Угода про процедури ліцензування імпорту (укр/рос)
СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994
Документ 981_014, поточна редакція — Підписання від 15.04.1994

               Угода 
про процедури ліцензування імпорту
(укр/рос)

Члени,
зважаючи на багатосторонні торговельні переговори;
бажаючи сприяти досягненню цілей ГАТТ 1994 ( 981_003 );
беручи до уваги окремі потреби країн-Членів, що розвиваються,
у торгівлі, розвитку та фінансуванні;
визнаючи корисність автоматичного ліцензування імпорту для
певних цілей, а також, що таке ліцензування не повинно
використовуватися для обмеження торгівлі;
визнаючи, що ліцензування імпорту може застосовуватися для
втілення певних заходів, таких як заходи, що прийнято згідно з
відповідними положеннями ГАТТ 1994 ( 981_003 );
визнаючи положення ГАТТ 1994 ( 981_003 ), як вони
застосовуються до процедур ліцензування імпорту;
бажаючи забезпечити, щоб процедури ліцензування імпорту не
використовувались яким-небудь чином, що суперечить принципам та
зобов'язанням за ГАТТ 1994 ( 981_003 );
визнаючи, що розвиток міжнародної торгівлі може стримуватися
при неналежному здійсненні процедур ліцензування імпорту;
певні того, що ліцензування імпорту, зокрема неавтоматичне
ліцензування імпорту, повинно застосовуватися транспарентно і
передбачувано;
визнаючи, що процедури неавтоматичного ліцензування повинні
бути в адміністративному плані не більш обтяжливими, ніж це
абсолютно необхідно для втілення відповідних заходів;
бажаючи спростити і зробити транспарентними адміністративні
процедури і практику, що застосовуються у міжнародній торгівлі, а
також забезпечити безпристрасне і справедливе застосування і
здійснення таких процедур та практики;
бажаючи забезпечити механізм проведення консультацій і
оперативне, ефективне та справедливе врегулювання суперечок, що
виникають у рамках цієї Угоди;
цим домовляються про наступне:
Стаття 1
Загальні положення
1. Для цілей цієї Угоди ліцензування імпорту визначається як
адміністративні процедури,(1) що використовуються для здійснення
режимів ліцензування імпорту, які вимагають подання до
відповідного адміністративного органу заявки або іншої
документації (яка не є при цьому документацією, що вимагається в
митних цілях) як попередньої умови для імпортування товарів на
митну територію імпортуючого Члена СОТ.
---------------- (1) Процедури, які іменуються як "ліцензування", а також інші
аналогічні адміністративніпроцедури.
2. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб адміністративні
процедури, які використовуються для застосування режимів
ліцензування імпорту, були узгоджені з відповідними положеннями
ГАТТ 1994 ( 981_003 ), включаючи всі його додатки та протоколи, як
вони розуміються згідно з цією Угодою, з тим, щоб запобігти
порушень торгівлі, які можуть виникнути в результаті неналежної
дії цих процедур, з урахуванням цілей економічного розвитку та
фінансових і торговельних потреб країн-Членів, що розвиваються.(2)
---------------- (2) Жодне з положень цієї Угоди не повинно розглядатися як
таке, що передбачає, що основа, сфера або термін дії заходів, які
застосовуються за процедурою ліцензування, регламентуються цією
Угодою.
3. Правила для процедур ліцензування імпорту повинні бути
нейтральними у своєму застосуванні і використовуватися
безпристрасно і справедливо.
4. (a) Правила і вся інформація стосовно процедур подання
заявок, включаючи права осіб, фірм та установ на подання таких
заявок, назву адміністративного органу (органів), до якого (яких)
подаються заявки, а також перелік товарів, що підлягають
ліцензуванню, повинні публікуватися у джерелах, про які
повідомляється Комітет з ліцензування імпорту (який у цій Угоді
іменується як "Комітет"), таким чином, щоб уряди(3) та комерсанти
мали змогу ознайомитися з ними. Коли це необхідно, таке
опублікування повинно відбутися за 21 день до дати набрання
чинності цими процедурами, але у будь-якому разі не пізніше, ніж
на момент набрання ними чинності. Будь-яке виключення, відхилення
або зміна правил стосовно процедур ліцензування імпорту або
переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, також повинні
публікуватися таким самим чином і в такі ж терміни, як зазначено
вище. Копії цих публікацій також повинні надаватися до
Секретаріату.
---------------- (3) Для цілей цієї Угоди вважатиметься, що термін "уряди"
включає компетентні органи Європейських Співтовариств.
(b) Членам СОТ, які хочуть у письмовій формі зробити
зауваження, повинна надаватися можливість обговорити ці зауваження
за їхньою вимогою. Зацікавлений Член повинен належним чином
розглянути ці зауваження і результати обговорення.
