Документ 984_011, поточна редакція — Редакція від 30.11.2015, підстава - v2980321-15
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2017, підстава - v1713321-17. Подивитися в історії? )

2. Парламентський комітет асоціації повинен бути поінформований про рішення та рекомендації Ради асоціації.

3. Парламентський комітет асоціації може надавати рекомендації Раді асоціації.

4. Парламентський комітет асоціації може створювати відповідні підкомітети.

Стаття 469

1. Сторони також сприяють проведенню регулярних засідань представників їхнього громадянського суспільства з метою інформування їх про виконання цієї Угоди та врахування їхнього внеску для її виконання.

2. Цим створюється Платформа громадянського суспільства. Вона складається з представників громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої сторони, як форум для проведення ними засідань та обміну думками. Засідання Платформи громадянського суспільства проводяться з регулярністю, яку вона визначає самостійно.

3. Платформа громадянського суспільства встановлює власний регламент.

4. Головування у Платформі громадянського суспільства здійснюється по черзі відповідно представниками громадянського суспільства від української сторони і представником Європейського економічного і соціального комітету згідно з положеннями, викладеними в її регламенті.

Стаття 470

1. Платформа громадянського суспільства повинна бути поінформованою про рішення та рекомендації Ради асоціації.

2. Платформа громадянського суспільства може надавати рекомендації Раді асоціації.

3. Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні здійснювати регулярні контакти з представниками Платформи громадянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей цієї Угоди.

Глава 2
Загальні та прикінцеві положення

Стаття 471
Доступ до судів та адміністративних органів

У рамках сфери дії цієї Угоди кожна Сторона зобов’язується забезпечити фізичним та юридичним особам іншої Сторони вільний від дискримінації по відношенню власних громадян доступ до своїх компетентних судів та адміністративних органів для захисту їхніх особистих та майнових прав.

Стаття 472
Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки

Ніщо в цій Угоді не перешкоджає Стороні вживати будь-яких заходів:

а) які, на її думку, необхідні для того, щоб запобігти розголошенню інформації, що суперечить суттєвим інтересам її безпеки;

b) які пов’язані з виробництвом зброї, військового спорядження та матеріалів чи торгівлею ними або з дослідженнями, розробкою чи виробництвом, необхідними для цілей оборони, за умови, що такі заходи не завдають шкоди умовам конкуренції стосовно продукції, яка не призначена для використання виключно для військових цілей;

с) які вона вважає необхідними для забезпечення власної безпеки, у випадку серйозних внутрішніх безпорядків, які порушують закон і громадський порядок, під час війни або серйозного міжнародного напруження, яке становить загрозу війни, або для виконання взятих на себе зобов’язань з підтримання миру та міжнародної безпеки;

Стаття 473
Недискримінація

1. У сферах, на які поширюється дія цієї Угоди, і без шкоди для будь-яких її конкретних положень:

a) заходи, які вживаються Україною стосовно Союзу або його держав-членів, не призводять до будь-якої дискримінації між державами-членами, їхніми громадянами, компаніями або фірмами;

b) заходи, які вживаються Союзом або державами-членами стосовно України, не призводять до будь-якої дискримінації між громадянами України, її компаніями або фірмами.

2. Положення пункту 1 не завдають шкоди праву Сторін застосовувати відповідні положення їх фінансового законодавства до платників податків, які знаходяться не в однакових умовах з точки зору їхнього місця проживання.

Стаття 474
Поступове наближення

Згідно із цілями цієї Угоди, встановленими у статті 1, Україна здійснюватиме поступове наближення свого законодавства до права ЄС відповідно до Додатків I-XLIV до цієї Угоди на основі зобов’язань, визначених у Розділах IV, V та VI цієї Угоди, а також відповідно до положень цих Додатків. Це положення не завдає шкоди будь-яким конкретним принципам і зобов’язанням стосовно нормативно-правового наближення відповідно до Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.

Стаття 475
Моніторинг

1. Моніторинг означає безперервну оцінку прогресу у виконанні і впровадженні всіх заходів, які охоплюються цією Угодою.

