Документ 985_004, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.05.2005, підстава - 2567-IV

             Кредитна угода 
(Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп")
між Україною та
Європейським банком реконструкції та розвитку
28 лютого 2005 року
( Угоду ратифіковано Законом
N 2567-IV ( 2567-15 ) від 18.05.2005 )

Офіційний переклад
ПРЕАМБУЛА
ОСКІЛЬКИ Банк було створено з метою фінансування конкретних
проектів зі сприяння переходу до відкритих економік, орієнтованих
на ринок, і з підтримки приватної та підприємницької ініціативи в
країнах Центральної та Східної Європи, які є прихильними до
принципів багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової
економіки і які застосовують ці принципи;
ОСКІЛЬКИ Позичальник має намір здійснити проект, описаний у
Додатку 1, який розроблено з метою допомогти Проектній організації
(визначеній нижче) відновити автотранспортну інфраструктуру,
придбати обладнання для утримання автодоріг, модернізувати її
організаційну структуру та в подальшому вдосконалювати
фінансування дорожнього сектора;
ОСКІЛЬКИ Проект буде виконувати Державна служба автомобільних
доріг України (Укравтодор) (Укравтодор, або Проектна організація)
або її правонаступник, схвалений Банком, з фінансовою допомогою
Позичальника;
ОСКІЛЬКИ Позичальник звернувся до Банку по допомогу у
фінансуванні частини Проекту;
ОСКІЛЬКИ Проектна організація буде виконувати План реформ
(визначений у Розділі 1.02 та описаний у Додатку 1), спрямований,
серед іншого, на реформування адміністративного управління мережею
автодоріг і поліпшення фінансування та функціонування сектора
автодоріг;
ОСКІЛЬКИ, Банк погодився на основі, inter alia (*),
викладеного вище надати Позичальникові Кредит у розмірі ста
мільйонів євро (Є 100000000) відповідно до постанов й умов,
викладених або зазначених у цій Угоді та проектній угоді,
датованій датою цього документа, між Проектною організацією та
Банком ("Проектна угода" ( 985_005 ), визначена в Стандартних
Умовах Договору); та _______________
(*) Inter alia - серед іншого (лат.).
ОСКІЛЬКИ, згідно із Субкредитною угодою (визначеною в Розділі
1.02), яку буде укладено між Проектною організацією та
Позичальником, Позичальник погодиться надати Проектній організації
кошти цього Кредиту для цілей виконання Проекту;
ЗАРАЗ, отже, сторони домовляються про таке:
СТАТТЯ I. СТАНДАРТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ. ВИЗНАЧЕННЯ
Розділ 1.01. Включення Стандартних Умов Договору
Усі положення "Стандартних Умов Договору", датованих лютим
1999 року ( 985_001 ), уключено до цієї Угоди та зроблено чинними
стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у разі
повного їхнього викладення в цій статті з такою зміною у
термінології (далі такі положення, з такими змінами, називаються
"Стандартні Умови Договору"):
(a) До визначення "Робочого Дня" в Розділі 2.02 Стандартних
Умов Договору датованих лютим 1999 року ( 985_001 ), для цілей
цієї Угоди, уносяться зміни, й воно має таке формулювання:
"Робочий День" - означає день, в який відкрита
Транс-Європейська Автоматизована
Система Взаєморозрахунків та
Експресс-Трансфертів в Реальному
Часі (TARGET)".
(b) До визначення "Вартості зміни умов" у Розділі 2.02
Стандартних Умов Договору, датованих лютим 1999 року ( 985_001 ),
для цілей цієї Угоди, уносяться зміни, й воно має таке
формулювання:
"Вартість Зміни Умов" - означає суму, на яку Первинний
Потік Надходжень перевищує
Заміщуючий Потік Надходжень, де:
(a) "Первинний Потік Надходжень" означає сукупність поточних
вартостей сплат основної суми й процентів, які стали б належними
до сплати Банкові в Період Розрахунку (визначеного нижче) стосовно
тієї частини Кредиту, до якої застосовується сплата, дострокове
стягнення або скасування не відбулись і якби проценти наросли на
таку частину Кредиту за Відповідною Ринковою Процентною Ставкою
для такої частини Кредиту.
