Документ 984_002-18, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.11.2018, підстава - 2613-VIII

Неофіційний переклад

МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ

КРЕДИТНА УГОДА
між
УКРАЇНОЮ
як Позичальником
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
як Фінансовим агентом Позичальника
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
як Кредитором

14 вересня 2018 року

{Кредитну угоду ратифіковано Законом № 2613-VIII від 08.11.2018, ВВР, 2018, № 47, ст.377}

Ця Кредитна угода укладена між

Україною, представленою Першим заступником Міністра фінансів України,

як Позичальником,

Національним банком України, що виступає в якості фінансового агента Позичальника, представленого Головою Національного банку України,

та

Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією,

як Кредитором,

які далі в цій Угоді спільно йменуються “Сторони” та кожна з них - “Сторона”.

ПРЕАМБУЛА

Оскільки:

(1) З травня 2014 року Україна отримала 2,81 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС, у тому числі 1,2 мільярда євро з 1,8 мільярда євро, доступних згідно Рішення (ЄС) 2015/601. Третій і останній транш у розмірі 600 мільйонів євро в рамках цього Рішення був скасований 18 січня 2018 року через неповне виконання Україною програми структурних реформ, пов’язаних із цим траншем.

(2) У листопаді 2017 року українські органи влади надали запит щодо додаткової фінансової підтримки від ЄС.

(3) Європейський Парламент та Рада ЄС, Рішенням (ЄС) № 2018/947 від 4 липня 2018 року вирішили надати Україні подальшу макрофінансову допомогу на максимальну суму 1 мільярд євро у формі кредитів.

(4) Макрофінансова допомога надається разом з допомогою від Міжнародного Валютного Фонду, який у березні 2015 року схвалив чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) для України на суму близько 17,5 мільярдів дол.США, з яких 8,5 мільярдів дол.США були виділені між 2015 та 2017 роками.

(5) Умови економічної політики, яких Україна повинна дотримуватися для того, щоб мати право використовувати кредитну лінію, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному між Україною та Європейським Союзом на дату або близько до дати цієї Угоди та у наступних (Додаткових) Меморандумах про взаєморозуміння, у випадку їх наявності;

(6) Транші кредиту будуть профінансовані Комісією на ринку капіталу. Комісія розпочне своєчасно, від імені ЄС та після отримання письмового запиту від Позичальника із основними умовами Траншу, як визначено нижче в цьому договорі, емісію облігацій або проведення будь-яких інших відповідних фінансових трансакцій для фінансування, надходження від яких будуть надані у кредит Позичальнику;

(7) Контракти щодо емісії облігацій або інших відповідних фінансових трансакцій, складатимуть невід’ємну частину цієї Угоди, як передбачено нижче;

(8) Відповідні заходи, що стосуються попередження та боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, які впливають на Кредит, повинні бути забезпечені органами влади Позичальника.

Таким чином, Сторони цієї Угоди домовились про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

В цій Угоді (включаючи преамбулу) зазначені нижче терміни мають таке значення:

(1) "Угода" означає цю Кредитну Угоду.

(2) "Період доступності" означає період тривалістю два роки та шість місяців, що починається у перший день після набрання чинності цієї Угоди.

(3) "Позичальник" означає Україну.

(4) "Договір позики" означає контракт, який укладає Кредитор для фінансування Траншу. Умови Траншу мають бути такими самими, як і ті, що визначені у відповідному Договорі позики, якщо такі умови узгоджуються з умовами, викладеними у відповідному Запиті про надання коштів.

(5) "Робочий день" означає день, у який платіжна система TARGET2 відкрита для здійснення операцій.

(6) "Комісія" означає Європейську Комісію.

(7) "Повідомлення про підтвердження" означає письмове повідомлення Кредитором Позичальника за формою у Додатку 2, в якому зазначаються остаточні умови Траншу.

(8) "Рішення" означає Рішення (ЄС) 2018/947 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2018 року про надання Україні макрофінансової допомоги, яке може час від часу змінюватись.

(9) "Дата вибірки" означає, стосовно будь-якого Траншу, дату перерахування Чистої суми вибірки на рахунок Позичальника в Національному банку України.

(10) "Дата здійснення платежу" означає будь-яку дату, на яку Позичальник зобов’язаний здійснити платіж Кредитору за цією Угодою.

(11) "Випадок невиконання" означає випадок, визначений у Статті 9(1).

(12) "ЄС" означає Європейський Союз.

(13) "Зовнішня заборгованість" означає всю заборгованість Позичальника (i) яка деномінована або сплачується у валюті, що відрізняється від законної валюти Позичальника, та (ii) яка не була первинно понесена або взята на себе за договором або інструментом, укладеним з кредиторами або випущеним кредиторам, майже всі з яких є резидентами України або юридичними особами, головні офіси або місця здійснення господарської діяльності яких знаходиться на території України.

(14) "Кредитна лінія" означає суму Траншів, до яких Кредитор надає доступ Позичальнику, на загальну основну суму до 1 мільярда євро за цією Угодою.

(15) "Фінансова трансакція" означає емісію облігацій або іншу відповідну фінансову операцію для фінансування суми Траншу.

(16) "МВФ" означає Міжнародний Валютний Фонд.

(17) "Угода МВФ" означає будь-яку угоду, програму, кредитну лінію або іншу домовленість між Позичальником та МВФ.

(18) "Транш" означає частину Кредиту відповідно до Статті 2(2).

(19) "Процентний період" означає, стосовно будь-якого Траншу, Перший процентний період та кожен наступний період тривалістю дванадцять місяців після нього до Дати погашення.

(20) "Процентна ставка" означає річну процентну ставку, що нараховується на Транш протягом Процентного періоду.

(21) "Кредитор" означає Європейський Союз.

(22) "Кредит" означає разом усі виплати, здійснені або які будуть здійснені Позичальнику за Кредитною лінією, або загальна основна несплачена сума таких виплат.

(23) "Дата погашення" означає заплановану дату повного погашення основної суми Траншу, як визначено у Повідомленні про підтвердження.

