Про Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України
Указ Президента України; Положення, Зразок, Форма типового документа від 19.10.2007982/2007
Документ 982/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.11.2016, підстава - 490/2016

Указ
Президента України

Про Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 598/2011 від 24.05.2011
№ 335/2012 від 18.05.2012
№ 346/2013 від 25.06.2013
№ 490/2016 від 07.11.2016}

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України (додається).

2. Внести до статті 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (зі змінами, внесеними Указами від 5 січня 2004 року № 9 та від 17 липня 2006 року № 619) зміну, замінивши слова "на яких поширюється чинність положень, зазначених в абзацах п'ятому і сьомому цієї статті, та крім військовослужбовців" словом "та".

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ,
19 жовтня 2007 року
№ 982/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 жовтня 2007 року № 982/2007

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

I. Загальні засади

1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Управління державної охорони України (далі - Управління) та особливості проходження ними військової служби у воєнний час.

Громадяни, звільнені з військової служби, військовий обов'язок у запасі Управління виконують відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та положень про проходження військової служби військовослужбовцями військових формувань, в яких вони перебувають на військовому обліку.

2. До осіб рядового, сержантського і старшинського складу Управління, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом, яким присвоєно відповідні військові звання.

До осіб офіцерського складу Управління належать громадяни, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище.

Офіцерський склад поділяється на молодший, старший і вищий.

3. Військовослужбовцям Управління присвоюються такі військові звання:


Армійські

Корабельні


Рядовий склад


солдат

матрос


старший солдат

старший матрос


Сержантський і старшинський склад


молодший сержант

старшина 2 статті


сержант

старшина 1 статті


старший сержант

головний старшина


старшина

головний корабельний старшина


прапорщик

мічман


старший прапорщик

старший мічман


Молодший офіцерський склад


молодший лейтенант

молодший лейтенант


лейтенант

лейтенант


старший лейтенант

старший лейтенант


капітан

капітан-лейтенант


Старший офіцерський склад


майор

капітан 3 рангу


підполковник

капітан 2 рангу


полковник

капітан 1 рангу


Вищий офіцерський склад


генерал-майор

контр-адмірал


генерал-лейтенант

віце-адмірал


генерал-полковник

адмірал.

До військових звань осіб офіцерського складу медичної і юридичної служб Управління, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби» і «юстиції».

До військових звань військовозобов'язаних, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова «запасу» або «у відставці».

{Пункт 3 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

4. Комплектування Управління військовослужбовцями здійснюється згідно з цим Положенням шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

5. Для військовослужбовців Управління встановлено такі види військової служби:

військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за контрактом (навчання) слухачів (курсантів), аспірантів, докторантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 335/2012 від 18.05.2012}

6. Граничний вік перебування на військовій службі встановлено:

для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів, підполковників - до 50 років, полковників - до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років.

7. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас або у відставку в порядку, визначеному цим Положенням.

Особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років у порядку, встановленому цим Положенням.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на ній осіб офіцерського складу здійснюється начальником Управління державної охорони України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік осіб рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється у порядку, що визначається начальником Управління державної охорони України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на ній військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, здійснюється начальником Управління державної охорони України за письмовим клопотанням керівників відповідних державних органів, установ і організацій.

Військовослужбовці Управління, залишені на військовій службі понад граничний вік, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який вони залишені на службі, на підставах, передбачених пунктом 66 цього Положення.

8. Військовослужбовцям Управління, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Інші категорії військовослужбовців з дозволу начальника Управління державної охорони України або його заступників можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від служби.

II. Прийняття на військову службу за контрактом. Укладення контракту

9. Контракт про проходження військової служби в Управлінні - письмова угода, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає Управління, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за зразком, що додається, у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує її, і начальником Управління державної охорони України, скріплюється гербовою печаткою Управління і зберігається у кожної із сторін.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом та її призначення на посаду.

У випадку коли особа вступає на військову службу, вона складає Військову присягу на вірність Українському народові.

