Рішення № 1/2018 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року
Рада асоціації України та ЄС; Рішення, Міжнародний документ від 14.05.20181/2018
Документ 994_001-18, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2018

РІШЕННЯ № 1/2018
Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року

Оновлення Додатку XXI до Глави 8 "Державні закупівлі" Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію і надання позитивного висновку стосовно Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти")

Комітет асоціації у торговельному складі,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, (далі - Угода), зокрема Статтю 149, Статтю 153 та Статтю 463,

Оскільки:

(1) У відповідності до Статті 486 Угоди, частини Угоди, включаючи положення щодо публічних закупівель, застосовуються станом на 1 січня 2016.

(2) Стаття 149 Угоди передбачає, що порогові значення для договорів публічних закупівель, зазначені у Додатку XXI-P повинні регулярно переглядатись, починаючи із першого звітного року після вступу в силу цієї Угоди, що має бути затверджуватись рішенням Комітету асоціації у торговельному складі, як встановлено у Статті 465(4) Угоди.

(3) Стаття 153 Угоди передбачає, що Україна повинна забезпечити поступове наближення до відповідного законодавства acquis ЄС у сфері публічних закупівель, згідно з графіком, зазначеним у Додатку XXI Угоди.

(4) Деякі акти Союзу, перелічені у Додатку XXI Угоди, були змінені, втратили чинність або були замінені новими актами Союзу після парафування Угоди 30 березня 2012 року. Зокрема, Союзом було прийнято та повідомлено Україну щодо наступних актів:

(а) Директива 2014/23/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу-2;

(б) Директива 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу-3;

(в) Директива 2014/25/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу-4;

(5) Вищенаведені Директиви внесли зміни в порогові значення для договорів публічних закупівель, зазначені у Додатку XXI-P, які згодом були змінені делегованими регламентами Комісії (ЄС) 2015/2170-5, (ЄС) 2015/2171-6 та (ЄС) 2015/2172-7, відповідно.

__________
-1 Офіційний вісник ЄС L 161, 29.5.2014, р. 3.
-2 Директива 2014/23/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 року про укладення договорів концесії (Офіційний вісник ЄС L 94, 28.3.2014, ст. 1).
-3 Директива 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄС (Офіційний вісник ЄС L 94, 28.3.2014, ст. 65).
-4 Директива 2014/25/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 року щодо здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових послуг, яка скасовує Директиву 2004/17/EC (Офіційний вісник ЄС L 94, 28.3.2014, ст. 243).
-5 Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2015/2170 від 24 листопада 2015 року було внесено зміни до Ди рективи 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу у відповідності до порогів, що мають з астосовуватись до процедур присудження контрактів (Офіційний вісник ЄС L 307, 25.11.2015,  ст. 5).
-6 Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2015/2171 від 24 листопада 2015 року було внесено зміни до Директиви 2014/25/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу у відповідності до порогів, що мають застосовуватись до процедур присудження контрактів (Офіційний вісник ЄС L 307, 25.11.2015, ст. 7).
-7 Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2015/2172 від 24 листопада 2015 року було внесено зміни до Директиви 2014/23/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу у відповідності до порогів, що мають застосовуватись до процедур присудження контрактів (Офіційний вісник ЄС L 307, 25.11.2015, ст. 9).

(6) Стаття 463(3) Угоди передбачає, що Рада асоціації має повноваження оновляти чи вносити зміни до Додатків до Угоди.

(7) Важливо оновити Додаток XXI до Угоди з метою відображення змін до acquis ЄС, що наведено у зазначеному Додатку, відповідно до статей 149, 153 та 463 Угоди.

(8) Нові положення acquis ЄС щодо публічних закупівель мають іншу структуру. Доцільним є відобразити таку структуру у Додатку XXI. З метою уникнення подвійного трактування, Додаток XXI повинен бути оновлений в цілому та замінений оновленим Додатком, який міститься у додатках до цього Рішення. Крім цього, доречно буде взяти до уваги прогрес України у процесі наближення національного законодавства до acquis ЄС.