(24) "МпВ" означає Меморандум про взаєморозуміння, підписаний на дату або близько до дати цієї Угоди між Україною та Європейським Союзом, та будь-які наступні (Додаткові) Меморандуми про взаєморозуміння або будь-які Доповнення до них.

(25) "Чиста сума вибірки" означає надходження від Фінансової трансакції за вирахуванням загальної суми будь-яких комісій, зборів та витрат, пов’язаних з такою Фінансовою трансакцією та її підготовкою і виконанням, як зазначено у Статті 6(4) стосовно будь-якого Траншу.

(26) "Запит про надання коштів" означає запит Позичальника про надання коштів за формою у Додатку 2, з безвідкличним прийняттям основних умов, зазначених у такому додатку відповідно до Статті 4(2).

2. КРЕДИТ

(1) Кредитор відкриє Позичальнику кредитну лінію у євро на загальну основну суму в розмірі до 1 мільярда євро, з урахуванням положень та умов, визначених у МпВ та цій Угоді.

(2) Кредитна лінія виплачується двома Траншами, з основними сумами кожного траншу у розмірі 500 мільйонів євро. Вибірка другого Траншу відбувається не раніше, ніж через три місяці після надання першого Траншу.

(3) Позичальник зобов’язаний використати всі суми, отримані ним за Кредитною лінією у відповідності із своїми зобов’язаннями у МпВ.

(4) Національний банк України зобов’язаний діяти в якості фінансового агента Позичальника та не несе відповідальності за будь-які фінансові зобов’язання Позичальника за цією Угодою.

3. СТРОК ПОГАШЕННЯ

Середній строк погашення Позики не повинен перевищувати 15 років. Він повинен бути розрахований як середньозважений строк погашення Траншів, з яких складається Кредит, за допомогою такої формули:


де M1, M2 - строк погашення в роках відповідних Траншів, а A1, A2, - суми відповідних Траншів.

4. ВИБІРКА, ЧИСТА СУМА ВИБІРКИ ТА ПОПЕРЕДНІ УМОВИ

(1) Відповідно до умов та положень цієї Угоди та МпВ Позичальник, після консультацій з Кредитором, може здійснювати запит на виплату Траншу Кредиту шляхом направлення Кредитору належним чином заповненого Запиту про надання коштів. Умови Запиту про надання коштів є безвідкличними та обов’язковими для Позичальника, за винятком тих випадків, якщо Кредитор надав Позичальнику повідомлення про те, що ЄС не може укласти Фінансову трансакцію на умовах, зазначених у відповідному Запиті про надання коштів.

(2) Запит про надання коштів не буде вважатись належним чином заповненим, якщо в ньому не вказана, як мінімум, інформація, зазначена в Додатку 1.

(3) Після подання Позичальником Запиту про надання коштів Траншу, зобов’язання Кредитора перерахувати Чисту суму вибірки Позичальнику за цією Угодою виникає, якщо виконані наступні умови:

(a) не відбулось жодних подій, які могли б зробити неправильним будь-яке твердження, викладене в Юридичному висновку, виданому Міністерством юстиції Позичальника за формою, наведеною у Додатку 4;

(b) Кредитор, до виділення першого Траншу, отримав юридичний висновок, задовільний для нього, наданий незалежною юридичною фірмою, прийнятною для Кредитора;

(c) Кредитор отримав від Міністра фінансів Позичальника офіційний документ, в якому вказані особи, уповноважені підписувати Запити про надання коштів (та, таким чином, правомірно зобов’язувати Позичальника), та зразки підписів таких осіб;

(d) Кредитор, отримав від Міністра фінансів, до виділення першого Траншу, офіційний документ, який ідентифікує: (i) рахунок в євро Національного банку України, на який Кредитор повинен перерахувати Чисту суму вибірки Траншу на Дату вибірки та (ii) рахунок Державної казначейської служби, відкритий в Національному банку України, на який Позичальник перерахує Чисту суму вибірки;

(e) Кредитор, прийняв рішення про надання Траншу, підтверджуючи дотримання Позичальником умов МпВ;

(f) Кредитор з однієї сторони та банк або синдикат банків з іншої сторони підписали Договори позики на підставі рішення Комісії про запозичення та Кредитор отримав на Дату вибірки чисті надходження від Фінансової трансакції від банку або синдикату банків;

(g) жодна негативна зміна не відбулася після дати цієї Угоди, яка, з точки зору Кредитора, після консультацій з Позичальником, ймовірно може суттєво обмежити здатність Позичальника виконувати його платіжні зобов’язання за цією Угодою, тобто обслуговувати будь-які Транші, які має бути надано, та погашати їх; та

(h) не відбувся жодний Випадок невиконання, який не було усунено задовільним для Кредитора чином.

(4) З урахуванням вищезазначених умов, Кредитор, на власний розсуд, здійснює випуск облігацій або будь-яку іншу відповідну Фінансову операцію для фінансування суми Траншу.

(5) Після укладення Фінансової трансакції Кредитор зобов’язаний надати Позичальнику Повідомлення про підтвердження із зазначенням остаточних фінансових умов Траншу. Позичальник вважатиметься таким, що заздалегідь погодився на умови Траншу, визначені у Повідомленні про підтвердження, у разі, якщо такі умови відповідають умовам, визначеним Позичальником у відповідному Запиті про надання коштів. Для уникнення сумнівів, Кредитор не зобов’язаний розглядати будь-які можливі запити від Позичальника в будь-який час щодо зміни будь-яких фінансових умов Траншу та приймати щодо них рішення на користь Позичальника.

(6) Кредитор зобов’язаний перерахувати Чисту суму вибірки Траншу в Дату вибірки на рахунок в євро Національного банку України, про який повідомлено відповідно до Статті 4(3)(d).

(7) Вибірка Траншу за жодних умов не зобов’язує будь-яку Сторону продовжувати надання та запозичення будь-яких подальших Траншів.

(8) Право Позичальника отримувати Транші за цією Угодою втрачає силу в кінці Періоду доступності, після якого будь-яка невибрана сума Кредитної лінії вважається негайно анульованою, за винятком будь-якого Траншу стосовно якого Комісія прийняла рішення про виділення та рішення про запозичення до цієї дати та стосовно якого в подальшому відбувається виплата.

5. ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(1) Заяви

Позичальник заявляє та гарантує Кредитору на дату цієї Угоди та на кожну Дату вибірки, що:

(a) кожен Транш має становити незабезпечене, пряме, безумовне, несубординоване та загальне зобов’язання Позичальника та матиме щонайменше однаковий пріоритет (pari passu) з іншими існуючими та майбутніми незабезпеченими та несубординованими кредитами та зобов’язаннями Позичальника, що виникають з його існуючої або майбутньої Зовнішньої заборгованості, однак, за умови, що Позичальник не зобов’язаний здійснювати рівний або пропорційний платіж (платежі) у будь-який час щодо будь-якої іншої Зовнішньої заборгованості та, зокрема, не зобов’язаний платити іншу Зовнішню заборгованість одночасно або як умову погашення сум, які підлягають сплаті за Кредитом, і навпаки; та

(b) юридичний висновок Міністерства юстиції, наданий відповідно до Додатку 4, є вірним та точним.

(2) Зобов’язання

Позичальник зобов’язується, до моменту, коли всі основні суми за цією Угодою не будуть повністю погашені та всі проценти та додаткові суми, у випадку їх наявності, що підлягають погашенню за цією Угодою, будуть повністю сплачені:

(a) використовувати Чисту суму вибірки кожного Траншу згідно з Рішенням та відповідно до МпВ, які є дійсними на час здійснення Запиту про надання коштів для Траншу;

(b) отримати та підтримувати юридичну силу та чинність усіх дозволів, необхідних для дотримання ним його зобов’язань за цією Угодою;

(c) дотримуватися в усіх аспектах вимог застосовного законодавства, що може вплинути на його здатність виконувати цю Угоду; та

(d) сплачувати будь-які збори, витрати та видатки, включаючи, за необхідності, штраф за дострокове погашення та поточні витрати, що виникають внаслідок здійснення будь-якої Фінансової трансакції, яку Кредитор міг здійснити за цією Угодою після отримання Запиту про надання коштів, незалежно від того, чи буде в кінцевому підсумку здійснено вибірку Траншу.

(e) стосовно Зовнішньої заборгованості визнавати, що Кредитор має аналогічну правоздатність, імунітети та привілеї, що надаються міжнародним фінансовим установам.

(f) за винятком обтяжень, перерахованих у Підпунктах (1) - (7) нижче:

(i) не забезпечувати іпотекою, заставою або будь-яким іншим обтяженням щодо своїх активів або доходів будь-яку існуючу або майбутню Зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або гарантію відшкодування, надану щодо такої Зовнішньої заборгованості, якщо Кредит не забезпечений таким забезпеченням на рівних (pari passu) та пропорційних (pro rata) умовах; та

(ii) не надавати будь-якому іншому кредитору або власнику його державного боргу будь-який пріоритет перед Кредитором.

Існування зазначених нижче обтяжень не становить порушення цієї Статті:

(1) обтяження стосовно будь-якого майна, здійснені для забезпечення фінансування купівельної ціни або будівництва такого майна, та будь-яке поновлення або продовження такого обтяження, яке обмежене первинним майном, що підпадає під дію такого обтяження, та яке забезпечує будь-яке поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та

(2) обтяження стосовно комерційних товарів, які виникають в ході звичайних комерційних трансакцій (та строк дії яких завершується не пізніше, ніж протягом одного року) для фінансування імпорту або експорту таких товарів до країни або з країни Позичальника; та

(3) обтяження, які забезпечують або передбачають сплату Зовнішньої заборгованості, понесеної виключно для цілей надання фінансування для чітко окресленого інвестиційного проекту, за умови, що майно, до якого застосовуються такі обтяження, є майном, яке є предметом такого проектного фінансування, або таким майном є доходи або вимоги, які виникають з такого проекту; та

(4) будь-які інші обтяження, які існують на дату підписання цієї Угоди, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, яке в цей момент є обтяженим, та майном, яке стає обтяженим таким обтяженням за контрактами, які є чинними на дату підписання цієї Угоди (в тому числі, для уникнення сумнівів, перетворення у фіксовану заставу будь-якої плаваючої застави щодо конкретного майна, яка була укладена станом на дату цієї Угоди), а також за умови, що такі обтяження забезпечують або передбачають сплату лише тих зобов’язань, які таким чином забезпечені або передбачені на дату цієї Угоди, або будь-якого рефінансування таких зобов’язань; та

(5) всі інші передбачені законом обтяження та привілеї, які діють винятково в силу закону та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути, та будь-яке обтяження, яке виникає внаслідок рішення будь-якого суду стосовно зобов’язань України по облігаціях зовнішніх державних позик на суму 3 мільярди доларів США з доходністю 5% та з погашенням у 2015 році (ОЗДП з погашенням у 2015 році); та

(6) будь-яке обтяження, що забезпечує виконання зобов’язань Позичальника у будь-якому центральному депозитарії цінних паперів, такому як Euroclear, наданих в ході здійснення звичайної господарської діяльності; та

(7) будь-яке обтяження, що забезпечує погашення заборгованості, яка не перевищує 3 мільйони євро, за умови, що максимальна загальна сума заборгованості, забезпеченої таким обтяженням, не перевищує 50 мільйонів євро.

У цій Статті під “фінансування для чітко окресленого інвестиційного проекту” мається на увазі будь-яке фінансування придбання, зведення чи будівництва будь-якого майна у зв’язку з проектом, якщо суб’єкт, який надає фінансування, чітко погоджується розглядати майно, що фінансується, та прибутки, які будуть отримані від експлуатації або втрати чи пошкодження цього майна, як основне джерело повернення наданих коштів.

