Угода про процедури ліцензування імпорту
СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994
Документ 981_014, поточна редакція — Підписання від 15.04.1994

{Додаток 1A до Угоди про заснування Світової організації торгівлі}

Додаток 1

Додаток 1 A. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами

Загальна пояснювальна примітка до додатка 1A

У разі колізії між положенням Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та положенням іншої угоди, яку зазначено в додатку 1A до Угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі в угодах, які зазначено в додатку 1A, - Угода СОТ), перевага віддається положенню іншої угоди настільки, наскільки це стосується колізії.

УГОДА
про процедури ліцензування імпорту

Члени,

беручи до уваги багатосторонні торгівельні переговори;

бажаючи сприяти досягненню цілей ГАТТ 1994;

ураховуючи окремі потреби розвитку, торговельні та фінансові потреби країн-членів, що розвиваються;

визнаючи корисність автоматичного ліцензування імпорту для певних цілей і що таке ліцензування не повинно використовуватися для обмеження торгівлі;

визнаючи, що ліцензування імпорту може використовуватися для прийняття заходів, наприклад, заходів, прийнятих згідно з відповідними положеннями ГАТТ 1994;

визнаючи положення ГАТТ 1994 настільки, наскільки вони застосовуються до процедур ліцензування імпорту;

бажаючи забезпечити, щоб процедури ліцензування імпорту не використовувались у спосіб, що суперечить принципам та зобов'язанням ГАТТ 1994;

визнаючи, що розвиток міжнародної торгівлі може стримуватися неналежним використанням процедур ліцензування імпорту;

будучи переконаними, що ліцензування імпорту, зокрема неавтоматичне ліцензування імпорту, повинно здійснюватись у зрозумілий та передбачуваний спосіб;

визнаючи, що процедури неавтоматичного ліцензування в адміністративному плані не повинні бути більш обтяжливими, ніж це є абсолютно необхідним для прийняття відповідного заходу;

бажаючи спростити й зробити зрозумілими адміністративні процедури та практику, що застосовуються в міжнародній торгівлі, а також забезпечити справедливе й чесне застосування й прийняття таких процедур та практики;

бажаючи забезпечити консультативний механізм, а також оперативне, ефективне та чесне вирішення спорів, які виникають у зв'язку із цією Угодою,

цією Угодою домовляються про таке:

Стаття 1
Загальні положення

1. Для цілей цієї Угоди ліцензування імпорту визначається як адміністративні процедури-1, що використовуються для здійснення режимів ліцензування імпорту, які вимагають подання до відповідного адміністративного органу заявки або іншої документації (іншої, ніж та, яка вимагається для митних цілей) як попередньої умови для ввезення на митну територію члена, що імпортує.

__________
-1 Ті процедури, які стосуються "ліцензування", а також інші подібні адміністративні процедури.

2. Члени забезпечують відповідність адміністративних процедур, які використовуються для застосування режимів ліцензування імпорту, відповідним положеннями ГАТТ 1994, у тому числі всім його додаткам і протоколам, які тлумачаться цією Угодою, для запобігання спотворенням торгівлі, які можуть виникнути в результаті неналежного здійснення цих процедур, з урахуванням цілей економічного розвитку та фінансових і торговельних потреб країн-членів, що розвиваються-2.

__________
-2 Ніщо в цій Угоді не застосовується як таке, що припускає, що основа, сфера застосування чи тривалість заходу, який здійснюється за процедурою ліцензування, ставляться під питання за цією Угодою.

3. Правила для процедур ліцензування імпорту повинні бути нейтральними під час застосування й здійснюватись у справедливий та чесний спосіб.