10. На військову службу за контрактом в Управління приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають таким вимогам:

а) на військову службу осіб рядового, сержантського і старшинського складу:

військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців;

{Абзац другий підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 598/2011 від 24.05.2011}

військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

{Абзац четвертий підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 598/2011 від 24.05.2011}

військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років;

б) на військову службу осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або вищі навчальні заклади, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом або перебувають на кадровій військовій службі чи на військовій службі за призовом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовозобов'язаних;

{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 10 в редакції Указу Президента № 598/2011 від 24.05.2011}

військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше шести місяців і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

жінки віком до 40 років, які не перебувають на військовому обліку і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності.

11. Перший контракт набирає чинності з дня:

зарахування особи до списків особового складу Управління - для осіб, які перебувають на військовій службі або на службі в правоохоронних та інших державних органах, яка передбачає наявність у них спеціальних звань;

видання наказу про прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом.

12. Перший контракт про проходження військової служби укладається на строк:

3 роки - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу;

5 років - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу;

5 років - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Строк контракту обчислюється повними роками.

Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

{Абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 598/2011 від 24.05.2011; в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

{Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

{Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

{Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

{Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності з дня закінчення дії попереднього контракту.

Військовослужбовці Управління, які бажають продовжити службу, за 4 місяці до закінчення строку контракту подають рапорт за командою начальникові Управління державної охорони України з проханням укласти новий контракт. Безпосередній начальник військовослужбовця готує на нього атестацію з висновком щодо доцільності укладання нового контракту. Військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та бажають продовжувати службу, кадрові підрозділи щоразу перед продовженням строку служби направляють для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності до дальшого проходження військової служби. Результати медичного обстеження додаються до рапорту про укладання контракту, після чого начальник підрозділу погоджує рапорт з керівництвом кадрових підрозділів, підрозділів професійної підготовки, внутрішньої безпеки та доповідає керівництву Управління.

Дія контракту припиняється:

у день закінчення його строку - у разі продовження військовослужбовцем військової служби за новим контрактом;

у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;

у день укладення контракту з військовослужбовцем про проходження ним військової служби (навчання) курсантом (слухачем) вищого військового навчального закладу.

13. Контракт з військовослужбовцями, переведеними з Управління до Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, із виключенням їх зі списків особового складу Управління, вважається припиненим у день, наступний після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу.

14. Контракт з військовослужбовцями, переведеними із Збройних Сил України та інших військових формувань до Управління з виключенням їх із списків особового складу відповідних військових формувань, укладається на загальних підставах і набирає чинності з дня його підписання сторонами, але не раніше дня зарахування військовослужбовця до списків особового складу Управління.

15. Військовослужбовцям Управління, які перебувають у соціальній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, строком не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, строк контракту (якщо він закінчується після надання таких відпусток) продовжується на період їх перебування у зазначених відпустках.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 598/2011 від 24.05.2011}

III. Військові звання

16. Військові звання рядового, сержантського і старшинського, офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Управління з урахуванням їх освіти, ділових і моральних якостей, організаторських здібностей, професійної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України та цим Положенням.

Військовослужбовцям Управління, засудженим до покарання у виді службових обмежень військовослужбовців, під час відбування цього покарання чергові військові звання не присвоюються. Строк відбування покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

17. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються особам, які виявили бажання добровільно проходити військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу Управління і відповідають вимогам військової служби.

За військовослужбовцями та військовозобов'язаними, які приймаються на військову службу за контрактом, зберігаються військові звання осіб рядового, сержантського і старшинського складу, присвоєні їм до прийняття на військову службу за контрактом.

18. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом, яким раніше не присвоювалося військове звання, одночасно з призначенням на посаду присвоюється військове звання солдата (матроса).

ункт 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

19. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється:

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

а) військовослужбовцям у званні солдата (матроса) при призначенні їх на посади, за якими штатами передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

{Підпункт "а" пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

б) солдатам (матросам) у порядку заохочення.