5. Форми заявок та, коли це необхідно, форми заявок про
поновлення повинні бути якомога простішими. При поданні заявки
можуть вимагатися такі документи й інформація, які вважаються
винятково необхідними для належного функціонування режиму
ліцензування.
6. Процедури подання заявок та, коли це необхідно, процедури
поновлення повинні бути якомога простішими. Заявникам надається
розумний термін для подання заявок на отримання ліцензії. У тих
випадках, коли встановлюється гранична дата подання заявок, цей
термін повинен становити не менше ніж 21 день і передбачувати
можливість його продовження за умов, коли протягом цього терміну
отримано недостатню кількість заявок. З приводу отримання ліцензії
заявникам необхідно звертатися лише до одного адміністративного
органу. У випадку, коли вкрай необхідним є звернення більше ніж до
одного адміністративного органу, заявникам необхідно буде
звертатися не більше ніж до трьох адміністративних органів.
7. Жодну заявку не може бути відхилено за незначні помилки у
документації, які не змінюють основних даних, що містяться у
заявці. Щодо будь-якого упущення чи помилки в документації або
процедурах, яку очевидно зроблено без наміру обману чи злочинної
халатності, не може бути накладено штраф, більший, ніж це
необхідно лише для попередження заявника.
8. У імпорті товарів, ліцензованих для імпорту, не може бути
відмовлено за незначні відхилення вартості, кількості або ваги від
тих значень, що містяться у ліцензії, у зв'язку з тим, що можливі
розбіжності, які виникають під час відвантаження, розбіжності в
результаті навантажування навалом та інші незначні розбіжності, що
мають місце у звичайній торговій практиці.
9. Іноземна валюта, що необхідна для сплати ліцензійних
зборів, повинна надаватися власникам ліцензій на таких же умовах,
що й імпортерам товарів, для яких не вимагається ліцензування
імпорту.
10. Щодо винятків із міркувань безпеки застосовуються
положення Статті XXI ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
11. Положення цієї Угоди не вимагають від будь-якого Члена
СОТ розголошення конфіденційної інформації, яке б перешкоджало
втіленню законів або іншим чином суперечило державним інтересам
або ушкоджувало законні комерційні інтереси окремих підприємств,
чи то державних чи приватних.
Стаття 2
Автоматичне ліцензування імпорту(4)
---------------- (4) Процедури ліцензування імпорту, що вимагають застави і
які не здійснюють обмежувального впливу на імпорт, повинні
розглядатися як такі, що підпадають під дію параграфів 1 і 2.
1. Автоматичне ліцензування імпорту визначається як
ліцензування імпорту, при якому схвалення заявки на отримання
ліцензії надається у всіх випадках і яке відповідає положенням
параграфа 2(а).
2. Крім положень параграфів 1-11 Статті 1 та параграфа 1 цієї
Статті, до процедур автоматичного ліцензування імпорту
застосовуватимуться наступні положення:(5)
---------------- (5) Країна-Член, що розвивається, яка не була однією зі
Сторін Угоди про процедури ліцензування імпорту, укладеної
12 квітня 1979 року, і яка має певні труднощі у виконанні вимог
підпараграфів (а)(ii) та (а)(iii), може, сповістивши про це
Комітет, відкласти застосування цих підпаграфів не більше ніж на
два роки з дня набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) для такого
Члена.
(a) процедури автоматичного ліцензування повинні проводитися
таким чином, аби не справляти обмежувального впливу на товари,
імпорт яких підлягає автоматичному ліцензуванню. Вважатиметься, що
процедури автоматичного ліцензування справляють обмежувальний
вплив на торгівлю, якщо, inter alia, не виконуватимуться наступні
умови:
(i) будь-яка особа, фірма або установа, яка виконує правові
вимоги імпортуючого Члена СОТ щодо ведення імпортних операцій,
пов'язані з товарами, що підлягають автоматичному ліцензуванню, в
рівній мірі має право звернутися за ліцензією на імпорт і отримати
її;
(ii) заявки на ліцензії можуть подаватися у будь-який робочий
день до митної очистки товарів;
(iii) заявки на ліцензії, коли вони подаються у належній і
повній формі, повинні затверджуватися негайно після їх отримання в
межах адміністративних можливостей, але не більше ніж протягом
10 робочих днів;
(b) Члени визнають, що автоматичне ліцензування імпорту може
бути необхідним, коли відсутні інші відповідні процедури.
Автоматичне ліцензування імпорту може застосовуватися стільки,
скільки існуватимуть обставини, що спричинили його введення, і до
тих пір, поки не буде можливості досягти адміністративних цілей,
що лежать у його основі, у більш придатний спосіб.
