Про затвердження Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 30.07.2007977
Документ 977-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.05.2010, підстава - 325-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 2007 р. N 977
Київ
Про затвердження Положення
про Національне агентство екологічних
інвестицій України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008
N 325 ( 325-2010-п ) від 26.04.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Національне агентство екологічних
інвестицій України, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 липня 2007 р. N 977
ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство
екологічних інвестицій України
{ У тексті Положення слово "Агентство" в усіх відмінках
замінено словом "Нацекоінвестагентство" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 392 ( 392-2008-п )
від 17.04.2008 }

1. Національне агентство екологічних інвестицій України
(Нацекоінвестагентство) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 392
( 392-2008-п ) від 17.04.2008, N 325 ( 325-2010-п ) від
26.04.2010 }
2. Нацекоінвестагентство у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України, цим Положенням. { Абзац перший пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 325
( 325-2010-п ) від 26.04.2010 }
Нацекоінвестагентство у межах своїх повноважень та в порядку,
визначеному законодавством, забезпечує виконання актів
законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює
практику застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення
законодавства. { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ
N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
3. Основними завданнями Нацекоінвестагентства є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища та державної політики у сфері регулювання негативного
антропогенного впливу на зміну клімату;
виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_044 ) та впровадження механізмів, передбачених Кіотським
протоколом ( 995_801 ) до неї, в тому числі в частині
реалізації проектів, спрямованих на охорону навколишнього
природного середовища, залучення інвестицій в охорону
навколишнього природного середовища;
створення та забезпечення функціонування національної системи
торгівлі викидами; { Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови
КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
провадить міжнародну діяльність за Рамковою конвенцією ООН
про зміну клімату ( 995_044 ) та Кіотським протоколом ( 995_801 )
до неї. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 392
( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
4. Нацекоінвестагентство відповідно до покладених на нього
завдань:
1) бере у межах своїх повноважень участь у розробленні
проектів Державного бюджету України, Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України;
2) готує та вносить в порядку, визначеному законодавством
пропозиції щодо: { Абзац перший підпункту 2 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 392 ( 392-2008-п ) від
17.04.2008 }
виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_044 ) та впровадження механізмів, передбачених Кіотським
протоколом ( 995_801 ) до неї;
формування інвестиційної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища;
3) бере участь у розробленні та виконанні державних цільових
програм з охорони навколишнього природного середовища, в тому
числі здійснює в установленому порядку заходи, спрямовані на
пом'якшення наслідків зміни клімату;
4) проводить щорічну інвентаризацію антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів і узагальнює результати інвентаризації;
5) складає національний кадастр антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів та забезпечує архівне зберігання його
інформації;
6) забезпечує у строки, визначені рішенням Конференції Сторін
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ), підготовку
та подання національного повідомлення з питань зміни клімату;
{ Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
7) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію
роботи, пов'язаної з регулюванням викидів парникових газів;
8) забезпечує функціонування Національного електронного
реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
9) забезпечує проведення моніторингу частин установленої
кількості, одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого
скорочення викидів та одиниць поглинання парникових газів;
{ Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 392 ( 392-2008-п )
від 17.04.2008 }
10) розглядає та схвалює в установленому порядку проекти,
спрямовані на зменшення обсягу антропогенних викидів або
збільшення абсорбції парникових газів;
10-1) розглядає та забезпечує в межах своїх повноважень
реалізацію та фінансування проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій; { Пункт 4 доповнено підпунктом 10-1 згідно з
Постановою КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
11) готує і погоджує у порядку, визначеному законодаством,
пропозиції щодо фінансування проектів впровадження механізмів
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_801 ), спрямованих на охорону навколишнього природного
середовища; { Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
12) бере участь у підготовці міжнародних договорів, готує
пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає у межах своїх
повноважень міжнародні договори України, забезпечує виконання
зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з питань,
що належать до його компетенції;
13) здійснює заходи щодо співробітництва України з
Європейським Союзом з питань зміни клімату, забезпечує у межах
своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов'язань за
Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейським Союзом ( 998_012 ), адаптацію законодавства України
до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо
інтеграції України до Європейського Союзу;
14) бере участь у міжнародному співробітництві з питань зміни
клімату, вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи;
15) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
16) спрямовує бюджетні кошти на освоєння нових технологій,