2. Моніторинг включає оцінку наближення законодавства України до права Європейського Союзу, як це визначено в цій Угоді, в тому числі аспекти виконання та впровадження. Сторони можуть здійснювати цю оцінку індивідуально або, у разі згоди, спільно. Для полегшення процесу оцінки Україна, за необхідності, звітує ЄС про прогрес у наближенні до завершення перехідних періодів, встановлених в цій Угоді. Процес звітності та оцінки, зокрема методи і періодичність оцінювання, буде враховувати конкретні методи, визначені в цій Угоді, або рішення інституційних органів, створених відповідно до цієї Угоди.

3. Моніторинг може включати роботу місій з перевірки на місцях за участю інститутів ЄС, органів і агентств, неурядових організацій, наглядових органів, незалежних експертів та, за необхідності, інших.

4. Результати заходів з моніторингу, у тому числі оцінки наближення відповідно до пункту 2 цієї статті, обговорюються у всіх відповідних органах, створених відповідно до цієї Угоди. Такі органи можуть приймати одностайно погоджені спільні рекомендації, які надаються Раді асоціації.

5. Якщо Сторони домовилися, що необхідні заходи, передбачені Розділом IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди, вже виконані і наразі належним чином впроваджуються, Рада асоціації відповідно до повноважень, наданих їй згідно зі статтею 463 цієї Угоди, погоджується на подальше відкриття ринку, як визначено у Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.

6. Спільна рекомендація, зазначена у пункті 4 цієї статті, надана Раді асоціації, або неспроможність дійти згоди стосовно такої рекомендації, не є предметом вирішення спорів, як визначено в Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди. Рішення, прийняте відповідним інституційним органом, або неприйняття рішення не є предметом вирішення спорів, як визначено в Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.

Стаття 476
Виконання зобов’язань

1. Сторони повинні вживати будь-яких загальних або конкретних заходів, необхідних для виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою. Вони забезпечують досягнення цілей, встановлених у цій Угоді.

2. Сторони домовилися невідкладно проводити консультації через відповідні канали на вимогу будь-якої зі Сторін для обговорення будь-якого питання, що стосується тлумачення, виконання або добросовісного застосування цієї Угоди та інших відповідних аспектів відносин між Сторонами.

3. Кожна Сторона повинна передати на розгляд Ради асоціації будь-які спори стосовно тлумачення, виконання або добросовісного застосування цієї Угоди відповідно до статті 477 цієї Угоди. Рада асоціації може вирішити спір шляхом прийняття обов’язкового для виконання рішення.

Стаття 477
Вирішення спорів

1. У разі виникнення спору між Сторонами стосовно тлумачення, виконання або добросовісного застосування цієї Угоди будь-яка Сторона повинна надіслати іншій Стороні й Раді асоціації офіційний запит щодо необхідності вирішення спірного питання. Як виняток, вирішення спорів стосовно тлумачення, виконання або добросовісного застосування Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди регулюється виключно Главою 14 («Вирішення спорів») Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.

2. Сторони повинні намагатися прагнути вирішити спір шляхом проведення добросовісних консультацій в рамках Ради асоціації та інших відповідних органів, зазначених y статтях 461, 465 і 466 цієї Угоди, з метою досягнення взаємоприйнятного рішення у максимально стислі строки.

3. Сторони повинні надавати Раді асоціації та іншим відповідним органам всю інформацію, необхідну для ретельного вивчення ситуації.

4. Доти, доки спір не вирішено, він розглядається на кожному засіданні Ради асоціації. Спір вважається вирішеним, якщо Рада асоціації прийняла обов’язкове для виконання рішення про вирішення питання, як передбачено в пункті 3 статті 476 цієї Угоди, або коли заявлено, що спір вичерпано. Консультації щодо спору також можуть бути проведені у ході будь-якого засідання Комітету асоціації чи будь-якого іншого відповідного органу, зазначеного y статтях 461, 465 і 466 цієї Угоди, за погодженням між Сторонами чи за вимогою будь-якої зі Сторін. Консультації можуть також проводитися в письмовій формі.

5. Вся інформація, яку було розголошено в ході консультацій, залишається конфіденційною.

