Документ 985_024, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.06.2011, підстава - 3514-VI

             Кредитна угода 
(Покращення транспортно-експлуатаційного
стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ
(пан'європейські коридори)) між Україною
та Європейським банком реконструкції
та розвитку
26 листопада 2010 року

{ Угоду ратифіковано Законом
N 3514-VI ( 3514-17 ) від 15.06.2011 }

Дата підписання: 26.11.2010 Дата ратифікації: 15.06.2011
Офіційний переклад
КРЕДИТНА УГОДА
Угода, датована 26 листопада 2010 року, між Україною (далі -
Позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку
(далі - Банк).
Преамбула
Оскільки Банк створено з метою надання фінансування для
конкретних проектів для заохочення переходу до відкритих ринкових
економік та сприяння приватній і підприємницькій ініціативі в
країнах Центральної та Східної Європи, які дотримуються принципів
багатопартійної демократії, плюралізму й ринкової економіки та які
застосовують ці принципи;
оскільки Позичальник має намір реалізувати Проект, який
призначено для сприяння Установі, що впроваджує Проект, у
реконструкції та покращенні частин автомобільних доріг M-01, M-05,
M-06, M-07, N-01 та R-02 на ділянках під'їздів до м. Київ, як це
передбачено в доповненні 1, та передачі на підряд утримання
ділянки автомобільної дороги M-06 на підставі контрактів на
експлуатацію автомобільних доріг за кінцевим результатом;
оскільки Проект буде виконаний Установою, що впроваджує
Проект, за фінансової підтримки, яка безпосередньо чи
опосередковано надаватиметься Позичальником;
оскільки Позичальник звернувся з проханням до Банку
профінансувати частину Проекту;
оскільки Позичальник має намір одержати кредит від
Європейського інвестиційного банку (далі - Співфінансуюча
організація, або ЄІБ) у розмірі до чотирьохсот п'ятдесяти
мільйонів євро (450 000 000 євро) для сприяння фінансуванню
частин 1 та 2 Проекту відповідно до умов, які повинні бути
викладені в угоді (далі - Угода про співфінансування) між
Позичальником та Співфінансуючою організацією;
оскільки Банк погодився на підставі, inter alia, викладеного
вище надати Позичальнику кредит у розмірі до чотирьохсот
п'ятдесяти мільйонів євро (450 000 000 євро) відповідно до умов,
які викладено в цій Угоді або на які в цій Угоді є посилання та в
проектній угоді ( 985_023 ) від дати цієї Угоди між Установою, що
впроваджує Проект, та Банком (далі - Проектна угода, визначена в
"Стандартних положеннях та умовах"), а також
оскільки згідно із Субкредитною угодою Позичальник надасть
Установі, що впроваджує Проект, Кредит для виконання Проекту,
зараз, отже, сторони цією Угодою домовляються про таке:
Стаття I. "Стандартні положення та умови".
Визначення
Розділ 1.01. Включення "Стандартних положень та умов"
Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від
1 жовтня 2007 року включено до цієї Угоди та зроблено застосовними
стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у разі
повного їхнього викладення в цій Угоді, але з урахуванням таких
змін (далі такі положення, змінені таким чином, називаються
"Стандартні положення та умови"):
a) Визначення "Доступна сума" у розділі 2.02 "Стандартних
положень та умов" для цілей цієї Угоди змінено, у результаті чого
воно має таку редакцію:
"Надана сума" означає суму Траншу A Кредиту, якого не повинно
бути час від часу скасовано чи вибрано або який не підлягає
умовному чи безумовному Зобов'язанню відшкодування, а також після
Дати надання Траншу B суму Траншу B Кредиту, якого не повинно бути
час від часу скасовано чи вибрано або який не підлягає умовному чи
безумовному Зобов'язанню відшкодування.
