Регламент суду
Міжнародні суди, Рада Європи, Європейський суд з прав людини; Регламент від 04.11.1998
Документ 980_067, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.11.2003

              РАДА ЄВРОПИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РЕГЛАМЕНТ СУДУ *

Страсбург, 01.11.2003
-------------- * Примітка канцелярії Суду:
Нова редакція Регламенту Суду містить поправки, прийняті на
пленарному засіданні Суду 7 липня 2003 року, які наберуть чинності
1 листопада 2003 року. Слід зазначити, що загальний перегляд
Регламенту у світлі практики Суду, яка постійно розвивається, є
безперервним процесом, а отже, подальші поправки можуть бути
внесені вже найближчим часом.
Нововведенням у цій редакції є включення до Регламенту
практичних рекомендацій, які видає Голова Суду, згідно з
правилом 32. Вони призначені допомагати сторонам орієнтуватися
стосовно тих чи інших аспектів процедури їхнього звернення до
Суду, що має також сприяти подальшому впорядкуванню цієї процедури
та вдосконаленню процесу опрацювання справ у Суді. До цієї
редакції Регламенту включено поки що три практичні рекомендації, а
наступні мають бути ухвалені згодом. Будь-які зміни та доповнення
оприлюднюватимуться на веб-сторінці Суду <www.echr.coe.int>.
Європейський суд з прав людини, беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини та основних
свобод ( 995_004 ) і протоколи до неї, приймає цей Регламент.
Правило 1 [1]
(Визначення)
Для цілей цього Регламенту, якщо контекстом не вимагається
інше: a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про захист прав
людини та основних свобод і протоколи до неї ( 995_004 ); b) вираз "Пленум Суду" означає пленарне засідання
Європейського суду з прав людини; c) термін "Велика палата" означає Велику палату у складі
сімнадцяти суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27
Конвенції ( 995_004 ); d) термін "секція" означає палату, створену Пленумом Суду на
встановлений строк відповідно до підпункту (b) статті 26 Конвенції
( 995_004 ), а вираз "голова секції" означає суддю, обраного
Пленумом Суду відповідно до підпункту (c) статті 26 Конвенції
головою такої секції; e) термін "палата" означає будь-яку палату у складі семи
суддів, створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції
( 995_004 ), а вираз "голова палати" означає суддю, що головує в
такій палаті; f) термін "комісія" означає комісію у складі трьох суддів,
створену відповідно до пункту 1 статті 27 Конвенції ( 995_004 ); g) термін "Суд" означає Пленум Суду, Велику палату, секцію,
палату, комісію або колегію у складі п'яти суддів, про яку йдеться
в пункті 2 статті 43 Конвенції ( 995_004 ); h) вираз "суддя ad hoc" означає будь-яку особу, крім обраного
судді, яка обирається Договірною Стороною для участі в розгляді
справи у складі Великої палати або палати згідно з пунктом 2
статті 27 Конвенції ( 995_004 ); i) терміни "суддя" і "судді" означають суддів, обраних
Парламентською Асамблеєю Ради Європи, або суддів ad hoc; j) термін "суддя-доповідач" означає суддю, призначеного
виконувати завдання, передбачені в правилах 48 та 49; k) термін "делегат" означає суддю, якого палата призначила
членом делегації, а вираз "керівник делегації" означає делегата,
якого палата призначила керівником її делегації; l) термін "делегація" означає орган, до складу якого входять
делегати, члени канцелярії Суду чи будь-які інші особи, яким
палата доручила допомагати делегації в її роботі; m) термін "секретар" означає Секретаря Суду або секретаря
секції, відповідно до контексту; n) терміни "сторона" і "сторони" означають: - Договірні Сторони, що є заявником та відповідачем; - заявника (особу, неурядову організацію або групу осіб), що
подав скаргу відповідно до статті 34 Конвенції ( 995_004 ); o) вираз "третя сторона" означає будь-яку Договірну державу
чи будь-яку заінтересовану особу, яка, як передбачено в пунктах 1
та 2 статті 36 Конвенції ( 995_004 ), здійснила своє право
викласти міркування в письмовій формі чи брати участь у слуханні
або якій було запропоновано зробити це; p) термін "слухання" (в однині та множині) означає усне
провадження, яке здійснюється для вирішення питання про
прийнятність заяви та/або розгляд її по суті або у зв'язку з
клопотанням про перегляд судового рішення, надання тлумачення
судового рішення чи консультативного висновку; q) вираз "Комітет міністрів" означає Комітет міністрів Ради
Європи; r) вирази "колишній Суд" та "Комісія" означають, відповідно,
Європейський суд та Європейську комісію з прав людини, що були
створені згідно з колишньою статтею 19 Конвенції ( 995_004 ).
Розділ I
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СУДУ
Глава I
Судді
Правило 2
(Обчислення строку повноважень суддів)
1. Тривалість строку повноважень обраного судді обчислюється
від дня його обрання. Проте, якщо суддя переобирається зі спливом
строку повноважень або обирається замість судді, строк повноважень
якого вже сплив або майже сплив, тривалість строку його
повноважень у кожному випадку обчислюється від дати спливу цього
строку.
2. Відповідно до пункту 5 статті 23 Конвенції ( 995_004 ),
суддя, обраний для заміни судді, строк повноважень якого не сплив,
обіймає посаду протягом решти строку повноважень свого
попередника.
