Угода про фінансування заходу "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України"
Мінекономрозвитку України, Європейський Союз; Угода, Міжнародний документ, Положення [...] від 17.12.2018
Документ 984_005-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.12.2018
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 18.12.2025. Подивитися в історії? )

УГОДА
про фінансування заходу "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України"


Дата підписання:

17.12.2018


Дата набрання чинності для України:

17.12.2018

Особливі умови

Уряд України (далі по тексту "Партнер"), представлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту "Комісія"), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту "ЄС"),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Партнер погоджується прийняти фінансування такого заходу:

EU4SkiIls: Кращі навички для сучасної України
ENI/2018/041-729

Цей захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 58000000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 38000000 євро.

1.3. Партнер не бере участь у співфінансуванні цього заходу.

Цей захід співфінансується Німеччиною, Фінляндією та Польщею. Розподіл фінансового внеску наведено у Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 84 місяці після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації заходу становить 60 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цей захід, як визначено у статті 1.1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Партнера

Степану Кубіву

Першому віце-прем’єр-міністру України -

Міністру економічного розвитку та торгівлі України,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна

b) Комісії

Штефану Шльойнінгу

Керівнику Програм співробітництва,

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян

Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Міністерства внутрішніх справ України,

вул. Академіка Богомольця, 10

Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані результати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена;

(e) Додаток IV: Форма декларації управління - до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

6.1 Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 Додатку II (Загальні умови) не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку I до цієї Угоди про фінансування.

6.2 У випадках, коли Партнер є співвиконавцем чи отримує грант від міжнародної організації чи агентства допомоги, якому Комісія доручила виконання цього заходу, застосовуються статті 1.3, 1.5, 1.6, 8.2, 8.3, 8.4 та 8.5 Додатку II (Загальні умови) як до заходів Партнера, які фінансуються ЄС.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін.

Ця Угода укладена в Брюсселі у двох примірниках англійською та українською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший - Комісії. Обидва примірники є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.


За Партнера:

За комісію:(підпис)


Максим НЕФЬОДОВ

Йоганнес ГАН


Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівліУкраїни

Член Європейської Комісії
з питань розширення
та Європейської політики сусідства


17.12.2018(підпис)

(підпис)Петер ВАГНЕРДиректор - Керівник Групи
підтримки України
Генеральний директорат
у справах сусідства та переговорів
з питань розширення ЄС17.12.2018

Додаток I до Угоди про фінансування ENI/2018/041-198
EU4SkiIIs: Кращі навички для сучасної України

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Назва/
основний акт/
номер у системі CRIS

EU4Skills: Кращі навички для сучасної України
Номер CRIS: ENI/2018/41198
фінансується у рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар заходу/
місце реалізації

Україна
Місце реалізації:
Україна

3. Програмний документ

Стратегічна програма допомоги ЄС на період 2018-2020 рр., яка надається Україні

4. Пріоритетний сектор/
тематичний напрямок

Сектор 2: Економічний розвиток та ринкові можливості

Допомога з розвитку: ТАК

5. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 58 млн євро
Загальна сума внеску з бюджету ЄС: 38 млн євро
Співфінансування цього заходу здійснюється в рамках
спільного співфінансування з боку:
Німеччини на суму 17 млн євро
Фінляндії на суму 2 млн євро
Польщі на суму 1 млн євро

6. Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний метод
Непряме управління за участю GIZ
Непряме управління за участю KfW
Пряме управління - закупівля послуг

7 a) Код(и) DAC

11330

b) Основний канал надання допомоги

Не застосовується

8. Показники (відповідно до форми DAC у системі CRIS)

Загальні стратегічні напрямки

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток з активною участю громадськості / належне управління

х

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

х

Гендерна рівність (у тому числі участі жінок у розвитку)

х

Розвиток торгівлі

х

Охорона репродуктивного здоров’я, здоров’я матері, новонароджених та дітей

х

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

х

Боротьба з опустелюванням

х

Пом’якшення наслідків зміни клімату

х

Адаптація до зміни клімату

х

9. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

Не застосовується

10. Цілі сталого розвитку

Основні цілі сталого розвитку:

Ціль 4: Забезпечення інклюзивної і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.
Ціль 8: Сприяння безперервному, інклюзивному і сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Другорядні цілі сталого розвитку:

Ціль 5: Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат.

Стислий виклад

Запропонована програма сприятиме модернізації системи професійно-технічної освіти (VET) в Україні, розвитку навичок відповіно до вимог та потреб ринку праці

Очікуваними результатами є:
Чітка політика: Україна має належні національні та регіональні стратегії та плани дій в області професійно-технічної освіти, які визначають бачення щодо довгострокових реформ у секторі та забезпечують можливість одержання кращих навичок для кращого працевлаштування у сучасній українській економіці.
Збалансоване фінансування: Запроваджений багатоканальний механізм фінансування сектора професійно-технічної освіти, що забезпечує зосередження та ефективність фінансових асигнувань.
Вищий рівень якості: Засновано та функціонує Національне агентство кваліфікацій. Національна рамка кваліфікацій (НРК) відповідає Європейській рамці кваліфікацій (ЕРК). Розроблено, схвалено та запроваджено 100 нових відповідних кваліфікацій.
Покращення професійної орієнтації: Створено комплексну та інституціоналізовану систему професійної орієнтації та кар’єрного розвитку. Система інформації про ринок праці (LMIS) оснащена відповідними методологіями та інструментами для забезпечення відповідності навичок потребам ринку праці на регіональному та національному рівнях.
Модернізована інфраструктура: У пілотних регіонах створено низку багатофункціональних центрів професійної досконалості, як на базі реконструйованих будівель так і шляхом нового будівництва. Ці центри забезпечені необхідним навчальним обладнанням. Налагоджено функціональні і життєздатних структури управління центрами у тісній співпраці з приватним сектором.

1 ОПИС ЗАХОДУ

1.1 Цілі/результати

Загальна мета:

Загальною метою є реформування та модернізація системи професійно-технічної освіти в Україні для сприяння сталому і інклюзивному соціально-економічному розвитку завдяки кращому економічному управлінню, збільшенню диверсифікації та вищій продуктивності праці.

Конкретні цілі:

КЦ1: Підвищення ефективності реформ в області професійно-технічної освіти в Україні завдяки:

a) впровадженню відповідної та надійної галузевої стратегії під керівництвом Міністерства освіти і науки у співпраці з іншими зацікавленими сторонами.

b) створенню інституціоналізованої системи координування сектора на національному та регіональному рівнях.

c) створенню ефективних систем управління та фінансування в області професійно-технічної освіти згідно з потребами регіонального розвитку і впровадженням "Нової української школи".

d) Широкому розповсюдженню інформації серед зацікавлених сторін всіх рівнів і широкої громадськості; зниження рівня неприйняття реформ.

КЦ2: Покращення якості та привабливості професійно-технічної освіти як для жінок, так і для чоловіків, а також збільшення її відповідності потребам ринку праці, зокрема для подолання гендерної сегрегації ринку праці.

КЦ3: Оптимізація мережі та модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти.

Результати:

Компонент 1 - Галузева стратегія, система координування та покращене управління (КЦ1)

Р 1.1. Підтримується інклюзивний та оснований на доказах процес розробки Національного плану дій в області професійно-технічної освіти, в основі якого лежить бачення "Сучасна професійна освіта в Україні - концепція реалізації державної політики у сфері реформування в області професійної освіти". План дій повинен сприяти подоланню гендерної сегрегації ринку праці; усувати можливі існуючі дискримінаційні стандарти та/або практики і ставити за мету розширення економічних можливостей для жінок. План дій має також враховувати конфлікт-чутливість, у тому числі щодо можливостей працевлаштування, доступу до освіти і недискримінації внутрішньо переміщених осіб та іншого населення, яке постраждало від конфлікту. На етапі розробки мають бути проведені громадські консультації, якщо це вимагається законодавством України.

Р 1.2. Підтримується розробка та схвалення регіональних Планів дій в області професійно-технічної освіти. Такі Плани дій мають сприяти подоланню гендерної сегрегації ринку праці, усувати можливі існуючі дискримінаційні стандарти та/або практики і ставити за мету розширення економічних можливостей для жінок так само, як і Національний план дій в області професійно-технічної освіти.

Р 1.3. Підтримується створення та функціонування Національної ради з питань професійно-технічної освіти із забезпеченням гендерного балансу у її кадровому забезпеченні.

Р 1.4. Підтримується створення та функціонування Регіональних рад з питань професійно-технічної освіти із забезпеченням гендерного балансу у їх кадровому забезпеченні в усіх регіонах

Р 1.5. Заохочується створення ефективної багаторівневої системи управління та менеджменту відповідно до потреб децентралізованої та оптимізованої системи професійно-технічної освіти.

Р 1.6. Заохочується функціонування нового багатоканального механізму фінансування професійно-технічної освіти із забезпеченням фокусування та ефективності фінансових асигнувань і дотриманням принципів гендерно-орієнтованого бюджетування.

Р 1.7. Заохочується застосування гендерно-орієнтованого багаторічного бюджетного планування та систем бюджетування програм.

Р 1.8. Розповсюджується інформація про реформування в області професійно-технічної освіти серед зацікавлених сторін всіх рівнів та широкої громадськості, вживаються заходи зменшення рівня неприйняття реформ, зокрема, шляхом проведення інформаційної діяльності.

Компонент 2 - Якість професійно-технічної освіти та ринок праці (КЦ2)

Р 2.1. Підтримується розвиток та впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК), яка відповідає Європейській рамці кваліфікації (ЕРК) і є гендерно-орієнтованою; вона включає, зокрема:

- переглянутий та сумісний Класифікатор професій; розроблено, представлено та схвалено принаймні 100 нових кваліфікацій в області професійно-технічної освіти.

- розроблену та схвалену повну правову і методологічну базу розробки професійних та освітніх стандартів.

- розроблені та/або переглянути нещодавно розроблені професійні та освітні стандарти і відповідні навчальні плани.

Р 2.2. Заохочується створення та функціонування Національного агентства кваліфікацій.

Р 2.3. Підтримується створення кваліфікаційних центрів для задоволення регіональних і галузевих потреб.

Р 2.4. Підтримується розвиток дієвої системи визнання неформальної і формальної освіти (VNFIL), що стане доступною для принаймні 15 кваліфікацій високого попиту, з урахуванням гендерних аспектів.

Р 2.5. Підтримується створення дієвої Інформаційної системи управління освітою (EMIS) на регіональному та національному рівнях, оснащену методологією та інструментами збору та аналізу даних з розбивкою за статтю.

Р 2.6. Підтримується створення та функціонування комплексної та інституціоналізованої гендерно-орієнтованої системи професійної орієнтації та підвищення кваліфікації. Це сприятиме подоланню гендерної сегрегації ринку праці, усуненню можливих існуючих дискримінаційних стандартів та/або практик і розширенню можливостей для економічного зростання жінок.

Р 2.7. Підтримується створення та функціонування Системи інформації про ринок праці (LMIS), оснащеної необхідною методологією та інструментами для проведення навчань з прогнозування потреб у певних навичках та забезпечення відповідності вертикальних і горизонтальних навичок на регіональному та національному рівнях.

Р 2.8. Заохочується створення дієвої моделі соціального партнерства, що сприятиме сталому партнерству між регіональними органами влади, навчальними закладами, роботодавцями, підприємствами та іншими відповідними зацікавленими сторонами.

Р 2.9. Підтримується оптимізація мережі державних постачальників послуг в області професійно-технічної освіти згідно з потребами регіонального та галузевого ринків праці.

Компонент 3 - Модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти (КЦ3)

Р 3.1. В окремих регіонах створюється низка нових багатофункціональних Центрів професійної досконалості (нове будівництво та оснащення, юридичні, організаційні, методологічні, гендерні та людські аспекти).

Р 3.2. В окремих пілотних регіонах модернізується низка регулярних існуючих центрів професійно-технічної освіти (реконструкція й оснащення, юридичні, організаційні, методологічні, гендерні та людські аспекти).

Основні види діяльності

Компонент 1 - Галузева стратегія, система координування та покращене управління (КЦ1)

1. Забезпечення підтримки Міністерству освіти і науки та іншим зацікавленим сторонам, а також сприяння проведенню громадських консультацій для того, щоб відповідальні національні та регіональні установи / органи влади могли розробляти та ухвалювати національні та регіональні стратегії в області професійно-технічної освіти.

Забезпечення підтримки та сприяння підготовці щорічних планів дій, а також їх кошторисів, з дотриманням принципів гендерно-орієнтованого бюджетування.

2. Обговорення та формулювання політики в області професійно-технічної освіти та надання підтримки у розробці відповідних підзаконних актів в області професійно-технічної освіти.

3. Зміцнення спроможності національних та регіональних органів влади формулювати, координувати, впроваджувати та здійснювати моніторинг реформ в області професійно-технічної освіти, з акцентуванням особливої уваги на тренінгах з лідерства та управління змінами.