Стаття 3
Неавтоматичне ліцензування імпорту
1. Крім положень параграфів 1-11 Статті 1 та параграфа 1 цієї
Статті, до процедур неавтоматичного ліцензування імпорту
застосовуватимуться наступні положення. Процедури неавтоматичного
ліцензування імпорту визначаються як ліцензування імпорту, що не
підпадає під визначення, наведене в параграфі 1 Статті 2.
2. Неавтоматичне ліцензування не повинно справляти
обмежувального або порушуючого торгівлю впливу на імпортовані
товари на доповнення до того впливу, що виникає в результаті
накладення існуючого обмеження. Процедури неавтоматичного
ліцензування повинні за обсягом і терміном дії відповідати
заходам, задля застосування яких вони використовуються, і повинні
бути в адміністративному плані не більш обтяжливими, ніж це
абсолютно необхідно для втілення цих заходів.
3. У випадку використання ліцензування для цілей інших, ніж
застосування кількісних обмежень, Члени повинні опублікувати
достатню інформацію для інших Членів та комерсантів з тим, щоб
останні мали змогу ознайомитися з підставами для надання та/або
розподілу ліцензій.
4. У тих випадках, коли Член надає можливість особам, фірмам
або установам звертатися з проханням зробити виняток з правил
ліцензування або відступити від них, він повинен включити цей факт
до інформації, яка публікується згідно з параграфом 4 Статті 1, а
також додати інформацію про те, як подавати таке прохання і, у
міру можливості, вказати на обставини, за яких такі прохання могли
б розглядатися.
5. (a) На запит будь-якого Члена, що має інтерес у торгівлі
певним товаром, Члени повинні надавати всю відповідну інформацію
щодо: (i) порядку застосування обмежень; (ii) ліцензій на імпорт, що видавалися за останній період; (iii) розподілу таких ліцензій серед країн-постачальників; (iv) де це необхідно, статистику імпорту (тобто вартість
та/або обсяги) відносно товарів, імпорт яких підлягає
ліцензуванню. Передбачається, що країни-Члени, що розвиваються, не
зобов'язані нести додаткових адміністративних або фінансових
витрат у цьому зв'язку;
(b) Члени, що застосовують квоти шляхом ліцензування, повинні
публікувати повний перелік квот, які застосовуватимуться на основі
кількості та/або вартості, дні початку і закінчення дії квот та
будь-які зміни до них протягом термінів, зазначених у параграфі 4
Статті 1, таким чином, щоб уряди та комерсанти мали змогу
ознайомитися з ними;
(c) у тому випадку, коли квоти розподіляються серед
країн-постачальників, Член СОТ, що застосовує обмеження, повинен
оперативно повідомити всіх інших Членів, які мають інтерес у
постачанні певних товарів, про кількісні або вартісні показники
частки країн у квоті, розподіл якої здійснюється у даний момент та
опублікувати цю інформацію протягом термінів, зазначених у
параграфі 4 Статті 1, таким чином, щоб уряди та комерсанти мали
змогу ознайомитися з ними;
(d) у тих випадках, коли існує необхідність у перенесенні дня
початку дії квот на більш ранню дату, інформація, зазначена у
параграфі 4 Статті 1 повинна бути опублікована протягом термінів,
зазначених у параграфі 4 Статті 1, таким чином, щоб уряди та
комерсанти мали змогу ознайомитися з ними;
(e) будь-яка особа, фірма чи установа, яка відповідає
правовим і адміністративним вимогам імпортуючого Члена СОТ, має
рівні права на подання заявки щодо отримання ліцензії та її
розгляд. Якщо заявку на отримання ліцензії не ухвалено, заявникові
на його запит повинні пояснити причину відмови, а заявник має
право на апеляцію або перегляд відповідно до внутрішнього
законодавства або процедур імпортуючого Члена СОТ;
(f) окрім випадків, коли це не є можливим з причин, що не
залежать від Члена СОТ, термін розгляду заявок повинен бути не
більше 30 днів, якщо заявки розглядаються у тому вигляді, у якому
їх отримано, і тоді, коли їх отримано, тобто за тим принципом, що
першими розглядаються ті, які отримано першими, і не більше
60 днів, якщо всі заявки розглядаються одночасно. В останньому
випадку вважатиметься, що термін розгляду заявок починається з
дня, наступного після дня закінчення прийняття заявок;
(g) термін дії ліцензії повинен бути розумним і не бути
коротким настільки, щоб перешкодити імпорту. Термін дії ліцензії
не повинен перешкоджати імпорту з віддалених місць, окрім
особливих випадків, коли імпортовані товари є необхідними для
виконання непередбачених короткострокових вимог;
(h) при застосуванні квот Члени не повинні заважати
імпортуванню товарів відповідно до виданих ліцензій, а також не
повинні чинити перепон повному використанню квот;
(i) при видачі ліцензій Члени повинні зважати на бажаність
видачі ліцензій на товари в економічно обґрунтованій кількості;
(j) при розподілі ліцензій Член СОТ повинен брати до уваги
показники імпортної діяльності заявника. У цьому плані Член
повинен звертати увагу на те, чи були використані протягом
останнього періоду, що розглядається, у повному обсязі ліцензії,
видані заявникам у минулому. У тих випадках, коли ліцензії не було
використано повністю, Член СОТ повинен вивчити причини цього і
взяти їх до уваги при розподілі нових ліцензій. Член СОТ повинен
також звертати увагу на забезпечення розумного розподілу ліцензій
новим імпортерам з урахуванням бажаності видачі ліцензій на товари
в економічно обґрунтованій кількості. У цьому відношенні необхідно
звертати особливу увагу на тих імпортерів, що імпортують товари,
які походять із країн-Членів, що розвиваються, та, зокрема,
найменш розвинених країн-Членів;
(k) у тому випадку, коли квоти застосовуються через ліцензії,
які не розподілено серед країн-постачальників, власники
ліцензій(6) мають свободу вибору джерел постачання. У випадку
розподілу квот серед країн-постачальників у ліцензії повинна чітко
визначатися країна або країни;
---------------- (6) Іноді іменуються як "власники квот".