Стаття 478
Відповідні заходи в разі невиконання зобов’язань

1. Сторона може вжити відповідних заходів, якщо питання не вирішено протягом трьох місяців з дати надіслання офіційного запиту щодо вирішення спору відповідно до статті 477 цієї Угоди і якщо Сторона, яка подала скаргу, продовжує вважати, що інша Сторона не виконала своїх зобов’язань за цією Угодою. Вимога стосовно проведення консультацій протягом трьох місяців не застосовується у виняткових випадках, зазначених у пункті 3 цієї статті.

2. Під час визначення відповідних заходів пріоритет надається тим, які найменше завдають шкоди функціонуванню цієї Угоди. За винятком випадків, визначених у пункті 3 цієї статті, такі заходи не можуть включати призупинення будь-яких прав чи обов’язків, передбачених положеннями цієї Угоди, зазначеними у Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди. Про ці заходи негайно повідомляється Раді асоціації з метою їх розгляду під час консультацій відповідно до пункту 2 статті 476 цієї Угоди і під час вирішення спорів відповідно до пункту 3 статті 476 та статті 477 цієї Угоди.

3. Винятки, зазначені вище в пунктах 1 та 2 цієї статті, стосуються випадків:

a) денонсації цієї Угоди, яка не передбачена загальними нормами міжнародного права, або

b) порушення іншою Стороною будь-якого з основних елементів цієї Угоди, визначених у статті 2 цієї Угоди.

Стаття 479
Взаємозв’язок з іншими угодами

1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною, з однієї сторони, і Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами, з іншої сторони, яку вчинено в м. Люксембург 14 червня 1994 року і яка набрала чинності 1 березня 1998 року, разом з протоколами до неї втрачає чинність.

2. Ця Угода про асоціацію замінює вищезгадану Угоду. Посилання на вищезгадану Угоду в усіх інших угодах між Сторонами вважаються посиланнями на цю Угоду.

3. Доти, доки відповідно до цієї Угоди не будуть забезпечені рівні права для фізичних осіб і суб’єктів економічної діяльності, ця Угода не впливає на їхні права відповідно до інших чинних угод, обов’язкових для України, з однієї сторони, та однієї або декількох держав-членів, з іншої сторони.

4. Існуючі угоди, що регулюють окремі напрями співробітництва, які належать до сфери дії цієї Угоди, вважаються частиною двосторонніх відносин у цілому, що регулюються цією Угодою, а також складовою загальної інституційної основи співробітництва.

5. Сторони можуть доповнювати цю Угоду шляхом укладення окремих угод у будь-якій галузі, що належить до сфери її дії. Такі окремі угоди є невід’ємною частиною двосторонніх відносин у цілому, що регулюються цією Угодою, і становлять частину загальної інституційної основи співробітництва.

6. Без шкоди для відповідних положень Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу ні ця Угода, ні заходи, вжиті відповідно до неї, жодним чином не впливають на повноваження держав-членів розвивати двостороннє співробітництво з Україною або укладати, де це доцільно, нові угоди про співробітництво з Україною.

Стаття 480
Додатки і протоколи

Додатки і протоколи до цієї Угоди є її невід’ємною частиною.

Стаття 481
Строк дії

1. Ця Угода укладається на необмежений строк. Сторони здійснюють всебічний огляд досягнення цілей цієї Угоди через п’ять років з дати набрання нею чинності, а також у будь-який інший час за взаємною згодою Сторін.

2. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом надіслання повідомлення про це іншій Стороні. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.

Стаття 482
Визначення Сторін

Для цілей цієї Угоди термін «Сторони» означає Україну, з однієї сторони, та Союз або його держави-члени чи Союз і його держави-члени, відповідно до їхніх повноважень за Договором про функціонування Європейського Союзу, з іншої сторони. У випадках, коли це доцільно, цей термін означає Євратом відповідно до його повноважень за Договором про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії.

Стаття 483
Територіальне застосування

Ця Угода застосовується, з однієї сторони, до території України і, з іншої сторони, до територій, на яких діють Договір про Європейський Союз (TEU), Договір про функціонування Європейського Союзу (TFEU) і Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії відповідно до умов, викладених в цих Договорах.

