Генеральна угода про торгівлю послугами (укр/рос)
СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994
Документ 981_017, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

             Генеральна угода 
про торгівлю послугами
(укр/рос)

Частина I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття I Сфера застосування та визначення
Частина II. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДИСЦИПЛІНА
Стаття II Режим найбільшого сприяння Стаття II Прозорість Стаття III-bis Розголошення конфіденційної інформації Стаття IV Зростання участі країн, що розвиваються Стаття V Економічна інтеграція Стаття V-bis Угоди про інтеграцію ринків робочої сили Стаття VI Внутрішнє регулювання Стаття VII Визнання Стаття VIII Монополія і виключні постачальники послуг Стаття IX Ділова практика Стаття X Надзвичайні захисні заходи Стаття X Платежі та перекази Стаття XI Обмеження з метою захисту платіжного балансу Стаття XIII Державні закупівлі Стаття XIV Загальні винятки Стаття XIV-bis Винятки з міркувань безпеки Стаття XV Субсидії
Частина III. КОНКРЕТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття XVI Доступ на ринок Стаття XVII Національний режим Стаття XVIII Додаткові зобов'язання
Частина IV. ПОДАЛЬША ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
Стаття XIX Переговори про конкретні зобов'язання Стаття XX Розклади конкретних зобов'язань Стаття XXI Внесення змін до Розкладів
Частина V. ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття XXII Консультації Стаття XXIII Врегулювання суперечок і виконання рішення Стаття XXIV Рада з торгівлі послугами Стаття XXV Технічне співробітництво Стаття XXVI Відносини з іншими міжнародними організаціями
Частина VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття XXVII Відмова у вигодах Стаття XXVIII Визначення Стаття XXIX Додатки
Додатки Додаток щодо відмови від зобов'язання за Статтею II Додаток щодо переміщення фізичних осіб, які надають послуги
згідно з Угодою Додаток щодо авіатранспортних послуг Додаток щодо фінансових послуг Другий додаток щодо фінансових послуг Додаток щодо переговорів стосовно послуг морського транспорту Додаток щодо телекомунікацій Додаток щодо переговорів стосовно основних телекомунікацій

Генеральна угода
про торгівлю послугами
Країни-Члени,
визнаючи зростаюче значення торгівлі послугами для росту та
розвитку світової економіки;
прагнучи укласти багатостороннє зведення принципів і правил
торгівлі послугами з метою розширення такої торгівлі на умовах
гласності і подальшої лібералізації і як засіб сприяння
економічному росту всіх торгових партнерів, а також розвитку
країн, що розвиваються;
прагнучи до якнайшвидшого досягнення прогресу у підвищенні
рівня лібералізації торгівлі послугами шляхом успішних раундів
багатосторонніх переговорів, спрямованих на сприяння інтересам
усіх учасників на основі взаємних переваг і забезпечення
загального балансу прав і зобов'язань, приділяючи належну увагу
завданням національної політики;
визнаючи право Членів регулювати поставку послуг на своїх
територіях і запроваджувати нові види регулювання з метою
досягнення завдань національної політики і враховуючи асиметрію у
розвитку регулювання послуг у різних країнах, особливу потребу
країн, що розвиваються, у реалізації цього права;
прагнучи сприяти зростанню участі країн, що розвиваються, у
торгівлі послугами, в тому числі і в розширенні ними експорту
послуг, inter alia, шляхом посилення потенціалу їх вітчизняної
сфери послуг та її ефективності і конкурентоздатності;
беручи особливо до уваги серйозні труднощі найменш розвинених
країн у світлі їх специфічної економічної ситуації та їх потреби у
розвитку, торгівлі і фінансах, -
цим домовляються про наступне:
ЧАСТИНА I
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття I
Сфера застосування та визначення
1. Ця Угода стосується заходів країн-Членів, що впливають на
торгівлю послугами.
2. Для цілей цієї Угоди торгівля послугами означає поставку
послуг:
(a) з території однієї країни-Члена на територію будь-якої
іншої країни-Члена;
(b) на території однієї країни-Члена споживачеві послуг
будь-якої іншої країни-Члена;
(c) постачальником послуг однієї країни-Члена шляхом
комерційної присутності на території будь-якої іншої країни-Члена;
(d) постачальником послуг однієї країни-Члена шляхом
присутності фізичних осіб країни-Члена на території будь-якої
іншої країни-Члена.
3. Для цілей цієї Угоди:
(a) "заходи країн-Членів" означають заходи, прийняті (i) центральними, регіональними або місцевими урядами або
органами влади;
(ii) недержавними органами при виконанні функцій, делегованих
центральними, регіональними або місцевими урядами або органами
влади.
При виконанні своїх зобов'язань і обов'язків згідно з Угодою
Член повинен вживати таких належних заходів, які можуть бути у
його розпорядженні, з метою забезпечити їх дотримання
регіональними і місцевими урядами або органами влади та
недержавними органами на території Члена;
(b) "послуги" включають будь-який вид послуг у будь-якому
секторі за винятком послуг, що постачаються при виконанні функцій
державної влади;
(c) "послуга, що надається при виконанні функцій державної
влади" означає будь-яку послугу, яка надається не на комерційній
основі і не за умовами конкуренції з одним або кількома
постачальниками послуг.
ЧАСТИНА II
ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДИСЦИПЛІНА
Стаття II
Режим найбільшого сприяння
1. Щодо будь-якого заходу, який охоплюється цією Угодою,
кожний Член повинен надати негайно і безумовно для послуг і
постачальників послуг будь-якого іншого Члена режим, не менш
сприятливий, аніж той, який він надає для таких же послуг або
постачальників послуг будь-якої іншої країни.
2. Член може вживати заходів, несумісних з параграфом 1, за
умови, що такий захід внесено до переліку вилучень і відповідає
умовам Додатка щодо відмови від зобов'язань за Статтею II.
3. Положення цієї Угоди не можна трактувати так, щоб
перешкодити будь-якому Члену в отриманні або наданні переваг для
сусідніх країн з метою полегшення обміну послугами в межах
прикордонних територій, виробництво і споживання яких
здійснюється в рамках цих територій.
Стаття III
Прозорість
1. Кожний Член повинен оперативно і, за винятком надзвичайних
обставин, щонайпізніше напередодні набрання чинності публікувати
інформацію про всі відповідні заходи загального застосування, які
мають відношення до цієї Угоди або торкаються її дії. Також слід
публікувати міжнародні угоди, учасником яких є Член, що торкаються
або мають відношення до торгівлі послугами.
2. Там, де публікація, згадана у параграфі 1, не
практикується, зазначена інформація має бути доступною для
широкого загалу в інший спосіб.
3. Кожний Член повинен оперативно принаймні раз на рік
інформувати Раду з торгівлі послугами про прийняття нових або
внесення будь-яких змін до існуючих законів, нормативних актів або
адміністративних розпоряджень, які істотно впливають на торгівлю
послугами, що охоплюються його індивідуальними зобов'язаннями,
взятими згідно з цією Угодою.
4. Кожний Член повинен оперативно давати відповіді на всі
запити будь-якого іншого Члена щодо конфіденційної інформації, яка
стосується будь-яких заходів загального застосування або
міжнародних угод, які маються на увазі в параграфі 1. Кожний Член
повинен також створити один або більше інформаційних пунктів з
метою забезпечення конкретною інформацією інших Членів на їхній
запит з усіх вищевказаних питань, а також з тих, що підлягають
повідомленню згідно з параграфом 3. Такі інформаційні пункти мають
бути створені протягом двох років від дати набуття чинності Угодою
про заснування СОТ ( 995_342 ) (яка в цій Угоді іменується як
"Угода СОТ"). Для окремих країн-Членів, що розвиваються, можна
узгодити певну гнучкість щодо термінів створення інформаційних
пунктів. Інформаційні пункти не обов'язково повинні бути
депозитаріями законів і нормативних актів.
5. Кожний Член може сповістити Раду з торгівлі послугами про
будь-які заходи, вжиті іншим Членом, які, на його думку, впливають
на дію цієї Угоди.
Стаття III-bis
Розголошення конфіденційної інформації
Ніщо в цій Угоді не слід трактувати як вимогу до будь-якого з
Членів надавати конфіденційну інформацію, розголошення якої могло
б перешкоджати виконанню закону, або іншим чином суперечило б
суспільним інтересам, або завдало б шкоди законним комерційним
інтересам певних підприємств, державних чи приватних.
Стаття IV
Зростання участі країн, що розвиваються
1. Зростання участі країн-Членів, що розвиваються, у
міжнародній торгівлі може бути полегшене завдяки досягнутим шляхом
переговорів конкретним зобов'язанням різних Членів згідно з
частинами III та IV цієї Угоди щодо:
(a) посилення їх національного потенціалу у сфері послуг, її
ефективності і конкурентоздатності, inter alia, завдяки доступу до
технологій на комерційній основі;
(b) розширення їх доступу до каналів розповсюдження та
інформаційних мереж;
(c) лібералізації доступу на ринок у секторах та способах
надання послуг, щодо яких вони мають експортний інтерес.
2. Розвинені країни-Члени і, наскільки можливо, інші Члени
повинні створити контактні пункти протягом двох років від дати
набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) з тим, щоб полегшити
доступ постачальників послуг з країн-Членів, що розвиваються, до
інформації, яка стосується їх відповідних ринків, щодо:
(a) комерційних і технічних аспектів постачання послуг;
(b) реєстрації, визнання та отримання професійної
кваліфікації;
(c) доступності технологій у сфері послуг.
3. У впровадженні параграфів 1 і 2 спеціальний пріоритет має
бути наданий найменш розвиненим країнам-Членам. Особливу увагу
слід звертати на серйозні труднощі найменш розвинених країн, коли
вони в ході переговорів беруть на себе конкретні зобов'язання,
враховуючи їх особливу економічну ситуацію та потреби їхнього
розвитку, торговельні і фінансові потреби.
Стаття V
Економічна інтеграція
1. Ця Угода не перешкоджає нікому з Членів бути учасником
угод або укладати угоди, що лібералізують торгівлю послугами між
або серед учасників таких угод за умови, що така угода:
(a) охоплює істотну кількість галузей(1) та
---------------- (1) Під цією умовою розуміють кількість секторів, обсяг
торгівлі, який зазнає впливу, і види поставок. Щоб відповідати цій
умові, угода не повинна, a priori, передбачати виключення
будь-яких видів поставок.
(b) не допускає або істотно усуває будь-яку дискримінацію у
розумінні, передбаченому Статтею XVII, між учасниками або серед
них у секторах, які охоплюються параграфом (a) шляхом:
(i) усунення діючих дискримінаційних заходів та/або (ii) заборони нових чи більш дискримінаційних заходів або при
набранні чинності такою угодою, або протягом розумного періоду, за
винятком заходів, дозволених відповідно до Статей XI, XII, XIV та
XIV-bis.
2. При оцінюванні того, чи дотримуються умови, передбачені у
параграфі 1(b), слід звертати увагу на роль угоди у більш широкому
процесі економічної інтеграції або лібералізації торгівлі серед
учасників, про яких ідеться.
3. (a) Коли країни, що розвиваються, є учасниками угод типу,
згаданого у параграфі 1, слід забезпечити гнучкість стосовно умов,
визначених у параграфі 1, зокрема згаданих в його
підпараграфі (b), згідно з рівнем розвитку країн, про які йдеться,
як в цілому, так і в окремих секторах і підсекторах;
(b) незважаючи на положення параграфа 6, у випадку угоди
типу, згаданого в параграфі 1, яка охоплює лише країни, що
розвиваються, юридичним особам, що належать або контролюються
фізичними особами учасників таких угод, може бути наданий більш
сприятливий режим.
4. Метою укладення будь-якої угоди, згаданої в параграфі 1,
має бути полегшення торгівлі між його учасниками, і така угода не
повинна призводити до збільшення загального рівня бар'єрів у
торгівлі послугами щодо будь-якого іншого Члена поза цією угодою у
певних секторах або підсекторах порівняно з рівнем, що
застосовувався до укладення такої угоди.
5. Якщо у разі укладення, розширення або внесення суттєвих
змін до будь-якої угоди, згаданої у параграфі 1, Член має намір
відкликати або змінити конкретне зобов'язання на умовах,
несумісних з умовами, викладеними у його Розкладі зобов'язань, він
повинен попередньо, щонайменше за 90 днів, подати повідомлення про
таку зміну або відкликання і у цьому разі слід застосовувати
процедури, визначені в параграфах 2, 3 та 4 Статті XXI.
6. Постачальник послуг будь-якого з Членів, який є юридичною
особою, заснованою за законами учасника угоди, згаданої у
параграфі 1, має право користуватися режимом, що надається згідно
з такою угодою, за умови, що він здійснює важливі комерційні
операції на території учасників такої угоди.
7. (a) Члени, які є учасниками будь-якої угоди, згаданої в
параграфі 1, повинні оперативно сповіщати Раду з торгівлі
послугами про будь-яку таку угоду, а також про розширення або
значну зміну такої угоди. Вони також повинні надавати Раді
відповідну інформацію на її запит. Рада може створити робочу групу
з тим, щоб вона вивчила таку угоду або розширення чи зміну такої
угоди і доповіла Раді про її відповідність цій статті;
(b) Члени, що є учасниками будь-якої угоди, згаданої в
параграфі 1, яка впроваджується на основі програми-графіка,
повинні періодично надсилати Раді з торгівлі послугами звіти про
хід її впровадження. Рада, якщо вважатиме за необхідне, може
створити робочу групу для вивчення цих звітів;
(c) на основі звітів робочої групи, згаданих у
підпараграфах (a) та (b), Рада може, якщо вважатиме за необхідне,
давати рекомендації учасникам угоди.
8. Член, який є учасником угоди, згаданої у параграфі 1, не
може наполягати на компенсації в торгівлі у зв'язку з
торговельними перевагами, які можуть зрости у іншого Члена
внаслідок такої угоди.
Стаття V-bis
Угоди про інтеграцію ринків робочої сили
Ця Угода не повинна перешкоджати будь-якому із Членів бути
учасником угоди, яка створює повну інтеграцію(2) ринків робочої
сили між учасниками такої угоди або серед них за умови, що така
угода:
---------------- (2) Як правило, така інтеграція забезпечує громадянам
країн-учасниць, про які йде мова, право вільного доступу до ринків
робочої сили країн-учасниць і включає заходи, що стосуються умов
оплати праці, інших умов праці та соціальних виплат.
(a) звільняє громадян країн-учасниць угоди від вимог, що
стосуються дозволів на проживання та працю;
(b) стає предметом повідомлення Ради з торгівлі послугами.
Стаття VI
Внутрішнє регулювання
1. У секторах, де прийняті конкретні зобов'язання, кожний
Член повинен забезпечити, щоб усі заходи загального застосування,
що впливають на торгівлю послугами, здійснювалися розумно,
об'єктивно і неупереджено.
2. (a) Кожний Член повинен мати або створити так швидко, як
це практично можливо, судові, арбітражні або адміністративні
органи чи процедури, які забезпечать на запит постачальника
послуг, інтереси якого порушені, негайний розгляд адміністративних
рішень, що впливають на торгівлю послугами, і, якщо це
обґрунтовано, застосування заходів, які усувають відповідні
адміністративні рішення, що впливають на торгівлю послугами. У тих
випадках, коли зазначені процедури не є незалежними від структур,
уповноважених приймати адміністративні рішення, про які йде мова,
Член повинен гарантувати, що процедури дійсно забезпечують
об'єктивний і неупереджений розгляд;
(b) положення параграфа (a) не передбачають вимог до Члена
щодо створення таких органів або процедур, якщо це несумісно з
його конституційним порядком або природою його судової системи.
3. Там, де необхідно мати дозвіл на поставку послуг, щодо
яких прийнято конкретне зобов'язання, компетентні органи влади
Члена повинні протягом розумного проміжку часу після подання
заявки, оформленої згідно з національним законодавством та
регулюванням, інформувати заявника про рішення, прийняте щодо
заявки. На запит заявника компетентні органи влади Члена повинні
надати без зайвої затримки інформацію про стан розгляду заявки.
4. Для забезпечення того, щоб заходи, які стосуються
кваліфікаційних вимог і процедур, технічних стандартів та вимог
ліцензування, не створювали невиправданих бар'єрів у торгівлі
послугами, Рада з торгівлі послугами повинна через відповідні
органи, які вона може створити, встановити будь-які необхідні
правила. Ці правила повинні бути спрямовані на забезпечення того,
щоб вищезазначені вимоги, inter alia:
(a) базувалися на об'єктивних і прозорих критеріях, таких як
компетентність і здатність надавати послугу;
(b) не були більш обтяжливими, ніж необхідно для забезпечення
якості послуги;
(c) у випадку процедур ліцензування, - самі не були
обмеженням на поставку послуги.
5. (a) У секторах, у яких Член взяв на себе конкретні
зобов'язання, в очікуванні введення в дію дисципліни, встановленої
у цих секторах згідно з параграфом 4, Член не повинен
застосовувати вимоги щодо ліцензування та кваліфікації і технічні
стандарти, що зводять нанівець або ушкоджують конкретні
зобов'язання у спосіб, (i) який не відповідає критеріям, визначеним у підпараграфах
4(a), (b) або (c);
(ii) якого не можна було очікувати з боку Члена, коли були
прийняті конкретні зобов'язання в цих секторах;
(b) при визначенні того, чи відповідають дії Члена
зобов'язанням згідно з параграфом 5(a), слід враховувати
міжнародні стандарти відповідних міжнародних організацій,(3) які
застосовує Член.
---------------- (3) Вираз "відповідні міжнародні організації" означає
міжнародні органи, що мають відкрите членство для відповідних
органів принаймні всіх Членів СОТ.
6. У секторах, де прийняті конкретні зобов'язання щодо
професійних послуг, кожний Член повинен забезпечити відповідні
процедури для перевірки компетентності фахівців будь-якого іншого
Члена.
Стаття VII
Визнання
1. З метою виконання, повністю або частково, своїх стандартів
чи критеріїв щодо дозволів, ліцензування або сертифікації
постачальників послуг, а також відповідно до умов параграфа 3,
Член може визнати отримані знання або набутий досвід, виконані
вимоги, або ліцензії чи сертифікати, видані в певній країні. Таке
визнання кваліфікації, яке може бути досягнуте шляхом гармонізації
або в інший спосіб, може базуватися на угоді чи домовленості з
країною, про яку йде мова, або може бути отримано автономно.
2. Член, який є учасником угоди або домовленості типу,
згаданого у параграфі 1, існуючих або майбутніх, повинен надати
адекватну можливість іншим зацікавленим Членам вести переговори
про їх приєднання до такої угоди чи домовленості або вести
переговори про укладення аналогічних угод. Там, де Член надає
відповідні визнання кваліфікації автономно, він повинен надати
таку ж можливість будь-якому іншому Члену, щоб показати, що
отримані знання, досвід, ліцензії або сертифікати чи виконані
вимоги на території такого іншого Члена повинні бути визнані.
3. Член не повинен надавати визнання кваліфікації таким
чином, щоб воно стало засобом дискримінації між країнами у
застосуванні його стандартів чи критеріїв дозволу, ліцензування чи
сертифікації постачальників послуг або прихованим обмеженням у
торгівлі послугами.