(l) при застосуванні параграфа 8 Статті 1, якщо імпорт
перевищує попередній рівень імпорту у ліцензії, при розподілі
ліцензій у майбутньому можуть бути зроблені компенсуючі поправки.
Стаття 4
Установи
Цією Угодою засновується Комітет із ліцензування імпорту,
який складається з представників від кожного з Членів СОТ. Комітет
обирає свого голову та заступника голови і проводить засідання у
міру необхідності для надання можливості Членам здійснити
консультації з питань, що стосуються дії цієї Угоди або досягнення
її цілей.
Стаття 5
Повідомлення
1. Члени СОТ, що встановлюють процедури ліцензування або
зміни до цих процедур, повинні повідомити про них Комітет протягом
60 днів з моменту їх опублікування.
2. Повідомлення про встановлення процедур ліцензування
імпорту повинно включати таку інформацію:
(a) перелік товарів, що підлягають процедурам ліцензування;
(b) контактний пункт для надання інформації про право на
отримання ліцензії;
(c) адміністративний орган (органи) для подання заявок на
ліцензію;
(d) дату і назву публікації, у якій викладено процедури
ліцензування;
(e) зазначення того, чи є ліцензування автоматичним чи
неавтоматичним згідно з визначеннями, наведеними у Статтях 2 і 3;
(f) у випадку процедур автоматичного ліцензування імпорту -
їхні адміністративні цілі;
(g) у випадку процедур неавтоматичного ліцензування імпорту -
зазначення заходів, які застосовуються через процедури
ліцензування;
(h) очікуваний термін тривалості процедури ліцензування, якщо
його може бути встановлено з певною мірою вірогідності, а якщо
ні - то причину, чому цю інформацію не може бути надано.
3. Якщо вносяться зміни до процедур ліцензування імпорту,
повідомлення про них повинні зазначати елементи, перелічені вище.
4. Члени повинні повідомляти Комітет про публікацію
(публікації), в яких друкуватиметься інформація, що вимагається у
параграфі 4 Статті 1.
5. Будь-який зацікавлений Член СОТ, який вважає, що інший
Член не повідомив Комітет про процедуру ліцензування або зміни в
ній відповідно до положень параграфів 1-3, може привернути до
цього факту увагу такого іншого Члена. Якщо повідомлення
оперативно не зроблено і після цього, такий Член може сам
повідомити про процедуру ліцензування або зміни в ній, включаючи
всю необхідну і доступну інформацію.
Стаття 6
Консультації і врегулювання суперечок
Консультації і врегулювання суперечок стосовно будь-яких
питань, що зачіпають дію цієї Угоди, підпорядковуються положенням
Статей XXII і XXIII ГАТТ 1994 ( 981_003 ) у тому вигляді, у якому
вони розроблені й застосовуються за Домовленістю про врегулювання
суперечок ( 981_019 ).
Стаття 7
Перегляд
1. Комітет у міру необхідності, але не менше одного разу на
кожні два роки, переглядатиме застосування і дію цієї Угоди з
урахуванням її цілей, а також прав і обов'язків, що зазначені у
ній.
2. Як підставу для перегляду Комітетом Секретаріат повинен
готувати доповідь за фактами, яка грунтуватиметься на інформації,
наданій згідно зі Статтею 5, відповідях на щорічну анкету з
процедур ліцензування імпорту(7) та іншій придатній і надійній
інформації, яка йому доступна. У цій доповіді повинен наводитися
стислий огляд вищезазначеної інформації, у якому, зокрема,
вказується на будь-які зміни або події протягом періоду, що
розглядається, включаючи будь-яку іншу інформацію за погодженням з
Комітетом.