Стаття 484
Депозитарій Угоди

Генеральний секретаріат Ради Європейського Союзу є депозитарієм цієї Угоди.

Стаття 485
Автентичні тексти

Ця Угода складена українською, англійською, болгарською, грецькою, данською, естонською, іспанською, італійською, латиською, литовською, мальтійською, нідерландською, німецькою, польською, португальською, румунською, словацькою, словенською, угорською, фінською, французькою, хорватською, чеською, та шведською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

Стаття 486
Набрання чинності та тимчасове застосування

1. Сторони повинні ратифікувати або затвердити цю Угоду відповідно до власних процедур. Ратифікаційні грамоти або документи про затвердження здаються на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу.

2. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

3. Незалежно від пункту 2, Україна і Європейський Союз домовилися тимчасово застосовувати цю Угоду в частині, яка визначена Європейським Союзом, як це передбачено пунктом 4 цієї статті, та відповідно до своїх відповідних внутрішньодержавних процедур і чинного законодавства.

4. Тимчасове застосування набирає чинності з першого дня другого місяця, що настає після дати отримання Депозитарієм такого:

- повідомлення, надіслане Європейським Союзом, про закінчення виконання процедур, необхідних для цієї мети, із зазначенням частин Угоди, які будуть застосовуватися тимчасово; а також

- здачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти відповідно до своїх процедур та чинного законодавства.

5. Для цілей відповідних положень цієї Угоди, в тому числі відповідних Додатків і Протоколів, будь-яке посилання у таких положеннях на «дату набрання чинності цією Угодою» необхідно розуміти як «дату, з якої ця Угода застосовується тимчасово» відповідно до пункту 3 цієї статті.

6. У період тимчасового застосування в тій мірі, в якій положення Угоди про партнерство і співробітництво між Україною, з однієї сторони, і Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами, з іншої сторони, яку вчинено в м. Люксембург 14 червня 1994 року і яка набрала чинності 1 березня 1998 року, не охоплюються тимчасовим застосуванням цієї Угоди, ці положення продовжують діяти.

7. Будь-яка зі Сторін може надіслати письмове повідомлення Депозитарію про свій намір припинити тимчасове застосування цієї Угоди. Припинення тимчасового застосування набиратиме чинності через шість місяців після отримання повідомлення Депозитарієм.


СПИСОК ДОДАТКІВ


ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ IV


Додаток I-A до Глави 1

Скасування мит


Доповнення A

Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Європейський Союз


Доповнення B

Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Україну


Додаток I-B до Глави 1

Додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався


Додаток I-C до Глави 1

Графік скасування вивізного (експортного) мита


Додаток I-D до Глави 1

Спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита


Додаток II до Глави 2

Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів


Додаток III до Глави 3

Список законодавства для адаптації із зазначенням термінів для його здійснення


Додаток IV до Глави 4

Сфера дії


Додаток IV-A до Глави 4

Заходи СФЗ


Додаток IV-B до Глави 4

Стандарти утримання та поводження з тваринами


Додаток IV-C до Глави 4

Інші заходи, які охоплюються цією Главою


Додаток IV-D до Глави 4

Заходи, які мають бути включені після наближення законодавства


Додаток V до Глави 4

Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи)


Додаток VI до Глави 4

Cписок хвороб тварин і аквакультур та регламентованих шкідників, від яких території можуть бути визнані вільними


Додаток VI-A до Глави 4

Хвороби тварин та аквакультур, що підлягають повідомленню, щодо яких визнається статус Сторін і щодо яких можуть застосовуватися рішення про регіоналізацію


Додаток VI-B до Глави 4

Визнання статусу шкідників, зон, вільних від шкідників, та захищених зон


Додаток VII до Глави 4

Регіоналізація/зонування, території, вільні від шкідників, та захищені зони


Додаток VIII до Глави 4

Попереднє схвалення потужностей


Додаток IX до Глави 4

Процес визначення еквівалентності


Додаток X до Глави 4

Керівні принципи для проведення перевірок


Додаток XI до Глави 4

Перевірки імпорту та оплата перевірок


Додаток XII до Глави 4

Сертифікація


Додаток XIII до Глави 4

Невирішені питання


Додаток XIV до Глави 4

Компартменталізація


Додаток XV до Глави 5

Наближення митного законодавства


Додаток XVI до Глави 6

Перелік застережень щодо заснування; перелік зобов’язань щодо транскордонного постачання послуг; перелік застережень щодо постачальників договірних послуг та незалежних фахівців


