляться
дзвінки, і про наявні варіанти таємності; враховуючи, що це
дозолить абонентам зробити поінформований вибір про механізми
таємності, які вони хочуть використовувати; враховуючи, що
варіанти таємності, які надаються окремо по кожній лінії, не
обов'язково повинні існувати у вигляді автоматичної мережевої
послуги, а можуть бути доступними також і на просте прохання до
постачальника загальнодоступної телекомунікаційної послуги;
(20) Враховуючи, що слід передбачити захист абонентів від
незручностей, які може створити автоматична переадресація дзвінків
іншими особами; враховуючи, що в таких випадках повинна існувати
можливість для абонентів припинити переключення переадресованих
дзвінків на їхні термінали шляхом простого звертання з проханням
про це до постачальника загальнодоступної телекомунікаційної
послуги;
(21) Враховуючи, що телефонні довідники широко
розповсюджуються і є загальнодоступними; враховуючи, що право на
невтручання в особисте життя фізичних осіб та законні інтереси
юридичних осіб вимагають, щоб абоненти мали змогу визначати те,
якою мірою їхні персональні дані публікуватимуться в телефонному
довіднику; враховуючи, що держави-члени можуть обмежувати цю
можливість для абонентів, які є фізичними особами;
(22) Враховуючи, що слід передбачити заходи охорони абонентів
від втручання в їхнє особисте життя через незапитувані дзвінки чи
телефакси; враховуючи, що держави-члени можуть обмежити такі
заходи для абонентів, які є фізичними особами;
(23) Враховуючи, що необхідно забезпечити гармонізацію
введення технічних характеристик телекомунікаційного обладнання
для цілей захисту даних, з метою забезпечення відповідності
реалізації внутрішнього ринку;
(24) Враховуючи, що, зокрема, аналогічно до того, що
передбачено в статті 13 Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 ),
держави-члени можуть обмежити за певних обставин обсяги прав і
обов'язків абонентів, наприклад, шляхом забезпечення можливості
постачальника загальнодоступної телекомунікаційної послуги не
брати до уваги скасування показування визначення лінії, з якої
робиться дзвінок, відповідно до національного законодавства для
цілей запобігання і виявлення кримінальних злочинів чи державної
безпеки;
(25) Враховуючи, що у разі недотримання прав користувачів та
абонентів, національне законодавство має передбачати засіб
судового захисту; враховуючи, що санкції повинні накладатися на
будь-яку особу, яка не дотримується національних заходів, вжитих
відповідно до цієї Директиви, незалежно від того, є така особа
суб'єктом приватного чи публічного права;
(26) Враховуючи, що в сфері застосування цієї Директиви
корисно враховувати досвід Робочої групи з питань захисту осіб при
обробці персональних даних, до якої входять представники
наглядових органів держав-членів і яка встановлена відповідно до
статті 29 Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 );
(27) Враховуючи, що, виходячи з технологічного розвитку та
очікуючи на еволюцію послуг, які пропонуються, буде необхідно
уточнити в технічному аспекті категорії даних, перераховані в
Додатку до цієї Директиви, для застосування статті 6 цієї
Директиви з допомогою Комітету у складі представників
держав-членів, створеному відповідно до статті 31 Директиви
95/46/ЄС ( 994_242 ), з метою забезпечення узгодженого
застосування вимог, встановлених в цій Директиві, незважаючи на
зміни в технологіях; враховуючи, що ця процедура застосовується
тільки до специфікацій, необхідних для модифікації додатка з
врахуванням змін на ринку та в споживацькому попиті; враховуючи,
що Комісія повинна належним чином інформувати Європейський
Парламент про свій намір застосувати цю процедуру, і враховуючи,
що в протилежному випадку повинна застосовуватися процедура,
встановлена в статті 100a Договору;
(28) Враховуючи, що для сприяння дотриманню положень цієї
Директиви потрібні певні спеціальні домовленості щодо обробки
даних, яка триває на день набуття чинності національним
імплементаційним законодавством відповідно до цієї Директиви,
ПРИЙНЯЛИ ТАКУ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Мета та сфера дії
1. Ця Директива передбачає гармонізацію положень
держав-членів, необхідну для забезпечення однакового рівня захисту
основних прав і свобод, зокрема, в тому, що стосується права на
невтручання в особисте життя, при обробці персональних даних в
телекомунікаційному секторі та для забезпечення вільного
переміщення таких даних, а також телекомунікаційного обладнання і
послуг в Співтоваристві. 2. Положення цієї Директиви уточнюють та доповнюють Директиву
95/46/ЄС ( 994_242 ) для цілей, вказаних в параграфі 1. Крім того,
вони передбачають захист законних інтересів абонентів - юридичних
осіб. 3. Ця Директива не застосовується до діяльності, що виходить
за межі права Співтовариства, такої як та, що передбачена в
Розділах V і VI Договору про Європейський Союз ( 994_029 ), і, в
жодному разі, до діяльності, що стосується громадського порядку,
оборони, державної безпеки (включаючи економічний добробут
держави, коли діяльність стосується питань безпеки держави), а
також діяльності держави в сфері кримінального права.