---------------- (7) Розповсюджена як документ ГАТТ 1947 ( 995_264 ) - L/3515
від 23 березня 1971 року.
3. Члени зобов'язуються заповнювати щорічну анкету з процедур
ліцензування імпорту оперативно і повністю.
4. Комітет інформує Раду з торгівлі товарами про події, що
відбулися протягом періоду, який охоплюється такими переглядами.
Стаття 8
Заключні положення
Застереження
1. Застереження стосовно будь-яких положень цієї Угоди не
можуть вводитися без згоди інших Членів СОТ.
Внутрішнє законодавство
2. (a) Кожен Член СОТ повинен забезпечити не пізніше дня
набрання для нього чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) відповідність
своїх законів, нормативних актів та адміністративних процедур
положенням цієї Угоди.
(b) Кожен Член СОТ повинен інформувати Комітет про будь-які
зміни у своїх законах та нормативних актах стосовно цієї Угоди, а
також у застосуванні таких законів і нормативних актів.
"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документів

Соглашение
по процедурам импортного лицензирования

Члены, Принимая во внимание многосторонние торговые переговоры; Желая содействовать осуществлению целей ГАТТ 1994 года
( 981_003 ); Принимая во внимание особые потребности развивающихся
стран-членов в области торговли, развития и финансов; Признавая полезность автоматического импортного
лицензирования для определенных целей и что такое лицензирование
не должно использоваться для ограничения торговли; Признавая, что импортное лицензирование может использоваться
для применения мер, подобных принятым согласно соответствующим
положениям ГАТТ 1994 года ( 981_003 ); Признавая положения ГАТТ 1994 года ( 981_003 ) в том виде как
они применяются к процедурам импортного лицензирования; Желая обеспечить, чтобы процедуры импортного лицензирования
не использовались способом, противоречащим принципам и
обязательствам ГАТТ 1994 года ( 981_003 ); Признавая, что развитие международной торговли может
сдерживаться чрезмерным использованием процедур импортного
лицензирования; Будучи убежденными, что импортное лицензирование, особенно
неавтоматическое импортное лицензирование, должно использоваться
открыто и быть предсказуемым; Признавая, что процедуры неавтоматического лицензирования в
административном плане не должны быть административно более
обременительными, чем это абсолютно необходимо для применения
соответствующей меры; Желая упростить и сделать открытыми административные
процедуры и практику, применяемые в международной торговле,
обеспечив справедливое и беспристрастное применение и управление
такими процедурами и практикой; Желая создать консультативный механизм и быстрое, эффективное
и беспристрастное разрешение споров, возникающих в связи с
настоящим Соглашением; Настоящим договариваются о следующем:
Статья 1
Общие положения
1. Для целей настоящего Соглашения импортное лицензирование
определяется как административные процедуры1, используемые для
осуществления режима импортного лицензирования, требующего
представления соответствующему административному органу заявления
или другой документации (отличной от требуемой для таможенных
целей) в качестве предварительного условия для ввоза на таможенную
территорию импортирующего члена. __________________
1 Эти процедуры включают "лицензирование", а также другие
подобные административные процедуры.
2. Члены должны обеспечивать соответствие административных
процедур, используемых для осуществления режима импортного
лицензирования, соответствующим положениям ГАТТ 1994 г.
( 981_003 ), включая приложения и протоколы к нему, толкование
которых содержится в настоящем Соглашении, с целью предотвращения
нарушений торговли, которые могут возникать от чрезмерного
применения таких процедур, с учетом целей экономического развития
и финансовых и торговых потребностей развивающихся стран-членов2. __________________
2 Ничто в настоящем Соглашении не должно приниматься как
подразумевающее, что основание, сфера действия и продолжительность
меры, примененной по процедуре лицензирования, ставятся под вопрос
по настоящему Соглашению.
3. Правила регулирующие процедуры импортного лицензирования
должны быть нейтральными при применении и осуществляться
справедливо и беспристрастно. 4. (a) Правила и вся информация в отношении процедур
представления заявлений, включая условия подачи таких заявлений
для лиц, фирм и организаций в административный орган (органы), в
который следует обращаться, а также перечни товаров, подпадающих
под требование лицензирования, должны быть опубликованы в
источниках, сообщенных Комитету по импортному лицензированию,
предусмотренному в статье 4 (далее в настоящем Соглашении -
"Комитет"), таким способом, чтобы дать возможность правительствам3
и участникам торговли ознакомиться с ними. При необходимости,
подобная публикация должна осуществляться за 21 день до даты
вступления в силу требования, но в любом случае не позднее самой
даты вступления в силу. Любое исключение, частичные отмены или
изменения в правилах, касающихся процедур лицензирования или
списков товаров, подлежащих импортному лицензированию, должны быть
также опубликованы тем же образом и в течение тех же вышеуказанных
сроков. Копии этих публикаций должны быть также предоставлены
Секретариату. __________________
3 Для целей настоящего Соглашения термин "правительство"
включает компетентные органы Европейских Сообществ.