3. Відповідно до пункту 7 статті 23 Конвенції ( 995_004 ),
обраний суддя обіймає посаду доти, доки його наступник складе
присягу або зробить заяву, передбачену правилом 3.
Правило 3
(Присяга або урочиста заява)
1. Перед тим як заступити на посаду, кожний обраний суддя на
першому пленарному засіданні Суду, на якому він буде присутній
після обрання, або, в разі необхідності, перед Головою Суду
складає таку присягу чи робить таку урочисту заяву: "Присягаю," - або "Урочисто заявляю," - "що виконуватиму
функції судді чесно, незалежно та безсторонньо і зберігатиму
таємницю всіх обговорень".
2. Ця дія має бути зафіксована в протоколі.
Правило 4
(Несумісність діяльності)
Відповідно до пункту 3 статті 21 Конвенції ( 995_004 ),
упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися ніякою
політичною, адміністративною чи професійною діяльністю, несумісною
з їхньою незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання
посадових обов'язків на постійній основі. Кожний суддя має
повідомити Голову Суду про будь-яку іншу діяльність. Усі питання,
які виникають у разі виникнення незгоди між Головою та
заінтересованим суддею, вирішуються Пленумом Суду.
Правило 5
(Старшинство)
1. Обрані судді розташовуються в порядку старшинства за
Головою і заступниками Голови Суду та головами секцій за датою
свого обрання; у разі переобрання, навіть якщо це відбулося не
одразу, зараховується тривалість строку, протягом якого цей суддя
раніше обіймав посаду судді.
2. Старшинство заступників Голови Суду, обраних на посаду в
один і той самий день, визначається за тривалістю строку, протягом
якого вони виконували функції судді. При однаковій тривалості
строку, протягом якого вони виконували функції судді, старшинство
визначається за віком. Це саме правило застосовується щодо голів
секцій.
3. Старшинство суддів, які виконували функції судді протягом
однакового строку, визначається за віком.
4. Старшинство суддів ad hoc визначається за їхнім віком
після обраних суддів.
Правило 6
(Відставка)
Про відставку судді має бути повідомлено Голову Суду, який
передає це повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи.
Згідно з положеннями пункту 4 (в кінці) правила 24 та пункту 3
правила 26, відставка означає, що з'являється вакансія судді.
Правило 7
(Звільнення з посади)
Жоден суддя не може бути звільнений з посади доти, доки інші
судді на пленарному засіданні більшістю у дві третини голосів
обраних суддів, що заступили на посаду, не приймуть рішення про
те, що він перестав відповідати вимогам. Пленум Суду має спершу
заслухати його. Будь-який суддя може ініціювати процедуру
звільнення з посади.
Глава II [2]
Головування в Суді і роль бюро Суду
Правило 8
(Вибори Голови і заступників Голови Суду та голів
і заступників голів секцій)
1. На пленарних засіданнях Суду обирається його Голова, двоє
заступників Голови та голови секцій строком на три роки за умови,
що цей строк не перевищуватиме тривалості строку їхніх
повноважень. Вони можуть бути переобрані.
2. У кожній секції таким самим чином обирається строком на
три роки, що може поновлюватися, заступник голови, який заміняє
голову секції, якщо останній не може виконувати своїх обов'язків.
3. Голови та заступники голів продовжують виконувати свої
функції до обрання своїх наступників.
4. Якщо Голова або заступник Голови перестає бути членом Суду
або подає у відставку до звичайного спливу строку повноважень,
Пленум Суду або відповідна секція, залежно від обставин, обирає
наступника на решту строку повноважень.
5. Вибори, про які йдеться в цьому правилі, проводяться
шляхом таємного голосування, у них мають право брати участь лише
присутні обрані судді. Якщо жоден суддя не набере абсолютної
більшості голосів присутніх обраних суддів, проводиться
голосування щодо двох суддів, які набрали найбільшу кількість
голосів. За рівної кількості голосів перевага надається судді,
який має старшинство згідно з правилом 5.
Правило 9
(Функції Голови Суду)
1. Голова спрямовує діяльність Суду та здійснює
адміністративні функції. Він представляє Суд, і на нього, зокрема,
покладається відповідальність за зв'язки з керівними органами Ради
Європи.
2. Голова головує на пленарних засіданнях Суду, засіданнях
Великої палати та засіданнях колегії з п'яти суддів.
3. Голова не бере участі в розгляді справ, які слухаються
палатами, крім випадків, коли він є суддею, обраним від
відповідної Договірної Сторони.
Правило 9A [3]
(Роль бюро)
1. а) Суд має бюро, членами якого є Голова Суду, заступники
Голови Суду і голови секцій. У випадку, якщо заступник Голови Суду
або голова секції не в змозі бути присутнім на засіданні бюро,
тоді замість нього на засіданні має бути присутній заступник
голови цієї секції або, у разі неможливості такої заміни, - член
цієї секції, наступний за порядком старшинства, встановленим
правилом 5.
b) Бюро має право вимагати присутності на своєму засіданні
будь-якого іншого члена Суду чи будь-якої іншої особи, якщо вважає
таку присутність необхідною.
2. Роботі бюро допомагають Секретар і заступник Секретаря
Суду.
3. Завдання бюро - допомагати Голові Суду виконувати його
функції зі спрямування роботи та адміністрування Суду. У зв'язку з
цим Голова Суду може порушити перед бюро будь-яке адміністративне
чи позасудове питання, яке належить до компетенції Голови Суду.