4. a. Правила й уся інформація стосовно процедур подання заявок, у тому числі прав осіб, фірм та установ на подання таких заявок, адміністративного органу (органів), до якого (яких) подаються заявки, а також перелік товарів, що підлягають ліцензуванню, повинні бути опубліковані в джерелах, про які повідомлено Комітетові з питань ліцензування імпорту (у цій Угоді - Комітет), у такий спосіб, щоб уряди-3 та учасники торгівлі мали змогу ознайомитися з ними. Якщо це є можливим, таке опублікування здійснюється за 21 день до дати набрання чинності вимогою, але в будь-якому разі не пізніше такої дати набрання чинності. Будь-який виняток, відхилення або зміна правил стосовно процедур ліцензування імпорту або переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, також повинні публікуватися в такий самий спосіб й у такі самі строки, які зазначено вище. Копії цих публікацій також повинні надаватися Секретаріатові.

__________
-3 Для цілей цієї Угоди термін "уряди" уважається таким, що охоплює компетентні органи Європейських Співтовариств.

b. Членам, які хочуть у письмовій формі зробити зауваження, на запит повинна надаватися можливість обговорити ці зауваження. Відповідний член повинен належним чином розглянути ці зауваження й результати обговорення.

5. Форми заявок та у відповідних випадках форми заявок про продовження повинні бути якомога простішими. Під час подання заявки можуть вимагатися такі документи й інформація, які вважаються виключно необхідними для належного функціонування режиму ліцензування.

6. Процедури подання заявок у відповідних випадках процедури продовження повинні бути якомога простішими. Заявникам надається достатній період часу для подання заявок на отримання ліцензії. У випадках, коли встановлюється кінцева дата, цей період часу повинен становити щонайменше 21 день з можливістю його продовження у випадках, коли в межах цього періоду часу отримано недостатню кількість заявок. З приводу заявок заявникам необхідно звертатися лише до одного адміністративного органу. У випадку, коли вкрай необхідним є звернення більше, ніж до одного адміністративного органу, заявники не повинні звертатися більше, ніж до трьох адміністративних органів.

7. Жодної заявки не може бути відхилено через незначні помилки в документації, які не змінюють основних даних, що містяться в заявці. Не повинно бути назначено покарання, більшого, ніж це є необхідним для попередження стосовно будь-якого упущення чи помилки в документації чи процедурах, які, очевидно, зроблено без злого умислу або не з необережності.

8. У ліцензованому імпорті не повинно бути відмовлено за незначні відхилення вартості, кількості або маси від тих значень, що містяться в ліцензії, у зв'язку з розбіжностями, що виникають під час відвантаження, розбіжностями, викликаними під час навантажування навалом, а також іншими незначними розбіжностями, які є сумісними зі звичайною комерційною практикою.

9. Іноземна валюта, яка є необхідною для оплати ліцензованого імпорту, повинна надаватися власникам ліцензій на такій самій основі, що й імпортерам товарів, для яких не вимагається імпортних ліцензій.

10. Що стосується винятків з міркувань безпеки, то застосовуються положення статті XXI ГАТТ 1994.

11. Положення цієї Угоди не вимагають від будь-якого члена розголошення конфіденційної інформації, яке перешкоджало б застосуванню законів або іншим чином суперечило б державним інтересам або завдавало б шкоди законним комерційним інтересам окремих підприємств, чи то державних, чи то приватних.

Стаття 2
Автоматичне ліцензування імпорту-4

__________
-4 Процедури ліцензування імпорту, що вимагають застави, яка не має обмежувального впливу на імпорт, повинні розглядатися як такі, що підпадають під дію пунктів 1 та 2.

1. Автоматичне ліцензування імпорту визначається як ліцензування імпорту, при якому схвалення заявки на отримання ліцензії надається у всіх випадках і яке відповідає вимогам підпункту "а" пункту 2.

