Про затвердження Статуту Національної академії мистецтв України
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут від 15.06.2000977
Документ 977-2000-п, попередня редакція — Редакція від 25.02.2011, підстава - 112-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 2000 р. N 977
Київ
Про затвердження Статуту Національної академії
мистецтв України
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 112 ( 112-2011-п ) від 16.02.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 112 ( 112-2011-п ) від 16.02.2011 }

На виконання статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Статут Національної Академії мистецтв України,
прийнятий загальними зборами Академії 26 березня 2010 р.
(додається). { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 112 ( 112-2011-п ) від 16.02.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2000 р. N 977
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 112 ( 112-2011-п )
СТАТУТ
Національної академії мистецтв України

Загальна частина
1. Національна академія мистецтв України (далі - Академія)
заснована Указом Президента України від 14 грудня 1996 р. N 1209
( 1209/96 ) "Про Академію мистецтв України".
Указом Президента України від 18 лютого 2010 р. N 191
( 191/2010 ) "Про надання Академії мистецтв України статусу
національної" за внесок Академії у розвиток українського
мистецтва, відродження національних традицій, проведення
фундаментальних досліджень з історії становлення і збагачення
духовної культури України їй надано статус національної.
2. Повне найменування Академії: українською мовою -
Національна академія мистецтв України; англійською мовою -
National Academy of Arts of Ukraine.
Скорочене найменування - НАМ.
3. Місцезнаходження Академії: Україна, 01054, м. Київ, вул.
Воровського, 20.
4. Академія є державною науковою організацією в галузі
культури і мистецтв.
5. Академія є самоврядною організацією, яка самостійно
визначає тематику досліджень, свою структуру, вирішує творчі,
науково-організаційні, господарські, кадрові питання, здійснює
міжнародні наукові і творчі зв'язки.
6. Академія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), іншими законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України і цим Статутом.
7. Академія об'єднує у своєму складі дійсних членів
(академіків), членів-кореспондентів, почесних академіків та
іноземних членів, які обираються загальними зборами Академії, а
також усіх наукових і творчих працівників у наукових і творчих
установах та організаціях Академії.
Академія провадить свою діяльність у взаємодії з
Міністерством культури, іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, Національною академією наук, іншими галузевими
академіями наук, творчими спілками, мистецькими установами та
навчальними закладами.
8. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші
печатки та штампи, фінансується за рахунок коштів державного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Основні завдання і напрями діяльності Академії
9. Основними завданнями Академії є:
визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень,
залучення наукових і творчих працівників до виконання державних та
міжнародних програм розвитку художньої культури;
проведення фундаментальних науково-теоретичних досліджень з
питань художньої творчості, історії і теорії українського
мистецтва, художньої критики, мистецької освіти та естетичного
виховання;
вивчення та узагальнення наукового і творчого досвіду діячів
вітчизняної та світової культури, популяризація наукових знань і
творчих здобутків світового та національного мистецтва;
інтеграція і координація академічної та галузевих
мистецтвознавчих наук з метою розроблення пропозицій щодо
формування державної політики у відповідній сфері;
пошук ефективних шляхів відродження і збагачення національних
традицій у художній культурі, сприяння розвиткові мистецьких шкіл
та різноманітних творчих напрямів;
налагодження співпраці з відповідними органами державної
влади з питань захисту авторських прав;
розвиток наукового і культурного співробітництва з іноземними
ученими та митцями, а також представниками української діаспори;
підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації в галузі культури і мистецтва та їх атестація;
сприяння розвиткові творчої діяльності митців та науковців,
зокрема у створенні високохудожніх творів і підготовці
мистецтвознавчих праць, підвищенні кваліфікації працівників
мистецтв, науковців і викладачів мистецьких навчальних закладів;
надання консультаційної науково-методичної допомоги
мистецьким закладам, підприємствам, установам та організаціям у
виконанні державних програм розвитку художньої культури;
участь у розробленні пропозицій і рекомендацій щодо
розв'язання проблем розвитку мистецтвознавчих наук, художньої
культури та мистецької освіти;
сприяння науковій і мистецькій творчості молоді в галузі
художньої культури;
сприяння соціальному і правовому захисту членів Академії, їх
інтелектуальної власності, надання підтримки в реалізації наукових
і творчих проектів.
