Рекомендація Комісії 92/48/ЄЕС "Щодо страхових посередників" (укр/рос)
ЄЕС; Рекомендації, Вимоги, Міжнародний документ від 18.12.199192/48/ЄЕС
Документ 994_018, поточна редакція — Прийняття від 18.12.1991

                  Рекомендація Комісії 92/48/ЄЕС 
"Щодо страхових посередників"
(укр/рос)
від 18 грудня 1991 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статтю 155, Враховуючи, що страхові посередники є важливим фактором
поширення страхування в державах-членах; враховуючи, що створення
внутрішнього ринку призведе до розширення діапазону продуктів як
результату свободи надання послуг; враховуючи, що професійна
компетенція страхових посередників є важливою складовою захисту
інтересів власників страхових полісів і тих, хто має намір
застрахувати (-ся); враховуючи, що не всі держави-члени вимагають
наявності загальних, комерційних і професійних знань та навичок
для започаткування діяльності страхових посередників чи певних
категорій посередників; враховуючи, що такі знання є принципово
бажаними для всіх страхових посередників, і заходи для подальшого
зближення є необхідними; Враховуючи, що Директива Ради 77/92/ЄЕС1 ( 994_284 ) визначає
заходи для полегшення ефективного здійснення свободи здійснення
підприємницької діяльності та свободи надання послуг стосовно
започаткування та ведення діяльності страховими агентами і
брокерами, за відсутності взаємного визнання дипломів та
безпосереднього узгодження; враховуючи, що ці заходи мають
перехідний характер; _______________
1 OJ L 26, 31.1.1977, p. 14.
Враховуючи, що визначення точного рівня загальних,
комерційних та професійних знань, який вважатиметься достатнім для
гарантування належного інформування та надання належної допомоги
власникам страхових полісів та осіб, які бажають застрахувати
(-ся), з врахуванням відповідного типу посередника, залишено на
розсуд держав-членів чи, в деяких випадках, їх страхових
підприємств або визнаних професійних організацій, згідно з
Договором ЄЕС ( 994_017 ); Враховуючи, що бажаною також є дотримання відповідними
страховими посередниками професійних вимог стосовно страхування
професійної відповідальності, адекватності і належності;
враховуючи, що повинна існувати послідовність у нормах
Співтовариства, якими встановлюються вимоги до капіталу
посередників, які мають справу з коштами клієнтів при супроводі та
виконанні договорів страхування; Враховуючи, що доцільно прояснити визначення незалежності
страхових брокерів з огляду на застосування відповідних положень
Директиви Ради 90/619/ЄЕС2 ( 994_185 ) до страхових посередників; _______________
2 OJ L 330, 29.11.1990, p. 50.
Враховуючи, що компетентні страхові посередники повинні бути
зареєстровані в їхніх державах-членах, і така реєстрація повинна
бути умовою для започаткування та ведення посередницької
діяльності в страхуванні; враховуючи, що в центральних реєстрах
повинні бути розмежовані залежні та незалежні страхові
посередники; Враховуючи, що рекомендація, яка не є обов'язковою для
держав-членів, котрим вона адресована, у частині результатів, яких
необхідно досягти, але спонукає їх до співпраці на добровільних
засадах, має бути ефективним засобом, що забезпечуватиме
можливість прийняття відповідних положень у разі необхідності, ЦИМ РЕКОМЕНДУЄ:
1. державам-членам забезпечити відповідність страхових
посередників, що здійснюють підприємницьку діяльність на їх
території, професійним вимогам та реєстрації відповідно до
положень, що містяться у Додатку, який докладається; 2. державам-членам поінформувати Комісію протягом 36 місяців
з часу повідомлення цієї рекомендації про тексти основних законів,
підзаконних та адміністративних актів, які було прийнято, чи
заходи, яких було вжито у зв'язку з цією рекомендацією
професійними організаціями чи страховими компаніями, та
інформувати Комісію про будь-які подальші зміни в цій сфері.
Вчинено в Брюсселі, 18 грудня 1991 року.
За Комісію
Віце-Президент Леон Бріттен
Додаток
Професійні вимоги та реєстрація
страхових посередників
Стаття 1
Визначення
Для цілей цієї рекомендації: - "страховий посередник" є особою, яка започатковує чи веде
діяльність, визначену пунктами з 1 (a) по (c) статті 2 Директиви
77/92/ЄЕС ( 994_284 ), самостійно або як оплачуваний працівник.