(b) членам ВТО, которые пожелают сделать письменные
замечания, должна быть предоставлена возможность по запросу
обсудить эти замечания.
Соответствующий член должен надлежащим образом рассмотреть
эти замечания и результаты обсуждения. 5. Бланки заявлений и, там, где это применимо, бланки
продлений должны быть как можно более простыми. При подаче
заявления могут быть затребованы документы и информация, которые
считаются строго необходимыми для надлежащего функционирования
режима лицензирования. 6. Процедуры подачи заявлений и, там, где это применимо,
процедуры продления должны быть как можно более простыми.
Заявителям должен быть предоставлен разумный срок для
представления заявлений на получение лицензии. Если определена
конечная дата, то этот срок должен составлять, по крайней мере, 21
день с возможностью его продления в случаях, когда в течение этого
срока было получено недостаточное количество заявлений. По поводу
своих заявлений заявители должны обращаться только в один
административный орган. Если совершенно необходимо обращение в
несколько административных органов, то от заявителей не может быть
потребовано обращение более чем в три административных органа. 7. Ни одно заявление не может быть отклонено из-за
несущественных ошибок в документации, которые не изменяют
содержащиеся в нем основные данные. Не должно налагаться большее
наказание, чем это необходимо для целей предупреждения в отношении
любой неточности или ошибки в документации или процедурах которая,
очевидно, сделана без злого умысла или по явной небрежности. 8. В лицензируемом импорте не должно быть отказано из-за
незначительных отклонений в стоимости, качестве или весе от
величины указанной в лицензии, вызванных различиями, происшедшими
во время отгрузки, изменениями, вызванными при погрузке навалом, а
также другими незначительными различиями, совместимыми с обычной
коммерческой практикой. 9. Иностранная валюта, необходимая для оплаты лицензируемого
импорта, должна предоставляться владельцам лицензий на той же
основе, как и импортерам товаров, не требующих импортных лицензий. 10. В отношении исключений по соображениям безопасности
применяются положения статьи XXI ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ). 11. Условия настоящего Соглашения не требуют от какого-либо
члена раскрытия конфиденциальной информации, которое
препятствовало бы осуществлению законов или иным образом
противоречило национальным интересам или наносило ущерб законным
коммерческим интересам отдельных предприятий, будь-то
государственных или частных.
Статья 2
Автоматическое лицензирование импорта4
1. Автоматическое лицензирование импорта определяется как
импортное лицензирование, при котором одобрение заявления дается
во всех случаях, и которое находится в соответствии с требованиями
пункта 2 (a). ___________________
4 Процедуры импортного лицензирования, требующие залога,
который не имеет ограничительного воздействия на импорт, должны
рассматриваться как подпадающие под действие пунктов 1 и 2.
2. В дополнение к условиям5, указанным в пунктах 1-11 статьи
1 и пункте 1 настоящей статьи, к процедурам автоматического
импортного лицензирования должны применяться следующие условия: __________________
5 Развивающаяся страна-член, которая не была стороной
Соглашения по процедурам импортного лицензирования от 12 апреля
1979 г., и которая имеет особые трудности в отношении требований
подпунктов (a)(ii) и (a)(iii) может, после подачи уведомления в
Комитет, отсрочить применение этих подпунктов не более, чем на два
года после даты вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ) в
отношении такого члена.
(a) процедуры автоматического лицензирования импорта не
должны применяться способом, ограничивающим импорт, подлежащий
автоматическому лицензированию. Процедуры автоматического
лицензирования считаются ограничивающими торговлю если, среди
прочего, не выполняются следующие требования:
(i) любое лицо, фирма или учреждение, которое выполняет
юридические требования импортирующего члена для осуществления
импортных операций, включая товары, подлежащие автоматическому
лицензированию, равным образом обладает правом на обращение и
получение импортных лицензий;
(ii) заявления на получение лицензий могут подаваться в
любой рабочий день до таможенной очистки товаров;
(iii) заявления на получение лицензий, если они
представлены в надлежащей и полной форме, утверждаются немедленно
по получению, в пределах административных возможностей, но в
течение максимального срока в 10 рабочих дней;
(b) Члены признают, что автоматическое лицензирование импорта
может быть необходимо в отсутствие иных соответствующих процедур.
Автоматическое импортное лицензирование может сохраняться до тех
пор, пока преобладают обстоятельства, вызывавшие его введение и до
тех пор пока лежащие в его основе административные цели не могут
быть достигнуты более подходящим способом.