4. Кожний Член повинен:
(a) протягом 12 місяців від дати набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ) для нього поінформувати Раду з торгівлі послугами про
свої існуючі заходи щодо визнання кваліфікації, ліцензій тощо і
заявити, чи базуються такі заходи на угодах чи домовленостях типу,
згаданого у параграфі 1;
(b) оперативно, якомога раніше на початковому етапі
інформувати Раду з торгівлі послугами про відкриття переговорів
щодо угоди або домовленості типу, згаданого у параграфі 1, щоб
дати відповідну можливість будь-якому іншому Члену заявити про
свою зацікавленість у переговорах, перш ніж вони перейдуть у
результативну фазу;
(c) оперативно інформувати Раду з торгівлі послугами, коли
він вживає нові заходи у сфері визнання або значно змінює існуючі,
і заявити, чи базуються ці заходи на угоді чи домовленості типу,
згаданого у параграфі 1.
5. Там, де можливо, визнання кваліфікації, ліцензій тощо
повинно базуватися на багатосторонньо погоджених критеріях. У
відповідних випадках Члени повинні працювати разом з відповідними
міждержавними та недержавними організаціями у питаннях розробки та
прийняття загальних міжнародних стандартів і критеріїв визнання і
загальних міжнародних стандартів практики відповідної торгівлі
послугами та професійної практики.
Стаття VIII
Монополії і виключні постачальники послуг
1. Кожний Член повинен забезпечити, щоб будь-який монопольний
постачальник послуг на його території при монопольній поставці
послуги на відповідному ринку не діяв у спосіб, що є несумісний із
зобов'язаннями цього Члена, Статтею II та конкретними
зобов'язаннями.
2. Там, де монопольний постачальник Члена конкурує
безпосередньо або через зв'язану компанію при наданні послуги поза
сферою своїх монопольних прав і де це стосується конкретних
зобов'язань Члена, Член повинен забезпечити, щоб такий
постачальник не зловживав своїм монопольним становищем, діючи на
його території у спосіб, несумісний з такими зобов'язаннями.
3. Рада з торгівлі послугами може на запит будь-якого Члена,
який має підстави вважати, що монопольний постачальник послуги
будь-якого іншого Члена діє у спосіб, несумісний із параграфом 1
чи 2, направити запит Члену, що встановлює, зберігає або дає
дозвіл такому постачальнику, про надання конкретної інформації
щодо відповідних операцій.
4. Якщо після дати набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 )
Член надасть монопольні права щодо поставки послуги, включеної до
його конкретних зобов'язань, такий Член повинен поінформувати Раду
з торгівлі послугами не пізніше ніж за три місяці до наміру надати
монопольні права, при цьому слід застосовувати положення
параграфів 2, 3 та 4 Статті XXI.
5. Положення цієї Статті застосовуються також до виключних
постачальників послуг, якщо Член формально або фактично (a)
дозволяє або створює невелику кількість постачальників послуг і
(b) значно обмежує конкуренцію серед таких постачальників на своїй
території.
Стаття IX
Ділова практика
1. Члени визнають, що певні види ділової практики
постачальників послуг, за винятком тих, що підпадають під
Статтю VIII, можуть стримувати конкуренцію і таким чином
обмежувати торгівлю послугами.
2. Кожний Член повинен на запит будь-якого іншого Члена брати
участь у консультаціях з метою усунення видів практики, про які
йдеться у параграфі 1. Член, до якого звертаються, повинен
поставитися до такого запиту з повним розумінням і доброзичливістю
і повинен співробітничати шляхом надання загальнодоступної
неконфіденційної інформації, що має відношення до предмета запиту.
Член, до якого направлено звернення, повинен також надати іншу
наявну інформацію Члену, який звернувся із запитом, відповідно до
свого національного законодавства і при досягненні прийнятної
домовленості щодо захисту її конфіденційності з боку Члена, який
направив запит.
Стаття X
Надзвичайні захисні заходи
1. Будуть проведені багатосторонні переговори з питань
надзвичайних захисних заходів, основаних на принципі
недискримінації. Результати таких переговорів повинні набрати
чинності не пізніше ніж через три роки від дня набрання чинності
Угодою СОТ ( 995_342 ).
2. У період до початку дії результатів переговорів, згаданих
у параграфі 1, будь-який Член може, незважаючи на положення
параграфа 1 Статті XXI, повідомити Раду з торгівлі послугами про
свій намір змінити або відкликати конкретне зобов'язання через рік
від дня набрання чинності цим зобов'язанням за умови, що Член
зазначить у своєму повідомленні до Ради причину, з якої зміна чи
відкликання не може чекати закінчення трирічного строку,
передбаченого у параграфі 1 Статті XXI.
3. Положення параграфа 2 припиняють свою дію через три роки
після дати набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ).
Стаття XI
Платежі та перекази
1. За винятком обставин, передбачених у Статті XII, Член не
повинен застосовувати обмежень щодо міжнародних переказів та
платежів по поточних операціях, що стосуються його конкретних
зобов'язань.
2. Ніщо в цій Угоді не порушує права та зобов'язання Членів
Міжнародного валютного фонду згідно з Статтями Угоди про МВФ
( 995_921 ), у тому числі щодо здійснення валютних операцій, що
відповідають Статтям Угоди, за умови, що Член не буде
встановлювати обмежень на будь-які операції з капіталом, несумісні
з його конкретними зобов'язаннями щодо таких операцій, за винятком
згаданих у Статті XII або на прохання МВФ.
Стаття XII
Обмеження з метою захисту платіжного балансу
1. У разі виникнення або загрози серйозних труднощів з
платіжним балансом та зовнішніми фінансовими відносинами Член може
встановити або зберегти обмеження на торгівлю послугами, щодо яких
він взяв конкретні зобов'язання, в тому числі платежі і перекази
за операції, що відносяться до таких обставин. Визнається, що
особливий тиск на платіжний баланс Члена, що перебуває у процесі
економічного розвитку, або економіка якого переживає перехідний
період, може зробити необхідним використання обмежень для
забезпечення, inter alia, збереження рівня фінансових резервів,
адекватного для впровадження його програми економічного розвитку
або трансформування економіки.
2. Обмеження, згадані в параграфі 1:
(a) не повинні бути дискримінаційними щодо інших Членів;
(b) повинні відповідати Статтям Угоди про Міжнародний
валютний фонд ( 995_921 );
(c) не повинні завдавати невиправданої шкоди комерційним,
економічним і фінансовим інтересам будь-якого іншого Члена;
(d) не повинні виходити за рамки, необхідні для протидії
обставинам, описаним у параграфі 1;
(e) повинні бути тимчасовими і поетапно усуватися у міру
поліпшення ситуації, зазначеної в параграфі 1.
3. При визначенні сфери дії таких обмежень Член може віддати
перевагу поставкам послуг, які є більш істотними для його
економічної програми або програми розвитку. Однак такі обмеження
не повинні встановлюватися і зберігатися з метою захисту певного
сектора послуг.
4. Про будь-які обмеження, встановлені чи збережені згідно з
положеннями параграфа 1, або про будь-які їх зміни слід оперативно
сповістити Генеральну раду.
5. (a) Члени, що застосовують положення цієї Статті, повинні
оперативно провести консультації з Комітетом з обмежень у зв'язку
з платіжним балансом щодо обмежень, запроваджених згідно з цією
Статтею;
(b) Конференція міністрів повинна розробити процедури,(4)
котрі вона вважатиме за належні, для періодичних консультацій з
метою забезпечення можливості надання таких рекомендацій Члену,
про якого йдеться;
---------------- (4) Мається на увазі, що процедури згідно з параграфом 5
повинні бути такими ж, як і процедури ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
(c) у ході таких консультацій слід оцінити ситуацію з
платіжним балансом Члена, про який іде мова, та обмеження,
встановлені або збережені згідно з цією Статтею, беручи до уваги,
inter alia, такі чинники, як:
(i) характер та масштаби труднощів з платіжним балансом і
зовнішніми фінансовими відносинами;
(ii) зовнішньоекономічний і торговий клімат, який склався для
Члена, що отримує консультацію;
(iii) можливі альтернативні корективні заходи;
(d) консультації повинні бути спрямовані на приведення
будь-яких обмежень у відповідність з параграфом 2, зокрема, щодо
поступової ліквідації обмежень згідно з параграфом 2(e);
(e) при проведенні таких консультацій слід використовувати
всі статистичні дані та інші матеріали, надані Міжнародним
валютним фондом щодо іноземної валюти, валютних резервів та
платіжного балансу, а висновки повинні базуватися на оцінці МВФ
платіжного балансу і зовнішньої фінансової ситуації Члена, що
отримує консультацію.
6. Якщо Член, який не є членом Міжнародного валютного фонду,
має намір застосовувати положення цієї Статті, Конференція
міністрів повинна створити процедуру розгляду та будь-які інші
необхідні процедури.
Стаття XIII
Державні закупки
1. Статті II, XVI та XVII не повинні застосовуватися до
законів, регулювання правил та вимог, що визначають порядок
закупки державними установами послуг для державних цілей і не
передбачають комерційного перепродажу або використання при наданні
послуг для комерційної реалізації.
2. Протягом двох років від дня набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ) мають відбутися багатосторонні переговори щодо
державних закупок послуг у рамках цієї Угоди.
Стаття XIV
Загальні винятки
За умови, що названі далі заходи не будуть застосовуватися
довільно або створювати необґрунтовану дискримінацію між країнами,
де переважають однакові умови, або створювати приховані обмеження
торгівлі послугами, ніщо в цій Угоді не слід розуміти як перешкоду
жодному Члену для прийняття або запровадження заходів:
(a) необхідних для захисту суспільної моралі або збереження
громадського порядку;(5)
---------------- (5) Винятки з міркувань громадського порядку можна
застосувати лише тоді, коли складається реальна і досить серйозна
загроза одній з фундаментальних засад суспільства.
(b) необхідних для захисту життя і здоров'я людей, тварин та
рослин;
(c) необхідних для забезпечення дотримання законів чи
регулювання, які не суперечать положенням цієї Угоди, в тому числі
і тих, які мають відношення до:
(i) запобігання використання практики, яка вводить в оману чи
є недобросовісною, або наслідків невиконання контрактів у сфері
послуг;
(ii) захисту від втручання у приватне життя окремих осіб при
обробці та розповсюдженні інформації приватного характеру, а також
захисту конфіденційності приватних записів та рахунків;
(iii) безпеки;
(d) несумісних зі Статтею XVII за умови, що різниця у
використанні заходів продиктована прагненням забезпечити
справедливе або ефективне(6) оподаткування або збір прямих
податків щодо послуг або постачальників послуг інших Членів;
---------------- (6) Заходи, спрямовані на забезпечення справедливого або
ефективного оподаткування або збору прямих податків, включають
заходи, вжиті Членом відповідно до його системи оподаткування,
які:
(i) застосовуються щодо постачальників послуг, які не є
резидентами, з урахуванням того факту, що зобов'язання щодо
податку з нерезидентів визначається з урахуванням об'єктів
оподаткування, розташованих або тих, що отримують дохід на
території такого Члена; або
(ii) застосовуються до нерезидентів з метою забезпечити
оподаткування або збір податку на території Члена; або
(iii) застосовуються до нерезидентів або резидентів з метою
запобігти уникненню податків або ухилення від їх сплати, в тому
числі заходи, що забезпечують це; або
(iv) застосовуються до споживачів послуг, що постачаються на
територію або з території іншого Члена з метою забезпечити
оподаткування або збір податків з таких споживачів за рахунок
надходжень із джерел на території Члена; або
(v) вирізняють постачальників послуг, що підлягають
оподаткуванню за статтями, що оподатковуються всюди у світі, з
числа інших постачальників з метою визнання різного характеру
податкової бази між ними; або
(vi) визначають, виділяють і розподіляють дохід, прибуток,
вигоду, збитки, вирахування чи кредитування резидентних фізичних
осіб, або підприємств, або між зв'язаними особами, або
підприємствами однієї і тієї ж особи з метою захисту податкової
бази Члена.
Умови або концепції податків у параграфі (d) Статті XIV, а
також у цій виносці визначаються згідно з визначеннями і
концепціями податків або еквівалентними чи подібними визначеннями
і концепціями відповідно до національного законодавства Члена,
який вживає заходів.
(e) несумісних зі Статтею II за умови, що відмінність режиму
є результатом угоди про уникнення подвійного оподаткування або
положень про уникнення подвійного оподаткування у будь-якій іншій
міжнародній угоді або домовленості, підписаної Членом.
Стаття XIV-bis
Винятки з міркувань безпеки
1. Ніщо в цій Угоді не передбачає можливості:
(a) висунення до будь-кого із Членів вимоги щодо надання
інформації, розголошення якої він вважає як таке, що суперечить
суттєво важливим інтересам його безпеки; або
(b) перешкоджати будь-якому Члену вживати будь-які заходи,
які він вважає за необхідні для захисту істотно важливих інтересів
його безпеки:
(i) що стосуються надання послуг, яке здійснюється
безпосередньо або опосередковано з метою забезпечення військової
установи;
(ii) що стосується термоядерних матеріалів та матеріалів, що
розщеплюються, або матеріалів, з яких вони отримані;
(iii) прийнятих у період війни або інших надзвичайних
обставин у міжнародних відносинах; або
(c) перешкоджати будь-кому із Членів вживати будь-які заходи
з метою виконання своїх зобов'язань згідно зі Статутом Організації
Об'єднаних Націй ( 995_010 ) в ім'я збереження міжнародної безпеки
і миру.
2. Слід якомога повніше інформувати Раду з торгівлі послугами
про заходи, вжиті згідно з положеннями параграфів 1(b) та (c) і
про їх припинення.
Стаття XV
Субсидії
1. Члени визнають, що за певних обставин субсидії можуть
спричиняти негативний вплив на торгівлю послугами. Члени повинні
вступати у переговори з метою розробки необхідної багатосторонньої
дисципліни, щоб уникнути такого негативного впливу на торгівлю.(7)
Переговори повинні також бути спрямовані на прийнятність
компенсаційних процедур. Такі переговори повинні визнавати роль
субсидій у виконанні програм розвитку країн, що розвиваються, і
враховувати потреби Членів, зокрема країн-Членів, що розвиваються,
щодо гнучкості у цьому напрямку. Для завдань таких переговорів
Члени повинні обмінюватися інформацією про всі субсидії, що мають
відношення до торгівлі послугами, які вони надають своїм
вітчизняним постачальникам послуг.
---------------- (7) Подальша програма роботи визначить, як і у яких часових
рамках будуть проводитися переговори щодо такої багатосторонньої
дисципліни.
2. Будь-який Член, який вважає, що субсидії іншого Члена
завдають шкоди його інтересам, може подати запит про консультацію
з таким Членом із зазначених питань. Такі запити повинні
доброзичливо розглядатися.
ЧАСТИНА III
КОНКРЕТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття XVI
Доступ на ринок
1. Щодо доступу на ринок завдяки методам поставки, визначеним
у Статті 1, кожний Член повинен надати послугам та постачальникам
послуг будь-якого іншого Члена режим, не менш сприятливий, ніж
той, який надається згідно з правилами, обмеженнями і умовами,
узгодженими і зазначеними в його Розкладі.(8)
---------------- (8) Якщо Член бере зобов'язання про доступ на ринок щодо
поставки послуги завдяки методу поставки, зазначеному в параграфі
2(a) Статті 1, і якщо рух капіталу через кордони країни є істотною
частиною самої послуги, то такий Член тим же бере зобов'язання
дозволити зазначений рух капіталу. Якщо Член бере зобов'язання про
доступ на ринок щодо поставки послуги завдяки методу поставки, що
відноситься до параграфа 2(c) Статті 1, то він тим же бере
зобов'язання дозволити відповідний переказ капіталу на свою
територію.
2. У секторах, у яких взято зобов'язання про доступ на ринок,
заходи, які Член не повинен зберігати чи вживати або в рамках
регіону, або на всій території, якщо інше не обумовлено в його
Розкладі, визначаються як:
(a) обмеження кількості постачальників послуг або у формі
кількісних квот, монополій, виключних постачальників послуг, або
вимоги підтвердження економічної необхідності;
(b) обмеження загальної вартості операцій з послугами або
активів у формі кількісних квот чи вимог підтвердження економічної
необхідності;
(c) обмеження загальної кількості операцій з послугами або
загального обсягу продукції послуг, вираженого у показниках, що
встановлюють цифрові одиниці у формі квот чи вимоги підтвердження
економічної необхідності;(9)
---------------- (9) Параграф 2(c) не охоплює заходів країни-Члена, які
обмежують матеріально-технічні засоби для надання послуг.
(d) обмеження загальної кількості фізичних осіб, які можуть
бути зайняті у певному секторі послуг, або кількості фізичних
осіб, яких постачальник послуг може найняти і які необхідні і
мають безпосереднє відношення до поставки певної послуги у формі
кількісних квот чи вимоги підтвердження економічної необхідності;
(e) заходи, які обмежують або вимагають конкретних типів
юридичних осіб або спільних підприємств, через які постачальник
послуги може надавати послугу;
(f) обмеження на участь іноземного капіталу у формі обмеження
максимального відсотка іноземного володіння акціями або загальної
вартості індивідуальних чи сукупних іноземних інвестицій.
Стаття XVII
Національний режим
1. У секторах, які входять до національного Розкладу, і за
виконання умов та кваліфікаційних вимог, обумовлених у ньому,
кожний Член повинен надати послугам і постачальникам послуг
будь-якого іншого Члена щодо всіх заходів, які торкаються поставки
послуг, режим, не менш сприятливий, аніж той, який він надає таким
же своїм послугам або постачальникам послуг.(10)
---------------- (10) Конкретні зобов'язання, взяті на основі цієї Статті, не
передбачають можливості вимагати у будь-якого Члена компенсації за
будь-який збиток, спричинений конкуренцією, який є наслідком
іноземного характеру відповідних послуг або постачальників послуг.
2. Будь-який Член може виконувати вимоги параграфа 1 шляхом
надання послугам і постачальникам послуг будь-якого Члена
формально ідентичного режиму або формально відмінного режиму,
порівняно з тим, який він надає своїм таким же послугам або
постачальникам послуг.
3. Формально ідентичний або формально відмінний режим
вважається менш сприятливим, якщо він змінює умови конкуренції на
користь послуг або постачальників послуг цього Члена порівняно з
такими ж послугами або постачальниками послуг будь-якого іншого
Члена.
Стаття XVIII
Додаткові зобов'язання
Члени можуть зробити предметом переговорів зобов'язання щодо
заходів, які впливають на торгівлю послугами і які виходять за
рамки положень Статей XVI або XVII, в тому числі і ті, що
стосуються питань кваліфікації, стандартів та ліцензування. Такі
зобов'язання повинні бути внесені до Розкладу Члена.
ЧАСТИНА IV
ПОДАЛЬША ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
Стаття XIX
Переговори про конкретні зобов'язання
1. Для досягнення цілей цієї Угоди Члени розпочнуть
послідовні раунди переговорів, які повинні розпочатися не пізніше
ніж через п'ять років від дати набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ), і відтоді проводитися періодично з метою досягнення
більш високого рівня лібералізації. Такі переговори повинні бути
спрямовані на скорочення або усунення заходів, які негативно
впливають на торгівлю послугами, як засіб забезпечення ефективного
доступу на ринок. Цей процес повинен сприяти інтересам усіх
учасників на основі взаємної вигоди і забезпечення загальної
рівноваги прав і обов'язків.