{Підпункт "б" пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

20. Військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) присвоюється:

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

а) особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову службу за контрактом, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу;

б) особам рядового складу, які проходять службу за контрактом, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу.

21. Чергові військові звання рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцям Управління, які проходять службу за контрактом, присвоюються у послідовному порядку за умови відсутності дисциплінарних стягнень та відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

22. Строки вислуги у військових званнях для осіб сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік;

старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки;

прапорщика (мічмана) - 3 роки.

Військове звання прапорщика (мічмана) присвоюється військовослужбовцям за позитивними результатами складання іспитів по закінченні спеціального курсу підготовки.

ункт 22 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

23. Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може бути присвоєно:

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

військовослужбовцям, які прослужили як прапорщики (мічмани) 5 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) чи офіцерами;

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 598/2011 від 24.05.2011, № 346/2013 від 25.06.2013}

військовослужбовцям, які прослужили як прапорщики (мічмани) 3 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) або офіцерами, і досягли високих показників у службовій діяльності - достроково, в порядку заохочення;

{Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

прапорщикам (мічманам) за бездоганну і безперервну службу протягом 10 років - незалежно від займаної посади.

{Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

24. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються начальником Управління державної охорони України.

25. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

26. Військове звання лейтенанта присвоюється:

а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

б) військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, що відповідає профілю їх службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу;

в) випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу.

{Пункт 26 доповнено підпунктом "в" згідно з Указом Президента № 598/2011 від 24.05.2011}

27. Військові звання офіцерського складу Управління до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються начальником Управління державної охорони України в порядку, затвердженому цим Положенням.

ункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

28. Чергові офіцерські звання військовослужбовцям Управління присвоюються у послідовному порядку в разі відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

29. Військові звання вищого офіцерського складу Управління присвоюються Президентом України за поданням начальника Управління державної охорони України.

30. Чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно особам офіцерського складу достроково начальником Управління державної охорони України у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

{Пункт 30 в редакції Указу Президента № 598/2011 від 24.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

31. За наявності в особи офіцерського складу Управління дисциплінарного стягнення чергове військове звання до зняття стягнення не присвоюється.

32. Особам офіцерського складу Управління, призначеним на вищі посади в Управлінні, за якими штатом передбачено два військових звання, вище з них присвоюється з урахуванням вимог пункту 30 цього Положення та за умови освоєння ними обов'язків за новою посадою, але не пізніш як через 6 місяців після призначення на цю посаду.

33. Строки вислуги у військових званнях для осіб офіцерського складу Управління, які перебувають на військовій службі, встановлюються для:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;

{Абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;

{Абзац четвертий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років.

{Абзац п'ятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

Для офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні заклади з п'ятирічним і більшим строком навчання, встановлюється строк вислуги у військовому званні лейтенанта один рік.

Строки вислуги у військових званнях полковника (капітана 1 рангу) і вище не встановлюються.

{Абзац сьомий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується.

Офіцерам, прийнятим на військову службу до Управління із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі з додержанням строків вислуги, встановлених цим пунктом.

34. {Абзац перший пункту 34 виключено на підставі Указу Президента № 490/2016 від 07.11.2016}

У разі прийняття на військову службу до Управління для заміщення посад рядового, сержантського і старшинського, офіцерського складу осіб, звільнених зі служби в Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділах податкової міліції, органах виконання покарань, органах прокуратури, які мають спеціальні звання або класні чини, присвоюються військові звання в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів.

{Абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013; в редакції Указу Президента № 490/2016 від 07.11.2016}

Присвоєння зазначеним особам відповідних військових звань у порядку переатестації здійснюється одночасно з їх прийняттям на військову службу за контрактом або призначенням на відповідні посади.

Особам, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідні військові звання присвоюються в порядку переатестування.

{Абзац четвертий пункту 34 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

35. Строк вислуги у військовому званні офіцерам, переатестованим на рівноцінне військове звання, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння військового (спеціального) звання, яке вони мали до переатестування.