b) Розділ 3.05 "Стандартних положень та умов" для цілей цієї
Угоди змінено, унаслідок чого він має таку редакцію:
"Розділ 3.05. Комісія за зобов'язання
та Одноразова комісія за відкриття Кредиту
a) Позичальник сплачує Банкові Комісію за зобов'язання за
ставкою, зазначеною в Кредитній угоді, яка повинна сплачуватися на
Надану суму та будь-яку суму Кредиту, що підлягає Зобов'язанню
відшкодування та якої ще не вибрано, за умови, що Комісія за
зобов'язання, яка повинна сплачуватися на суму Кредиту, що
підлягає безумовному Зобов'язанню відшкодування, повинна за рік
бути на 0,5% більша, ніж ставка Комісії за зобов'язання, зазначена
в Кредитній угоді. Комісія за зобов'язання повинна нараховуватися:
1) для Траншу A з дати, яка настає через шістдесят (60) днів
після дати Кредитної угоди;
2) для Траншу B з дати, яка настає через сім (7) днів після
дати надання Траншу B, а також
3) у разі, коли Комісія за зобов'язання повинна сплачуватися
на суму Кредиту, що підлягає безумовному Зобов'язанню
відшкодування, від дати надання такого безумовного Зобов'язання
відшкодування,
за умови, що Комісія за зобов'язання повинна нараховуватися й
розраховуватися на тій самій основі, що й відсоток, відповідно до
підпункту "ii" пункту "b" розділу 3.04. Комісія за зобов'язання
повинна сплачуватися станом на кожну Дату сплати відсотків (навіть
якщо жодні відсотки не підлягають сплаті станом на таку дату)
починаючи з першої Дати сплати відсотків після Дати набрання
чинності.
b) Позичальник сплачує Банкові Одноразову комісію за
відкриття Кредиту, яка дорівнює одному відсотку (1%) основної суми
відповідних Траншу A та Траншу B Кредиту.
c) Банк від імені Позичальника вибирає з Наданої суми
Траншу A станом на Дату набрання чинності або в межах семи (7)
днів після неї та сплачує собі суму Одноразової комісії за
відкриття Кредиту, яка повинна сплачуватися на Транш A відповідно
до пункту "b" розділу 3.05.
d) Банк від імені Позичальника, вибирає з Наданої суми
Траншу B станом на дату надання Траншу B або в межах семи (7) днів
після неї та сплачує собі суму Одноразової комісії за відкриття
Кредиту, яка повинна сплачуватися на Транш B відповідно до
пункту "b" розділу 3.05.".
Розділ 1.02. Визначення
У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі в преамбулі та
доповненнях), якщо не зазначено іншого або контекстом не
вимагається іншого, терміни, визначені в преамбулі, мають
відповідні значення, надані їм у ній; терміни, визначені в
"Стандартних положеннях та умовах", мають відповідні значення,
надані їм у них, а наведені нижче терміни мають такі значення:
------------------------------------------------------------------ |"Уповноважений Представник |означає Міністра фінансів | |Позичальника" |Позичальника, за винятком того,| | |як визначено в розділі 2.04. | |--------------------------------+-------------------------------| |"ДАК" |означає відкрите акціонерне | | |товариство "Державна акціонерна| | |компанія "Автомобільні дороги | | |України", створене відповідно | | |до постанови Кабінету Міністрів| | |України від 28 лютого 2002 року| | |N 221 ( 221-2002-п ). | |--------------------------------+-------------------------------| |"Фінансовий рік" |означає фінансовий рік | | |Позичальника, що починається | | |1 січня й закінчується | | |31 грудня. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Проект" |означає покращення транспортно-| | |експлуатаційного стану | | |автомобільних доріг на | | |під'їздах до м. Київ, як | | |описано в доповненні 1. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Установа, що впроваджує |означає Державну службу | |Проект" |автомобільних доріг України | | |(Укравтодор). | |--------------------------------+-------------------------------| |"Група управління Проектом", |означає групу управління | |або "ГУП" |Проектом, яка повинна бути | | |створена в рамках Установи, що | | |впроваджує Проект, для | | |координації, управління, | | |моніторингу та оцінки всіх | | |аспектів виконання Проекту, у | | |тому числі закупівлі товарів, | | |робіт і послуг для Проекту. | |--------------------------------+-------------------------------| |"План реформ" |означає план реформування | | |дорожньої галузі, затверджений | | |розпорядженням Кабінету | | |Міністрів України від 4 лютого | | |2009 року N 125 ( 125-2009-р ),| | |до якого час від часу можуть | | |уноситися поправки, які повинні| | |бути прийнятними для Банку. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Збори з користувачів доріг" |означає всі збори, податки та | | |інші обов'язкові платежі, за | | |винятком податку на додану | | |вартість, який стягується | | |будь-яким відповідним | | |органом України з продажу | | |автомобілів, пально-мастильних | | |матеріалів, запасних частин | | |і шин; ліцензійні збори | | |на перевезення автомобілів; | | |плати за видачу дозволу та | | |штрафи за перевантажені та | | |великогабаритні транспортні | | |засоби й транзит іноземних | | |автомобілів, а також будь-які | | |прибутки від зборів на | | |використання національної | | |мережі автомобільних доріг у | | |разі, якщо такі збори будуть | | |введені в майбутньому, за | | |винятком прибутків від зборів, | | |що стягуються за використання | | |доріг, що фінансуються | | |з приватних джерел. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Стратегія розвитку |означає стратегію розвитку | |конкуренції" |конкуренції в секторі утримання| | |автомобільних доріг України, | | |яка є прийнятною для Банку, у | | |тому числі, але не обмежуючися | | |цим, реструктуризацію ДАК з | | |перспективами приватизації | | |деяких дорожніх підрозділів, | | |залучення приватного сектору | | |та впровадження контрактів на | | |експлуатацію автомобільних | | |доріг за кінцевим результатом. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Субкредитна угода" |означає кредитну угоду, яка | | |повинна бути укладена між | | |Установою, що впроваджує | | |Проект, та Позичальником, | | |представленим Міністерством | | |фінансів України згідно з | | |пунктом "a" розділу 3.01, до | | |такої кредитної угоди можуть | | |час від часу вноситися | | |поправки. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Транш A" |має значення, надане йому в | | |підпункті 1 пункту "b" розділу | | |2.01. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Транш B" |має значення, надане йому в | | |підпункті 2 пункту "b" розділу | | |2.01. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Дата надання Траншу B" |означає дату, станом на яку | | |Транш В виділено та надано для | | |здійснення вибірки, про що Банк| | |повідомляє Позичальнику. Таке | | |рішення приймається на розсуд | | |Банку з урахуванням, inter | | |alia, задовільного стану | | |державного боргу в країні | | |Позичальника та задовільних | | |попередніх умов, зазначених у | | |доповненні 3. | |--------------------------------+-------------------------------| |"Гривня" |означає законну валюту | | |Позичальника. | ------------------------------------------------------------------
Розділ 1.03. Тлумачення
У цій Угоді посилання на певну статтю, розділ чи доповнення
повинно, якщо в цій Угоді не зазначено іншого, тлумачитися як
посилання на цю статтю, розділ чи доповнення до цієї Угоди.
Стаття II. Основні умови кредиту
Розділ 2.01. Сума та Валюта
a) Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які
викладено або на які є посилання в цій Угоді, суму в розмірі
чотирьохсот п'ятдесяти мільйонів євро (450 000 000 євро).
b) Кредит складається з двох Траншів:
1) Траншу А в розмірі двохсот п'ятдесяти мільйонів євро
(250 000 000 євро) та
2) Траншу В у розмірі двохсот мільйонів євро
(200 000 000 євро).
Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту
a) Мінімальною сумою вибірки є двісті тисяч євро
(200 000 євро) для Категорій 1, 3, 6 й 7 та п'ятдесят тисяч євро
(50 000 євро) для Категорій 2, 4 й 8, ці Категорії викладено в
додатку до доповнення 2 до цієї Угоди.
b) Мінімальною сумою дострокової сплати є десять мільйонів
євро (10 000 000 євро).
c) Мінімальною сумою анулювання є три мільйони євро
(3 000 000 євро).
d) Датами Виплати відсотків є 12 травня та 12 листопада
кожного року.
e) 1) Позичальник виплачує Кредит двадцятьма двома (22)
рівними (або максимально рівними) піврічними внесками 12 травня та
12 листопада кожного року, при цьому першою Датою погашення
Кредиту є 12 травня 2015 року, а останньою Датою погашення Кредиту
є 12 листопада 2025 року.
