Конвенція про обов'язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден N 16 (укр/рос)
Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 25.10.192116
Документ 993_138, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.02.2006, підстава - 993_519

              Конвенція 
про обов'язковий медичний огляд дітей та підлітків,
зайнятих на борту суден
N 16 (укр/рос)
Статус Конвенції див. ( 993_344 )
{ Конвенцію переглянуто Конвенцією ( 993_519 )
від 23.02.2006 }

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 25 жовтня 1921 року на свою третю сесію, постановивши ухвалити ряд пропозицій стосовно обов'язкового
медичного огляду дітей та підлітків, зайнятих на борту суден, що є
частиною восьмого пункту порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції, ухвалює нижченаведену Конвенцію, яка називатиметься
Конвенцією 1921 року про медичний огляд підлітків на борту суден і
яка підлягає ратифікації членами Міжнародної організації праці
відповідно до положень Статуту Міжнародної організації праці
( 993_154 ):
Стаття 1
Відповідно до мети цієї Конвенції термін "судно" означає всі
кораблі або судна будь-якого типу, зайняті у морському
судноплавстві, незалежно від того, чи є вони державною чи
приватною власністю, за винятком військових кораблів.
Стаття 2
Використання праці дитини або підлітка молодшого, ніж
вісімнадцять років, віку на будь-якому судні, крім суден, на яких
зайняті лише члени однієї родини, має обумовлюватися наданням
довідки про медичний огляд, яка підтверджує їхню придатність до
такої роботи, що підписана лікарем, уповноваженим на це
компетентним органом влади.
Стаття 3
Тривале використання праці дитини або підлітка на роботі в
морі має бути обумовлене регулярним повторенням не рідше ніж один
раз на рік медичного огляду і видачі після цього огляду нової
довідки про медичний огляд, яка підтверджує придатність до такої
роботи. Якщо термін довідки про медичний огляд закінчується під
час перебування судна у плаванні, вона лишається дійсною до
закінчення цього плавання.
Стаття 4
У невідкладних випадках компетентні органи влади можуть
дозволити підлітку молодшого, ніж вісімнадцять років, віку
піднятися на борт судна без проходження огляду, передбаченого у
статтях 2 і 3 цієї Конвенції, однак за умови, що такий огляд буде
проведено у першому ж порту, до якого зайде судно.
Стаття 5
Офіційні документи про ратифікацію цієї Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації відповідно до положень Статуту Міжнародної організації
праці ( 993_154 ).
Стаття 6
1. Ця Конвенція набуває чинності як тільки Генеральний
директор зареєструє документи про ратифікацію від двох членів
Міжнародної організації праці. 2. Вона зв'язує тільки тих членів Організації, чиї документи
про ратифікацію зареєстровано в Міжнародному бюро праці. 3. Надалі ця Конвенція набуває чинності відносно кожного
члена Організації в день реєстрації його документа про ратифікацію
в Міжнародному бюро праці.
Стаття 7
Як тільки в Міжнародному бюро праці буде зареєстровано
документи про ратифікацію від двох членів Міжнародної організації
праці, Генеральний директор Міжнародної організації праці сповіщає
про це всіх членів Міжнародної організації праці. Він також
сповіщає їх про реєстрацію всіх документів про ратифікацію,
отриманих ним згодом від інших членів Організації.
Стаття 8
З урахуванням положень статті 6, кожний член Організації,
який ратифікував цю Конвенцію, погоджується надати чинності
положенням статей 1, 2, 3 і 4 не пізніше ніж 1 січня 1924 року і
вживати заходів, потрібних для їх ефективного здійснення.
Стаття 9
Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
зобов'язується застосовувати її до своїх колоній, володінь та
протекторатів відповідно до положень статті 35 Статуту Міжнародної
організації праці ( 993_154 ).
Стаття 10
Будь-який член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
може після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набула чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці і
зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію в Міжнародному бюро праці.
Стаття 11
Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.
Стаття 12
Французький та англійський тексти цієї Конвенції мають
однакову силу.
Дата набуття чинності: 20 листопада 1922 року.
Конвенції та рекомендації, ухвалені
Міжнародною організацією праці
1919-1964, Том I
Міжнародне бюро праці, Женева
Конвенция
о обязательном медицинском освидетельствовании детей
и подростков, занятых на борту судов
N 16