(b) "Заміщуючий Потік Надходжень" означає суму:
(1) сукупності поточних вартостей будь-якої решти сплат
основної суми й процентів, які після врахування такої дострокової
сплати, скасування або дострокового стягнення стали б належними до
сплати Банкові в Період Розрахунку стосовно тієї частини кредиту,
до якої застосовується Фіксована Процентна Ставка, якби проценти
наросли на таку частину Кредиту за Відповідною Ринковою Процентною
Ставкою для такої частини Кредиту; та
(2) відповідно:
(A) у разі дострокової сплати згідно з Розділом 3.07
Стандартних Умов Договору - поточної вартості суми Кредиту, що
підлягає достроковій сплаті й визначається шляхом дисконтування
такої суми з дати виникнення зобов'язань стосовно такої
дострокової сплати до Дати Розрахунку (визначеної нижче) за
Обліковою Ставкою (визначеною нижче); та (або)
(B) у разі будь-якої іншої дострокової сплати - суми
Кредиту, яку було сплачено достроково; та (або)
(C) у разі дострокового стягнення - поточної вартості
суми Кредиту, що була достроково стягнена й визначається шляхом
дисконтування такої суми з дати, коли таке дострокове стягнення
набирає чинності, до Дати Розрахунку за Обліковою Ставкою; та (або
(D) у разі скасування - поточної вартості суми
Кредиту, що була скасована й визначається шляхом дисконтування
такої суми з Останньої Дати Надання до Дати Розрахунку за
Обліковою Ставкою.
(c) Для цілей наведених вище пунктів (a) і (b)(1) поточна
вартість кожної сплати основної суми та процентів визначається
шляхом дисконтування суми такої сплати з дати виникнення
зобов'язань стосовно такої сплати до Дати Розрахунку, із
застосуванням Облікової Ставки.
(d) "Дата Розрахунку" означає:
(1) у разі дострокової сплати згідно з Розділом 3.07
Стандартних Умов Договору - дату за два Робочих Дні до дати
виникнення зобов'язань стосовно такої дострокової сплати або - на
вибір Банку - дати виникнення зобов'язань стосовно такої
дострокової сплати;
(2) у разі будь-якої іншої дострокової сплати - дату
здійснення такої сплати або таку пізнішу дату, яку Банк може
вибрати за власним розсудом, та
(3) у разі дострокового стягнення або скасування - дату
за два Робочих Дні до дати набрання чинності таким достроковим
стягненням або скасуванням, або, на вибір Банку, дату набрання
чинності таким достроковим стягненням або скасуванням.
(e) "Період Розрахунку" означає:
(1) у разі дострокової сплати згідно з Розділом 3.07
Стандартних Умов Договору - період, який починається з дати
виникнення зобов'язань стосовно такої дострокової сплати та
закінчується останньою Датою Повернення Кредиту;
(2) у разі будь-якої іншої дострокової сплати, період,
який починається з дати здійснення такої дострокової сплати або
такої пізнішої дати, яку Банк може вибрати за власним розсудом, та
закінчується останньою Датою Повернення Кредиту; та
(3) у разі дострокового стягнення або скасування -
період, який починається з дати набрання чинності таким
достроковим стягненням або скасуванням та закінчується останньою
Датою Повернення Кредиту.
(f) "Облікова Ставка" означає коефіцієнт дисконтування для
відповідного строку повернення, який був виведений з номінальної
кривої свопів для Валюти Кредиту, яка є в розпорядженні Банку на
ринку процентних свопів та опціонів на Дату Розрахунку.".
(c) Розділ 3.10 Стандартних Умов Договору Банку від лютого
1999 року ( 985_001 ) повинен, в цілях даної Угоди, бути замінений
на такі визначення:
"Розділ 3.10. Вартість Зміни Умов
(a) Якщо, з будь-якої причини (у тому числі - без обмеження
цим - з причини дострокового стягнення згідно з Розділом 7.06
Стандартних Умов Договору), строк сплати будь-якої частини
Кредиту, до якої застосовується Плаваюча Процентна Ставка, настає
не в останній день Періоду нарахування процентів, Позичальник
сплачує на вимогу Банку суму, якщо потрібно, на яку:
(1) процент, що був би нарахований на таку частину
Кредиту з дати, на яку така частина Кредиту підлягає сплаті, до
останнього дня відповідного поточного Періоду нарахування
процентів за ставкою, що дорівнює Відповідній Ринковій Процентній
Ставці для такої частини Кредиту за такий Період нарахування
процентів;
перевищує:
(2) процент, який Банк міг би отримати, якби він повинен
був розмістити суму, що дорівнює такій частині Кредиту на депозит
у провідному банку на Лондонському міжбанківському ринку на строк,
що починається з дати настання строку сплати такої частини Кредиту
та закінчується останнім днем відповідного поточного Періоду
нарахування процентів.