4. Бюро також сприяє координації дій між секціями Суду.
5. Перед тим як видати практичні рекомендації, відповідно до
правила 32, та ухвалити загальні правила, розроблені Секретарем
Суду згідно з пунктом 4 правила 17, Голова Суду може
проконсультуватися з бюро.
6. Бюро має право доповідати Пленуму Суду з будь-якого
питання. Воно також може висловлювати Пленуму свої пропозиції.
7. Засідання бюро протоколюються, після чого протоколи,
виконані обома офіційними мовами Суду, роздаються суддям Суду.
Секретар бюро призначається Секретарем Суду за погодженням з
Головою Суду.
Правило 10
(Функції заступників Голови Суду)
Заступники Голови допомагають Голові Суду. Вони заміщають
Голову у випадках, коли останній не може виконувати своїх
обов'язків, або коли посада Голови є вакантною, або на прохання
Голови. Вони також діють як голови секцій.
Правило 11
(Заміщення Голови та заступників Голови)
Якщо Голова і заступник Голови одночасно не можуть виконувати
своїх обов'язків або ж їхні посади є одночасно вакантними, посаду
Голови Суду має обійняти голова секції або, якщо такого немає,
один з обраних суддів у порядку старшинства, передбаченому в
правилі 5.
Правило 12 [4]
(Головування в секціях та палатах)
Голови секцій головують на засіданнях секцій та палат,
членами яких вони є, і спрямовують роботу цих секцій. Заступники
голів секцій посідають їхнє місце, якщо вони не можуть виконувати
своїх обов'язків, або якщо посада голови цієї секції є вакантною,
або на прохання голови секції. Якщо й вони не можуть цього
зробити, тоді їхнє місце посідають судді секцій та палат у порядку
старшинства, передбаченому в правилі 5.
Правило 13
(Неможливість головування)
Судді Суду не можуть головувати у випадках, коли стороною у
справі є Договірна держава, громадянами якої вони є або від якої
вони були обрані.
Правило 14
(Збалансованість представництва
за ознакою статі)
Стосовно здійснення призначень на підставі цієї та наступної
глав цього Регламенту Суд проводить політику, що має на меті
забезпечення розумної збалансованості представництва за ознакою
статі.
Глава III
КАНЦЕЛЯРІЯ
Правило 15
(Вибори Секретаря Суду)
1. На пленарному засіданні Суду обирається його Секретар.
Кандидати повинні мати високі моральні якості та володіти знаннями
в галузі права, управління, знати мови і мати досвід, необхідний
для виконання посадових обов'язків.
2. Секретар Суду обирається на п'ятирічний строк і може бути
переобраний. Секретар не може бути звільнений з посади, якщо інші
судді, що зібралися на пленарному засіданні, більшістю у дві
третини голосів обраних суддів не приймуть рішення про те, що він
перестав відповідати встановленим вимогам. Пленум Суду має спершу
заслухати його. Будь-який суддя може ініціювати процедуру
звільнення з посади.
3. Вибори, про які йдеться у цьому правилі, проводяться
шляхом таємного голосування, у них мають право брати участь лише
присутні обрані судді. Якщо жоден кандидат не набере абсолютної
більшості голосів присутніх обраних суддів, голосування
проводиться щодо двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість
голосів. При рівній кількості голосів перевага надається
передовсім жінці, якщо вона є серед кандидатів, а потім - старшому
за віком кандидатові.
4. Перед тим як заступити на посаду, Секретар складає таку
присягу чи робить таку урочисту заяву перед Пленумом Суду або,
якщо в цьому є потреба, перед Головою Суду: "Присягаю," - або "Урочисто заявляю," - "що буду віддано,
розсудливо і сумлінно виконувати покладені на мене обов'язки
Секретаря Європейського суду з прав людини". Ця дія має бути зафіксована в протоколі.
Правило 16
(Вибори заступників Секретаря Суду)
1. На пленарному засіданні Суду також обираються два
заступники Секретаря, згідно з умовами, у такий спосіб та на такий
строк, як це передбачено попереднім правилом. Процедура звільнення
з посади, передбачена для Секретаря Суду, застосовується у такий
самий спосіб. Стосовно обох цих питань Суд спершу консультується
із секретарем.
2. Перед тим як заступити на посаду, заступник Секретаря
складає присягу чи робить урочисту заяву перед Пленумом Суду або,
якщо в цьому є потреба, перед Головою Суду, подібно до того, як це
передбачено стосовно Секретаря. Ця дія має бути зафіксована в
протоколі.
Правило 17
(Функції Секретаря Суду)
1. Секретар допомагає Судові у виконанні його функцій, на
нього покладається відповідальність за організацію та роботу
канцелярії Суду під керівництвом Голови Суду.
2. У віданні Секретаря перебувають усі архіви Суду, через
нього проходять усі повідомлення та сповіщення, що відправляються
Судом або надходять на його адресу у зв'язку зі справами, які
передані або мають бути передані до Суду.
3. Згідно з обов'язком діяти на власний розсуд, що випливає
із його повноважень, Секретар відповідає на запити про надання
інформації стосовно діяльності Суду, зокрема на запитання преси.
4. Робота канцелярії регулюється загальними правилами,
розробленими Секретарем та затвердженими Головою Суду.