Статья 3
Неавтоматическое лицензирование импорта
1. В дополнение к указанным в пунктах 1-11 статьи 1,
нижеследующие положения применяются к процедурам неавтоматического
импортного лицензирования. Процедуры неавтоматического импортного
лицензирования определены как импортное лицензирование, не
подпадающее под определение, содержащееся в пункте 1 статьи 2. 2. Неавтоматическое лицензирование не должно иметь
ограничивающее или нарушающее воздействие на импорт в дополнение к
воздействию, вызванному наложением этого ограничения. Процедуры
неавтоматического лицензирования по сфере действия и
продолжительности должны соответствовать мере, для выполнения
которой они используются, и в административном плане не должны
быть более обременительными, чем абсолютно необходимо для
осуществления этой меры. 3. В случае введения лицензирования для целей, отличных от
осуществления количественных ограничений, члены должны
опубликовать для других членов и участников торговли информацию,
достаточную для понимания основы предоставления и/или
распределения лицензий. 4. В тех случаях, когда член предусматривает возможность для
лиц, фирм и организаций запрашивать исключения или временный отход
от лицензионного требования, он должен включить это обстоятельство
в информацию, публикуемую согласно пункту 4 статьи 1, а также
информацию, о порядке предоставления подобного запроса и, по мере
возможности, указание на обстоятельства, при которых будут
рассматриваться запросы. 5. (a) По запросу любого члена, имеющего интерес в торговле
данным товаром, члены должны предоставить всю соответствующую
информацию, касающуюся:
(i) порядка осуществления этих ограничений;
(ii) импортных лицензий, предоставленных за последнее
время;
(iii) распределения таких лицензий между поставляющими
странами;
(iv) там, где это применимо, импортную статистику
(стоимость и/или объем) в отношении товаров, подлежащих импортному
лицензированию. Предполагается, что в этой связи развивающиеся
страны-члены не будут нести дополнительных административных или
финансовых затрат. (b) Члены, применяющие квоты посредством лицензирования,
должны опубликовать общую величину квот, применяемых по количеству
и/или по стоимости, даты начала и окончания действия квот и любых
их изменений, в сроки, определенные в пункте 4 Статьи 1, и таким
образом, чтобы дать возможность правительствам и участникам
торговли ознакомиться с ними;
(c) В случае квот, распределенных между поставляющими
странами, член, применяющий ограничения, должен незамедлительно
информировать всех других членов, имеющих интерес в поставках
данного продукта, о долях различных поставляющих стран в
распределяемой в настоящее время квоте, по количеству или
стоимости, и должен опубликовать эту информацию в сроки,
определенные в пункте 4 статьи 1, и таким образом, чтобы дать
возможность правительствам и участникам торговли ознакомиться с
ней;
(d) если возникают ситуации, когда требуется открытие квот в
более ранние сроки, то информация, указанная в пункте 4 статьи 1,
должна быть опубликована в сроки, определенные в пункте 4 статьи
1, и таким образом, чтобы дать возможность правительствам и
участникам торговли ознакомиться с ней;
(e) любое лицо, фирма или учреждение, которое выполняет
юридические и административные требования импортирующего члена,
должны обладать равными правами на обращение за лицензией и
рассмотрение. Если заявление о выдаче лицензии не одобрено,
заявителю, по его запросу должна быть сообщена причина этого и он
должен иметь право на обжалование или пересмотр в соответствии с
внутренними законодательством или процедурами импортирующего
члена;
(f) срок рассмотрения заявлений, за исключением случаев,
независящих от члена, не должен превышать 30 дней, если заявления
рассматриваются в порядке поступления, то есть по принципу
"пришедший первым - обслуживается первым", и 60 дней, если все
заявления рассматриваются одновременно. В последнем случае, период
обработки заявлений считается начинающимся в день, следующий за
конечной датой объявленного срока для подачи заявлений;
(g) срок действия лицензии должен быть разумным по
продолжительности и не настолько коротким, чтобы препятствовать
импорту. Срок действия лицензий не должен препятствовать импорту
из удаленных источников, исключая особые случаи, когда импорт
является строго необходимым для удовлетворения непредвиденных
краткосрочных потребностей;
(h) в процессе применения квот члены не должны препятствовать
импорту, осуществляемому в соответствии с выданными лицензиями, и
не должны препятствовать полному использованию квот;
(i) выдавая лицензии, члены должны принимать в расчет
желательность выдачи лицензий на поставку товаров в экономически
обоснованных количествах;
(j) при распределении квот, член должен учитывать импортную
деятельность заявителя. В этом отношении должно рассматриваться
такое обстоятельство, как полностью ли были использованы ранее
выданные заявителю лицензии в течение последнего характерного
периода. В случаях, когда лицензии не полностью использованы, член
должен рассмотреть причины этого и принять их во внимание при
распределении новых лицензий. Должно быть также уделено внимание
обеспечению лицензиями новых импортеров, учитывая желательность
выдачи лицензий на поставку товаров в экономически обоснованных
количествах. В этом отношении особое внимание должно уделяться
импортерам, ввозящим товары, которые происходят из развивающихся
стран-членов и, в особенности, из наименее развитых стран-членов;
(k) в случае исполнения квот путем лицензий, которые не
распределены между странами-поставщиками, владельцы лицензий6
должны быть свободны в выборе источников импорта. В случае квот,
распределенных между странами-поставщиками, в лицензии должна ясно
оговариваться страна или страны;
___________________
6 Иногда именуемые как "владельцы квот".