4. Проведення тренінгів з формування потенціалу національної та регіональних рад з питань професійно-технічної освіти.

5. Забезпечення гендерної рівності у рамках підтримки реформи в області професійно-технічної освіти, описаної вище (галузеві стратегії, плани дій, формування потенціалу), для того, щоб така реформа сприяла подоланню гендерної сегрегації ринку праці, усувала можливі існуючі дискримінаційні стандарти та/або практики і ставила за мету розширення можливості для економічного зростання жінок.

6. Розробка концепції та плану дій щодо оптимізації мережі закладів професійно-технічної освіти (оптимальна кількість центрів професійно-технічної освіти) з урахуванням як ефективності системи професійно-технічної освіти, так і регіональних потреб і можливих гендерних питань. У концепції/ плані дій мають бути визначені конкретні види діяльності, результати, терміни виконання, відповідальні органи та орієнтовні витрати для кожної діяльності.

7. Перегляд системи фінансування сектора професійно-технічної освіти (на національному та регіональному рівнях) та визначення різних опцій фінансування для запровадження багатоканального механізму фінансування, що забезпечує фокусування та ефективність фінансових асигнувань, з дотриманням принципів гендерно-орієнтованого бюджетування.

8. Проведення тренінгів з формування потенціалу (на національному та регіональному рівнях) для розробки інструментів багаторічного бюджетного планування), з дотриманням принципів гендерно-орієнтованого бюджетування.

9. Формування потенціалу для забезпечення надійного та ефективного фінансового менеджменту (на національному та регіональному рівнях), з дотриманням принципів гендерно-орієнтованого бюджетування.

10. Проведення комунікаційних та інформаційних заходів для забезпечення розуміння та підтримки реформування в області професійно-технічної освіти на всіх рівнях та зменшення рівня неприйняття реформ.

Компонент 2 - Якість професійно-технічної освіти та ринок праці (КЦ2)

1. Підтримка відповідних органів влади у розробці професійних і освітніх стандартів, що базуються на компетенціях згідно з потребами ринку праці та найкращими практиками принципів гендерної рівності.

2. Підтримка відповідних органів влади у перегляді Класифікаторів професій та кваліфікацій в області професійно-технічної освіти (спеціальностей) з урахуванням гендерних аспектів.

3. Формування потенціалу для майбутнього Національного агентства кваліфікацій (відповідно до вимог Закону про освіту), а також кваліфікаційних центрів.

4. Підтримка відповідних національних та регіональних установ у розробці нових (модульних, з урахуванням гендерних аспектів) навчальних програм та сучасних гендерно-орієнтованих викладацьких, навчальних та оцінювальних матеріалів.

5. Перепідготовка вчителів для того, щоб вони могли викладати згідно з новими стандартами та навчальними програмами, що основані на компетенціях, в тому числі проведення тренінгів щодо гендерно-орієнтованих підходів викладання.

6. Запровадження гендерно-орієнтованої системи визнання неформальної і формальної освіти (VNFIL) та розширення переліку охоплених кваліфікацій (особливо актуальних для внутрішньо переміщених осіб).

7. Розробка методології та інструментів для створення сучасної Інформаційної системи управління освітою, включаючи збирання даних з розбивкою за статтю.

8. Розробка та просування інноваційних підходів до професійної орієнтації, таких як проведення виставок навчальних установ, фестивалів професій, а також створення відділів профорієнтації у всіх навчальних закладах. Професійна орієнтація має реалізовуватися у гендерно-орієнтований спосіб, уникаючи посилення суспільних стереотипів, спрямованих на ліквідацію вертикальної та горизонтальної сегрегації ринку праці, пов’язаної з гендерною приналежністю, та на розширення можливостей для економічного зростання жінок.

9. Розробка методології підготовки кадрів та підготовка кадрів для регіональних органів влади для того, щоб вони могли виконувати нові завдання, пов’язані з потребами регіонального ринку праці, з точки зору прогнозування потреб у навичках та усунення невідповідності навичок потребам ринків праці.

10. Сприяння створенню партнерств між регіональними органами влади, роботодавцями, навчальними закладами та підприємствами.

Компонент 3 - модернізація інфраструктури закладів професійно-технічної освіти (КЦ3)

1. Визначення пілотних регіонів для створення нових багатофункціональних центрів професійної досконалості.

2. Повна інвентаризація та аудит будівель закладів професійно-технічної освіти, включаючи аспекти енергоефективності, гендерні аспекти (санітарні приміщення, приміщення для матерів тощо) та доступність для людей з обмеженими можливостями.

3. Визначення пілотних регіонів та центрів професійно-технічної освіти, які мають бути покращені/модернізовані.

4. Підготовка тендерної документації для будівельних робіт як для нових багатофункціональних центрів професійної досконалості, так і для існуючих регулярних центрів професійно-технічної освіти, які мають бути модернізовані.

5. Визначення потреб в обладнанні згідно з новими навчальними програмами і тендерною документацією для закупівлі обладнання.

6. Проведення будівельних робіт для обраних центрів професійно-технічної освіти, визначених у пунктах 1 та 3.

7. Здійснення закупівлі та поставка обладнання обраним центрам професійно-технічної освіти.

1.2 Логіка реалізації

Освіта, включаючи професійно-технічну освіту і навчання, є одним з найважливіших пріоритетів для уряду України, відповідно до середньострокових пріоритетів діяльності уряду до 2020 року, підготовки відповідних законів та розробленої у 2018 році Концепції щодо модернізації професійної освіти.

Виявлений українським урядом інтерес та ініціювання співпраці у цьому секторі є чудовою можливістю мати значний вплив на сектор освіти і праці, а також на економічний розвиток. Такі заходи також доповнюють інші поточні реформи, що підтримуються ЄС: розвиток приватного сектора, децентралізація та реформа державного управління.

Запропонована низка заходів допомоги ґрунтується на запиті Міністерства освіти і науки України та підготовчій роботі, яку проводили Європейський Фонд Освіти (ЄФО) та Представництво Європейського Союзу. Технічна допомога буде надаватись з метою підтримки національних органів влади та основних зацікавлених сторін у розробці та впровадженні стратегічних документів, здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення якості, необхідних кваліфікацій, політику ринку праці, профорієнтацію, оптимізацію мереж закладів професійно-технічної освіти, належного управління та фінансування в області професійно-технічної освіти на національному та регіональному рівнях.

Поряд з цією широкою низкою заходів буде надано більш поглиблену допомогу у формі робіт (нового будівництва/реконструкції) та поставок обладнання з метою модернізації інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в обраних регіонах, включаючи створення нових центрів професійної досконалості.

1.3 Наскрізні питання

Гендерна політика: гендерна рівність буде забезпечуватись протягом усього життєвого циклу програми. Україна буде одержувати підтримку у модернізації системи професійно-технічної освіти, що зробить її гендерно-орієнтованою, спрямованою на розширення можливостей для освітнього й економічного зростання жінок та усунення горизонтальної й вертикальної гендерної сегрегації ринку праці. Крім того, буде надана підтримка у створенні інклюзивного навчального середовища у всій системі професійно-технічної освіти. Усі зібрані дані, зокрема, про тенденції доступу до освіти, участь і досягнення, мають бути дизагреговані за статтею. Усі заходи підтримки, пов’язані з розробкою галузевої стратегії, формулюванням політики, підготовкою законодавчої бази та формуванням потенціалу, повинні забезпечувати найкращу практику гендерної рівності.

Прозорість, управління та антикорупційна діяльність: на цих принципах будуть виконуватися всі компоненти проекту.

Соціальна інклюзія: у проекті увага також буде приділятися аспектам інклюзивної освіти (соціальне походження, особливі потреби тощо), включаючи забезпечення доступу до навчальних закладів професійно-технічної освіти для людей з обмеженими можливостями. Відповідно до Стратегічної програми допомоги ЄС Україні на 2018-2020 роки в рамках інструменту сусідства допомога буде надаватися з урахуванням конфліктних ситуацій, у тому числі стосовно внутрішньо переміщених осіб.

Екологічна стійкість: оцінка впливу на навколишнє середовище має здійснюватися для будівельних або ремонтних робіт для будь-якої інфраструктури, які виконуються у рамках цієї програми.

1.4 Участь у досягненні цілей сталого розвитку

Ця програма є актуальною для Порядку денного на 2030 рік. Вона, в першу чергу, сприяє поступовому досягненню цілей сталого розвитку: Ціль 4 - забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх; Ціль 8 - сприяння безперервному, всеохоплюючому і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх, а також сприяння досягненню прогресу на шляху до Цілі 5 - забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток. Це не передбачає накладання зобов’язання на країну, яка користується перевагами цієї програми.

2 РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1 Механізми реалізації

Комісія забезпечуватиме дотримання відповідних правил та процедур ЄС щодо надання фінансування третім сторонам, включаючи процедури перегляду, якщо доцільно, та дотримання обмежувальних заходів ЄС під час виконання дій 1.

____________
-1 www.sanctionsmap.eu Будь ласка, зверніть увагу на те, що мапа санкцій є ІТ-інструментом для визначення режимів санкцій. Джерело санкцій походить з правових актів, опублікованих в Офіційному віснику (OJ). У разі невідповідності між опублікованими правовими актами та оновленнями на веб-сайті, пріоритет має версія OJ.

2.1.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет

Тип (роботи, товари, послуги)

Орієнтовна кількість контрактів

Орієнтовний триместр початку процедури

Оцінка

Послуги

1

1-й триместр 2023 року

Аудит

Послуги

1

1-й триместр 2023 року

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Послуги

1

1-й триместр 2020 року

2.1.2 Непряме управління за участю Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)

Частина цього заходу може бути реалізована шляхом непрямого управління за участю Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Реалізація передбачає підтримку таких компонентів:

Компонент 1 - Галузева стратегія, система координування та покращене управління (КЦ1), включаючи участь у налагодженні структур управління та менеджменту центрів, створених у рамках Компоненту 3.

Компонент 2 - Якість професійно-технічної освіти та ринок праці (КЦ2).

Ця реалізація є виправданою за декількох причин:

Масштаби програми вимагають надійного виконавця з великим досвідом та присутністю в Україні, і GIZ відповідає таким вимогам.

Професійно-технічна освіта є однією з основних глобальних компетенцій GIZ.

В Україні GIZ реалізовує декілька проектів в області професійно-технічної освіти з 2002 року, з акцентуванням уваги на навчанні та розвитку потенціалу. GIZ наразі реалізовує проект "Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб".

У рамках фінансованого ЄС проекту програми U-LEAD з підтримки децентралізації, GIZ має загальнонаціональне охоплення в Україні, а також реалізовує заходи децентралізації в області професійно-технічної освіти, зокрема, разом з польськими експертами.

Уповноважена організація здійснюватиме такі завдання у рамках виконання бюджету: процедури закупівлі та присудження гранту, а також управління відповідними контрактами та здійсненням платежів.

Якщо переговори з вищезазначеною уповноваженою організацією не досягнуть успіху, ця частина такого заходу може бути реалізована шляхом прямого управління через контракти про надання послуг.

2.1.3 Непряме управління за участю Банку розвитку KfW

Частина цього заходу може бути реалізована шляхом непрямого управління за участю Банку розвитку KfW.

Ця реалізація передбачає підтримку таких компонентів:

Компонент 3 - Модернізація інфраструктури закладів професійно-технічної освіти (КЦ3) з виконанням ремонтно-будівельних робіт, нового будівництва та закупівлею і поставкою обладнання.

Ця реалізація є виправданою за декількох причин:

Масштаби програми вимагають надійного виконавця з великим досвідом та присутністю в Україні, і KfW відповідає таким вимогам.

Реалізація проектів, пов’язаних з обладнанням інфраструктури, є однією з основних компетенцій KfW.

KfW вже реалізовує декілька проектів інфраструктури в Україні (водопостачання, школи, дитячі садочки тощо) та обізнаний з обов’язковими українськими процедурами.

Що стосується професійно-технічної освіти, KfW має багатий світовий досвід роботи з активним портфелем проектів у цій сфері на суму 1,2 мільярдів євро.

Уповноважена організація здійснюватиме такі завдання у рамках виконання бюджету: процедури закупівлі та присудження гранту, а також управління відповідними контрактами та здійсненням платежів.

Якщо переговори з вищезазначеною уповноваженою організацією не досягнуть успіху, ця частина такого заходу може бути реалізована шляхом прямого управління.

2.2 Застосування критеріїв прийнятності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Застосовуються критерії прийнятності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень, встановлених базовим актом та викладених у відповідних договірних документах.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії прийнятності за географічною ознакою у разі нагальної потреби або відсутності продукції та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обґрунтованих у належному порядку, якщо дотримання правил щодо прийнятності за географічною ознакою може унеможливити або суттєво ускладнити реалізацію цього заходу.

