Директива Ради 90/547/ЄЕС "Про транзит електроенергії через мережі передачі"
ЄЕС; Директива, Міжнародний документ, Перелік від 29.10.199090/547/ЄЕС
Документ 994_196, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.07.2004, підстава - 994_571


( Директива втратила чинність на підставі Директиви
( 994_571 ) від 26.06.2003 )
Директива Ради 90/547/ЄЕС
"Про транзит електроенергії через мережі передачі"
від 29 жовтня 1990 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір про створення Європейського Економічного
Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, її статтю 100 а, Враховуючи пропозицію Комісії (1), У співробітництві з Європейським Парламентом (2), Враховуючи висновок Комітету з Соціальних та Економічних
питань (3), ___________________
(1) OJ N C 8, 13.01.1990 р., стор. 4.
(2) OJ N C 113, 07.05.1990 р., стор. 91 та Рішення від 10
жовтня 1990 р. (3) OJ N C 75, 26.03.1990 р., стор. 23.
Беручи до уваги, що необхідно прийняти заходи для поступового
створення внутрішнього ринку протягом періоду до 31 грудня 1992
р.; беручи до уваги, що ряд рішень Ради Європейського
Співтовариства, зокрема, рішення, прийняте на острові Родос, про
необхідність створення єдиного енергетичного ринку, а також беручи
до уваги, що створення внутрішнього ринку, зокрема, в
електроенергетичному секторі, сприятиме досягненню завдань
Співтовариства в галузі енергетики; Беручи до уваги, що має бути більша інтеграція європейського
енергетичного ринку, якщо необхідно створити єдиний внутрішній
ринок; беручи до уваги, що електроенергія є важливим компонентом
енергетичного балансу Співтовариства; Беручи до уваги, що створення внутрішнього енергетичного
ринку, і особливо, в галузі електроенергетики, повинне враховувати
завдання економічного та соціального складових, тобто, якщо
говорити конкретніше, гарантувати оптимальне забезпечення
електроенергією всіх громадян з усіх регіонів Співтовариства з
метою підвищення та гармонізації умов життя і створення умов для
подальшого розвитку, особливо в найменш сприятливих регіонах; Беручи до уваги, що енергетична політика, яка є одним з
найголовніших факторів створення внутрішнього ринку, повинна
ставити за мету не тільки скорочення видатків та розвиток
конкуренції, але й враховувати необхідність забезпечення
надійності постачання та сумісності методів виробництва
електроенергії зі завданнями захисту довколишнього середовища; Беручи до уваги, що при досягненні цієї мети необхідно
враховувати особливості електроенергетичного комплексу; Беручи до уваги, що кожного року зростають обсяги торгівлі
електроенергією між мережами високовольтних ліній електропередачі
Європи; беручи до уваги, що необхідно підвищити надійності
постачань електроенергії Європейського Співтовариства та зменшити
витрати за рахунок координації будівництва та експлуатації
міжсистемних зв'язків між енергосистемами, що вимагається для
такої торгівлі; Беручи до уваги, що обмін електроенергією між енергосистемами
на основі контрактів з мінімальним терміном на один рік є
настільки важливим, що вимагає систематичного інформування Комісії
про заплановані дії та їх економічні наслідки; Беручи до уваги, що можливо і бажано збільшити транзити
електроенергії між мережами, а також враховувати підвищення
надійності та якості постачання електроенергії; беручи до уваги,
що дослідження показують, що більш активне використання існуючих
енергосистем для транзиту електроенергії можу мінімізувати витрати
капіталовкладень та палива, необхідних для виробництва та передачі
електроенергії, та забезпечити оптимальне використання виробничих
потужностей та інфраструктури; Беручи до уваги, що все ще існують перешкоди для такої
торгівлі; беручи до уваги, що такі перешкоди, за винятком тих, що
пов'язані з технічними або технологічними особливостями мереж,
можуть бути зменшені завдяки здійсненню транзиту електроенергії
обов'язково через існуючі мережі та створенню адекватної системи
для моніторингу виконання такого зобов'язання; Беручи до уваги, що це зобов'язання та система моніторингу
стосуються транзиту електроенергії та розвитку торгівлі, яка
відповідає інтересам Співтовариства, тобто транзиту через
високовольтні мережі; Беручи до уваги, що умови контракту на транзит електроенергії
між мережами необхідно обговорювати безпосередньо з
відповідальними організаціями; беручи до уваги, що умови транзиту
повинні бути справедливими та не призводити, прямо або
опосередковано, до суперечки правилам конкуренції, прийнятим
Співтовариством; Беручи до уваги, що з метою сприяння укладанню угод на
транзит електроенергії, Комісія запроваджує процедуру погодження,
яка зобов'язуватиме надавати пояснення на запит однієї зі сторін,
однак результати процедури не матимуть законодавчої сили; Беручи до уваги, що існує необхідність наближення положень,
прийнятих державами-членами, які впливають на транзит
електроенергії; Беручи до уваги, що створення внутрішнього
електроенергетичного ринку стимулюватиме динамічний процес
інтеграції національних енергетичних мереж; беручи до уваги, що, в
цьому контексті, необхідно запровадити спеціальні програми та
заходи щодо розвитку інфраструктури для прискорення ефективних та
соціальних вигод, приєднуючи віддалені території та острови
Співтовариства до об'єднаної мережі; Беручи до уваги, що схема головних Європейських мереж,
торгівля через які має бути координована, виходить за географічну
територію, яка не співпадає з кордонами Співтовариства; беручи до
уваги, що існує очевидна перевага у співробітництві з третіми
країнами, які приєднані до європейської мережі,
ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Держави-члени вживають заходів, необхідних для забезпечення
транзиту електроенергії між окремими високовольтними мережами
відповідно до умов, встановлених в цій Директиві.