Официальный перевод
Генеральная Конференция Международной Организации Труда,
созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро
Труда и собравшаяся 25 октября 1921 года на свою третью сессию, постановив принять ряд предложений об обязательном
медицинском освидетельствовании детей и подростков, занятых на
борту судов, что является частью восьмого пункта повестки дня
сессии, решив придать этим предложениям форму международной
конвенции, принимает нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться
Конвенцией 1921 года о медицинском освидетельствовании подростков
на борту судов и которая подлежит ратификации Членами
Международной Организации Труда в соответствии с положениями
Устава Международной Организации Труда ( 993_154 ):
Статья 1
В целях настоящей Конвенции термин "судно" означает все
корабли и суда любого характера, занятые в морском судоходстве,
независимо от того, являются ли они государственной или частной
собственностью, за исключением военных кораблей.
Статья 2
Использование труда ребенка или подростка моложе восемнадцати
лет на любом судне, кроме судов, на которой заняты члены лишь
одной семьи, должно ставиться в зависимость от представления
справки о медицинском освидетельствовании, подтверждающей его
пригодность к такой работе, подписанной врачом, уполномоченным на
это компетентным органом власти.
Статья 3
Длительное использование труда ребенка или подростка на
работе в море должно быть поставлено в зависимость от регулярного
повторения не реже одного раза в год такого медицинского
освидетельствования и выдачи, после такого освидетельствования,
новой справки о медицинском освидетельствовании, подтверждающей
пригодность к такой работе. Если срок справки о медицинском
освидетельствовании истекает во время нахождения судна в плавании,
она остается в силе до окончания этого плавания.
Статья 4
В неотложных случаях компетентные власти могут разрешить
подростку моложе восемнадцати лет подняться на борт без
прохождения освидетельствования, предусмотренного в статьях 2 и 3
настоящей Конвенции, однако при условии, что такое
освидетельствование будет произведено в первом же порту, в который
зайдет судно.
Статья 5
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации в соответствии с положениями Устава Международной
Организации Труда ( 993_154 ).
Статья 6
1. Настоящая Конвенция вступает в силу, как только
Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации двух
Членов Международной Организации Труда. 2. Она связывает только тех Членов Организации, чьи документы
о ратификации зарегистрированы в Международном Бюро Труда. 3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в
отношении каждого Члена Организации в день регистрации его
документа о ратификации в Международном Бюро Труда.
Статья 7
Как только в Международном Бюро Труда зарегистрированы
документы о ратификации двух Членов Международной Организации
Труда, Генеральный Директор Международной Организации Труда
извещает об этом всех Членов Международной Организации Труда. Он
также извещает их о регистрации всех документов о ратификации,
полученных им впоследствии от других Членов Организации.
Статья 8
С учетом положений статьи 6, каждый Член Организации,
ратифицировавший настоящую Конвенцию, соглашается ввести в
действие положения статей 1, 2, 3 и 4 не позднее 1 января 1924
года и принимать меры, необходимые для их эффективного
осуществления.
Статья 9
Каждый Член Международной Организации Труда, ратифицирующий
настоящую Конвенцию, обязуется применять ее к своим колониям,
владениям и протекторатам в соответствии с положениями статьи 35
Устава Международной Организации Труда ( 993_154 ).
Статья 10
Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по истечении десятилетнего периода с момента ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта о денонсации, направленного Генеральному Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации в
Международном Бюро Труда.
Статья 11
Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда считает это необходимым, он представляет Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
Статья 12
Французский и английский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
Дата вступления в силу: 20 ноября 1922 года.
Конвенции и рекомендации МОТ,
Женева, 1991 год, Том 1.вгору