(9) Стаття 465(2) Угоди визначає, що Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації у торговельному складі будь-які свої повноваження, включаючи повноваження приймати обов'язкові до виконання рішення.

(10) Рада асоціації Україна-ЄС у своєму Рішенні № 3/2014-1 від 15 грудня 2014 року уповноважила Комітет асоціації у торговельному складі оновлювати чи вносити зміни в додатки, пов'язані з питаннями торгівлі.

__________
-1 Рішення № 3/2014 Ради асоціації Україна-ЄС від 15 грудня 2014 року щодо делегування деяких повноважень Ради асоціації Комітету асоціації у торговельному складі [2015/980] (Офіційний вісник ЄС L 158, 24.6.2015, ст. 4).

(11) Стаття 152(1) Угоди встановлює, що Україна подає до Комітету асоціації у торговельному складі комплексну "дорожню карту" з метою імплементації законодавства у сфері публічних закупівель з часовими графіками та ключовими поетапними результатами, що повинні включати всі реформи стосовно адаптації законодавства до acquis ЄС.

(12) Стаття 152(3) встановлює, що позитивний висновок Комітету асоціації у торговельному складі є необхідним для того, щоб комплексна "дорожня карта" набула статусу нормативного документу для процесу імплементації, а саме для наближення законодавства у сфері публічних закупівель до acquis ЄС.

(13) Таким чином, Комітету асоціації у торговельному складі доречно прийняти рішення щодо надання позитивного висновку стосовно комплексної "дорожньої карти".

ПРИЙНЯВ ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Додаток XXI до Глави 8 "Державні закупівлі" Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінити оновленою версією Додатка, який прикріплений до цього Рішення.

Стаття 2

Надати позитивний висновок комплексній "дорожній карті", а саме Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожній карті"), схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, що була прийнята Урядом України 24 лютого 2016 року.

Стаття 3

Це рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Підписано     (підпис)     Н. МИКОЛЬСЬКА


 

Для Комітету асоціації
у торговельному складі


 

Голова

 

Секретарі

від України

(підпис)       О. РОЖНОВ


від ЄС

(підпис)       Cristian Frigaard RASMUSSEN

ДОДАТОК XXI-A ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ІНДИКАТИВНИЙ ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ

Етап

 

Індикативний проміжок часу

Доступ до ринку, що надається Європейському Союзу з боку України

Доступ до ринку, що надається Україні з боку Європейського Союзу

 

1

Імплементація статей 150 (2) та 151
Впровадження інституційної реформи згідно статті 150(2)

6 місяців з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для центральних органів влади

Контракти на поставку товарів для центральних органів влади

 

2

Наближення та імплементація базових елементів Директиви № 2014/24/ЄС та Директиви № 89/665/ЄЕС

3 роки з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для державних, регіональних та місцевих органів влади та організацій публічного права

Контракти на поставку товарів для державних, регіональних та місцевих органів влади та організацій публічного права

Додатки XXI-B та XXI-C

3

Наближення та імплементація базових елементів Директиви № 2014/25/ЄС і Директиви № 92/13/ЄЕС

4 роки з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Контракти на поставку товарів для всіх замовників

Додатки XXI-D та XXI-E

4

Наближення та імплементація інших елементів Директиви № 2014/24/ЄС і Директиви № 2014/23/ЄС

6 років з дати набрання чинності Угодою

Контракти на надання послуг і виконання робіт та концесійні договори всіх замовників

Контракти на надання послуг і виконання робіт та концесійні договори всіх замовників

Додатки XXI-F, XXI-G, та XXI-H

5

Наближення та імплементація інших елементів Директиви № 2014/25/ЄС

8 років з дати набрання чинності Угодою

Контракти на надання послуг і виконання робіт для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Контракти на надання послуг і виконання робіт для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Додатки XXI-I та XXI-J

ДОДАТОК XXI-B ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/24/ЄС
від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі
(ЕТАП 2)