2.3 Орієнтовний бюджет


Внесок ЄС
(сума в євро)

Орієнтовний внесок третьої сторони, у визначеній валюті

Компоненти 1,2 (Технічна допомога)

16 000 000


2.1.2 - Непряме управління за участю GIZ

16 000 000

2 000 000

З боку Німеччини

2 000 000
З боку Фінляндії

1 000 000

З боку Польщі

Компонент 3 (Роботи і товари)

21 000 000


2.1.3 - Непряме управління за участю KfW

21 000 000

15 000 000

З боку Німеччини

2.1.1. Оцінка, аудит

400 000


2.1.1. Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

600 000

Разом

38 000 000

58 000 000

2.4 Організаційна схема та розподіл обов’язків

Докладні технічне завдання / опис заходу мають бути розроблені для кожного окремого заходу, включаючи структуру менеджменту, команду експертів та склад Керівного комітету, який відповідатиме за нагляд за проектом.

Реалізація проекту буде здійснюватися у тісній співпраці з Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією.

2.5 Моніторинг результативності та звітність

Щоденний технічний і фінансовий моніторинг реалізації заходу має бути постійним процесом і становити частину зобов’язань партнера, який реалізує захід. З цією метою партнер, який реалізує захід, має створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу для кожного проекту, а також складати регулярні звіти про хід виконання робіт (як мінімум щорічні) та кінцеві звіти. Кожен звіт повинен містити докладний опис реалізації заходу, труднощі, з якими довелося зіткнутися, внесені зміни, а також ступінь досягнення результатів (практичні результати та підсумки реалізації), який оцінюється шляхом порівняння з відповідними показниками, наведеними у логічній матриці (для способу реалізації проекту) або переліку показників, що характеризують результати (у разі бюджетної підтримки). Звіт має бути викладений таким чином, щоб за його допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використовуваних засобів, а також дані щодо бюджету, передбаченого для цього заходу. Кінцевий звіт, описовий та фінансовий, має охоплювати весь період реалізації заходу.

Комісія має право здійснювати додаткові візити з метою моніторингу реалізації проекту як силами свого власного персоналу, так і з залученням незалежних консультантів, найнятих безпосередньо Комісією для проведення заходів з незалежного моніторингу (або найнятих відповідальним агентом, з яким Комісія уклала контракт на проведення таких заходів).

Крім того, ЄФО в рамках своїх основних функцій виконуватиме важливу роль моніторингу протягом життєвого циклу програми, включаючи участь в якості спостерігача у Керівному комітеті.

2.6 Оцінка

З огляду на важливість заходу, заключне оцінювання реалізації програми або її компонентів здійснюватиметься незалежними консультантами, найнятими Комісією.

Заключне оцінювання здійснюватиметься в цілях підзвітності та вивчення ситуації про реалізацію заходу на різних рівнях (у тому числі в цілях перегляду політики) з урахуванням, зокрема, того, що ця програма може бути продовжена у майбутньому.

Комісія повинна інформувати партнера, який реалізує захід, заздалегідь принаймні за три місяці про строки, передбачені для проведення місій з оцінювання. Партнер, який реалізує захід, повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами з питань оцінювання та надавати їм всю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до відповідних приміщень та місць здійснення проектної діяльності.

Звіти про результати оцінювання мають бути надані країні-партнеру та іншим ключовим зацікавленим сторонам. Партнер, який реалізує захід, та Комісія аналізують висновки та рекомендації, складені за результатами оцінювання та, у необхідних випадках, за погодженням з країною-партнером, спільно приймають рішення щодо подальших дій та будь-яких необхідних коригувань, у тому числі, і стосовно переорієнтації проекту.

Передбачається укладення одного контракту на послуги оцінювання згідно з рамковим контрактом у 2023 році.

2.7 Аудит

Без обмеження обсягу відповідальності за зобов’язаннями, які застосовуються до контрактів, укладених з метою реалізації цього заходу, Комісія має право на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракт на проведення незалежних аудитів або виконання завдань з перевірки витрат стосовно одного або кількох контрактів чи договорів.

Передбачається укладення одного контракту на надання послуг аудиту згідно з рамковим договором у 2023 році.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія і забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов’язанням для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС.

Цей захід повинен включати заходи інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, які мають ґрунтуватися на спеціальному Плані дій з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, що має бути розроблений на початку реалізації заходу та фінансуватиметься з коштів бюджету, вказаного у розділі 2.3. вище.

Що стосується встановлених законом зобов’язань у сфері інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, зазначені заходи мають здійснюватись Комісією, країною-партнером, підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов’язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності і відповідних договірних зобов’язань повинен використовуватись Посібник з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС.


Додаток - Орієнтовна логічна матриця-2 "EU4SKILLS: кращі навички для сучасної України"


Ланцюг результатів

Показники (дизагреговані за статтю та сільською/міською місцевістю, за можливості)

Базові показники (включаючи
базовий рік)

Цільові показники (включаючи
базовий рік)

Джерела та засоби перевірки

Припущення

Загальна ціль:
Вплив

Загальна мета - реформування та модернізація системи професійно-технічної освіти в Україні для сприяння сталому і інклюзивному соціально-економічному розвитку завдяки кращому економічному управлінню, збільшенню диверсифікації та вищій продуктивності праці.

Працевлаштування за економічними секторами.

Сільське господарство, 15,3 % (2015) Промисловість, 24,7 % (2015) Послуги, 60,1 % (2015)

Має бути завершено на Початковій фазі

Річні звіти Уряду України.
Державні статистичні звіти
Звіти донорів та партнерів


Працевлаштування за професією.

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазі

Коефіцієнт працюючого населення віком 20-64 років, %-3

64,4 % (2015)

66,0 % (2020) 68,0 % (2025) 70,0 % (2030)

Коефіцієнт непрацюючої молоді (віком 15-24 років) (%)

Загалом: 23,0 % (2015)
Чоловіки: 24,0 % (2015)
Жінки: 21,5 % (2015)

Має бути завершено на Початковій фазі

Конкретна ціль (-і): Наслідки реалізації

КЦ1: Підвищення ефективності реформ в області професійно-технічної освіти в Україні завдяки:

a) Впровадженню відповідної та надійної галузевої стратегії під керівництвом Міністерства освіти і науки у співпраці з іншими зацікавленими сторонами.

b) Створенню інституціоналізованої системи координування сектора на національному та регіональному рівнях.

c) Створенню ефективних систем управління та фінансування в області професійно-технічної освіти згідно з потребами регіонального розвитку і впровадженню "Нової української школи".

d) Інформуванню зацікавлених сторін на всіх рівнях і широкої громадськості; зниженню рівня неприйняття реформ.

Коефіцієнт зарахування дорослих громадян та молоді у формальні і неформальні форми освіти і професійно-технічного навчання, % населення віком 15-70 років.-4

9,2 % (2015)

10,0 % (2020) 12,0 % (2025) 14,0 % (2030)

Звіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та інших відповідних органів.
Звіти проектів ЄС.

Бачення щодо професійно-технічної освіти розроблене та схвалене Урядом України.
Уряд України зобов’язується надавати підтримку у модернізації системи професійно-технічної освіти.
Право власності на приміщення шкіл професійно-технічної освіти переходить з національного рівня на регіональний рівень.

Частка жінок серед членів обласних рад та місцевих рад обласного значення (%).-5

14 % (2015)

20 % (2020)

30 % (2025)

50 % (2030)

Національні, регіональні і галузеві витрати в області професійно-технічного навчання.

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазі

Коефіцієнт працевлаштування серед нещодавніх випускників (віком 20-34 років) та орієнтація на програму [ %] за регіоном.

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазі

Бачення щодо професійно-технічної освіти реалізовується у межах та за межами уряду і тісно пов’язане з навчанням впродовж усього життя, порядком денним щодо економічного зростання. [якісні]

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазі


КЦ2: Покращення якості та привабливості професійно-технічної освіти як для жінок, так і для чоловіків, а також збільшення її відповідності потребам ринку праці, в тому числі для подолання гендерної сегрегації ринку праці

Частка студентів професійно-технічної освіти у закладах середньої освіти (%).

8,1 % (2015)

Має бути завершено на Початковій фазіЧастка студентів професійно-технічної освіти у старших класах закладів середньої освіти (%).

29,4 % (2015)

Має бути завершено на Початковій фазі

Конкурентоспроможність випускників професійно-технічної освіти (участь на ринку праці, продуктивність, задоволення роботодавців).

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазі

Частка домогосподарств, чиї члени страждають від відсутності доходу для одержання професійно-технічної освіти, %.-6

7,6 % (2015)

7,0 % (2020)
6,0 % (2025)
5,0 % (2030)

Частка населення віком 15-24 років, яка ніде не навчається і не працює.-7

Загалом: 17,6 % (2015)
Чоловіки: 14,9 % (2015)
Жінки: 20,5 % (2015)

Загалом:
17,0 % (2020);
16,5 % (2025)
15,5 % (2030)

Можливості високоякісного навчання протягом усього життя для громадян України. [якісні]

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазі


КЦ3: Оптимізація та модернізація мережі інфраструктури професійно-технічної освіти.

Участь у підготовці / безперервній освіті (вікова група 25-64 років) за регіонами [ %].

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазіКількість людей, які працюють у малому та середньому бізнесі за регіонами.

Має бути завершено на Початковій фазі

Має бути завершено на Початковій фазіПрактичні результати

КОМПОНЕНТ 1 - ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНА ГАЛУЗЕВА СТРАТЕГІЯ ТА СИСТЕМА КООРДИНУВАННЯ (КЦ1)

Р 1.1. Підтримується інклюзивний і оснований на доказах процес розробки Національного плану дій в області професійно-технічної освіти, в основі якого лежить бачення 2018 року щодо професійно-технічної освіти.

Р 1.2. Підтримується розробка та схвалення регіональних Планів дій в області професійно-технічної освіти.

Р 1.3. Підтримується створення та функціонування Національної ради з питань професійно-технічної освіти із забезпеченням гендерного балансу у її кадровому забезпеченні.

Р 1.4. Підтримується створення та функціонування Регіональних рад з питань професійно-технічної освіти із забезпеченням гендерного балансу у їх кадровому забезпеченні в усіх регіонах.

Р 1.5. Заохочується створення ефективної багаторівневої системи управління та менеджменту відповідно до потреб децентралізованої та оптимізованої системи професійно-технічної освіти.

Р 1.6. Заохочується функціонування нового багатоканального механізму фінансування професійно-технічної освіти із забезпеченням фокусування та ефективності фінансових асигнувань і дотриманням принципів гендерно-орієнтованого бюджетування.

Р 1.7. Заохочується застосування гендерно-орієнтованого багаторічного бюджетного планування та систем бюджетування програм.

Р 1.8. Інформація про реформування в області професійно-технічної освіти належним чином повідомляється зацікавленим сторонам на всіх рівнях та широкій громадськості, вживаються заходи зменшення рівня неприйняття реформ, зокрема, шляхом проведення інформаційної діяльності.

Рівень реалізації національних та регіональних стратегій / планів дій (Р 1.1 та Р 1.2).
Кількість рекомендацій Національної ради з питань професійно-технічної освіти, які враховуються виконавчими органами при прийняті стратегічних рішень (Р 1.3).
Кількість рекомендацій Регіональної ради з питань професійно-технічної освіти, які враховуються відповідними зацікавленими сторонами при прийняті стратегічних рішень (Р 1.4).
Кількість належним чином функціонуючих центрів професійно-технічної освіти за підтримки нового багаторівневого управління і менеджменту та багатоканального фінансування (Р 1.5, Р 1.6 та Р 1.7).
Кількість зацікавлених сторін, з якими встановлено контакт, дизегрогована за секторами (адміністративний персонал, студенти, вчителі, батьки роботодавці тощо) (Р 1.8).

Має бути встановлено на Початковій фазі

Має бути встановлено на Початковій фазі

Звіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та інших відповідних органів.
Звіти проектів ЄС.
Протоколи Національної та Регіональної рад з питань професійно-технічної освіти.
Накази Міністерства освіти і науки України та областей.

Закон про професійну (професійно-технічну) освіту буде схвалений протягом визначеного періоду часу (2018-2020).


КОМПОНЕНТ 2 - ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА РИНОК ПРАЦІ (КЦ2)

Р 2.1. Підтримується розробка та впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК), яка відповідає Європейській рамці кваліфікацій (ЄРК) і є гендерно-орієнтованою.

Р 2.2. Заохочується створення та функціонування Національного агентства кваліфікацій.

Р 2.3. Підтримується створення кваліфікаційних центрів для задоволення регіональних і галузевих потреб.

Р 2.4. Діюча система визнання неформальної і формальної освіти (VNFIL) є доступною для принаймні 15 кваліфікацій високого попиту, з урахуванням гендерних аспектів.

Р 2.5. На регіональному та національному рівнях створено діючу Інформаційну систему управління освітою (EMIS), оснащену методологією та інструментами збору та аналізу даних з розбивкою за статтю.

