Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи
СОТ; Угода, Міжнародний документ, Перелік від 15.04.1994
Документ 981_009, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

{Додаток 1A до Угоди про заснування Світової організації торгівлі}

Додаток 1

Додаток 1 A. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами

Загальна пояснювальна примітка до додатка 1A

У разі колізії між положенням Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та положенням іншої угоди, яку зазначено в додатку 1A до Угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі в угодах, які зазначено в додатку 1A, - Угода СОТ), перевага віддається положенню іншої угоди настільки, наскільки це стосується колізії.

УГОДА
про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи

Члени,

беручи до уваги те, що в Декларації, прийнятій в Пунта-дель-Есте, міністри погодилися, що "після розгляду застосування статей ГАТТ, пов'язаних з наслідками інвестиційних заходів, які обмежують і деформують торгівлю, під час переговорів у разі необхідності необхідно розробити додаткові положення, які можуть бути необхідними для уникнення таких негативних наслідків для торгівлі";

бажаючи сприяти розширенню та поступовій лібералізації світової торгівлі, а також спрощенню закордонного інвестування для прискорення економічного зростання всіх торговельних партнерів, особливо країн-членів, що розвиваються, забезпечуючи при цьому вільну конкуренцію;

ураховуючи конкретні торговельні та фінансові потреби, а також потреби розвитку країн-членів, що розвиваються, особливо найменш розвинених країн-членів;

визнаючи, що певні інвестиційні заходи можуть спричиняти наслідки, які обмежують і деформують торгівлю,

цією Угодою домовляються про таке:

Стаття 1
Сфера застосування

Ця Угода застосовується до інвестиційних заходів, пов'язаних тільки з торгівлею товарами (далі в цій Угоді - ТРІМ).

Стаття 2
Національний режим та кількісні обмеження

1. Без обмеження інших прав та зобов'язань за ГАТТ 1994 жодний член не застосовує будь-якого ТРІМ, що є не сумісним з положеннями статті III чи статті XI ГАТТ 1994.

2. Ілюстративний перелік ТРІМ, що є не сумісними із зобов'язанням національного режиму, передбаченого в пункті 4 статті III ГАТТ 1994, та зобов'язанням загального скасування кількісних обмежень, передбачених у пункті 1 статті XI ГАТТ 1994, міститься в додатку до цієї Угоди.

Стаття 3
Винятки

Усі винятки за ГАТТ 1994 у разі необхідності застосовуються до положень цієї Угоди.

Стаття 4
Країни-члени, що розвиваються

Країна-член, що розвивається, має право тимчасово відхилятися від положень статті 2 настільки, наскільки стаття XVIII ГАТТ 1994, Домовленість про положення Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року, які стосуються платіжного балансу, Декларація про торговельні заходи, що вживаються для цілей платіжного балансу, прийнята 28 листопада 1979 року (BISD 26S/205-209), дозволяють члену відхилятися від положень статей III та XI ГАТТ 1994.

Стаття 5
Повідомлення та заходи перехідного періоду

1. Члени в межах 90 днів з дати набрання чинності Угодою СОТ повідомляють Раді з питань торгівлі товарами про всі ТРІМ, які вони застосовують і які є не сумісними з положеннями цієї Угоди. Про такі ТРІМ загального та окремого застосування повідомляється із зазначенням їхніх основних рис.-1

__________
-1 У разі застосування ТРІМ відповідно до дискреційних повноважень про кожне таке окреме застосування повідомляється. Інформації, розкриття якої завдало б шкоди комерційним інтересам окремих підприємств, не повинно бути розкрито.

2. Кожний член скасовує всі ТРІМ, про які повідомляється згідно з пунктом 1 у межах двох років з дати набрання чинності Угодою СОТ для розвиненої країни-члена, у межах п'яти років для країни-члена, що розвивається, та в межах семи років для найменш розвиненої країни-члена.

3. На запит Рада з питань торгівлі товарами може продовжити перехідний період для скасування ТРІМ, про які повідомляється згідно з пунктом 1, для країни-члена, що розвивається, у тому числі для найменш розвиненої країни-члена, яка продемонструє наявність окремих труднощів під час застосування положень цієї Угоди. Під час розгляду такого запиту Рада з питань торгівлі товарами враховує індивідуальні потреби відповідного члена, пов'язані з розвитком, фінансами й торгівлею.

4. Протягом перехідного періоду член не змінює умов будь-якого ТРІМ, про який він повідомляє згідно з пунктом 1, порівняно з тими, які існували в день набрання чинності Угодою СОТ, для того, щоб не підвищити рівень невідповідності положенням статті 2. На ТРІМ, запроваджені менш, ніж за 180 днів до дати набрання чинності Угодою СОТ, не поширюється жодних вигод від заходів перехідного періоду, передбачених пунктом 2.