Додаток XVI-A до Глави 6

Застереження ЄС щодо заснування


Додаток XVI-B до Глави 6

Перелік зобов’язань щодо транскордонних послуг


Додаток XVI-C до Глави 6

Застереження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (Сторона ЄС)


Додаток XVI-D до Глави 6

Застереження України щодо заснування


Додаток XVI-E до Глави 6

Зобов’язання України щодо транскордонних послуг


Додаток XVI-F до Глави 6

Застереження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (Україна)


Додаток XVIІ

Нормативно-правове наближення


Доповнення XVII-1

Горизонтальні адаптації та правила процедури


Доповнення XVII-2

Правила, що застосовуються до фінансових послуг


Доповнення XVII-3

Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг


Доповнення XVII-4

Правила, що застосовуються до поштових та кур’єрських послуг


Доповнення XVII-5

Правила, що застосовуються до міжнародного морського транспорту


Доповнення XVII-6

Положення щодо моніторингу


Додаток XVIII до Глави 6

Інформаційні центри


Додаток XIX до Глави 6

Індикативний перелік Сторони ЄС відповідних ринків продукції та послуг, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї Угоди


Додаток XX до Глави 6

Індикативний перелік України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї Угоди


Додаток XXI до Глави 8

Державні закупівлі


Додаток XXI-A до Глави 8

Графік інституційних реформ, адаптації законодавства та надання доступу до ринку


Додаток XXI-B до Глави 8

Базові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 2)


Додаток XXI-C до Глави 8

Базові елементи Директиви 89/665/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС (етап 2)


Додаток XXI-D до Глави 8

Базові елементи Директиви 2004/17/ЄС (етап 3)


Додаток XXI-E до Глави 8

Базові елементи Директиви 92/13/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС (етап 3)


Додаток XXI- F до Глави 8

Інші необов’язкові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 4)


Додаток XXI-G до Глави 8

Інші обов’язкові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 4)


Додаток XXI-H до Глави 8

Інші елементи Директиви 89/665/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою № 2007/66/ЄС (етап 4)


Додаток XXI-I до Глави 8

Інші необов’язкові елементи Директиви 2004/17/ЄС (етап 5)


Додаток XXI-J до Глави 8

Інші елементи Директиви 92/13/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС (етап 5)


Додаток XXI-K до Глави 8

Положення Директиви 2004/18/ЄС поза межами процесу адаптації законодавства


Додаток XXI-L до Глави 8

Положення Директиви 2004/17/ЄС поза межами процесу адаптації законодавства


Додаток XXI-M до Глави 8

Положення Директиви 89/665/ ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС, поза межами процесу адаптації законодавства


Додаток XXI-N до Глави 8

Положення Директиви 92/13/ ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС, поза межами процесу адаптації законодавства


Додаток XXI-O до Глави 8

Індикативний перелік питань для співробітництва


Додаток ХХІ-Р до Глави 8

Пороги


Додаток XXII-A до Глави 9

Географічні зазначення - Законодавство Сторін та елементи реєстрації і контролю


Додаток XXII-B до Глави 9

Географічні зазначення - Критерії, що повинні бути включені до процедури заперечення


Додаток XXII-C до Глави 9

Географічні зазначення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, згадані у статті 202(3) цієї Угоди


Додаток XXII-D до Глави 9

Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, згадані у статтях 202(3) і 202(4) цієї Угоди