10. З метою виконання покладених на неї завдань Академія:
1) здійснює організацію, координацію та загальне наукове
керівництво фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями
з найважливіших проблем мистецтвознавчих наук, які провадять члени
Академії, науково-дослідні інститути і спеціально створені для
розроблення важливої тематики тимчасові наукові колективи, наукові
і творчі установи, підприємства та організації, що віднесені до
відання Академії;
2) створює єдину комплексну систему прогнозування,
провадження творчої діяльності, планування, координації, подання
звітності та здійснення контролю за проведенням фундаментальних і
прикладних наукових досліджень в її наукових і творчих установах,
підприємствах та організаціях;
3) об'єднує науковців і митців, що працюють в Академії
(творців у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва, архітектури, дизайну, музики, театру, кіно,
хореографії, мистецтвознавства, музейної справи, культурології
тощо), в інших наукових і творчих установах, підприємствах та
організаціях, наукових радах, товариствах, асоціаціях тощо;
4) скликає наукові сесії, з'їзди, конференції і наради, в
тому числі міжнародні, для обговорення проблем координації
науково-дослідної і творчої роботи;
5) здійснює в установленому законодавством порядку управління
переданим їй державним майном, розподіляє бюджетні кошти та
контролює їх використання;
6) співпрацює з науковими, культурно-освітніми організаціями,
мистецькими навчальними закладами, що не входять до складу
Академії;
7) провадить науково-дослідницьку та експертно-консультаційну
діяльність у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва, архітектури, дизайну, музики, театру, кіно,
хореографії, мистецтвознавства, музейної справи, культурології, а
також охорони і реставрації пам'яток культурної спадщини, надає
консультації з питань ввезення та вивезення культурних цінностей;
8) провадить видавничу діяльність, публікує результати
наукових досліджень, монографії, нариси, забезпечує оприлюднення
результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та у
засобах масової інформації;
9) забезпечує діяльність спеціалізованих вчених рад з
присудження наукових ступенів;
10) вживає заходів до забезпечення збереження творчої
спадщини визначних митців та вчених, а також архівних матеріалів
Академії, інших мистецько-культурних цінностей;
11) провадить в установленому порядку виставкову, музейну та
архівну діяльність, організовує комплектування творами мистецтва
музейних, бібліотечних та архівних фондів, а також забезпечує
ведення їх обліку, зберігання і реставрацію;
12) сприяє розвиткові матеріально-технічної бази, здійсненню
заходів з охорони праці і техніки безпеки у наукових і творчих
установах, підприємствах та організаціях, що віднесені до відання
Академії;
13) проводить конкурси наукових і творчих робіт;
14) вносить в установленому порядку подання про присвоєння
почесних звань, нагородження членів Академії та її працівників
державними нагородами, відзнаками Президента України та Кабінету
Міністрів України, державними та іншими преміями;
15) самостійно або разом з іншими підприємствами, установами
та організаціями створює експериментальні творчо-виробничі
майстерні та інші заклади для виготовлення мистецьких творів,
організовує в установленому законодавством порядку їх реалізацію,
зокрема, шляхом проведення аукціонів і виставок-продажів, у тому
числі за кордоном;
16) забезпечує розповсюдження матеріалів та інформації про
результати діяльності Академії шляхом їх розміщення у засобах
масової інформації;
17) вживає заходів до впровадження в практику результатів
наукових і творчих робіт, виконаних науковими і творчими
установами Академії, і в разі необхідності порушує перед органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування клопотання з
відповідних питань; надсилає зазначеним органам експертні
висновки, наукові і творчі мистецькі проекти, програми з питань
розвитку національного мистецтва; проводить конкурси, фестивалі,
конференції, симпозіуми і наради;
18) вступає до спілок, асоціацій, інших творчих об'єднань, у
тому числі іноземних; налагоджує творчі зв'язки та укладає
договори з іноземними академіями мистецтв та іншими науковими і
творчими установами, мистецькими навчальними закладами,
підприємствами та організаціями;
19) засновує за рахунок коштів спеціального фонду іменні
стипендії для студентів мистецьких навчальних закладів, аспірантів
і докторантів наукових установ з метою підвищення їх професійного
рівня, а також відзнаки та премії Академії і нагороджує ними за
високі наукові та творчі досягнення в галузі образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, дизайну, музики,
театру, кіно, хореографії, мистецтвознавства, музейної справи,
культурології тощо;
20) здійснює обмін друкованими виданнями з науковими
установами, мистецькими навчальними закладами, інформаційними
центрами, бібліотеками, бібліотечними фондами та іншими
організаціями в Україні та за кордоном;
21) розробляє пропозиції щодо реорганізації або ліквідації в
установленому порядку наукових і творчих установ, інших установ,
підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії, з
метою удосконалення її структури.