6. ПРОЦЕНТИ, ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ

(1) Стосовно кожного непогашеного Траншу, Позичальник перераховує на рахунок, зазначений у Статті 8(3) на кожну Дату здійснення платежу суму процентів, які на кінець Процентного періоду будуть нараховані на непогашену основну суму такого Траншу, та така сума застосовується для погашення процентів, що підлягають сплаті за таким Траншем, щодо такого Процентного періоду на Дату здійснення платежу. Процентна ставка та Дата здійснення платежу будуть, для кожного Траншу, повідомлені Позичальнику у Повідомленні про підтвердження для цього Траншу.

(2) Процентна ставка, Процентні періоди та Дати здійснення платежу для сплати відсотків повинні бути такими самими, які і ті, що визначені у відповідних Договорах позики.

(3) Без обмеження дії Статті 9, якщо Позичальник не сплачує суми, що підлягає сплаті за цією Угодою станом на її Дату здійснення платежу, Позичальник сплачує додаткові проценти за невиконання зобов’язань на таку суму (або, залежно від випадку, таку суму, яка у відповідний час залишається такою, що підлягає сплаті та є несплаченою) Кредитору з Дати здійснення платежу до дати фактичної сплати у повному обсязі, розраховану з посиланням на наступні проценті періоди (кожний період такою тривалістю, яку Кредитор може час від часу обрати, та перший період починається на відповідну Дату здійснення платежу та, якщо це можливо, тривалість такого періоду становитиме один тиждень) на таку несплачену вчасно суму за однією зі ставок, яка є вищою

(a) річна ставка, яка складається з:

(i) 200 базисних пунктів, та

(ii) ставки EURIBOR за відповідний період, обраний Кредитором,

або

(b) 200 базисних пунктів понад Процентну ставку, яка була б сплачена, якби несплачена вчасно сума, протягом періоду несплати, становила Транш.

Протягом періоду, коли триває несплата, така ставка фіксується відповідно до положень цієї Статті 6(3) на останній день кожного такого процентного періоду та несплачені проценти за цією Статтею стосовно попередніх процентних періодів додаються до суми процентів, які підлягають сплаті на кінець кожного процентного періоду. Проценти за невиконання зобов’язань стають такими, що підлягають сплаті, негайно.

(4) Позичальник зобов’язується сплатити всі витрати та видатки, понесені та які підлягають сплаті Кредитором у зв’язку з Фінансовою трансакцією та з підготовкою та виконанням Договорів позики, та будь-які інші витрати та видатки, понесені та які підлягають сплаті Кредитором у зв’язку з такими Договорами позики, та будь-які пов’язані витрати та видатки протягом строку дії Договорів позики. Ці витрати та видатки, що підлягають понесенню Позичальником, можуть включати серед іншого гонорари за юридичні послуги (такі як витрати, понесені у зв’язку з отриманням юридичних висновків), витрати за рейтингові послуги та комісії, пов’язані з фінансовим обслуговуванням Договорів позики, податки, платежі за реєстрацію та витрати на публікації.

(5) Позичальник зобов’язується сплатити Кредитору всі додаткові проценти та всі витрати та видатки, включаючи комісійні за юридичні послуги, що понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок порушення будь-якого зобов’язання за цією Угодою Позичальником.

(6) Якщо Кредитор через поточні ринкові умови на дату початку емісії облігацій або будь-якої іншої Фінансової трансакції не може отримати фінансування за максимальними Процентними ставками або нижче максимальних Процентних ставок, зазначених у відповідному Запиті про надання коштів, то Кредитор жодним чином не зобов’язаний надавати Позичальнику Чисту суму вибірки будь-якого Траншу. Проте, на запит Позичальника, Кредитор може, після консультацій з Позичальником, запропонувати Позичальнику переглянуту Процентну ставку, з огляду на поточні на такий момент ринкові умови, у такому випадку Позичальник може подати змінений Запит про надання коштів, що відображає таку переглянуту Процентну ставку.

7. ПОГАШЕННЯ, ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ

(1) Позичальник погашає основну суму кожного Траншу в дату(-и) та відповідно до умов, визначених у відповідних Договорах позики, та як повідомляється йому Кредитором на підставі відповідного Повідомлення про підтвердження.

Позичальник перерахує основну суму, що підлягає погашенню, на рахунок, зазначений у Статті 8(3) на Дату здійснення платежу.

Будь-яка основна сума, яка перераховується для цілей погашення на рахунок, зазначений у Статті 8(3), Позичальником не може бути повторно надана в кредит.

(2) Терміни та положення Фінансової трансакції не міститимуть положень про дострокове погашення.

(3) Кредитор може призупинити або скасувати будь-яку невибрану суму Кредитної лінії, якщо:

(a) потреби Позичальника у фінансуванні суттєво зменшилися порівняно з початковими прогнозами;

(b) Позичальник не дотримується умов МпВ та Рішення; або

(c) МВФ анулює свою Угоду повністю або частково не домовившись із Позичальником про нову Угоду МВФ.

8. ПЛАТЕЖІ

(1) Усі платежі, що підлягають сплаті Позичальником, сплачуються без здійснення взаємозаліку або надання зустрічної вимоги, без обов’язків сплати, а також без вирахувань з метою або в рахунок сплати будь-яких податків, комісій та інших зборів протягом всього строку дії цієї Угоди.

(2) Позичальник заявляє, що до всіх платежів та перерахувань за цією Угодою, а також до самої Угоди, не застосовуються і не застосовуватимуться протягом усього строку дії цієї Угоди жодні податки або будь-які інші збори у країні Позичальника. Однак, якщо Позичальник або Національний банк України буде зобов’язаний за законом сплатити такі вирахування, Позичальник сплачує необхідні додаткові суми таким чином, щоб Кредитор отримав в повному обсязі суми, визначені цією Угодою.

(3) Усі платежі з боку Позичальника здійснюватимуться в євро на Дату здійснення платежу до 11:00 за Люксембурзьким часом на рахунок Кредитора, відкритий у євро у Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg; BIC BCEELULL, рахунок IBAN LU90 0019 3455 9164 5000, з посиланням “Макрофінансова допомога ЄС Україні” або на такий інший рахунок, який Кредитор зазначить Позичальнику та Національному банку України шляхом надіслання письмового повідомлення до відповідної Дати здійснення платежу.