Стаття 2
Сфера застосування
1. За відповідності пунктам 2 та 3, ця рекомендація
поширюється на всіх страхових посередників, визначених статтею 1. 2. Держави-члени не повинні застосовувати цю рекомендацію до
осіб, які надають послуги щодо страхування, які не вимагають
загальних чи спеціальних знань, і коли така страховка покриває
ризик знищення чи пошкодження товарів, які ця особа постачає, і
головна професійна діяльність якої інша, ніж надання консультацій
щодо страхування чи продаж страхових продуктів. 3. Керівництво компанії, яка започатковує та веде діяльність
у якості страхового посередника, повинне включати достатню
кількість осіб, які володіють загальними, комерційними і
професійними знаннями та навичками відповідно до пункту 2 статті
4. Державам-членам рекомендується спонукати такі компанії до
надання відповідної базової підготовки своїм працівникам, які
беруть участь в посередництві при поширенні страхових продуктів.
Стаття 3
Незалежність посередників
Особи, визначені в пункті 1(a) статті 2 Директиви 77/92/ЄЕС
( 994_284 ), розкривають інформацію: - особам, які мають намір застрахувати або перестрахувати
ризики, - про будь-які правові чи економічні зв'язки із страховою
компанією чи володіння акціями такої компанії або таких компаній,
які можуть вплинути на повну свободу вибору страхової компанії, і - компетентному органу, визначеному державами-членами, - про
масштаби діяльності з різними страховими компаніями за попередній
рік.
Стаття 4
Професійна компетентність
1. Започаткування та ведення діяльності страхового
посередника повинно відповідати професійним вимогам, викладеним у
пунктах з 2 по 5. 2. Страхові посередники повинні володіти загальними,
комерційними та професійними знаннями та навичками. Якщо потрібно,
держави-члени вимагають інший рівень знань та навичок від
категорії посередників, зазначених у статті 3. Рівень таких знань
та навичок визначається державами-членами. Такі рівні та їх
практичне застосування можуть також визначатись та відповідно
коригуватись визнаними державою-членом професійними організаціями. За умови здійснення нагляду державами-членами, такі рівні та
їхнє практичне застосування може також визначатись і підлягати
коригуванню страховою компанією, яка бере на себе відповідальність
за діяльність, яка ведеться категорією посередників, визначеною в
пункті 1 (b) статті Директиви 77/92/ЄЕС ( 994_284 ). 3. Страховий посередник повинен мати поліс страхування
професійної відповідальності чи іншу подібну гарантію щодо
відповідальності, що випливає з професійної недбалості, якщо
тільки таке страхування ще не надано страховою компанією чи іншою
організацією, найманим працівником якої він є чи від імені якої
він уповноважений діяти. 4. Страховий посередник повинен мати добру репутацію. Він не
може бути раніше оголошений банкрутом, якщо тільки його не було
реабілітовано відповідно до його національного законодавства. 5. Від страхових посередників, визначених в пункті 1 (a)
статті 2 Директиви 77/92/ЄЕС ( 994_284 ), можуть вимагати, щоб
вони мали належний фінансовий стан. Рівень і форма необхідного
капіталу визначаються державами-членами.
Стаття 5
Реєстрація
1. Страхові посередники, які відповідають професійним
вимогам, викладеним в пунктах з 2 по 5 статті 4, реєструються в
своїй державі-члені. Тільки зареєстрованим особам дозволяється
започатковувати та вести діяльність страхового посередника. 2. Кожна держава-член призначає компетентний орган для
ведення реєстру, згаданого в пункті 1. Професійні організації,
визнані державою-членом, також можуть вести реєстр, у випадку
призначення. У випадку, визначеному останнім підпунктом пункту 2
статті 4, такі реєстри можуть вести страхові компанії. Компетентні
органи держав-членів повинні мати доступ до реєстрів. 3. У тих випадках, коли існує єдиний центральний реєстр, у
ньому мають бути відображені розбіжності між залежними і
незалежними страховими посередниками. 4. Страхові посередники повинні інформувати громадськість про
факт своєї реєстрації.
Стаття 6
Санкції
1. В державах-членах мають існувати адекватні санкції і
заходи, які застосовуються до будь-якої особи, що веде діяльність
страхового посередника, не будучи зареєстрованою в такій якості в
державі-члені. 2. В державах-членах мають існувати адекватні санкції і
заходи щодо страхового посередника, який перестає відповідати
вимогам пунктів з 3 по 5 статті 4, включаючи можливість виключення
з реєстру.