(b) Якщо будь-коли:
(1) Позичальник повідомляє згідно з Розділом 3.07
Стандартних Умов Договору про дострокову сплату будь-якої частини
Кредиту, до якої застосовується Фіксована Процентна Ставка, або
Позичальник іншим чином достроково сплачує будь-яку таку частину
Кредиту;
(2) будь-яка частина Кредиту, до якої застосовується
Фіксована процентна ставка, підлягає достроковому стягненню згідно
з Розділом 7.06 Стандартних Умов Договору або іншим чином підлягає
сплаті до її заявленого строку; чи
(3) Будь-яку частину Кредиту, до якої застосовується
Фіксована Процентна Ставка, скасовано згідно з Розділами 3.08,
7.02 або 7.06 Стандартних Умов Договору або скасовано іншим чином;
Позичальник додатково до будь-якої адміністративної комісії
за дострокову сплату, комісії за скасування або інших сум, що
сплачуються у зв'язку з цим, сплачує на вимогу Банка суму
будь-якої Вартості Зміни Умов; за умови що, якщо розмір такої
Вартості Зміни Умов негативний, Банк, у наступну Дату Сплати
Процентів, зараховує Позичальнику суму такої Вартості Зміни Умов у
Валюті Кредиту.
(c) Якщо будь-яка прострочена сума сплачується в інший строк,
ніж останній день Періоду Нарахування Процентів за Прострочені
Платежі, Позичальник сплачує на вимогу Банку суму, якщо потрібно,
на яку:
(1) процент, який був би нарахований на таку прострочену
суму з дня отримання такої простроченої суми до останнього дня
відповідного поточного Періоду Нарахування Процентів за
Прострочені Платежі за ставкою, що дорівнює ставці, зазначеній у
Розділі 3.09(a)(iii) Стандартних Умов Договору для такого Періоду
Нарахування Процентів за Прострочені Платежі;
перевищує:
(2) процент, який Банк міг би отримати, якби він повинен
був розмістити суму, що дорівнює такій простроченій сумі, на
депозит у провідному банку на Лондонському міжбанківському ринку
на строк, що починається з дати отримання такої простроченої суми
та закінчується останнім днем відповідного Періоду Нарахування
Процентів за Прострочені Платежі.
(d) Сертифікат від Банку стосовно будь-якої суми до сплати
згідно з Розділом 3.10 є остаточним, кінцевим та обов'язковим для
Позичальника, якщо Позичальник не доведе, що в ньому є помилка, з
чим погодиться Банк.".
Розділ 1.02. Визначення
У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі в Преамбулі та
Додаткових Статтях), якщо не вказано інакше або контекст потребує
іншого, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні, надані
там значення; терміни, визначені в Стандартних Умовах Договору,
мають відповідні, надані там значення, а наведені нижче терміни
мають такі значення:
"Повноважний Представник означає Міністра фінансів
Позичальника" Позичальника.
"Перший проект" означає Проект відновлення
автомагістралі М06 та реформи
фінансування сектора автодоріг,
стосовно якого Банк надав кредит у
розмірі сімдесяти п'яти мільйонів
євро (Є 75000000), відповідно до
кредитної угоди між Банком та
Позичальником, підписаної 11 грудня
2000 року ( 996_030 ).
"Фінансовий Рік" означає фінансовий рік Позичальника,
що починається 1 січня щороку.
"Уряд" означає Кабінет Міністрів України.
"Графік Впровадження" означає графік, який затверджений
Банком у рамках Першого проекту і
який забезпечує досягнення Сталого
рівня надходжень від Зборів з
користувачів доріг протягом десяти
років з дати підписання Першого
проекту.
"Міністерство фінансів" означає Міністерство фінансів
Позичальника.