2. Процес лібералізації повинен відбуватися з належною
повагою до цілей національної політики і рівня розвитку окремих
Членів в цілому і в окремих секторах. Слід виявити необхідну
гнучкість щодо окремих країн-Членів, що розвиваються, яка
дозволить відкриття меншої кількості секторів, лібералізацію
меншої кількості типів операцій, поступового розширення доступу на
ринок відповідно до тенденцій їхнього розвитку, а також при
відкритті доступу на їхні ринки іноземним постачальникам послуг,
додаючи при відкритті такого доступу умови, спрямовані на
досягнення цілей, викладених у Статті IV.
3. Для кожного раунду переговорів мають бути встановлені
орієнтири і процедури переговорів. З метою визначення таких
орієнтирів Рада з торгівлі послугами повинна здійснювати оцінку
торгівлі послугами в цілому і у розрізі секторів з урахуванням
цілей цієї Угоди, в тому числі тих, які встановлені в параграфі 1
Статті IV. Орієнтири для переговорів повинні визначати методику
для оцінки лібералізації, здійсненої автономно Членами від часу
попередніх переговорів, а також методику особливої оцінки найменш
розвинених країн-Членів згідно з положеннями параграфа 3
Статті IV.
4. На кожному такому раунді процес подальшої лібералізації
повинен просуватися завдяки двостороннім, груповим та
багатостороннім переговорам, спрямованим на підвищення загального
рівня конкретних зобов'язань, взятих Членами відповідно до цієї
Угоди.
Стаття XX
Розклади конкретних зобов'язань
1. Кожний Член повинен скласти Розклад конкретних
зобов'язань, які він бере відповідно до положень Частини III цієї
Угоди. Щодо секторів, для яких такі зобов'язання приймаються,
кожний Розклад має визначати:
(a) правила, обмеження і умови щодо доступу до ринку;
(b) умови і вимоги національного режиму;
(c) заходи, що стосуються додаткових зобов'язань;
(d) часові рамки впровадження таких зобов'язань, де це
можливо;
(e) дату набрання чинності такими зобов'язаннями.
2. Заходи, несумісні одночасно зі Статтями XVI та XVII,
повинні бути внесені до стовпчика, що відноситься до Статті XVI. У
цьому разі вважається, що запис є також забезпеченням умов або
вимог до Статті XVII.
3. Розклади конкретних зобов'язань додаються до цієї Угоди і
є її невід'ємною частиною.
Стаття XXI
Внесення змін до Розкладів
1. (a) Член (який у цій Статті іменуються як "Член, що
вносить зміни") може змінити або відкликати будь-яке зобов'язання
зі свого Розкладу будь-коли через три роки від дати набрання
зобов'язаннями чинності відповідно до положень цієї Статті;
(b) Член, що вносить зміни, повинен повідомити Раду з
торгівлі послугами про свій намір змінити або відкликати
зобов'язання згідно з цією Статтею не пізніше ніж за три місяці до
наміченої дати введення зміни або відкликання.
2. (a) На запит будь-якого Члена, вигоди якого, згідно з цією
Угодою, можуть бути порушені (який у цій Статті іменується як
"Член, якого торкаються зміни") наміченими змінами або
відкликанням, про які повідомлено згідно з підпараграфом 1(b),
Член, що вносить зміну, повинен вступити у переговори з метою
досягнення угоди про необхідні дії компенсаційного характеру. У
процесі таких переговорів і в угоді Члени, про яких ідеться,
повинні прагнути зберегти загальний рівень взаємовигідних
зобов'язань не менш сприятливих у торгівлі, ніж той, який
передбачений у Розкладах конкретних зобов'язань, що були до
проведення таких переговорів;
(b) заходи компенсаційного характеру повинні бути здійснені
відповідно до режиму найбільшого сприяння.
3. (a) Якщо між Членом, що вносить зміни, та Членом, якого
торкаються зміни, угоди не досягнуто до закінчення передбаченого
для переговорів терміну, то Член, якого торкаються зміни, може
передати справу до арбітражу. Будь-який Член, якого торкаються
зміни, і який прагне реалізувати право щодо компенсації, повинен
брати участь в арбітражі;
(b) якщо жоден із Членів, яких торкаються зміни, не звернувся
до арбітражу, Член, що вносить зміни, може вільно запроваджувати
запропоновані зміни або відкликання.
4. (a) Член, що вносить зміни, не може змінювати або
відкликати своє зобов'язання доти, доки він не виконає дії
компенсаційного характеру відповідно до рішень арбітражу;
(b) якщо Член, що вносить зміни, здійснює запропоновані зміни
або відкликання і не виконує рішення арбітражу, будь-який Член,
якого торкаються зміни і який брав участь в арбітражі, може
змінити або відкликати суттєві еквівалентні вигоди, що
відповідають рішенням арбітражу. Незважаючи на положення
Статті II, такі зміни або відкликання можуть бути впроваджені лише
щодо Члена, який вносить зміни.
5. Рада з торгівлі послугами повинна визначити процедури для
внесення поправок або змін до Розкладів. Будь-який Член, який вніс
зміни або здійснив відкликання своїх зобов'язань, внесених до
Розкладу, згідно з цією Статтею повинен змінити свій Розклад
відповідно до таких процедур.
ЧАСТИНА V
ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття XXII
Консультації
1. Кожний Член повинен доброзичливо поставитися до
консультації і створити для неї відповідні умови у зв'язку з
поданням, яке може бути виконане будь-яким іншим Членом з
будь-якого питання, яке торкається дії цієї Угоди. При таких
консультаціях слід застосовувати Домовленість про врегулювання
суперечок ( 981_019 ).
2. Рада з торгівлі послугами або Орган врегулювання суперечок
може на запит Члена провести консультації з будь-яким Членом або
Членами з будь-якого питання, з якого неможливо досягти
задовільного рішення шляхом консультації відповідно до умов
параграфа 1.
3. Згідно з цією Статтею, а також згідно зі Статтею XXIII
Член може не звертатися до Статті XVII з приводу заходу іншого
Члена, який входить у сферу міждержавної угоди між ними, яка
торкається уникнення подвійного оподаткування. У випадку
відсутності згоди між Членами щодо того, чи входить цей захід у
сферу такої угоди між ними, для кожного Члена має бути відкрита
можливість винесення цього питання на розгляд Ради з торгівлі
послугами.(11) Рада може передати справу до арбітражу. Рішення
арбітражу є остаточним і обов'язковим до виконання для обох
Членів.
---------------- (11) Щодо угод про уникнення подвійного оподаткування, які
існують на дату набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), таке
питання може бути винесене на розгляд Ради з торгівлі послугами
лише за згодою обох сторін такої угоди.
Стаття XXIII
Врегулювання суперечок і виконання рішення
1. Якщо будь-який Член вважає, що інший Член не виконує своїх
загальних або конкретних зобов'язань згідно з цією Угодою, він
може з метою досягнення взаємоприйнятного вирішення питання
звернутися до Домовленості про врегулювання суперечок ( 981_019 ).
2. Якщо Орган з врегулювання суперечок вважає, що обставини
достатньо серйозні і виправдовують таку акцію, він може дозволити
Члену або Членам призупинити застосування щодо будь-якого Члена
або Членів загальних чи конкретних зобов'язань згідно зі
Статтею 22 Домовленості про врегулювання суперечок ( 981_019 ).
3. Якщо будь-який Член вважає, що певна вигода, яку він
обґрунтовано розраховував отримати за конкретними зобов'язаннями
іншого Члена згідно з розділом III цієї Угоди, зводиться нанівець
або ушкоджується внаслідок застосування будь-якого заходу, який не
суперечить положенням цієї Угоди, він може звернутися до
Домовленості про врегулювання суперечок ( 981_019 ). Якщо Орган з
врегулювання суперечок визначить, що цей захід зводить нанівець
або ушкоджує таку вигоду, то Член, якого торкаються зміни, має
право на взаємоприйнятне врегулювання на основі параграфа 2
Статті XXI, яке може включати зміни або відкликання заходу, про
який ідеться. Якщо між згаданими Членами домовленість не може бути
досягнута, застосовується Стаття 22 Домовленості про врегулювання
суперечок.
Стаття XXIV
Рада з торгівлі послугами
1. Рада з торгівлі послугами повинна виконувати такі функції,
які можуть бути доручені їй з метою полегшення дії цієї Угоди і
досягнення наступних її цілей. Рада може створювати такі допоміжні
органи, які вона вважатиме належними для ефективного виконання
своїх функцій.
2. Рада і, якщо вона не прийме інше рішення, її допоміжні
органи повинні бути відкритими для участі представників усіх
Членів.
3. Голова Ради обирається Членами.
Стаття XXV
Технічне співробітництво
1. Постачальники послуг Членів, які потребують такої
допомоги, повинні мати доступ до послуг контактних пунктів, про
які йдеться в параграфі 2 Статті IV.
2. Технічну допомогу країнам, що розвиваються, надає
Секретаріат на багатосторонньому рівні і визначає Рада з торгівлі
послугами.
Стаття XXVI
Відносини з іншими міжнародними організаціями
Генеральна Рада проводить відповідну підготовчу роботу для
консультацій і співробітництва з Організацією Об'єднаних Націй та
її спеціалізованими установами, а також з іншими міжурядовими
організаціями, які мають відношення до послуг.
ЧАСТИНА VI
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття XXVII
Відмова у вигодах
Член може відмовити у вигодах цієї Угоди:
(a) у поставці послуги, якщо він з'ясує, що послуга
поставляється з території або на території не-Члена або Члена, до
якого Член, що відмовляє, не застосовує Угоду СОТ ( 995_342 );
(b) у випадку надання морських транспортних послуг, якщо він
визначить, що послуга надається:
(i) судном, зареєстрованим за законами країни, що не є
Членом, або країни-Члена, щодо якої Член, що відмовляє, не
застосовує Угоду СОТ ( 995_342 ), та
(ii) особою, яка здійснює експлуатацію та/або використовує
повністю чи частково судно, але яка є особою не-Члена або Члена,
щодо якого Член, що відмовляє, не застосовує Угоду СОТ
( 995_342 );
(c) щодо юридичної особи постачальника послуги, якщо він
визначить, що ця особа не входить до числа постачальників послуг
іншого Члена або що ця особа є постачальником Члена, щодо якого
Член, що відмовляє, не застосовує Угоду СОТ ( 995_342 ).
Стаття XXVIII
Визначення
Для цілей цієї Угоди:
(a) "захід" означає будь-який захід Члена у формі закону,
постанови, правила, процедури, рішення, адміністративної дії або у
будь-якій іншій формі;
(b) "поставка послуги" означає виробництво, розподіл, збут,
продаж та доставку послуги;
(c) "заходи Членів, що впливають на торгівлю послугами",
включає заходи щодо
(i) закупки, оплати або використання послуги; (ii) доступу або використання у зв'язку з поставкою послуги,
послуг, яких потребують ці Члени для того, щоб запропонувати їх
широкому загалу;
(iii) присутності, в тому числі комерційної присутності, осіб
Члена з метою поставки послуги на території іншого Члена;
(d) "комерційна присутність" означає будь-який тип
підприємницької або професійної діяльності, в тому числі через
(i) заснування, придбання або використання юридичної особи
або
(ii) створення чи використання відділення або представництва
на території Члена з метою поставки послуги;
(e) "сектор" послуги означає (i) щодо конкретного зобов'язання, один, або більше, або всі
підсектори такої послуги, зазначеної у Розкладі Члена;
(ii) в іншому випадку, весь такий сектор послуги, в тому
числі всі його підсектори;
(f) "послуга іншого Члена" означає послугу, яка надається: (i) з території чи на території такого Члена або у випадку
морського транспорту, судном, зареєстрованим за законами такого
Члена або особою іншого такого Члена, який надає послугу шляхом
експлуатації судна та/або його використання повністю чи частково;
або
(ii) у випадку надання послуги шляхом комерційної присутності
або завдяки присутності фізичних осіб, постачальником послуг
іншого Члена;
(g) "постачальник послуги" означає будь-яку особу, яка надає
послугу;(12)
---------------- (12) Якщо послуга не надається безпосередньо юридичною
особою, а через інші форми комерційної присутності, такі як
відділення або представництво, постачальнику послуг (тобто
фізичній особі) через таку присутність, однак, має бути наданий
режим, передбачений для постачальників послуг згідно з цією
Угодою. Такий режим має розповсюджуватися на присутність, через
яку надається послуга, і його розповсюдження на будь-які інші
структури постачальника, розташовані поза територією, де надається
послуга, не обов'язкове.
(h) "монопольний постачальник послуг" означає будь-яку особу,
державну або приватну, яка на відповідному ринку території Члена
уповноважена, або офіційно створена Членом, або діє як єдиний
постачальник такої послуги;
(i) "споживач послуги" означає будь-яку особу, яка отримує
або користується послугою;
(j) "особа" означає фізичну або юридичну особу;
(k) "фізична особа іншого Члена" означає фізичну особу, яка
проживає на території такого іншого Члена або будь-якого іншого
Члена і яка згідно з законом такого іншого Члена:
(i) є його підданою або (ii) має право постійного проживання на території такого
іншого Члена, коли Член:
1. не має підданих або
2. надає в основному такий же режим своїм постійним
мешканцям, який він надає своїм громадянам щодо засобів, що
торкаються торгівлі послугами, як заявлено ним при прийнятті Угоди
СОТ ( 995_342 ) або приєднанні до неї за умови, що жоден Член не
зобов'язаний надавати таким постійним мешканцям більш сприятливий
режим, ніж надавався б таким іншим Членом таким постійним
мешканцям. Така заява повинна містити запевнення про прийняття
щодо постійних мешканців відповідно до своїх законів і правил
такої ж відповідальності, яку цей інший Член несе щодо своїх
громадян;
(l) "юридична особа" означає будь-яке підприємство, яке має
правовий статус, належним чином засноване або організоване в інший
спосіб згідно з законами, як для отримання прибутку, так і з іншою
метою і яке є або приватною, або державною власністю, в тому числі
будь-яка корпорація, трест, товариство, спільне підприємство,
одноосібна власність або асоціація;
(m) "юридична особа іншої країни-Члена" означає таку юридичну
особу, яка:
(i) або заснована чи іншим чином організована відповідно до
закону іншого Члена і здійснює значний обсяг ділових операцій на
території цього Члена чи іншого Члена;
(ii) або у випадку, коли надання послуги здійснюється шляхом
поставки послуги через комерційну присутність, є такою, що є
власністю чи контролюється:
1. фізичною особою такого Члена; або
2. юридичними особами такого Члена, зазначеними в
підпараграфі (і);
(n) юридична особа є: (i) "власністю" осіб Члена, якщо більше 50 відсотків капіталу
належить особам такої країни-Члена;
(ii) особою, яка "контролюється" особами країни-Члена, якщо
такі особи мають повноваження призначити більшість його директорів
або іншим чином законно визначати напрямки його діяльності;
(iii) "зв'язаною з іншою особою", якщо вона контролює чи
контролюється такою іншою особою або якщо вона й інша особа
контролюються однією і тією ж особою;
(o) "прямі податки" означають всі податки на загальний дохід,
на сукупний капітал або елемент доходу чи капіталу, в тому числі
податки на виручку від відчуження власності, податки на
нерухомість, спадок та пожертвування та податки на загальну суму
заробітної платні, виплаченої підприємствами, а також податки на
збільшення капіталу.
Стаття XXIX
Додатки
Додатки до цієї Угоди є невід'ємною складовою частиною цієї
Угоди

ДОДАТКИ
Додаток
щодо відмови від зобов'язання за Статтею II
Сфера застосування
1. У цьому Додатку визначаються умови, згідно з якими
країна-Член при набранні чинності цією Угодою звільняється від
зобов'язань відповідно до параграфа 1 Статті II.
2. Будь-які нові звільнення від зобов'язань, заяву про які
було подано після дати набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ),
здійснюються згідно з параграфом 3 Статті IX зазначеної Угоди.
Розгляд
3. Рада з торгівлі послугами повинна розглядати всі
звільнення від зобов'язань, надані на строк понад 5 років. Перший
такий розгляд має відбутися не пізніше ніж через 5 років після
набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ).
4. Рада з торгівлі послугами при розгляді:
(a) з'ясовує, чи все ще переважають умови, які викликали
необхідність звільнення від зобов'язань;
(b) визначає дату будь-якого наступного розгляду.
Припинення терміну дії
5. Звільнення країни-Члена від її зобов'язань згідно з
параграфом 1 Статті II Угоди щодо певного заходу припиняє дію на
дату, встановлену для такого звільнення.
6. У принципі такі звільнення не повинні перевищувати період
у 10 років. В будь-якому разі вони повинні бути предметом
обговорення на наступних раундах переговорів щодо лібералізації
торгівлі.
7. Наприкінці терміну припинення дії подібного звільнення
Член повинен повідомити Раду з торгівлі послугами про те, що
захід, щодо якого діяло звільнення, приведено у відповідність до
параграфа 1 Статті II Угоди.
Переліки звільнень від зобов'язань
відповідно до Статті II
(Узгоджені переліки звільнень відповідно до параграфа 2
Статті II будуть додані у цьому розділі Додатка до екземпляра
документа Угоди СОТ ( 995_342 ).

Додаток
щодо переміщення фізичних осіб, які надають
послуги згідно з цією Угодою
1. Цей Додаток застосовується до заходів щодо поставки
послуг, що торкаються фізичних осіб, які є постачальниками послуг
Члена, та фізичних осіб Члена, які працюють за наймом у
постачальника послуг Члена.
2. Угода не застосовується до заходів, що торкаються фізичних
осіб, які прагнуть отримати доступ на ринок робочої сили Члена, і
не застосовується до заходів, що торкаються громадянства,
постійного місця проживання або найму на постійну роботу.
3. Відповідно до Частини III та IV Угоди Члени можуть шляхом
переговорів досягти конкретних зобов'язань, що застосовуються до
переміщення всіх категорій фізичних осіб, які надають послуги
згідно з Угодою. Фізичним особам, на яких розповсюджуються
конкретні зобов'язання, повинно бути дозволено надавати послуги
відповідно до умов такого зобов'язання.
4. Угода не повинна перешкоджати країні-Члену вживати заходи
з метою регулювання в'їзду фізичних осіб на свою територію або їх
тимчасового перебування на своїй території, в тому числі ті
заходи, які необхідні для захисту цілісності його кордонів і
забезпечення упорядкованого переміщення фізичних осіб через його
кордон за умови, що такі заходи не застосовуються таким чином, щоб
звести нанівець або зашкодити вигодам, які отримує будь-який Член
згідно з умовами конкретного зобов'язання.(13)
---------------- (13) Факт вимоги візи для фізичних осіб певних країн-Членів
та відсутність подібної вимоги щодо інших не повинні вважатися
заходом, що зводить нанівець або ушкоджує вигоди згідно з
конкретним зобов'язанням.
Додаток
щодо авіатранспортних послуг
1. Цей Додаток застосовується до заходів, які торкаються
торгівлі авіатранспортними послугами, що здійснюються як за
Розкладом, так і поза ним, а також допоміжними послугами.
Підтверджується, що будь-які конкретні зобов'язання або обов'язки,
взяті згідно з цієї Угодою, не повинні зменшувати або впливати на
зобов'язання Члена згідно з двосторонніми або багатосторонніми
угодами, що діють на дату набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ).