2) Незважаючи на зазначене вище, у випадку, коли i)
Позичальник не вибирає повної суми Кредиту до першої Дати
погашення Кредиту, визначеної в цьому пункті "e" розділу 2.02, та
ii) Банк відстрочує Останню дату надання, зазначену у викладеному
нижче пункті "f" розділу 2.02, до дати, яка випадає після такої
першої Дати погашення Кредиту, тоді розмір кожної вибірки,
здійсненої на першу Дату погашення Кредиту або після неї, повинен
бути розподілений для погашення на рівні частини для кількох Дат
погашення Кредиту, які випадають після дати такої вибірки (при
цьому Банк корегує розподілені суми так, щоб кожного разу
отримувати цілі числа). Банк час від часу повідомляє Позичальнику
про такі розподіли.
f) Останньою датою надання повинна бути дата, яка є четвертою
річницею Дати набрання чинності, або така пізніша дата, яку Банк
на власний розсуд може призначити й повідомити Позичальнику. Якщо
до Наданої суми Кредиту чи будь-якої її частини застосовується
Фіксована відсоткова ставка й Банк відстрочує Останню дату
надання, то Позичальник негайно сплачує Банкові таку суму Вартості
зміни умов, яка буде час від часу письмово повідомлена Банком
Позичальнику.
g) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0,5% річних.
h) До Кредиту застосовується Плаваюча відсоткова ставка.
Незважаючи на зазначене вище, Позичальник може як альтернативу
сплаті за Плаваючою відсотковою ставкою на весь Кредит чи будь-яку
його частину, що підлягає сплаті на той момент, вибрати сплату
Фіксованої відсоткової ставки на таку частину Кредиту відповідно
до положень пункту "c" розділу 3.04 "Стандартних положень та
умов".
Розділ 2.03. Вибірки
Надана сума може час від часу вибиратися відповідно до
положень доповнення 2 для фінансування 1) здійснених витрат (або,
якщо Банк погодиться, витрат, які повинні бути здійснені) у
розмірі обґрунтованої вартості товарів, робіт і послуг, необхідних
для Проекту, та 2) Одноразової комісії за відкриття Кредиту.
Розділ 2.04. Уповноважений представник для вибірок
Міністр фінансів України та керівник Установи, що впроваджує
Проект, або їхні відповідні представники, належним чином
уповноважені діяти від їхнього імені, які діють разом,
призначаються Уповноваженим представником Позичальника для
здійснення будь-яких дій, які необхідні або дозволені відповідно
до положень пункту "a" розділу 2.03 та відповідно до положення
розділів 3.01 і 3.02 "Стандартних положень та умов".
Стаття III. Виконання Проекту
Розділ 3.01. Інші позитивні зобов'язання за Проектом
На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статтях IV
та V "Стандартних положень та умов", Позичальник, якщо з Банком не
погоджено іншого:
a) надає Установі, що впроваджує Проект, відповідно до
Субкредитної угоди, яка за формою та змістом є прийнятною для
Банку, кошти Кредиту на прийнятних для Банку умовах;
b) реалізовує свої права за Субкредитною угодою таким чином,
щоб забезпечити захист інтересів Позичальника та Банку,
дотримуватися положень цієї Угоди та досягти цілей, для яких цей
Кредит надано;
c) не переуступає будь-якого положення Субкредитної угоди, не
вносить до нього поправок, не анулює його або не відмовляється від
нього, якщо Банк не погодить іншого;
d) забезпечує виконання Установою, що впроваджує Проект, усіх
її зобов'язань за Проектною угодою ( 985_023 ), у тому числі без
обмежень її зобов'язань стосовно:
1) створення Групи управління Проектом і керування нею, як
передбачено в розділі 2.03 Проектної угоди ( 985_023 );
2) закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках Проекту, як
передбачено в розділі 2.04 Проектної угоди ( 985_023 );
3) природоохоронних та соціальних питань, як передбачено в
розділі 2.05 Проектної угоди ( 985_023 );
4) залучення та використання послуг консультантів для надання
допомоги у виконанні Проекту, як передбачено в розділі 2.06
Проектної угоди ( 985_023 );
5) підготовки та подання звітів з питань, які стосуються
Проекту й діяльності Установи, що впроваджує Проект, як
передбачено в розділі 2.07 Проектної угоди ( 985_023 );
6) дотримання процедур, ведення обліку та рахунків,
підготовки, аудиту й подання Банкові своїх фінансових звітів, а
також будь-якої іншої відповідної інформації стосовно Проекту чи
діяльності Установи, що впроваджує Проект, як передбачено в
розділі 3.01 Проектної угоди ( 985_023 );
7) дотримання всіх зобов'язань, які стосуються фінансових та
операційних аспектів Проекту й Установи, що впроваджує Проект, як
передбачено в розділах 3.02, 3.03 й 3.04 Проектної угоди
( 985_023 ), а також
8) підготовки та реалізації Стратегії розвитку конкуренції,
як передбачено в підпункті 3 пункту "a" розділу 2.01 Проектної
угоди ( 985_023 );
e) уживає всіх заходів, необхідних для досягнення набрання
чинності Субкредитною угодою не пізніше, ніж 31 грудня 2011 року,
або дати, визначеної Банком у письмовій формі;
f) уживає чи забезпечує вжиття всіх додаткових заходів,
необхідних для надання відповідних коштів для завершення Проекту,
у тому числі, зокрема, надання внеску в розмірі до двохсот
п'ятдесяти мільйонів євро (250 000 000 євро) або еквівалентну суму
в інших валютах від Позичальника Установі, що впроваджує Проект,
для фінансування всіх витрат для частин 1, 2 й 3 Проекту, які не
фінансуються Банком та Співфінансуючою організацією;
g) забезпечує передачу Установі, що впроваджує Проект, повної
суми зборів з користувачів доріг, стягнених в Україні для
фінансування автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення;
h) уживає або забезпечує вжиття всіх заходів, необхідних для
здійснення до кінця 2014 року передачі доріг місцевого значення
місцевим органам влади згідно з Планом реформ, а також
i) уживає або забезпечує вжиття всіх заходів, необхідних для
забезпечення підготовки та виконання Плану реформ, у тому числі
внесення змін до нормативно-правових актів, що застосовуються до
сектору автомобільних доріг на території Позичальника.
Стаття IV. Призупинення.
Дострокове погашення. Анулювання
Розділ 4.01. Призупинення
Наведене нижче визначено для цілей підпункту "XVII"
пункту "a" розділу 7.01 "Стандартних положень та умов":
a) законодавчі та інші нормативно-правові акти, які
застосовуються до сектору автомобільних доріг на території
Позичальника, змінено, їхню дію призупинено, анульовано, скасовано
чи здійснено відмову від них таким чином, що це може завадити
Позичальнику дотримуватися положень цієї Угоди або завадити
Установі, що впроваджує Проект, дотримуватися положень Проектної
угоди ( 985_023 ) та досягти цілей, для яких Кредит надано;
b) координація діяльності й контроль над Установою, що
впроваджує Проект, передаються стороні, іншій, ніж Позичальник;
c) Установа, що впроваджує Проект, не виконала будь-яких зі
своїх зобов'язань за Субкредитною угодою.
Розділ 4.02. Дострокове погашення
Наведене нижче визначено для цілей пункту "f" розділу 7.06
"Стандартних положень та умов": будь-яка подія, визначена в
розділі 4.01, що відбулась і тривала в межах тридцяти (30) днів
після повідомлення, наданого Банком Позичальнику.
