Документ 989_004, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.09.2005

               Угода 
про співробітництво між Міністерством
внутрішніх справ України і Міжнародною
організацією з міграції

Дата підписання: 14.09.2005 Дата набуття чинності: 14.09.2005
Міністерство внутрішніх справ України і Міжнародна
організація з міграції (далі - Сторони),
керуючись Угодою між Кабінетом Міністрів України та
Міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної
організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері
міграції від 3 грудня 1999 року ( 995_411 ),
беручи до уваги принципи, закріплені в головних документах
Організації Об'єднаних Націй з прав людини, зокрема у Загальній
декларації прав людини ( 995_015 ), Міжнародному пакті про
економічні, соціальні і культурні права ( 995_042 ), Міжнародному
пакті про громадянські і політичні права ( 995_043 ), Міжнародній
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
( 995_105 ), Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок ( 995_207 ) і Конвенції про права дитини ( 995_021 ),
керуючись Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти
транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ),
підписаної від імені України в м. Палермо 12 грудня 2000 року із
застереженнями і заявами,
керуючись Протоколом про попередження і припинення торгівлі
людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, який
доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти
транснаціональної організованої злочинності ( 995_791 ) та
підписаний від імені України в м. Нью-Йорку 15 листопада 2001
року,
керуючись Протоколом проти незаконного ввезення мігрантів
сушею, морем і повітрям, що доповнює Конвенцію Організації
Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності ( 995_790 ), підписаним від імені України в м.
Нью-Йорку 15 листопада 2001 року,
беручи до уваги Рекомендації Київської конференції з
міжнародного оперативного і юридичного співробітництва у сфері
боротьби з торгівлею людьми від 18 травня 2004 року,
висловлюючи глибоку стурбованість зростаючими масштабами
торгівлі людьми та небезпеками незаконної міграції,
відзначаючи, що обмін інформацією та досвідом у галузі
запобігання та боротьби з торгівлею людьми і у сфері сприяння
законній міграції відповідає інтересам обох Сторін та співпадає з
потребами громадян,
бажаючи поглибити партнерські стосунки та розширити
співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і
Міжнародною організацією з міграції в галузі боротьби з незаконною
міграцією та торгівлею людьми,
зважаючи на міжнародні зобов'язання, національне
законодавство України та компетенцію обох Сторін,
домовились про нижченаведене:
Стаття 1
Сторони, у межах своєї компетенції, здійснюють
співробітництво з наступних питань:
запобігання незаконному ввезенню мігрантів на територію
України і торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми та боротьба з
цими явищами;
управління процесами міграції;
сприяння добровільному поверненню незаконних мігрантів з
України до країн їх походження та добровільному поверненню
українських жертв торгівлі людьми до України з-за кордону,
побудоване на найкращому міжнародному досвіді;
збір, застосування та поширення пов'язаної з міграцією
інформації;
спільне проведення конференцій, семінарів та інших дій з
технічного співробітництва з міграційних питань;
тренінги по протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції
для посадових осіб та осіб, що проходять підготовку в органах
внутрішніх справ України;
створення та функціонування консультаційних центрів для
мігрантів.
З метою виконання цієї Угоди Сторони можуть укладати між
собою інші програми, проекти, протоколи про співробітництво та
мають передбачати в них порядок та механізми фінансування заходів
співробітництва.
Стаття 2
З метою вирішення актуальних питань співпраці та для
реалізації намірів, викладених у цій Угоді, Сторони визначатимуть
відповідальних за координацію посадових осіб.
Стаття 3
Сторони створюватимуть умови для придбання профінансованого
донорами обладнання, встановлення прямих зв'язків та обміну
інформацією, необхідною для реалізації цієї Угоди.
Стаття 4
Здійснюючи співробітництво, Сторони використовуватимуть
українську або англійську мови.
Стаття 5
Ця Угода укладається на два роки та набирає чинності з дня
підписання. Дія цієї Угоди автоматично продовжуватиметься на
наступні дворічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше як за
шість місяців до закінчення терміну її дії письмово не повідомить
іншу Сторону дипломатичними каналами про своє рішення припинити
дію цієї Угоди.
Стаття 6
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситись
зміни та доповнення.
Всі зміни та доповнення мають силу, якщо вони викладені у
письмовій формі. Усі спори щодо тлумачення положень цієї Угоди
Сторони вирішують шляхом переговорів.
Стаття 7
Дія цієї Угоди може бути припинена на 30-й день з моменту
письмового повідомлення однієї із Сторін про свій намір припинити
її дію. Припинення дії цієї Угоди не зачіпає прав та обов'язків
Сторін відповідно до діючих програм (проектів) співробітництва до
їх завершення.
Вчинено у місті Києві 14 вересня 2005 року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому
обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні цієї Угоди, текст англійською мовою матиме переважну
силу.
ЗА МІНІСТЕРСТВО ЗА МІЖНАРОДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ З МІГРАЦІЇ
УКРАЇНИ
(підпис) (підпис)вгору