РОЗДІЛ I
Сфера застосування, визначення та загальні принципи

ГЛАВА I
Сфера застосування та визначення
Розділ 1 Предмет і визначення


Стаття 1

Предмет і сфера застосування пункти 1, 2, 5 і 6


Стаття 2

Визначення, параграф 1 (пункти: (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (18), (19), (20), (22), (23), (24))


Стаття 3

Змішана закупівля

Розділ 2 Пороги


Стаття 4

Порогові значення


Стаття 5

Методи розрахунку очікуваної вартості закупівель

Розділ 3 Виключення


Стаття 7

Контракти в сферах водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг


Стаття 8

Спеціальні виключення у сфері електронних телекомунікацій


Стаття 9

Державні контракти та конкурси проектів, організовані згідно міжнародних правил


Стаття 10

Конкретні виключення для контрактів на обслуговування


Стаття 11

Контракти на послуги, укладені на підставі

виняткового права


Стаття 12

Державні контракти між установами державного сектора

Розділ 4 Особливі ситуації
Підрозділ 1 Субсидовані контракти і науково-дослідні послуги


Стаття 13

Контракти субсидовані замовниками


Стаття 14

Науково-дослідні послуги

Підрозділ 2 Закупівлі, які стосуються аспектів оборони та безпеки


Стаття 15

Оборона і безпека


Стаття 16

Змішані закупівлі які стосуються оборони та безпеки


Стаття 17

Державні контракти та конкурси проектів, які стосуються аспектів оборони та безпеки і присуджуються або організовані відповідно до міжнародних правил

ГЛАВА II Загальні правила


Стаття 18

Принципи закупівель


Стаття 19

Суб'єкти господарювання


Стаття 21

Конфіденційність


Стаття 22

Правила щодо комунікації: пункти 2-6


Стаття 23

Номенклатури


Стаття 24

Конфлікт інтересів

РОЗДІЛ II Правила щодо державних контрактів

ГЛАВА 1 - Процедури


Стаття 26

Вибір процедур: пункти 1, 2, перший варіант пункту 4, 5, 6


Стаття 27

Відкрита процедура


Стаття 28

Процедура з обмеженнями


Стаття 29

Переговорна процедура закупівлі


Стаття 32

Використання переговорної процедури без попереднього опублікування

ГЛАВА III Проведення процедури
Розділ 1 Підготовка


Стаття 40

Попередні ринкові консультації


Стаття 41

Попереднє залучення кандидатів або учасників конкурсних торгів


Стаття 42

Технічні специфікації


Стаття 43

Маркування


Стаття 44

Протоколи випробувань, сертифікація та інші засоби підтвердження


Стаття 45

Варіанти


Стаття 46

Розподіл контрактів на лоти


Стаття 47

Встановлення термінів

Розділ 2 Публікація і прозорість


Стаття 48

Попереднє інформаційне повідомлення


Стаття 49

Контрактне повідомлення


Стаття 50

Повідомлення про присудження контракту (пункти 1 та 4)


Стаття 53

Документи щодо закупівель в електронному вигляді


Стаття 54

Запрошення кандидатів


Стаття 55

Інформування кандидатів та учасників торгів

Розділ 3 Вибір учасників і присудження контрактів


Стаття 56

Загальні принципи

Підрозділ 1 Критерії якісного відбору


Стаття 57

Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі


Стаття 58

Критерії відбору


Стаття 59

Єдиний європейський документ із закупівель: пункт 1 mutatis mutandis; пункт 4


Стаття 60

Засоби підтвердження


Стаття 62

Стандарти забезпечення якості та стандарти екологічного менеджменту: пункт 1 та 2


Стаття 62

Залучення потужностей інших організацій

Підрозділ 2 Скорочення числа кандидатів, конкурсних пропозицій і рішень


Стаття 65

Скорочення числа кандидатів, кваліфікованих іншим чином, яких запрошують для участі у конкурсі