(4) Якщо Позичальник сплатить суму стосовно будь-якого Траншу, яка буде меншою, ніж загальна сума, що належить до сплати за цією Угодою, Позичальник цим відмовляється від будь-яких прав, які він може мати, стосовно здійснення будь-якого віднесення суми, сплаченої таким чином, до сум, що належать до сплати.

Сума, сплачена таким чином за Траншем, застосовується в рахунок або для здійснення платежів, що належать до сплати за таким Траншем, в такій послідовності:

(a) по-перше, будь-які комісії, видатки та відшкодування;

(b) по-друге, будь-які проценти за прострочені платежі, як передбачено у Статті 6(3);

(c) по-третє, проценти; та

(d) по-четверте, основна сума,

за умови, що ці суми належать до сплати або прострочені на таку дату.

(5) Будь-який розрахунок та підрахунок Кредитора за цією Угодою:

(a) здійснюється комерційно обґрунтованим чином; та

(b) за відсутності явної помилки, є обов’язковим для виконання Кредитором та Позичальником.

(6) Угода про робочі дні, як визначено у відповідних Договорах позики та зазначено у Повідомленні про підтвердження, повинна застосовуватись.

9. ВИПАДОК НЕВИКОНАННЯ

(1) Кредитор шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику може анулювати Кредитну лінію та/або оголосити непогашену основну суму Кредиту такою, що підлягає негайній сплаті разом з нарахованими процентами, у разі якщо:

(a) Позичальник не сплачує на визначену Дату здійснення платежу будь-який платіж основної суми або процентів за будь-яким Траншем або будь-які інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, незалежно від того, повністю чи частково, таким чином, як це погоджено у цій Угоді;

(b) Позичальник не виконує будь-якого зобов’язання за цією Угодою, крім зобов’язань, які містяться у Статті 9(1)(a) (включаючи зобов’язання, визначене у Статті 2(3), використовувати Кредит у відповідності з умовами МпВ, за виключенням будь-яких інших зобов’язань за МпВ), і таке невиконання зобов’язань триватиме протягом одного місяця після надання Кредитором Позичальнику письмового повідомлення про таке невиконання зобов’язань; або

(c) Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов’язань за обставин, якщо зобов’язання Позичальника за цією Угодою визнаються судом компетентної юрисдикції не обов’язковими або такими, що не підлягають виконанню щодо Позичальника або визнаються судом компетентної юрисдикції незаконними; або

(d) Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов’язань за обставин, якщо (i) було встановлено, що щодо цієї Угоди або МпВ Позичальник здійснює будь-які шахрайські або корупційні дії або будь-яку іншу незаконну діяльність, що шкодить фінансовим інтересам Кредитора або (ii) будь-яка заява або гарантія, що надається Позичальником за цією Угодою є неточною, неправдивою або такою, що вводить в оману, та яка, на думку Кредитора, після проведення консультацій з Позичальником, може мати негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою або на права Кредитора за цією Угодою; або

(e) за будь-якою попередньою кредитною угодою між Позичальником та Кредитором або будь-якою інституцією ЄС, незалежно від суми, оголошується невиконання зобов’язань або настав випадок невиконання зобов’язань щодо будь-якого платіжного зобов’язання Позичальника перед Кредитором або будь-якою інституцією ЄС, що призводить до оголошення невиконання зобов’язань; або

(f) щодо Зовнішньої заборгованості Позичальника (окрім ОЗДП з погашенням у 2015 році), загальна основна сума якої перевищує суму 50 мільйонів євро, оголошується невиконання зобов’язань, як визначено в будь-якому документі, що регулює або засвідчує таку заборгованість, та в результаті такого оголошення про невиконання зобов’язань здійснюється дострокове стягнення такої заборгованості або оголошується фактичний мораторій на сплату платежів; або

(g) Позичальник вчасно не здійснює погашення платежів шляхом викупів перед МВФ за Угодою МВФ та оголошується невиконання зобов’язань; або

(h) Позичальник не сплачує значної частини своєї Зовнішньої заборгованості, коли вона стає належною до сплати, або оголошує чи встановлює мораторій на сплату Зовнішньої заборгованості Позичальника або Зовнішньої заборгованості, яку він прийняв на себе або гарантував, у будь-якому випадку окрім як за ОЗДП з погашенням у 2015 році.

(2) Кредитор може, але не зобов’язаний, виконувати свої права за цією Статтею і також може виконувати їх лише частково та без шкоди для подальшого виконання таких прав.

(3) Позичальник відшкодовуватиме всі витрати, видатки та комісії, що підлягають сплаті Кредитором внаслідок дострокового погашення будь-яких Траншів за цією Статтею, включаючи проценти до початкової дати погашення. Крім того, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов’язань, передбачені Статтею 6(3) вище, які нараховуються починаючи з дати, на яку непогашена основна сума Кредиту була оголошена такою, що негайно підлягає сплаті, до дати фактичної сплати платежу у повній мірі.

10. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(1) Починаючи з першого Запиту про надання коштів, Позичальник має негайно надати Кредитору:

(a) будь-яку інформацію щодо свого податкового та економічного становища, яку Кредитор може обґрунтовано запросити у відповідності до МпВ;

(b) будь-яку інформацію, яка стосується будь-якої події, яка, згідно з обґрунтованими очікуваннями, може спричинити Випадок невиконання (та заходів, у випадку наявності, яких було вжито для подолання Випадку невиконання); та

(2) Позичальник зобов’язується негайно повідомити Кредитора у випадку настання будь-яких подій, які зроблять невірним будь-які твердження, які містяться у юридичному висновку Позичальника, викладеному в Додатку 4.

(3) Позичальник зобов'язується інформувати Кредитора протягом одного місяця з кожної дати вибірки, у формі заяви, зазначеної у Додатку 3, про передачу суми кредиту на рахунок Державної казначейської служби та відповідних записів у державних рахунках.

Кредитор має право призупинити виплату траншу у випадку, якщо Позичальник не подав заяву, зазначену у Додатку 3, стосовно попереднього траншу основної суми кредиту.

11. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОСОВНО ПЕРЕВІРОК, ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ ТА АУДИТУ

(1) Протягом строку реалізації макрофінансової допомоги ЄС, Комісія матиме право здійснювати моніторинг обґрунтованості фінансових заходів Позичальника, адміністративних процедур та механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю, які стосуються допомоги.

(2) У відповідності зі своїми актами фінансового регулювання, Кредитор, включаючи Європейську службу боротьби проти шахрайства та Європейський суд аудиторів, матиме право направляти власних агентів або належним чином уповноважених представників для здійснення будь-якого технічного або фінансового контролю, включаючи перевірки на місцях, інспекції та аудити, зокрема документальні аудити та аудити на місцях, які вони вважають необхідними стосовно управління цим Кредитом, протягом Періоду доступності або після нього для захисту фінансових інтересів Кредитора.

(3) Позичальник надаватиме відповідну інформацію та документи, запит про надання яких може бути наданий з метою таких оцінок, контролю або аудитів, а також вчинятиме усі належні заходи для сприяння роботі осіб, яким доручено їх проводити, в тому числі надаватиме особам, вказаним у Пункті 2, доступ до місць та приміщень, в яких зберігаються відповідна інформація та документи.

(4) Позичальник має регулярно здійснювати перевірки щодо належного використання фінансування, наданого Кредитором, і забезпечувати розслідування та задовільний розгляд будь-яких гіпотетичних та фактичних випадків шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності стосовно управління Кредитом, яка завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС. Про всі такі випадки, а також про заходи, пов'язані з ними, що вживаються компетентними національними органами, включаючи юридичні дії для відновлення будь-яких коштів, наданих в рамках цієї Угоди, необхідно без затримки повідомляти Кредитора.

12. ПОВІДОМЛЕННЯ

(1) Усі повідомлення у зв'язку з цією Угодою будуть вважатися належним чином надісланими, якщо вони надані у письмовій формі та надіслані за реквізитами, вказаними у Додатку 5. Кожна із Сторін оновлює адресатів та інформує про це іншу Сторону, з тим, що час від часу змінюється.

(2) Повідомлення набирають чинності на дату фактичного отримання листа електронної пошти, факсу, повідомлення SWIFT або листа, яким такі повідомлення доставляються.

(3) Усі документи, інформація та матеріали, що повинні надаватись за цією Угодою, повинні бути викладені англійською мовою.

(4) Кожна зі Сторін цієї Угоди надасть іншій Стороні перелік та зразки підписів осіб, які уповноважені діяти від її імені за цією Угодою, одразу після підписання нею цієї Угоди. У той же спосіб, у разі зміни переліку, кожна зі Сторін оновить такий перелік та повідомить про це іншу Сторону цієї Угоди.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

(1) Якщо будь-яке одне або більше з положень цієї Угоди виявиться або стане повністю або частково недійсним, незаконним або таким, що не може бути примусово виконане у будь-якому відношенні за будь-яким застосовним правом, дійсність, законність та можливість примусового виконання всіх інших положень, що містяться у цій Угоді, жодним чином не зазнають від цього впливу або шкоди. Положення, які повністю або частково недійсні, незаконні або не можуть бути примусово виконані, мають тлумачитися та таким чином виконуватися відповідно до духу та мети цієї Угоди.

(2) Преамбула та Додатки до цієї Угоди становлять та становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди. Ця Угода включає умови МпВ шляхом посилання.

(3) На власний розсуд, Кредитор може вдатись до Фінансових трансакцій, які також фінансують транші за іншими кредитними угодами. Якщо це матиме місце, фінансові умови таких Договорів позики застосовуватимуться до Позичальника лише пропорційно його Траншів.

(4) Метою цієї Угоди є встановлення умов, за якими Кредитор надасть Позичальнику доступ до надходжень від відповідних Фінансових трансакцій, організованих Кредитором з такою метою. Тому Позичальник та Кредитор погоджуються, що їх права та зобов'язання, якщо інше не вказується у цій Угоді, визначаються та тлумачаться з посиланням на відповідну документацію запозичення. Зокрема умови Договорів позики застосовуються до Угоди. Однак у разі будь-якого конфлікту між умовами цієї Угоди та будь-якого Договору позики щодо запозичення, умови цієї Угоди матимуть переважну силу.

(5) Особа, яка не є Стороною цієї Угоди, не має права за Законом про договори (права третіх осіб) 1999 року на примусове виконання чи отримання користі від будь-якої умови цієї Угоди.

(6) Позичальник не має права відступити чи перевести будь-які із своїх прав чи обов’язків за цією Угодою без попереднього письмового погодження Кредитора.

14. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

(1) Ця Угода та будь-які позадоговірні зобов’язання, що виникають з чи у зв’язку з цією Угодою, регулюються та тлумачаться відповідно до права ЄС та, лише у тих випадках, коли законодавство ЄС не врегульовує конкретні питання, англійського права.

(2) Сторони зобов'язуються передавати будь-який спір, який може виникнути стосовно законності, дійсності, тлумачення або виконання цієї Угоди, до виключної юрисдикції Суду Європейського Союзу згідно зі статтею 272 Договору про функціонування Європейського Союзу.

(3) Рішення Суду Європейського Союзу є повною мірою обов'язковими для Сторін та підлягають виконанню.

(4) Кредитор може застосовувати будь-яке рішення, отримане від Суду Європейського Союзу, або інші права щодо Позичальника в судах країни Позичальника відповідно до процедур примусового виконання рішень міжнародних арбітражних судів, передбачених законодавством України.

(5) Позичальник цим безвідклично та безумовно відмовляється від будь-якого імунітету, на який він або будь-яке його майно має право або може мати право, від судового провадження стосовно цієї Угоди, включаючи, без обмежень, імунітет від позову, судового рішення чи іншого наказу, обтяження, арешту чи судової заборони до винесення рішення та від виконання, та примусового виконання щодо своїх активів у тій мірі, яка не заборонена імперативними положеннями права.

(6) Позичальник та Кредитор беззастережно погоджуються, що ця угода є “Міжнародним договором” відповідно до статті 2 Закону України “Про міжнародні договори України”.

15. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

(1) Після її підписання всіма Сторонами, ця Угода набирає чинності з дня, коли Кредитор отримав офіційне повідомлення у формі Юридичного висновку (Додаток 4 до цієї Угоди) від Позичальника про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання цією Угодою чинності та дійсне і беззаперечне взяття зобов’язання Позичальником за всіма обов’язками за цією Угодою, були виконані.

(6) Набрання чинності має відбутися не пізніше, ніж через 6 місяців після підписання Угоди. Якщо Угода не набрала чинності до такої дати, вона перестає бути обов'язковою для Сторін цієї Угоди.

16. ПІДПИСАННЯ УГОДИ

Ця Угода підписується кожною Стороною у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою, кожен з яких є оригінальним документом.

17. ДОДАТКИ

Додатки до цієї Угоди становлять її невід'ємну частину:

1. Форма Запиту про надання коштів

2. Форма Повідомлення про підтвердження

3. Форма декларації про використання кредитних траншів

4. Форма юридичного висновку

5. Список контактів

Учинено в м. Києві 14 вересня 2018 року, в чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою.

ЗА УКРАЇНУ


ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
[Ї.В. Оксана МАРКАРОВА
Перший заступник Міністра фінансів України]


[Й.В. Валдіс ДОМБРОВСКІС
Віце-президент Європейської Комісії]
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


[Й.В. Яків СМОЛІЙ
Голова]

ДОДАТОК 1

ФОРМА ЗАПИТУ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ

[Бланк Позичальника]

Європейська Комісія

Генеральний директорат з економічних та фінансових справ

Підрозділ L-1 «Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ»

До уваги: Голови Підрозділу

L-2920 Люксембург

Копія Національному банку України


Тема:

Макрофінансова допомога Європейського Союзу
Запит про надання коштів щодо [•] Траншу

Шановні панове,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника від [дата] року (далі - “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

1. Цим ми безвідклично надаємо запит про те, щоб Транш Кредиту був вибраний за та у відповідності з Угодою на таких умовах:

a. Основна сума Траншу становить: [•] євро.

b. Чиста сума вибірки Траншу становить не менше [•]% від основної суми.

c. Фіксована номінальна Процента ставка Траншу не перевищуватиме [•]% річних.

d. Вибірка за цим Траншем буде здійснена до: [•] року.

e. Погашення основної суми Траншу становитиме(-уть):

Дата

Погашення основної суми (€)2. Ми визнаємо та погоджуємось, що вибірка кожного Траншу відповідатиме та відбуватиметься за умови:

a. що Кредитор буде переконаний протягом всього часу, що відповідні кошти доступні йому від контрагента на міжнародних ринках капіталу на умовах, які прийнятні для нього і які відповідають умовам, викладеним у цьому Запиті про надання коштів;

b. що Кредитор буде здійснювати одну чи декілька Фінансових трансакцій для отримання доходів, запитаних у цьому Запиті про надання коштів. Ми безвідклично зобов’язуємося сплатити будь-які платежі, витрати чи затрати, зокрема штраф за дострокове погашення та поточні витрати, пов’язані з будь-якими Фінансовими трансакціями, здійсненими Кредитором, незалежно від того, чи вибірка Траншу в кінцевому підсумку буде здійснена, та

c. випуск Кредитором у відповідний час Повідомлення про підтвердження.

3. Ми підтверджуємо, що:

a. Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника Міністром фінансів [дата] залишається дійсним та застосовним.

b. Не відбулося жодної події, яка б зробила будь-яку заяву, здійснену в юридичному висновку Міністерства юстиції від [дата], неправильною.

c. Не відбулося Випадку невиконання.

[Підпис уповноваженої особи]


ДОДАТОК 2

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ


[Контактні дані Позичальника]


Тема:

Макрофінансова допомога Європейського Союзу
Виділення [•] Траншу

Шановні панове,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника на максимальну суму 1 млрд. євро, яку було підписано [дата] (далі - “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

Відповідно до Запиту про надання коштів від [дата], умови Фінансової трансакції, які здійснив Європейський Союз себе для фінансування Траншу, є наступними:


Номінальна сума

[•] євро


Ціна випуску

[•] євро


Банківські збори

[•] євро


Чисті надходження

[•] євро


Відшкодування вартості трансакції

[•] євро


Чиста сума вибірки

[•] євро


Дата вибірки

[•]


Дата погашення

[•]


Процентна ставка (купон)

[•] % річних


Дата сплати процентів

Щорічного на [•]


Перша дата сплати процентів

[•]


(Короткий / довгий) перший внесок відсотків

[•] євро


Застосовною календарною угодою є [•].


У додатку ви можете знайти графік платежів за позикою.

З повагою

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

представлений

ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ


[•]

[•]

Додаток: Графік платежів за позикою

Копія: Національний банк України


ДОДАТОК 3

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

[Бланк Позичальника]

Європейська Комісія

Генеральний директорат з економічних та фінансових справ

Підрозділ L-1 «Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ»

До уваги: Голови Підрозділу

L-2920 Люксембург


Тема:

Макрофінансова допомога Європейського Союзу
Декларація щодо захисту фінансових інтересів ЄС

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника, яку було підписано [дата] (далі - “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

Цим ми підтверджуємо, що:

1. Перший / другий [виключити відповідний] транш кредиту, вибраний у [вставити дату], було переказано на рахунок Державної казначейської служби в Національному банку України.

2. Перший / другий транш кредиту [виключити відповідний] було обліковано як "зовнішнє фінансування" на державних рахунках за рік [вставте рік] на основі курсу євро / гривні [вставити застосовний курс іноземних валют], що застосовується на [вставити дата], гривневий еквівалент чистої суми виплат становить [вставити суму].

Відповідні бухгалтерські документи Національного банку України та Міністерства фінансів надаються за запитом.