Стаття V. Набрання чинності
Розділ 5.01. Умови, що передують набранню чинності
Наведені нижче умови визначено як додаткові умови набрання
чинності цією Угодою та Проектною угодою ( 985_023 ) для цілей
пункту "c" розділу 9.02 "Стандартних положень та умов":
a) Субкредитну угоду, прийнятну для Банку за формою та
змістом, укладено й вручено, та виконано всі умови, що передують
набранню нею чинності або виникненню права Установи, що впроваджує
Проект, робити вибірки за нею, за винятком набрання чинності цією
Угодою.
b) Створено Групу управління Проектом, як це передбачено в
розділі 2.03 Проектної угоди ( 985_023 ); Група управління
Проектом діє, маючи у своєму розпорядженні достатні ресурси та
персонал відповідної кваліфікації згідно з колом повноважень,
прийнятним для Банку.
c) Відкрито тендер на контракти на експлуатацію автомобільних
доріг за кінцевим результатом, як описано в частині 1.4 Проекту в
доповненні 1.
d) Унесено зміни до нормативно-правових актів України для
уможливлення здійснення реструктуризації дорожнього сектору
України шляхом розмежування управління державними та місцевими
автомобільними дорогами загального користування згідно з Планом
реформ.
e) Унесено зміни до застосовних нормативно-правових актів
України для уможливлення підвищення паливного акцизного збору, у
тому числі: i) акцизного збору на бензин не менше, ніж до 182 євро
за тонну (або як фіксована ставка, або як середній показник для
диференційованої ставки) та ii) акцизного збору на дизельне паливо
не менше, ніж до 66 євро за тонну (або як фіксована ставка, або як
середній показник для диференційованої ставки).
Розділ 5.02. Юридичні висновки
a) Для цілей пункту "а" розділу 9.03 "Стандартних положень та
умов" юридичний висновок або висновки від імені Позичальника
надаються Міністром юстиції, за винятком того, що керівник
Юридичного департаменту Міністерства фінансів також надає
юридичний висновок про те, що Субкредитна угода належним чином
дозволена або ратифікована та представлена від імені Позичальника
Міністерством фінансів, а також про те, що вона є дійсним та
юридичним зобов'язанням Позичальника, яке може бути примусово
здійснено в судовому порядку відповідно до її умов.
b) Для цілей пункту "с" розділу 9.03 "Стандартних положень та
умов" юридичний висновок або висновки від імені Установи, що
впроваджує Проект, надаються головним службовцем з правових питань
Установи, що впроваджує Проект, а наведене нижче визначено як
додаткову інформацію, яку повинно бути включено до висновку або
висновків для подання Банкові: Субкредитна угода належним чином
дозволена або ратифікована, укладена та представлена від імені
Установи, що впроваджує Проект, вона є дійсним та юридичним
зобов'язанням Установи, що впроваджує Проект, яке може бути
примусово здійснено в судовому порядку відповідно до її умов.
Розділ 5.03. Припинення через ненабрання чинності
Дата, що настає через сто вісімдесят (180) днів після дати
цієї Угоди, визначено для цілей розділу 9.04 "Стандартних положень
та умов".
Стаття VI. Різне
Розділ 6.01. Повідомлення
Для цілей розділу 10.01 "Стандартних положень та умов"
наводяться такі адреси:
Для Позичальника:
Міністерство фінансів вул. Грушевського, 12/2 м. Київ, 01008 Україна
До уваги: Міністра фінансів Факс: +38 044 425 90 26 Телефон: +38 044 206 58 88
Для Банку:
European Bank for Reconstrucrion and Development One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom
До уваги: Operation Administration Unit Факс: +44-20-7338-6100
На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх
належним чином уповноважених представників, розпорядилися
підписати цю Угоду в п'яти примірниках й офіційно вручити її в
м. Київ, Україна, станом на дату й рік, які вперше зазначено вище.
УКРАЇНА
Представник: (Підпис) (Печатка)
Ім'я: Євген Прусенко
Посада: заступник Голови Державної служби автомобільних доріг
України
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Представник: (Підпис) (Печатка)
Ім'я: Сью Барретт
Посада: Директор департаменту транспорту

Доповнення 1

ОПИС ПРОЕКТУ

1. Метою цього Проекту є покращення інфраструктури
автомобільних доріг України та сприяння проведенню дальшої реформи
в дорожньому секторі України шляхом надання допомоги Позичальнику
в реконструкції та покращенні частин автомобільних доріг M-01,
M-05, M-06, M-07, N-01 та R-02 на ділянках під'їздів до м. Київ та
передачі на підряд утримання ділянки автомобільної дороги M-06 на
підставі контрактів на експлуатацію автомобільних доріг за
кінцевим результатом.