Р 2.6. Підтримується створення та функціонування комплексної та інституціоналізованої гендерно-орієнтованої системи професійної орієнтації та підвищення кваліфікації.

Р 2.7. Підтримується створення та функціонування Системи інформації про ринок праці (LMIS), оснащеної необхідною методологією та інструментами для проведення навчань з прогнозування потреб у навичках та забезпечення відповідності вертикальних і горизонтальних навичок на регіональному та національному рівнях.

Р 2.8. Заохочується створення дієвої моделі соціального партнерства, що сприяє сталому партнерству між регіональними органами влади, навчальними закладами, роботодавцями, підприємствами та іншими відповідними зацікавленими сторонами.

Р 2.9. Підтримується оптимізація мережі державних постачальників послуг в області професійно-технічної освіти відповідно до потреб регіонального та галузевого ринку праці.

Рівень завершення методологічної бази професійних і освітніх стандартів (Р 2.1).
Офіційно засноване і повністю укомплектоване персоналом Агентство (Р 2.2).
Офіційно засновані і повністю укомплектовані персоналом кваліфікаційні центри в усіх регіонах (Р 2.3).
Кількість нещодавно розроблених (або переглянутих) професійних і освітніх стандартів та відповідних навчальних планів (Р 2.3).
Кількість визнаних кваліфікацій неформальної освіти (Р 2.4).
Рівень функціональності EMIS-LMIS (Р 2.5 та Р 2.7).
Національна система професійної орієнтації та кар’єрного зростання, належним чином заснована та повністю укомплектована персоналом (Р 2.6).
Кількість відділів профорієнтації, створених у всіх закладах професійно-технічної освіти (Р 2.6).
Коефіцієнт успішності LMIS (Р 2.7).
Кількість успішних державно-приватних партнерств (P 2.8)
Співвідношення між працевлаштуванням випускників закладів професійно-технічної освіти та населенням, дизагреговане за статтю та за регіонами (Р 2.9).

Має бути встановлено на Початковій фазі

Має бути встановлено на Початковій фазі

Звіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та інших відповідних органів.
Звіти проектів ЄС.

Закон про професійну (професійно-технічну) освіту буде схвалений протягом визначеного періоду часу (2018-2020).


КОМПОНЕНТ 3 - МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Р 3.1. В окремих регіонах створюється низка нових багатофункціональних Центрів професійної досконалості (нове будівництво й оснащення, юридичні, організаційні, методологічні, гендерні та людські аспекти).

Р 3.2. В окремих пілотних регіонах модернізується низка регулярних існуючих центрів професійно-технічної освіти (реконструкція й оснащення, юридичні, організаційні, методологічні, гендерні та людські аспекти).

Коефіцієнт успішності (зарахування та працевлаштування студентів) заснованих багатофункціональних центрів професійної досконалості (Р 3.1).
Кількість покращених/модернізованих
регулярних центрів (Р 3.2).
Коефіцієнт успішності
(зарахування та працевлаштування студентів) покращених/модернізованих регулярних центрів (Р 3.2).

Має бути встановлено на Початковій фазі

Має бути встановлено на Початковій фазі

Звіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та інших відповідних органів.
Звіти проектів ЄС.

Закон про професійну освіту буде схвалений протягом визначеного періоду часу (2018-2020).

____________
-2 Базові та цільові показники взяті з останнього звіту про Туринський процес в Україні 2016-2017 рр. та національного звіту України про цілі сталого розвитку 2017 р.
-3 Показник 8.3.1. Національний звіт України про цілі сталого розвитку 2017 р.,  розділ "Гідна праця та економічне зростання".
-4 Показник 4.5.1. Національний звіт України про цілі сталого розвитку 2017 р. розділ "Якісна освіта".
-5 Показник 5.4.2. Національний звіт України про цілі сталого розвитку 2017 р. розділ "Гендерна рівність".
-6 Показник 4.3.1. Національний звіт України про цілі сталого розвитку 2017 р. розділ "Якісна освіта".
-7 Показник 8.4.1. Національний звіт України про цілі сталого розвитку 2017 р.,  розділ "Гідна праця та економічне зростання".


ДОДАТОК II - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Зміст

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

Стаття 8 - Стягнення коштів

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

Стаття 18 - Призупинення платежів

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

Стаття 22 - Конфіденційність

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

Частина перша: Положення, які застосовуються до заходів, в яких Партнер виступає Підрядним органом

Стаття 1 - Загальні принципи

1.1 Частина перша визначає завдання, покладені на Партнера в рамках непрямого управління, як описано у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), а також права й обов’язки Партнера та Комісії щодо виконання цих завдань.

Частина перша охоплює завдання, які відносяться виключно до внеску ЄС чи до поєднання внеску ЄС з коштами Партнера чи третьої сторони у разі реалізації співфінансованих програм, тобто злиття коштів у спільному фонді. Ці завдання включають проведення Партнером як підрядним органом процедур спрямованих на укладання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок-1, а також укладання, підписання та виконання контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок за результатами проведених процедур. Що стосується термінів, які вживаються у Частині першій цієї Угоди про фінансування, будь-які посилання на грантові контракти включають також договорів про внесок, а посилання на одержувачів грантів включають також організації, з якими підписуються договори про внесок.

____________
-1 Договори про внесок (contribution agreements) укладаються з міжнародними організаціями чи інституціями країн - членів ЄС.

Призначення установ, які є державними органами влади Партнера, і на які покладається виконання завдань у відповідності до Додатку I (Технічні та адміністративні положення), не вважається делегуванням виконання завдань. Такі установи повинні поважати права та обов’язки викладені у Частині I, яка стосується Партнера як Підрядного органу, а Партнер несе повну відповідальність за виконання обов’язків, визначених цією Угодою про фінансування. Посилання на Партнера в тексті Угоди про фінансування стосуються також цих установ.

Партнер виступає Підрядним органом в рамках часткового делегування повноважень за винятком випадків, коли вона є розпорядником коштів за кошторисами програм чи керуючим спільним фондом:

- у випадку часткового делегування, Партнер виступає Підрядним органом і укладає контракти на закупівлю чи грантові контракти, а попередній контроль за відповідністю всіх процедур закупівлі чи надання грантів та здійснення платежів підрядникам та одержувачам грантів здійснюються Комісією.

- у випадку коли Партнер є розпорядником коштів за компонентом кошторисів програм, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, причому контракти менше визначеної вартості можуть укладатися без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

- у випадку коли Партнер управляє спільним фондом, Партнер виступає Підрядним органом і проводить закупівлю товарів і послуг, а також надає гранти, без проведення Комісією попереднього контролю за дотриманням процедур та здійснює платежі підрядникам та одержувачам грантів.

Якщо Партнер є країною АКТ (група країн Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону), а проект фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у пп. (c)-(k) шостого абзацу Статті 35(1) та Статті 35(2) Додатку IV до Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством.

Якщо Партнер є країною ЗКТ (заморські країни та території), а захід фінансується Європейським фондом розвитку (ЄФР) відповідно до положень Статті 1.1 Особливих умов, то на Партнера покладається виконання завдань, наведених у Статті 86(3) Рішення ради ЄС 2013/755/EU від 25 листопада 2013 року щодо асоціації заморських країн і територій з Європейським Союзом.

1.2 Партнер продовжує нести відповідальність за виконання зобов’язань, передбачених цією Угодою про фінансування, навіть якщо до здійснення певних завдань будуть залучатись установи, визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення). Комісія, зокрема, залишає за собою право призупиняти платежі, призупиняти та/або припиняти дію цієї Угоди про фінансування з огляду на дії, відсутність дій та/або становище будь-якого призначеного суб’єкта.

1.3 Партнер повинен створити та забезпечити функціонування ефективної та продуктивної системи внутрішнього контролю. Партнер повинен дотримуватись принципів раціонального управління фінансами, прозорості, недискримінації, забезпечення публічності участі Європейського Союзу у реалізації заходу, а також уникати ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів має місце у випадку, коли неупереджене та об’єктивне виконання своїх обов’язків тією чи іншою відповідальною особою ставиться під загрозу з причин сімейного, емоційного характеру, політичних чи національних уподобань, економічних інтересів та будь-якої прямої чи непрямої особистої зацікавленості.

Внутрішня система контролю - це процес, який має на меті достатньою мірою гарантувати ефективність, продуктивність та економічність заходів, достовірність звітів, захищеність активів та інформації, запобігання шахрайству і порушенням, їхнє виявлення та усунення, належне управління ризиками, пов’язаними з законністю та відповідністю встановленим нормам фінансових операцій, беручи до уваги багаторічний характер заходів, а також призначення відповідних платежів.

Зокрема, якщо Партнером здійснюються платежі як розпорядником коштів за окремими компонентами кошторису програми чи в рамках управління спільним фондом, який керується Партнером, то функції із ухвалення платежів та їхнього обліку мають бути відокремлені і несумісними, причому Партнер повинен використовувати систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію.

1.4 За винятком випадків, коли Партнер застосовує свої власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі у спільному фонді, який керується Партнером, за погодженням із донорами, які роблять внесок до спільного фонду), Партнер повинен проводити процедури закупівлі та надання грантів і укладати за їх результатами контракти та договори мовою цієї Угоди про фінансування.

1.5 Партнер повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення публічності фінансування Європейським Союзом діяльності заходів, виконання яких покладено на Партнера, чи інших заходів у рамках даного проекту. Заходи із забезпечення публічності повинні бути визначені у Додатку I (Технічні та адміністративні положення) або погоджені між Партнером та Комісією пізніше.

Ці заходи інформаційного забезпечення мають відповідати змісту вимог щодо інформаційного забезпечення та публічності щодо зовнішніх дій ЄС, затвердженого та опублікованого Комісією, чинного на момент проведення зазначених заходів.

1.6 В рамках часткового делегування повноважень та коли Партнер є розпорядником коштів за окремими компонентом кошторису програми, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи з дати вступу в силу цієї Угоди про фінансування чи з більш ранньої дати, передбаченої як дата початку санкціонованих видатків у Статті 6 Особливих умов, протягом 5 років після завершення періоду виконання; зокрема, йдеться про такі документи:

Процедури закупівлі:

a. попереднє оголошення про закупівлю з підтвердженням публікації оголошення про закупівлі з усіма змінами;

b. призначення членів комітету з відбору пропозицій;

c. звіт про проведення процедури відбору (разом з додатками) та заявами;

d. підтвердження публікації оголошення про процедуру відбору;

e. листи до учасників, які були відсіяні за результатами процедури відбору;

f. запрошення до участі у конкурсних торгах до відібраних учасників чи еквівалент;

g. документація конкурсних торгів, включаючи додатки до неї, пояснення, протоколи зборів, підтвердження публікації;

h. призначення членів комітету з оцінки пропозицій конкурсних торгів;

i. звіт про розкриття пропозицій конкурсних торгів, включаючи додатки;

j. звіт про оцінку пропозицій конкурсних торгів / переговори, включаючи додатки та отримані пропозиції конкурсних торгів 2;

k. лист-повідомлення;

l. супровідна документація;

m. супровідний лист, яким надсилається договір;

n. листи учасникам конкурсних торгів, пропозиції яких були відхилені;

o. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсних торгів, у тому числі підтвердження про публікацію;

p. підписані контракти, поправки до них, доповнення та відповідна кореспонденція

____________
-2 Відхилені пропозиції конкурсних торгів знищуються через п’ять років після завершення процедури закупівлі.

Конкурс заявок чи пряме надання грантів:

a. призначення членів комітету з оцінки пропозицій;

b. звіт про розкриття пропозицій та адміністративний звіт, включаючи додатки та отримані заяви-3;

c. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, за результатами оцінки проектних записок;

d. звіт про проведення оцінки проектних записок;

e. звіт з оцінки заяви у повному обсязі чи звіт про проведення переговорів, з відповідними додатками;

f. документи щодо перевірки на предмет відповідності встановленим критеріям та супровідні документи;

g. листи до учасників, заяви яких пройшли відбір чи були відхилені, відповідно, разом із затвердженим резервним списком за результатами оцінки заяв у повному обсязі;

h. супровідний лист до грантового контракту;

i. повідомлення про визначення переможця / скасування конкурсу із підтвердженням публікації;

j. підписані контракти, зміни до них, доповнення та відповідна кореспонденція.

____________
-3 Відхилені пропозиції знищуються через три роки після завершення процедури надання гранту.

1.7 Партнер повинен забезпечити належний захист персональних даних. Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої фізичної особи, особу якої встановлено чи можна встановити.

Персональні дані мають:

- оброблюватись законним, справедливим та прозорим чином по відношенню до суб’єкта даних;

- збиратись у чітко встановлених, зрозумілих та законних цілях і не використовуватись у інший спосіб, який не відповідає цим цілям;

- повністю відповідати цілям, для яких проходить їхня обробка, та обмежуватись необхідним обсягом для досягнення цих цілей;

- бути точними та оновлюватись у разі необхідності;

- оброблюватись у спосіб, яким забезпечується відповідна безпека персональних даних;

- зберігатись у формі, яка дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних тільки протягом періоду, який необхідний для досягнення цілей, для яких проходить їхня обробка. Персональні дані, передбачені документами, які мають зберігатися Партнером у відповідності до Статті 16.1, знищуються у строки встановлені Статтею 16.1.