Правило 18
(Організація та робота канцелярії)
1. Канцелярія складається із канцелярій секцій, відповідно до
кількості створених Судом секцій, та управлінь, необхідних для
надання правових та адміністративних послуг, що вимагаються Судом.
2. Секретар секції допомагає секції здійснювати її функції,
йому може допомагати заступник секретаря секції.
3. Службовців канцелярії, в тому числі секретарів із правових
питань, але не Секретаря Суду та його заступників, призначає
Генеральний секретар Ради Європи за погодженням з Головою Суду або
із Секретарем, що діє за вказівками Голови.
Глава IV
Робота Суду
Правило 19
(Місцезнаходження Суду)
1. Місцезнаходженням Суду є місцезнаходження Ради Європи у
Страсбурзі. Проте, якщо Суд вважатиме за доцільне, він може
здійснювати свої функції будь-де на території держав - членів Ради
Європи.
2. На будь-якому етапі розгляду заяви Суд може прийняти
рішення про те, що йому або одному чи кільком із його членів
необхідно виконати слідчі дії чи будь-яку іншу функцію в якомусь
іншому місці.
Правило 20
(Пленарні засідання Суду)
1. Пленарні засідання Суду скликаються його Головою, коли
цього вимагає виконання функцій Суду згідно з Конвенцією
( 995_004 ) та цим Регламентом. Голова скликає пленарне засідання,
якщо принаймні третина членів Суду вимагає цього та в будь-який
інший час, щоб один раз на рік розглянути адміністративні питання.
2. Кворум Пленуму Суду складається із двох третин обраних
суддів, що заступили на посаду.
3. За відсутності кворуму Голова переносить засідання.
Правило 21
(Інші засідання Суду)
1. Велика палата, палати та комісії працюють на постійній
основі. Проте за пропозицією Голови Суд може щороку визначати
періоди засідань.
2. У невідкладних випадках Велика палата і палати можуть
скликатися їхніми головами в позасесійний період.
Правило 22
(Наради суддів)
1. Суд проводить свої наради за закритими дверима. Наради
Суду мають бути таємними.
2. В нарадах беруть участь лише судді. Можуть бути присутніми
Секретар Суду або особа, призначена замість нього, а також інші
працівники канцелярії та перекладачі, допомога яких вважається
необхідною. Присутність жодної іншої особи не допускається без
спеціальної ухвали Суду.
3. До початку голосування з будь-якого питання в Суді Голова
може попросити суддів викласти їхню думку з цього приводу.
Правило 23
(Голосування)
1. Ухвали Суду виносяться більшістю голосів присутніх суддів.
За однакової кількості голосів проводиться повторне голосування, а
якщо голоси знову поділилися порівну, вирішальним є голос Голови.
Цей пункт застосовується у випадках, коли цим Регламентом не
передбачено інше.
2. Ухвали та судові рішення Великої палати і палат виносяться
більшістю голосів присутніх суддів. При остаточному голосуванні
щодо прийнятності та по суті справ утримуватися не дозволяється.
3. Як правило, голосування проводиться підняттям рук. Голова
може проводити поіменне голосування в порядку, зворотному до
порядку старшинства.
4. Будь-яке питання, що виноситься на голосування, має бути
чітко сформульоване.
Глава V
Палати
Правило 24 [5]
(Склад Великої палати)
1. Велика палата складається із сімнадцяти суддів та
принаймні трьох підмінних суддів.
2. a) До складу Великої палати входять Голова та заступники
Голови Суду і голови секцій. Якщо заступник Голови Суду або голова
секції не може брати участь у розгляді справи у складі Великої
палати, його заміняє заступник голови відповідної секції.
b) Суддя, обраний від Договірної Сторони, якої стосується
справа, або, коли це доцільно, суддя, призначений з огляду на
правило 29 чи правило 30, засідає як член Великої палати за
посадою згідно з пунктами 2 і 3 статті 27 Конвенції ( 995_004 ).
c) У справах, переданих на розгляд Великої палати на підставі
статті 30 Конвенції ( 995_004 ), до складу Великої палати також
входять члени палати, яка відмовилася від юрисдикції.
d) У справах, переданих на розгляд Великої палати на підставі
статті 43 Конвенції ( 995_004 ), до складу Великої палати не може
входити суддя, який брав участь у складі первісної палати в її
нарадах щодо прийнятності або конкретних обставин справи, за
винятком голови цієї палати та судді, який брав участь у таких
нарадах від Високої Договірної Сторони, якої стосувалася справа.
e) Судді та підмінні судді, які мають доповнити склад Великої
палати у кожній справі, переданій на її розгляд, призначаються
з-поміж решти суддів шляхом жеребкування, яке проводить Голова
Суду в присутності Секретаря. Методика жеребкування встановлюється
на пленарному засіданні Суду, з належним урахуванням необхідності
забезпечення "географічної" збалансованості складу Суду, що має
відображати різні системи права Договірних Сторін.
3. Якщо той чи інший суддя не може брати участі в слуханні,
його заміщає підмінний Суддя в порядку, в якому його обирали б
згідно з пунктом 2 (e) цього правила. У разі необхідності, Голова
Суду може упродовж судового провадження призначити додаткових
підмінних суддів, відповідно до пункту 2 (e) вище.