Стаття 2
Визначення
На додачу до визначень, наведених в Директиві 95/46/ЄС
( 994_242 ), для цілей цієї Директиви: (a) "абонент" означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка
є стороною в контракті з постачальником загальнодоступних
телекомунікаційних послуг стосовно надання таких послуг;
(b) "користувач" означає будь-яку фізичну особу, яка
користується загальнодоступною телекомунікаційною послугою для
особистих чи ділових цілей, при цьому передплата цієї послуги не є
обов'язковою;
(c) "телекомунікаційна мережа загального користування"
означає системи передавання і, у відповідних випадках, комутаційне
обладнання та інші ресурси, що дозволяють передавати сигнали між
визначеними кінцевими пунктами за допомогою телеграфу, радіо,
оптичних чи інших електромагнітних засобів, які використовуються,
повністю чи частково, для надання загальнодоступних
телекомунікаційних послуг;
(d) "телекомунікаційна послуга" означає послуги, надання яких
повністю чи частково полягає в передачі та маршрутизації сигналів
в телекомунікаційних мережах, за винятком радіо - та телевізійного
мовлення.
Стаття 3
Послуги, до яких застосовується Директива
1. Ця Директива застосовується до обробки персональних даних
у зв'язку з наданням загальнодоступних телекомунікаційних послуг в
телекомунікаційних мережах загального користування в
Співтоваристві, зокрема, через цифрову мережу зв'язку з
комплексними послугами (ISDN) та цифрові мобільні мережі
загального користування. 2. Статті 8, 9 і 10 застосовуються до абонентських ліній,
підключених до цифрових АТС, і, якщо це технічно можливо і не
вимагає несумірних економічних зусиль, - до абонентських ліній,
підключених до аналогових АТС. 3. Держави-члени повідомляють Комісію про випадки, коли
виконати вимоги статей 8, 9 і 10 технічно неможливо або ж це
вимагає несумірних інвестицій.
Стаття 4
Безпека
1. Постачальник загальнодоступної телекомунікаційної послуги
повинен вживати відповідних технічних та організаційних заходів
для гарантування безпеки своїх послуг, якщо потрібно, спільно з
оператором телекомунікаційної мережі загального користування в
тому, що стосується безпеки мережі. З врахуванням сучасного стану науки і техніки, а також
вартості їхньої реалізації, такі заходи забезпечують рівень
безпеки, що відповідає представленому ризику. 2. У разі особливого ризику порушення безпеки мережі
постачальник загальнодоступної телекомунікаційної послуги повинен
повідомити абонентів про такий ризик та будь-які можливі засоби
захисту, включаючи пов'язані з цим витрати.
Стаття 5
Конфіденційність зв'язку
1. Держави-члени забезпечують в національних положеннях
конфіденційність зв'язку за допомогою телекомунікаційної мережі
загального користування та загальнодоступних телекомунікаційних
послуг. Зокрема, вони забороняють прослуховування, перехоплення,
зберігання та інші види перехоплювання і нагляду за зв'язком,
окрім того, що здійснюється користувачами, без згоди відповідних
користувачів, за винятком випадків, коли на це існує законний
дозвіл відповідно до статті 14 (1). 2. Параграф 1 не зачіпає жодного законно санкціонованого
записування зв'язку в ході законної економічної діяльності з метою
надання доказів комерційної транзакції чи будь-якого іншого
економічного зв'язку.