2. Проект складається з таких частин, з урахуванням змін до
них, про які Банк та Позичальник часу від часу можуть домовлятися:
Частина 1 (повинна фінансуватися з Траншу A):
1.1. Реконструкція ділянок автомобільної дороги M06 Київ -
Чоп (від км 128 до км 14)
Роботи фінансуватимуться ЄБРР та ЄІБ. Установа, що впроваджує
Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
1.2. Реконструкція ділянок автомобільної дороги M07 Київ -
Ковель (від км 64 до км 30)
Роботи фінансуватимуться ЄБРР та ЄІБ. Установа, що впроваджує
Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
1.3. Нагляд за виконанням робіт для частин 1.1 та 1.2
Послуги консультантів фінансуватимуться з коштів Кредиту.
Установа, що впроваджує Проект, покриватиме всі податки та збори
на території Позичальника.
1.4. Контракт на експлуатацію автомобільних доріг за кінцевим
результатом для ділянки автомобільної дороги M06 Київ - Чоп (від
км 832 до км 434)
Роботи фінансуватимуться з коштів Кредиту. Установа, що
впроваджує Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
1.5. Нагляд за виконанням робіт для частини 1.4
Послуги консультантів фінансуватимуться з коштів Кредиту.
Установа, що впроваджує Проект, покриватиме всі податки та збори
на території Позичальника.
Частина 2 (повинна фінансуватися з Траншу B):
2.1. Реконструкція ділянок автомобільної дороги M06 Київ -
Чоп (від км 152 до км 128)
Роботи фінансуватимуться ЄБРР та ЄІБ. Установа, що впроваджує
Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
2.2. Реконструкція ділянок автомобільної дороги M01 Київ -
Чернігів (від км 98 до км 19)
Роботи фінансуватимуться ЄБРР та ЄІБ. Установа, що впроваджує
Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
2.3. Реконструкція ділянок автомобільної дороги M05 Київ -
Одеса (від км 87 до км 42 та від км 36 до км 18)
Роботи фінансуватимуться ЄБРР та ЄІБ. Установа, що впроваджує
Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
2.4. Реконструкція ділянок автомобільної дороги N01 Київ -
Знам'янка (від км 43 до км 14)
Роботи фінансуватимуться ЄБРР та ЄІБ. Установа, що впроваджує
Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
2.5. Реконструкція ділянок автомобільної дороги R02 Київ -
Іванків (від км 48 до км 11)
Роботи фінансуватимуться з коштів Кредиту. Установа, що
впроваджує Проект, покриватиме всі податки та збори на території
Позичальника.
2.6. Нагляд за виконанням робіт для частин 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
та 2.5
Послуги консультантів фінансуватимуться з коштів Кредиту.
Установа, що впроваджує Проект, покриватиме всі податки та збори
на території Позичальника.
Частина 3 (повинна фінансуватися Установою, що впроваджує
Проект):
3.1. Підготовка проектної й тендерної документації на
закупівлю послуг та робіт для частин 1 та 2
Послуги консультантів фінансуватимуться за рахунок Установи,
що впроваджує Проект.
3.2. Допомога у впровадженні Проекту
Допомога у впровадженні Проекту буде надана Установою, що
впроваджує Проект.
3. Передбачається, що Проект буде виконано до 31 грудня
2015 року.

Доповнення 2

КАТЕГОРІЇ ТА ВИБІРКИ

1. У доданій до цього доповнення таблиці встановлено
Категорії, суму кожного Траншу Кредиту, яка виділяється на кожну
Категорію, та відсоткову частку витрат, яка фінансується в кожній
Категорії.
2. Незважаючи на положення викладеного вище пункту 1, жодної
вибірки не здійснюється стосовно:
a) витрат, понесених до дати Кредитної угоди;
b) витрат за Категоріями 1, 3, 6 й 7 до призначення
консультанта з нагляду за відповідними підрядними роботами, як
описано в доповненні 1, для контролю за всіма аспектами виконання
робіт, з персоналом та повноваженнями, які є прийнятними для
Банку;
b) витрати за Категоріями 6, 7, 8 та 9 до Дати надання
Траншу B.