"Міністерство транспорту означає Міністерство транспорту та
та зв'язку" зв'язку Позичальника.
"Національна Мережа означає мережу автодоріг загального
Автодоріг" користування, яка знаходиться в
повному управлінні Проектної
організації (приблизно 170000 км
доріг державного та місцевого
значення).
"Довідкова Сторінка" означає сторінку на дисплеї
міжбанківських ставок пропозицій
Євро-зони для депозитів у Валюті
кредиту, позначену як сторінка 248
служби Телерейт (або таку іншу
сторінку, яка може замінити сторінку
248 служби Телерейт з метою показу
міжбанківських ставок пропозицій
Євро-зони для депозитів у Валюті
кредиту).
"План реформ" означає план, який буде розроблено та
виконано відповідно до положень
Додатка 1 до цієї Угоди та Розділу
2.07 Проектної угоди.
"Стратегія фінансування означає стратегію фінансування
сектора автодоріг" сектора автодоріг визначену в Частині
C4(ii) Додатка 1.
"Збори з Користувачів означає: (1) усі збори, податки та
Доріг" інші обов'язкові платежі, за винятком
податку на додану вартість, стягнені
будь-якими повноважними органами
влади Позичальника з продажу
автотранспортних засобів,
автомобільного пального, мастил,
запчастин та шин; (2) податки на
володіння автотранспортними засобами;
(3) збори за отримання прав керування
автотранспортними засобами; (4) збори
за дозвіл та штрафи за транспортні
засоби з надмірною вагою та
розмірами, за транзит іноземного
автотранспорту, а також (5) будь-які
доходи від зборів за використання
Національної Мережі Автодоріг у разі
впровадження таких зборів у
майбутньому, за винятком надходжень
від зборів за використання автодоріг,
які фінансуються з приватних джерел.
"Положення" означає Положення про Державну службу
автомобільних доріг, затверджене
Указом Президента України від 19
січня 2002 року N 50/2002
( 50/2002 ).
"Субкредитна угода" означає субкредитну угоду, яку буде
укладено між Проектною організацією
та Позичальником згідно з Розділом
3.01(a), зі змінами, які можуть бути
внесені до такої субкредитної угоди
час від часу.
"Сталий Рівень" означає рівень щорічних витрат на
обслуговування Національної Мережі
Автодоріг, котрий забезпечує
обслуговування Національної Мережі
Автодоріг на належному сталому
придатному до експлуатації якісному
рівні, з фінансуванням витрат за
рахунок Зборів з Користувачів Доріг,
який було визначено та погоджено
Банком в рамках Першого проекту.
Розділ 1.03. Тлумачення
У цій Угоді посилання на певну Статтю, Розділ чи Додаток,
якщо в Угоді не визначено інакше, тлумачиться як посилання на цю
Статтю, Розділ чи Додаток до цієї Угоди.
СТАТТЯ II. ОСНОВНІ УМОВИ КРЕДИТУ
Розділ 2.01. Сума та Валюта Кредиту
Банк погоджується надати Позичальникові на умовах, які
викладено, або на які є посилання в цій Угоді, суму, еквівалентну
ста мільйонам євро (Є 100000000).
Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту
(a) Мінімальна сума вибірки становить Є 200000 (двісті тисяч
євро) за Категорією (1) і Є 50000 (п'ятдесят тисяч євро) за
Категорією (2), як такі Категорії визначено в Доповненні до
Додатка 2 до цієї Угоди.
(b) Мінімальна сума дострокової сплати становить Є 3000000
(три мільйони євро).
(c) Мінімальна сума скасування становить Є 3000000 (три
мільйони євро).
(d) Датами Виплати Процентів є 10 травня та 10 листопада
кожного року.
(e)
(1) Позичальник сплачує Кредит двадцятьма чотирма (24)
рівними (або максимально рівними) піврічними внесками, строк
сплати за якими настає в кожну Дату сплати процентів починаючи з
10 травня 2008 року.