Додаток XXIII до Глави 10

Глосарій термінів


Додаток XXIV до Глави 14

Правила процедури вирішення спорів


Додаток XXV до Глави 15

Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників


ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ V


Додаток XXVI до Глави 1

Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику


Додаток XXVII до Глави 1

Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику


Додаток XXVIII до Глави 4

Оподаткування


Додаток XXIX до Глави 5

Статистика


Додаток XXX до Глави 6

Навколишнє середовище


Додаток XXXI до Глави 6

Навколишнє середовище


Додаток XXXII до Глави 7

Транспорт


Додаток XXXIIІ до Глави 7

Транспорт


Додаток ХХХІV до Глави 13

Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит


Додаток XXXV до Глави 13

Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит


Додаток XXXVІ до Глави 13

Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит


Додаток XXXVIІ до Глави 15

Політика з питань аудіовізуальної галузі


Додаток XXXVIІІ до Глави 17

Сільське господарство та розвиток сільських територій


Додаток XXXIХ до Глави 20

Захист прав споживачів


Додаток XL до Глави 21

Співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей


Додаток  XLІ до Глави 22

Громадське здоров’я


Додаток XLІІ до Глави 23

Освіта, навчання та молодь


ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ VI


Додаток XLIIІ до Глави VI

Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством


Додаток XLIV до Глави VI

Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством


ПРОТОКОЛИ


Протокол I

Протокол щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва


Протокол II

Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митних справах


Протокол III

Протокол про Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом про загальні принципи участі України в програмах Союзу


СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Учинено в м. Брюссель двадцять першого березня дві тисячі чотирнадцятого року.

Підписано стосовно Преамбули, Статті 1 та Розділів I, II і VII Угоди.


За Україну
(підпис)


За Європейський Союз
(підпис)


За Європейське Співтовариство з атомної енергії
(підпис)


За Королівство Бельгія
(підпис)


За Республіку Болгарія
(підпис)


За Чеську Республіку
(підпис)


За Королівство Данія
(підпис)


За Федеративну Республіку Німеччина
(підпис)


За Естонську Республіку
(підпис)


За Ірландію
(підпис)


За Грецьку Республіку
(підпис)


За Королівство Іспанія
(підпис)


За Французьку Республіку
(підпис)


За Республіку Хорватія
(підпис)


За Італійську Республіку
(підпис)


За Республіку Кіпр
(підпис)


За Латвійську Республіку
(підпис)


За Литовську Республіку
(підпис)


За Велике Герцогство Люксембург
(підпис)


За Угорщину
(підпис)


За Республіку Мальта
(підпис)


За Королівство Нідерланди
(підпис)


За Республіку Австрія
(підпис)


За Республіку Польща
(підпис)


За Португальську Республіку
(підпис)


За Румунію
(підпис)


За Республіку Словенія
(підпис)


За Словацьку Республіку
(підпис)


За Фінляндську Республіку
(підпис)


За Королівство Швеція
(підпис)


За Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
(підпис)

Учинено в м. Брюссель двадцять сьомого червня дві тисячі чотирнадцятого року.

Підписано стосовно Розділів III, IV, V та VI Угоди, а також відповідних додатків та протоколів.


За Україну
(підпис)


За Європейський Союз
(підпис)


За Європейське Співтовариство з атомної енергії
(підпис)


За Королівство Бельгія
(підпис)


За Республіку Болгарія
(підпис)


За Чеську Республіку
(підпис)


За Королівство Данія
(підпис)


За Федеративну Республіку Німеччина
(підпис)


За Естонську Республіку
(підпис)


За Ірландію
(підпис)


За Грецьку Республіку
(підпис)


За Королівство Іспанія
(підпис)


За Французьку Республіку
(підпис)


За Республіку Хорватія
(підпис)


За Італійську Республіку
(підпис)


За Республіку Кіпр
(підпис)


За Латвійську Республіку
(підпис)


За Литовську Республіку
(підпис)


За Велике Герцогство Люксембург
(підпис)


За Угорщину
(підпис)


За Республіку Мальта
(підпис)


За Королівство Нідерланди
(підпис)


За Республіку Австрія
(підпис)


За Республіку Польща
(підпис)


За Португальську Республіку
(підпис)


За Румунію
(підпис)


За Республіку Словенія
(підпис)


За Словацьку Республіку
(підпис)


За Фінляндську Республіку
(підпис)


За Королівство Швеція
(підпис)


За Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
(підпис)вгору