2. Ця Угода, включаючи її процедури врегулювання суперечок,
не повинна застосовуватися до заходів, які торкаються:
(a) прав перевезення, яким би чином вони не були надані; або
(b) послуг, безпосередньо пов'язаних з реалізацією прав
перевезень;
за винятком передбачених у параграфі 3 цього Додатка.
3. Угода застосовується до заходів, що торкаються:
(a) ремонту та сервісного обслуговування літаків;
(b) продажу та збуту авіатранспортних послуг;
(c) послуг комп'ютерної системи резервування (ЦСР).
4. До процедур врегулювання суперечок Угоди можна вдаватися
лише у тих випадках, коли відповідні країни-Члени взяли на себе
обов'язки або конкретні зобов'язання і коли процедури врегулювання
суперечок на базі двосторонніх та багатосторонніх угод або
домовленостей вичерпані.
5. Рада з торгівлі послугами повинна періодично, принаймні
кожні п'ять років, розглядати ситуацію у секторі авіатранспорту і
дію цього Додатка з метою визначення можливостей подальшого
застосування Угоди в цьому секторі.
6. Визначення:
(a) "ремонт та сервісне обслуговування літаків" означає такі
дії щодо літака або його частини, коли його знято з експлуатації,
і не включає так зване поточне обслуговування;
(b) "продаж і збут авіатранспортних послуг" означає
можливості для зацікавленого авіаперевізника продавати і вільно
просувати на ринок свої авіатранспортні послуги, включаючи
проведення всестороннього маркетингу, зокрема, вивчення ринку,
рекламу і розповсюдження. Ці види діяльності не включають
калькуляцію цін авіатранспортних послуг та умови перевезення;
(c) "послуги комп'ютерної системи резервування (ЦСР)" означає
послуги, що надаються комп'ютеризованими системами, які містять
інформацію про розклад авіаперевізників, наявність квитків, тарифи
та правила продажу квитків, завдяки яким можна здійснювати
резервування або видачу квитків;
(d) "права перевезення" означає право надавати послуги за
розкладом і поза розкладом та/або перевозити пасажирів, вантажі та
поштові відправлення за плату або по найму з території, на
територію, по або через територію Члена включаючи пункти, що
обслуговуються, здійснювані маршрути, види руху, що
використовуються, надані можливості перевезення, тарифи та їх
умови, а також критерії позначення авіакомпаній, зокрема, такі як
номер, власник та контроль.
Додаток
щодо фінансових послуг
1. Сфера застосування та визначення
(a) цей Додаток застосовується до заходів, що торкаються
поставки фінансових послуг. Поставка фінансової послуги у цьому
Додатку означає поставку послуг, як це визначено в параграфі 2
Статті 1 Угоди;
(b) для цілей підпараграфа 3(b) Статті I Угоди "послуги, що
поставляються при здійсненні державних функцій" означають
наступне:
(i) види діяльності, здійснювані центральним банком або
валютно-фінансовим органом чи іншою державною структурою при
проведенні грошової або валютно-курсової політики;
(ii) види діяльності, які є частиною встановленої законом
системи соціального забезпечення або державних пенсійних програм;
(iii) інші види діяльності, здійснювані державною структурою
за рахунок або при гарантії чи використанні державних фінансових
ресурсів;
(c) для цілей підпараграфа 3(b) Статті I Угоди, якщо Член
дозволить будь-які види діяльності, про які йдеться у
підпараграфах (b)(ii) або (b)(iii) цього параграфа, здійснювати
його постачальниками фінансових послуг на умовах конкуренції з
державною структурою або будь-яким постачальником фінансової
послуги, термін "послуга" включає такі види діяльності;
(d) підпараграф 3(c) Статті I Угоди не застосовується до
послуг, що охоплюються цим Додатком.
2. Внутрішнє регулювання
(a) незважаючи на будь-які інші положення цієї Угоди Члену не
повинні ставитися перешкоди при здійсненні заходів, які диктуються
міркуваннями обачливості, в тому числі на захист інвесторів,
вкладників, власників полісів та осіб, яким виявляється довіра
постачальниками фінансових послуг, або для забезпечення цілісності
і стабільності фінансової системи. Там, де такі заходи не
відповідають положенням цієї Угоди, їх не слід використовувати як
засіб ухилення країни-Члена від зобов'язань та обов'язків згідно з
цією Угодою;
(b) ніщо в цій Угоді не означає можливості висунення до
країни-Члена вимоги розголошувати інформацію, що має відношення до
справ і рахунків окремих клієнтів, або будь-якої іншої
конфіденційної інформації, або інформації про власність, якою
(інформацією) володіють державні структури.
3. Визнання
(a) Член може визнавати розсудливі заходи будь-якої іншої
країни при визначенні того, які заходи, що відносяться до
фінансових послуг, слід вживати. Таке визнання, яке може бути
досягнуте шляхом гармонізації або іншим чином, може базуватися на
угоді чи домовленості з країною, про яку йдеться, або може бути
надане автономно;
(b) Член, який є стороною такої угоди або домовленості, про
які йдеться у підпараграфі (a), майбутньої або діючої, повинен
надати адекватну можливість іншим зацікавленим Членам вести
переговори про їх приєднання до таких угод чи домовленостей, або
вести переговори щодо аналогічних з діючими, за умов, що будуть
застосовуватись еквівалентні правила, контроль, запровадження
таких правил, і, якщо можливо, процедури, що стосуються обміну
інформацією між учасниками угоди чи домовленості. Там, де Член
надає визнання автономно, він повинен надати адекватну можливість
будь-якому іншому Члену продемонструвати, що такі обставини
існують;
(c) якщо Член має намір визнавати розсудливі заходи будь-якої
іншої країни, параграф 4(b) Статті VII не застосовується.
4. Врегулювання суперечок
Група експертів з врегулювання суперечок відносно застережних
заходів та інших фінансових питань повинна мати необхідний досвід,
що відповідає специфіці фінансових послуг, щодо яких виникла
суперечка.
5. Визначення
Для цілей цього Додатка:
(a) фінансовою послугою є будь-яка послуга фінансового
характеру, яку пропонує постачальник фінансових послуг будь-якої
країни-Члена. Фінансові послуги включають всі страхові послуги, а
також послуги, пов'язані зі страхуванням, банківські та інші
фінансові послуги (крім страхових). Фінансові послуги включають
такі види послуг:
Страхові послуги та ті,
що пов'язані зі страхуванням
(i) пряме страхування (в тому числі спільне страхування): (A) життя; (B) не пов'язане із страхуванням життя; (ii) перестрахування і передача частини операцій; (iii) страхове посередництво, таке як брокерське та
агентське;
(iv) допоміжні послуги щодо страхування, такі як
консультаційні, актуарні, оцінка ризику та послуги щодо
врегулювання претензій.
Банківські та інші фінансові послуги
(за винятком страхування)
(v) прийом від населення депозитів та інших грошових коштів,
що належать до сплати;
(vi) видача позик всіх видів, у тому числі споживчих позик,
позик під заставу, факторинг та фінансування комерційних операцій;
(vii) фінансовий лізинг; (viii) усі види послуг щодо платежів та грошових переказів, у
тому числі кредитування, платіжні та дебетові картки, дорожні чеки
та банківські векселі;
(ix) гарантії та зобов'язання; (x) торгівля за власний рахунок чи за рахунок клієнтів, або
на валютній біржі чи на позабіржовому ринку, або іншим наступним
чином:
(A) інструментами грошового ринку (в тому числі чеки,
перевідні векселі, депозитні сертифікати);
(B) іноземною валютою; (C) вторинними документами, в тому числі, але не виключно,
ф'ючерсами та опціонами;
(D) цінними паперами, що мають відношення до валютних курсів
та відсоткових ставок, в тому числі такі як своп, угоди про
строкові курси;
(E) цінними паперами, що вільно продаються і купуються; (F) іншими обіговими цінними паперами та фінансовими
активами, в тому числі злитками (дорогоцінних металів);
(xi) участь в емісіях усіх видів цінних паперів, в тому числі
гарантування та розміщення у ролі агента (державного або
приватного), та надання послуг, що відносяться до таких емісій;
(xii) брокерські операції на грошовому ринку; (xiii) управління активами, такими як готівка або цінні
папери, всі види управління колективними інвестиціями, управління
пенсійним фондом, опікунство, депозитарні та трастові послуги;
(xiv) ліквідаційні та клірингові послуги щодо фінансових
активів, у тому числі цінні папери, вторинні документи та інші
обігові цінні папери;
(xv) забезпечення і передача постачальникам інших фінансових
послуг фінансової інформації та програмного забезпечення для
обробки фінансових даних та іншого відповідного програмного
забезпечення;
(xvi) консультативні, посередницькі та інші допоміжні
фінансові послуги з усіх видів діяльності, перелічених у
підпараграфах (v)-(xv), включаючи відомості про позичальників та
аналіз з кредитних питань, дослідження та рекомендації з питань
інвестицій і портфеля цінних паперів, рекомендації з питань
придбання, реорганізації та стратегії підприємств;
(b) постачальник фінансових послуг означає будь-яку фізичну
або юридичну особу Члена, яка бажає постачати або постачає
фінансові послуги, але поняття "постачальник фінансових послуг" не
включає державну структуру;
(c) "державна структура" означає: (i) уряд, центральний банк, валютні установи Члена, або
структуру, що належить Члену чи контролюється ним, яка в принципі
займається виконанням урядових функцій або діяльністю в інтересах
уряду, не включаючи структуру, яка займається, головним чином,
наданням фінансових послуг на комерційних умовах; або
(ii) приватну структуру, що здійснює функції, які, як
правило, виконує центральний банк або валютна установа в період
здійснення цих функцій.
Другий додаток щодо фінансових послуг
1. Незважаючи на Статтю II Угоди та параграфи 1 і 2 Додатка
про винятки до Статті II, Член може протягом 60 днів, відлік яких
починається через чотири місяці після дати набрання чинності
Угодою СОТ ( 995_342 ), перелічити в цьому Додатку заходи,
пов'язані з фінансовими послугами, які несумісні з параграфом 1
Статті II Угоди.
2. Незважаючи на Статтю XXI Угоди, Член може протягом
60 днів, відлік яких починається через чотири місяці після дати
набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), покращити, змінити або
відкликати всі конкретні зобов'язання чи їх частину щодо
фінансових послуг, включених до його Розкладу.
3. Рада з торгівлі послугами повинна встановити процедури,
необхідні для застосування положень параграфів 1 і 2.
Додаток
щодо переговорів стосовно послуг
морського транспорту
1. Стаття II та Додаток про відмови від зобов'язання згідно
зі Статтею II, включаючи вимогу вказати у Додатку будь-який захід,
несумісний з режимом найбільшого сприяння, який Член прагне
зберегти, набирають чинності для міжнародного пароплавства,
допоміжних послуг та доступу до портових інфраструктур або їх
використання лише:
(a) на дату впровадження, яка має бути визначена згідно з
параграфом 4 Рішення міністрів про переговори стосовно послуг
морського транспорту ( 981_039 ); або
(b) якщо переговори не увінчалися успіхом, - на дату
заключної доповіді Переговорної групи стосовно послуг морського
транспорту, передбаченої у зазначеному Рішенні ( 981_039 ).
2. Параграф 1 не застосовується до будь-якого конкретного
зобов'язання щодо послуг морського транспорту, включеного до
Розкладу Члена.
3. З моменту завершення переговорів, зазначених у
параграфі 1, і до дати впровадження Член може поліпшити, змінити
або відкликати всі свої конкретні зобов'язання у цьому секторі або
їх частину без надання компенсації, незважаючи на положення
Статті XXI.
Додаток
щодо телекомунікацій
1. Цілі
Визнаючи специфіку сектора телекомунікаційних послуг і,
зокрема, його двояку роль як особливого сектора економічної
діяльності, а також як основний засіб передачі інформації для
інших видів економічної діяльності, Члени домовляються про
наступний Додаток з метою подальшої розробки положень Угоди щодо
заходів, які торкаються доступу до телекомунікаційних мереж і
послуг загального користування та їх використання. Відповідно, цей
Додаток містить зауваження і додаткові положення до цієї Угоди.
2. Сфера застосування
(a) цей Додаток застосовується до всіх заходів Члена, які
торкаються доступу до телекомунікаційних мереж та послуг
загального користування і їх використання;(14)
---------------- (14) Цей параграф розуміють як такий, що означає, що кожний
Член повинен забезпечити, шляхом здійснення будь-яких необхідних
заходів, виконання зобов'язань, які випливають із цього Додатка
щодо надання у користування телекомунікаційних мереж чи послуг
загального користування.
(b) цей Додаток не застосовується до заходів щодо кабельної
або радіо- чи телетрансляції програм;
(c) ніщо в цьому Додатку не слід тлумачити: (i) як таке, що вимагає від Члена уповноважувати
постачальника послуг будь-якого іншого Члена встановлювати,
створювати, купувати, орендувати, здійснювати експлуатацію або
надавати у користування телекомунікаційні мережі чи послуги
інакше, ніж передбачено у його Розкладі; або
(ii) як таке, що вимагає від Члена (або таке, що вимагає, щоб
Член зобов'язав постачальників послуг, які знаходяться у його
юрисдикції) встановлювати, створювати, купувати, орендувати,
здійснювати експлуатацію або надавати у користування
телекомунікаційні мережі чи послуги, які, як правило, не
пропонуються широкому загалу.
3. Визначення
Для цілей цього Додатка:
(a) "телекомунікації" означають передачу або прийом сигналів
будь-яким електромагнітним способом;
(b) "телекомунікаційна послуга загального користування"
означає будь-яку телекомунікаційну послугу, щодо якої діє
недвозначна або фактична вимога до Члена, що така послуга має
надаватися широкому суспільному загалу. Така послуга може
включати, inter alia, телеграф, телефон, телекс і передачу даних,
і яка, як правило, включає передачу в режимі реального часу
інформації споживачів між двома або більше пунктами без будь-яких
змін форми або змісту інформації споживача між початковим та
кінцевим пунктом передачі;
(c) "телекомунікаційна мережа загального користування"
означає телекомунікаційну інфраструктуру загального користування,
яка дозволяє здійснювати телекомунікаційні зв'язки від одних
визначених кінцевих пунктів мережі до інших або між ними;
(d) "внутрішньокорпораційні комунікації" означають
телекомунікації, завдяки яким компанія підтримує зв'язок у межах
самої компанії або з її філіями, відділеннями та між ними, згідно
із законами і правилами країни-Члена. З цією метою терміни
"філії", "відділення" і там, де можливе застосування, "дочірні
підприємства" мають бути визначені кожним Членом.
"Внутрішньокорпораційні комунікації" у цьому Додатку не включають
комерційні та некомерційні послуги, які поставляються компаніям,
що не є спорідненими відділеннями, філіями чи дочірніми
підприємствами або які пропонуються споживачам чи потенційним
споживачам;
(e) будь-яке посилання на параграф або підпараграф цього
Додатка включає в себе всі його підрозділи.
4. Прозорість
При застосуванні Статті III Угоди кожний Член повинен
забезпечити загальнодоступність відповідної інформації про умови
доступу та використання телекомунікаційних мереж та послуг
загального користування, включаючи: тарифи та інші умови надання
послуг; специфікації технічних інтерфейсів з такими мережами та
послугами; інформацію про органи, що відповідають за підготовку та
прийняття стандартів, що стосуються такого доступу і використання;
умови, стосовно під'єднання терміналів або іншого обладнання, а
також вимоги щодо повідомлення, реєстрації або ліцензування, якщо
вони необхідні.
5. Доступ до телекомунікаційних мереж та послуг загального
користування
(a) кожний Член повинен забезпечити, щоб будь-який
постачальник послуг будь-якого іншого Члена мав доступ до
телекомунікаційних мереж та послуг загального користування і до їх
використання на основі доречних і недискримінаційних умов для
поставки послуг, включених до його Переліку. Це зобов'язання має
застосовуватися, inter alia, згідно з положеннями викладених нижче
параграфів від (b) до (f);(15)
---------------- (15) Поняття "недискримінаційний" розуміють як таке, що має
відношення до режиму найбільшого сприяння вітчизняним послугам і
постачальникам послуг і до національного режиму, як визначено в
Угоді, а також таке, що відображає специфічне для кожного сектора
вживання цього поняття, яке означає "умови, не менш сприятливі,
ніж ті, що надаються будь-якому іншому користувачеві подібних
телекомунікаційних трансляційних мереж або послуг загального
користування за подібних обставин".
(b) кожний Член повинен забезпечити постачальникам послуг
будь-якого іншого Члена можливість доступу до телекомунікаційних
мереж та послуг загального користування, а також можливість їх
використання в межах території або через кордон цього Члена, в
тому числі приватні орендовані лінії зв'язку, і з цією метою
повинен забезпечити згідно з параграфами (e) та (f) дозвіл таким
постачальникам:
(i) купувати або орендувати і приєднувати термінали чи інше
обладнання, яке служить інтерфейсом з мережею і яке необхідне
постачальнику для поставки послуг;
(ii) підключати приватні орендовані або придбані лінії
зв'язку до телекомунікаційних мереж та послуг загального
користування або до орендованих та придбаних іншим постачальником
послуг ліній зв'язку;
(iii) використовувати правила експлуатації щодо вибору
постачальника послуг при поставці будь-якої послуги іншої, ніж
необхідні, для забезпечення звичайної доступності
телекомунікаційних мереж та послуг;
(c) кожний Член повинен забезпечити для постачальників послуг
будь-якого іншого Члена можливість користуватися
телекомунікаційними трансляційними мережами та послугами
загального користування для передачі інформації в межах їх
території або через кордони, в тому числі внутрішньокорпоративні
комунікації таких постачальників послуг, і для доступу до
інформації, яка міститься в базах даних або яка зберігається іншим
способом у формі, що дозволяє прочитання з допомогою обладнання на
території будь-якого Члена. Про будь-які нові або змінені заходи
Члена, які істотно впливають на таке використання, слід повідомити
і вони мають бути предметом консультацій згідно з відповідними
положеннями цієї Угоди;
(d) незважаючи на попередній параграф, будь-який Член може
вживати такі заходи, які необхідні для забезпечення безпеки і
конфіденційності повідомлень за умови виконання вимоги, що такі
заходи не застосовуються у спосіб, який би створював довільні або
необґрунтовані дискримінаційні чи приховані обмеження у торгівлі
послугами;
(e) кожний Член повинен забезпечити відсутність нав'язування
умов доступу та їх використання до телекомунікаційних мереж та
послуг загального користування, інших, ніж необхідні для:
(i) гарантування обов'язків постачальників послуг
телекомунікаційних мереж та послуг загального користування,
зокрема їх спроможності робити свої мережі або послуги доступними
широкому загалу;
(ii) захисту технічної цілісності телекомунікаційних мереж та
послуг загального користування;
(iii) забезпечення того, що постачальники послуги будь-якого
Члена не здійснять поставку послуги, доки не отримають дозволу
згідно із зобов'язаннями, що містяться у Розкладі Члена;
(f) якщо вони відповідають критеріям, встановленим у
параграфі (е), умови доступу до телекомунікаційних мереж
загального користування і їх використання та умови послуг можуть
включати:
(i) обмеження на перепродаж або спільне використання таких
послуг;
(ii) вимогу використовувати певні технічні інтерфейси, в тому
числі правила приєднання, для сполучення з такими мережами і
послугами;
(iii) вимоги, коли необхідно, взаємодії таких послуг та
сприяння досягненню цілей, встановлених у параграфі 7(a);
(iv) схвалення типу терміналу або іншого обладнання, яке
сполучається з мережею, та технічних вимог щодо приєднання такого
обладнання до таких мереж;
(v) обмеження на об'єднання приватної, орендованої або
придбаної лінії зв'язку з такими мережами або послугами чи лініями
зв'язку, орендованими або придбаними іншим постачальником послуги;
або
(vi) повідомлення, реєстрацію чи ліцензування;
(g) незважаючи на попередні параграфи цього розділу
країна-Член, що розвивається, може, відповідно до рівня свого
розвитку, встановлювати обґрунтовані умови доступу до
телекомунікаційних мереж та послуг загального користування і до їх
використання, необхідні для посилення її національної
телекомунікаційної інфраструктури і потенціалу сектора послуг і
збільшення її участі в міжнародній торгівлі телекомунікаційними
послугами. Такі умови повинні бути точно визначені у Розкладі
Члена.
