Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                 Перша Директива Ради 67/227/ЄЕС 
"Щодо гармонізації законодавства держав-членів
стосовно податків з обороту"
від 11 квітня 1967 року
( Щодо змін до Першої Директиви див. Третю Директиву
( 994_512) від 09.12.1969 )
{ Щодо втрати чинності Директиви додатково див. Директиву
( 994_928 ) від 28.11.2006 }

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА, беручи до уваги Договір про утворення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ), і зокрема, статті 99 та
100 цього Договору; беручи до уваги пропозицію від Комісії; беручи до уваги висновок Європейського Парламенту; беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету; враховуючи, що головною метою Договору ( 994_017 ) є
заснування, в рамках економічного союзу, загального ринку, в якому
існує здорова конкуренція, і характеристики якого схожі на
характеристики внутрішнього ринку; враховуючи, що досягнення цієї мети припускає попереднє
застосування в державах-членах законодавства щодо податків з
обороту, яке не викривляє умови конкуренції і не перешкоджає
вільному переміщенню товарів та послуг в межах спільного ринку; враховуючи, що чинне законодавство не відповідає цим вимогам;
враховуючи, отже, що в інтересах спільного ринку - досягти такої
гармонізації законодавства стосовно податків з обороту, як
усунення, наскільки це можливо, факторів, які можуть спотворити
умови конкуренції, або на державному рівні або на рівні
Співтовариства, та відповідно зробити можливим скасування
накладання податку на імпорт товарів та звільнення від податку на
експорт товарів в комерційній сфері між державами-членами; враховуючи, що в світлі зроблених досліджень, стало ясно, що
така гармонізація повинна привести до скасування кумулятивних
багатоетапних податків та до прийняття всіма державами-членами
загальної системи податку на додану вартість; враховуючи, що система податку на додану вартість сягає
найвищого ступеня простоти і нейтральності, коли податок
стягується у загальноприйнятий спосіб, і коли сфера її
застосування охоплює всі стадії виробництва, розповсюдження та
надання послуг; враховуючи, отже, що в інтересах загального ринку
і держав-членів застосувати загальну систему, яка також
застосовується до роздрібної торгівлі; враховуючи, що застосування такого податку до роздрібної
торгівлі в деяких державах-членах може зіткнутися із практичними
та політичними труднощами; враховуючи, отже, що державам-членам
необхідно дозволити, згідно із попередньою нарадою, застосування
загальної системи виключно на стадії оптової торгівлі, та,
відповідно, застосувати окремий додатковий податок на стадії
роздрібної торгівлі, або на попередньому етапі; враховуючи, що необхідно продовжити рух по етапах, оскільки
гармонізація податків з обороту приведе держави-члени до значних
змін в структурі податку і буде мати суттєві наслідки в бюджетній,
економічній та соціальній сферах; враховуючи, що заміна в більшості держав-членів чинних систем
кумулятивного багатоетапного податку на загальну систему податку
на додану вартість є обов'язковою, навіть якщо ставки та
звільнення від податку не були узгоджені в один час, щоб досягнути
нейтральності в конкуренції, що в межах кожної країни подібні
товари несуть податковий тягар, в умовах будь-якого виробництва та
розподілу, і що в міжнародній торговельній сфері обсяг податкового
тягаря, який несуть товари, відомий, отже, може бути гарантовано
точне визначення цього числа; враховуючи, отже, що його необхідно
надати на першому етапі, для застосування всіма державами-членами
загальної системи податку на додану вартість, без супровідної
гармонізації ставок та звільнень від податку; враховуючи, що на сьогоднішній день неможливо передбачити, як
і протягом якого періоду гармонізація податків з обороту зможе
досягти скасування оподаткування імпорту і відміни податку на
експорт в торговельній сфері між державами-членами; враховуючи,
отже, що ліпше, щоб другий етап та заходи, які повинні бути вжиті
стосовно цього етапу, були визначені пізніше на основі пропозицій
Раді від Комісії;
УХВАЛИЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Держави-члени замінюють свою існуючу систему податків на
оборот на загальну систему податку на додану вартість визначену в
статті 2. В кожній державі-члені законодавство, яке здійснює цю заміну
повинно бути задіяне якнайшвидше з метою набрання чинності на
дату, встановлену державою-членом у світлі кон'юнктурної ситуації;
такою датаю буде 1 січня 1970 р. Після набрання чинності такого законодавства, держави-члени
не підтримують і не впроваджують жодних заходів, які передбачають
зрівняння податків з обороту за єдиною ставкою на імпорт або
експорт товарів в торговельній сфері між державами-членами.
Стаття 2
Принцип загальної системи податку на додану вартість включає
застосування до товарів та послуг загального податку на
споживання, який є прямо пропорційним ціні товарів та послуг, якою
б не була кількість угод, що мали місце в процесі виробництва та
розповсюдження перед етапом, на якому було накладено податок. На кожну угоду податок на додану вартість, обчислений по ціні
товарів або послуг на ставку, що застосовується до таких товарів
та послуг, накладається після відрахування суми податку на додану
вартість, яка припадає безпосередньо на різноманітні складові
вартості. Загальна система податку на додану вартість застосовується до
етапу роздрібної торгівлі включно. Однак, до скасування накладання
податку на імпорт та відміни податку на експорт в торговельній
сфері між державами-членами, держави-члени можуть, згідно з
нарадою, передбаченою в статті 5, застосовувати цю систему до
стадії оптової торгівлі включно і, відповідно, можуть
застосовувати окремий додатковий податок на стадії роздрібної
торгівля або на попередньому етапі.
Стаття 3
Рада публікує по пропозиції від Комісії, другу Директиву
стосовно структури та порядку застосування загальної системи
податку на додану вартість.
Стаття 4
З метою надання Раді можливості розглянути це питання і, якщо
це можливо, прийняти рішення до кінця перехідного періоду, перед
кінцем 1968 р. Комісія подає Раді положення щодо того, як та
протягом якого періоду гармонізація податків з обороту досягне
скасування податку на імпорт і відміни податку на експорт в
торговельній сфері між державами-членами, гарантуючи нейтральність
цих податків щодо походження товарів або послуг. У зв'язку з цим необхідно окремо розглянути стосунки між
прямими і непрямими податками, які відрізняються в різних
державах-членах; вплив змін в податкових системах на податкову і
бюджетну політику держав-членів; та вплив, який мають податкові
системи на умови конкуренції і соціальні умови в Співтоваристві.
Стаття 5
Якщо держава-член збирається використати повноваження,
передбачені в останньому пункті статті 2, вона інформує про це
Комісію у відповідний час, беручи до уваги статтю 102 Договору
( 994_017 ).
Стаття 6
Ця Директива адресована державам-членам.
Вчинено в Брюсселі, 11 квітня 1967 р.
За Раду Президент
Р. Ван Елсланде
Офіційний журнал 071, 14/04/1967 стор. 1301 - 1303 Датське спеціальне видання ...: Серія-I 67 стор. 12 Англійське спеціальне видання ...: Серія-I 67 стор. 14 Грецьке спеціальне видання ...: Глава 9 Том 1 стор. 3 Іспанське спеціальне видання ...: Глава 9 Том 1 стор. 3 Португальське спеціальне видання ...: Глава 9 Том 1 стор. 3 Фінське спеціальне видання ...: Глава 9 Том 1 стор. 3 Шведське спеціальне видання ...: Глава 9 Том 1 стор. 3
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.