(2) Незважаючи на наведене вище, у випадку, якщо (i)
Позичальник не вибирає повної суми Кредиту до першої Дати сплати
кредиту, визначеної в цьому Розділі 2.02.(e) і (ii) Банк продовжує
Останню дату надання, визначену в наведеному нижче Розділі
2.02.(f), до дати, яка випадає після такої першої Дати сплати
кредиту, то сума кожної вибірки, здійсненої у (або) після першої
Дати сплати кредиту, розподіляється для сплати на рівні частини у
декілька Дат сплати кредиту, які випадають після дати такої
вибірки (при цьому Банк коригує таким чином розподілені частини
так, щоб кожного разу отримати цілі числа). Банк час від часу
повідомляє Позичальника про такі розподіли.
(f) Останньою датою надання є 1 травня 2008 року або така
пізніша дата, яку Банк може встановити за власним розсудом і
повідомити про неї Позичальника. Якщо до Наявної суми кредиту чи
будь-якої її частини застосовується Фіксована процентна ставка, то
будь-яке перенесення Останньої дати надання може спричинити
Вартість зміни умов, яку Позичальник або Банк негайно сплачує,
залежно від випадку.
(g) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0,5% річних.
(h) До Кредиту застосовується Плаваюча процентна ставка. Для
цілей розділу 3.04(b) Стандартних Умов Договору Відповідною
ринковою процентною ставкою є запропонована річна ставка
пропозицій для депозитів у Валюті кредиту, що з'являється на
Довідковій сторінці об 11.00 за Брюссельським часом у відповідну
Дату визначення процентів за період, найближчий за тривалістю до
відповідного Періоду нарахування процентів (або, якщо два періоди
однаково подібні за тривалістю до відповідного Періоду нарахування
процентів, середнє двох відповідних ставок); за умови, що:
(1) якщо з будь-якої причини Відповідна ринкова процентна
ставка не може бути визначена в такий час за Довідковою сторінкою,
то Відповідною ринковою процентною є ставка, яку Банк визначає як
середнє арифметичне (у разі необхідності, округлене в більший бік
до найближчої 1/16%) запропонованих річних ставок пропозицій для
депозитів у Валюті кредиту в розмірі, домірному до тієї частини
Кредиту, яка буде не сплаченою протягом відповідного Періоду
нарахування процентів за період, рівний такому Періоду нарахування
процентів; ці ставки повідомляють Банку три вибрані Банком великі
банки, що активно працюють на міжбанківському ринку Євро-зони; та
(2) якщо Банк вирішує, що депозити у Валюті кредиту не
пропонуються на міжбанківському ринку Євро-зони в таких сумах або
на такий період, та Відповідною ринковою процентною ставкою є
вартість (виражена як річна ставка) фінансування Банком тієї
частини Кредиту, що запланована бути не сплаченою протягом
відповідного Періоду нарахування процентів, з будь-яких джерел на
його вибір.
Розділ 2.03. Вибірки
(a) Надану суму можна час від часу вибирати відповідно до
положень Додатка 2 до Кредитної угоди для фінансування (1) витрат,
зроблених (або, якщо Банк погодиться, витрат, які будуть зроблені)
стосовно обгрунтованої вартості товарів, робіт і послуг,
необхідних для Проекту, і (2) Комісії за відкриття кредиту.
(b) Позичальник цією Угодою вповноважує Банк вибрати з
Наявної суми суму, еквівалентну Комісії за відкриття Кредиту, та
сплатити собі Комісію за відкриття Кредиту від імені Позичальника.