6. Технічне співробітництво
(a) Члени визнають, що ефективна, розвинена телекомунікаційна
інфраструктура, особливо в країнах, що розвиваються, має важливе
значення для розвитку їх торгівлі послугами. З цією метою Члени
схвалюють і сприяють участі, наскільки це максимально можливо,
розвинених країн і країн, що розвиваються, та їх постачальників
телекомунікаційних мереж і послуг загального користування та інших
структур у програмах розвитку міжнародних і регіональних
організацій, включаючи Міжнародний союз електрозв'язку, Програму
розвитку Організації Об'єднаних Націй і Міжнародний банк
реконструкції та розвитку;
(b) Члени повинні спонукати і підтримувати телекомунікаційне
співробітництво країн, що розвиваються, на міжнародному,
регіональному та субрегіональному рівнях;
(c) у співробітництві з відповідними міжнародними
організаціями Члени повинні зробити доступною, де це практично
можливо, для країн, що розвиваються, інформацію, яка стосується
телекомунікаційних послуг та розвитку у галузі телекомунікаційної
та інформаційної технології з тим, щоб сприяти посиленню їх
національного телекомунікаційного сектора послуг;
(d) Члени повинні приділити особливу увагу можливостям
найменш розвинених країн спонукати зарубіжних постачальників
телекомунікаційних послуг до надання допомоги у передачі
технології, підготовці кадрів та інших видах діяльності, які
сприяють розвитку телекомунікаційної інфраструктури та розширенню
торгівлі телекомунікаційними послугами.
7. Відношення до міжнародних організацій та угод
(a) Члени визнають важливість міжнародних стандартів для
глобальної сумісності і сполучення телекомунікаційних мереж та
послуг і беруть на себе зобов'язання сприяти розповсюдженню таких
стандартів через діяльність відповідних міжнародних органів, в
тому числі Міжнародного союзу електрозв'язку та Міжнародної
організація зі стандартизації;
(b) Члени визнають роль, яку відіграють міжурядові і
недержавні організації й угоди у забезпеченні ефективності
функціонування національного та глобального телекомунікаційного
обслуговування, особливо Міжнародний союз електрозв'язку. Члени
повинні добиватися досягнення відповідних домовленостей там, де
необхідно, для консультації з такими організаціями з питань, що
виникають при впровадженні цього Додатка.
Додаток
щодо переговорів стосовно основних телекомунікацій
1. Стаття II та Додаток про відмови від зобов'язань згідно зі
Статтею II, в тому числі вимога включити до Додатка будь-який
захід, несумісний з режимом найбільшого сприяння вітчизняним
послугам та постачальникам послуг, який Член має намір зберегти,
набирають чинності щодо основних видів телекомунікацій лише на
дату:
(a) впровадження, що визначається згідно з параграфом 5
Рішення міністрів щодо переговорів стосовно основних
телекомунікацій; або
(b) підсумкової доповіді Переговорної групи з основних
телекомунікацій, передбаченої в цьому Рішенні, якщо переговори не
досягнуть успіху.
2. Параграф 1 не застосовується ні до якого конкретного
зобов'язання щодо основних видів телекомунікацій, включеного до
Розкладу Члена.
"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документів

Генеральное соглашение
по торговле услугами

Члены, Признавая растущее значение торговли услугами для роста и
развития мировой экономики; Желая создать многосторонний свод принципов и правил для
торговли услугами с целью расширения такой торговли на условиях
гласности и постепенной либерализации и как средство содействия
экономическому росту всех торговых партнеров и развитию
развивающихся стран; Стремясь к скорейшему достижению прогресса в повышении уровня
либерализации торговли услугами путем проведения последовательных
раундов многосторонних переговоров, направленных на содействие
интересам всех участников на основе взаимной выгоды и обеспечения
общего баланса прав и обязательств, уделяя при этом должное
внимание целям национальной политики; Признавая право членов регулировать поставки услуг на своих
территориях и устанавливать новое регулирование для достижения
целей национальной политики и, учитывая асимметрию, существующую в
развитии регулирования услуг в различных странах, особую
потребность развивающихся стран в реализации этого права; Стремясь способствовать растущему участию развивающихся стран
в торговле услугами, в том числе и в расширении ими экспорта
услуг, среди прочего, посредством усиления потенциала их
национальной сферы услуг и их эффективности и
конкурентоспособности; Принимая особо во внимание серьезные трудности наименее
развитых стран в свете их особого экономического положения и их
потребностей в области развития, торговли и финансов; Настоящим договариваются о следующем:
Часть I
Сфера применения и определения
Статья I
Сфера применения и определения
1. Настоящее Соглашение применяется к мерам членов, влияющим
на торговлю услугами. 2. Для целей настоящего Соглашения торговля услугами
понимается как поставка услуг: (a) с территории одного члена на территорию любого другого
члена;
(b) на территории одного члена потребителю услуг любого
другого члена;
(c) поставщиком услуг одного члена путем коммерческого
присутствия на территории любого другого члена;
(d) поставщиком услуг одного члена путем присутствия
физических лиц члена на территории любого другого члена.
3. Для целей настоящего Соглашения: (a) "меры членов" означают меры, принятые
(i) центральными, региональными или местными
правительствами и властями; и
(ii) неправительственными органами при осуществлении
полномочий, делегированных центральными, региональными или
местными правительствами или властями.
При выполнении своих обязательств по Соглашению каждый член
принимает такие разумные меры, которые могут быть в его
распоряжении, в целях обеспечения их соблюдения региональными и
местными правительствами и властями и неправительственными
органами на его территории. (b) "услуги" включают любой вид услуг в любом секторе, за
исключением услуг, поставляемых при исполнении функций
правительственной власти;
(c) "услуга, поставляемая при исполнении функций
правительственной власти" означает любую услугу, которая
поставляется на некоммерческой основе и не на условиях конкуренции
с одним или несколькими поставщиками услуг.
Часть II
Общие обязательства и правила
Статья II
Режим наибольшего благоприятствования
1. В отношении любой меры, охватываемой настоящим
Соглашением, каждый член немедленно и безусловно предоставляет для
услуг и поставщиков услуг любого другого члена режим, не менее
благоприятный, чем тот, который он предоставляет для аналогичных
услуг или поставщиков услуг любой другой страны. 2. Член может сохранить меру, несовместимую с пунктом 1, при
условии, что такая мера внесена в список изъятий и соответствует
условиям Приложения по изъятиям из статьи II. 3. Положения настоящего Соглашения не имеют в виду
воспрепятствовать любому члену в получении или предоставлении
преимуществ в отношении сопредельных стран в целях облегчения
обмена услугами в пределах приграничных территорий, когда услуги
производятся и потребляются в рамках таких территорий.
Статья III
Гласность
1. Каждый член безотлагательно и, за исключением чрезвычайных
обстоятельств, самое позднее со времени их вступления в силу,
публикует все соответствующие меры общего применения, которые
имеют отношение к настоящему Соглашению или затрагивают его
функционирование. Публикуются также международные соглашения,
участником которых является член, имеющие отношение к торговле
услугами или затрагивающими ее. 2. Там, где публикация, упомянутая в пункте 1, практически
неосуществима, информация доводится до общего сведения иным
образом. 3. Каждый член безотлагательно или, по крайней мере, раз в
год информирует Совет по торговле услугами о принятии новых или
каких-либо изменениях в существующих законах, нормативных актах
или административных распоряжениях, которые существенно
затрагивают торговлю услугами, охватываемую его специфическими
обязательствами, принятыми по настоящему Соглашению. 4. Каждый член безотлагательно дает ответы на все запросы
любого другого члена относительно конкретной информации,
касающейся любых мер общего применения или международных
соглашений, в смысле пункта 1. Каждый член также создает один или
несколько информационных пунктов, чтобы обеспечивать конкретной
информацией других членов, по их запросу, по всем таким вопросам,
а также по тем, которые подлежат уведомлению согласно пункту 3.
Информационные пункты создаются в течение двух лет с даты
вступления в силу Соглашения об учреждении ВТО ( 995_342 ) (далее
в настоящем Соглашении - "Соглашение по ВТО"). Для отдельных
развивающихся стран-членов может быть согласована определенная
гибкость в отношении сроков создания информационных пунктов.
Информационные пункты не должны быть депозитариями законов и
нормативных актов. 5. Каждый член может уведомить Совет по торговле услугами о
любой мере, принятой другим членом, которая, по его мнению,
затрагивает функционирование настоящего Соглашения.
Статья III-бис
Раскрытие конфиденциальной информации
Ничто в настоящем Соглашении не требует от какого-либо члена
предоставлять конфиденциальную информацию, раскрытие которой могло
бы препятствовать исполнению закона или иным образом противоречило
бы общественным интересам, или которое бы нанесло ущерб законным
коммерческим интересам определенных государственных или частных
предприятий.
Статья IV
Возрастающее участие развивающихся стран
1. Возрастающее участие развивающихся стран-членов в
международной торговле облегчается посредством достигнутых путем
переговоров специфических обязательств различных членов в
соответствии с частями III и IV настоящего Соглашения в отношении: (a) усиления национального потенциала их сферы услуг, ее
эффективности и конкурентоспособности, среди прочего, посредством
доступа к технологии на коммерческих условиях;
(b) улучшения их доступа к каналам распределения и
информационным сетям;
(c) либерализации доступа к рынку в секторах и способах
поставки услуг, представляющих для них экспортный интерес.
2. Развитые страны-члены и, по возможности, другие члены
создают специальные контактные пункты в течение двух лет с даты
вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), чтобы облегчить
доступ поставщиков услуг из развивающихся стран-членов к
информации, относящейся к соответствующим рынкам, касающейся: (a) коммерческих и технических аспектов поставки услуг; (b) регистрации, признания и получения профессиональной
квалификации; и
(c) доступности технологии в сфере услуг. 3. В применении пунктов 1 и 2 особый приоритет
предоставляется наименее развитым странам-членам. Особое внимание
уделяется серьезным трудностям наименее развитых стран при
принятии ими в ходе переговоров специфических обязательств,
учитывая их особое экономическое положение и потребности в области
развития, торговли и финансов.
Статья V
Экономическая интеграция
1. Настоящее Соглашение не препятствует никому из членов
являться стороной или вступать в какое-либо соглашение,
направленное на либерализацию торговли услугами между его
сторонами или среди его сторон при условии, что такое соглашение: (a) охватывает существенное число секторов1 и ___________________
1 Под этим условием подразумевается число секторов, объем
затронутой торговли и способы поставки. В целях соответствия этому
условию, соглашения не должны заранее исключать какой-либо способ
поставки.
(b) не допускает дискриминации или устраняет в существенной
мере всякую дискриминацию в смысле статьи XVII между сторонами или
среди них в секторах, охватываемых подпунктом (a), посредством:
(i) устранения существующих дискриминационных мер и/или
(ii) запрещения новых или более дискриминационных мер,
либо при вступлении в силу такого соглашения, либо в течение
разумного периода времени, за исключением мер, разрешенных
согласно статьям XI, XII, XIV и XIV-бис.
2. При оценке того, соблюдаются ли условия, оговоренные в
пункте 1(b), внимание может быть обращено на роль соглашения в
более широком процессе экономической интеграции или либерализации
торговли среди затронутых стран. 3. (a) Если развивающиеся страны являются сторонами
соглашений типа упоминаемых в пункте 1, обеспечивается гибкость в
отношении условий, установленных в пункте 1, в особенности,
упоминаемых в его подпункте (b), в соответствии с уровнем развития
стран-участниц как в целом, так и в отдельных секторах и
подсекторах. (b) Несмотря на пункт 6, в случае соглашения типа,
упомянутого в пункте 1, охватывающего только развивающиеся страны,
может быть предоставлен более благоприятный режим юридическим
лицам, которые принадлежат физическим лицам сторон такого
соглашения или контролируются ими.
4. Целью заключения любого соглашения, упомянутого в пункте
1, является облегчение торговли между его участниками; оно не
должно вести, в отношении любого члена вне этого соглашения, к
увеличению общего уровня барьеров в торговле услугами в
определенных секторах или подсекторах по сравнению с уровнем,
который применялся до заключения подобного соглашения. 5. Если в случае заключения, расширения или любого
значительного изменения любого соглашения, упомянутого в пункте 1,
член намеревается отозвать или изменить какое-либо специфическое
обязательство не в соответствии с условиями, установленными в его
Списке обязательств, то он заблаговременно, по крайней мере за 90
дней, направляет извещение о таком изменении или отзыве, и в этом
случае применяется процедура, предписанная в пунктах 2, 3 и 4
статьи XXI. 6. Поставщик услуг любого другого члена, являющийся
юридическим лицом, учрежденным по законам стороны соглашения,
упомянутого в пункте 1, имеет право пользоваться режимом,
предоставляемым в соответствии с таким соглашением при условии,
что он осуществляет значительные деловые операции на территории
сторон такого соглашения. 7. (a) Члены, являющиеся сторонами любого соглашения,
упомянутого в пункте 1, безотлагательно уведомляют Совет по
торговле услугами о таком соглашении, а также о расширении или
значительном изменении такого соглашения. Они также предоставляют
Совету такую соответствующую информацию, которая может быть
испрошена последним. Совет может создать рабочую группу, которая
рассмотрит такое соглашение или его расширение или изменение и
доложит Совету о его соответствии положениям настоящей статьи. (b) Члены, являющиеся сторонами любого соглашения,
упомянутого в пункте 1, которое реализуется на основе временного
графика, периодически сообщают Совету по торговле услугами о ходе
его реализации. Совет может создать рабочую группу для изучения
таких сообщений, если он сочтет такую рабочую группу необходимой.
(c) Основываясь на докладах рабочих групп, упомянутых в
подпунктах (a) и (b), Совет может давать рекомендации сторонам
соглашений, если он сочтет это необходимым.
8. Член, который является участником любого соглашения,
упомянутого в пункте 1, не может ставить вопрос о компенсации в
связи с торговыми выгодами, которые могут увеличиться у другого
члена от такого соглашения.
Статья V-бис
Соглашение об интеграции рынков рабочей силы
Настоящее Соглашение не препятствует любому из его членов
быть стороной в соглашении, создающим полную интеграцию2 рынков
рабочей силы между сторонами такого соглашения или среди них при
условии, что такое соглашение: ___________________
2 Типичной является такая интеграция, которая обеспечивает
гражданам стран-участниц право свободного доступа к рынку
занятости стран-участниц и включает меры, касающиеся условий
оплаты, других условий занятости и социальных благ.
(a) освобождает граждан сторон соглашения от требований,
касающихся разрешений на жительство и работу;
(b) уведомляется в Совет по торговле услугами.
Статья VI
Внутреннее регулирование
1. В секторах, где приняты специфические обязательства,
каждый член обеспечивает, чтобы все меры общего применения,
влияющие на торговлю услугами, применялись разумным, объективным и
беспристрастным образом. 2. (a) Каждый член имеет или создает скорее так скоро, как
это практически возможно, судебные, арбитражные или
административные органы или процедуры, которые, по запросу
поставщика услуг, интересы которого затронуты, обеспечивают
безотлагательное рассмотрение и, когда обосновано, принятие мер,
исправляющих соответствующие административные решения, влияющие на
торговлю услугами. В тех случаях, когда указанные процедуры не
являются независимыми от органа, уполномоченного принимать такие
административные решения, член обеспечивает, чтобы процедуры
действительно служили объективному и беспристрастному
рассмотрению. (b) Положения подпункта (a) не предусматривают требования к
члену создавать такие органы или процедуры, когда это было бы
несовместимо с его конституционным порядком или природой его
судебной системы.
3. Когда требуется разрешение на поставку услуг, в отношении
которых принято специфическое обязательство, компетентные органы
члена в течение разумного периода времени после представления
заявки, которая сочтена как оформленная согласно национального
законодательства и правилам регулирования, информируют заявителя о
решении по поводу заявления. По запросу заявителя, компетентные
органы члена предоставляют информацию о ходе рассмотрения заявки
без излишней задержки. 4. Для обеспечения такого положения, чтобы меры, относящиеся
к квалификационным требованиям и процедурам, техническим
стандартам и требованиям лицензирования, не создавали
неоправданных барьеров в торговле услугами, Совет по торговле
услугами через соответствующие органы, которые он может создать,
разрабатывает любые необходимые правила. Эти правила имеют целью
обеспечить, чтобы такие требования, среди прочего: (a) основывались на объективных и гласных критериях, таких
как компетентность и способность поставлять услугу;
(b) не были более обременительными, чем это необходимо для
обеспечения качества услуги;
(c) в случае процедур лицензирования - не были сами по себе
ограничением на поставку услуги.
5. (a) В секторах услуг, в которых член принял специфические
обязательства, до вступления в силу правил, разработанных для этих
секторов в соответствии с пунктом 4, члены не будут применять
лицензионные или квалификационные требования и технические
стандарты, аннулирующие или сокращающие такие специфические
обязательства путем, который:
(i) не соответствует критериям, указанным в подпунктах
4(a), (b) или (c); и
(ii) не мог бы разумно ожидаться со стороны этого члена
во время, когда были приняты специфические обязательства в этих
секторах. (b) Для определения, выполняет ли член обязательства по
пункту 5(a), внимание обращается на применяемые им международные
стандарты соответствующих международных организаций3.
___________________
3 Выражение "соответствующие международные организации"
относится к международным органам, членство в которых открыто для
соответствующих органов по крайней мере всех членов ВТО.
6. В секторах, где в отношении профессиональных услуг приняты
специфические обязательства, каждый член обеспечивает
соответствующие процедуры для проверки компетентности
профессионалов любого другого члена.
