Документ 990-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 листопада 2008 р. N 990
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про затвердження Положення про Міжвідомчу
робочу групу із забезпечення координації та
контролю за ходом підготовки і реалізації проекту
"Розвиток системи державної статистики для
моніторингу соціально-економічних перетворень"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 696 ( 696-2011-п ) від 29.06.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу із
забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і
реалізації проекту "Розвиток системи державної статистики для
моніторингу соціально-економічних перетворень", що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2008 р. N 990
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу із забезпечення координації
та контролю за ходом підготовки і реалізації
проекту "Розвиток системи державної статистики
для моніторингу соціально-економічних перетворень"

1. Міжвідомча робоча група із забезпечення координації та
контролю за ходом підготовки і реалізації проекту "Розвиток
системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних
перетворень" (далі - Міжвідомча робоча група) є
консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів
України. Міжвідомча робоча група утворена з метою сприяння
підготовці і реалізації проекту "Розвиток системи державної
статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень"
(далі - проект), що підтримується Міжнародним банком реконструкції
та розвитку.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами
Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основним завданням Міжвідомчої робочої групи є підготовка
пропозицій щодо:
забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з питань
підготовки і реалізації проекту;
розроблення проектів нормативних-правових актів з питань
розвитку системи державної статистики;
проведення аналізу стану та причин виникнення проблем
підготовки і реалізації проекту.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї
завдань має право:
1) проводити аналіз ефективності заходів з підготовки і
реалізації проекту, спрямованих на розвиток системи державної
статистики, їх відповідності державній політиці у сфері статистики
і цілям проекту;
2) готувати для Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
підвищення ефективності роботи з підготовки і реалізації проекту,
розв'язання проблем, що виникають під час його підготовки і
реалізації, використання кредитних коштів;
3) залучати в установленому порядку до своєї роботи
представників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням
з їх керівниками;
4) отримувати в установленому порядку від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань.
5. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є
засідання, що скликаються її головою у разі потреби, але не рідше
ніж два рази на рік.
Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а за
його відсутності - заступник голови.
Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним,
якщо на ньому присутні більше половини її складу.
На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група готує пропозиції
з питань, віднесених до її компетенції.
Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало
більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
6. Пропозиції Міжвідомчої робочої групи оформляються
протоколом засідання, що підписується головуючим на засіданні.
Пропозиції Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані
шляхом прийняття відповідних актів Кабінетом Міністрів України.
7. Голова Міжвідомчої робочої групи:
здійснює керівництво діяльністю Міжвідомчої робочої групи і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї
завдань;
затверджує план роботи Міжвідомчої робочої групи на рік та
порядок денний засідання;
вносить у разі потреби зміни до її складу.
8. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої
групи здійснює Держстат. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696
( 696-2011-п ) від 29.06.2011 }вгору