3. Банк може перерозподіляти кошти Кредиту між зазначеними
вище Категоріями відповідно до положень статті 3.03 "Стандартних
положень та умов".

Додаток
до доповнення 2

------------------------------------------------------------------ | Категорія | Сума Кредиту, яка | Відсоткова частка | | | виділяється | витрат, яка | | | у Валюті Кредиту | фінансується | |---------------------+---------------------+--------------------| |Транш A | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |1. Роботи для частин | 179 800 000 |До 60% суми | |1.1 та 1.2 | |контракту, за | | | |винятком будь-яких | | | |податків | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Послуги з нагляду | 8 700 000 |100% суми | |для частин 1.1 та 1.2| |контракту, за | | | |винятком будь-яких | | | |податків | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Роботи для частини| 57 100 000 |100% суми | |1.4 | |контракту, за | | | |винятком будь-яких | | | |податків | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Послуги з нагляду | 1 900 000 |100% суми | |за частиною 1.4 | |контракту, за | | | |винятком будь-яких | | | |податків | |---------------------+---------------------+--------------------| |5. Одноразова комісія| 2 500 000 |100% | |за відкриття Кредиту | | | |для Траншу A | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Транш B | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |6. Роботи для частин | 163 400 000 |До 50% суми | |2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 | |контракту, за | | | |винятком будь-яких | | | |податків | |---------------------+---------------------+--------------------| |7 Роботи для частини | 21 700 000 |100% суми | |2.5 | |контракту, за | | | |винятком будь-яких | | | |податків | |---------------------+---------------------+--------------------| |8. Послуги з нагляду | 12 900 000 |100% суми | |за частинами 2.1, | |контракту, за | |2.2, 2.3, 2.4 та 2.5 | |винятком будь-яких | | | |податків | |---------------------+---------------------+--------------------| |9. Одноразова комісія| 2 000 000 |100% | |за відкриття Кредиту | | | |для Траншу B | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Усього | 450 000 000 | | ------------------------------------------------------------------

Доповнення 3

УМОВИ,
що передують зобов'язанню
та розподілу Траншу B

- змінено належним чином застосовні нормативно-правові акти
України для уможливлення заміни існуючого податку на основі об'єму
двигуна на податок на навантаження на вісь для важких транспортних
засобів;
- затвердження спеціального механізму розподілу коштів від
зборів з користувачів доріг між автомобільними дорогами загального
користування державного та місцевого значення;
- початок передачі доріг місцевого значення місцевим органам
влади згідно з Планом реформи, про що свідчить відповідне рішення
Уряду Позичальника;
- успішне завершення тендеру на контракти на експлуатацію
автомобільних доріг за кінцевим результатом для частини 1.4
Проекту, як це визначено в доповненні 1, та виконання відповідних
контрактів;
- представлення Стратегії розвитку конкуренції в секторі
утримання автомобільних доріг, за формою та змістом прийнятної для
Банку;
- завершення екологічної та соціальної юридичної оцінки для
компонентів Проекту, які фінансуються з Траншу B відповідно до
вимог Банку, у тому числі:
- екологічної та соціальної оцінки впливу для частини 2.1
Проекту, як це передбачено в доповненні 1 Проектної угоди
( 985_023 ), підготовленої відповідно до умов визначених вимог до
реалізації проектів категорії A;
- екологічний та соціальний аналіз для частин 2.2-2.5
(включно) Проекту, як це передбачено в доповненні 1 Проектної
угоди ( 985_023 ), відповідно до умов визначених вимог до
реалізації проектів категорії B;
- оновлення Плану взаємодії із заінтересованими сторонами,
розробленого для Траншу A;
- оновлення Плану екологічних та соціальних заходів,
розробленого для Траншу A.
Ця екологічна та соціальна оцінка повинна проводитися на
основі технічного завдання, прийнятного для Банку, та виконавцем
цієї послуги, прийнятним для Банку.вгору