Стаття 6
Дані щодо потоку обміну і рахунків
1. Дані щодо потоку обміну, які стосуються абонентів та
користувачів і які обробляються для встановлення дзвінка і
зберігаються оператором телекомунікаційної мережі загального
користування та/чи постачальником загальнодоступної
телекомунікаційної послуги, повинні стиратися чи перетворюватися
на анонімні після завершення дзвінка без шкоди для положень
параграфів 2, 3 і 4. 2. Для цілей виставляння рахунків абонентам і здійснення
оплати за сполучення можуть оброблятися вказані в Додатку дані.
Така обробка дозволяється тільки до завершення періоду, протягом
якого рахунок може законно бути оскаржений чи протягом якого
платіж може вимагатися в судовому порядку. 3. Для цілей просування на ринку власних телекомунікаційних
послуг постачальник загальнодоступної телекомунікаційної послуги
може обробляти дані, про які йдеться в параграфі 2, якщо абонент
дав на це свою згоду. 4. Обробка даних щодо потоку обміну та рахунків має
обмежуватися особами, які діють в рамках повноважень операторів
телекомунікаційних мереж загального користування та/чи
постачальників загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які
займаються виставлянням рахунків чи управлінням потоками обміну,
запитами клієнтів, виявленням обману та збутом власних
телекомунікаційних послуг постачальника, і ця обробка не повинна
виходити за межі того, що необхідно для цілей такої діяльності. 5. Параграфи 1, 2, 3 і 4 застосовуються без шкоди для
можливості інформування компетентних органів про дані щодо
рахунків та потоків обміну відповідно до застосовуваного
законодавства з метою вирішення спорів, зокрема, спорів щодо
сполучення чи рахунків.
Стаття 7
Деталізовані рахунки
1. Абоненти мають право на отримання недеталізованих
рахунків. 2. Держави-члени застосовують національні положення для
узгодження прав абонентів, які отримують деталізовані рахунки, з
правом на невтручання в особисте життя користувачів, які
з'єднуються, і абонентів, з якими з'єднуються, наприклад, шляхом
забезпечення того, що для таких користувачів і абонентів існують
достатні альтернативні модальності.
Стаття 8
Показування і обмеження визначення ліній,
з яких і на які здійснюється дзвінок
1. Якщо пропонується показування лінії, з якої робиться
дзвінок, користувач, який робить дзвінок, повинен мати можливість
за допомогою простих засобів безкоштовно скасовувати показування
лінії, з якої робиться дзвінок, окремо для кожного дзвінка.
Абонент, який здійснює дзвінок, повинен мати таку можливість
окремо для кожної лінії. 2. Якщо пропонується показування лінії, з якої робиться
дзвінок, абонент, якому дзвонять, повинен мати можливість за
допомогою простих засобів безкоштовно для розумного користування
цією функцією запобігати показуванню визначення лінії, з якої
робиться дзвінок, для вхідних дзвінків. 3. Якщо пропонується показування лінії, з якої робиться
дзвінок, і якщо лінія, з якої робиться дзвінок, визначається до
встановлення дзвінка, абонент, якому дзвонять, повинен мати
можливість за допомогою простих засобів відхиляти вхідні дзвінки,
коли показування визначення лінії, з якої робиться дзвінок, було
скасоване користувачем чи абонентом, які дзвонять. 4. Якщо пропонується показування лінії, з якою існує
з'єднання, абонент, якому дзвонять, повинен мати можливість за
допомогою простих засобів безплатно скасовувати показування
визначення лінії, з якою існує з'єднання, для користувача, який
дзвонить. 5. Положення, викладені в параграфі 1, також застосовуються
по відношенню до дзвінків із Співтовариства в треті країни;
положення, встановлені в параграфах 2, 3 і 4 також застосовуються
до вхідних дзвінків з третіх країн. 6. Держави-члени забезпечують, щоб у разі надання показування
лінії, з якої робиться дзвінок чи з якою існує з'єднання,
постачальники загально доступних телекомунікаційних послуг
інформували громадськість про це та про можливості, встановлені в
параграфах 1, 2, 3 і 4.
