Документ 985_034, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.10.2015

Неофіційний переклад

Грант № 007

УГОДА
між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки) та Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 1 до Угоди про Грант № 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)

Датовано: 28 жовтня 2015 р.


Дата підписання:

28.10.2015


Дата набрання чинності для України:

28.10.2015

ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО KOPИСТУВАННЯ
Цей документ має використовуватись одержувачем
у відповідності із Правилами Фонду
та може розповсюджуватися одержувачем
лише на основі принципу службової необхідності
з метою реалізації Проекту. Його зміст не може іншим чином
розголошуватися без письмового дозволу Розпорядника.

УГОДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН № 1 ДО УГОДИ ПРО ГРАНТ № 007

УГОДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ("Угода про внесення змін") до УГОДИ ПРО ГРАНТ № 007 ("Грантова Угода") від 8 липням 2009 р., між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") як розпорядником ("Розпорядник") коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки, КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ("Держава місцезнаходження об'єкта") та ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ("Одержувач"), центральним органом виконавчої влади, який створено Указом Президента України від 05 грудня 2000 року № 1303/2000.

ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ Банк уклав Грантову Угоду (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядника коштів з Рахунку ядерної безпеки, Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України, відповідно до якої Розпорядник погодився надати, а Одержувач погодився прийняти грант у розмірі 3 500 000 ЄВРО (три мільйони п'ятсот тисяч євро) ("Грант") для фінансування проекту із забезпечення ядерної безпеки Чорнобильської атомної електростанції ("Проект");

ОСКІЛЬКИ згідно з Указом Президента України від 09 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Державний комітет ядерного регулювання України перейменований у Державну інспекцію ядерного регулювання України, яка діє на підставі Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363.

ОСКІЛЬКИ Асамблея донорів Рахунку ядерної безпеки 24 квітня 2015 р. ухвалила шляхом письмової процедури підвищення Гранту на 900 000 ЄВРО (дев‘ятсот тисяч євро) до загальної суми Гранту 4 400 000 ЄВРО (чотири мільйони чотириста тисяч євро);

ОСКІЛЬКИ сторони бажають внести зміни до Грантової Угоди відповідно до положень та умов цієї Угоди про внесення змін.

ВИХОДЯЧИ З ЦЬОГО, сторони домовилися про таке:

Стаття 1.
ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення, усі терміни, визначені Грантовою Угодою та Стандартними положеннями та умовами, мають такі ж самі значення при використанні у даному документі.

Стаття 2.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГРАНТОВОЇ УГОДИ

(a) Всі посилання на "Державний комітет ядерного регулювання України", "Держатомрегулювання" в Грантовій Угоді та угодах про внесення змін до неї є посиланням на "Державну інспекцію ядерного регулювання України", "Держатомрегулювання".

(b) Розділ 2.01 замінюється таким:

"Розпорядник погоджується надати Одержувачу і Одержувач погоджується прийняти грант у розмірі 4 400 000 ЄВРО (чотири мільйони чотириста тисяч євро) (далі - Грант) в порядку та на умовах, викладених у цій Угоді або на які є посилання у цій Угоді, але за умови, що Розпорядник залишає за собою право зменшити суму гранту шляхом надіслання письмового повідомлення (із зазначенням причин такого) державі місцезнаходження об'єкта та Одержувачу у разі, коли (i) є можливість надання коштів для Проекту з інших багатосторонніх або двосторонніх джерел, або (ii) Одержувач не виконує своїх зобов‘язань за цією Угодою з належним сумлінням та ефективністю".

(c) Таблицю у Розділі 2.04 Грантової Угоди змінено таким чином:

Категорія

Сума виділеного Гранту, євро

Сума збільшення Гранту, євро

Переглянута сума виділеного Гранту, євро

1 ДНТЦ ЯРБ

1 850 135

900 000

2 750 135

2 Рискаудит

1 649 865


1 649 865

3 Не розподілено

0


0

УСЬОГО

3 500 000


4 400 000

Таким чином зміст таблиці у Розділі 2.04 Грантової Угоди замінюється повністю відповідно до Додатку 1 до цієї Угоди про внесення змін.

(d) Розділ 2.06 (a) Грантової Угоди цим самим видаляється та повністю замінюється таким:

"(a) Не здійснюються жодні виплати після дати, визначеної у Статті 5.01 (c) Правил Рахунку ядерної безпеки".

Стаття 3.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

(а) Одержувач цим самим стверджує та підтверджує Розпоряднику таке:

(i) Одержувач створений належним чином та діє відповідно законодавства України з повноваженнями укласти цю Угоду про внесення змін та реалізувати Проекту і виконання зобов'язань в його рамках, а ця Угода про внесення змін була належним чином санкціонована Одержувачем та складає чинне та юридично обов'язкове зобов'язання Одержувача;

(ii) виконання та впровадження Одержувачем цієї Угоди про внесення змін не порушує положень статутних документів Одержувача чи будь-якого закону, норми чи угоди, якими він зобов'язаний; та

(iii) усі повноваження, необхідні у зв'язку з укладанням, виконанням, дією та чинністю цієї Угоди про внесення змін та реалізацією Проекту, були отримані або введені в дію (у відповідних випадках) та є повністю чинними.

(b) Ця Угода про внесення змін обмежується вказаними положеннями та не є зміною, прийняттям чи відхиленням будь-якого іншого положення Грантової Угоди або будь-якого іншого документу.

(c) Стандартні положення та умови, застосовані до Грантів з Рахунку ядерної безпеки, застосовуються до цієї Угоди про внесення змін.

(d) Починаючи з дати вказаної вище, ця Угода про внесення змін набуває чинності та становить невід'ємну частину Грантової Угоди, а усі посилання на Грантову Угоду у цьому документі складають посилання на Грантову Угоду із змінами відповідно до цієї Угоди про внесення змін.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО сторони цієї Угоди, діючи через відповідним чином уповноважених представників, здійснюють підписання цієї Угоду про внесення змін у чотирьох (4) примірниках англійською мовою, кожен з яких вважається оригіналом в день, вказаний вище.


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
(як Розпорядник)
Підпис:__________
Прізвище: В. Новак
Посада: Директор департаменту ядерної безпеки
Дата:


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Підпис:__________
Прізвище:________
Посада:__________


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
(як Одержувач)
Підпис:__________
Прізвище:________
Посада:__________


Додаток 1

ТАБЛИЦЯ
З КАТЕГОРІЯМИ ПУНКТІВ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ З НАДХОДЖЕНЬ ГРАНТУ

Категорія

Сума виділеного Гранту, євро

Процент витрат, які повинні фінансуватись

1 ДНТЦ ЯРБ

2 750 135

100% вартості договору

2 Рискаудит

1 649 865

100% вартості договору

3 Не розподілено

0


УСЬОГО

4 400 000

вгору