36. Військовослужбовцям Управління, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання службових повноважень, відсторонено від виконання повноважень на посаді, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.

У подальшому подання до присвоєння військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень.

ункт 36 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

37. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військових звань за вироком суду у зв'язку із вчиненням ними злочинів та в порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

38. Пониження у військовому званні на один ступінь осіб молодшого і старшого офіцерського складу (крім молодшого лейтенанта), сержантського і старшинського складу (крім молодшого сержанта, старшини 2 статті) та рядового складу (крім солдата, матроса), які перебувають на військовій службі в Управлінні, може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

Військовослужбовці, які були понижені у військовому званні, наказом начальника Управління державної охорони України поновлюються в порядку заохочення у попередньому військовому званні незалежно від займаної посади за умови позитивної характеристики начальника підрозділу:

а) особи рядового складу - не раніш як через 6 місяців з дня пониження;

б) сержанти (старшини 1 статті), старші сержанти (головні старшини) і старшини (головні корабельні старшини) - не раніш як через 6 місяців з дня пониження, а прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) - не раніш як через один рік з дня пониження;

{Абзац четвертий пункту 38 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

в) особи офіцерського складу - не раніш як через один рік з дня пониження.

В інших випадках військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, поновлюються у попередньому військовому званні згідно з вимогами Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

39. Позбавлення осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім осіб вищого офіцерського складу) військових звань, пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно проводиться начальником Управління державної охорони України згідно з вимогами Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

ункт 39 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

40. Військові посади і відповідні їм військові звання передбачаються у штаті Управління.

Перелік посад в Управлінні, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців - начальником Управління державної охорони України.

Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому начальником Управління державної охорони України.

{Пункт 40 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 598/2011 від 24.05.2011}

41. Призначення на посади заступників начальника Управління державної охорони України здійснюється Президентом України за поданням начальника Управління державної охорони України.

42. Військовослужбовці призначаються на штатні посади в Управлінні їх прямими начальниками, крім випадків, передбачених цим Положенням, в порядку, що встановлюється начальником Управління державної охорони України.

Призначення військовослужбовців Управління на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

а) військові посади рядового, сержантського і старшинського складу комплектуються відповідно особами рядового, сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі;

б) посади осіб офіцерського складу комплектуються офіцерами, які перебувають на військовій службі, з урахуванням їх досвіду шляхом професійного добору на конкурсній основі. Прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) з урахуванням ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади молодшого офіцерського складу в тому випадку, коли їм не підпорядковуватимуться офіцери, і звільнятися з таких посад наказом начальника Управління державної охорони України. В разі потреби призначення на зазначені посади офіцерів прапорщики (мічмани), які займають посади молодшого офіцерського складу, переміщуються на посади прапорщиків (мічманів);

{Підпункт "б" пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

в) у разі призначення на посади та в усіх випадках переміщення по службі військовослужбовців повинно забезпечуватися їх використання за основною або спорідненою спеціальністю чи з урахуванням набутого досвіду;

г) переміщення по службі військовослужбовців здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження начальника Управління державної охорони України. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні начальника Управління державної охорони України, проводиться у можливо короткий строк, але не пізніше строків, зазначених у пункті 48 цього Положення. Випускники вищих військових навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів;

д) громадяни призовного віку, військовозобов'язані, жінки, які приймаються на військову службу, призначаються на посади з дня їх прибуття до Управління для проходження служби, але не раніше дня, наступного за днем звільнення їх з попереднього місця роботи;

{Підпункт "д" пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 598/2011 від 24.05.2011}

е) необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, обов'язки за якими вони можуть виконувати з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються відповідними прямими начальниками на підставі висновку військово-лікарської комісії;

є) переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією придатними або обмежено придатними до військової служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням відповідних начальників на підставі висновку військово-лікарської комісії;

ж) військовослужбовцям Управління, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи), застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. Особи, які претендують на зайняття посад військовослужбовців Управління, зобов'язані повідомити начальника Управління державної охорони України про працюючих в Управлінні близьких їм осіб.