Будь-яка операція з персональними даними, така як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування чи зміна, поновлення, ознайомлення, використання, поширення, видалення та знищення повинна відбуватись у відповідності до законодавства та нормативних актів Партнера і виконуватись тільки в межах необхідних для виконання цієї Угоди про фінансування.

Зокрема, Партнер повинен вжити відповідних заходів безпеки технічного та організаційного характеру з урахуванням ризиків, пов’язаних з такою операцією і характером інформації, що стосується даної фізичної особи, таким чином, щоб:

a) запобігти отриманню несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем, за допомогою яких здійснюються вищезазначені операції, будь-якою особою та, зокрема, несанкціонованому перегляду, копіюванню, внесенню змін чи видаленню засобів зберігання даних; а також несанкціонованому введенню даних, будь-якому несанкціонованому розкриттю, зміні чи видаленню записаної інформації.

b) забезпечити доступ авторизованих користувачів автоматизованих систем, які використовуються для обробки персональних даних, лише до інформації, на яку поширюється їхнє право доступу.

c) Побудувати внутрішню організаційну структуру таким чином, щоб вона відповідала вищенаведеним вимогам.

Стаття 2 - Строки підписання контрактів і договорів Партнером

2.1 Контракти на закупівлю та грантові контракти повинні бути підписані під час етапу практичної реалізації цієї Угоди про фінансування.

У випадку реалізації заходів, які фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися до останньої дати для укладання контрактів, яка зазначена в Особливих умовах чи описі відповідного компоненту кошторису програми.

У випадку реалізації заходів, які не фінансуються кількома донорами, контракти на закупівлю та грантові контракти повинні укладатися не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Угодою про фінансування.

Додаткові контракти на закупівлю та грантові контракти, які укладаються у відповідності до Додаткової угоди до цієї Угоди про фінансування, яка передбачає збільшення внеску ЄС, повинні бути підписані не пізніше ніж через три роки після набрання чинності Додатковою угодою до цієї Угоди про фінансування, чи у випадку заходів, які фінансуються кількома донорами, до визначеної останньої дати для укладання контрактів для додаткового внеску ЄС.

Трирічний строк для заходів, які не фінансуються кількома донорами, не може бути подовжено, проектів за виключенням заходів, які фінансуються з Європейського фонду розвитку. У цих випадках, можливість подовження повинна бути передбачена у Статті 6 Особливих умов.

2.2 Проте наведені нижче акти можуть бути підписані у будь-який час протягом етапу практичної реалізації:

a) зміни до вже підписаних контрактів на закупівлю і грантових контрактів;

b) окремі контракти на закупівлю, які повинні бути укладені після дострокового припинення дії існуючих контрактів на закупівлю;

c) контракти для проведення аудиту чи оцінки, які можуть також бути підписані під час завершального етапу.

d) поточні витрати зазначені у статті 5.1.

2.3 Залишки коштів, передбачених для фінансування покладених на Партнера заходів, для виконання яких не було підписано в установленому порядку жодних контрактів, анулюються Комісією після закінчення термінів, передбачених у Статті 2.1.

2.4 Таке анулювання коштів не застосовується до коштів, передбачених для проведення аудиту чи оцінки у відповідності до пункту c) Статті 2.2 та поточні витрати зазначених у пункті d) Статті 2.2. Так само анулювання коштів не застосовуються до залишків коштів резерву на покриття надзвичайних потреб чи коштів, звільнених після дострокового припинення договору у відповідності до пункту b) Статті 2.2, які можуть використовуватись для фінансування контрактів, на які міститься посилання у Статті 2.2.

Стаття 3 - Заборона фінансування та адміністративні санкції

3.1 Заборона фінансування

3.1.1 Під час застосування процедур та стандартних документів укладених та оприлюднених Комісією для укладання контрактів на закупівлю та грантових контрактів, Партнер повинен забезпечити, що жоден контракт на закупівлю чи грантовий контракт, який фінансується ЄС, не укладається з економічним оператором чи учасниками конкурсів на отримання грантів, який як юридична особа чи в особі фізичної особи, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, знаходиться в одній з ситуацій, які призводять до заборони фінансування у відповідності до процедур та стандартних документів Комісії

3.1.2 Під час застосування власних процедур та стандартних документів для проведення закупівель та надання грантів (в тому числі для спільного фонду, який керується Партнером, за погодженням з донорами, які зробили внесок до спільного фонду), Партнер повинен вжити заходів з дотриманням вимог національного законодавства для запобігання укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які фінансуються ЄС, з економічними операторами чи учасниками конкурсів на отримання грантів, якщо Партнеру стає відомо, що ця юридична особа:

a) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом винною у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації, відмиванні коштів, злочинній діяльності, пов’язаній з тероризмом, залученні до праці дітей чи торгівлі людьми;

b) або особа, яка має право представляти, приймати рішення чи контролювати цю юридичну особу, остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням винною у скоєнні правопорушення, яке за-шкодило фінансовим інтересам ЄС;

c) визнана винною у наданні неправдивої інформації, яка була вимогою для участі в процедурі відбору, або не може надати таку інформацію;

d) остаточно визнана судом чи адміністративним рішенням такою, що створила юридичну особу в іншій юрисдикції з метою ухилитися від податкових, соціальних чи будь-яких інших зобов’язань, обов’язкових для виконання під юрисдикцією країни, в якій зареєстровано офіс, працює центральна адміністрація чи яка є основним місцем ведення бізнесу;

e) була створена із зазначеною в п. d) метою, про що є відповідне остаточне рішення суду чи остаточне адміністративне рішення;

Залежно від конкретних обставин, під час укладання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, Партнер під свою особисту відповідальність може брати до уваги інформацію, розміщену у Центральній базі даних про раннє попередження та заборону фінансування ЄС. Доступ до цієї інформації може бути забезпечено через координатора (координаторів) або шляхом звернення до Комісії 4 (Комісія, Генеральний директорат з питань бюджету, Бухгалтеру Комісії, BRE2-13/505, В-1049 Брюссель, Бельгія, та електронним повідомленням на адресу BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu з копією на адресу Комісії, зазначену у Статті 3 Особливих умов). У випадку заборони фінансування Комісія може відмовити у виплаті коштів підряднику чи одержувачу гранту.

3.2 Дотримання обов’язків щодо інформування

Партнер повинен інформувати Комісію про випадки коли економічний оператор чи учасник конкурсу на отримання грантів перебуває в ситуації зазначеній у Статті 3.1, скоїв порушення чи вчинив акт шахрайства, чи коли виявлено серйозне порушення ним своїх договірних зобов’язань.

3.3 Адміністративні санкції

У випадках, коли Партнер отримує інформацію щодо настання ситуації, яка зазначена у Статті 3.1 під час виконання завдань описаних у Додатку I, Партнер повинен із дотриманням вимог національного законодавства заборонити економічному оператору чи учаснику конкурсу на отримання грантів брати участь у майбутніх закупівлях чи наданні грантів та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі пропорційно розрахованій до вартості відповідного договору. Зазначені фінансові санкції повинні застосовуватись за результатами процесу, в якому забезпечено право на захист.

Партнер звільняється від зобов’язань, зазначених у першому параграфі, якщо:

- національне законодавство Партнера не дозволяє заборонити участь та/чи застосувати фінансові санкції,

- захист фінансових інтересів ЄС вимагає застосування адміністративних санкцій в терміни, які не можуть бути дотримані через внутрішні процедури Партнера,

- застосування адміністративних санкцій вимагає виділення ресурсів, яких Партнер не має в наявності,

- національне законодавство не дозволяє заборону участі економічного оператора в усіх процедурах закупівлі, які фінансуються ЄС.

У таких випадках, Партнер повинен поінформувати Комісію про складнощі, які виникли. Комісія може прийняти рішення про заборону участі економічного оператора чи учасника конкурсу грантів в усіх процедурах, які фінансуються ЄС та/чи застосувати фінансові санкції у розмірі від 2 % до 10 % від вартості договору.

Стаття 4 - Часткове делегування повноважень

Процедури закупівель та надання грантів

4.1 Виконання завдань, покладених на Партнера, відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією для проведення закупівель та надання грантів, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

4.2 З метою забезпечення проведення попереднього контролю, Партнер повинен надіслати на погодження до Комісії тендерну документацію та документи щодо конкурсу грантових проектів перед надсиланням запрошень учасникам тендеру та конкурсу грантових проектів. Таким же чином Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у відкритті тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надати Комісії копії отриманих тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів. Партнер повинен повідомити Комісію про результати вивчення тендерних пропозицій та заявок на отримання грантів та надіслати на погодження до Комісії пропозицію щодо визначення переможця та проекти контрактів на закупівлю чи грантових контрактів.

Під час виконання контрактів на закупівлю чи грантових контрактів Партнер повинен надсилати на погодження до Комісії проекти додаткових угод та проекти адміністративних дозволів до цих контрактів.

Партнер повинен запросити Комісію взяти участь у процедурі складання попереднього та остаточного актів приймання.

Звітність/декларація управління

4.3 Якщо передбачено Статтею 5 Особливих умов, звіти щодо виконання завдань, які покладаються на Партнера складаються у відповідності до форми звітності наведеної у Додатку III та декларації управління, наведеної у Додатку IV. У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії.

Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

4.4 Партнер повинен надавати Комісії затверджені платіжні вимоги у такі строки, починаючи з дати отримання платіжної вимоги, без врахування періодів призупинення відліку строку, протягом якого має бути здійснено платіж:

(a) для попереднього фінансування, передбаченого у контракті на закупівлю чи грантовому контракті:

(i) 15 календарних днів для проекту, що фінансується з Бюджету;

(ii) 30 календарних днів для проекту, що фінансується коштом ЄФР;

b) 45 календарних днів для інших платежів;

Протягом періоду, що дорівнює строку, впродовж якого має бути здійснено платіж, передбачений контрактами на закупівлю та грантовими контрактами, Комісія повинна діяти у відповідності до положень Статей 4.9 та 4.10 з вирахуванням вищезазначених строків.

4.5 Після отримання платіжної вимоги від підрядника чи одержувача гранту Партнер повинен повідомити Комісію про отримання та безпосередньо перевірити прийнятність цієї вимоги, тобто чи зазначено в ній підрядника чи одержувача гранту, відповідний договір, суму, валюту та дату платежу. Якщо Партнер дійде висновку, що платіжна вимога є неприйнятною, він повинен її відхилити та повідомити підрядника чи одержувача гранту про відхилення цієї вимоги й підстави для її відхилення протягом 30 днів після отримання даної вимоги. Про відхилення вимоги та підстави для цього Партнер також повідомляє Комісію.

4.6 Після отримання прийнятної платіжної вимоги Партнер повинен перевірити, чи підлягає цей платіж сплаті, тобто чи були виконані усі договірні зобов’язання для здійснення зазначеного платежу; Партнер за необхідності може також перевірити відповідний звіт. Якщо Партнер дійде висновку, що платіж не підлягає сплаті, він повинен повідомити про це підрядника чи одержувача гранту, зазначивши підстави для цього. Комісії має бути передана копія цього повідомлення Партнера про відхилення вимоги та підстави для цього відхилення. Комісія також має бути поінформована про відповідь підрядника чи одержувача гранту або про вжиті ними коригувальні заходи. Після зазначеної відповіді чи вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень договірних зобов’язань, відлік строку сплати починається спочатку. Партнер повинен перевірити цю відповідь чи коригувальні заходи, передбачені цим пунктом.

4.7 У разі непогодження Комісії з висновком Партнера, що платіж не підлягає сплаті, вона повідомляє про це останнього. Партнер повинен повторно розглянути це питання і, якщо дійде висновку про те, що платіж підлягає сплаті, повідомити про це підрядника чи одержувача гранту. Після відправлення цього повідомлення призупинення відліку строку сплати припиняється. Партнер також повинна надати повідомлення Комісії. Подальші дії Партнера визначаються положеннями Статті 4.8.

Якщо розбіжності між Партнером та Комісією залишаються, Комісія може сплатити неоспорювану частку суми рахунку-фактури, за умови, що таку суму можна чітко відокремити від оспорюваної суми. Про цю часткову сплату Комісія повинна повідомити Партнера та підрядника чи одержувача гранту.

4.8 Якщо Партнер дійде висновку, що платіж підлягає сплаті, він повинен передати Комісії платіжну вимогу та усі необхідні супровідні документи для схвалення й здійснення платежу. Партнер також повинна надати довідку щодо кількості днів, що залишаються до закінчення строку сплати, а також про всі періоди призупинення відліку цього строку.