4. Судді та підмінні судді, призначені згідно з викладеними
вище положеннями, надалі братимуть участь у складі Великої палати
в розгляді справи доти, доки провадження не буде завершено. Якщо
вони брали участь у розгляді справи по суті, тоді навіть після
закінчення строку їхніх повноважень вони й далі займатимуться цією
справою.
5. a) Колегія у складі п'яти суддів Великої палати, покликана
розглядати клопотання, подані за статтею 43 Конвенції ( 995_004 ),
складається із: - Голови Суду, - голів або, якщо вони не можуть брати участі в слуханні,
заступників голів відповідних секцій - крім тієї, з якої було
сформовано палату, що розглядала справу, передати яку на розгляд
до Великої палати просить подавець клопотання; - додаткового судді, визначеного за ротацією з-поміж
суддів, - крім тих, що розглядали цю справу в палаті. b) Суддя, обраний від Договірної Сторони, якої стосується
дана справа, або суддя, який є її громадянином, не може бути
членом колегії. c) Будь-якого члена колегії, що не може брати участі в
розгляді, заміняє інший суддя, який не брав участі у розгляді цієї
справи в палаті і який призначається за ротацією.
Правило 25
(Створення секцій)
1. Палати, передбачені в підпункті (b) статті 26 Конвенції
( 995_004 ) (які в цьому Регламенті називаються "секціями"),
створюються на пленарному засіданні Суду, за пропозицією його
Голови, строком на три роки, відлік якого починається з дня
виборів керівництва Суду, передбаченого в правилі 8. Має бути
створено принаймні чотири секції.
2. Кожний суддя є членом однієї із секцій. Склад секцій має
бути збалансований "географічно" та за ознакою статі й має
відображати різні системи права Договірних Сторін.
3. Якщо суддя перестає бути членом Суду до спливу строку, на
який було створено секцію, місце цього судді в секції посідає його
наступник - член Суду.
4. У виняткових випадках голова Суду вносить зміни до складу
секцій, якщо цього вимагають обставини.
5. За пропозицією Голови на пленарному засіданні Суду може
бути створено додаткову секцію.
Правило 26 [6]
(Створення палат)
1. Палати у складі семи суддів, передбачені пунктом 1 статті
27 Конвенції ( 995_004 ) для розгляду справ, що передаються до
Суду, створюються зі складу секцій таким чином: а) За умови дотримання пункту 2 цього правила та пункту 4
правила 28 (останнє речення), до складу палати в кожному випадку
входять голова секції та суддя, обраний від Договірної Сторони,
якої стосується справа. Якщо цей суддя не є членом секції, якій
було доручено розгляд даної заяви згідно з правилом 51 чи 52, тоді
він бере участь у розгляді як член палати за посадою, згідно з
пунктом 2 статті 27 Конвенції ( 995_004 ). У разі неможливості
участі цього судді в розгляді або якщо його відведено,
застосовується правило 29. b) Інші члени палати призначаються головою секції за ротацією
з-поміж членів відповідної секції. c) Члени секції, яких не призначено в такий спосіб, беруть
участь у розгляді як підмінні судді.
2. Голова палати може звільнити суддю, обраного від
Договірної Сторони, якої стосується справа, або, коли це доцільно,
суддю ad hoc, призначеного згідно з правилами 29 і 30, від
необхідності бути присутнім на засіданнях, присвячених підготовчим
або процедурним питанням. Для цілей таких засідань вважається, що
відповідна Договірна Сторона вже призначила замість цього судді
першого підмінного суддю, як цього вимагає пункт 1 правила 29.
3. Навіть після закінчення строку своїх повноважень судді й
далі залучаються до проваджень у справах, у розгляді яких по суті
вони брали участь.
Правило 27
(Комісії)
1. Комісії у складі трьох суддів, які належать до тієї самої
секції, створюються згідно з пунктом 1 статті 27 Конвенції
( 995_004 ). Після консультацій із головами секцій Голова Суду
вирішує, яку кількість комісій має бути створено.
2. Комісії створюються строком на дванадцять місяців зі
складу членів кожної секції за ротацією, за винятком голови
секції.
3. Судді секції, що не є членами комісії, можуть бути
призначені замість тих членів комісії, які не можуть брати участі
в засіданнях.
4. Кожна комісія очолюється членом секції, який має в ній
старшинство.
Правило 28 [7]
(Неможливість брати участь у розгляді справи,
відведення або звільнення від участі)
1. Суддя, який не може брати участі в засіданнях, до яких
його залучено, повинен якнайшвидше повідомити про це голову
палати.
2. Суддя не може брати участі в розгляді справи, у якій він
особисто заінтересований, або якщо він раніше діяв як довірена
особа, адвокат або радник сторони чи особи, заінтересованої в цій
справі, або як член суду чи слідчої групи, або в будь-якій іншій
якості.
3. Якщо суддю відведено на підставі однієї зі згаданих причин
або з якоїсь особливої причини, він повідомляє про це голову
палати, який має звільнити його від розгляду цієї справи.
4. Якщо голова палати вважає, що є підстава для відведення
судді, він має проконсультуватися з цим суддею, а в разі
виникнення незгоди це питання вирішується палатою. Після
заслуховування думки судді, про якого йдеться, палата проводить
нараду й голосування без присутності цього судді. Для цілей
проведення палатою наради й голосування, такого суддю заміняє
перший підмінний суддя в палаті. Таке саме правило застосовується,
якщо суддя засідає від Договірної Сторони, якої стосується справа.