Official Journal L 019, 28.01.1992, p. 0032-0033.
Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу
та перспективи адаптації законодавства України.
- Харків: Консум, 2002.
Рекомендации
Комиссии о страховых посредниках
от 18.12.91

Комиссия Европейских сообществ, Исходя из договора, учреждающего Европейское экономическое
сообщество ( 994_017 ) и, в частности, из положений статьи 155
этого договора, Учитывая, что страховые посредники играют важную роль в
функционировании страховой сети государств-членов; что, с
созданием внутреннего рынка, гамма страховых продуктов будет
постоянно расширяться в силу возможности свободного представления
услуг; что профессиональная компетентность страховых посредников
составляет существенный элемент защиты страхователей и
застрахованных; что все государства-члены не обусловливают
возможность доступа к страховой деятельности некоторых категорий
посредников наличием у них общих познаний и навыков, коммерческих
или профессиональных; что такие познания в принципе желательны для
всех страховых посредников и что необходимы меры, направленные на
получение ими необходимых знаний; Учитывая, что в условиях отсутствия взаимного признания
дипломов или возможностей согласованного решения по данному
вопросу в ближайшем будущем, директива 77/92/СЕЕ Совета (ОБ#1.26
от 31.1.1977, стр.14) устанавливает меры, имеющие целью действенно
способствовать тому, чтобы в своей деятельности страховые брокеры
и агенты свободно пользовались правом организации предприятия и
предоставления услуг на территории другой стороны; что эти меры
имеют временный характер; Учитывая, что заботу об определении точного уровня общих
познаний, коммерческих и профессиональных, рассматриваемых в
качестве достаточных для гарантирования страхователям и владельцам
полисов должного информирования и качества услуг, следует
предоставить государствам-членам или же, в определенных случаях,
признанным страховым предприятиям или профессиональным
организациям, при условии соблюдения норм договора об учреждении
ЕЭС, с учетом типа каждого посредника; Учитывая желательность того, чтобы страховые посредники, в
случае необходимости, удовлетворяли также требованиям о
страховании гражданской ответственности, равно как и о финансовой
репутации и отсутствии в прошлом банкротств; что следовало бы
обеспечить соответствие с нормами Сообщества, которыми установлены
требования к капиталу посредников, распоряжающихся средствами
клиентов, которым они помогают контролировать выполнение и самим
исполнять свои договора страхования; Учитывая, что следует внести ясность в определение понятия
независимости страховых брокеров в целях применения надлежащих
положений директивы 90/619/СЕЕ ( 994_185 ) (ОБ#1.330 от
29.11.1991, стр.50) Совета в отношении страховых посредников; Учитывая, что существует необходимость того, чтобы
компетентные страховые посредники были зарегистрированы в
государстве своего базирования и чтобы эта регистрация была
условием допуска к деятельности страхового посредника и к ее
осуществлению; что, в связи с такой централизованной регистрацией,
должно быть проведено разграничение между страховыми посредниками,
действующими в зависимом и независимом режиме; Учитывая, что рекомендация, которая не связывает
государства-члены, которым она адресована, обязательством тех или
иных конкретных результатов, однако требует их сотрудничества на
добровольной основе, должна представлять собой надежное средство,
способное дать возможность принятия соответствующих
законоположений. Разработала настоящую рекомендацию:
1. Государства-члены следят за тем, чтобы страховые
посредники, обосновавшиеся на их территории, отвечали
профессиональным требованиям и были зарегистрированы в
соответствии с положениями, содержащимися в приложении. 2. Государства-члены сообщают в Комиссию в течение 36
месяцев, начиная со дня получения официального уведомления о
настоящей рекомендации, тексты основных положений национального
законодательства, принимаемых ими, или информирует о мерах,
принятых профессиональными организациями или страховыми
предприятиями, как следствие выполнения настоящей рекомендации, и
уведомляет Комиссию о всех вероятных последующих изменениях в этой
области.
Совершено в Брюсселе, 18 декабря 1991 г. N 92/48/cee
За Комиссию
Леон Бриттен
Вице-президент
Приложение
Профессиональные требования к страховым посредникам
и их регистрация
Статья 1
Определения
Согласно настоящей директиве под страховым посредником
подразумевается любое лицо, получившее доступ к деятельности,
определенной в пунктах 1 а) - с) статьи 2 директивы 77/92/СЕЕ, или
осуществляющее такую деятельность в качестве независимого лица или
же лица, работающего по найму.