Стаття 66

Скорочення числа конкурсних пропозицій і рішень

Підрозділ 3 Присудження контракту


Стаття 67

Критерії присудження контракту


Стаття 68

Врахування витрат протягом життєвого циклу: пункти 1 і 2


Стаття 69

Аномально низькі конкурсні пропозиції: пункти з 1 по 4

ГЛАВА IV Виконання контракту


Стаття 70

Умови виконання контрактів


Стаття 71

Укладання контрактів з субпідрядниками


Стаття 72

Зміни до контрактів протягом терміну їх дії


Стаття 73

Припинення контрактів

РОЗДІЛ III СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ЗАКУПІВЕЛЬ

ГЛАВА I Соціальні та інші специфічні послуги


Стаття 74

Присудження контрактів для соціальних та інших специфічних послуг


Стаття 75

Публікація повідомлень


Стаття 76

Принципи присудження контрактів

ДОДАТКИ


Додаток II

Список заходів, зазначених у пункті 6 (a) статті 2 (1)


Додаток III

Список товарів, зазначених у статті 4 (b) щодо контрактів, присуджуваних замовниками в області оборони


Додаток IV

Вимоги до інструментів і приладів для отримання конкурсних пропозицій, заявок на участь, а також планів та проектів на конкурс проектів в електронному вигляді


Додаток V

Інформація, яка повинна міститись у текстах повідомленьЧастина A:

Інформація, яка повинна міститись у повідомленнях при публікації попереднього інформаційного повідомлення на профілі покупцяЧастина B:

Інформація, яка повинна міститись у попередньому інформаційному повідомленні (як зазначено в статті 48)Частина C:

Інформація, яка повинна бути включена до контрактного повідомлення (як зазначено в статті 49)Частина D:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлення про присудження контракту (як зазначено в статті 50)Частина G:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлень про зміни до контракту протягом строку його дії (як зазначено в статті 72 (1))Частина H:

Інформація, яка повинна бути включена до контрактного повідомлення на надання соціальних та інших специфічних послуг (як зазначено в статті 75 (1))Частина I:

Інформація, яка повинна бути включена до попереднього інформаційного повідомлення про надання соціальних та інших специфічних послуг (як зазначено в статті 75 (1))Частина J:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлень про присудження контрактів на надання соціальних та інших специфічних послуг (як зазначено в статті 75 (2))


Додаток VII

Визначення деяких технічних специфікацій


Додаток IX

Зміст запрошень на подання конкурсної пропозиції, на участь у конкурсному діалозі, або для підтвердження зацікавленості, передбачених у статті 54


Додаток X

Перелік міжнародних соціальних та екологічних конвенцій, зазначених у статті 18 (2)


Додаток XII

Засоби підтвердження критеріїв вибору


Додаток XIV

Послуги, зазначені у статті 74

ДОДАТОК XXI-C ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 року
про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень про застосування процедур перевірки присудження контрактів на державні поставки та виконання державних робіт (далі - Директива № 89/665/ЄЕС)
ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 року, що вносить зміни до Директиви Ради № 89/665/ЄЕС та № 92/13/ЄЕС щодо підвищення ефективності процедури розгляду, що стосуються державних контрактів (далі - Директиви № 2007/66/ЄС) та Директиви 2014/23/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 26 лютого 2014 про присудження концесійних договорів
(Директива 2014/23/ЄС)
(ЕТАП 2)

Стаття 1

Сфера та доступність процедур оскарження рішень

Стаття 2

Вимоги до процедур оскарження

Стаття 2a

Період мораторію на укладення контракту

Стаття 2b

Виключення із періоду мораторію
Пункт (б) в першому абзаці статті 2b

Стаття 2c

Часові рамки для застосування процедури оскарження

Стаття 2d

Нікчемність контракту
Пункт 1(b)
Пункти 2 та 3

Стаття 2e

Порушення вимог Директиви та альтернативні санкції

Стаття 2f

Часові рамки

ДОДАТОК XXI-D ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/25/ЄС
від 26 лютого 2014 року про закупівлі суб'єктів, що діють у сферах водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг
(ЕТАП 3)