Статья VII
Признание
1. В целях полного или частичного выполнения своих стандартов
или критериев в отношении разрешений, лицензирования или
сертификации поставщиков услуг и с учетом требований пункта 3,
член может признавать полученное образование или приобретенный
опыт, выполненные требования, а также лицензии или сертификаты,
выданные в определенной стране. Такое признание, которое может
быть достигнуто посредством гармонизации или другим образом, может
основываться на соглашении или договоренности с соответствующей
страной или может быть предоставлено в одностороннем порядке. 2. Член, являющийся стороной соглашения или договоренности,
типа упомянутых в пункте 1, существующих или будущих,
предоставляет другим заинтересованным членам соответствующую
возможность вести переговоры об их присоединении к такому
соглашению или договоренности, или вести переговоры с ним о
заключении аналогичных соглашений или договоренностей. Если член
предоставляет признание в одностороннем порядке, то он
предоставляет соответствующую возможность любому другому члену
показать, что полученные образование, опыт, лицензии или
свидетельства или выполненные требования на территории последнего
должны быть признаны. 3. Член не должен осуществлять признание таким образом, чтобы
оно было средством дискриминации между странами в применении его
стандартов или критериев для выдачи разрешений, лицензирования или
сертификации поставщиков услуг, или скрытым ограничением в
торговле услугами. 4. Каждый член: (a) в течение 12 месяцев с даты вступления для него в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ) информирует Совет по торговле
услугами о своих существующих мерах по признанию и заявляет,
основываются ли такие меры на соглашениях или договоренностях типа
упомянутых в пункте 1;
(b) безотлагательно и, насколько это возможно,
заблаговременно информирует Совет по торговле услугами о начале
переговоров по соглашению или договоренности типа упомянутых в
пункте 1, чтобы дать соответствующую возможность любому другому
члену заявить о своем интересе участвовать в таких переговорах до
того, как они вступят в существенную стадию;
(c) при принятии новых мер в области признания или их
значительном изменении безотлагательно информирует Совет по
торговле услугами и сообщает, основаны ли эти меры на соглашении
или договоренности типа упомянутых в пункте 1.
5. По возможности, признание должно быть основано на
критерии, согласованном на многостороннем уровне. В
соответствующих случаях, члены сотрудничают с соответствующими
межправительственными и неправительственными организациями в
разработке и принятии общих международных стандартов и критериев
для признания и общих международных стандартов для осуществления
соответствующих занятий и профессий в области услуг.
Статья VIII
Монополии и исключительные поставщики услуг
1. Каждый член обеспечивает, чтобы любой монопольный
поставщик услуг на его территории при монопольной поставке услуги
на соответствующем рынке не действовал образом, несовместимым с
обязательствами этого члена по статье II и его специфическими
обязательствами. 2. Если монопольный поставщик члена конкурирует прямо или
через дочернюю компанию при поставке услуги вне сферы своих
монопольных прав и если эта услуга является предметом
специфических обязательств этого члена, то член обеспечивает,
чтобы такой поставщик не злоупотреблял своим монопольным
положением, действуя на его территории образом, несовместимым с
такими обязательствами. 3. Совет по торговле услугами может, по запросу какого-либо
члена, который имеет основание полагать, что монопольный поставщик
услуги любого другого члена действует образом, несовместимым с
пунктом 1 или 2, попросить члена, учреждающего, сохраняющего или
уполномочивающего такого поставщика, предоставить конкретную
информацию относительно соответствующих операций. 4. Если после даты вступления в силу Соглашения по ВТО
( 995_342 ) член предоставляет монопольные права в отношении
поставки услуги, входящей в его специфические обязательства, то не
позже, чем за три месяца до планируемой реализации предоставленных
монопольных прав, этот член уведомляет об этом Совет по торговле
услугами, и при этом применяются положения пунктов 2, 3 и 4 статьи
XXI. 5. Положения настоящей статьи применяются также к
исключительным поставщикам услуг, если член формально или
фактически (a) уполномочивает или учреждает малое число
поставщиков услуг и (b) значительно ограничивает конкуренцию среди
таких поставщиков на своей территории.
Статья IX
Деловая практика
1. Члены признают, что определенные виды деловой практики
поставщиков услуг, отличные от тех, которые подпадают под статью
VIII, могут сдерживать конкуренцию и таким образом ограничивать
торговлю услугами. 2. Каждый член по запросу любого другого члена вступает в
консультации с целью устранения видов практики, упомянутых в
пункте 1. Член, к которому обращаются, относится к такому запросу
с полным вниманием и благожелательностью и сотрудничает путем
предоставления общедоступной неконфиденциальной информации,
относящейся к данному вопросу. Член, к которому обращаются, также
предоставляет запрашивающему члену другую имеющуюся информацию в
соответствии с его внутреннем законодательством и по достижении
приемлемой договоренности, касающейся защиты ее конфиденциальности
со стороны запрашивающего члена.
Статья X
Чрезвычайные защитные меры
1. По вопросу чрезвычайных защитных мер, основанных на
принципе недискриминации, будут проведены многосторонние
переговоры. Результаты таких переговоров вступят в силу не позднее
трех лет с даты вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ). 2. В период до вступления в силу результатов переговоров,
упомянутых в пункте 1, любой член может, несмотря на положения
пункта 1 статьи XXI, уведомить Совет по торговле услугами о своем
намерении изменить или отозвать какое-либо специфическое
обязательство спустя год с даты вступления в силу этого
обязательства; при условии, что этот член укажет Совету причину,
по которой изменение или отзыв не может ждать истечения
трехлетнего срока, предусмотренного в пункте 1 статьи XXI. 3. Положения пункта 2 прекращают свое действие через три года
после даты вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ).
Статья XI
Платежи и переводы
1. За исключением обстоятельств, предусмотренных в статье
XII, член не применяет ограничений в отношении международных
переводов и платежей по текущим операциям, касающимся его
специфических обязательств. 2. Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает прав и
обязательств членов Международного валютного фонда в соответствии
со статьями Соглашения о Фонде ( 995_921 ), включая использование
валютных операций, которые совместимы со статьями Соглашения, при
условии, что член не устанавливает ограничений на какие-либо
операции с капиталом, несовместимые с его специфическими
обязательствами, касающимися таких операций, за исключением
обязательств, упомянутых в статье XII или по просьбе Фонда.
Статья XII
Ограничения в целях защиты платежного баланса
1. В случае серьезных затруднений с платежным балансом и
внешними финансовыми трудностями или угрозы этого, член может
установить или сохранить ограничения на торговлю услугами, по
которым он принял специфические обязательства, включая платежи и
переводы по операциям, относящимся к таким обязательствам.
Признается, что особое давление на платежный баланс члена,
находящегося в процессе экономического развития или в условиях
переходной экономики, может вызвать необходимость использования
ограничений, чтобы обеспечить, среди прочего, сохранение уровня
финансовых резервов, достаточного для осуществления его программ
экономического развития или переходной экономики. 2. Ограничения, упомянутые в пункте 1: (a) не должны создавать дискриминации между членами; (b) должны соответствовать статьям Соглашения о Международном
валютном фонде ( 995_921 );
(c) должны избегать нанесения чрезмерного ущерба
коммерческим, экономическим и финансовым интересам любого другого
члена;
(d) не должны выходить за рамки необходимости при
обстоятельствах, изложенных в пункте 1;
(e) должны быть временными и постепенно устраняться по мере
улучшения положения, указанного в пункте 1.
3. При определении сферы действия таких ограничений члены
могут отдать предпочтение поставкам услуг, которые являются более
важными для их экономических программ или программ развития.
Однако такие ограничения не устанавливаются и не сохраняются с
целью защиты определенного сектора услуг. 4. Любые ограничения, установленные или сохраненные согласно
пункту 1, или любые изменения в них безотлагательно уведомляются
Генеральному совету. 5. (a) Члены, применяющие положения настоящей статьи,
безотлагательно проводят консультации с Комитетом по ограничениям
в связи с платежным балансом относительно ограничений,
установленных в соответствии с настоящей статьей. (b) Конференция министров установит процедуры4 для
периодических консультаций с целью создания возможностей для
вынесения таких рекомендаций в отношении затронутого члена, какие
она сочтет соответствующими.
___________________
4 Понимается, что процедуры в соответствии с пунктом 5 будут
такими же, как и процедуры ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ).
(c) В ходе таких консультаций оценивается ситуация с
платежным балансом соответствующего члена и ограничения,
установленные или сохраняемые в соответствии с настоящей статьей,
принимая во внимание, среди прочего, такие факторы, как
(i) характер и масштабы затруднений с платежным балансом
и внешних финансовых трудностей;
(ii) внешнеэкономическая и торговая обстановка, в которой
оказался консультирующийся член;
(iii) альтернативные корректирующие меры, которые могут
быть применены.
(d) Консультации должны быть направлены на приведение любых
ограничений в соответствие с пунктом 2, в особенности в отношении
их постепенной ликвидации согласно пункту 2(e).
(e) В ходе таких консультаций признаются все данные
статистических и других фактов, представленные Международным
валютным фондом в отношении иностранной валюты, валютных резервов
и платежного баланса, и заключения основываются на оценке Фондом
платежного баланса и внешнего финансового положения
консультирующегося члена.
6. Если член, который не является членом Международного
валютного фонда, желает применять положения этой статьи,
Конференция министров вырабатывает процедуру рассмотрения и любые
другие необходимые процедуры.
Статья XIII
Правительственные закупки
1. Статьи II, XVI и XVII не применяются к законам, правилам
или требованиям, регулирующим закупку услуг правительственными
учреждениями для целей правительства и не с целью коммерческой
перепродажи или с целью использования при поставках услуг для
коммерческой реализации. 2. В течение двух лет с даты вступления в силу Соглашения по
ВТО ( 995_342 ) в рамках настоящего Соглашения будут проведены
многосторонние переговоры по вопросам правительственных закупок
услуг.
Статья XIV
Общие исключения
При условии, что такие меры не будут применяться в качестве
средства произвольной или необоснованной дискриминации между
странами, где преобладают схожие условия, или создавать скрытые
ограничения для торговли услугами, ничто в настоящем Соглашении не
понимается как препятствие любому члену принимать или осуществлять
меры: (a) необходимые для защиты общественной морали или
поддержания общественного порядка;5
___________________
5 Исключения по соображениям общественного порядка могут быть
применены только в тех случаях, когда складывается реальная и
достаточно серьезная угроза в отношении одного из фундаментальных
интересов общества.
(b) необходимые для защиты жизни или здоровья людей, животных
или растений;
(c) необходимые для соблюдения законов или правил, которые
соответствуют положениям настоящего Соглашения, включая имеющих
отношение к:
(i) предотвращению вводящей в заблуждение или
недобросовестной практики или последствий несоблюдения контрактов
в области услуг;
(ii) защите от вмешательства в частную жизнь отдельных
лиц при обработке и распространении сведений личного характера и
защите конфиденциальности сведений о личной жизни и счетов;
(iii) безопасности;
(d) несовместимые со статьей XVII, при условии, что различие
в режиме продиктовано стремлением обеспечить справедливое или
эффективное6 обложение или сбор прямых налогов в отношении услуг
или поставщиков услуг других членов;
___________________
6 Меры, которые направлены на обеспечение справедливого или
эффективного обложения или сбора прямых налогов, включают меры,
принимаемые членом в соответствии с его системой налогообложения,
которая: (i) применяется к поставщикам услуг, не являющихся
резидентами, принимая во внимание, что обязательство в отношении
налогов с нерезидентов определяется в отношении статей
налогообложения, происходящих или расположенных на территории
этого члена; или
(ii) применяется к нерезидентам, чтобы обеспечить обложение
или сбор налогов на территории этого члена; или
(iii) применяется к нерезидентам или резидентам, чтобы
предотвратить избежание налогов или уклонение от них, включая
меры, обеспечивающие это; или
(iv) применяется к потребителям услуг, поставляемых на
территорию или с территории другого члена, чтобы обеспечить
обложение или сбор налогов с таких потребителей из источников на
территории этого члена; или
(v) проводит различие между поставщиками услуг, подлежащими
налогообложению по статьям, облагаемым повсюду в мире, и другими
поставщиками в целях признания различного характера их налоговой
базы; или
(vi) определяет, выделяет и распределяет доход, прибыль,
выгоду, потерю, вычет или кредитование физических лиц, являющихся
резидентами, или филиалов, или между связанными физическими лицами
или филиалами одного и того же физического лица, с целью защиты
налоговой базы этого члена.
Налоговые термины или концепции в пункте (d) статьи XIV и в
этой сноске определяются в соответствии с определениями и
концепциями налогов или эквивалентных или подобных определений и
концепций в соответствии с внутренним законодательством члена ВТО,
принимающего меру.
(e) несовместимые со статьей II, при условии, что различие в
отношении режима является результатом соглашения о предотвращении
двойного налогообложения или положений о предотвращении двойного
налогообложения в каком-либо другом международном соглашении или
договоренности, которыми связан член.
Статья XIV-бис
Исключения по соображениям безопасности
1. Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как: (a) требование к любому члену предоставлять какую-либо
информацию, раскрытие которой он рассматривает как противоречащее
важнейшим интересам его безопасности; или
(b) препятствие для любого члена предпринимать любые
действия, которые он считает необходимыми для защиты важнейших
интересов его безопасности:
(i) относящиеся к поставке услуг, осуществляемых прямо
или косвенно с целью снабжения военного учреждения;
(ii) относящиеся к расщепляющимся или термоядерным
материалам или к материалам, из которых они получены;
(iii) принятые во время войны или в других чрезвычайных
обстоятельствах в международных отношениях; или
(c) препятствие для любого члена предпринимать любые действия
для выполнения его обязательств в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций ( 995_010 ) в целях сохранения
международной безопасности и мира.
2. Совет по торговле услугами информируется о мерах, принятых
согласно пунктам 1(b) и 1 (c), и об их прекращении в наиболее
полной возможной степени.
Статья XV
Субсидии
1. Члены признают, что при определенных обстоятельствах
субсидии могут оказывать негативное влияние на торговлю услугами.
Члены вступят в переговоры с целью разработки многосторонних
правил необходимых для того, чтобы избежать такое негативное
влияние на торговлю7. Переговоры должны также рассмотреть
приемлемость процедур компенсационных мер. Такие переговоры должны
признавать роль субсидий в отношении программ развития
развивающихся стран и принимать во внимание потребности членов, в
особенности развивающихся стран-членов, в гибкости в этой области.
Для целей таких переговоров, члены обмениваются информацией обо
всех субсидиях, относящихся к торговле услугами, которые они
предоставляют своим национальным поставщикам услуг. ___________________
7 Дальнейшая программа работы определит, как и в каких
временных рамках будут проводиться переговоры о таких
многосторонних правилах.
2. Любой член, который считает, что субсидии другого члена
наносят ущерб его интересам, может сделать запрос о консультациях
с таким членом по названным вопросам. Такие запросы должны
восприниматься благожелательно.
Часть III
Специфические обязательства
Статья XVI
Доступ на рынок
1. В отношении доступа на рынок посредством методов поставки,
определенных в статье I, каждый член предоставляет услугам и
поставщикам услуг любого другого члена режим, не менее
благоприятный, чем тот, который предоставляется в соответствии с
ограничениями и условиями, согласованными и указанными в его
Списке8. ___________________
8 Если член берет обязательство о доступе на рынок в
отношении поставки услуги посредством способа поставки, указанного
в подпункте 2(a) статьи I и если трансграничное движение капитала
является существенной частью услуги, тот такой член обязуется в
связи с этим разрешить указанное движение капитала. Если член
берет обязательство о доступе на рынок в отношении поставки услуги
посредством способа поставки, относящегося к подпункту 2(c) статьи
I, он обязуется в связи с этим разрешить соответствующий перевод
капитала на свою территорию.
2. В секторах, где взяты обязательства о доступе на рынок,
меры, которые член не сохраняет или не устанавливает либо в рамках
регионального деления, или на всей территории, и если другое не
оговорено в его Списке, определяются как: (a) ограничения числа поставщиков услуг либо в форме
количественных квот, монополий, исключительных поставщиков услуг,
либо требований подтверждения экономической потребности;
(b) ограничения общей стоимости операций с услугами или
капитала в форме количественных квот или требования подтверждения
экономической потребности;
(c) ограничения общего числа операций с услугами или общего
объема производства услуг, выраженные в виде установленных
цифровых единиц в форме квот или требования подтверждения
экономической потребности;9
___________________
9 Подпункт 2(c) не охватывает мер члена, которые ограничивают
отдельные составляющие поставки услуг.
(d) ограничения общего числа физических лиц, которые могут
быть заняты в определенном секторе услуг или числа физических лиц,
которых поставщик услуг может нанять и которые необходимы и
непосредственно имеют отношение к поставке определенной услуги, в
форме количественных квот или требования подтверждения
экономической потребности;
(e) меры, которые ограничивают или требуют особых форм
юридического лица или совместного предприятия, посредством которых
поставщик услуги может поставить услугу; и
(f) ограничения на участие иностранного капитала в форме
лимита максимального процента иностранного участия в акционерном
капитале или общей стоимости индивидуального или совокупного
иностранного инвестирования.
Статья XVII
Национальный режим
1. В секторах, содержащихся в его Списке, и на условиях и
требованиях, оговоренных в нем, каждый член предоставляет услугам
и поставщикам услуг любого другого члена в отношении всех мер,
затрагивающих поставку услуг, режим, не менее благоприятный, чем
тот, который он предоставляет таким же отечественным услугам или
поставщикам услуг.10 ___________________
10 Специфические обязательства, взятые на основе этой статьи,
не означают возможности требовать у какого-либо члена компенсации
за потерю конкурентных преимуществ вследствие иностранного
характера соответствующих услуг или поставщиков услуг.
2. Член может выполнить требования пункта 1 путем
предоставления услугам и поставщикам услуг любого другого члена в
виде либо формально такого же режима, или формально отличного
режима по отношению к тому, какой он предоставляет своим
собственным аналогичным услугам или поставщикам услуг. 3. Формально такой же или формально отличный режим считается
менее благоприятным, если, по сравнению с аналогичными услугами
или поставщиками услуг любого другого члена, он меняет условия
конкуренции в пользу услуг или поставщиков услуг этого члена.
Статья XVIII
Дополнительные обязательства
Члены могут путем переговоров договориться об обязательствах
в отношении мер, влияющих на торговлю услугами, которые не
подпадают под включение в списки обязательств в списки в
соответствии со статьями XVI или XVII, в том числе тех, которые
имеют отношение к квалификациям, стандартам и вопросам
лицензирования. Такие обязательства вносятся в Список члена.
Часть IV
Постепенная либерализация
Статья XIX
Переговоры по специфическим обязательствам
1. Для достижения целей настоящего Соглашения, члены проводят
последующие раунды переговоров, которые должны начаться не позже,
чем через пять лет с даты вступления в силу Соглашения по ВТО
( 995_342 ), и периодически проводиться впоследствии, для
достижения постепенно более высокого уровня либерализации. Такие
переговоры должны быть направлены на сокращение или устранение
мер, отрицательно влияющих на торговлю услугами, с целью
обеспечения эффективного доступа на рынок. Этот процесс
осуществляется в целях содействования интересам всех участников на
базе взаимной выгоды и обеспечения общего баланса прав и
обязательств. 2. Процесс либерализации осуществляется с должным вниманием к
целям национальной политики и уровню развития отдельных членов в
целом и применительно к отдельным секторам. В отношении отдельных
развивающихся стран-членов будет проявлена соответствующая
гибкость в отношении открытия меньшего числа секторов,
либерализации меньшего вида операций, постепенного расширения
доступа на рынок сообразно с их проблемами развития, и, в случае
предоставления доступа на их рынки иностранных поставщиков услуг,
дополнения такого доступа условиями, направленными на достижение
целей, упомянутых в статье IV. 3. Для каждого раунда устанавливаются направления и процедуры
переговоров. Для разработки таких направлений Совет по торговле
услугами проводит оценку торговли услугами в целом и в разрезе
секторов с учетом целей настоящего Соглашения, включая те из них,
которые установлены в пункте 1 статьи IV. Направления переговоров
установят методологию для оценки либерализации, осуществленной
членами в одностороннем порядке со времени предыдущих переговоров,
а также для специального режима применительно к наименее развитым
странам-членам согласно положениям пункта 3 статьи IV. 4. Процесс постепенной либерализации продвигается на каждом
таком раунде посредством двусторонних, групповых или
многосторонних переговоров, направленных на повышение общего
уровня специфических обязательств, взятых членами в соответствии с
настоящим Соглашением.