Стаття 9
Винятки
Держави-члени забезпечують існування прозорих процедур, якими
б регулювався спосіб, у який оператор телекомунікаційної мережі
загального користування та/чи постачальник загальнодоступної
телекомунікаційної послуги може відхилити скасування показування
визначення лінії, з якої робиться дзвінок: (a) тимчасово - після подання абонентом заяви з проханням
прослідкувати зловмисні дзвінки чи дзвінки, які порушують спокій;
в такому разі, відповідно до національного законодавства, дані,
які містять визначення абонента, який дзвонить, зберігатимуться і
оприлюднюватимуться оператором телекомунікаційної мережі
загального користування та/чи постачальником загально доступної
телекомунікаційної послуги;
(b) окремо для певних ліній - для організацій, які займаються
екстреними викликами і визнані такими державою-членом, включаючи
правоохоронні органи, службу швидкої допомоги та пожежні бригади,
з метою відповіді на такі дзвінки.
Стаття 10
Автоматична переадресація дзвінка
Держави-члени забезпечують, щоб будь-якому абоненту
надавалася можливість безкоштовно і за допомогою простих засобів
припиняти автоматичну переадресацію дзвінка третьою стороною на
термінал абонента.
Стаття 11
Телефонні довідники абонентів
1. Персональні дані, що містяться в друкованих чи електронних
телефонних довідниках абонентів, які є загальнодоступними чи
надаються через довідкову службу, повинні обмежуватися тим, що
необхідно для визначення певного абонента, якщо тільки абонент не
надав своєї недвозначної згоди на публікацію додаткових
персональних даних. Абонент має право на безкоштовне випущення його даних з
друкованого чи електронного телефонного довідника на його
прохання, на вказування, що його особисті дані не можуть
використовуватися для цілей прямого маркетингу, часткове випущення
його адреси та невключення ознак, що свідчили б про його стать,
якщо це можливо з лінгвістичної точки зору. 2. Незважаючи на параграф 1, держави-члени можуть дозволяти
операторам вимагати оплати від абонентів, які бажають, щоб деталі,
які їх стосуються, не включалися в довідник, за умови, що
відповідна сума не слугувала перешкодою для здійснення цього права
і що, враховуючи вимоги якості, які висуваються до
загальнодоступного довідника з огляду на загальне обслуговування,
вона не перевищувала дійсних витрат, яких зазнає оператор в разі
адаптації і коригування списку абонентів, які не підлягають
включення в загальнодоступний довідник. 3. Права, які надаються параграфом 1, застосовуються до
абонентів, які є фізичними особами. Держави-члени також
гарантують, в рамках законодавства Співтовариства і
застосовуваного національного законодавства, що законні інтереси
абонентів, інших ніж фізичні особи, також достатньо захищені в
тому, що стосується їхнього включення до загальнодоступних
довідників.
Стаття 12
Незапитувані дзвінки
1. Використання автоматичних викличних систем без людського
втручання (пристрій автоматичного виклику) чи факсимільних
пристроїв (факсу) для цілей прямого маркетингу може дозволятися
тільки у відношенні абонентів, які дали на це свою попередню
згоду. 2. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення
того, що без стягнення плати за це незапитувані дзвінки для цілей
прямого маркетингу за допомогою засобів, інших ніж ті, про які
йдеться параграфі 1, не дозволяються або у разі відсутності згоди
відповідних абонентів, або стосовно абонентів, які не бажають
отримувати такі дзвінки, при цьому вибір між цими варіантами
визначається національним законодавством. 3. Права, які надаються параграфами 1 і 2, застосовуються до
абонентів, які є фізичними особами. Держави-члени також
гарантують, в рамках законодавства Співтовариства і
застосовуваного національного законодавства, що законні інтереси
абонентів, інших ніж фізичні особи, також достатньо захищені в
тому, що стосується незапитуваних дзвінків.
Стаття 13
Технічні параметри та стандартизація
1. При застосуванні положень цієї Директиви держави-члени
забезпечують, за умови виконання параграфів 2 і 3, що стосовно
термінального чи іншого телекомунікаційного обладнання не
встановлюється жодних обов'язкових вимог щодо технічних
параметрів, які могли б перешкодити розміщенню обладнання на ринку
та вільному обігу такого обладнання в державах-членах та між ними. 2. Якщо положення цієї Директиви можуть бути виконані тільки
шляхом встановлення вимоги щодо технічних параметрів,
держави-члени інформують Комісію відповідно до порядку,
передбаченого Директивою 83/189/ЄЕС (7), якою встановлюється
порядок надання інформації в сфері технічних стандартів та правил. 3. Якщо необхідно, Комісія забезпечуватиме складання спільних
європейських стандартів для запровадження певних технічних
параметрів, відповідно до законодавства Співтовариства про
наближення законів держав-членів щодо телекомунікаційного
термінального обладнання, включаючи взаємне визнання їхньої
узгодженості, а також Рішення Ради 87/95/ЄЕС від 22 грудня 1986
року про стандартизацію в сфері інформаційних технологій і
телекомунікацій (8). ___________________
(7) OJ L 109, 26.4.1983, p . 8. Директива з поправками,
востаннє внесеними Директивою 94/10/ЄС (OJ L 100, 19.4.1994, p.
