Документ 982-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2018 р. № 982
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 757);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 523 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 82, ст. 2335);

пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. № 982

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать:

чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;

кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;

стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;

кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

наявність відокремлених структурних підрозділів;

наявність іноземних здобувачів вищої освіти;

частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, їх показники та  кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері вищої освіти здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

відсутність правових підстав для діяльності  закладу вищої освіти

моральна шкода, заподіяна особі внаслідок неотримання нею документа про вищу освіту державного зразка

чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки

кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи


неправомірна відмова особі у доступі до вищої освіти

моральна шкода, заподіяна особі внаслідок неправомірної відмови у доступі до вищої освіти

стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів  та інформації


відсутність у закладі вищої освіти необхідних навчально-методичних та інформаційних матеріалів

моральна шкода, заподіяна здобувачеві вищої освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якості

кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


неналежна організація освітнього  та управлінського процесів

моральна шкода, заподіяна здобувачеві вищої освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якості

наявність відокремлених структурних підрозділів

наявність іноземних здобувачів вищої освіти

частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм


неналежне забезпечення закладу вищої освіти науково-педагогічними (педагогічними) працівниками

моральна шкода, заподіяна здобувачеві вищої освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якостівідсутність у закладі вищої освіти належної матеріально-технічної бази

моральна шкода, заподіяна здобувачеві вищої освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якості


2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

відсутність правових підстав для діяльності  закладу вищої освіти

матеріальні збитки, завдані особі внаслідок неотримання нею документа про вищу освіту державного зразка

застосовуються критерії, визначені у пункті 1


неправомірна відмова особі у доступі до вищої освіти

матеріальні збитки, завдані особі внаслідок неправомірної відмови у доступі до вищої освітивідсутність у закладі вищої освіти необхідних навчально-методичних та інформаційних матеріалів

матеріальні збитки, завдані здобувачеві вищої освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якостіненалежна організація освітнього  та управлінського процесів

матеріальні збитки, завдані здобувачеві вищої освіти внаслідок надання освітньої послуги неналежної якостінедостатнє забезпечення науково-педагогічними (педагогічними) працівниками  вищої кваліфікації

матеріальні збитки, завдані здобувачеві вищої освітиненалежне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та соціально-побутової сфери

матеріальні збитки, завдані здобувачеві вищої освітинеякісна організація практичного навчання та підсумкової атестації

матеріальні збитки, завдані здобувачеві вищої освіти


3. Національна безпека держави (О5)

неналежна якість освіти

збитки, завдані громадянам, суспільству і державі внаслідок неналежної якості освіти

застосовуються критерії, визначені у пункті 1

зменшення можливостей здобуття якісної вищої освіти

безробіття

4. Інші суспільні інтереси (О6)
Власність (майно)
Зайнятість населення

незарахування періоду роботи особи в закладі вищої освіти, що здійснює діяльність без достатніх правових підстав, до науково-педагогічного (педагогічного) стажу

матеріальні збитки та моральна шкода, завдані науково-педагогічним (педагогічним) працівникам закладу вищої освіти

застосовуються критерії, визначені у пункті 1


неналежні умови праці та організація роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти

матеріальні збитки та моральна шкода, завдані науково-педагогічним (педагогічним) працівникам закладу вищої освітиДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки (відсотків)

зменшилась більше ніж на 25 відсотків

15

зменшилась до 25 відсотків включно

10

не змінювалась або збільшувалась

0

2. Кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи

до 20 осіб

15

21-250 осіб включно

10

більше 250 осіб

5

3. Стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації (відсотків)

відсутній офіційний веб-сайт закладу вищої освіти або частка оприлюднених документів, матеріалів та інформації не перевищує 50 від необхідної

15


частка оприлюднених документів, матеріалів та інформації на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти становить 51-90 від необхідної

5


частка оприлюднених документів, матеріалів та інформації на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти становить 91-100

0

4. Кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

більше 40

30

11-40 включно

15

від 1 до 10

5

0

0

не перевірявся

5

5. Наявність відокремлених структурних підрозділів

наявні

5

відсутні

0

6. Наявність іноземних здобувачів вищої освіти

наявні

5

відсутні

0

7. Частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм (відсотків)

більше 75

10

51-75 включно

5

до 50

0

__________
Примітка:


Під час розрахунку критерію 5:

не враховуються відокремлені підрозділи національних (державних) закладів вищої освіти, які увійшли до складу закладу вищої освіти внаслідок оптимізації мережі закладів вищої освіти і реорганізовані з юридичних осіб (протягом двох років з моменту такого об’єднання). Такі відокремлені підрозділи розглядаються як окремий заклад вищої освіти;

враховуються структурні підрозділи закладу вищої освіти, які розташовані в іншому населеному пункті, ніж населений пункт, в якому розташований заклад вищої освіти;

для закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку виключно за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, критерій не застосовується.вгору