Статья XX
Списки специфических обязательств
1. Каждый член указывает в списке специфические
обязательства, которые он берет в соответствии с частью III
настоящего Соглашения. В отношении секторов, в которых берутся
такие обязательства, каждый Список определяет: (a) ограничения и условия в отношении доступа на рынок; (b) условия и оговорки в отношении национального режима; (c) принятие дополнительных обязательств; (d) по возможности, временные рамки для выполнения
соответствующих обязательств;
(e) дату вступления в силу таких обязательств. 2. Меры, несовместимые как со статьей XVI и так и со статьей
XVII, вносятся в колонку, относящуюся к статье XVI. В этом случае
считается, что эта запись служит также указанием условия или
оговорки по статье XVII. 3. Списки специфических обязательств прилагаются к настоящему
Соглашению и составляют его неотъемлемую часть.
Статья XXI
Изменение Списков
1. (a) Член (далее в настоящей статье - "член, вносящий
изменение") может изменить или отозвать любое обязательство из
своего Списка в любое время по истечении трех лет с даты
вступления обязательства в силу в соответствии с положениями
настоящей статьи. (b) Член, вносящий изменения, уведомляет Совет по торговле
услугами о своем намерении изменить или отозвать обязательство в
соответствии с настоящей статьей не позднее, чем за три месяца до
намеченной даты изменения или отзыва.
2. (a) По запросу любого члена, выгоды которого, согласно
настоящему Соглашению, могут быть затронуты (далее в настоящей
статье - "член, затронутый изменением") предполагаемым изменением
или отзывом, о которых уведомлено в соответствии с подпунктом
1(b), член, вносящий изменения, вступает в переговоры с целью
достижения соглашения о проведении любой необходимой компенсации.
В процессе таких переговоров, направленных на достижение
договоренности, члены, о которых идет речь, стремятся сохранить
общий уровень взаимовыгодных обязательств не менее благоприятным в
торговле, чем тот, который содержался в Списках обязательств до
начала таких переговоров. (b) Компенсация осуществляется на основе наибольшего
благоприятствования.
3. (a) Если до конца срока, предусмотренного для переговоров,
между членом, вносящим изменение, и членом, затронутым изменением,
договоренность не достигнута, член, затронутый изменением, может
передать дело в арбитраж. Любой член, затронутый изменением,
стремящийся реализовать право получения компенсации должен
участвовать в арбитраже. (b) Если ни один член, затронутый изменением, не обратился в
арбитраж, член, вносящий изменение, свободен реализовать
предполагаемое изменение или отзыв.
4. (a) Член, вносящий изменение, не может изменять или
отзывать свое обязательство до тех пор, пока он не осуществит
компенсацию в соответствии с решениями арбитража. (b) Если член, вносящий изменение, производит предполагаемые
изменения или отзыв и не следует решениям арбитража, любой член,
затронутый изменением, который участвовал в арбитраже, может
изменить или отозвать в существенной мере эквивалентные выгоды в
соответствии с решениями арбитража. Несмотря на положения статьи
II, такое изменение или отзыв может быть осуществлен только в
отношении члена, вносящего изменение.
5. Совет по торговле услугами установит процедуры для
исправления или изменения Списков. Любой член, который
осуществляет изменение или отзыв своих обязательств, внесенных в
Список, согласно настоящей статье будет изменять свой Список в
соответствии с такими процедурами.
Часть V
Институциональные положения
Статья XXII
Консультации
1. Каждый член благожелательно относится к консультациям и
создает для них соответствующие условия, в связи с представлением,
которое может быть сделано любым другим членом по любому вопросу,
затрагивающему функционирование настоящего Соглашения. При таких
консультациях применяется Договоренность о разрешении споров
(ДРС). 2. Совет по торговле услугами или Орган разрешения споров
(ОРС) по запросу члена могут провести консультации с любым членом
или членами в отношении любого вопроса, по которому невозможно
было достичь удовлетворительного решения путем консультаций
согласно пункту 1. 3. Член не может обращаться к статье XVII, как в связи с
настоящей статьей так и со статьей XXIII, по поводу меры другого
члена, которая входит в сферу международного соглашения между ними
об избежании двойного налогообложения. В случае отсутствия
согласия между членами по поводу того, входит ли мера в сферу
такого соглашения между ними, для каждого члена открыта
возможность внесения этого вопроса на рассмотрение Совета по
торговле услугами.11 Совет передает дело в арбитраж. Решение
арбитра является окончательным и обязывающим для обоих членов. ___________________
11 В отношении соглашений об избежании двойного
налогообложения, которые существуют на дату вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ), такой вопрос может быть внесен на
рассмотрение Совета по торговле услугами лишь с согласия обеих
сторон такого соглашения.
Статья XXIII
Урегулирование споров и исполнение решений
1. Если любой член считает, что любой другой член не
выполняет свои общие или специфические обязательства по настоящему
Соглашению, он может обратиться к ДРС с целью достижения
взаимоприемлемого решения вопроса. 2. Если ОРС усмотрит наличие достаточно серьезных
обстоятельств, оправдывающих такое действие, он может разрешить
члену или членам приостановить применение общих и специфических
обязательств согласно статье 22 ДРС по отношению к любому другому
члену или членам. 3. Если любой член считает, что любая выгода, которую он
обоснованно рассчитывал получить согласно специфическим
обязательствам другого члена по части III настоящего Соглашения,
аннулируется или сокращается в результате применения любой меры,
которая не противоречит положениям настоящего Соглашения, он может
обратиться к ДРС. Если ОРС определит, что эта мера аннулирует или
сокращает такую выгоду, член, затронутый изменением имеет право на
взаимоприемлемое урегулирование на основе пункта 2 статьи XXI,
которое может включать изменение или отзыв такой меры. Если
договоренность не может быть достигнута между упомянутыми членами,
то применяется статья 22 ДРС.
Статья XXIV
Совет по торговле услугами
1. Совет по торговле услугами выполняет такие функции,
которые могут быть ему приданы в целях облегчения функционирования
настоящего Соглашения и выполнения его задач. Совет может
создавать такие вспомогательные органы, которые он сочтет
необходимыми для эффективного исполнения своих функций. 2. Совет и его вспомогательные органы, если Совет не примет
иного решения, открыты для участия представителей всех членов. 3. Председатель Совета избирается членами.
Статья XXV
Техническое сотрудничество
1. Поставщики услуг членов, которые нуждаются в таком
содействии, имеют доступ к услугам контактных пунктов, упомянутым
в пункте 2 статьи IV. 2. Техническое содействие развивающимся странам
предоставляется на многостороннем уровне Секретариатом, и
соответствующие решения принимаются Советом по торговле услугами.
Статья XXVI
Отношение с другими международными организациями
Генеральный совет заключает соответствующие договоренности
для консультаций и сотрудничества с Организацией Объединенных
Наций и ее специализированными учреждениями, а также с другими
межправительственными организациями, имеющими отношение к услугам.
Часть VI
Заключительные положения
Статья XXVII
Отказ в выгодах
Член может отказать в выгодах настоящего Соглашения: (a) в отношении поставки услуги, если он установит, что
услуга поставляется с территории или на территории нечлена или
члена, к которому он не применяет Соглашение по ВТО ( 995_342 );
(b) в случае услуг морского транспорта, если он установит,
что услуга поставляется:
(i) судном, зарегистрированным по законам страны нечлена
или члена, в отношении которого он не применяет Соглашение по ВТО
( 995_342 ), и
(ii) лицом, которое полностью или частично эксплуатирует
и/или использует судно, которое относится к нечлену или члену, в
отношении которого он не применяет Соглашение по ВТО ( 995_342 );
(c) в отношении поставщика услуги, являющегося юридическим
лицом, если он установит, что это лицо не является поставщиком
услуг другого члена или что это лицо является поставщиком члена, в
отношении которого он не применяет Соглашение по ВТО ( 995_342 ).
Статья XXVIII
Определения
Для целей настоящего Соглашения: (a) "мера" означает любую меру члена либо в форме закона,
постановления, правила, процедуры, решения, административного
действия или в любой другой форме;
(b) "поставка услуги" включает производство, распределение,
маркетинг, продажу и доставку услуги;
(c) "меры членов, влияющие на торговлю услугами" включают
меры в отношении
(i) покупки, оплаты или использования услуги;
(ii) доступа к услугам и использования услуг в связи с
предоставлением услуги, которые такие члены требуют для широкого
предложения населению;
(iii) присутствия, включая коммерческое присутствие, лиц
члена с целью поставки услуги на территории другого члена;
(d) "коммерческое присутствие" означает любую форму делового
или профессионального учреждения, включая посредством
(i) учреждения, приобретения или использования
юридического лица, или
(ii) создания или использования филиала или
представительства на территории члена с целью поставки услуги;
(e) "сектор" услуг означает,
(i) в отношении специфического обязательства, один или
несколько, или все подсектора отдельной услуги, указанной в Списке
члена;
(ii) в других отношениях, весь сектор отдельной услуги,
включая все ее подсектора;
(f) "услуга другого члена" означает услугу, которая
поставляется
(i) с территории или на территории такого другого члена
или в случае морского транспорта, судном, зарегистрированным по
законам такого другого члена, или лицом такого другого члена,
которое поставляет услугу посредством полной или частичной
эксплуатации судна и/или его использования, или;
(ii) в случае поставки услуги посредством коммерческого
присутствия или посредством присутствия физических лиц,
поставщиком услуг такого другого члена;
(g) "поставщик услуг" означает любое лицо, которое поставляет
услугу;12
___________________
12 Если услуга не поставляется непосредственно юридическим
лицом, а посредством других форм коммерческого присутствия, таких
как филиал или представительство, то поставщику услуг (т.е.
юридическому лицу), тем не менее, при таком присутствии
предоставляется режим, предусмотренный для поставщиков услуг в
соответствии с настоящим Соглашением. Такой режим распространяется
на присутствие, посредством которого поставляется услуга, и не
требуется его распространение на какие-либо другие структуры
поставщика, расположенные вне территории, на которую поставляется
услуга.
(h) "монопольный поставщик услуг" означает любое лицо,
государственное или частное, которое на соответствующем рынке
территории члена уполномочено либо официально или фактически
создано таким членом в качестве единственного поставщика такой
услуги;
(i) "потребитель услуги" означает любое лицо, которое
получает или использует услугу;
(j) "лицо" означает физическое или юридическое лицо; (k) "физическое лицо другого члена" означает физическое лицо,
которое проживает на территории такого другого члена или любого
другого члена и которое согласно закону такого другого члена:
(i) является гражданином такого другого члена; или
(ii) имеет право постоянного проживания на территории
такого другого члена, в случае члена, который:
1. не имеет граждан; или
2. предоставляет в основном такой же режим своим
постоянным резидентам, какой он предоставляет своим гражданам в
отношении мер, затрагивающих торговлю услугами, как уведомлено им
при принятии Соглашения по ВТО ( 995_342 ) или при присоединении к
нему, при условии, что никакой член не обязан предоставлять таким
постоянным резидентам более благоприятный режим, чем
предоставляется им таким другим членом. Такое уведомление будет
содержать заверение о принятии в отношении таких постоянных
резидентов, в соответствии со своими законами и правилами, той же
ответственности, какую такой другой член несет в отношении своих
граждан.
(l) "юридическое лицо" означает любое учреждение, имеющее
правовой статус, должным образом учрежденное, или иным образом
организованное, согласно применяемому законодательству, как для
целей получения прибыли, так и для иной цели, и находящееся в
частной либо государственной собственности, включая любую
корпорацию, трест, товарищество, совместное предприятие,
единоличную собственность или ассоциацию;
(m) "юридическое лицо другого члена" означает юридическое
лицо, которое является либо:
(i) учрежденным или иным образом организованным в
соответствии с законодательством такого другого члена и
вовлеченным в существенные деловые операции на территории этого
члена или любого другого члена; или
(ii) принадлежащим или контролируемым в случае поставки
услуги посредством коммерческого присутствия:
1. физическими лицами такого члена; или
2. юридическими лицами такого другого члена, указанного в
подпункте (i);
(n) юридическое лицо является:
(i) "принадлежащим" лицам члена, если более чем 50% доли
участия в нем реально владеют лица этого члена;
(ii) "контролируемым" лицами члена, если такие лица имеют
полномочия назначать большинство его директоров или иным образом
законно направлять его деятельность;
(iii) "связанным" с другим лицом, если оно контролирует
или контролируемо таким другим лицом; или, если оно и другое лицо
оба контролируются тем же лицом;
(о) "прямые налоги" означают все налоги с общего дохода, со
всего капитала или с элементов дохода или капитала, включая налоги
на поступления от отчуждения собственности, налоги на
недвижимость, наследство и дары, и налоги на общую сумму жалования
или заработной платы, выплаченной предприятиями, а также налоги на
возрастание капитала.
Статья XXIX
Приложения
Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
Приложения
Приложение
об изъятиях из обязательств по статье II
Сфера действия
1. Настоящее Приложение определяет условия, согласно которым
член при вступлении в силу настоящего Соглашения, освобождается от
своих обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи II. 2. Любые новые изъятия из обязательств, применяемые после
даты вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ),
осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи IX того
Соглашения.
Рассмотрение
3. Совет по торговле услугами рассматривает все изъятия из
обязательств, предоставленные на срок более 5 лет. Первое такое
рассмотрение состоится не позже пяти лет после вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ). 4. Совет по торговле услугами при рассмотрении: (a) изучает, существуют ли еще условия, которые вызвали
необходимость для изъятия из обязательств; и
(b) определяет дату любого дальнейшего рассмотрения.
Прекращение срока действия
5. Изъятие из обязательств члена в соответствии с пунктом 1
статьи II Соглашения в отношении определенной меры прекращает
действие на дату, установленную в таком изъятии. 6. В принципе, такие изъятия не должны превышать период в 10
лет. Во всяком случае, они будут предметом переговоров на
последующих раундах о либерализации торговли. 7. Член уведомляет Совет по торговле услугами в конце срока
прекращении действия изъятия о том, что мера, в отношении которой
действовало изъятие, приведена в соответствие с пунктом 2 статьи
II Соглашения.
Списки изъятий из обязательств по статье II
[Согласованные списки изъятий в соответствии с пунктом 2
статьи II помещены как часть этого Приложения в договорном
экземпляре Соглашения по ВТО ( 995_342 ).]
Приложение
о перемещении физических лиц, поставляющих услуги
в соответствии с Соглашением
1. Настоящее Приложение применяется к мерам в отношении
поставки услуг, затрагивающим физических лиц, которые являются
поставщиками услуг члена, и физических лиц члена, которые работают
по найму поставщика услуг члена. 2. Соглашение не применяется к мерам, затрагивающим
физических лиц, которые стремятся к доступу на рынок занятости
члена, и не применяется к мерам, касающимся гражданства,
постоянного места жительства или найма на постоянной основе. 3. В соответствии с частями III и IV Соглашения, члены могут
путем переговоров договориться о специфических обязательствах,
применяемых к перемещению всех категорий физических лиц,
поставляющих услуги в соответствии с Соглашением. Физическим
лицам, на которых распространяется специфическое обязательство,
разрешается поставка услуги в соответствии с условиями этого
обязательства. 4. Соглашение не препятствует члену принимать меры для
регулирования въезда физических лиц на свою территорию или их
временного пребывания на ней, включая те меры, которые необходимы
для защиты целостности его границ и обеспечения упорядоченного
перемещения физических лиц через его границу при условии, что
такие меры не применяются таким способом, чтобы аннулировать или
сократить выгоды, получаемые любым членом согласно условиям
специфического обязательства.13 ___________________
13 Сам факт требования визы для физических лиц определенных
членов и отсутствие подобного требования в отношении других членов
не считается как аннулирующий или сокращающий выгоды согласно
специфическому обязательству.
Приложение
по авиатранспортным услугам
1. Настоящее Приложение применяется к мерам, затрагивающим
торговлю авиатранспортными услугами, осуществляемыми как по
расписанию, так и вне расписания, и к вспомогательным услугам.
Подтверждается, что какое-либо специфическое обязательство, взятое
в соответствии с настоящим Соглашением, не уменьшает или
затрагивает обязательства члена в соответствии с двусторонними или
многосторонними соглашениями, которые действуют на дату вступления
в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ). 2. Настоящее Соглашение, включая его процедуры разрешения
спора, не применяется к мерам, затрагивающим: (a) права перевозки, как бы они не были предоставлены; или (b) услуги, непосредственно относящиеся к реализации прав
перевозки, за исключением предусмотренного в пункте 3 настоящего
Приложения.
3. Соглашение применяется к мерам, затрагивающим: (a) ремонтное и эксплуатационное обслуживание самолетов; (b) продажу и маркетинг авиатранспортных услуг; (c) услуги компьютерной системы резервирования (CRS). 4. К процедурам разрешения споров, предусмотренным в
Соглашении, можно прибегать лишь в тех случаях, когда членами
взяты общие или специфические обязательства и когда процедуры
разрешения споров на основе двусторонних и других многосторонних
соглашений или договоренностей исчерпаны. 5. Совет по торговле услугами периодически, и по крайней
мере, каждые пять лет рассматривает положение в авиатранспортном
секторе и действие настоящего Приложения с целью изучения
возможности дальнейшего применения Соглашения к этому сектору. 6. Определения: (a) "Ремонтное и эксплутационное обслуживание самолетов"
означает такую деятельность в отношении самолета или его части,
когда он снят с эксплуатации, и не включает так называемое текущее
обслуживание.
(b) "Продажа и маркетинг авиатранспортных услуг" означают
возможность для конкретного авиаперевозчика продавать
авиатранспортные услуги и свободно заниматься маркетингом, включая
все аспекты маркетинга, такие как изучение рынка, реклама и
распространение. Эти виды деятельности не включают ценообразование
авиатранспортных услуг и условия перевозки.
(c) "Услуги компьютерной системы услуг резервирования (CRS)"
означают услуги, предоставляемые компьютеризированными системами,
которые содержат информацию о расписаниях авиаперевозчиков,
наличии, тарифах и правилах продажи, посредством которых может
быть осуществлено резервирование или выдача билетов.
(d) "Права перевозки" означает право предоставлять услуги по
расписанию и вне расписания и/или перевозить пассажиров, груз и
почту за вознаграждение или плату по найму с территории, на
территорию, в рамках территории или через территорию члена,
включая обслуживаемые пункты, осуществляемые маршруты,
используемые виды движения, предоставляемые возможности перевозки,
тарифы и их условия, и критерии обозначения авиакомпаний, такие
как номер, ее собственник и контроль.
Приложение
по финансовым услугам
1. Сфера действия и определение
(a) Настоящее Приложение применяется к мерам, затрагивающим
поставку финансовых услуг. Ссылки на поставку финансовых услуг в
настоящем Приложении означают поставку услуги, как это определено
в пункте 2 статьи I Соглашения.