30). (8) OJ L 36, 7.2.1987, p. 31. Рішення з поправками, востаннє
внесеними Актом про приєднання 1994 року.
Стаття 14
Поширення сфери застосування
деяких положень Директиви 95/46/ЄС
1. Держави-члени можуть приймати законодавчі положення для
обмеження сфери дії обов'язків та прав, передбачених в статтях 5,
6 і статті 8(1), (2), (3) і (4), коли таке обмеження є необхідним
заходом для гарантування національної безпеки, громадського
порядку, запобігання, розслідування, розкриття і переслідування
кримінальних злочинів чи несанкціонованого використання
телекомунікаційної системи, як про це йдеться в статті 13(1)
Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 ). 2. Положення Глави III щодо засобів судового захисту,
відповідальності та санкцій Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 )
застосовуються відносно національних положень, прийнятих на
виконання цієї Директиви, а також відносно окремих прав, які
випливають з цієї Директиви. 3. Робоча група з питань захисту фізичних осіб при обробці
персональних даних, створена відповідно до статті 29 Директиви
95/46/ЄС ( 994_242 ), виконує завдання, визначені в статті 30
вищезгаданої Директиви, також у тому, що стосується захисту
основних прав і свобод та законних інтересів в телекомунікаційному
секторі, який є предметом цієї Директиви. 4. Комісія з допомогою Комітету, створеного відповідно до
статті 31 Директиви 95/46/ЄС ( 994_242 ), технічно визначає
Додаток відповідно до процедури, згаданої в цій статті.
Вищезгаданий Комітет скликається спеціально для розгляду питань,
які охоплюються цією Директивою.
Стаття 15
Імплементація цієї Директиви
1. Держави-члени приймають закони, постанови та
адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви,
не пізніше 24 жовтня 1998 року. Шляхом відступу від першого абзацу держави-члени приймають
закони, постанови та адміністративні положення, необхідні для
виконання статті 5 цієї Директиви, не пізніше 24 жовтня 2000 року. Коли держави-члени приймають такі положення, останні повинні
містити посилання на цю Директиву чи супроводжуватися таким
посиланням у разі їхньої офіційної публікації. Порядок, за яким
робиться таке посилання, приймається державами-членами. 2. Шляхом відступу від статті 6(3) згода не вимагається
стосовно обробки, яке вже триває на день набуття чинності
національними положеннями відповідно до цієї Директиви. У таких
випадках абоненти інформуються про цю обробку, і, якщо вони не
виражають своєї незгоди протягом періоду, який має визначити
держава-член, вони вважаються такими, що надали свою згоду. 3. Стаття 11 не застосовується до видань довідників, які були
опубліковані до набуття чинності національними положеннями
відповідно до цієї Директиви. 4. Держави-члени передають Комісії текст основних положень
національного законодавства, які вони прийняли у сфері, що
регулюється цією Директивою.
Стаття 16
Адресати
Ця Директива адресована державам-членам.
Вчинено в Брюсселі, 15 грудня 1997 року.
За Європейський Парламент Президент
Ж.М. Жіль-Роблес
За Раду Президент
Дж.С. Джанкер

Додаток
Перелік даних
Для цілей, про які йдеться в статті 6(2), можуть оброблятися
наступні дані: Дані, що містять: - номер чи розпізнавальний знак термінала абонента, - адресу абонента та тип термінала, - загальну кількість юнітів, які стягуються за звітний
період, - номер абонента, якому дзвонять, - тип, початковий час та тривалість з'єднань, які було
здійснено, і обсяг переданої інформації, - дату дзвінка/надання послуги, - іншу інформацію стосовно платежів, наприклад аванс,
часткові виплати, від'єднання та залишок.
Офіційний журнал L 024, 30/01/1998 p. 0001 - 0008
Переклад здійснено Центром перекладів актів Європейського
права при міністерстві юстиції України.вгору