4.9 Якщо після передачі платіжної вимоги згідно зі Статтею 4.8 Комісія дійде висновку про те, що платіж не підлягає сплаті, вона повинна повідомити про це Партнера, а також направити копію цього повідомлення підряднику чи одержувачу гранту із зазначенням підстав для цього висновку. Після повідомлення підрядника чи одержувача гранту відлік строку сплати призупиняється, якщо це передбачено укладеним договором. Партнер повинен розглядати відповідь підрядника чи одержувача чи вжиті ними коригувальні заходи відповідно до положень Статті 4.6.

4.10 Якщо Партнер і Комісія дійдуть висновку, що платіж підлягає сплаті, Комісія здійснює цей платіж.

4.11 У разі, якщо підряднику чи одержувачу гранту мають бути сплачені відсотки за порушення строків платежу, сума відсотків розподіляється між Партнером і Комісією пропорційно до кількості днів прострочення понад строк, передбачений Статтею 4.4, за таких умов:

a) кількість днів, витрачених Партнером, розраховується від дати реєстрації прийнятної платіжної вимоги відповідно до Статті 4.6 до дати передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8 та від дати повідомлення Комісії згідно зі Статтею 4.9 до наступної передачі платіжної вимоги Комісії згідно зі Статтею 4.8. При цьому вираховується період призупинення відліку строку сплати.

b) кількість днів, витрачених Комісією, розраховується від дати, що наступає після дати передачі платіжної вимоги Партнером згідно із Статтею 4.8 до дати платежу та від дати передачі до дати повідомлення Партнера згідно зі Статтею 4.9.

4.12 Будь-які питання, не передбачені наведеною вище процедурою, розв’язуються у дусі співпраці між Партнером і Комісією за аналогією з вищенаведеними положеннями, дотримуючись договірних відносин Партнера з підрядником чи одержувачем гранту.

За наявності можливості, одна сторона сприяє наданню на прохання іншої сторони корисної інформації для оцінки платіжної вимоги ще до офіційної передачі платіжної вимоги чи її повернення першою стороною.

4.13 Контракт на закупівлю чи грантовий контракт, за яким протягом двох років після підписання не відбулось жодних виплат, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється, за винятком контрактів, які оскаржуються в суді чи арбітражних органах.

Стаття 5 - Компонент Кошторису програми, в якому Партнер є розпорядником коштів

Застосування

5.1 Кошторис програми - це документ, який визначає програму заходів, що мають бути реалізовані, потрібні для цього людські та матеріальні ресурси, відповідний бюджет і детальні технічні та адміністративні виконавчі домовленості щодо реалізації цих заходів протягом періоду практичної реалізації, встановленого цією Угодою про фінансування.

Усі кошториси програм, які складаються для виконання цієї Угоди про фінансування, повинні відповідати установленим Комісією процедурам і стандартним документам стосовно кошторисів програм, чинних на момент затвердження даного кошторису.

Органом, який є розпорядником коштів передбачених кошторисом програми, може бути центральний орган державної влади Партнера (централізована діяльність), уповноважена юридична особа публічного права чи юридична особа приватного права, яка також виконує функції надання державних послуг (діяльність уповноваженої державою установи), а також у випадку ЄФР юридична особа приватного права, яка не виконує функції надання державних послуг на основі договору про надання послуг (діяльність уповноваженої приватної установи).

Кошторис програми включає компонент, за яким Партнер є розпорядником коштів та може включати компонент цільових зобов’язань.

Для реалізації компонент цільових зобов’язань застосовується Стаття 4.

У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, на Партнера покладається завдання проведення процедур закупівлі та надання грантів менше визначеної вартості без проведення Комісією попереднього контролю за відповідністю чи його проведення за скороченою процедурою, а також здійснення відповідних платежів підрядникам та одержувачам грантів, а також в рамках витрат на власний персонал.

Під витратами на власний персонал мається на увазі виконання діяльності, для реалізації якої уповноважений орган Партнера залучає власний персонал та/чи власні ресурси (техніку, обладнання, чи інше).

5.3 Поточні витрати, понесені уповноваженим органом Партнера можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС у рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів. У цьому випадку такі витрати можуть покриватися за рахунок фінансування ЄС протягом усього строку виконання цієї Угоди про фінансування, якщо Статтею 6 Особливих умов не встановлено більш ранній початок строку застосування. Під поточними витратами уповноваженого органу маються на увазі витрати на реалізацію необхідних заходів компоненту програми і включають видатки на оплату роботи місцевого персоналу, комунальних послуг (наприклад, водо-, газо- та електропостачання), оренду приміщень, оплату витратних матеріалів, технічного обслуговування, короткострокових відряджень, пального для транспортних засобів. До цих витрат не можуть включатись витрати на придбання транспортних засобів чи іншого обладнання, так само як інші поточні витрати. Для виставлення рахунків та оплати поточних витрат застосовуються процедури уповноваженого органу Партнера.

Процедури закупівель та надання грантів

5.2 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, Партнер може повністю чи частково застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що уповноважений орган Партнера, на який покладені обов’язки з реалізації заходів:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, та

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів.

У разі, якщо докази такої відповідності не були отримані, проведення закупівель та надання грантів відбувається у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією, які є чинними на дату початку цієї процедури.

Попередній контроль

5.3 У рамках компоненту кошторису програми, де Партнер є розпорядником коштів, якщо не зазначено інше у Технічних і адміністративних положеннях кошторису програми, уповноважений орган Партнера, на який покладена реалізація заходу, повинна надсилати на попереднє погодження до Комісії тендерну документацію та пропозиції щодо укладання договорів для всіх контрактів вартістю більше 100 тисяч євро, а також правила для учасників конкурсів грантових проектів та пропозиції щодо надання грантів, які проводились у відповідності до процедур та стандартних документів складених та оприлюднених Комісією.

Окрім переліку обов’язкових для зберігання документів зазначених у Статті 1.6 Загальних умов, Партнер повинен зберігати усі відповідні фінансові та договірні підтверджувальні документи протягом такого ж періоду.

Декларація управління

5.4 Партнер повинен подавати Комісії щороку до дати, зазначеної у Статті 6 Особливих умов, декларацію управління, підписану Партнером, відповідно до форми, наведеної у Додатку IV.

У цьому випадку немає потреби у наданні висновку щодо декларації керівництва за результатами незалежного зовнішнього аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів, оскільки цей захід підлягає аудиторським перевіркам з боку Комісії. Аудиторські перевірки дозволять перевірити правдивість тверджень, наведених у декларації управління, а також законність і відповідність правилам операцій, що були проведені.

Здійснення платежів

5.5 Виплата авансового платежу здійснюється Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів у випадку фінансування з ЄФР і не пізніше ніж через 30 календарних днів у випадку фінансування з бюджету ЄС після дати підписання Кошторису програми всіма сторонами.

Наступні авансові платежі здійснюються Комісією не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати отримання та погодження платіжної вимоги та звітів до неї.

Нарахування відсотків за порушення строку сплати здійснюється відповідно до Фінансового регламенту. Відлік строку сплати може бути призупинено Комісією, якщо вона повідомить Партнера у будь-який момент часу протягом вищезазначеного періоду, що платіжна вимога не може бути задоволена через те, що зазначена в ній сума не підлягає сплаті, чи через неподання відповідних підтверджуючих документів. Якщо Комісією буде отримана інформація, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, зазначених у платіжній вимозі, вона може призупинити відлік строку сплати з метою подальшого уточнення цієї інформації, у тому числі проведення перевірки на місці, аби до здійснення платежу пересвідчитись у тому, що зазначені витрати дійсно є прийнятними. Про призупинення відліку строку сплати Партнер повинен бути поінформована у найкоротший строк. Відлік строку сплати відновлюється після надання відсутніх підтверджувальних документів чи відповідного коригування платіжної вимоги.

5.6 Комісія здійснює платежі на банківський рахунок у фінансовому закладі, схваленому Комісією.

5.7 Партнер повинен гарантувати можливість ідентифікації коштів, сплачених Комісією на цей банківський рахунок.

5.8 Отримані Партнером кошти в євро за необхідності конвертуються в національну валюту Партнера за банківським курсом, що діє на день здійснення платежу Партнером.

5.9 Компонент кошторису програми, який виконується Партнером, за яким протягом двох років після укладання кошторису не відбулось жодних виплат Партнеру, автоматично втрачає дію, причому відповідна сума анулюється. Для заходів, які фінансуються з ЄФР, цей термін може бути подовжений якщо це передбачено у Статті 6 Особливих умов.

Стаття 6 - Спільний фонд, яким керує Партнер

Застосування

6.1 Партнер, яка здійснює управління спільним фондом, може отримати право на внесок ЄС до цього спільного фонду, в рамках попередньо наданої Комісії достовірної інформацію про те, що керуючий фондом орган Партнера:

- забезпечує функціонування ефективної системи внутрішнього контролю;

- використовує систему бухгалтерського обліку, яка надає точну, повну, достовірну та актуальну інформацію;

- підлягає незалежному зовнішньому аудиту, проведеного відповідно до міжнародно прийнятих аудиторських стандартів аудиторською службою, яка є функціонально незалежною від цієї установи чи особи, яку перевіряють;

- застосовує необхідні правила та процедури під час проведення закупівель та надання грантів;

- забезпечує публікацію інформації про отримувачів коштів фонду після надання фінансування; та

- забезпечує необхідний захист особистих даних.

Процедури закупівель та надання грантів

6.2 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, керуючий фондом орган Партнера може застосовувати власні процедури та стандартні документи для проведення закупівель та надання грантів, або ті, які погоджені донорами фонду.

Реалізація

6.3 Щодо внеску ЄС до спільного фонду, управління яким здійснюється Партнером, окрім прав та обов’язків визначених цими Загальними умовами, до Партнера застосовуються також правила викладені у Додатку V до Угоди про фінансування щодо внеску ЄС до спільного фонду.

Стаття 7 - Публікація Партнером інформації щодо контрактів на закупівлю та надання грантів

7.1 Партнер зобов’язується щороку публікувати у спеціальному, легкодоступному місці свого сайту інформацію по кожному контракті на закупівлю чи надання гранту, стосовно якого він виступає підрядним органом відповідно до компоненту кошторисів програм, де Партнер є розпорядником коштів, як зазначено у Статті 5, та спільного фонду як зазначено у Статті 6, із зазначенням характеру та мети, назви та місцезнаходження підрядника (або підрядників, якщо йдеться про консорціум) чи одержувача гранту (або одержувачів, якщо грант призначено для кількох одержувачів), а також суми договору.

Як місцезнаходження фізичної особи має зазначатись регіон на рівні NUTS2 (Стандарт територіального поділу країн для статистичних цілей). Для місцезнаходження юридичної особи повинна зазначатись її адреса.

Якщо публікація в мережі Інтернет неможлива, інформація має бути опублікована у будь-який інший спосіб, у тому числі в офіційному виданні Партнера.

Статтею 6 Особливих умов має бути визначене місце публікації цієї інформації - у мережі Інтернет чи в іншому місці; посилання на це джерело має бути наведено на офіційному сайті Комісії у призначеному розділі.

7.2 Інформація щодо фінансування освіти та прямої фінансової підтримки фізичних осіб, які найбільше її потребують, повинна публікуватись в анонімному порядку і групуватись за категорією витрат.

Прізвища фізичних осіб через два роки після публікації повинні бути замінені на "фізична особа". Якщо назва юридичної особи містить прізвище фізичної особи, що є учасником цієї юридичної особи, з цією назвою слід поводитись як з прізвищем фізичної особи.

Слід відмовитись від публікування прізвищ фізичних осіб, якщо ця публікація може призвести до порушення їхніх основних прав чи завдати шкоди їхнім комерційним інтересам.

Партнер повинен надати Комісії підготовлений до публікації перелік даних щодо фізичних осіб з обґрунтуванням запропонованих виключень від публікації, а Комісія повинна надати свій попередній дозвіл на публікацію цього переліку. Якщо необхідно, Комісія повинна зазначити місцезнаходження фізичної особи у межах регіону на рівні NUTS2.

7.3 Публікація укладених (тобто підписаних Партнером і підрядником чи одержувачем гранту) конт-рактів на закупівлю та грантових контрактів протягом звітного періоду має відбуватись не пізніше ніж через шість місяців від дати подачі звіту згідно зі Статтею 6 Особливих умов.

7.4 Контракти можуть не публікуватись, якщо їхнє оприлюднення може зашкодити комерційним інтересам підрядників чи одержувачів грантів. Партнер повинен надати Комісії перелік з відповідним обґрунтуванням, а Комісія має надати свій попередній дозвіл щодо виключення з переліку для публікації.

7.5 У разі здійснення Комісією виплат підрядникам чи одержувачам грантів у відповідності до Статті 4 публікація інформації про контракти на закупівлю та надання гранту відбувається за правилами Комісії.