СТАТТЯ III. ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Розділ 3.01. Інші гарантії здійснення дій за Проектом
На додаток до загальних зобов'язань, викладених у Статтях IV
та V Стандартних Умов Договору, Позичальник, якщо з Банком не
погоджено інакше:
(a) надає Проектній організації згідно із субкредитною
угодою, за формою та змістом прийнятною для Банку ("Субкредитна
Угода"), кошти Кредиту на умовах, що є прийнятними для Банку й що
включають умови, які передбачають, що:
(1) Проектна організація не створює без попередньої
письмової згоди Банку жодної заборгованості (крім заборгованості в
рамках Субкредитної угоди), яка, на думку Банку, наражала б на
небезпеку здатність Проектної організації виконувати свої
зобов'язання за Субкредитною угодою;
(b) використовує свої права за Субкредитною угодою таким
чином, щоб забезпечити захист інтересів Позичальника та Банку,
дотримуватися положень цієї Угоди та досягти цілей, для яких цей
Кредит надається;
(c) не передає іншій особі будь-якого положення Субкредитної
угоди, не вносить змін до нього, не оголошує його недійсним або не
відмовляється від нього, за винятком випадків, в яких з Банком
погоджено інакше;
(d) забезпечує виконання Проектною організацією всіх її
зобов'язань за Проектною Угодою, у тому числі без обмежень її
зобов'язань стосовно:
(1) створення групи управління проектом і керування нею,
як передбачено в Розділі 2.03 Проектної угоди;
(2) закупівлі товарів, робіт і послуг, які фінансуються
за рахунок коштів Проекту, як передбачено в Розділі 2.04 Проектної
Угоди;
(3) природоохоронних питань, як передбачено в Розділі
2.05 Проектної Угоди;
(4) залучення та використання послуг консультантів, для
надання допомоги в реалізації Проекту, як передбачено в Розділі
2.06 Проектної Угоди;
(5) виконання Плану реформ, як передбачено в Розділі 2.07
Проектної угоди;
(6) підготовки та подання звітів з питань, які стосуються
Проекту й діяльності Проектної організації, як передбачено в
Розділі 2.08 Проектної Угоди;
(7) дотримання процедур, ведення облікових та звітних
документів, підготовки, аудиту й подання Банкові своїх фінансових
звітів, а також будь-якої іншої відповідної інформації стосовно
Проекту роботи або діяльності Проектної організації, як
передбачено в Розділі 3.01 Проектної угоди; та
(8) дотримання всіх положень, які стосуються фінансових
та операційних аспектів Проекту й Проектної організації, як
передбачено в Розділах 3.02, 3.03 та 3.04 Проектної Угоди;
(e) уживає або забезпечує вживання всіх додаткових заходів,
необхідних для надання відповідних коштів для завершення Проекту,
у тому числі, зокрема, надання Позичальником еквівалента Є
38000000 (тридцяти восьми мільйонів євро) Проектній організації
для фінансування всіх тих витрат Частини A, B та C Проекту, які не
фінансує Банк; та
(f) уживає або забезпечує вживання всіх додаткових заходів,
необхідних для забезпечення підготовки та виконання Плану реформ.
СТАТТЯ IV. ПРИЗУПИНЕННЯ. ДОСТРОКОВЕ СТЯГНЕННЯ. СКАСУВАННЯ
Розділ 4.01. Призупинення
Викладені нижче положення встановлюються для цілей Розділу
7.01(a)(xiv) Стандартних Умов Договору:
(a) до законодавчих та нормативних актів, які застосовуються
до сектора автодоріг на території Позичальника, унесено зміни,
чинність таких актів призупинено, їх оголошено недійсними,
скасовано або не вимагають їхнього виконання;
(b) до Положення внесено зміни, його чинність призупинено,
його оголошено недійсним, скасовано або не вимагають його
виконання;
(c) Контроль над Проектною організацією та координація її
діяльності передаються іншій, ніж Міністерство транспорту та
зв'язку, стороні; та
(d) Проектна організація не виконала будь-які зі своїх
зобов'язань за Субкредитною угодою або Проектною угодою.
Розділ 4.02. Дострокове стягнення
Викладене нижче положення встановлюється для цілей Розділу
7.06(f) Стандартних Умов Договору: будь-яка подія, визначена в
Розділі 4.01, що відбулась і тривала протягом тридцяти днів після
повідомлення наданого Банком Позичальнику.
СТАТТЯ V. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
Розділ 5.01. Умови, що передують набуттю чинності
Викладені нижче умови встановлюються для цілей Розділу
9.02(c) Стандартних Умов Договору як додаткові умови набуття
чинності цією Угодою та Проектною угодою:
(a) Субкредитну угоду, за формою та змістом прийнятну для
Банку, оформлено й офіційно вручено, а всі умови, що передують
набуттю нею чинності або праву Проектної організації здійснити
вибірки на підставі неї, за винятком лише набуття чинності цією
Угодою, виконано;
(b) створення та функціонування передбаченої в Розділі 2.03
Проектної угоди групи управління проектом, яка має відповідні
ресурси та персонал відповідної кваліфікації згідно з колом
повноважень, прийнятним для Банку;
(c) отримання письмового підтвердження від Міністерства
фінансів, за формою та змістом прийнятного для Банку, що Проектній
організації виділено кошти у 2004 фінансовому році в розмірі, не
меншому сум, визначених у Графіку впровадження;
(d) отримання письмового підтвердження від Міністерства
фінансів, за формою та змістом прийнятного для Банку, що
Міністерство фінансів кожного фінансового року під час підготовки
проектів бюджетів передбачатиме Збори з користувачів доріг на
рівні, достатньому для досягнення обсягів фінансування,
розподілених для Проектної організації, як заплановано в Графіку
впровадження;
(e) Проектна організація надала свідчення, за формою та
змістом прийнятні для Банку, які підтверджують, що всі контрактні
роботи (за винятком незначного ремонту або інших робіт на суму,
меншу Є 100000) закуповуються шляхом процедури відкритого тендера
й що заохочується участь приватних підрядників у секторі
автодоріг.