У такому випадку вважається, що ця Договірна Сторона вже
призначила першого підмінного суддю для участі в засіданні замість
відведеного судді, відповідно до пункту 1 правила 29.
Правило 29-1
(Судді ad hoc)
1. a) Якщо суддя, обраний від Договірної Сторони, якої
стосується справа, не може брати участі в роботі палати, чи його
відведено, чи звільнено, чи якщо взагалі немає такого судді,
голова палати пропонує цій стороні повідомити його, чи бажає вона
призначити суддею для розгляду справи або іншого обраного суддю,
або суддю ad hoc, і якщо так, то одночасно повідомити ім'я
призначеної особи. b) Це саме правило застосовується, коли особа, призначена
таким чином, не може брати участі в розгляді або її відведено. c) Суддя ad hoc повинен мати належну кваліфікацію, згідно з
пунктом 1 статті 21 Конвенції ( 995_004 ); не повинні існувати
будь-які з підстав, згаданих у правилі 28 цього Регламенту, які
перешкоджали б йому взяти участь у розгляді справи; і він повинен
задовольняти всі критерії, які дають йому змогу бути завжди
готовим, залишатися в розпорядженні Суду та присутнім на
засіданнях, як це передбачено пунктом 5 цього правила.
2. Якщо Договірна Сторона, якої стосується справа, не надішле
відповіді упродовж тридцяти днів або строку, подовженого для неї
головою палати, вважається, що вона відмовилася від права
призначити суддю ad hoc. Презумпція щодо відмови від такого права
набуває чинності також у разі, якщо Договірна Сторона, якої
стосується справа, вже двічі призначала на посаду судді ad hoc
осіб, яких палата визнала такими, що не задовольняють умови,
викладені в підпункті (c) пункту 1 цього правила.
3. Голова палати може вирішити не пропонувати Договірній
Стороні, якої стосується справа, робити призначення згідно з
підпунктом (a) пункту 1 цього правила доти, доки вона не одержить
повідомлення про заяву відповідно до пункту 2 правила 54 цього
Регламенту. У такому випадку доти, доки не відбудеться згаданого
призначення, вважається, що Договірна Сторона вже призначила
першого підмінного суддю замість обраного судді.
4. На початку першого засідання, на якому має розглядатися
справа після призначення судді ad hoc, він складає присягу або
робить урочисту заяву, передбачену правилом 3. Ця дія фіксується в
протоколі.
5. Судді ad hoc мають бути готовими до виконання функцій за
розпорядженням Суду та, за умов дотримання пункту 2 правила 26, до
участі в засіданнях палати.
Правило 30 [8]
(Спільний інтерес)
1. Якщо дві чи більше Договірних Сторін - заявників чи
відповідачів - мають спільний інтерес, голова палати може
запропонувати їм призначити, за згодою між ними, одного суддю,
обраного від однієї з цих Договірних Сторін, як суддю їхнього
спільного інтересу, який розглядатиме справу за посадою. Якщо
сторони не можуть дійти згоди, голова обирає суддю їхнього
спільного інтересу шляхом жеребкування з-поміж кандидатур суддів,
запропонованих сторонами.
2. Голова палати може не пропонувати залученим у справу
Договірним Сторонам призначити суддю згідно з пунктом 1 цього
правила доти, доки вони не одержать повідомлення про заяву
відповідно до пункту 2 правила 54 цього Регламенту.
3. Якщо між цими Договірними Сторонами виникає спір щодо
наявності спільного інтересу чи щодо будь-якого пов'язаного з цим
питання, спір розв'язує палата, одержавши у разі необхідності
письмові зауваження від зазначених Сторін.
Розділ II
ПРОЦЕС
Глава I
Загальні правила
Правило 31
(Можливість відступів при розгляді
конкретних справ)
Положення цього розділу не перешкоджають Суду після
консультацій зі сторонами відступати від цих положень при розгляді
конкретної справи, коли це доцільно.
Правило 32
(Практичні рекомендації)
Голова Суду може видавати практичні рекомендації, в основному
стосовно таких питань, як з'явлення на слухання та подання
документів у справі для іншої сторони.
Правило 33 [9]
(Відкритий характер документів)
1. Усі документи, що надійшли до канцелярії у зв'язку із
заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього
врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними
для громадськості, якщо, з причин, викладених у пункті 2 цього
правила, голова палати не вирішить інакше - з власної ініціативи
або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи.
2. Доступ громадськості до документа чи будь-якої його
частини може бути обмежений в інтересах моралі, громадського
порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві,
якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного
життя сторін чи в разі крайньої необхідності, якщо, на думку
голови, в особливих випадках публічність доступу може зашкодити
інтересам правосуддя.
3. У клопотанні, поданому відповідно до пункту 1 цього
правила, мають бути наведені причини для закриття доступу
громадськості до документів і зазначено, чи це стосується всіх
документів, чи лише деяких із них.
4. Винесені палатою ухвали та рішення стають доступними для
громадськості. Суд періодично оприлюднює загальну інформацію про
рішення, ухвалені комісіями згідно з пунктом 2 правила 53.
Правило 34
(Використання мов)
1. Офіційними мовами в Суді є англійська та французька мови.
