Документ 98-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2001, підстава - 543-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 1996 р. N 98
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 543 ( 543-2001-п ) від 22.05.2001 )

Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни і доповнення до Положення про порядок сплати
зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
1994 р. N 701 ( 701-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 10, N 6,
ст. 142), згідно з додатком. 2. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 1996 р. N 98
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про порядок сплати зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки та знаки для товарів і послуг ( 701-94-п )

1. Абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції: "для громадян і юридичних осіб, що відповідно постійно
проживають чи знаходяться за межами України, за розмірами збору у
доларах США. Збір у доларах США сплачується з дотриманням вимог
законодавства про валютне регулювання". 2. Доповнити пунктами 6-1 і 13-1 такого змісту: "6-1. Обчислення термінів сплати зборів та подання до
Держпатенту документа про їхню сплату провадиться у такому
порядку: а) якщо термін визначається одним роком чи певною кількістю
років, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли мала
місце відповідна дія, а закінчується у наступному році місяця і
дня, що мають ту ж назву і число, які мали місяць і день вчинення
дії. Якщо відповідний зазначений місяць наступного року не має дня
з таким числом, термін закінчується в останній день цього місяця; б) якщо термін визначається одним місяцем чи певною кількістю
місяців, він обчислюється від дня, що настає за днем, коли мала
місце відповідна дія, а закінчується у наступному місяці і в день,
що має те ж число, яке мав день вчинення дії. Якщо цей наступний
місяць не має дня з таким же числом, термін закінчується в
останній день цього місяця; в) якщо термін визначається певною кількістю днів, він
обчислюється від дня, що настає за днем, коли мала місце
відповідна дія, а закінчується в день, який є останнім днем
відліку; г) якщо останній день закінчення терміну збігається з
вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем, коли Держпатент не
працює, то термін закінчується у перший робочий для Держпатенту
день, що настає за вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем"; "13-1. Документ, що підтверджує сплату збору за подання
клопотання про видачу патенту України на винахід, промисловий
зразок, що охороняються відповідно авторським свідоцтвом СРСР на
винахід, свідоцтвом СРСР на промисловий зразок, повинен надійти до
Держпатенту разом з клопотанням. У разі неподання разом з
клопотанням документа, що підтверджує сплату збору встановленого
розміру, клопотання вважається неподаним". 3. Абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції: "14. Збір за видачу патенту на винахід, корисну модель чи
промисловий зразок, у тому числі за видачу патенту України на
винахід, промисловий зразок за клопотанням про припинення дії на
території України авторського свідоцтва СРСР на винахід, свідоцтва
СРСР на промисловий зразок з одночасною видачею патенту України на
термін його дії, що залишився, повинен бути сплачений протягом
трьох місяців від дати отримання заявником рішення про видачу
патенту. Документ, який підтверджує сплату збору в установленому
розмірі, повинен надійти або бути відправленим до Держпатенту у
зазначений тримісячний термін". 4. Абзац перший пункту 22 викласти у редакції: "22. Збір за видачу свідоцтва на знак сплачується протягом
трьох місяців від дати отримання заявником рішення про видачу
свідоцтва. Документ, який підтверджує сплату збору в установленому
розмірі, повинен надійти або бути відправленим до Держпатенту у
зазначений тримісячний термін". 5. У пункті 25: у підпункті "а" цифри і слово "14 і 16" замінити цифрами і
словом "13-1, 14 і 16"; у підпункті "б" цифри і слово "8 - 11 і 14" замінити цифрами
і словом "8 - 11, 13-1 і 14". 6. У додатку до цього Положення пункти 3, 4, 13, 26, 27, 30 і
34 викласти в такій редакції:
"3. За подання заявки на промисловий
зразок, що містить один варіант
зразка 0,5 100
додатково за кожний варіант: з другого по десятий 0,1 20 одинадцятий і кожний наступний 0,2 40
4. За подання клопотання про видачу
патенту України на винахід,
промисловий зразок, що охороняються
відповідно авторським свідоцтвом
СРСР на винахід, свідоцтвом СРСР на
промисловий зразок 0,5 100"
"13. За поновлення пропущених термінів у
разі проведення експертизи заявки,
подання до Апеляційної ради
заперечення проти рішення,
винесеного Держпатентом стосовно
заявки чи патента 2 400"
"26. Опрацювання матеріалів міжнародної
заявки у Держпатенті і пересилання
реєстраційного примірника до
Міжнародного бюро (правило 14.1
Інструкції до Договору про патентну
кооперацію (тариф за пересилання)* 15 150
27. Пересилання завіреної копії однієї
національної заявки (правило 17.1
Інструкції до Договору про патентну
кооперацію) до Міжнародного бюро
обсягом не більш як 30 сторінок 5 50
за кожну наступну сторінку 0,1 0,5"
"30. За подання заявки на знак для
товарів і послуг для перших трьох
класів міжнародної класифікації
товарів і послуг (МКТП), в тому
числі за експертизу заявленого
позначення 20 300
додатково за четвертий і кожний наступний клас МКТП
5 100"
"34. За поновлення пропущених термінів у
разі проведення експертизи заявки,
подання до Апеляційної ради
заперечення проти рішення,
винесеного Держпатентом стосовно
заявки чи свідоцтва 2 400"вгору