2. На додаток до положень пунктів 1 - 11 статті 1 та пункту 1 цієї статті, до процедур автоматичного ліцензування імпорту застосовуються такі положення-5:

__________
-5 Країна-член, що розвивається, інша, ніж країна-член, яка була Стороною Угоди про процедури ліцензування імпорту, підписаної 12 квітня 1979 р., і що має певні труднощі стосовно вимог рубрики "ii" підпункту "a" та рубрики "iii" підпункту "a", після повідомлення Комітетові може відкласти застосування цих рубрик не більше, ніж на два роки, після дати набрання чинності Угодою СОТ для такого члена.

a) процедури автоматичного ліцензування не повинні застосовуватися в такий спосіб, який має обмежувальний вплив на імпорт, що підлягає автоматичному ліцензуванню. Процедури автоматичного ліцензування вважаються такими, які мають обмежувальний вплив на торгівлю, якщо, inter alia:

i) будь-яка особа, фірма чи установа, яка виконує правові вимоги члена, що імпортує, для здійснення імпортних операцій, пов'язаних з товарами, що підлягають автоматичному ліцензуванню, однаковою мірою не має права звернутися за імпортними ліцензіями та отримати їх;

ii) заявки на отримання ліцензій не можуть подаватися в будь-який робочий день до митної очистки товарів;

iii) заявки на отримання ліцензій, коли вони подаються в належній і повній формі, затверджуються негайно після отримання в межах адміністративних можливостей, але не більше, ніж протягом 10 робочих днів;

b) члени визнають, що автоматичне ліцензування імпорту може бути необхідним, коли відсутні інші відповідні процедури. Автоматичне ліцензування імпорту може застосовуватися стільки, скільки існуватимуть обставини, що спричинили його введення, й доти, доки не буде можливості досягти адміністративних цілей, що лежать у його основі, у більш доцільний спосіб.

Стаття 3
Неавтоматичне ліцензування імпорту

1. На додаток до положень пунктів 1 - 11 статті 1, до процедур неавтоматичного ліцензування імпорту застосовуються такі положення. Процедури неавтоматичного ліцензування імпорту визначаються як ліцензування імпорту, що не підпадає під визначення, наведене в пункті 1 статті 2.

2. Неавтоматичне ліцензування не повинно мати впливу, що обмежує або спотворює торгівлю, на імпорт, на додаток до того впливу, що виникає в результаті накладення обмеження. Процедури неавтоматичного ліцензування за сферою застосування й тривалістю повинні відповідати заходові, для здійснення якого вони використовуються, і в адміністративному плані не повинні бути більш обтяжливими, ніж це є абсолютно необхідним для прийняття заходу.

3. У разі запровадження умов ліцензування для цілей, інших, ніж здійснення кількісних обмежень, члени повинні опублікувати для інших членів та учасників торгівлі інформацію, достатню для розуміння підстав надання та (або) розподілу ліцензій.

4. У випадках, коли член передбачає можливість для осіб, фірм або установ звертатися із запитом зробити винятки з умов ліцензування або відступити від них, він повинен включити цей факт до інформації, яка публікується згідно з пунктом 4 статті 1, а також додати інформацію про те, як робити такий запит і настільки, наскільки це є можливим, зазначити обставини, за яких такі запити могли б розглядатися.

5. a. На запит будь-якого члена, що має інтерес у торгівлі відповідним товаром, члени повинні надавати всю відповідну інформацію, яка стосується:

i) порядку застосування обмежень;

ii) імпортних ліцензій, виданих за останній період часу;

iii) розподілу таких ліцензій серед країн-постачальників;

iv) у випадках, коли це є практично можливим, імпортної статистики (тобто вартості й (або) обсягу) стосовно товарів, які підлягають імпортному ліцензуванню. Передбачається, що в цьому зв'язку країни-члени, що розвиваються, не нестимуть додаткових адміністративних або фінансових витрат.

b. Члени, що застосовують квоти шляхом ліцензування, публікують загальний обсяг квот, які застосовуються на основі кількості й (або) вартості, дні початку й закінчення дії квот і будь-які зміни до них у межах строків, зазначених у пункті 4 статті 1, таким чином, щоб уряди та учасники торгівлі мали змогу ознайомитися з ними.