Стаття 2
1. Кожна угода про транспортування електроенергії, яка
відповідає нижче наведеним умовам, вважається транзитом
електроенергії між мережами, у значенні цієї Директиви, не
завдаючи шкоди будь-яким спеціальним угодам, укладеним між
Співтовариством і третіми країнами, якщо: (а) передача електроенергії здійснюється організацією або
організаціями, відповідальними в кожній державі-члені за
експлуатацію мережі високовольтних ліній електропередачі, за
винятком електророзподільних мереж, на території держави-члена, що
призводить до ефективної експлуатації європейських високовольтних
об'єднаних мереж;
(б) мережа походження або кінцевого отримання розташована на
території Співтовариства;
(в) транспортування здійснюється з перетинанням хоча б одного
національного кордону в межах Співтовариства.
2. Діяльність мереж високовольтних ліній електропередачі та
організацій, відповідальних за їх експлуатацію в державах-членах,
що перелічені в Додатку, регулюється цією Директивою. Перелік
організацій буде, за необхідністю, переглядатися та доповнюватися
Комісією після консультацій з державами-членами в контексті
завдань цієї Директиви та, зокрема, з урахуванням положень пункту
1 (а).
Стаття 3
1. Договори на транзит електроенергії через мережі передачі
обговорюються між організаціями, відповідальними за експлуатацію
відповідних мереж та якість наданих послуг, а також, за
необхідності, з національними організаціями держав-членів, які
відповідають за імпорт - експорт електроенергії. 2. Умови транзиту повинні, відповідно до положень Договору
( 994_017 ), бути не дискримінаційними та справедливими для всіх
зацікавлених сторін, не повинні містити несправедливих умов або
необгрунтованих обмежень, або ставити під загрозу надійність
постачання та якість послуг, зокрема, повинні в повній мірі
враховувати використання резервних виробничих потужностей та
найбільш ефективну експлуатацію існуючих систем. 3. Держави-члени вживають заходів, необхідних для
забезпечення виконання підпорядкованими їм організаціями,
включеними до переліку в Додатку, наступних умов: - повідомлення Комісії та відповідних національних органів
державної влади про будь-які заявки на транзит, пов'язаних з
контрактами на продаж електроенергії протягом мінімум року; - проведення переговорів стосовно умов транзиту
електроенергії, що вимагається; - інформувати Комісію та відповідні національні органи
державної влади про укладання контракту на транзит електроенергії; - інформувати Комісію та відповідні національні органи
державної влади про причини недосягнення домовленості щодо
укладання контракту протягом 12 місяців з дати отримання заявки. 4. Кожна відповідна організація може вимагати, щоб умови
транзиту погоджувалися органом, створеним і очолюваним Комісією, в
якому представлені організації, відповідальні за експлуатацію
мереж електропередачі.
Стаття 4
Якщо причини неукладання контракту на транзит виявляються
необгрунтованими або недостатніми, Комісія, що діє у відповідь на
скаргу органу, який вимагає, або за своєю власною ініціативою,
застосовує процедури, передбачені законодавством Співтовариства.
Стаття 5
Держави-члени вводять в дію закони, інструкції та
адміністративні положення для забезпечення виконання цієї
Директиви не пізніше 1 липня 1991 р. Вони, надалі, негайно
інформують про це Комісію.
Стаття 6
Цю Директиву адресовано державам - членам.
Здійснено в Люксембурзі 29 жовтня 1990 р.
Від імені Ради Президент
А. Батталія
Додаток
Перелік організацій та мереж електропередачі,
діяльність яких регулюється даною Директивою
Німеччина, об'єднані енергосистеми: Badenwerk AG; Bayernwerk AG; Berliner Kraft und Licht AG (Bewag) Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS) Hamburgische Elektrizitaetswerke (HEW) Preussen-Elektra AG (RWE) Energie AG Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG (VEW)
Бельгія: CPTE - Societe pour la coordination de la production et du
transport de l'Electricite - орган координації мереж
електропостачання
Данія: ELSAM - мережа комунального електропостачання (Ютланд) ELKRAFT - мережа комунального електропостачання (Сіленд)
Іспанія: Red Electrica de Espana S. A. - мережа комунального
електропостачання
Франція: Electricite de France - мережа комунального електропостачання
Греція: Dimysia Epichehrisi Ilektrismoe (DEI) - мережа комунального
електропостачання
Ірландія: Electricity Supply Board - мережа комунального
електропостачання
Італія: ENEL - мережа комунального електропостачання
Люксембург: CEGEDEL - мережа комунального електропостачання
Нідерланди: SEP - мережа комунального електропостачання
Португалія: EDP - мережа комунального електропостачання
Велика Британія: National Grid Company Scottish Power - мережі високовольтних ліній електропередачі Scottish Hydro-Electric - мережі високовольтних ліній
електропередачі Northern Ireland Electricity - мережі високовольтних ліній
електропередачі
Офіційний Журнал L 313, 13.11.1990 р., стор. 0030 - 0033
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору