Документ 981_006, поточна редакція — Підписання від 15.04.1994

               Угода 
про застосування санітарних
та фітосанітарних заходів
(укр/рос)

Члени,
знов підтверджуючи, що для жодного Члена СОТ не повинні
створюватися перешкоди щодо введення або застосування заходів,
необхідних для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин,
за умови, що ці заходи не застосовуються у спосіб, який являє
собою засіб свавільної або невиправданої дискримінації між Членами
СОТ, на території яких існують однакові умови, або який являє
собою приховане обмеження міжнародної торгівлі;
бажаючи покращити здоров'я людини, здоров'я тварин та
фітосанітарну ситуацію на території всіх Членів СОТ;
відзначаючи, що санітарні та фітосанітарні заходи часто
застосовуються на основі двосторонніх угод чи протоколів;
бажаючи утворити багатосторонню основу правил та дисциплін,
що регулюють розробку, введення та застосування санітарних і
фітосанітарних заходів з метою мінімізації їх негативного впливу
на торгівлю;
визнаючи той важливий внесок, який у цьому плані можуть
зробити міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації;
бажаючи сприяти використанню гармонізованих санітарних та
фітосанітарних заходів між Членами СОТ на основі міжнародних
стандартів, інструкцій та рекомендацій, розроблених відповідними
міжнародними організаціями, включаючи Комісію з "Кодекс
Аліментаріус" Міжнародного епізоотичного бюро, а також відповідні
міжнародні та регіональні організації, що діють у рамках
Міжнародної конвенції із захисту рослин ( 995_805 ), не вимагаючи
від Членів СОТ змінювати їх належний рівень захисту життя чи
здоров'я людини, тварин чи рослин;
визнаючи, що країни-Члени СОТ, які розвиваються, можуть
спіткати особливі труднощі при виконанні вимог санітарних та
фітосанітарних заходів імпортуючих Членів СОТ і, як наслідок, при
доступі на ринки, а також при розробці та застосуванні санітарних
і фітосанітарних заходів на своїх власних територіях, та бажаючи
допомогти їм в їхніх зусиллях у цій сфері;
бажаючи у зв'язку з цим виробити правила застосування
положень ГАТТ 1994 ( 981_003 ), які стосуються використання
санітарних та фітосанітарних заходів, зокрема положень
Статті XX(b);(1)
---------------- (1) У цій Угоді посилання на Статтю XX(b) включає також
посилання на назву цієї Статті.
цим домовляються про наступне:
Стаття 1
Загальні положення
1. Ця Угода застосовується до всіх санітарних та
фітосанітарних заходів, які можуть прямо чи непрямо впливати на
міжнародну торгівлю. Такі заходи повинні розроблятися та
застосовуватися відповідно до положень цієї Угоди.
2. Для цілей цієї Угоди застосовуються визначення термінів,
наведені у Додатку A.
3. Додатки є невід'ємною частиною цієї Угоди.
4. Ніщо в цій Угоді не впливає на права Членів СОТ за Угодою
про технічні бар'єри у торгівлі ( 981_008 ) стосовно заходів, які
не підпадають під дію цієї Угоди.
Стаття 2
Основні права та обов'язки
1. Члени СОТ мають право вживати санітарні та фітосанітарні
заходи, необхідні для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи
рослин, за умови, що такі заходи не суперечать положенням цієї
Угоди.
2. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб будь-який санітарний чи
фітосанітарних захід застосовувався лише в обсязі, необхідному для
захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин, базувався на
наукових принципах, і щоб його дія не продовжувалася без достатніх
наукових обґрунтувань, окрім випадків, передбачених параграфом 7
Статті 5.
3. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні та
фітосанітарні заходи не створювали свавільної або невиправданої
дискримінації між Членами СОТ, на території яких існують ідентичні
чи аналогічні умови, включаючи свої власні території та території
інших Членів СОТ. Санітарні та фітосанітарні заходи не повинні
застосовуватися у спосіб, який являє собою приховане обмеження
міжнародної торгівлі.
4. Санітарні чи фітосанітарні заходи, які узгоджуються з
відповідними положеннями цієї Угоди, повинні вважатися такими, що
відповідають обов'язкам Членів СОТ згідно з положеннями ГАТТ 1994
( 981_003 ), які стосуються використання санітарних чи
фітосанітарних заходів, зокрема положень Статті XX(b).
Стаття 3
Гармонізація
1. З метою гармонізації санітарних та фітосанітарних заходів
на якомога ширшій основі, Члени СОТ повинні базувати свої
санітарні чи фітосанітарні заходи на міжнародних стандартах,
інструкціях чи рекомендаціях, якщо такі існують, а інше не
передбачено цією Угодою, зокрема параграфом 3.
2. Санітарні чи фітосанітарні заходи, які відповідають
міжнародним стандартам, інструкціям чи рекомендаціям, повинні
вважатися необхідними для захисту життя чи здоров'я людини, тварин
чи рослин і такими, що не суперечать відповідним положенням цієї
Угоди та ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
3. Члени СОТ можуть вводити або зберігати санітарні чи
фітосанітарні заходи, які призводять до більш високого рівня
санітарного та фітосанітарного захисту, ніж той, що був би
досягнутий за допомогою заходів, основаних на відповідних
міжнародних стандартах, інструкціях чи рекомендаціях, якщо цьому
існує наукове обґрунтування або якщо в результаті застосування
певного рівня санітарного та фітосанітарного захисту Член СОТ
визначає, що такий рівень узгоджується з відповідними положеннями
параграфів 1-8 Статті 5.(2) Незважаючи на вищезазначене, всі
заходи, які призводять до рівня санітарного чи фітосанітарного
захисту, відмінного від рівня, який був би досягнутий за допомогою
заходів, основаних на відповідних міжнародних стандартах,
інструкціях чи рекомендаціях, не повинні суперечити будь-якому
іншому положенню цієї Угоди.
---------------- (2) Для цілей параграфа 3 Статті 3 наукове обґрунтування
існує, якщо на основі вивчення та оцінки наявної наукової
інформації згідно з відповідними положеннями цієї Угоди Член СОТ
визначить, що відповідні міжнародні стандарти, інструкції чи
рекомендації є недостатніми для досягнення належного рівня
санітарного чи фітосанітарного захисту.
4. У межах своїх можливостей, Члени СОТ повинні брати
найповнішу участь у роботі відповідних міжнародних організацій та
їх філій, зокрема Комісії з "Кодекс Аліментаріус", Міжнародного
епізоотичного бюро, а також міжнародних та регіональних
організацій, що діють у рамках Міжнародної конвенції із захисту
рослин ( 995_805 ), сприяти в рамках цих організацій розвитку та
періодичному перегляду стандартів, інструкцій та рекомендацій зі
всіх аспектів санітарних та фітосанітарних заходів.
5. Комітет із санітарних та фітосанітарних заходів,
передбачений параграфами 1 та 4 Статті 12 (який у цій Угоді
іменується "Комітет") повинен розробити процедуру нагляду за
процесом міжнародної гармонізації та координувати зусилля в цій
сфері з відповідними міжнародними організаціями.
Стаття 4
Еквівалентність
1. Члени СОТ повинні визнавати санітарні та фітосанітарні
заходи інших Членів еквівалентними, навіть якщо ці заходи
відрізняються від їхніх власних заходів чи від заходів, які
використовуються іншими Членами СОТ, що ведуть торгівлю цим самим
товаром, якщо експортуючий Член СОТ об'єктивно продемонструє
імпортуючому Члену СОТ, що його заходи досягають належного рівня
санітарного чи фітосанітарного захисту, встановленого імпортуючим
Членом СОТ. Для цього імпортуючому Члену СОТ на його вимогу
повинен надаватися належний доступ для проведення інспекцій,
тестів та інших відповідних процедур.
2. На вимогу Члени СОТ повинні проводити консультації з метою
досягнення двосторонніх та багатосторонніх домовленостей про
визнання еквівалентності конкретних санітарних та фітосанітарних
заходів.
Стаття 5
Оцінка ризику та визначення належного рівня
санітарного чи фітосанітарного захисту
1. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні та
фітосанітарні заходи були основані на відповідній обставинам
оцінці ризиків для життя або здоров'я людини, тварин чи рослин,
яка б враховувала техніку оцінки ризику, розроблену відповідними
міжнародними організаціями.
2. При оцінці ризику Члени СОТ повинні брати до уваги наявні
наукові обґрунтування; відповідні виробничі процеси та способи
виробництва; відповідні методи інспекції, вибіркового контролю та
тестування; ступінь поширеності певних хвороб чи шкідників;
наявність зон, вільних від шкідників або хвороб; відповідні
екологічні чи природоохоронні умови; а також карантинний чи інші
режими.
3. При оцінці ризику для життя або здоров'я тварин чи рослин
і визначенні заходу, який слід вжити для досягнення належного
рівня санітарного чи фітосанітарного захисту від такого ризику,
Члени СОТ повинні враховувати у якості відповідних економічних
факторів такі фактори: потенційна шкода у розумінні втрати
виробництва або продажу в результаті проникнення, укорінення чи
поширення шкідника або хвороби; вартість боротьби з ними або їх
викоренення на території імпортуючого Члена СОТ; відносна
витратоефективність альтернативних підходів до обмеження ризиків.
4. При визначенні належного рівня санітарного чи
фітосанітарного захисту Члени СОТ повинні враховувати завдання з
мінімізації негативних наслідків для торгівлі.
5. З метою досягнення послідовності у застосуванні концепції
належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту від ризиків
для життя чи здоров'я людини або для життя чи здоров'я тварин чи
рослин кожен Член СОТ повинен уникати довільного або
невиправданого встановлення різних рівнів, які він вважає
належними у різних ситуаціях, якщо така різниця веде до
дискримінації або прихованого обмеження міжнародної торгівлі.
Члени співпрацюють у Комітеті відповідно до параграфів 1, 2 та 3
Статті 12 з тим, щоб розробити інструкції з подальшого практичного
виконання цього положення. При розробці цих інструкцій Комітет
повинен брати до уваги всі відповідні фактори, включаючи
винятковий характер ризиків для людського здоров'я, яким люди
добровільно себе піддають.
6. Без обмеження параграфа 2 Статті 3, при встановленні або
збереженні санітарних чи фітосанітарних заходів з метою досягнення
належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту Члени СОТ
повинні забезпечити, щоб такі заходи не справляли більш
обмежувального впливу на торгівлю, ніж це є необхідним для
досягнення ними належного рівня санітарного чи фітосанітарного
захисту, який враховує технічні й економічні можливості.(3)
---------------- (3) Для цілей параграфа 6 Статті 5 захід не вважається таким,
що справляє більш обмежувальний вплив на торгівлю, ніж це є
необхідним, якщо тільки немає іншого доступного заходу, який
враховує технічні та економічні можливості, завдяки якому можна
досягти належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту, і
який справляє менш обмежувальний вплив на торгівлю.
7. У випадках, коли відповідне наукове обґрунтування не є
достатнім, Член СОТ може тимчасово затвердити санітарні чи
фітосанітарні заходи на основі наявної належної інформації,
включаючи інформацію, отриману від відповідних міжнародних
організацій, а також інформацію про санітарні чи фітосанітарні
заходи, які застосовують інші Члени СОТ. За таких обставин Члени
СОТ повинні намагатися отримати додаткову інформацію, необхідну
для більш об'єктивної оцінки ризику, та переглядати санітарні чи
фітосанітарні заходи відповідним чином у розумний термін.
8. У випадку, коли Член СОТ має підстави вважати, що певний
санітарний або фітосанітарний захід, який введено або зберігається
іншим Членом СОТ, обмежує або потенційно може обмежити його
експорт, і якщо цей захід не ґрунтується на відповідних
міжнародних стандартах, інструкціях чи рекомендаціях або якщо
таких стандартів, інструкцій чи рекомендацій не існує, він може
вимагати пояснення підстав застосування такого санітарного чи
фітосанітарного заходу, і Член СОТ, що застосовує цей захід,
повинен надати таке пояснення.
Стаття 6
Адаптація до регіональних умов, включаючи зони,
вільні від шкідників або хвороб, та зони з незначною
присутністю шкідників або хвороб
1. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні чи
фітосанітарні заходи були адаптовані до санітарних чи
фітосанітарних особливостей району (що може являти собою всю
країну, її частину або всі країни чи частини кількох з них), з
якого походить товар або для якого товар призначено. При оцінці
санітарних чи фітосанітарних особливостей регіону, Члени СОТ
повинні враховувати, inter alia, рівень присутності певних хвороб
або шкідників, наявність програм їх викоренення або боротьби з
ними, а також належні критерії чи інструкції, які може бути
розроблено відповідними міжнародними організаціями.
2. Члени СОТ, зокрема, повинні визнати концепції зон, вільних
від шкідників або хвороб, та зон з незначною присутністю шкідників
або хвороб. Визначення таких зон ґрунтується на таких факторах, як
географія, екосистеми, епідеміологічний нагляд та ефективність
санітарного чи фітосанітарного контролю.
3. Експортуючі Члени СОТ, які стверджують, що зони,
розташовані на їхній території, є зонами, вільними від шкідників
чи хвороб, або зонами з незначною присутністю шкідників чи хвороб,
повинні надати необхідні докази цього з тим, щоб об'єктивно
продемонструвати імпортуючим Членам СОТ, що такі зони є і,
вірогідно, залишатимуться зонами, вільними від шкідників чи
хвороб, або зонами з незначною присутністю шкідників чи хвороб
відповідно. З цією метою на вимогу імпортуючого Члена СОТ йому в
розумних межах надається доступ для інспектування, тестування та
інших відповідних процедур.
Стаття 7
Транспарентність
Члени СОТ повинні повідомляти про зміни у їхніх санітарних чи
фітосанітарних заходах, а також надавати інформацію про свої
санітарні чи фітосанітарні заходи відповідно до положень
Додатка В.
Стаття 8
Процедури контролю, інспекції та ухвалення
Члени СОТ повинні дотримуватися положень Додатка С при
здійсненні процедур контролю, інспекції та ухвалення, включаючи
національні системи ухвалення використання добавок або
встановлення допустимих рівнів забруднюючих речовин у продуктах
харчування, напоях чи кормах, а також іншим чином забезпечувати,
щоб їхні процедури не суперечили положенням цієї Угоди.
Стаття 9
Технічна допомога
1. Члени СОТ зобов'язуються сприяти наданню технічної
допомоги іншим Членам, особливо країнам-Членам, що розвиваються,
на двосторонній основі або через відповідні міжнародні
організації. Така допомога може надаватися, inter alia, у таких
галузях, як технології переробки, дослідження та створення
інфраструктури, в тому числі створення національних органів
регулювання, і може бути у формі консультацій, кредитів, дотацій
та грантів, зокрема, на отримання технічної кваліфікації,
підготовки кадрів та придбання устаткування, що б дозволило таким
країнам пристосуватися до санітарних чи фітосанітарних заходів,
які є необхідними для досягнення належного рівня санітарного чи
фітосанітарного захисту на ринках їхнього експорту, та
дотримуватися таких заходів.
2. У випадках, коли для того, щоб експортуюча
країна-Член СОТ, що розвивається, виконала санітарні чи
фітосанітарні вимоги імпортуючого Члена СОТ, необхідні суттєві
інвестиції, останній повинен розглянути можливість надання такої
технічної допомоги, яка б дозволила країні-Членові, що
розвивається, зберегти і поширити свої можливості доступу до ринку
відповідного товару.
Стаття 10
Спеціальний і диференційний режими
1. При розробці і застосуванні санітарних та фітосанітарних
заходів Члени СОТ повинні враховувати особливі потреби
країн-Членів, що розвиваються, і, зокрема, найменш розвинених
країн-Членів СОТ.
2. У випадках, коли належний рівень санітарного чи
фітосанітарного захисту допускає можливість поетапного введення
нових санітарних чи фітосанітарних заходів щодо товарів, які
становлять інтерес для країн-Членів, що розвиваються, повинні
передбачатися довші терміни для адаптації до цих заходів з тим,
щоб зберегти їхні можливості експорту.
3. З метою забезпечення того, щоб країни-Члени, що
розвиваються, були у змозі дотримуватися положень цієї Угоди,
Комітету уповноважується надавати таким країнам на їх вимогу чітко
визначені, обмежені у часі, повні або часткові звільнення від
зобов'язань за цією Угодою з урахуванням їхніх фінансових,
торгових потреб та потреб розвитку.
4. Члени СОТ повинні заохочувати активну участь країн-Членів,
що розвиваються, у відповідних міжнародних організаціях і сприяти
їй.
Стаття 11
Консультації і врегулювання суперечок
1. До консультацій і врегулювання суперечок за цією Угодою
застосовуються положення Статей XXII і XXIII ГАТТ 1994 ( 981_003 )
у тому вигляді, у якому вони розроблені і застосовуються за
Домовленістю про врегулювання суперечок ( 981_019 ), окрім
випадків, які окремо передбачено у цій Угоді.
2. У будь-якій суперечці за цією Угодою, яка стосується
технічних питань, група експертів повинна звертатися за порадами
до експертів, яких обирає ця група після консультацій зі сторонами
суперечки. Для цього група експертів може, коли вважатиме за
потрібне, створити консультативну групу технічних експертів або
консультуватися з відповідними міжнародними організаціями на
вимогу будь-якої зі сторін суперечки або за власною ініціативою.
3. Ніщо у цій Угоді не обмежує прав Членів СОТ за іншими
міжнародними угодами, в тому числі права звертатися до добрих
послуг чи механізмів врегулювання суперечок інших міжнародних
організацій або послуг чи механізмів, передбачених міжнародними
угодами.
Стаття 12
Механізм реалізації Угоди
1. Цим засновується Комітет із санітарних та фітосанітарних
заходів з метою забезпечення постійного форуму для консультацій.
Він здійснює функції, необхідні для виконання положень цієї Угоди
та реалізації її завдань, зокрема, стосовно гармонізації. Комітет
приймає рішення шляхом консенсусу.
2. Комітет заохочує спеціальні консультації чи переговори між
Членами СОТ з конкретних санітарних чи фітосанітарних питань і
сприяє їм. Комітет заохочує використання міжнародних стандартів,
інструкцій чи рекомендацій всіма Членами СОТ і у цьому плані надає
матеріальну підтримку на проведення технічних консультацій та
досліджень з метою підвищення координації та інтеграції між
міжнародними і національними системами та підходами до
вдосконалення використання харчових добавок або встановлення
допустимих рівнів забруднюючих речовин у продуктах харчування,
напоях чи кормах.
3. Комітет підтримує тісний зв'язок із відповідними
міжнародними організаціями у галузі санітарного та фітосанітарного
захисту, особливо з Комісією з "Кодекс Аліментаріус", Міжнародним
епізоотичним бюро та Секретаріатом Міжнародної конвенції із
захисту рослин ( 995_805 ), з тим, щоб забезпечити себе найкращими
науковими та технічними консультаціями для виконання цієї Угоди й
уникнути невиправданого дублювання роботи.
4. Комітет розробляє процедуру для нагляду за процесом
міжнародної гармонізації та використання міжнародних стандартів,
інструкцій чи рекомендацій. З цією метою Комітет повинен разом з
відповідними міжнародними організаціями встановити перелік
міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій, які стосуються
санітарних чи фітосанітарних заходів, які Комітет відносить до
таких, що справляють найбільший вплив на торгівлю. Цей перелік
повинен включати зазначені Членами СОТ ті міжнародні стандарти,
інструкції чи рекомендації, які вони застосовують як умову для
імпорту або на основі яких імпортовані товари, що відповідають цим
стандартам, отримують доступ до їхніх ринків. У випадках, коли
Член СОТ не застосовує міжнародного стандарту, інструкції чи
рекомендації як умови для імпорту, цей Член СОТ повинен пояснити
підстави для цього і, зокрема, зазначити, чи на його думку
відповідний стандарт не є досить жорстким для забезпечення
належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту. Якщо
Член СОТ перегляне свою позицію після того, як він заявив про
використання стандарту, інструкції чи рекомендації як умови для
імпорту, він повинен навести пояснення його зміни і таким чином
поінформувати Секретаріат, а також відповідні міжнародні
організації, якщо тільки таке повідомлення і пояснення не
надається відповідно до процедур Додатка В.
5. Для уникнення невиправданого дублювання роботи, Комітет
може у разі необхідності прийняти рішення про використання
інформації, яку отримано в результаті процедур, зокрема процедур
повідомлення, що здійснюються відповідними міжнародними
організаціями.
6. Комітет може, ґрунтуючись на ініціативі одного з Членів
СОТ, через належні канали запропонувати відповідним міжнародним
організаціям або їхнім філіалам вивчити окремі питання стосовно
певного стандарту, інструкції чи рекомендації, в тому числі
підстав для пояснень щодо невикористання стандартів, які надаються
відповідно до параграфа 4.
7. Комітет переглядає дію і виконання цієї Угоди через три
роки після набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), а також після
цього у міру необхідності. Коли це необхідно, Комітет може
подавати до Ради з торгівлі товарами пропозиції щодо внесення
поправок до тексту цієї Угоди, зважаючи, inter alia, на досвід,
який отримано у ході її виконання.
Стаття 13
Виконання
Члени СОТ несуть повну відповідальність згідно з цією Угодою
за дотримання всіх зобов'язань, які у ній передбачено. Члени СОТ
повинні розробляти та впроваджувати конструктивні заходи та
механізми для забезпечення дотримання положень цієї Угоди не лише
центральними урядовими, а й іншими органами. Члени СОТ повинні
вжити таких заходів, які їм доступні, для забезпечення того, щоб
неурядові установи на їхній території, а також регіональні органи,
у яких відповідні установи на їхній території є членами,
дотримувалися відповідних положень цієї Угоди. Крім того,
Члени СОТ не повинні вживати заходів, які б прямо чи непрямо
вимушували або заохочували такі регіональні чи неурядові установи
або місцеві урядові органи діяти всупереч положенням цієї Угоди.
Члени СОТ повинні забезпечити, щоб вони покладалися на послуги
неурядових установ із застосування санітарних чи фітосанітарних
заходів лише за умови дотримання цими установами положень цієї
Угоди.
Стаття 14
Заключні положення
Щодо своїх санітарних чи фітосанітарних заходів, які
впливають на імпорт або імпортовані товари, найменш розвинені
країни-Члени СОТ можуть відстрочити застосування положень цієї
Угоди на термін у п'ять років після набрання чинності Угодою СОТ.
Інші країни-Члени СОТ, що розвиваються, можуть відстрочити
застосування положень цієї Угоди відносно своїх існуючих
санітарних чи фітосанітарних заходів, які впливають на імпорт або
імпортовані товари, за винятком параграфа 8 Статті 5 та Статті 7,
на два роки після набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), якщо
застосуванню положень Угоди перешкоджає відсутність технічної
кваліфікації, технічної інфраструктури чи ресурсів.

ДОДАТОК А
ВИЗНАЧЕННЯ(4)
---------------- (4) У контексті цих визначень термін "тварина" включає риб і
дику фауну; термін "рослина" включає ліси і дику флору; термін
"шкідники" включає бур'яни; термін "забруднюючі речовини" включає
залишки пестицидів і ветеринарних препаратів, а також сторонні
речовини.
1. Санітарний або фітосанітарний захід - будь-який захід, що
проводиться:
(a) для захисту життя або здоров'я тварин чи рослин на
території Члена СОТ від ризиків, що виникають у результаті
проникнення, укорінення чи поширення шкідників, хвороб,
організмів, які є носіями хвороб, а також хвороботворних
організмів;
(b) для захисту життя або здоров'я людей чи тварин на
території Члена СОТ від ризиків, що виникають від добавок,
забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які
містяться у продуктах харчування, напоях чи кормах;
(c) для захисту життя або здоров'я людини на території
Члена СОТ від ризиків, що виникають у результаті хвороб, які
переносяться тваринами, рослинами або продукцією, що виробляється
з них, або в результаті проникнення, укорінення чи поширення
шкідників;
(d) для уникнення чи обмеження іншої шкоди на території
Члена СОТ, що завдається в результаті проникнення, укорінення або
поширення шкідників.
Санітарні або фітосанітарні заходи включають усі відповідні
закони, постанови, нормативні акти, вимоги та процедури,
включаючи, inter alia, критерії кінцевого продукту; виробничі
процеси та способи виробництва; процедури тестування, інспекції,
сертифікації та ухвалення; карантинні режими, включаючи відповідні
вимоги щодо перевезення тварин чи рослин або щодо матеріалів,
необхідних для їх виживання під час перевезення; положення щодо
відповідних статистичних методів, процедур відбору та методів
оцінки ризику; вимоги щодо пакування та етикетування, які
безпосередньо стосуються безпеки продуктів харчування.
2. Гармонізація - встановлення, визнання і застосування
спільних санітарних та фітосанітарних заходів різними Членами СОТ.
3. Міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації
(a) у випадку забезпечення безпеки продуктів харчування -
стандарти, інструкції та рекомендації, які встановлені Комісією з
"Кодекс Аліментаріус" і стосуються харчових добавок, залишків
ветеринарних препаратів і пестицидів, забруднюючих речовин, методи
аналізу і вибіркового контролю, а також правила та інструкції
стосовно норм гігієни;
(b) у випадку охорони здоров'я тварин та запобігання
зоонозам - стандарти, інструкції та рекомендації, які розроблено
під егідою Міжнародного епізоотичного бюро;
(c) у випадку охорони здоров'я рослин - стандарти, інструкції
та рекомендації, які розроблено під егідою Секретаріату
Міжнародної конвенції із захисту рослин ( 995_805 ) у
співробітництві з регіональними організаціями, що діють у рамках
Міжнародної Конвенції із захисту рослин; а також
(d) у випадку питань, що не охоплюються діяльністю
вищезазначених організацій, - відповідні стандарти, інструкції та
рекомендації, які обнародувано іншими відповідними міжнародними
організаціями, членство у яких є відкритим для всіх Членів СОТ, і
які виявлено Комітетом.
4. Оцінка ризику - виявлення вірогідності проникнення,
укорінення або поширення шкідника чи хвороби на території
імпортуючого Члена СОТ з урахуванням санітарних або фітосанітарних
заходів, які можна було б застосувати, а також пов'язаних із цим
потенційних біологічних та економічних наслідків; виявлення
можливості несприятливих наслідків для здоров'я людини або тварин,
які виникають у результаті наявності добавок, забруднюючих
речовин, токсинів чи хвороботворних організмів у продуктах
харчування, напоях чи кормах.
5. Належний рівень санітарного або фітосанітарного захисту -
рівень захисту, який вважає належним Член СОТ, котрий встановлює
санітарний або фітосанітарний захід для захисту життя чи здоров'я
людини, тварин чи рослин на своїй території.
ПРИМІТКА: Багатьма з Членів СОТ це поняття також іменується
як "допустимий рівень ризику".
6. Зона, вільна від шкідників або хвороб - зона, що являє
собою всю країну, її частину або всі країни чи частини кількох з
них, визначена компетентними органами, у якій не зустрічається
окремий шкідник або хвороба.
ПРИМІТКА: Зона, вільна від шкідників або хвороб, може
оточувати зону (всередині частини країни або у географічному
районі, який включає частини або всі з кількох країн), про яку
відомо, що окремий шкідник або хвороба у ній зустрічається, але в
якій проводяться такі регіональні заходи боротьби з ними, як
встановлення захисту, нагляду та буферних зон, що обмежують
поширення таких шкідників чи хвороб або викорінюють їх; зона,
вільна від шкідників або хвороб, може також бути оточеною такою
зоною або прилягати до неї.
7. Зона з незначною присутністю шкідників або хвороб - зона,
що являє собою всю країну, її частину або всі країни чи частини
кількох з них, визначена компетентними органами, у якій окремий
шкідник або хвороба зустрічається у незначній кількості і в якій
проводяться ефективні заходи з нагляду, боротьби та винищення.

ДОДАТОК В
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ
НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Публікація нормативних актів
1. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб усі санітарні та
фітосанітарні нормативні акти,(5) які було прийнято, публікувалися
оперативно і таким чином, аби зацікавлені Члени СОТ мали змогу
ознайомитися з ними.
---------------- (5) Санітарні та фітосанітарні заходи, такі як закони,
постанови або розпорядження, які застосовуються, як правило.
2. Окрім випадків надзвичайних обставин, Члени СОТ повинні
забезпечити розумний інтервал між публікацією санітарного чи
фітосанітарного нормативного акта та набрання ним чинності з тим,
щоб надати можливість виробникам у країнах експортуючих Членів СОТ
і, зокрема, у країнах-Членах, що розвиваються, пристосувати свої
товари або способи виробництва до вимог імпортуючого Члена СОТ.
Центри обробки запитів
3. Кожен Член СОТ повинен забезпечити, щоб існував один центр
обробки запитів, який був би відповідальний за надання відповідей
на всі обгрунтовані запитання з боку зацікавлених Членів СОТ, а
також за надання відповідних документів стосовно:
(a) будь-яких санітарних або фітосанітарних нормативних
актів, які прийнято або пропонується прийняти на його території;
(b) будь-які процедури контролю чи інспекції, режимів
виробництва чи карантину, процедур ухвалення допустимого рівня
пестицидів та харчових добавок, які діють на його території;
(c) процедур оцінки ризику, факторів, що при цьому
враховуються, а також порядку визначення належного рівня
санітарного чи фітосанітарного захисту;
(d) членства або участі Члена СОТ чи відповідних органів на
його території у міжнародних і регіональних санітарних та
фітосанітарних організаціях і системах, а також у двосторонніх та
багатосторонніх угодах і домовленостях у рамках цієї Угоди, а
також текстів таких угод або домовленостей.
4. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб у випадках, коли
зацікавлені Члени СОТ звертаються за копіями документів, вони
надавалися за таку ж ціну (якщо вона існує), за винятком фактичної
вартості доставки, як і для громадян(6) цього Члена СОТ.
---------------- (6) У тих випадках, коли у цій Угоді згадуються "громадяни",
вважається, що цей термін, у випадку окремої митної території, що
є Членом СОТ, означає осіб, фізичних чи юридичних, які розташовані
або мають реальне і діюче промислове чи торгове підприємство на
цій митній території.
Процедури повідомлення
5. У випадку, коли міжнародного стандарту, інструкції чи
рекомендації не існує або зміст запропонованого санітарного чи
фітосанітарного нормативного акта в основному не збігається зі
змістом міжнародного стандарту, інструкції чи рекомендації і якщо
такий нормативний акт може справити значний вплив на торгівлю
інших Членів, Члени СОТ повинні:
(a) опублікувати повідомлення на ранній стадії таким чином,
щоб зацікавлені Члени СОТ мали змогу ознайомитися з пропозицією
про введення певного нормативного акта;
(b) повідомити інших Членів через Секретаріат про товари, які
охоплюватимуться цим нормативним актом, а також надати короткий
опис завдання, яке планується виконати, та обґрунтування
необхідності введення запропонованого нормативного акта. Такі
повідомлення мають здійснюватися на ранній стадії, коли ще можуть
бути внесені поправки і враховані зауваження;
(c) надати іншим Членам СОТ на їхню вимогу копії
запропонованого нормативного акта, а також, якщо це можливо,
зазначити ті його частини, у яких він по суті відхиляється від
міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій;
(d) без дискримінації надати іншим Членам СОТ розумний термін
часу для того, щоб вони висловили свої зауваження у письмовій
формі, за вимогою обговорити ці зауваження, а також взяти до уваги
такі письмові зауваження та результати їх обговорення.
6. Проте у разі виникнення або загрози виникнення для
Члена СОТ невідкладних проблем охорони здоров'я Член СОТ може не
дотримуватися вимог, перелічених у параграфі 5 цього Додатку, які
не вважатиме за потрібні, за умови, що цей Член СОТ:
(a) негайно повідомить інших Членів СОТ через Секретаріат про
даний нормативний акт та товари, які ним охоплюються, а також
надасть короткий опис завдання, яке планується виконати, та
обґрунтування необхідності введення нормативного акта, в тому
числі характеру невідкладних проблем;
(b) надасть іншим Членам СОТ на їхню вимогу копії
нормативного акта;
(c) надасть іншим Членам СОТ можливість висловити свої
зауваження у письмовій формі, за вимогою обговорить ці зауваження,
а також візьме до уваги письмові зауваження та результати їх
обговорення.
7. Повідомлення до Секретаріату робляться англійською,
французькою або іспанською мовами.
8. Розвинені країни-Члени СОТ повинні у тому разі, коли
отримають запит від інших Членів СОТ, надати копії документів, на
які поширюється певне повідомлення, англійською, французькою чи
іспанською мовами, або у випадку, коли обсяг таких документів
занадто великий, їх резюме.
9. Секретаріат повинен розповсюдити копії повідомлень серед
усіх Членів СОТ та зацікавлених міжнародних організацій, а також
привернути увагу країн-Членів СОТ, що розвиваються, до будь-яких
повідомлень, що стосуються товарів, які становлять для них
особливий інтерес.
10. Члени СОТ призначають єдиний центральний урядовий орган,
який несе відповідальність за виконання на національному рівні
положень стосовно процедур повідомлення відповідно до
параграфів 5, 6, 7 та 8 цього Додатка.
Загальні застереження
11. Ніщо у цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що
вимагає:
(a) надання докладних описів чи копій проектів або публікації
текстів на мовах інших, ніж мова Члена СОТ, окрім випадку,
передбаченого у параграфі 8 цього Додатка;
(b) розголошення Членами СОТ конфіденційної інформації, яке б
обмежило запровадження санітарного чи фітосанітарного
законодавства або ушкодило законні комерційні інтереси окремих
підприємств.

ДОДАТОК С
ПРОЦЕДУРИ КОНТРОЛЮ, ІНСПЕКЦІЇ ТА УХВАЛЕННЯ(7)
---------------- (7) Процедури контролю, інспекції та ухвалення включають,
inter alia, процедури вибіркового контролю, тестування та
сертифікації.
1. Відносно будь-якої процедури з перевірки та забезпечення
виконання санітарних чи фітосанітарних заходів Члени СОТ повинні
забезпечити, щоб:
(a) такі процедури проводилися і завершувалися без
невиправданих затримок і у порядку, не менш сприятливому для
імпортованих товарів, ніж для аналогічних вітчизняних товарів;
(b) стандартний термін проведення кожної процедури
публікувався або очікуваний термін її проведення повідомлявся
заявникові на його вимогу; при отриманні заявки компетентний орган
оперативно вивчав повноту документації та інформував заявника у
точній і повній формі про всі недоліки у ній; компетентний орган
якомога швидше передавав результати процедури у точній і повній
формі заявникові з тим, щоб у разі необхідності той міг внести
корективи; навіть тоді, коли у заявці є недоліки, компетентний
орган продовжував, наскільки це можливо, оцінку відповідності,
якщо цього вимагає заявник; а також, щоб на вимогу заявника його
повідомляли про те, на якій стадії знаходиться процедура, і щоб
будь-яку затримку в ній було пояснено;
(c) вимоги щодо надання інформації обмежувалися до мінімуму,
який є необхідним для належного проведення процедур контролю,
інспекції та ухвалення, в тому числі для ухвалення використання
добавок або для встановлення допустимих рівнів забруднюючих
речовин у продуктах харчування, напоях чи кормах;
(d) конфіденційність інформації про імпортовані товари, яка
виникає або надається у зв'язку з процедурами контролю, інспекції
чи ухвалення, дотримувалася у спосіб, не менш сприятливий, ніж для
вітчизняних товарів, та таким чином, щоб забезпечити захист
законних комерційних інтересів;
(e) будь-які вимоги щодо контролю, інспекції або ухвалення
окремих зразків товару обмежувалися до такої міри, якою це
обґрунтовано і необхідно;
(f) будь-яка платня, яка стягується за такі процедури для
імпортованих товарів, була еквівалентною будь-якій платні, що
стягується з аналогічних вітчизняних товарів або товарів, що
походять з інших країн, і не перевищувала фактичну вартість
надання цієї послуги;
(g) при виборі виробничих потужностей для проведення процедур
і при відборі зразків для імпортованих товарів використовувалися
такі ж критерії, як і для вітчизняних, з тим, щоб звести до
мінімуму незручності для заявників, експортерів, імпортерів та
їхніх агентів;
(h) у випадках, коли технічні характеристики товару
змінюються після проведення процедури контролю та інспекції за
відповідними нормативними актами, процедура для зміненого товару
обмежувалася тільки тими діями, що є необхідними для отримання
достатньої впевненості, що товар і надалі відповідає належним
технічним регламентам чи стандартам;
(i) існувала процедура для перегляду скарг стосовно виконання
таких процедур та для внесення коректив у випадках, коли скарга є
обґрунтованою.
У випадку, коли імпортуючий Член СОТ використовує певну
систему для ухвалення використання харчових добавок або
встановлення допустимих рівнів забруднюючих речовин у продуктах
харчування, напоях чи кормах, яка забороняє або обмежує доступ
товарів до його внутрішніх ринків на підставі відсутності такого
ухвалення, цей імпортуючий Член повинен розглянути можливість
використання відповідного міжнародного стандарту як основи для
надання доступу до тих пір, поки не буде винесено остаточне
визначення.
2. У випадках, коли санітарний або фітосанітарний захід
передбачає контроль на стадії виробництва, Член СОТ, на території
якого здійснюється виробництво, повинен надавати необхідну
допомогу для полегшення такого контролю і роботи контролюючих
органів.
3. Ніщо у цій Угоді не перешкоджає Членам СОТ проводити в
розумних межах інспекції на своїй території.
"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документів

Соглашение
по применению санитарных и
фитосанитарных мер

Члены, Вновь подтверждая, что ни одному члену не должно
препятствоваться принятие или применение мер, необходимых для
охраны жизни или здоровья людей, животных или растений, при
условии, что эти меры не применяются таким способом, который
являлся бы средством произвольной или неоправданной дискриминации
между членами, в которых преобладают сходные условия, или скрытым
ограничением международной торговли; Желая улучшить здоровье людей, здоровье животных и
фитосанитарную ситуацию во всех странах-членах; Отмечая, что санитарные и фитосанитарные меры часто
применяются на основе двусторонних соглашений или протоколов; Желая создать многосторонние рамки для правил и дисциплин,
регулирующих разработку, принятие и применение санитарных и
фитосанитарных мер с тем, чтобы свести к минимуму их негативное
воздействие на торговлю; Признавая важный вклад, который могут внести в этом отношении
международные стандарты, предписания и рекомендации; Желая способствовать использованию согласованные санитарных и
фитосанитарных мер между членами на основе международных
стандартов, предписаний и рекомендаций, разработанных
соответствующими международными организациями, включая Комиссию
"Кодекс Алиментариус", Международное бюро по эпизоотии и
соответствующие международные и региональные организации,
действующие в рамках Международной конвенции по защите растений
( 995_805 ), без предъявления при этом членам требований внести
изменения в их соответствующий уровень охраны жизни или здоровья
людей, животных или растений; Признавая, что развивающиеся страны-члены могут сталкиваться
с особыми трудностями в плане соблюдения санитарных или
фитосанитарных мер импортирующих стран-членов и, как следствие, в
доступе к рынкам, а также выработки и применения санитарных или
фитосанитарных мер в пределах своих собственных территорий, и
желая помочь им в их соответствующих усилиях; Желая по этой причине разработать правила для применения
положений ГАТТ 1994 года ( 981_003 ), которые имеют отношение к
использованию санитарных или фитосанитарных мер, в особенности
положений статьи XX(b)1 ; Настоящим договариваются о следующем: __________________
1 В настоящем Соглашении ссылка на статью XX (b) включает
также преамбулу этой статьи.

Статья 1
Общие положения
1. Настоящее Соглашение применяется ко всем санитарным и
фитосанитарным мерам, которые могут прямо или косвенно оказывать
негативное воздействие на международную торговлю. Такие меры
разрабатываются и применяются в соответствии с положениями
настоящего Соглашения. 2. Для целей настоящего Соглашения применяются определения,
приводимые в Приложении A. 3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения. 4. Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает прав членов по
Соглашению по техническим барьерам в торговле ( 981_008 ) в
отношении мер, выходящих за рамками настоящего Соглашения.
Статья 2
Основные права и обязательства
1. Члены имеют право вводить санитарные и фитосанитарные
меры, необходимые для охраны жизни или здоровья людей, животных
или растений, при условии, что такие меры не противоречат
положениям настоящего Соглашения. 2. Члены обеспечивают, чтобы любая санитарная или
фитосанитарная мера применялась только в той степени, в которой
это необходимо для охраны жизни или здоровья людей, животных или
растений, и была основана на научных принципах и не оставалась в
силе без достаточного научного обоснования, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 7 статьи 5. 3. Члены обеспечивают, чтобы их санитарные или фитосанитарные
меры не служили средством произвольной или неоправданной
дискриминации между членами, в которых преобладают идентичные или
схожие условия, включая различия между их собственной территорией
и территорией других членов. Санитарные и фитосанитарные меры не
применяются таким способом, который являлся бы скрытым
ограничением международной торговли. 4. Санитарные или фитосанитарные меры, согласующиеся с
соответствующими положениями настоящего Соглашения, считаются
находящимися в соответствии с обязательствами членов по положениям
ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), которые имеют отношение к использованию
санитарных или фитосанитарных мер, в особенности положениям Статьи
XX(b).
Статья 3
Гармонизация
1. С целью гармонизации санитарных и фитосанитарных мер на
возможно более широкой основе члены будут основывать свои
санитарные или фитосанитарные меры на международных стандартах,
предписаниях или рекомендациях, когда таковые имеются, если в
настоящем Соглашении и в частности в пункте 3 не предусмотрено
иное. 2. Санитарные или фитосанитарные меры, согласующиеся с
международными стандартами, предписаниями или рекомендациями,
считаются необходимыми для охраны жизни или здоровья людей,
животных или растений и не противоречащими соответствующим
положениям настоящего Соглашения и ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ). 3. Члены могут вводить или сохранять в силе санитарные или
фитосанитарные меры, которые приводят к более высокому уровню
санитарной или фитосанитарной защиты, чем это достигалось бы
мерами на базе соответствующих международных стандартов,
предписаний или рекомендаций, если имеется научное обоснование,
или же член определяет в результате применяемого уровня санитарной
или фитосанитарной защиты, что этот уровень является надлежащим
согласно соответствующим положениям пунктов 1-8 статьи 5 2.
Несмотря на вышеизложенное, все меры, приводящие к уровню
санитарной или фитосанитарной защиты, отличному от того, который
достигался бы при помощи мер, на базе международных стандартов,
предписаний или рекомендаций, не должны противоречить любому
другому положению настоящего Соглашения. 4. В пределах своих возможностей члены полноценно участвуют в
деятельности соответствующих международных организаций и их
вспомогательных органов, в особенности Комиссии "Кодекс
Алиментариус", Международного бюро по эпизоотии и международных и
региональных организаций, действующих в рамках Международной
конвенции по защите растений ( 995_805 ), для содействия в рамках
этих организаций разработке и периодическому пересмотру
стандартов, предписаний или рекомендаций в отношении всех аспектов
санитарных или фитосанитарных мер. 5. Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам,
предусмотренный в пунктах 1 и 4 статьи 12 (далее в настоящем
Соглашении именуемый "Комитет"), разрабатывает процедуру
наблюдения за процессом международной гармонизации и координирует
эту работу с соответствующими международными организациями. _________________
2 Для целей пункта 3 статьи 3 речь идет о научном обосновании
в том случае, если на основе изучения и оценки имеющейся научной
информации, согласующейся с соответствующими положениями
настоящего Соглашения, любой член установит, что соответствующих
международных стандартов, предписаний или рекомендаций достаточно
для достижения надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной
защиты.
Статья 4
Эквивалентность
1. Члены признают санитарные или фитосанитарные меры других
членов как эквивалентные, даже если эти меры отличаются от их
собственных или от тех, которые используются другими членами,
торгующими тем же товаром, и если экспортирующий член объективно
демонстрирует импортирующему члену, что его меры достигают
надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной защиты
импортирующего члена. С этой целью импортирующему члену по запросу
должен предоставляться разумный доступ для проведения
инспектирования, испытаний и других соответствующих процедур. 2. По запросу члены должны проводить консультации с целью
достижения двусторонних и многосторонних соглашений по признанию
эквивалентности конкретных санитарных или фитосанитарных мер.
Статья 5
Оценка риска и определение надлежащего уровня
санитарной или фитосанитарной защиты
1. Члены обеспечивают, чтобы в основу их санитарных или
фитосанитарных мер была положена соответствующая обстоятельствам
оценка рисков для жизни или здоровья людей, животных или растений,
причем осуществляемая с учетом методов оценки риска, разработанных
соответствующими международными организациями. 2. При оценке рисков члены учитывают имеющиеся научные
обоснования; соответствующие методы обработки и производства;
соответствующие методы инспектирования, выборочного контроля и
испытаний; степень распространенности конкретных заболеваний или
вредителей; наличие зон, свободных от заболеваний или вредителей;
соответствующие экологические условия и карантинный или другой
режим. 3. Оценивая риск для жизни или здоровья животных или растений
и определяя меру, которая должна применяться для достижения
надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной защиты от такого
риска, члены учитывают соответствующие экономические факторы, а
именно: потенциальный ущерб от снижения объема производства или
продаж в случае проникновения, укоренения или распространения
какого-либо вредителя или заболевания; расходы по борьбе с ними
или их искоренению на территории импортирующего члена; и
относительная затратоэффективность альтернативных подходов к
ограничению рисков. 4. При определении надлежащего уровня санитарной или
фитосанитарной защиты члены должны учитывать необходимость
сведения к минимуму негативного воздействия на торговлю. 5. С целью достижения согласованности в применении концепции
надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной защиты от рисков
для жизни или здоровья людей или жизни или здоровья животных и
растений каждый член избегает произвольного или неоправданного
проведения различий в уровнях защиты, которые он считает
надлежащими в различных ситуациях, если такие различия приводят к
дискриминации или скрытому ограничению международной торговли. В
соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 12 члены сотрудничают в
рамках Комитета в целях разработки руководств, способствующих
практическому осуществлению настоящего положения. При разработке
руководств Комитет учитывает все соответствующие факторы, в том
числе исключительный характер рисков для здоровья человека,
которым люди добровольно подвергают себя. 6. Без ущерба для положений пункта 2 статьи 3 при введении
или сохранении в силе санитарных или фитосанитарных мер с целью
достижения надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной защиты
члены обеспечивают, чтобы такие меры не ограничивали торговлю в
большей степени, чем это требуется для достижения надлежащего
уровня санитарной или фитосанитарной защиты, учитывая при этом
технические и экономические возможности3. 7. В случаях, когда соответствующее научное обоснование
является недостаточным, любой член может временно ввести
санитарные или фитосанитарные меры на основе имеющейся надлежащей
информации, включая информацию, полученную от соответствующих
международных организаций, а также информацию о санитарных или
фитосанитарных мерах, применяемых другими членами. При подобных
обстоятельствах члены стремятся получить дополнительную
информацию, необходимую для более объективной оценки риска, и
соответственно пересмотреть санитарную или фитосанитарную меру в
течение разумного периода времени. 8. Когда член имеет основание полагать, что конкретная
санитарная или фитосанитарная мера, введенная или сохраняемая в
силе другим членом, сдерживает или может сдержать его экспорт, и в
основе этой меры не лежат соответствующие международные стандарты,
предписания или рекомендации, или же таких стандартов, предписаний
или рекомендаций не существует, то может быть запрошено
разъяснение причин применения такой санитарной или фитосанитарной
меры, которое представляется членом, сохраняющим эту меру в силе. _________________
3 Для целей пункта 6 статьи 5 любая мера не ограничивает
торговлю в большей степени, чем это требуется, если не имеется
любой другой разумно доступной меры, учитывающей технические и
экономические возможности, за счет которой достигается надлежащий
уровень санитарной или фитосанитарной защиты и которая
ограничивает торговлю в гораздо меньшей степени.
Статья 6
Приспособление к региональным условиям, включая зоны, свободные от вредителей или заболеваний, и зоны с
незначительным распространением вредителей или заболеваний
1. Члены обеспечивают, чтобы их санитарные или фитосанитарные
меры были адаптированы с учетом санитарных или фитосанитарных
характеристик района - как всей страны, так и ее части, либо
нескольких стран или их частей, - из которого товар происходит и
для которого он предназначен. Оценивая санитарные или
фитосанитарные характеристики региона, члены принимают во
внимание, среди прочего, степень распространенности конкретных
вредителей или заболеваний, наличие программ по борьбе с ними или
их искоренению и надлежащие критерии или предписания, которые
могут быть разработаны соответствующими международными
организациями. 2. Члены, в частности, признают концепции зон, свободных от
вредителей или заболеваний, и зон с незначительной
распространенностью вредителей или заболеваний. При определении
таких зон за основу берутся следующие факторы: география,
экосистемы, эпидемиологический надзор и эффективность санитарного
или фитосанитарного контроля. 3. Экспортирующие члены, утверждающие, что зоны в пределах их
территорий являются зонами, свободными от вредителей или
заболеваний, или зонами с незначительной распространенностью
вредителей или заболеваний незначительно, представляют необходимое
подтверждение этого с тем, чтобы объективно продемонстрировать
импортирующему члену, что такие зоны действительно являются
зонами, свободными от вредителей или заболеваний, или зонами с
незначительной распространенностью вредителей или заболеваний, и
по всей вероятности сохранятся в качестве таковых. С этой целью
импортирующему члену предоставляется по запросу разумный доступ
для проведения инспектирования, испытаний и других соответствующих
процедур.

Статья 7
Открытость
Члены уведомляют об изменениях в своих санитарных или
фитосанитарных мерах и предоставляют информацию о своих санитарных
или фитосанитарных мерах в соответствии с положениями Приложения
B.
Статья 8
Процедуры контроля, инспектирования и одобрения
Члены соблюдают положения Приложения С при применении
процедур контроля, инспектирования и одобрения, включая
национальные системы по одобрению использования добавок или
установлению допустимого уровня загрязняющих веществ в пищевых
продуктах, напитках или в кормах, или иным образом обеспечивают,
чтобы их процедуры не противоречили положениям настоящего
Соглашения.
Статья 9
Техническое содействие
1. Члены соглашаются способствовать оказанию технического
содействия другим членам, особенно развивающимся странам-членам,
либо на двусторонней основе, либо через соответствующие
международные организации. Подобное содействие может оказываться,
в частности, в таких областях, как технологии переработки,
исследования и инфраструктура, включая создание национальных
органов регулирования, и может принимать форму консультаций,
предоставления кредитов, пожертвований и грантов, в том числе для
целей приобретения технической квалификации, подготовки кадров и
закупки оборудования, с тем чтобы дать возможность таким странам
адаптироваться и соблюдать санитарные или фитосанитарные меры,
необходимые для достижения надлежащего уровня санитарной или
фитосанитарной защиты на своих экспортных рынках. 2. В тех случаях, когда требуются существенные инвестиции для
того, чтобы обеспечить условия, при которых экспортирующие
развивающиеся страны-члены отвечают санитарным или фитосанитарным
требованиям импортирующего члена, последний рассматривает
возможность оказания такого технического содействия, которое
позволит развивающейся стране-члену сохранить и расширить ее
возможности доступа к рынку для конкретного товара.
Статья 10
Специальный и дифференцированный режим
1. При разработке и применении санитарных или фитосанитарных
мер члены учитывают специфические потребности развивающихся
стран-членов, и в особенности наименее развитых стран-членов. 2. В тех случаях, когда надлежащий уровень санитарной или
фитосанитарной защиты допускает возможность поэтапного введения
новых санитарных или фитосанитарных мер, развивающимся
странам-членам по интересующим их товарам должны быть
предоставлены более продолжительные сроки для приспособления к
этим мерам с целью сохранения возможностей их экспорта. 3. С тем чтобы обеспечить условия для выполнения
развивающимися странами-членами положений настоящего Соглашения,
Комитету предоставляется право по запросу предоставлять таким
странам четко определенные, ограниченные по срокам полные или
частичные освобождения от обязательств по настоящему Соглашению,
принимая во внимание их финансовые, торговые потребности и
потребности, связанные с развитием. 4. Члены поощряют и способствуют активному участию
развивающихся стран-членов в соответствующих международных
организациях.
Статья 11
Консультации и урегулирование споров
1. Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ) в
том виде, как они разработаны и применяются в Договоренности о
разрешении споров ( 981_019 ), применяются к консультациям и
урегулированию споров в рамках настоящего Соглашения, если в нем
особо не предусмотрено иное. 2. При любом споре в рамках настоящего Соглашения, касающемся
научных или технических вопросов, третейская группа по разрешению
спора обращается за консультацией к экспертам, выбранных этой
группой по согласованию со сторонами, участвующими в споре. С этой
целью третейская группа по разрешению спора может, когда посчитает
это необходимым, учредить консультативную техническую группу
экспертов или же консультироваться с соответствующими
международными организациями по запросу любой из сторон,
участвующих в споре, или по собственной инициативе. 3. Ничто в настоящем Соглашении не ущемляет прав членов по
другим международным соглашениям, включая право прибегать к
посредничеству или к механизмам урегулирования споров других
международных организаций, или механизмам, созданным в рамках
любого международного соглашения.
Статья 12
Применение Соглашения
1. В целях обеспечения регулярного форума для проведения
консультаций настоящим учреждается Комитет по санитарным и
фитосанитарным мерам. Он осуществляет функции, необходимые для
выполнения положений настоящего Соглашения и продвижения его
целей, в особенности в отношении согласования. Комитет принимает
свои решения консенсусом. 2. Комитет поощряет и способствует проведению специальных
консультаций или переговоров между членами по конкретным
санитарным или фитосанитарным вопросам. Комитет поощряет
использование международных стандартов, предписаний или
рекомендаций всеми членами и в этом отношении оказывает поддержку
проведению технических консультаций и исследований с целью
повышения координации и интеграции международных и национальных
систем и подходов по одобрению использования пищевых добавок или
установлению допустимых уровней загрязняющих веществ в пищевых
продуктах, напитках или кормах. 3. Комитет поддерживает тесные контакты с соответствующими
международными организациями в области санитарной и фитосанитарной
защиты, особенно с Комиссией "Кодекс Алиментариус", Международным
бюро по эпизоотии и Секретариатом Международной конвенции по
защите растений ( 995_805 ), с тем чтобы заручиться наилучшими
научными и техническими консультативными услугами для целей
применения настоящего Соглашения, а также во избежание ненужного
дублирования усилий. 4. Комитет разрабатывает процедуру наблюдения за процессом
международного согласования и использования международных
стандартов, предписаний или рекомендаций. С этой целью Комитету во
взаимодействии с соответствующими международными организациями
следует разработать перечень международных стандартов, предписаний
или рекомендаций, имеющих отношение к санитарным или
фитосанитарным мерам, которые Комитет относит к числу мерам,
оказывающих значительное воздействие на торговлю. В этот перечень
должны быть включены указанные членами международные стандарты,
предписания или рекомендации, которые они применяют в качестве
условий импорта, или на основании которых импортируемые товары,
соответствующие этим стандартам, могут быть допущены на их рынки.
В тех случаях, когда член не применяет международный стандарт,
предписание или рекомендацию в качестве условия импорта, ему
следует указать причину этого и, в частности, указать, считает ли
он, что стандарт не является достаточно строгим и не обеспечивает
надлежащий уровень санитарной или фитосанитарной защиты. Если
любой член пересматривает свою позицию после уведомления об
использовании стандарта, предписания или рекомендации в качестве
условия импорта, ему следует разъяснить причину изменения своей
позиции и проинформировать об этом Секретариат, а также
соответствующие международные организации, если только такое
уведомление и разъяснение не предоставляются в соответствии с
процедурами Приложения B. 5. Во избежание ненужного дублирования Комитет при
необходимости может принять решение об использовании информации,
полученной за счет процедур, применяемых в соответствующих
международных организациях, особенно процедур предоставления
уведомлений. 6. По инициативе одного из членов Комитет по надлежащим
каналам может предложить соответствующим международным
организациям или их вспомогательным органам изучить конкретные
вопросы, касающиеся определенного стандарта, предписания или
рекомендации, включая разъяснение основных причин их
неиспользования в соответствии с пунктом 4. 7. Комитет проводит рассмотрение действия и реализации
настоящего Соглашения через 3 года после вступления в силу
Соглашения по ВТО ( 995_342 ), и впоследствии - по мере
необходимости. В соответствующих случаях Комитет может
представлять Совету по торговле товарами предложения по внесению
поправок в текст настоящего Соглашения, обращая при этом внимание,
в частности, на опыт, накопленный в период его реализации.
Статья 13
Реализация
Члены несут полную ответственность за соблюдение всех
закрепленных в настоящем Соглашении обязательств. Члены
разрабатывают и реализуют позитивные меры и механизмы,
способствующие соблюдению положений настоящего Соглашения
организациями, которые не являются центральными правительственными
органами. Члены принимают доступные им разумные меры к тому, чтобы
неправительственные организации в пределах их территорий, а также
региональные органы в пределах их территорий, членами которых
являются такого рода организации, соблюдали соответствующие
положения настоящего Соглашения. Кроме того, члены не будут
принимать мер, которые прямо или косвенно требовали бы или
поощряли подобные региональные или неправительственные организации
или местные правительственные органы действовать в нарушение
положений настоящего Соглашения. Члены обеспечивают, чтобы услуги
неправительственных организаций для целей реализации санитарных
или фитосанитарных мер использовались только в том случае, если
эти организации соблюдают положения настоящего Соглашения.
Статья 14
Заключительные положения
В отношении своих санитарных или фитосанитарных мер,
оказывающих негативное воздействие на импорт или импортируемые
товары, наименее развитые страны-члены могут отсрочить применение
положений настоящего Соглашения на пять лет с момента вступления в
силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ). Другие развивающиеся
страны-члены могут отсрочить применение положений настоящего
Соглашения, кроме пункта 8 статьи 5 и статьи 7, на два года с
момента вступления в силу Соглашения по ВТО в отношении своих
существующих санитарных или фитосанитарных мер, оказывающих
негативное воздействие на импорт или импортируемые товары, в тех
случаях, когда такому применению препятствует недостаток
технической квалификации, технической инфраструктуры или ресурсов.

Приложение A
Определения4 _________________
4 Для целей этих определений, термин "животное" охватывает
рыбу и дикую фауну; "растение" - леса и дикую флору; "вредители" -
сорную траву; и "загрязняющие вещества" - пестициды и остатки
ветеринарных препаратов, а также посторонние вещества.
1. Санитарная или фитосанитарная мера - любая мера,
применяемая: (a) для защиты жизни или здоровья животных или растений в
пределах территории члена от рисков, возникающих в связи с
проникновением, укоренением или распространением вредителей,
заболеваний, организмов - переносчиков болезней, или
болезнетворных;
(b) для защиты жизни или здоровья людей или животных в
пределах территории члена от рисков, возникающих от добавок,
загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в
пищевых продуктах, напитках или кормах;
(c) для защиты жизни или здоровья людей в пределах территории
члена от рисков, возникающих в связи с болезнями, переносимыми
животными, растениями или продукцией из них, или в связи с
проникновением, укоренением или распространением вредителей; или
(d) для предотвращения или ограничения другого ущерба в
пределах территории члена, причиняемого проникновением,
укоренением или распространением вредителей.
К числу санитарных или фитосанитарных мер относятся все
соответствующие законы, постановления, правила, требования и
процедуры, охватывающие, в частности, критерии конечного продукта;
методы обработки и производства; процедуры испытания,
инспектирования, сертификации и одобрения; карантинные режимы,
включая соответствующие требования, связанные с перевозкой
животных или растений или с материалами, необходимыми для их
выживания во время перевозки; положения в отношении
соответствующих статистических методов, процедур выборочного
контроля и методов оценки риска; требования к упаковке и
маркировке, непосредственно относящиеся к безопасности пищевых
продуктов. 2. Гармонизация - установление, признание и применение единых
санитарных и фитосанитарных мер различными членами. 3. Международные стандарты, предписания и рекомендации (a) в отношении безопасности пищевых продуктов - стандарты,
предписания и рекомендации, установленные Комитетом "Кодекс
Алиментариус", которые касаются пищевых добавок, ветеринарных
препаратов и остатков пестицидов, загрязняющих веществ, методов
анализа и выборочного контроля, а также правила и предписания в
отношении норм гигиены;
(b) в отношении здоровья животных и животного мира -
стандарты, предписания и рекомендации, разработанные под эгидой
Международного бюро по эпизоотии;
(c) в отношении здоровья растений - международные стандарты,
предписания и рекомендации, разработанные под эгидой Секретариата
Международной конвенции по защите растений ( 995_805 ) в
сотрудничестве с региональными организациями, функционирующими в
рамках Международной конвенции по защите растений; и
(d) в отношении вопросов, не охватываемых вышеупомянутыми
организациями, - надлежащие стандарты, предписания и рекомендации,
продвигаемые другими соответствующими международными
организациями, которые выявлены Комитетом и открыты для вступления
всем членам.
4. Оценка риска - оценка вероятности проникновения,
укоренения или распространения вредителя или заболевания в
пределах территории импортирующего члена с учетом санитарных или
фитосанитарных мер, которые могли бы быть применены, и связанных с
этим потенциальных биологических и экономических последствий; или
оценка возможности неблагоприятного воздействия на здоровье людей
или животных, возникающая от присутствия добавок, загрязняющих
веществ, токсинов или болезнетворных организмов, в пищевых
продуктах, напитках или кормах. 5. Надлежащий уровень санитарной или фитосанитарной защиты -
уровень защиты, который считается надлежащим членом, вводящим
санитарную или фитосанитарную меру для защиты жизни или здоровья
людей, животных или растений в пределах своей территории. ПРИМЕЧАНИЕ: многими членами эта концепция также именуется
"приемлемый уровень риска". 6. Зона, свободная от вредителей или заболеваний, - зона,
представляющая собой либо отдельную страну, либо ее часть или
несколько стран или их частей, как это определено компетентными
органами, в которой конкретный вредитель или заболевание не
встречаются. ПРИМЕЧАНИЕ: зона, свободная от вредителей или заболеваний,
может окружать, быть окруженной или примыкать к любой зоне - либо
в пределах части территории страны или в географическом регионе,
который включает несколько стран или их частей, - про которую
известно, что в ней встречаются конкретные вредители или
заболевания, но в которой осуществляются такие региональные меры
контроля, как установление защиты, наблюдения и буферных зон,
которые будут ограничивать распространение или искоренять
указанных вредителей или заболевания. 7. Зона с незначительной распространенностью вредителей или
заболеваний - зона, представляющая собой либо отдельную страну,
либо ее часть или несколько стран или их частей, как это
определено компетентными органами, в которой уровень
распространенности конкретных вредителей или заболеваний низок и в
которой осуществляются эффективные меры по наблюдению, борьбе или
искоренению.

Приложение B
Открытость санитарных и фитосанитарных правил
Публикация правил
1. Члены обеспечивают, чтобы все уже принятые санитарные и
фитосанитарные правила5 публиковались незамедлительно с тем, чтобы
заинтересованные члены имели возможность ознакомиться с ними. 2. За исключением неотложных случаев члены предусматривают
разумный период времени между опубликованием любого санитарного
или фитосанитарного правила и его вступлением в силу, чтобы дать
время производителям в экспортирующих странах-членах, и в
особенности в развивающихся странах-членах, приспособить свою
продукцию и методы производства к требованиям импортирующей
страны-члена. __________________
5 Такие санитарные и фитосанитарные меры, имеющие широкое
применение, как законы, постановления или распоряжения.
Информационные центры
3. Каждый член обеспечивает создание одного информационного
центра, который отвечает за предоставление ответов на все
обоснованные вопросы заинтересованных членов, а также за
предоставление соответствующих документов, касающихся: (a) любых санитарных или фитосанитарных правил, принятых или
разрабатываемых в пределах его территории;
(b) любых процедур контроля и инспектирования, режимов
производства и карантина, процедур одобрения допустимого уровня
пестицидов и пищевых добавок, которые действуют в пределах его
территории;
(c) процедур оценки риска, учитываемых факторов, а также
определения надлежащего уровня санитарной или фитосанитарной
защиты;
(d) членства и участия члена или соответствующих органов,
находящихся в пределах его территории, в международных и
региональных санитарных и фитосанитарных организациях и системах,
а также в двусторонних и многосторонних соглашениях и
договоренностях в рамках настоящего Соглашения, и текстов таких
соглашений и договоренностей.
4. Члены обеспечивают, чтобы в тех случаях, когда
заинтересованные члены запрашивают копии документов, они
предоставлялись им по той же цене (если таковая имеется), что и
для граждан6 запрашиваемого члена без учета стоимости пересылки. __________________
6 Ссылка в настоящем Соглашении на "граждан" означает, что в
отношении отдельной таможенной территории, являющейся членом, этот
термин относится к лицам, физическим или юридическим, которые
постоянно проживают или владеют действительно существующими и
действующими промышленными или коммерческими предприятиями на этой
таможенной территории.
Процедуры уведомления
5. В том случае, если международные стандарты, предписания
или рекомендации отсутствуют, либо содержание разрабатываемого
санитарного или фитосанитарного регулирования существенно
отличается от содержания международного стандарта, предписания или
рекомендации, и если это регулирование может оказать значительное
воздействие на торговлю других членов, члены: (a) на ранней стадии публикуют уведомление, с тем чтобы дать
возможность заинтересованным членам ознакомиться с намерением
ввести конкретное регулирование;
(b) через Секретариат уведомляют других членов о товарах,
охватываемых регулированием, сопровождая уведомление кратким
указанием цели и причин введения разрабатываемого регулирования.
Подобные уведомления делаются на ранней стадии, когда еще могут
быть внесены поправки и учтены замечания;
(c) предоставляют по запросу другим членам копии
разрабатываемого регулирования и, по возможности, указывают те
разделы, которые существенно отличаются от международных
стандартов, предписаний или рекомендаций;
(d) без дискриминации предоставляют другим членам надлежащее
время для подготовки замечаний в письменном виде, обсуждают по
запросу эти замечания и принимают во внимание сделанные замечания
и результаты обсуждений.
6. Однако в тех случаях, когда член сталкивается или может
реально столкнуться с неотложными проблемами охраны здоровья, этот
член по своему усмотрению может не выполнять процедуры из числа
перечисленных в пункте 5 настоящего Приложения при условии, что
данный член: (a) через Секретариат немедленно уведомляет других членов о
конкретном регулировании и товарах, охватываемых им, сопровождая
уведомление кратким указанием цели и причин введения
регулирования, включая суть неотложной проблемы (проблем);
(b) предоставляет по запросу копии регулирования другим
членам;
(c) предоставляет другим членам возможность подготовить
замечания в письменном виде, обсуждает по запросу эти замечания и
принимает во внимание сделанные замечания и результаты обсуждений.
7. Уведомления в Секретариат представляются на английском,
французском или испанском языках. 8. Развитые страны-члены по просьбе других членов
предоставляют копии документов или, в случае объемной
документации, краткое изложение документов, относящихся к
конкретным уведомлениям, на английском, испанском или французском
языках. 9. Секретариат незамедлительно направляет копии уведомлений
всем членам и заинтересованным международным организациям и
обращает внимание развивающихся стран-членов на любые
уведомления, имеющие отношение к товарам, представляющим для них
особый интерес. 10. Члены назначают единый центральный правительственный
орган, отвечающий за выполнение на национальном уровне положений,
касающихся процедур уведомления в соответствии с пунктами 5, 6, 7
и 8 настоящего Приложения.
Общие оговорки
11. Ничто в настоящем Соглашении не истолковывается как
требование: (a) предоставлять отдельные разделы или полные копии проектов
или публиковать тексты на языке, отличном от языка члена, за
исключением случаев, указанных в пункте 8 настоящего Приложения;
или
(b) членам разглашать конфиденциальную информацию, что
помешало бы исполнению санитарного или фитосанитарного
законодательства или ущемляло бы законные коммерческие интересы
отдельных предприятий.

Приложение C
Процедуры контроля, инспектирования и одобрения7
__________________
7 К числу процедур контроля, инспектирования и одобрения
относятся, в частности, процедуры выборочного контроля, испытаний
и сертификации.
1. Члены в отношении любой процедуры по проверке и
обеспечению выполнения санитарных или фитосанитарных мер
обеспечивают, чтобы: (a) такие процедуры проводились и завершались без
необоснованной задержки, причем для импортируемых товаров не менее
благоприятным образом, чем для подобных отечественных товаров;
(b) опубликовывалась стандартная продолжительность проведения
каждой процедуры, или продолжительность ее проведения сообщалась
заявителю по запросу; при получении заявки компетентный орган
незамедлительно изучал степень полноты документации и ясным и
исчерпывающим образом информировал заявителя обо всех недостатках
в документации; компетентный орган как можно скорее ясным и
исчерпывающим образом доводил результаты процедуры до сведения
заявителя с тем, чтобы при необходимости можно было принять
корректирующую меру; даже если заявка имеет недостатки,
компетентный орган по просьбе заявителя приступал, насколько это
возможно, к проведению процедуры; и чтобы заявитель по запросу
информировался о стадии реализации процедуры с объяснением любой
задержки;
(c) требования в отношении информации ограничивались
минимумом, необходимым для осуществления надлежащих процедур
контроля, инспектирования и одобрения, включая одобрение
использования добавок или установление допустимого уровня
загрязняющих веществ в пищевых продуктах, напитках или кормах;
(d) конфиденциальность информации об импортируемых товарах,
выявляемой или получаемой в связи с процедурами контроля,
инспектирования и одобрения, соблюдалась не менее благоприятным
образом, чем для отечественных товаров, и таким образом, чтобы
обеспечить защиту законных коммерческих интересов;
(e) любые требования по контролю, инспектированию и одобрению
отдельных образцов товаров ограничивались тем, что является
обоснованным и необходимым;
(f) любые сборы, начисляемые в связи с процедурами,
применяемыми к импортируемым товарам, являлись соизмеримыми с
любыми сборами, взимаемыми с подобных отечественных товаров или
товаров, происходящих с территории любого другого члена, и не
превышали действительную стоимость услуги;
(g) при размещении средств, используемых в процедурах, и
отборе образцов импортируемых товаров применялись те же критерии,
что и для отечественных товаров, с тем, чтобы свести к минимуму
неудобства для заявителей, импортеров, экспортеров или их агентов;
(h) всякий раз, когда в результате контроля и инспектирования
с учетом применяемых правил в спецификации товара вносятся
изменения, процедура в отношении модифицированного товара
ограничивалась определением того, что является необходимым для
получения достаточной уверенности в том, что товар по-прежнему
соответствует надлежащим правилам; и
(i) существовала процедура рассмотрения претензий, касающихся
выполнения подобных процедур, и принятия корректирующей меры в том
случае, если претензия обоснована.
В тех случаях, когда в импортирующем члене действует система
одобрения использования пищевых добавок или установления
допустимого уровня загрязняющих веществ в пищевых продуктах,
напитках или кормах, запрещающая или ограничивающая доступ на ее
внутренний рынок для товаров, не имеющих одобрения, импортирующий
член рассматривает возможность использования соответствующего
международного стандарта в качестве основы для доступа до принятия
окончательного решения. 2. В тех случаях, когда санитарная или фитосанитарная мера
определяет контроль на уровне производства, член, на территории
которого осуществляется производство, оказывает необходимую помощь
для облегчения такого контроля и работы контролирующих органов. 3. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует членам
осуществлять разумное инспектирование в пределах их собственных
территорий.вгору