c. У випадку квот, розподілених серед країн-постачальників, член, що застосовує обмеження, повинен оперативно повідомити всім іншим членам, які мають інтерес у постачанні відповідного товару, про частки різних країн-постачальників у квоті, розподіл якої здійснюється у цей момент, на основі кількості або вартості й опублікувати цю інформацію в межах строків, зазначених у пункті 4 статті 1, таким чином, щоб уряди та учасники торгівлі мали змогу ознайомитися з ними.

d. У випадках, коли виникають ситуації, які викликають необхідність у відкритті квот у більш ранні строки, інформацію, зазначену в пункті 4 статті 1 повинно бути опубліковано в межах строків, зазначених у пункті 4 статті 1, таким чином, щоб уряди та учасники торгівлі мали змогу ознайомитися з ними.

e. Будь-яка особа, фірма чи установа, яка виконує правові та адміністративні вимоги члена, що імпортує, має рівні права на подання заявки на отримання ліцензії та її розгляд. Якщо заявки на отримання ліцензії не ухвалено, заявнику на запит повинні пояснити причину відмови, а заявник має право на апеляцію або перегляд відповідно до внутрішнього законодавства або процедур члена, що імпортує.

f. За винятком випадків, коли це не є можливим з причин, що не залежать від члена, термін розгляду заявок повинен бути не більше, ніж 30 днів, якщо заявки розглядаються в порядку й строки надходження, тобто за принципом, що першими розглядаються ті, які отримано першими, а також не більше, ніж 60 днів, якщо всі заявки розглядаються одночасно. В останньому випадку вважатиметься, що термін розгляду заявок починається в день, який настає після дня закінчення прийняття заявок.

g. Строк дії ліцензії повинен бути обґрунтованим за тривалістю й не настільки коротким, щоб перешкоджати імпортові. Строк дії ліцензії не повинен перешкоджати імпортові з віддалених джерел, за винятком особливих випадків, коли імпортовані товари є необхідними для виконання непередбачених короткострокових вимог.

h. Під час застосування квот члени не повинні заважати ввезенню, яке здійснюється відповідно до виданих ліцензій, а також не повинні чинити перешкод повному використанню квот.

i. Під час видачі ліцензій члени повинні брати до уваги бажаність видачі ліцензій на товари в економічно обґрунтованій кількості.

j. Під час розподілу ліцензій член ураховує імпортну діяльність заявника. Стосовно цього звертається увага на те, чи були цілком використані раніше видані заявнику ліцензії протягом останнього репрезентативного періоду. У тих випадках, коли ліцензії не використані цілком, член повинен розглянути причини цього й узяти їх до уваги під час розподілу нових ліцензій. Також звертається увага на забезпечення обґрунтованого розподілу ліцензій новим імпортерам з урахуванням бажаності видачі ліцензій на товари в економічно обґрунтованій кількості. Стосовно цього звертається особлива увага на тих імпортерів, що імпортують товари, які походять з країн-членів, що розвиваються, та, зокрема, найменш розвинених країн-членів.

k. У тому разі, коли квоти застосовуються через ліцензії, які не розподілено серед країн-постачальників, власники ліцензій-6 мають свободу вибору джерел імпорту. У тому разі, коли квоти розподіляються серед країн-постачальників, у ліцензії повинно бути чітко визначено країну чи країни.

__________
-6 Іноді - "власники квот".

l. Під час застосування пункту 8 статті 1 компенсувальні поправки можуть бути зроблені під час дальших розподілів ліцензій у випадках, коли імпорт перевищив попередній рівень імпорту в ліцензії.

Стаття 4
Установи

Цією Угодою засновується Комітет з питань ліцензування імпорту, який складається з представників від кожного із членів. Комітет обирає свого голову та заступника голови й проводить засідання в разі необхідності для надання можливості членам провести консультації з питань, що стосуються дії цієї Угоди або досягнення її цілей.

