Документ 993-2007-п, попередня редакція — Редакція від 17.07.2012, підстава - 613-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2007 р. № 993
Київ

Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 613 від 11.07.2012}

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. № 993

ПОРЯДОК
залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування

{У тексті Порядку слово “Комісія” в усіх відмінках замінено словом “НКРЗІ” згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування.

2. Наведені нижче терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

витрати з конверсії - витрати, пов'язані із здійсненням заходів з конверсії;

договір конверсії - договір про проведення конверсії, що укладається ініціатором та суб'єктом конверсії;

ініціатор конверсії - користувач (претендент на користування), група користувачів (група претендентів на користування) радіочастотним ресурсом України, в інтересах якого проводиться конверсія;

суб'єкт конверсії - користувач радіочастотного ресурсу, який застосовує радіотехнологію, щодо якої здійснюються заходи з конверсії у певних смугах радіочастот;

план конверсії - план заходів з вивільнення смуги радіочастот, що підлягає конверсії, від радіоелектронних засобів діючої радіотехнології для впровадження перспективної радіотехнології або подальшого розвитку іншої діючої радіотехнології.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про радіочастотний ресурс України".

3. Дія цього Порядку поширюється на діяльність НКРЗІ, центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку, Міноборони, загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу у смугах радіочастот загального користування, а також на суб'єктів господарювання, що мають намір користуватися радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот загального користування.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}

4. Конверсія проводиться відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815, з метою вивільнення у визначеному регіоні (регіонах) певної смуги радіочастот від радіоелектронних засобів діючої радіотехнології для впровадження перспективної радіотехнології чи подальшого розвитку іншої діючої радіотехнології за рішенням НКРЗІ та з укладенням договору конверсії.

5. У разі коли конверсії підлягає смуга радіочастот, на яку видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом (далі - ліцензія) здійснюється на умовах конкурсу або тендеру (далі - конкурс), переможець конкурсу є ініціатором конверсії.

Якщо конверсії підлягає смуга радіочастот, видача ліцензії на яку здійснюється без проведення конкурсу, ініціатором конверсії є суб'єкт господарювання, який подав заяву про видачу ліцензії і погодився на її отримання за умови проведення конверсії заявленої смуги радіочастот.

6. Порядок та умови проведення конкурсу встановлює НКРЗІ.

7. Фінансування витрат з конверсії здійснюється за рахунок її ініціатора.

8. Розмір плати за видачу ліцензії визначається відповідно до актів законодавства.

Проведення конверсії для зміни або подальшого розвитку радіотехнологій загальних користувачів

9. У разі надходження заяви про видачу ліцензії з метою забезпечення впровадження перспективної чи подальшого розвитку діючої радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України НКРЗІ приймає рішення про проведення конверсії та видачу ліцензії і визначає:

1) суб'єктів конверсії та радіотехнології, які застосовуються у заявлених смугах радіочастот;

2) регіони, в яких передбачається проведення конверсії;

3) смуги радіочастот, на які передбачається видача ліцензії суб'єктові конверсії;

4) строк проведення конверсії.

Копія рішення НКРЗІ протягом п'яти робочих днів після його прийняття надсилається суб'єктам конверсії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У місячний строк після надходження копії рішення НКРЗІ кожен суб'єкт конверсії готує та подає НКРЗІ план конверсії, до якого додається розрахунок витрат з конверсії з необхідним обґрунтуванням та документальним підтвердженням.

До зазначених витрат не можуть включатися витрати з розширення радіомережі або забезпечення виконання нею додаткових функцій.

10. Протягом місяця НКРЗІ розглядає за участю суб'єкта конверсії план конверсії щодо змісту заходів, вартості робіт, порядку оплати, порядку і строку проведення конверсії та пропозиції суб'єкта конверсії щодо переоформлення ліцензії і/або дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу і приймає рішення стосовно затвердження плану конверсії.

Копія рішення НКРЗІ протягом п'яти робочих днів після його прийняття надсилається суб'єкту конверсії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

11. Для отримання ліцензії на умовах конкурсу ініціатор і суб'єкт конверсії повинні протягом двох місяців після оголошення переможця конкурсу погодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому визначені строки та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗІ про укладення договору конверсії.

Технічне завдання є невід'ємною частиною договору.

12. Для отримання ліцензії без проведення конкурсу ініціатор і суб'єкт конверсії повинні протягом двох місяців після затвердження НКРЗІ плану конверсії погодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому визначені строки та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗІ про укладення договору конверсії.

Технічне завдання є невід'ємною частиною договору.

13. За пропозицією ініціатора і суб'єкта конверсії НКРЗІ має право на продовження строку укладення договору.

14. У разі коли конверсії підлягає тільки частина смуги радіочастот в окремих регіонах, НКРЗІ видає ініціаторові конверсії ліцензію тільки на вільну частину смуги радіочастот у відповідних регіонах (якщо вільна частина смуги радіочастот не менша за смугу радіочастот, що мінімально необхідна для впровадження перспективної радіотехнології) після укладення договору конверсії.

15. Ліцензія в смугах радіочастот, що вивільняються у ході конверсії, видається після її проведення у строки, визначені умовами конкурсу або планом та договором конверсії.

16. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору протягом двох місяців після оголошення його результатів НКРЗІ визнає конкурс таким, що не відбувся.

У разі несвоєчасної сплати коштів відповідно до договору конверсії ініціатором конверсії НКРЗІ має право скасувати своє рішення про видачу ліцензії.

17. По закінченні робіт з проведення конверсії її ініціатор подає до НКРЗІ засвідчену належним чином копію акта здачі-приймання робіт, виконаних за договором конверсії, про що НКРЗІ інформує центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку.

Проведення конверсії для заміни радіотехнологій спеціальних користувачів

18. У разі надходження заяви про видачу ліцензії з метою забезпечення впровадження перспективної чи подальшого розвитку діючої радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України НКРЗІ приймає за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку рішення про проведення конверсії та звертається до Генерального штабу Збройних Сил з пропозицією щодо розроблення плану конверсії.

У двомісячний строк після надходження пропозиції Генеральний штаб Збройних Сил розробляє і надсилає до НКРЗІ план конверсії та обґрунтування щодо обсягів фінансування, строків виконання, розробки і прийняття на озброєння, закупівлі та введення в експлуатацію нових зразків радіоелектронних засобів спеціальних користувачів.

19. План конверсії затверджує Міністр оборони після його погодження Головою НКРЗІ.

20. Видача ліцензії провадиться згідно з пунктами 11-17 цього Порядку.

21. Кошти на проведення конверсії відповідно до договору спрямовуються на спеціальні рахунки спеціальних користувачів, відкриті в Державному казначействі, та витрачаються відповідно до плану використання коштів, що затверджуються спеціальним користувачем за погодженням з Мінфіном і НКРЗІ.вгору