Розділ 5.02. Юридичні висновки
(a) Для цілей Розділу 9.03(a) Стандартних Умов Договору
необхідним є надання Міністром юстиції від імені Позичальника
юридичного висновку чи висновків, за винятком того, що керівник
юридичного департаменту Міністерства фінансів також надає
юридичний висновок про те, що Позичальник належним чином
санкціонував або схвалив Субкредитну угоду, її офіційно вручено
від імені Позичальника й що вона є дійсним і юридично обов'язковим
зобов'язанням, яке може бути примусово здійснене в судовому
порядку відповідно до її умов.
(b) Для цілей Розділу 9.03(c) Стандартних Умов Договору
необхідним є надання Головним працівником з правових питань
Проектної організації від імені Проектної організації висновку чи
висновків, а викладені нижче питання встановлюються як додаткові
питання, які необхідно включити до висновку чи висновків, що
подаються до Банку: Позичальник належним чином санкціонував або
схвалив Субкредитну угоду, що її офіційно вручено від імені
Позичальника й що вона є дійсним і юридично обов'язковим
зобов'язанням, яке може бути примусово здійснене в судовому
порядку відповідно до її умов.
Розділ 5.03. Припинення через ненабуття чинності
Дату, що настає через 90 днів після дати цієї Угоди,
установлено для цілей Розділу 9.04 Стандартних Умов Договору.
СТАТТЯ VI. РІЗНЕ
Розділ 6.01. Повідомлення
Для цілей Розділу 10.01 Стандартних Умов Договору наводяться
такі адреси:
Позичальник:
Міністерство фінансів вул. Грушевського, 12/2 Київ, 01008, Україна
До уваги: Міністра фінансів
Факс: +38-044-253-8243, +38-044-201-56-85
Телефон: +38-044-226-2044, +38-044-201-56-18
Банк:
European Bank for Reconstruction and Development One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom
Attention: Operation Administration Unit
Факс: +44-20-7338-6100
Телекс: 8812161
Підтвердження прийому: EBRD L G
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди, діючи через своїх,
належним чином уповноважених представників, підписали цю Угоду в
чотирьох примірниках та вручили її в Лондоні, Англії, зазначеного
вище дня та року.
УКРАЇНА
(Підпис)
Представник: Ім'я:
Посада:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
(Підпис)
Представник: Ім'я:
Посада:
Додаток 1
ОПИС ПРОЕКТУ
1. Мета цього Проекту - допомогти Позичальникові та Проектній
організації поліпшити стан основного міжнародного дорожнього
коридору України шляхом реалізації програми ремонту ділянки
автомобільної дороги Київ - Чоп. Крім того, Проект допоможе
реформувати адміністративне управління мережею автодоріг, а також
фінансування дорожнього сектора.
2. Проект складається з таких Частин, які надалі можуть бути
змінені згідно з домовленостями Банку та Позичальника:
Частина A. Будівельні роботи
A1. Ремонт ділянки автомобільної дороги М06 Київ - Чоп (за
оцінками - від 621-го км на схід до 430-го км), у тому числі
будівництво трикілометрової об'їзної дороги в районі села Деревач.
Ці роботи будуть фінансувати Банк з кредитних коштів й Укравтодор.
Детальний обсяг робіт буде визначено, як тільки буде
завершено підготовку технічного проекту й тендерної документації.
Таким чином, довжина ділянки, яка буде відремонтована згідно з
Частиною A1, може змінитися залежно від детального проекту й
результату тендера на будівельні роботи.