Стаття 5
Повідомлення

1. Члени, що встановлюють процедури ліцензування або зміни до цих процедур, повинні повідомити про них Комітетові в межах 60 днів з моменту їхнього опублікування.

2. Повідомлення про встановлення процедур ліцензування імпорту повинно охоплювати таку інформацію:

a) перелік товарів, що підлягають процедурам ліцензування;

b) контактний пункт для отримання інформації про право на отримання ліцензії;

c) адміністративний (-і) орган (органи) для подачі заявок;

d) дату й назву публікації, у якій опубліковано процедури ліцензування;

e) зазначення того, чи є ліцензування автоматичним чи неавтоматичним згідно з визначеннями, наведеними в статтях 2 і 3;

f) у разі процедур автоматичного ліцензування імпорту - їхні адміністративні цілі;

g) у разі процедур неавтоматичного ліцензування імпорту - зазначення заходів, які застосовуються через процедури ліцензування, а також

h) очікувану тривалість процедури ліцензування, якщо це може бути встановлено з певною мірою вірогідності, а якщо ні - причину, чому цю інформацію не може бути надано.

3. У повідомленнях про зміни в процедурах ліцензування імпорту повинно бути зазначено викладені вище елементи, якщо зміни стосуються їх.

4. Члени повідомляють Комітетові про публікацію (публікації), у якій (-их) друкуватиметься інформація, що вимагається в пункті 4 статті 1.

5. Будь-який заінтересований член, який уважає, що інший член не повідомив Комітетові про процедуру ліцензування або зміни в ній відповідно до положень пунктів 1 - 3, може привернути до цього факту увагу такого іншого члена. Якщо повідомлення оперативно не зроблено й після цього, такий член може сам повідомити про процедуру ліцензування або зміни в ній, у тому числі всю відповідну й доступну інформацію.

Стаття 6
Консультації та вирішення спорів

Консультації та вирішення спорів з будь-яких питань, що зачіпають дію цієї Угоди, здійснюються відповідно до положень статей XXII і XXIII ГАТТ 1994 настільки, наскільки це розроблено й застосовано Домовленістю про вирішення спорів.

Стаття 7
Перегляд

1. Комітет у разі необхідності, але щонайменше раз на кожні два роки переглядає застосування й дію цієї Угоди з урахуванням її цілей, а також прав та обов'язків, що зазначені в ній.

2. Як основу для перегляду Комітетом Секретаріат повинен готувати доповідь про фактичний стан, яка ґрунтується на інформації, наданій згідно зі статтею 5, відповідях на щорічну анкету про процедури ліцензування імпорту-7 та іншій придатній і надійній інформації, яка йому є доступною. Ця доповідь повинна містити стислий огляд зазначеної вище інформації, зокрема, зазначення будь-якої зміни або події протягом періоду, що розглядається, та включення будь-якої іншої інформації, погодженої Комітетом.

__________
-7 Початково розповсюджено як документ ГАТТ 1947 L/3515 від 23 березня 1971 р.

3. Члени зобов'язуються заповнювати щорічну анкету про процедури ліцензування імпорту оперативно й цілком.

4. Комітет інформує Раду з питань торгівлі товарами про події, що відбулися протягом періоду, який охоплюється такими переглядами.

Стаття 8
Прикінцеві положення

Застереження

1. Застережень стосовно будь-яких з положень цієї Угоди не може бути внесено без згоди інших членів.

Внутрішнє законодавство

2. a. Кожний член не пізніше дати набрання для нього чинності Угодою СОТ забезпечує відповідність своїх нормативно-правових актів й адміністративних процедур положенням цієї Угоди.

b. Кожний член інформує Комітет про будь-які зміни у своїх нормативно-правових актах стосовно цієї Угоди, а також у застосуванні таких нормативно-правових актів.вгору