(b) Для целей подпункта 3(b) статьи I Соглашения "услуги,
поставленные при исполнении функций правительственной власти"
означают следующее:
(i) виды деятельности, осуществляемые центральным банком
или валютно-финансовым органом или другой государственной
структурой при проведении кредитно-денежной или валютно-курсовой
политики;
(ii) виды деятельности, составляющие часть установленной
законом системы социального обеспечения или государственных
пенсионных программ; и
(iii) другие виды деятельности, осуществляемые
государственной структурой за счет или при гарантии или
использовании финансовых ресурсов правительства.
(c) Для целей подпункта 3(b) статьи I Соглашения, если
страна-член разрешит осуществлять какие-либо виды деятельности,
названные в подпунктах (b)(ii) или (b)(iii) этого пункта, его
поставщикам финансовых услуг на условиях конкуренции с
государственной структурой или поставщиком финансовой услуги,
термин "услуга" включает такие виды деятельности.
(d) Подпункт 3(c) статьи I Соглашения не применяется к
услугам, охватываемым настоящим Приложением.
2. Внутреннее регулирование
(a) Несмотря на какие-либо другие положения Соглашения, члену
не препятствуется принимать меры предосторожности, включая защиту
инвесторов, вкладчиков, держателей полисов или доверенных лиц
поставщиков финансовых услуг, или меры для обеспечения целостности
и стабильности финансовой системы. Если такие меры не
соответствуют положениям Соглашения, они не должны использоваться
в качестве средства уклонения члена от обязательств в соответствии
с Соглашением.
(b) Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как
требование от члена раскрыть информацию, относящуюся к делам и
счетам индивидуальных клиентов, или другую какую-либо
конфиденциальную или собственную информацию, имеющуюся у
государственных учреждений.
3. Признание
(a) Член может признавать меры предосторожности любой другой
страны при определении применения им мер, относящихся к финансовым
услугам. Такое признание, которое может быть достигнуто
посредством гармонизации или иным образом, может основываться на
соглашении или договоренности с заинтересованной страной или может
быть предоставлено в одностороннем порядке.
(b) Член, являющийся стороной такого соглашения или
договоренности, упомянутых в подпункте (a), как будущих, так и
действующих, предоставляет другим заинтересованным членам
соответствующую возможность вести переговоры об их присоединении к
таким соглашениям или договоренностям, или вести переговоры о
заключении с ней схожих соглашений или договоренностей, которые, в
зависимости от обстоятельств, могли бы содержать эквивалентные
правила, контроль, механизм осуществления таких правил, и, если
возможно, процедуры, касающиеся обмена информацией между сторонами
таких соглашений и договоренностей. Если член предоставляет
признание в одностороннем порядке, то он предоставляет
соответствующую возможность любому другому члену
продемонстрировать, что такие обстоятельства существуют.
(c) В случае, если член предполагает предоставить признание
мер предосторожности любой другой страны, пункт 4(b) статьи VII не
применяется.
4. Урегулирование споров
Третейская группа по спорам относительно мер предосторожности
и другим финансовым вопросам должна обладать необходимой
компетенцией, соответствующей специфике финансовой услуги, по
которой ведется спор.
5. Определения
Для целей настоящего Приложения: (a) Финансовой услугой является любая услуга финансового
характера, предлагаемая поставщиком финансовых услуг члена.
Финансовые услуги включают все страховые и относящиеся к страховым
услуги, а также все банковские и другие финансовые услуги (помимо
страхования). Финансовые услуги включают следующие виды услуг:
Страховые и относящиеся к страховым услуги
(i) Прямое страхование (включая совместное страхование)
(A) жизни
(B) кроме страхования жизни
(ii) Перестрахование и ретроцессия;
(iii) Страховое посредничество, такое как брокерское и
агентское;
(iv) Вспомогательные услуги по страхованию, такие как
консультационные, актуарные услуги, оценка риска и услуги по
урегулированию претензий.
Банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование)
(v) Прием от населения депозитов и других подлежащих
выплате денежных средств;
(vi) Выдача ссуд всех видов, включая потребительский
кредит, залоговый кредит, факторинг и финансирование коммерческих
операций;
(vii) Финансовый лизинг;
(viii) Все виды услуг по платежам и денежным переводам,
включая кредитование, платежные и дебитовые карточки, дорожные
чеки и банковские векселя;
(ix) Гарантии и обязательства;
(x) Торговля за свой счет и за счет клиентов, на валютной
бирже и вне биржи, либо иным образом:
(A) инструментами денежного рынка (включая чеки,
переводные векселя, депозитные сертификаты);
(B) иностранной валютой;
(C) производными продуктами, в том числе, но не
исключительно, фъючерсами и опционами;
(D) инструментами, касающимися валютных курсов и
процентных ставок, включая такие как сделки "своп" и форвардные
сделки;
(E) переводными ценными бумагами;
(F) прочими оборотными инструментами и финансовыми
активами, включая золото и серебро в слитках.
(xi) Участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая
гарантирование и размещение, в качестве агента (государственного
или частного), и предоставление услуг, относящихся к таким
эмиссиям;
(xii) Брокерские операции на денежном рынке;
(xiii) Управление активами, такими как наличность или
ценные бумаги, все виды управления коллективными инвестициями,
управление пенсионным фондом, попечительство, услуги по хранению и
трастовые услуги;
(xiv) Услуги по осуществлению платежей и клиринговые
услуги по финансовым активам, включая ценные бумаги, производные
продукты и другие оборотные инструменты;
(xv) Предоставление и передача финансовой информации и
обработка финансовых данных и соответствующего программного
обеспечения поставщиками других финансовых услуг;
(xvi) Консультативные, посреднические и другие
вспомогательные финансовые услуги о всем видах деятельности,
перечисленным в подпунктах (v)-(xv), включая справочные и
аналитические материалы по кредитным вопросам, исследования и
рекомендации по прямым и портфельным инвестициям, рекомендации по
вопросам приобретения, реорганизации и стратегии корпораций.
(b) Поставщик финансовых услуг означает любое физическое или
юридическое лицо члена, заинтересованное поставлять или
поставляющее финансовые услуги, но понятие "поставщик финансовых
услуг" не включает государственное учреждение.
(c) "Государственное учреждение" означает:
(i) правительство, центральный банк или валютное
учреждение члена или структура, принадлежащая или контролируемая
членом, которая главным образом занимается выполнением
правительственных функций или видами деятельности в интересах
правительства, не включая структуру, которая, главным образом,
занимается предоставлением финансовых услуг на коммерческих
условиях; или
(ii) частную структуру, осуществляющую функции, которые
обычно выполняет центральный банк или валютное учреждение при
осуществлении этих функций.
Второе приложение по финансовым услугам
1. Несмотря на статью II Соглашения и пункты 1 и 2 Приложения
об изъятиях из обязательств по статье II, член может в течение 60
дней, начинающихся спустя четыре месяца после даты вступления в
силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), перечислить в упомянутом
Приложении меры, относящиеся к финансовым услугам, которые
несовместимы с пунктом 1 статьи II Соглашения. 2. Несмотря на статью XXI Соглашения, член может в течение 60
дней, начинающихся спустя четыре месяца после даты вступления в
силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), улучшить, изменить или
отозвать все специфические обязательства по финансовым услугам или
их часть, которые включены в его Список. 3. Совет по торговле услугами учреждает процедуры,
необходимые для применения пунктов 1 и 2.
Приложение
о переговорах по услугам морского транспорта
1. Статья II и Приложение об изъятиях из обязательств по
статье II, включающее требование внести в упомянутое Приложение
любую меру, несовместимую с режимом наибольшего
благоприятствования, которую Член хочет сохранить, вступает в силу
в отношении международного судоходства, вспомогательных услуг и
доступа к портовым средствам обслуживания или их использования
только на: (a) дату реализации, которая должна быть определена согласно
пункту 4 Решения министров о переговорах по услугам морского
транспорта ( 981_039 ); или
(b) дату заключительного доклада Переговорной группы по
услугам морского транспорта, предусмотренную в упомянутом Решении,
если переговоры не увенчаются успехом.
2. Пункт 1 не применяется к любому специфическому
обязательству по услугам морского транспорта, которое включено в
Список члена. 3. С момента завершения переговоров, упомянутых в пункте 1, и
до даты применения член может улучшить, изменить или отозвать все
или часть своих специфических обязательств в этом секторе без
предоставления компенсации, несмотря на положения статьи XXI.
Приложение
по телекоммуникациям
1. Цели
Признавая специфику сектора телекоммуникационных услуг, в
особенности его двоякую роль как особого сектора экономической
деятельности и как основного средства передачи информации для
других видов экономической деятельности, члены договариваются о
следующем Приложении с целью дальнейшей разработки положений
Соглашения в отношении мер, затрагивающих доступ к
телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и их
использование. Соответственно, настоящее Приложение содержит
замечания и дополняющие положения к настоящему Соглашению.
2. Сфера действия
(a) Настоящее Приложение применяется ко всем мерам члена,
затрагивающим доступ к телекоммуникационным сетям и услугам общего
пользования, а также их использование14.
___________________
14 Настоящий пункт понимается, как означающий, что каждый
член посредством всех необходимых мер обеспечивает выполнение
обязательств, вытекающих из настоящего Приложения в отношении
поставщиков телекоммуникационных передающих сетей и услуг общего
пользования.
(b) Настоящее Приложение не применяется к мерам,
затрагивающим кабельное или вещательное распределение радио или
телепрограмм.
(c) Ничто в настоящем Соглашении не должно истолковываться:
(i) как требующее от члена уполномочивать поставщика
услуг какого-либо другого члена устанавливать, создавать,
приобретать, арендовать, эксплуатировать или поставлять
телекоммуникационные передающие сети или услуги иначе, чем
предусмотрено в его Списке; или
(ii) как требующее от члена (или требующее от члена
обязать поставщиков услуг, находящихся под его юрисдикцией)
устанавливать, создавать, приобретать, арендовать, эксплуатировать
или поставлять телекоммуникационные передающие сети или услуги,
которые обычно не предлагаются широкой публике.
3. Определения
Для целей настоящего Приложения: (a) "Телекоммуникации" означают передачу или прием сигналов
любым электромагнитным способом.
(b) "Телекоммуникационная услуга общего пользования" означает
любую телекоммуникационную услугу, которую член требует открыто
или фактически предоставлять широкой общественности. Такие услуги
могут включать, среди прочего, телеграф, телефон, телекс и
передачу данных, как правило, включающие передачу в реальном
времени, предоставленной потребителям информации между двумя или
более пунктами без каких-либо изменений формы или содержания этой
информации между начальным и конечным пунктом передачи.
(c) "Телекоммуникационная сеть общего пользования" означает
телекоммуникационную инфраструктуру общего пользования, которая
позволяет осуществлять телекоммуникационные связи между сетью
определенных конечных пунктов или внутри них.
(d) "Внутрикорпорационные коммуникации" означает
телекоммуникации, посредством которых компания поддерживает связь
внутри компании, или с ее дочерними компаниями, филиалами,
отделениями или между ними, в соответствии с национальными
законами и правилами члена в отношении последних. Для этих целей
термины "дочерние компании", "филиалы" и, где это применимо,
"отделения" должны быть определены каждым членом.
"Внутрикорпорационные коммуникации" в настоящем Приложении
исключают коммерческие или некоммерческие услуги, поставляемые
компаниям, которые не являются зависимыми дочерними компаниями,
филиалами или отделениями, или которые предлагаются потребителям
или потенциальным потребителям.
(e) Любая ссылка на пункт или подпункт настоящего Приложения
включает все его подразделы.
4. Гласность
При применении статьи III Соглашения каждый член
обеспечивает, чтобы соответствующая информация об условиях доступа
к телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования и их
использования являлась общедоступной, включая: тарифы и другие
условия предоставления услуг; спецификации технических соединений
с такими сетями и услугами; информацию об органах, ответственных
за подготовку и принятие стандартов, затрагивающих такой доступ и
использование; условия, касающиеся подсоединения терминалов или
другой аппаратуры, а также требования к уведомлениям, регистрации
или лицензированию, если таковые необходимы.
5. Доступ к телекоммуникационным сетям и услугам общего
пользования и их использование
(a) Каждый член обеспечивает, чтобы любой поставщик услуг
любого другого члена имел доступ к телекоммуникационным сетям и
услугам общего пользования и к их использованию на основе разумных
и недискриминационных условий для поставки услуг, включенных в его
Список. Это обязательство применяется, среди прочего, в
соответствии с нижеприведенными пунктами (b)-(f)15.
___________________
15 Понятие "недискриминационный" понимается как относящееся к
режиму наибольшего благоприятствования и к национальному режиму,
как это определено в Соглашении, а также отражает специфически
секторальное употребление этого понятия, обозначающего "условия,
не менее благоприятные, чем те, которые распространяются на любого
другого пользователя аналогичных телекоммуникационных сетей или
услуг общего пользования при аналогичных тех же обстоятельствах".
(b) Каждый член обеспечивает, чтобы поставщики услуг любого
другого члена имели доступ к общественным телекоммуникационным
сетям и услугам общего пользования и к их использованию в пределах
его территории или через границу этого члена, включая частные
арендованные линии связи, и в этих целях должен обеспечить в
соответствии с пунктами (e) и (f), чтобы таким поставщикам
разрешалось:
(i) приобретать или арендовать и подсоединять терминалы
или другую аппаратуру, которые могут быть соединены с сетью и
которые необходимы поставщику для поставки услуг;
(ii) подключать частные арендованные или приобретенные
линии связи к телекоммуникационным сетям или услугам общего
пользования или к арендованным или приобретенным линиям связи
другим поставщиком услуг; и
(iii) использовать правила эксплуатации по выбору
поставщика услуг при поставке любой услуги иные, чем необходимы
для того, чтобы обеспечить обычную доступность
телекоммуникационных сетей и услуг.
(c) Каждый член должен обеспечить, чтобы поставщики услуг
любого другого члена могли использовать телекоммуникационные сети
и услуги общего пользования для передачи информации в пределах его
территории или через границу, включая внутрикорпорационные
коммуникации таких поставщиков услуг, и для доступа к информации,
содержащейся в базах данных или хранящейся иным образом в
машиночитаемой форме с территории любого члена. Любые новые или
измененные меры члена, существенно затрагивающие такое
использование, подлежат уведомлению и становятся предметом
консультаций согласно соответствующим положениям настоящего
Соглашения.
(d) Несмотря на предыдущий пункт, любой член может принимать
такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности и
конфиденциальности сообщений при условии соблюдения требования,
что такие меры не применяются способом, который бы создавал
произвольную или необоснованную дискриминацию или скрытое
ограничение в торговле услугами.
(e) Каждый член обеспечивает, чтобы не навязывались никакие
условия доступа к телекоммуникационным сетям и услугам общего
пользования и их использования, кроме необходимых для того, чтобы:
(i) гарантировать обязанности поставщиков услуг
телекоммуникационных сетей и услуг общего пользования, в
особенности их способности делать их сети или услуги доступными
для публики;
(ii) защитить техническую целостность
телекоммуникационных сетей и услуг общего пользования; или
(iii) обеспечить положение, при котором поставщики услуг
любого члена не поставят услуги до получения разрешения в
соответствии с обязательствами в Списке члена.
(f) При условии, что они удовлетворяют критерию,
установленному в пункте (e), условия доступа к
телекоммуникационным сетям и услугам общего пользования могут
включать:
(i) ограничения на перепродажу или раздельное
использование таких услуг;
(ii) требование использовать определенные технические
соединения, включая правила соединения, для подключения к таким
сетям и услугам;
(iii) при необходимости, требования взаимодействия таких
услуг и содействия достижению целей, установленных в пункте 7(a);
(iv) одобрение типа терминала или другого оборудования,
которая соединяется с сетью, и технические требования, относящиеся
к присоединению такой аппаратуры к таким сетям;
(v) ограничения на подключение частной, арендованной или
приобретенной линии связи к таким сетям или услугам или линиям
связи, арендованным или приобретенным другим поставщиком услуг;
или
(vi) уведомление, регистрацию и лицензирование.
(g) Несмотря на предыдущий пункт настоящего раздела,
развивающаяся страна-член может, сообразно с ее уровнем развития,
устанавливать разумные условия доступа к телекоммуникационным
сетям и услугам общего пользования и к их использованию,
необходимые, чтобы усилить ее национальную телекоммуникационную
инфраструктуру и потенциал сектора услуг и активизировать ее
участие в международной торговле телекоммуникационными услугами.
Такие условия указываются в Списке члена.
6. Техническое сотрудничество
(a) Члены признают, что эффективная, развитая
телекоммуникационная инфраструктура в странах, особенно
развивающихся странах, важна для расширения их торговли услугами.
С этой целью члены одобряют и поощряют максимально возможное
участие развитых и развивающихся стран и их поставщиков
телекоммуникационных сетей и услуг общего пользования и других
структур в программах развития международных и региональных
организаций, включая Международный союз электросвязи, Программу
развития Организации Объединенных Наций и Международный банк
реконструкции и развития.
(b) Члены поощряют и поддерживают телекоммуникационное
сотрудничество среди развивающихся стран на международном,
региональном и субрегиональном уровнях.
(c) В сотрудничестве с соответствующими международными
организациями члены обеспечивают доступ, где это практически
возможно, развивающихся стран к информации в отношении
телекоммуникационных услуг и развития в области
телекоммуникационной и информационной технологии, в целях
содействия усилению их национального телекоммуникационного сектора
услуг.
(d) Члены уделяют особое внимание возможностям наименее
развитых стран поощрять иностранных поставщиков
телекоммуникационных услуг оказывать содействие в передаче
технологии, в обучении и других видах деятельности, которые
помогают развитию их телекоммуникационной инфраструктуры и
расширению торговли телекоммуникационными услугами.
7. Отношение к международным организациям и соглашениям
(a) Члены признают важность международных стандартов для
глобальной совместимости и взаимодействия телекоммуникационных
сетей и услуг и берут на себя обязательство содействовать
распространению таких стандартов посредством работы
соответствующих международных органов, включая Международный союз
электросвязи и Международную организацию по стандартизации.
(b) Члены признают роль, которую играют межправительственные
и неправительственные организации и соглашения в обеспечении
эффективности функционирования национальных и глобальных
телекоммуникационных услуг, в особенности роль Международного
союза электросвязи. Члены при необходимости добиваются
соответствующих договоренностей для проведения консультаций с
такими организациями по вопросам, возникающим при применении
настоящего Приложения.
Приложение
о переговорах по основным телекоммуникациям
1. Статья II и Приложение об изъятиях из обязательств по
статье II, включая требование внести в упомянутое Приложение любую
меру, несовместимую с режимом наибольшего благоприятствования,
которую член намерен сохранить, вступает в силу в отношении
основных телекоммуникаций только на: (a) дату применения, подлежащую определению согласно пункту 5
Решения министров по переговорам об основных телекоммуникациях;
или
(b) дату итогового доклада Переговорной группы по основным
телекоммуникациям, предусмотренную в этом Решении, если переговоры
не увенчаются успехом.
2. Пункт 1 не должен применяться к какому-либо специфическому
обязательству по основным телекоммуникациям, которое включено в
Список члена.вгору