5. Незважаючи на положення статті 2, член для того, щоб не ставити в невигідне становище створені підприємства, які підпадають під дію ТРІМ, про який повідомляється згідно з пунктом 1, може застосовувати протягом перехідного періоду той самий ТРІМ стосовно нових інвестицій у випадках, i) коли продукція такої інвестиції є подібною до продукції створених підприємств, а також у випадках, ii) коли необхідно уникнути спотворення умов конкуренції між новою інвестицією та створеними підприємствами. Про будь-який ТРІМ, застосований таким чином до нової інвестиції, повідомляється Раді з питань торгівлі товарами. Стосовно свого впливу на конкуренцію умови такого ТРІМ є еквівалентними тим, що застосовуються до створених підприємств, та відміняються одночасно.

Стаття 6
Прозорість

1. Стосовно ТРІМ члени знову підтверджують свою прихильність зобов'язанням стосовно прозорості й повідомлення, передбачені в статті X ГАТТ 1994, у зобов'язанні про "Повідомлення", що міститься в Домовленості стосовно повідомлення, проведення консультацій, вирішення спорів та нагляду, прийнятій 28 листопада 1979 року, та в Рішенні міністрів про процедури повідомлення, прийнятому 15 квітня 1994 року.

2. Кожний член повідомляє Секретаріатові про публікації, у яких можна знайти інформацію про ТРІМ, у тому числі ті, що застосовуються регіональними та місцевими урядами й органами влади в межах їхніх територій.

3. Кожний член з належною увагою розглядає запити про надання інформації й надає відповідну можливість для проведення консультацій з будь-якого питання, яке випливає із цієї Угоди та яке піднімає інший член. Згідно зі статтею X ГАТТ 1994 від жодного члена не вимагається розкривати інформацію, розкриття якої зашкодило б виконанню закону чи в інший спосіб суперечило б державним інтересам, чи завдало б шкоди законним комерційним інтересам окремих підприємств, державних або приватних.

Стаття 7
Комітет з питань інвестиційних заходів, пов'язаних з торгівлею

1. Цією Угодою засновується Комітет з питань інвестиційних заходів, пов'язаних з торгівлею (далі в цій Угоді - Комітет), відкритий для всіх членів. Комітет обирає свого голову та заступника голови й проводить свої засідання не менше одного разу на рік та в інший спосіб на запит будь-кого члена.

2. Комітет виконує обов'язки, визначені для нього Радою з питань торгівлі товарами, і надає членам можливість консультуватися з будь-яких питань, які стосуються дії та виконання цієї Угоди.

3. Комітет стежить за дією та виконанням цієї Угоди й щорічно звітує про це перед Радою з питань торгівлі товарами.

Стаття 8
Проведення консультацій та вирішення спорів

Положення статей XXII та XXIII ГАТТ 1994, які розроблені та застосовуються в Домовленості про вирішення спорів, застосовуються до консультацій та вирішення спорів за цією Угодою.

Стаття 9
Розгляд Радою з питань торгівлі товарами

Не пізніше п'яти років після набрання чинності Угодою СОТ Рада з питань торгівлі товарами розглядає дію цієї Угоди й у разі необхідності пропонує Конференції міністрів унести поправки до її тексту. Під час цього розгляду Рада з питань торгівлі товарами розглядає питання про те, чи необхідно доповнити Угоду положеннями про інвестиційну та конкурентну політику.Додаток

Ілюстративний перелік

1. ТРІМ, які є не сумісними із зобов'язанням національного режиму, передбаченого в пункті 4 статті III ГАТТ 1994, охоплюють ті, які є обов'язковими або впроваджуються згідно з внутрішнім законодавством чи в адміністративному порядку або дотримання яких є необхідним для отримання переваг і які вимагають:

a) закупівлі або використання підприємством продукції вітчизняного походження чи з будь-якого вітчизняного джерела, яку визначено на основі конкретної продукції, на основі обсягу чи вартості продукції або на основі частки обсягу чи вартості його місцевої продукції або

b) обмеження закупівель або використання підприємством імпортної продукції кількістю, пов'язаною з обсягом чи вартістю місцевої продукції, яку воно експортує.

2. ТРІМ, які не є сумісними із зобов'язанням загального скасування кількісних обмежень, передбаченим у пункті 1 статті XI ГАТТ 1994, охоплюють ті, які є обов'язковими або впроваджуються згідно з внутрішнім законодавством чи в адміністративному порядку або дотримання яких є необхідним для отримання переваг та які обмежують:

a) імпорт підприємством продукції, яка використовується в його місцевому виробництві або має стосунок до такого виробництва, узагалі чи в кількості, що стосується обсягу або вартості місцевої продукції, яку воно експортує;

b) імпорт підприємством продукції, яка використовується в його місцевому виробництві або має стосунок до такого виробництва, шляхом обмеження його доступу до іноземної валюти кількістю, що стосується надходження іноземної валюти, яка вноситься на рахунок підприємства, або

c) експорт чи продаж для експорту підприємством продукції, яку визначено на основі конкретної продукції, на основі обсягу чи вартості продукції або на основі частки обсягу чи вартості його місцевої продукції.вгору