Стаття 8 - Стягнення коштів

8.1 Партнер повинен вжити усіх відповідних заходів для стягнення неналежним чином сплачених коштів.

Суми, неналежним чином сплачені та стягнуті Партнером, суми за фінансовими гарантіями, наданими відповідно до процедур закупівлі та надання гранту, суми фінансових штрафів, стягнутих Партнером з кандидатів, учасників торгів, заявників, підрядників чи одержувачів грантів, а також компенсації за збитки, присуджені Партнеру, повинні бути повернуті Комісії.

8.2 Без шкоди для зобов’язання Партнера щодо стягнення коштів, сплачених неналежним чином, Партнер погоджується, що відповідно до положень застосованого Фінансового регламенту та цієї Угоди про фінансування Комісія має право визначити ту чи іншу суму як сплачену неналежним чином за контрактами на закупівлю чи грантовими контрактами, які фінансуються згідно з Частиною першою, та розпочати процес стягнення цієї суми від імені Партнера, застосовуючи будь-які засоби, у тому числі шляхом врахування суми, що належить до сплати підрядником чи одержувачем гранту, в їхніх вимогах до ЄС та примусового повернення до судового розгляду.

8.3 З цією метою Партнер повинен надати Комісії усю необхідну документацію та інформацію.

Партнер уповноважує Комісію на застосування заходів стягнення, зокрема, вимагаючи виконання зобов’язань за гарантією, наданою підрядником чи одержувачем гранту, для якого Партнер є підрядним органом, або шляхом віднесення коштів, які мають бути стягнені, на рахунок тих чи інших сум, які мають бути сплачені підряднику чи одержувачеві гранту Партнером як підрядним органом, та які фінансуються ЄС у рамках цієї чи іншої Угоди про фінансування чи примусового повернення до судового розгляду.

8.4 Про ініціювання процесу відшкодування коштів (включаючи, якщо буде необхідно, у національному суді) Комісія повинна повідомити Партнера.

8.5 Якщо Партнер отримав грант від організації, з якою Комісія уклала договір про внесок, Комісія може стягнути з Партнера кошти, що мають бути сплачені цій організації, у разі якщо ця організація не може стягнути їх самостійно.

Стаття 9 - Фінансові претензії за контрактами на закупівлю та грантовими контрактами

У разі висунення підрядником чи одержувачем гранту вимоги про відшкодування, яку Партнер у цілому чи частково вважає обґрунтованою, Партнер перед прийняттям того чи іншого рішення зобов’язується провести з Комісією відповідні консультації. ЄС може взяти на себе відповідальність за фінансові наслідки лише у тому разі, якщо Комісією буде надано попередній дозвіл. Попередній дозвіл також вимагається для використання коштів, асигнованих у рамках даної Угоди про фінансування на покриття витрат, що виникли внаслідок суперечок, пов’язаних з контрактами.

Стаття 10 - Перевищення витрат та шляхи їхнього фінансування

10.1 У разі, коли передбачені бюджетними позиціями витрати на заходи, що виконуються Партнером, перевищено, кошти загального бюджету перерозподіляються відповідно до Статті 25 цих Загальних умов.

10.2 Якщо існує ризик перевищення суми, передбаченої для діяльності, яку проводить Партнер, остання повинна негайно повідомити про це Комісію і отримати її попереднє схвалення коригувальних заходів, спрямованих на покриття перевитрат, пропонуючи або зменшити обсяг діяльності, або покрити перевитрати за рахунок залучення своїх власних ресурсів чи інших ресурсів, що не належать ЄС.

10.3 Якщо обсяг діяльності не може бути зменшено або перевитрати не можуть бути покриті за рахунок власних ресурсів Партнера чи інших ресурсів, Комісія може на підставі належним чином обґрунтованого запиту Партнера прийняти рішення щодо надання додаткових коштів ЄС. У разі прийняття Комісією такого рішення додаткові видатки повинні фінансуватись без порушення відповідних правил і процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, установленого Комісією. У цьому випадку до Угоди про фінансування мають бути внесені відповідні зміни.

Частина друга: Положення, які застосовуються до бюджетної підтримки

Стаття 11 - Діалог з питань імплементації

Партнер та ЄС зобов’язуються проводити на відповідному рівні постійний конструктивний діалог щодо імплементації цієї Угоди про фінансування.

Якщо Партнер є країною АКТ і фінансування проекту здійснюється Європейським фондом розвитку у відповідності до Статті 1.1 Особливих Умов даний діалог може складати частину ширшого політичного діалогу, передбаченого Статтею 8 Угоди про партнерство між країнами АКТ і ЄС.

Стаття 12 - Перевірка виконання умов та порядок виплат

12.1. Комісія повинна контролювати виконання умов, що стосуються виплати траншів, передбачених компонентом бюджетної підтримки, відповідно до положень Додатку I (Технічні та адміністративні положення).

Якщо Комісія дійде висновку, що умови виплати коштів не виконано, вона повинна невідкладно повідомити про це Партнера.

12.2. Подані Партнером заявки на виплату коштів підлягають задоволенню з боку ЄС, якщо вони відповідають положенням, наведеним у Додатку I (Технічні та адміністративні положення), і якщо ці заявки подаються протягом етапу практичної реалізації.

12.3. До усіх виплат, що здійснюються за компонентом бюджетної підтримки, Партнер повинен у недискримінаційний спосіб застосовувати свої національні положення щодо регулювання валютних операцій.

Стаття 13 - Прозорість бюджетної підтримки

Партнер погоджується на публікацію Комісією цієї Угоди про фінансування та будь-яких змін до неї, у тому числі за допомогою електронних засобів, а також основної інформації щодо бюджетної підтримки, яку на розсуд Комісії буде доцільно опублікувати. Опублікована інформація не повинна містити жодних даних, публікація яких порушує законодавство ЄС, що застосовується для захисту персональних даних.

Стаття 14 - Стягнення коштів бюджетної підтримки

Комісією може бути стягнуто повністю чи частково, за принципом пропорційності, суми, виплачені у рамках бюджетної підтримки, якщо Комісією буде з’ясовано, що виплата коштів відбулась з серйозними порушеннями з боку Партнера, зокрема, якщо Партнером була надана недостовірна чи невірна інформація або мали місце прояви корупції чи шахрайства.

Частина третя: Положення, які застосовуються до цього заходу у цілому незалежно від способу управління

Стаття 15 - Період виконання та строки укладання договорів

15.1 Період виконання цієї Угоди про фінансування складається з двох етапів:

- етапу практичної реалізації, протягом якого реалізуються практичні заходи за проектом. Цей етап розпочинається із набранням чинності Угодою про фінансування чи з дати зазначеної в Особливих Умовах і закінчується з початком завершального етапу;

- завершального етапу, протягом якого проводяться остаточна аудиторська перевірка та оцінка, припиняють свою дію як з технічної, так і з фінансової точки зору контракти та кошторис програми, пов’язані з виконанням цієї Угоди про фінансування. Тривалість цього етапу визначено у Статті 2.3. Особливих умов. Даний етап розпочинається після закінчення етапу практичної реалізації.

Зазначені етапи повинні бути відображені в угодах, що мають бути укладені Партнером та Комісією з метою виконання цієї Угоди про фінансування, зокрема, в договорах про внесок, контрактах на закупівлю та грантових контрактах.

15.2 Витрати, пов’язані з практичними заходами, підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС лише у тому випадку, якщо вони були понесені протягом етапу практичної реалізації; витрати, понесені Партнером до вступу в силу цієї Угоди про фінансування, не підлягають фінансуванню за рахунок коштів ЄС, якщо інше не передбачено Статтею 6 Особливих умов. Витрати, пов’язані з проведенням остаточних аудиторських перевірок та оцінок, завершальними заходами, а також поточними витратами зазначеними у Статті 5.1, підлягають фінансуванню до кінця завершального етапу.

15.3 Будь-який залишок коштів ЄС анулюється автоматично не пізніше ніж через шість місяців після закінчення періоду виконання.

15.4 У надзвичайних і належним чином обґрунтованих випадках може подаватись запит на продовження етапу практичної реалізації чи завершального етапу, і, відповідно, періоду виконання. За погодженням сторін до Угоди про фінансування вносяться відповідні зміни.

15.5 Положення Статті 2 цих Загальних умов застосовуються до контрактів на закупівлю чи грантових контрактів, які укладаються Комісією як підрядним органом (пряме управління), за винятком останнього абзацу Статті 2.1.

Стаття 16 - Заходи контролю та перевірки, що проводяться Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), та Європейським судом аудиторів

16.1 Партнер повинен надавати сприяння та підтримку заходам контролю та перевірки, що проводяться Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів, за запитом.

Партнер дає свою згоду на проведення Комісією, (OLAF) та Європейським судом аудиторів перевірок документів і перевірок на місцях щодо використання коштів ЄС на заходи, передбачені цією Угодою про фінансування, проведення повної аудиторської перевірки, якщо необхідно, за допомогою підтверджуючих документів і бухгалтерської звітності, будь-яких інших документів, пов’язаних з фінансуванням заходів протягом усього строку дії Угоди про фінансування та впродовж п’яти років після завершення терміну виконання.

16.2 Партнер також дає свою згоду на те, щоб (OLAF) проводив перевірки на місцях і заходи контролю у відповідності до процедур, встановлених Європейським Союзом з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших правопорушень.

З цією метою, відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) № 2185/96 та Регламенту (ЄС, Євратом) N 883/2013, Партнер зобов’язана надавати доступ співробітникам Комісії, (OLAF) та Європейський суду аудиторів, а також їхнім уповноваженим агентам до об’єктів і приміщень, які є місцем реалізації заходів, що фінансуються у рамках цієї Угоди про фінансування, у тому числі до своїх комп’ютерних систем, до будь-яких документів і автоматизованих даних стосовно технічного та фінансового управління цими операціями, а також вживати усіх відповідних заходів для сприяння їхній роботі. Доступ уповноваженим агентам Комісії, (OLAF) та Європейським судом аудиторів надається на умовах дотримання суворої конфіденційності стосовно третіх осіб, беї порушення зобов’язань, передбачених нормами публічного права, яких вони повинні дотримуватись. Доступність до документів та їхнє розташування повинні дозволяти швидке ознайомлення з ними, причому Партнер зобов’язана повідомити Комісію, (OLAF) та Європейський суд аудиторів про точне місце зберігання зазначених документів.

16.3 Вищенаведені заходи перевірки та аудиту також повинні застосовуватись до підрядників, одержувачів грантів, організацій, які підписали договори про внески і субпідрядників, які отримують фінансування ЄС.

16.4 Про перевірки з виїздом на місця Партнера повідомляють агенти, призначені Комісією, (OLAF) чи Європейським судом аудиторів.

Стаття 17 - Завдання Партнера щодо боротьби з порушеннями, шахрайством і корупцією

17.1 Партнер повинен негайно інформувати Комісію про будь-які факти, які стали йому відомі, що створюють підстави для підозри у порушенні, шахрайстві чи корупції, та про заходи протидії, які було вжито чи планується вжити.

17.2 Партнер повинен забезпечити та регулярно перевіряти ефективність і правильність реалізації заходів, що фінансуються з бюджету. Партнер повинен вживати відповідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та усунення порушень і проявів шахрайства, а за необхідності розпочати судове переслідування та забезпечити стягнення помилково сплачених сум.

"Порушення" означає будь-яке порушення цієї Угоди про фінансування, договорів, що забезпечують її виконання, кошторисів програми чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності будь-якого суб’єкта, які завдали чи можуть завдати шкоди фондам ЄС шляхом зменшення або втрати надходжень, що належать ЄС, чи необґрунтованого спрямування видатків.

"Шахрайство" означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи надання неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призводить до розтрати або незаконного утримання коштів загального бюджету ЄС чи ЄФР;

- нерозкриття інформації у порушення конкретних зобов’язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання фондів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

17.3 Партнер зобов’язується вживати усіх необхідних заходів, спрямованих на недопущення, виявлення та покарання будь-яких проявів активної чи пасивної корупції під час реалізації Угоди про фінансування.

Термін "пасивна корупція" означає навмисну дію посадової особи, яка прямо або через посередника вимагає чи отримує вигоди у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку, що отримає ці вигоди, з тим, щоб діяти або утримуватися від дій, передбачених службовим обов’язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов’язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Термін "активна корупція" означає навмисну дію будь-якої особи, яка прямо або через посередника обіцяє надати чи надає вигоди у будь-якій формі посадовій особі, для неї особисто чи для третьої сторони, з тим, щоб ця посадова особа діяла або утримувалася від дій, передбачених службовим обо-в’язком чи в порядку виконання своїх функцій, у порушення своїх службових обов’язків, внаслідок чого було завдано чи може бути завдано шкоди фінансовим інтересам ЄС.

17.4 Якщо Партнер не вживає відповідних заходів, спрямованих на недопущення шахрайства, порушень, корупції, Комісією можуть бути застосовані запобіжні заходи, у тому числі призупинення дії цієї Угоди про фінансування.