2. До прийняття ухвали щодо прийнятності заяви все
спілкування із заявниками, про яких ідеться у статті 34 Конвенції
( 995_004 ), або з їхніми представниками, а також оформлення
документів у справі для іншої сторони здійснюються якщо не однією
з офіційних мов Суду, то однією з офіційних мов Договірних Сторін.
3. а) Усе спілкування та оформлення документів у справі для
іншої сторони, що подаються заявниками або їхніми представниками
стосовно слухання чи після того, як справу було оголошено
прийнятною, здійснюються однією з офіційних мов Суду, якщо голова
палати не санкціонує продовження використання офіційної мови
Договірної Сторони. b) Якщо такий дозвіл надано, секретар має досягти необхідної
домовленості щодо письмового або усного перекладу зауважень чи
тверджень.
4. а) Усе спілкування та оформлення документів у справі для
іншої сторони, що подаються Договірними Сторонами або третіми
сторонами, здійснюються однією з офіційних мов Суду. Голова палати
може надати дозвіл на використання неофіційної мови.
b) Якщо такий дозвіл надано, на сторону, що звернулася з
таким проханням, покладається відповідальність за забезпечення
перекладу та відшкодування витрат за переклад англійською або
французькою мовою усних аргументів чи письмових заяв.
5. Голова палати може запропонувати Договірній
Стороні-відповідачеві забезпечити переклад її письмових клопотань
офіційною мовою цієї сторони для того, щоб полегшити заявникові
розуміння цих клопотань.
6. Будь-який свідок, експерт або інша особа, що постає перед
Судом, може використовувати свою рідну мову, якщо не володіє
достатньою мірою однією з офіційних мов. У такому випадку секретар
має досягти необхідної домовленості щодо письмового або усного
перекладу.
Правило 35
(Представництво Договірних Сторін)
Договірні Сторони мають бути представлені довіреними особами,
яким надають допомогу адвокати чи радники.
Правило 36 [10]
(Представництво заявників)
1. Особа, неурядова організація або група осіб може -
особисто або через представника - попередньо подати заяву згідно
зі статтею 34 Конвенції ( 995_004 ).
2. Після повідомлення Договірної Сторони-відповідача про
надходження заяви, згідно з пунктом 2 (b) правила 54, необхідно
забезпечити представництво заявника відповідно до пункту 4 цього
правила, якщо голова палати не вирішить інакше.
3. У такий спосіб заявник має бути представлений на
будь-якому слуханні, що проводиться за рішенням палати, якщо у
порядку винятку голова палати не надасть заявникові дозвіл
представляти свою справу особисто, але, за необхідності, з
допомогою адвоката чи іншого затвердженого представника.
4. а) Представником, що виступає від імені заявника, згідно з
пунктами 2 і 3 цього правила, є адвокат, який має дозвіл займатися
адвокатською діяльністю в будь-якій із Договірних Сторін і
проживає на території однієї з них, чи будь-яка інша особа,
кандидатуру якої погоджено з головою палати. b) Якщо, за виняткових обставин і на будь-якому етапі
процесу, голова палати вирішує, що, з огляду на обставини чи
поведінку адвоката або іншої особи, призначеної згідно з
попередніми підпунктами, даний представник не може надалі
здійснювати такі функції чи надавати допомогу заявникові і що
заявникові слід шукати альтернативного представника, голова палати
може видати відповідне розпорядження.
5. a) Адвокат чи інший затверджений представник, або сам
заявник, якщо він звертається з проханням дозволити йому
представляти свою справу особисто, повинен, навіть якщо такий
дозвіл надається відповідно до умов наступного підпункту,
достатньою мірою розуміти одну з офіційних мов Суду. b) Якщо він не має достатніх навичок висловлюватися однією з
офіційних мов Суду, тоді, згідно з пунктом 3 правила 34, голова
палати може надати йому дозвіл користуватися однією з офіційних
мов Договірних Сторін.
Правило 37 [11]
(Повідомлення, сповіщення та виклики)
1. Повідомлення чи сповіщення, надіслані довіреним особам або
адвокатам сторін, вважаються такими, що надіслані самим сторонам.
2. Якщо повідомлення, сповіщення або виклик надіслано особі,
яка не є довіреною особою чи адвокатом сторони, і Суд вважає за
необхідне в такому випадку отримати допомогу уряду держави, на
території якої має здійснитися це повідомлення, сповіщення або
виклик, тоді з відповідним проханням Голова Суду звертається
безпосередньо до цього Уряду.
Правило 38
(Письмовий змагальний процес)
1. Зауваження в письмовій формі чи інші документи не можуть
подаватися після строку, встановленого головою палати або
суддею-доповідачем, - залежно від обставин, відповідно до цього
Регламенту. Жодні зауваження в письмовій формі чи інші документи,
подані після встановленого строку або подані з порушенням
практичних рекомендацій, про які йдеться в правилі 32, не можуть
бути долучені до справи, якщо голова палати не вирішить інакше.
2. Дата відправлення, зазначена на документі, а якщо її
немає, то фактична дата його отримання канцелярією береться до
уваги для встановлення строку, про який ідеться в пункті 1.
Правило 38A [12]
(Розгляд процедурних питань)
Процедурні питання, які мають вирішуватися палатою,
вирішуються під час розгляду справи, якщо голова палати не видав
іншого розпорядження з цього приводу.