Статья 2
Сфера применения
1. При условии соблюдения пунктов 2 и 3, настоящая директива
применяется в отношении всех страховых посредников по смыслу
статьи 1. 2. Государства-члены не обязаны применять настоящую
рекомендацию в отношении лиц, которые занимаются таким видом
страхования, который не требует никаких общих или особых познаний
и который покрывает риск потери товаров, которые они продают, или
риск ущерба названным товарам, если только основной
профессиональной деятельностью этого лица не являются консультации
по вопросам страхования или же оказание страховых услуг. 3. Орган управления предприятия, получившего доступ к
деятельности страхового посредника и осуществляющего его, состоит
из достаточного числа лиц, обладающих общими познаниями и
навыками, коммерческими или профессиональными, требуемыми в
соответствии с пунктом 2 статьи 4. Государствам-членам рекомендуется побуждать такие предприятия
к организации базовой подготовки по данному вопросу для своих
работников, участвующих в страховом посредничестве.
Статья 3
Независимый статус посредников
Лица, упомянутые в пункте 1 а) статьи 2 директивы 77/92/СЕЕ
уведомляют: - страхователей и перестрахователей о любой прямой
юридической или экономической связи с каким-либо страховым
предприятием и о любом виде участия в таком предприятии, способном
влиять на их свободу выбора любого страхового предприятия, - компетентный орган, образованный государством-членом, о
распределении своих операций среди различных страховых предприятий
за предыдущий год.
Статья 4
Профессиональная компетентность
1. Доступ к деятельности страхового посредника и ее
осуществление ставится в зависимость от наличия профессиональной
компетентности, предусматриваемой пунктами 2-5. 2. Страховые посредники обладают общими познаниями и
навыками, коммерческими или профессиональными. В случае
необходимости государства-члены могут потребовать наличия иного
уровня познаний и навыков для категории посредников, указанной в
статье 3. Уровень этих познаний и навыков определяется
государствами-членами. Эти уровни и их применение могут также
определяться и изменяться профессиональными организациями,
признанными государством-членом. Находясь под надзором со стороны
государств-членов, эти уровни и их практическое применение могут
определяться и изменяться страховым предприятием, принявшим на
себя ответственность и обязательства, вытекающие из деятельности,
осуществляемой категорией посредников, указанной в пункте 1 b)
статьи 2 директивы 77/92/СЕЕ. 3. Страховые посредники имеют страховое покрытие
профессиональной ответственности или любой иной эквивалентный вид
гарантии, если только такое покрытие уже не обеспечено
предприятием, страховым или нет, на которое они работают или от
имени которого они уполномочены действовать. 4. Страховые посредники имеют безупречную финансовую
репутацию. Они никогда не объявлялись банкротами, а если и
объявлялись, то впоследствии были реабилитированы в соответствии с
нормами национального законодательства. 5. Страховые посредники по смыслу пункта 1 а) статьи 2
директивы 77/92/СЕЕ могут быть обязаны иметь достаточные
финансовые возможности. Размеры и форма капитала определяется
государствами-членами.
Статья 5
Регистрация
1. Страховые посредники, удовлетворяющие профессиональным
требованиям, предусмотренным пунктами 2-5 статьи 4, регистрируются
в своем государстве-члене. Только прошедшие регистрацию лица могут
иметь доступ к деятельности страхового посредника и осуществлять
ее. 2. Каждое государство-член создает компетентный орган для
управления системой регистрации, указанной в пункте 1.
Профессиональным организациям, признанным государством-членом,
также может поручаться управление вышеназванной системой. В
случаях, упомянутых в последнем абзаце пункта 2 статьи 4,
регистрация может также проводиться одним их страховых
предприятий. В любом случае, компетентные органы государств-членов
имеют доступ к регистрации. 3. Там, где регистрация производится в централизованном
порядке, проводится различие между страховыми посредниками,
работающими в независимом и зависимом режиме. 4. Страховые посредники оповещают общественность о факте
своей регистрации.
Статья 6
Санкции
1. Государствами-членами предусмотрены соответствующие
санкции и меры в отношении любого лица, осуществляющего
деятельность страхового посредника и не прошедшего регистрацию в
одном из государств-членов. 2. Государствами-членами предусмотрены соответствующие меры в
отношении зарегистрированного страхового посредника, который более
не удовлетворяет требованиям, указанным в пунктах 3-5 статьи 4,
включая возможность исключения его из регистрационного списка.вгору