Міністр фінансів

Копія: Національний банк України


ДОДАТОК 4

ФОРМА ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

(надається на бланку Міністерства юстиції України)[місце, дата]


Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
Директорат L - Казначейські та фінансові операції
Підрозділ L-1- Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ
L-2920 Люксембург

Тема: Кредитна угода між Європейським Союзом (як Кредитором) та Україною (як Позичальником) та Національним банком України (як фінансовим агентом Позичальника) на максимальну суму 1 мільярд євро

Шановні панове,

Як Міністр юстиції, я посилаюсь на вищезазначену Кредитну угоду та її Додатки, що є її невід'ємною частиною (далі разом - “Угода”), укладену між Європейським Союзом (далі - “Кредитор”) та Україною (далі - “Позичальник”) та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника на максимальну суму 1 мільярд євро [вставити дату]. Я також посилаюсь на Меморандум про взаєморозуміння, який був підписаний [вставити дату] між Європейським Союзом та Україною (далі - “МпВ”).

Я запевняю, що я є повністю уповноваженим надавати цей юридичний висновок стосовно Угоди від імені Позичальника.

Я вивчив оригінали або копії примірників для підписання Угоди та МпВ. Також я вивчив відповідні положення національного та міжнародного права, що застосовуються до Позичальника та Національного банку України, повноваження підписантів та інші документи, які я вважав необхідними або доречними. Крім того, я провів інші дослідження та розглянув юридичні питання, які я вважав такими, що стосуються висновку, який надається в цьому документі.

Я презюмував (i) справжність всіх підписів (за винятком Позичальника і Національного банку України) та відповідність усіх копій оригіналам, та (ii) правоздатність і повноваження щодо укладання та належно оформлене надання повноважень і підписання Угоди кожною Стороною, крім Позичальника та Національного банку України та (iii) дійсність, обов’язковість та можливість примусового виконання Угоди стосовно кожної Сторони відповідно до права ЄС та, лише у тих випадках, коли законодавство ЄС не врегульовує конкретні питання, англійського права.

Терміни, використані, але не визначені у цьому висновку, мають значення, надане їм в Угоді та МпВ.

Цей висновок є обмеженим правом України станом на дату цього висновку.

З урахуванням вищезазначеного, мій висновок є таким:

1. З точки зору законів, положень та юридично обов'язкових рішень, наразі чинних в Україні, Позичальник шляхом підписання Угоди [вставити ім’я], дійсно та безвідклично зобов'язався виконати всі свої зобов'язання за Угодою.

2. Підписання, надання та виконання Угоди та МпВ Позичальником: (i) належним чином погоджено всіма необхідними дозволами, діями, погодженнями та повноваженнями; та (ii) не порушує жодного застосовного положення або рішення будь-якого компетентного органу чи будь-якої міжнародної угоди чи договору, що є обов’язковим для Позичальника.

3. Ніщо в цій Угоді не суперечить чи не обмежує права Позичальника здійснити вчасну та чинну сплату будь-якої суми, що підлягає сплаті за рахунок основної суми, процентів чи інших платежів за цією Угодою.

4. Угода та МпВ має належну юридичну форму за законодавством України для цілей примусового виконання щодо Позичальника. Примусове виконання не суперечитиме імперативним положенням права України, публічному порядку України, міжнародним договорам або загальноприйнятим принципам міжнародного права, обов'язковим для Позичальника.

5. Для підтвердження законності, дійсності або можливості примусового виконання Угоди та МпВ не потребується їх подання, запис або реєстрація у жодному суді чи органі України.

6. Підписання та надання Угоди, та сплата або перерахування основної суми, процентів, комісій та інших сум, належних до сплати за цією Угодою, сплачуються без стягнення будь-яких податків, комісій, зборів та будь-яких інших відрахувань, накладених Україною чи будь-яким податковим органом в Україні.

7. Для перерахування будь-якої суми, належної до сплати за Угодою, не вимагається жодних дозволів за законодавством про валютний контроль, і не потрібно сплачувати жодних зборів або інших комісійних зборів.

8. Підписання Угоди та МпВ [вставити ім’я], Головою Національного банку України, законним та належним чином зобов'язує Національний банк України.

9. Вибір права ЄС та, лише у тих випадках, коли законодавство ЄС не врегульовує конкретні питання, англійського права як застосовного права для Угоди є дійсним вибором права, обов'язковим для Позичальника та Національного банку України, і не суперечить праву України.

10. Позичальник законно, чинно та безвідклично підпорядкувався виключній юрисдикції Суду Європейського Союзу у зв'язку з Угодою, та будь-яке судове рішення цього суду буде остаточним і обов’язковим для виконання в судах України.

11. Ані Позичальник, ані його майно не мають імунітету на підставі суверенітету чи іншим чином від юрисдикції, обтяження - до чи після винесення рішення - або виконання щодо будь-яких дій чи проваджень, пов’язаних з Угодою, у тій мірі, в якій це не заборонено імперативними положеннями права.

12. Підписання Угоди та МпВ було здійснено відповідно до всіх внутрішніх конституційних вимог з метою того, щоб Угода та МпВ виконувались за законодавством України та були обов’язковими для України та Національного банку України, та було здійснено відповідно до українського законодавства [посилання на національне право].

13. Угода та МпВ були належним чином ратифіковані відповідно до [посилання на національне право].

14. Отже, Угода та МпВ були належним чином укладені від імені Позичальника, й усі зобов'язання Позичальника стосовно Угоди та МпВ є чинними, обов'язковими до виконання та можуть бути примусово виконані відповідно до їх умов, і жодних подальших дій не вимагається для того, щоб вони набрали чинності.

Міністр юстиції


ДОДАТОК 5

СПИСОК КОНТАКТІВ

Для Кредитора:

Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
Підрозділ L-1 - Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ
L-2920 Люксембург
Тел.: (+352) 4301 30070
Факс: (+352) 4301 31065

Для Позичальника:
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського 12/2, м. Київ
01008 Україна
До уваги Міністра чи заступників Міністра та
Департаменту боргової політики
Тел.: +38 044 277 53 92
Факс: +38 044 277 54 71

Копія:
Національний банк України
вул. Інститутська, 9, м. Київ
01601 Україна
До уваги Голови чи заступників Голови
Тел.: +38 044 230 19 17
Факс: +38 044 253 77 50вгору