Правило 39
(Тимчасові заходи)
1. Палата або, коли це доцільно, її голова може - на прохання
сторони чи будь-якої іншої заінтересованої особи або з власної
ініціативи - вказати сторонам, який тимчасовий захід, на її думку,
слід вжити в інтересах сторін або в інтересах належного
провадження у справі.
2. Повідомлення про ці заходи негайно передається до Комітету
міністрів.
3. Палата може вимагати від сторін надання інформації
стосовно будь-якого питання, пов'язаного із здійсненням будь-якого
тимчасового заходу, визначеного нею.
Правило 40
(Термінове сповіщення про Заяву)
У невідкладних випадках і з дозволу голови палати Секретар
може, без шкоди для процедурних заходів, будь-якими наявними
засобами поінформувати Договірну Сторону, якої стосується ця
заява, про надходження заяви та стисло викласти її суть.
Правило 41 [13]
(Черговість розгляду заяв)
Заяви розглядаються в порядку, що визначається їх готовністю
до розгляду. Однак палата або її голова може визначати
першочерговість розгляду тієї чи іншої заяви.
Правило 42 (колишнє правило 43)
(Об'єднання та одночасний розгляд заяв)
1. На прохання сторін або на власний розсуд палата може
видати наказ про об'єднання двох чи більше заяв.
2. Після консультацій зі сторонами голова палати може видати
наказ про те, щоб провадження за заявами, переданими до тієї самої
палати, проводилися одночасно, незалежно від винесення палатою
ухвали про об'єднання заяв.
Правило 43 [14] (колишнє правило 44)
(Вилучення з реєстру та поновлення в реєстрі)
1. На будь-якому етапі провадження Суд має право прийняти
ухвалу про вилучення заяви із реєстру справ, відповідно до
статті 37 Конвенції ( 995_004 ).
2. Якщо Договірна Сторона-заявник повідомляє Секретаря про
свій намір не наполягати на дальшому розгляді справи, палата може
вилучити заяву з реєстру справ Суду, згідно зі статтею 37
Конвенції ( 995_004 ), якщо інша заінтересована у справі Договірна
Сторона чи Сторони погодяться з припиненням справи.
3. Ухвала про вилучення з реєстру заяви, оголошеної
прийнятною, виноситься у формі судового рішення. Одразу після
того, як це рішення стає остаточним, голова палати передає його до
Комітету міністрів для здійснення ним, згідно з пунктом 2
статті 46 Конвенції ( 995_004 ), нагляду за виконанням будь-яких
зобов'язань, що можуть братися у зв'язку з припиненням, дружнім
врегулюванням чи вирішенням справи.
4. Після вилучення заяви Суд на свій власний розсуд вирішує
питання щодо витрат. Якщо питання про витрати вирішене в ухвалі
про вилучення з реєстру заяви, яку не було визнано прийнятною,
голова палати передає ухвалу до Комітету міністрів.
5. Суд може поновити заяву в реєстрі, якщо дійде висновку, що
це виправдано винятковими обставинами.
Правило 44 [15]
(Вступ у справу третьої сторони)
1. а) Разом з повідомленням Договірної Сторони-відповідача,
згідно з пунктом 2 (b) правила 54, про заяву, подану на підставі
статті 34 Конвенції ( 995_004 ), копія цієї заяви передається
Секретарем Суду будь-якій іншій Договірній Стороні, громадянином
якої є заявник у даній справі. Так само Секретар Суду повідомляє
таку Договірну Сторону про рішення щодо проведення усного слухання
у справі. b) Якщо, згідно з пунктом 1 статті 36 Конвенції (995_004),
Договірна Сторона має намір здійснити своє право подати письмові
зауваження або взяти участь у слуханнях, вона повідомляє про це в
письмовій формі Секретаря Суду не пізніше ніж упродовж дванадцяти
тижнів після передання заяви чи повідомлення про неї, про що
йдеться у попередньому підпункті. За виняткових обставин голова
палати може встановити для цього будь-який інший строк.
2. a) Одразу після повідомлення Договірної
Сторони-відповідача про заяву, як це передбачено пунктом 1 правила
51 або пунктом 2 (b) правила 54, голова палати, керуючись
інтересами належного здійснення правосуддя і положенням пункту 2
статті 36 Конвенції ( 995_004 ), може запропонувати або надати
дозвіл тій чи іншій Договірній Стороні, яка не є стороною в
розгляді, або тій чи іншій заінтересованій особі, яка не є
заявником, подати свої міркування в письмовій формі або, у
виняткових випадках, взяти участь у слуханні. b) Клопотання про надання зазначеного дозволу має бути
належним чином обгрунтоване і подане в письмовій формі однією з
офіційних мов, як це передбачено пунктом 4 правила 34, не пізніше
ніж упродовж дванадцяти тижнів після повідомлення Договірної
Сторони про заяву. За виняткових обставин голова палати може
встановити для цього будь-який інший строк.
3. a) У справах, які має розглядати Велика палата, початком
строку, про який ідеться в попередніх пунктах, є момент
повідомлення сторін про рішення палати, відповідно до пункту 1
правила 72, про відмову юрисдикції на користь Великої палати або
про рішення колегії суддів Великої палати, ухвалене згідно з
пунктом 2 правила 73, про задоволення клопотання сторони щодо
передання справи до Великої палати. b) Як виняток, передбачені цим правилом встановлені строки
можуть бути подовжені головою палати, якщо для цього наведено
достатні підстави.вгору