провадження іншої техніко-економічної діяльності з питань зміни
клімату;
17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо кадрової роботи та державної служби, організовує
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників
Нацекоінвестагентства, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління;
18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Нацекоінвестагентства, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
18-1) забезпечує в межах своїх повноважень акредитацію
незалежних експертних організацій та незалежних спеціалізованих
організацій; { Пункт 4 доповнено підпунктом 18-1 згідно з
Постановою КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
18-2) організовує в межах своїх повноважень роботу із
залучення міжнародної технічної допомоги; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 18-2 згідно з Постановою КМ N 392 ( 392-2008-п ) від
17.04.2008 }
19) виконує інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Нацекоінвестагентство має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
утворювати за погодженням з іншими центральними органами
виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні
ради і робочі групи;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
засновувати друковані засоби масової інформації та провадити
видавничу діяльність з метою висвітлення питань, що належать до
компетенції Нацекоінвестагентства;
видавати у разі потреби разом з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
6. Нацекоінвестагентство під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також
відповідними органами іноземних держав і міжнародними
організаціями.
7. Нацекоінвестагентство в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Проекти нормативно-правових актів Нацекоінвестагентства
погоджуються в установленому законодавством порядку. { Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 392
( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
Нормативно-правові акти Нацекоінвестагентства підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Нацекоінвестагентства обов'язкові для виконання іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності і громадянами.
8. Нацекоінвестагентство очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України в
установленому порядку.
Голова Нацекоінвестагентства має заступників, яких призначає
на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за
поданням Голови Нацекоінвестагентства. { Абзац другий пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 325 ( 325-2010-п ) від 26.04.2010 }
9. Голова Нацекоінвестагентства:
1) здійснює керівництво Нацекоінвестагентством і несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на Нацекоінвестагентство завдань; { Підпункт
1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 392
( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
2) складає та затверджує план заходів щодо реалізації
основних напрямів та стратегічних цілей діяльності
Нацекоінвестагентства; { Підпункт 2 пункту 9 в редакції Постанов
КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008, N 325 ( 325-2010-п ) від
26.04.2010 }
3) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; { Підпункт 3
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 392
( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
4) затверджує положення про структурні підрозділи
центрального апарату Нацекоінвестагентства;
5) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Нацекоінвестагентства;
6) приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Нацекоінвестагентства, затверджує положення (статути)
про них;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
апарату Нацекоінвестагентства та керівників самостійних
структурних підрозділів; { Підпункт 7 пункту 9 в редакції
Постанови КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }
8) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти
з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери його управління;
9) затверджує кошторис витрат з утримання підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління;
{ Підпункт 9 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 392 ( 392-2008-п )
від 17.04.2008 }
10) приймає в установленому порядку рішення щодо розподілу
бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
Нацекоінвестагентство;

{ Підпункт 11 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 325 ( 325-2010-п ) від 26.04.2010 }

12) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Нацекоінвестагентства, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в Нацекоінвестагентстві утворюється
колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників, інших
керівних працівників Нацекоінвестагентства, керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління, а також представників органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, установ, громадських
організацій, науковців та інших осіб за їх згодою.
Склад колегії затверджує Голова Нацекоінвестагентства.
Організаційною формою роботи колегії є засідання,
періодичність проведення яких визначає Голова
Нацекоінвестагентства.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Нацекоінвестагентства. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 325
( 325-2010-п ) від 26.04.2010 }
11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення основних напрямів діяльності з питань зміни клімату,
обговорення найважливіших програм та інших питань у
Нацекоінвестагентстві можуть утворюватися науково-технічна
(наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

{ Абзац другий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ
N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 }

12. Граничну чисельність працівників Нацекоінвестагентства
затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру Нацекоінвестагентства затверджує його Голова.
{ Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 325
( 325-2010-п ) від 26.04.2010 }
13. Штатний розпис і кошторис Нацекоінвестагентства
затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.
14. Нацекоінвестагентство є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.вгору