A2. Будівництво двох об'їзних доріг (Олесько та Стрий). Ці
роботи буде фінансувати Укравтодор.
Частина B. Обладнання
B1. Закупівля обладнання для утримання автодоріг. Детальні
специфікації обладнання будуть визначені Проектною організацією.
Ці товари буде фінансувати Укравтодор.
Частина C. Послуги
C1. Підготовка технічного проекту й тендерної документації.
Ці послуги фінансує Укравтодор.
C2. Нагляд за роботами. Призначається консультант, який буде
здійснювати моніторинг виконання робіт відповідно до Частини A1
Проекту. Повноваження, процедура відбору та контрактні умови
повинні бути прийнятні для Банку. Ці послуги будуть фінансуватися
з кредитних коштів.
C3. Допомога у виконанні проекту. Залучення консультантів для
надання консультаційних послуг стосовно повсякденного управління
Проектом. Ці послуги буде фінансувати Укравтодор.
C4. Підготовка та реалізація Плану реформування
адміністративного управління мережею автодоріг ("План реформ", або
"План"). Залучення консультантів для надання консультаційних
послуг стосовно реформування сектора автодоріг. Ці послуги будуть
фінансуватися з кредитних коштів.
План реформ буде охоплювати такі аспекти:
(i) У Плані реформ буде надано рекомендації стосовно
реформування адміністративного управління мережею автодоріг
(політичні, законодавчі та фінансові питання), а також виконання
робіт на автодорогах як державного, так і місцевого значення.
(ii) План реформ повинен містити оновлену стратегію
фінансування сектора автодоріг ("Стратегія фінансування сектора
автодоріг"), у тому числі:
- удосконалення структури фінансування сектора автодоріг
шляхом розмежування фінансування доріг державного та місцевого
значення; і, якщо необхідно, рекомендації стосовно перегляду
Сталого рівня та Графіка впровадження, затверджених раніше в
рамках Першого проекту в секторі автодоріг;
- якщо необхідно, пропозиції стосовно підвищення Зборів з
користувачів доріг а також графік їхньої реалізації;
- перегляд існуючої системи фінансової звітності в Проектній
організації і як результат такого перегляду план впровадження
найліпшої практики управління фінансовою звітністю, а також план
його впровадження.
У Плані буде визначено ключові завдання та рішення, які
необхідно виконати, відповідальність і строки виконання у формі
комплексного Плану дій.
3. Очікується, що Проект завершиться до 31 грудня 2007 року.
Додаток 2
КАТЕГОРІЇ ТА ВИБІРКИ
1. У доданій до цього додатка таблиці визначено Категорії,
суми Кредиту, які виділяються на кожну Категорію, та процент
витрат, фінансованих у кожній Категорії.
2. Незважаючи на положення викладеного вище пункту 1 не
здійснюють жодної Вибірки стосовно:
(a) витрат, які мали місце та були сплачені до дати
підписання Кредитної угоди, за винятком Вибірок, здійснених
стосовно Частин C2 та C4 на рахунок витрат, які мали місце та були
сплачені до дати цієї Угоди, але після 1 листопада 2004 року;
(b) витрат, які були сплачені згідно з Частиною A1 до
призначення консультанта з нагляду за роботами, як описано в
Частині C2 Проекту.
------------------------------------------------------------------ | Категорія |Сума Кредиту, виділена| Процент фінансованих | | | у Валюті кредиту | витрат | |-----------------+----------------------+-----------------------| |(1) Роботи | 95000000 |100% суми контракту, | |за Частиною A1 | |без урахування податків| | | |та зборів | |-----------------+----------------------+-----------------------| |(2) Послуги | | | |за | | | |-----------------+----------------------+-----------------------| |Частиною C2 | 3500000 |100% суми контракту, | | | |без урахування податків| | | |та зборів | |-----------------+----------------------+-----------------------| |Частиною C4 | 500000 |100% суми контракту, | | | |без урахування податків| | | |та зборів | |-----------------+----------------------+-----------------------| |(3) Комісія за | 1000000 | 100% | |Відкриття Кредиту| | | |-----------------+----------------------+-----------------------| |Всього | 100000000 | | ------------------------------------------------------------------вгору