Стаття 18 - Призупинення платежів

18.1 Зберігаючи за собою право на призупинення чи припинення дії Угоди про фінансування згідно зі Статтями 26 та 27 відповідно Комісія може частково чи повністю призупинити платежі, якщо:

a) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що під час проведення процедури закупівлі чи надання грантів чи під час виконання проекту Партнером припущені суттєві помилки, порушення чи випадки шахрайства, або що Партнер не дотрималась своїх зобов’язань за Угодою про фінансування, у тому числі зобов’язань щодо реалізації плану забезпечення інформаційної взаємодії та публічності;

b) Комісія встановила чи має серйозні підстави вважати, на підставі отриманої інформації, і повинна перевірити факти, які свідчать, що Партнером припускаються системні чи періодичні помилки, порушення, випадки шахрайства, невиконання зобов’язань за цією чи іншою Угодою про фінансування, за умови, що ці помилки, порушення, шахрайства чи невиконання зобов’язань мають значний вплив на імплементацію цієї Угоди про фінансування чи ставлять під сумнів надійність внутрішньої системи контролю Партнера або законність і правильність відповідних витрат;

c) Комісія має підозру, що під час проведення процедур закупівлі чи надання грантів або протягом виконання заходу Партнером припущені суттєві помилки, порушення, випадки шахрайства чи невиконання зобов’язань, і тому повинна перевірити, чи дійсно мали місце вищезазначені явища;

d) необхідно запобігти завданню значної шкоди фінансовим інтересам ЄС.

18.2 Про призупинення платежів Комісія повинна негайно інформувати Партнера із зазначенням підстав для призупинення.

18.3 У разі призупинення платежів відлік строку сплати за платіжними вимогами, що перебувають на розгляді, призупиняється.

18.4 Для відновлення платежів Партнер повинен у найкоротші строки вжити заходів для виправлення ситуації, що призвела до призупинення платежів, і повинен поінформувати Комісію про результати цих заходів. Як тільки, на думку Комісії, будуть виконані умови для відновлення платежів, вона у найкоротші строки повинна повідомити про це Партнера.

Стаття 19 - Розподіл коштів, стягнутих Комісією, для заходу

Якщо проект фінансується ЄФР, суми, помилково сплачені та повернуті Комісії, суми, внесені за фінансовими гарантіями відповідно до процедур закупівлі та надання грантів, суми, отримані від фінансових санкцій, а також компенсації, призначені Комісії, мають бути направлені для цього заходу.

Стаття 20 - Право на заснування та проживання

20.1 Якщо це обґрунтовано характером контракту на закупівлю, грантового контракту чи договору про внесок, Партнер повинен надати фізичним і юридичним особам, що беруть участь у конкурсах на виконання робіт, постачання чи надання послуг або заявах отримання грантів, та організаціям, з якими передбачається підписання договорів про внесок, право на тимчасове заснування та перебування на території (територіях) Партнера. Це право повинно силі бути чинним протягом одного місяця.

20.2 Партнер також повинна надати підрядникам, з якими укладено контракт на закупівлю, та одержувачам грантів, організаціям, з якими підписані договори про внесок, фізичним особам, послуги яких потрібні для виконання цього заходу, та членам їх родин, подібні права на період виконання заходу.

Стаття 21 - Податкові та митні положення; обмін валюти

21.1 Партнер повинен застосовувати до контрактів на закупівлю, грантових контрактів та договорів про внесок, що фінансуються Європейським Союзом, найбільш сприятливий податковий та митний режим, який застосовується до держав чи міжнародних організацій розвитку, з якими він підтримує відносини.

Якщо Партнер є країною АКТ, то для визначення режиму найбільшого сприяння не слід брати до уваги режими, які застосовуються Партнером до інших країн АКТ чи до інших країн, що розвиваються.

21.2 Якщо застосовується Рамкова угода, яка включає більш детальні положення з цього питання, ці положення також застосовуються.

Стаття 22 - Конфіденційність

22.1 Партнер погоджується, що її документи і дані, які знаходяться у суб’єкта, з яким Партнер має контракті відносини, можуть передаватись Комісії даним суб’єктом лише з метою виконання цієї чи іншої Угоди про фінансування. Комісія повинна дотримуватись усіх домовленостей щодо збереження конфіденційності, укладених між Партнером та зазначеним суб’єктом.

22.2 Не обмежуючи дію Статті 16 Загальних умов, Партнер і Комісія повинні зберігати конфіденційність стосовно всіх документів, інформації чи інших матеріалів, безпосередньо пов’язаних з реалізацією цієї Угоди про фінансування, визначених як конфіденційні.

22.3 Публічне розкриття вищенаведеної інформації здійснюється Стороною за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

22.4 Зобов’язання Сторін щодо збереження конфіденційності діє до п’яти років після закінчення періоду виконання.

22.5 Партнер зобов’язується дотримуватись вимог, зазначених у Статті 1.7 у випадках, коли Комісія передає персональні дані Партнеру, наприклад для процедур і контрактів, які керуються Комісією.

Стаття 23 - Використання результатів досліджень

Договір, що стосується проведення того чи іншого дослідження, фінансованого у рамках цієї Угоди про фінансування, повинен передбачати право Партнера та Комісії на використання результатів цього дослідження, їхню публікацію та доведення до відома третіх сторін.

Стаття 24 - Консультації між Комісією та Партнером

24.1 До передачі тих чи інших спірних питань щодо реалізації чи тлумачення цієї Угоди про фінансування на розгляд наступної інстанції відповідно до Статті 29 Загальних умов Партнер і Комісія проводять спільні консультації.

24.2 Якщо Комісії стане відомо про проблеми, що виникли під час проведення процедур, пов’язаних з управлінням цією Угодою про фінансування, вона повинна встановити усі необхідні контакти з Партнером для врегулювання цієї ситуації та вжиття необхідних заходів.

24.3 Результатом проведених консультацій може стати внесення змін до Угоди про фінансування, призупинення чи скасування її дії.

24.4 Комісія повинна регулярно інформувати Партнера про хід виконання заходів, описаних у Додатку I, які не належать до Частини першої цих Загальних умов.

Стаття 25 - Внесення змін до Угоди про фінансування

25.1 Будь-які зміни до цієї Угоди про фінансування оформлюються письмово, у тому числі шляхом обміну листами.

25.2 Якщо запит про внесення змін надходить від Партнера, він повинен подати цей запит на розгляд Комісії принаймні за три місяці до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами, крім випадків, належним чином обґрунтованих Партнером та погоджених з Комісією. У виняткових випадках, пов’язаних з коригуванням цілей заходу чи збільшенням внеску ЄС, запит повинен подаватись принаймні за шість місяців до передбаченої дати набрання чинності запропонованими змінами.

25.3 Якщо поправки не мають суттєвого впливу на цілі проекту, який виконується відповідно до Частини першої Загальних умов, а також якщо вони стосуються дрібних питань, що не впливають на прийняте технічне рішення, і якщо вони не передбачають перерозподілу коштів, або коли вони передбачають перерозподіл коштів на суму резерву на покриття надзвичайних потреб, Партнер повинен у найкоротший строк повідомити Комісію про ці поправки у письмовій формі, надавши відповідне обґрунтування, після чого він може їх застосовувати.

25.4 Використання коштів резерву на покриття надзвичайних потреб проекту підлягає поперед-ньому схваленню Комісією, оформленому письмово.

25.5 Якщо Комісія вважає, що Партнер більше не в може задовільно виконувати завдання, покладені на неї відповідно до Статті 1.1 Загальних умов, і без порушення положень Статей 26 та 27 Загальних умов Комісією може бути прийняте рішення про звільнення Партнера від виконання цих завдань та їх перехід до Комісії з метою продовження реалізації заходів від імені Партнера після повідомлення останнього у письмовій формі.

Стаття 26 - Призупинення дії Угоди про фінансування

26.1 Дія Угоди про фінансування призупиняється у таких випадках:

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов’язань за цією Угодою.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером будь-яко-го зобов’язання, встановленого процедурами чи стандартними документами, на які посилаються Статті 1, 4, 5 та 6 цих Загальних умов.

- Комісія може призупинити виконання Угоди про фінансування за порушення Партнером одного із своїх зобов’язань, що стосуються дотримання прав людини, демократичних принципів і верховенства права, у серйозних випадках, пов’язаних з корупцією, чи у випадку визнання Партнера винним у серйозному професійному порушенні, яке доведено будь-яким належним чином. Серйозне професійне порушення слід розуміти у наступному значенні:

- порушення відповідного законодавства, правил чи етичних стандартів, які існують в професії, до якої належить особа чи установа;

- будь-яке неправомірне поводження особи чи установи, яке впливає на професійний авторитет, у випадку якщо така дія вказує на неправомірний намір чи серйозне недбальство.

Дію Угоди про фінансування може бути призупинено за обставин форс-мажору, відповідно до наведеного нижче визначення. "Форс-мажор" означає будь-яку непередбачену чи надзвичайну ситуацію, або подію, що не залежить від волі та бажання сторін, яка перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов’язання, але не пов’язана з помилкою або недбалістю з їхнього боку (чи з боку їхніх підрядників, агентів та співробітників) і, незважаючи на всі вжиті заходи, створює непереборні перешкоди. Дефекти обладнання чи матеріалів, затримки їхнього постачання, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися обставинами форс-мажору. Сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов’язань, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору, про які іншу сторону поінформовано належним чином. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначивши у повідомленні характер, ймовірну тривалість та очікувані наслідки ситуації, що склалась, а також вжити всіх необхідних заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

- Жодна із Сторін не може бути притягнута до відповідальності за порушення своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою про фінансування, якщо їхньому виконанню перешкоджають обставини форс-мажору за умови, що Сторона, яка підпадає під дію таких обставин, вживає заходів, аби звести до мінімуму ймовірну шкоду.

26.2 Комісія має право призупинити дію цієї Угоди про фінансування без попереднього повідомлення.

26.3 До моменту призупинення дії Угоди про фінансування Комісія має право вжити запобіжних заходів.

26.4 У разі надання повідомлення про призупинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю та грантових контрактів, договорів про внесок та кошторисів програм.

26.5 Призупинення дії Угоди про фінансування не обмежує право Комісії на призупинення платежів і припинення дії Угоди про фінансування відповідно до Статей 18 і 27 Загальних умов.

26.6 Як тільки це дозволять обставини, Сторони повинні відновити виконання Угоди про фінансування, за умови попереднього схвалення Комісії у письмовій формі. Це не обмежує внесення до Угоди про фінансування змін, які можуть бути необхідними для адаптації проекту до нових умов його виконання, у тому числі, якщо можливо, продовження етапу практичної реалізації чи припинення дії цієї Угоди про фінансування відповідно до Статті 27.

Стаття 27 - Припинення дії Угоди про фінансування

27.1. Якщо питання, які призвели до призупинення дії цієї Угоди про фінансування не було врегульовано впродовж періоду максимальною тривалістю 180 днів, будь-яка із сторін має право припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів.

27.2. Ця Угода про фінансування автоматично припиняє дію, якщо не було підписано жодних контрактів на виконання Угоди протягом терміну передбаченого Статтею 2.

27.3 У разі надання повідомлення про припинення дії Угоди про фінансування у ньому зазначаються наслідки цього призупинення для діючих контрактів на закупівлю, грантових контрактів, угод про внесок та кошторисів програм.

Стаття 28 - Порядок вирішення спірних питань

28.1 Будь-яке спірне питання стосовно цієї Угоди про фінансування, яке не вдається вирішити впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 25 цих Загальних умов, може бути розглянуто на вимогу однієї із сторін в арбітражному порядку.

Якщо Партнер є країною АКТ, а проект фінансується Європейським фондом розвитку, то до передачі на розгляд в арбітражному порядку і після проведення консультацій згідно зі Статтею 24 цих Загальних умов спірне питання має бути передане на розгляд Ради міністрів АКТ-ЄС або, у період між засіданнями Ради, до Комітету послів АКТ-ЄС згідно зі Статтею 98 Угоди про партнерство між країнами АКТ та Європейським Співтовариством. Якщо Рада чи Комітет не зможе вирішити спірне питання, то будь-яка із сторін може вимагати його вирішення в третейському суді згідно з положеннями Статей 28.2, 28.3 та 28.4.

28.2 У цьому випадку кожна зі сторін впродовж 30 днів після подання клопотання про розгляд суперечки в третейському суді повинна призначити третейського суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка із сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду (м. Гаага) з клопотанням про призначення другого третейського судді. Два призначені судді, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. За відсутності можливості виконання цієї умови будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної палати Третейського суду з клопотанням про призначення третього третейського судді.

28.3 Для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, визначена в Диспозитивних нормах Постійної палати Третейського суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися третейськими суддями більшістю голосів протягом тримісячного строку.

28.4 Кожна зі сторін зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення, прийнятого третейськими суддями.вгору