{Підпункт "ж" пункту 42 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

43. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця Управління може бути покладено тимчасове виконання посади або тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, яку він не займає:

вакантною (незайнятою) військовою посадою - за його згодою (тимчасове виконання посади);

невакантною (зайнятою) військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або усунення військовослужбовця, який її займає, від посади (тимчасове виконання обов'язків).

Безперервний строк тимчасового виконання посади не повинен перевищувати шести місяців, а тимчасового виконання обов'язків - чотирьох місяців.

44. Переміщення по службі військовослужбовців Управління здійснюється:

а) на вищі посади - у порядку просування по службі;

б) на рівні посади - у разі службової потреби, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, для більш доцільного використання військовослужбовців - за рішенням прямих начальників (командирів), через сімейні обставини - на прохання військовослужбовця, а за станом здоров'я - на підставі висновку військово-лікарської комісії;

в) у зв'язку із вступом на навчання до вищого військового навчального закладу зі звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

г) на нижчі посади - на підставах, передбачених пунктом 46 цього Положення.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище військове звання, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад; нижчою, якщо за цією посадою передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі коли за посадою штатом (штатним розписом) передбачено два військових звання або диференційований посадовий оклад, до уваги береться вище військове звання або вищий посадовий оклад.

45. Просування по службі військовослужбовців Управління здійснюється з урахуванням їхніх професійних, ділових і моральних якостей, досягнутих результатів на доручених ділянках, здатності виконувати завдання у складних умовах служби, стану здоров'я.

Для заміщення вакантних посад, просування по службі військовослужбовців в Управлінні створюється резерв кандидатів для просування по службі.

{Абзац другий пункту 45 в редакції Указу Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

Переміщення по службі на вищі посади військовослужбовців Управління, засуджених до покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців, під час відбування цього покарання не проводиться.

46. Переміщення військовослужбовців Управління з вищих посад на нижчі здійснюється:

а) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку військово-лікарської комісії;

в) виходячи з професійних і ділових якостей на посади з меншим обсягом роботи на підставі висновку атестаційної комісії;

г) у порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

д) за віком, сімейними обставинами або з інших поважних причин - на прохання військовослужбовця.

Переміщення військовослужбовців Управління з вищих посад на нижчі згідно з підпунктами "а","б", "в" і "д" цього пункту здійснюється відповідно до вимог пункту 42 цього Положення.

Переміщення військовослужбовців Управління - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з вищих посад на нижчі без їх згоди не допускається, за винятком підстав, передбачених підпунктами "в" та "г" цього пункту. У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів ці особи користуються переважним правом залишення за місцем служби чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Якщо їх переміщено на посади з меншим посадовим окладом, за ними зберігається попередній посадовий оклад за новим місцем служби, але не більше одного року.

Призначення з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення здійснюється начальниками, яким таке право надано Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

У наказі по особовому складу про переміщення військовослужбовця Управління на нижчу посаду зазначається підстава переміщення, передбачена цим пунктом.

Військовослужбовці Управління, переміщені з вищих посад на нижчі, надалі можуть просуватися по службі з урахуванням вимог пункту 42 цього Положення та стану здоров'я, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення, крім того, - після зняття дисциплінарного стягнення. Військовослужбовці, які переміщені на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів і відповідають вимогам для заміщення посад, рівних попереднім посадам, користуються переважним правом просування по службі.

47. Військовослужбовці Управління, які переміщуються по службі, вибувають до нового місця служби після звільнення з посади, але не пізніш як через один місяць від дня одержання підрозділом наказу про переміщення по службі, крім випадків, коли військовослужбовець перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні.

47-1. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника (командира) до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

{Положення доповнено пунктом 47-1 згідно з Указом Президента № 346/2013 від 25.06.2013}

48. Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальника Управління державної охорони України означає проходження ними військової служби не на військових посадах.вгору