РОЗДІЛ I
Сфера охоплення, визначення та загальні принципи

ГЛАВА I
Предмет та визначення


Стаття 1

Предмет та сфера охоплення 1, 2, 5 та 6


Стаття 2

Визначення: точки від 1 до 9, від 13 до 16 і від 18 до 20


Стаття 3

Державні замовники (пункт 1 та 4)


Стаття 4

Організації-замовники (пункт 1 та 3)


Стаття 5

Змішані закупівлі, що стосуються того самого виду діяльності


Стаття 6

Закупівлі, що стосуються кількох видів діяльності

ГЛАВА II
Види діяльності


Стаття 7

Загальні положення


Стаття 8

Газо- та теплопостачання


Стаття 9

Електропостачання


Стаття 10

Водопостачання


Стаття 11

Послуги з перевезення


Стаття 12

Порти та аеропорти


Стаття 13

Поштові послуги


Стаття 14

Видобування нафти й газу та розвідка на вугілля чи інші види твердого палива або їх видобування

ГЛАВА III
Сфера застосування

Секція 1 Порогові значення


Стаття 15

Порогові суми


Стаття 16

Способи розрахунку оціночної вартості закупівель: пункти 1-4 і 7-14

Секція 2 Контракти та конкурси на розробку проектів, що виключаються; спеціальні положення для закупівель, пов'язаних з потребами безпеки і оборони

Підсекція 1 Виключення, застосовні до усіх організацій-замовників, та спеціальні виключення для водогосподарського та енергетичного секторів


Стаття 18

Контракти, що укладаються для потреб перепродажу або здачі в оренду третім сторонам


Стаття 19

Контракти, що укладаються, та конкурси на розробку проектів, що організуються для інших потреб, аніж здійснення виду діяльності, що входить до сфери охоплення цієї Директиви, або для здійснення такого виду діяльності у третій країні: пункт 1


Стаття 20

Контракти, що укладаються, та конкурси на розробку проектів, що організуються відповідно до міжнародних правил


Стаття 21

Виключення для контрактів на надання послуг


Стаття 22

Контракти на надання послуг, що укладаються на основі ексклюзивних прав


Стаття 23

Контракти на закупівлю води та на постачання енергії або на закупівлю паливних матеріалів для потреб виробництва енергії, що укладаються певними організаціями-замовниками

Підсекція 2 Закупівлі, що включають в себе аспекти безпеки й оборони


Стаття 24

Безпека та оборона


Стаття 25

Змішані закупівлі, що стосуються того самого виду діяльності та включають в себе аспекти безпеки або оборони


Стаття 26

Закупівлі, що стосуються кількох видів діяльності та включають в себе аспект безпеки або оборони


Стаття 27

Контракти, що укладаються відповідно до міжнародних правил, та конкурси на розробку проектів, що організуються відповідно до них, які включають в себе аспекти безпеки або оборони

Підсекція 3 Особливі відносини (співпраця, афілійовані підприємства та спільні підприємства)


Стаття 28

Контракти, що укладаються між державними замовниками


Стаття 29

Контракти, що укладаються з афілійованим підприємством


Стаття 30

Контракти, що укладаються зі спільним підприємством або з організацією-замовником, що входить до складу спільного підприємства

Підрозділ 4 - Особливі ситуації


Стаття 32

Послуги у сфері науково-дослідної та проектної діяльності

ГЛАВА IV
Загальні принципи


Стаття 36

Принципи закупівель


Стаття 37

Суб'єкти господарювання


Стаття 39

Конфіденційність


Стаття 40

Правила, що застосовуються до комунікації


Стаття 41

Номенклатура


Стаття 42

Конфлікт інтересів

РОЗДІЛ II

ГЛАВА I
Процедури


Стаття 44

Вибір процедур: пункти 1, 2 і 4


Стаття 45

Відкрита процедура


Стаття 46

Закрита процедура (з обмеженою участю)


Стаття 47

Договірні процедури з попереднім оголошенням тендеру


Стаття 50

Використання договірних процедур без попереднього оголошення тендеру: від a до iвгору