(l) при применении пункта 8 статьи 1, компенсирующие поправки
могут быть сделаны при дальнейших распределениях лицензий, если
импорт превысил предшествующий уровень лицензии.
Статья 4
Органы
Настоящим создается Комитет по импортному лицензированию,
состоящий из представителей от каждого из членов. Комитет избирает
своего председателя и заместителя председателя и проводит
заседания по мере необходимости с тем, чтобы предоставить членам
возможность проведения консультаций по любым вопросам, относящимся
к выполнению настоящего Соглашения или содействию осуществлению
его целей.
Статья 5
Уведомления
1. Члены, которые вводят процедуры лицензирования или вносят
изменения в эти процедуры, уведомляют об этом Комитет в течение 60
дней с даты публикации. 2. Уведомления о введении процедур лицензирования импорта
должны включать следующую информацию: (a) список товаров, подлежащих лицензионным процедурам; (b) контактный центр для получения информации о праве на
получение лицензии;
(c) административный орган (органы) для подачи заявлений; (d) дата и наименование публикаций, в которой опубликованы
лицензионные процедуры;
(e) указание, является ли процедура лицензирования
автоматической или неавтоматической согласно определениям,
содержащимся в статьях 2 и 3;
(f) в случае процедур автоматического лицензирования импорта
- их административные цели;
(g) в случае процедур неавтоматического лицензирования
импорта - указание меры, для осуществления которой вводятся эти
процедуры лицензирования; и
(h) предполагаемая продолжительность процедуры
лицензирования, если это возможно установить с определенной
вероятностью, а если нет, то причину, по которой эта информация не
может быть предоставлена.
3. Уведомления об изменениях в процедурах импортного
лицензирования должны указывать сведения, упомянутые выше, если в
них происходят изменения. 4. Члены уведомляют Комитет о публикации (публикациях), в
которой помещается информация, требуемая в пункте 4 статьи 1. 5. Любой заинтересованный член, который считает, что другой
член не известил о введении процедуры лицензирования или
изменениях в ней в соответствии с положениями пунктов 1-3, может
обратить на этот вопрос внимание такого другого члена. Если после
этого уведомление не сделано незамедлительно, член может сам
известить об этой лицензионной процедуре или изменениях в ней,
включая всю соответствующую и имеющуюся информацию.
Статья 6
Консультации и урегулирование споров
Консультации и разрешение споров по любому вопросу,
затрагивающему применение настоящего Соглашения, регулируются
положениями статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), как это
разработано и применимо в рамках Договоренности о разрешении
споров.
Статья 7
Обзоры
1. По мере необходимости, но, по крайней мере, один раз в два
года, Комитет рассматривает выполнение и действие настоящего
Соглашения, с учетом его задач, и содержащихся в нем прав и
обязанностей. 2. В качестве основы для рассмотрения Комитетом, Секретариат
готовит фактический доклад, основанный на информации,
предусмотренной в статье 5, ответах на ежегодный вопросник о
процедурах лицензирования импорта7 и другой соответствующей
достоверной информации, которой он располагает. Этот доклад должен
давать краткий обзор вышеуказанной информации, в особенности
отражая любые изменения или события в течение отчетного периода, и
включая любую другую информацию по решению Комитета. __________________
7 Первоначально распространен как документ ГАТТ 1947 г.
( 995_264 ) - L/3515 от 23 марта 1971 г.
3. Члены обязуются заполнять ежегодный вопросник о процедурах
лицензирования импорта оперативно и подробно. 4. Комитет информирует Совет по торговле товарами о событиях
в течение периода, охваченного такими обзорами.
Статья 8
Заключительные положения
Оговорки
1. Оговорки в отношении любого из положений Соглашения не
могут быть внесены без согласия других членов.
Национальное законодательство
2. (a) Каждый член не позднее даты вступления в силу для него
Соглашения по ВТО ( 995_342 ), обеспечивает соответствие своих
законов, правил и административных процедур положениям настоящего
Соглашения. (b) Каждый член информирует Комитет о любых изменениях в
своих законах и правилах, относящихся к настоящему Соглашению, и в
применении таких законов и правил.вгору