Склад Академії і порядок проведення виборів її членів
11. До персонального складу членів Академії входять: дійсні
члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні академіки та
іноземні члени Академії, які обираються в установленому цим
Статутом порядку.
12. Дійсними членами (академіками) Академії обираються
громадяни України - митці, які досягли значних успіхів у
розвиткові та збагаченні української художньої культури, у
науковій, художній та педагогічній діяльності, а також
мистецтвознавці, які мають, як правило, науковий ступінь доктора
наук або вчене звання професора.
Дійсні члени (академіки) обираються з числа
членів-кореспондентів Академії.
13. Членами-кореспондентами Академії обираються громадяни
України - діячі національного мистецтва, у творчому доробку яких є
визначні твори мистецтва, та вчені, що мають науковий ступінь або
вчене звання, досягли значних успіхів у створенні мистецтвознавчих
праць, реалізації загальномистецьких проектів, програм і поєднують
наукову, педагогічну та творчу діяльність.
14. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії,
які вибули на постійне проживання за межі України і стали
громадянами іншої держави, набувають статусу іноземних членів
Академії. Вивільнені ними місця дійсних членів (академіків) та
членів-кореспондентів Академії оголошуються президією вакантними.
Іноземними членами Академії обираються відомі міжнародній
науковій та мистецькій громадськості вчені, діячі культури і
мистецтва - іноземці, які співпрацюють з науковими і творчими
установами, підприємствами та організаціями, що віднесені до
відання Академії, і мистецькими колективами України.
15. Почесними академіками Академії можуть бути обрані
громадяни України або іноземці, які зробили вагомий внесок у
розвиток мистецтвознавства чи національного мистецтва, а також
керівники та працівники наукових і творчих установ, мистецьких
навчальних закладів, організацій та установ, які досягли високих
результатів у галузі мистецтв та мистецтвознавства і успіхи яких
визнано громадськістю.
16. Іноземні члени та почесні академіки Академії мають право
дорадчого голосу.
17. Вибори дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії проводяться не рідше ніж один раз
на три роки за наявності вакансій та в умовах широкої
поінформованості наукової та мистецької громадськості.
18. Члени Академії обираються довічно.
19. Після досягнення дійсними членами (академіками) і
членами-кореспондентами Академії 75-річного віку відкриваються
вакансії для нових дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії у межах наявних бюджетних коштів.
За дійсними членами (академіками) і членами-кореспондентами
Академії, які досягли зазначеного віку, зберігаються всі права,
передбачені цим Статутом.
20. Повідомлення президії Академії про вибори дійсних членів
(академіків) і членів-кореспондентів Академії публікується не
пізніше ніж за три місяці до дня виборів у друкованих засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
21. Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) і
члени-кореспонденти Академії із зазначених у повідомленні галузей
науки і мистецтва надається дійсним членам (академікам),
членам-кореспондентам Академії, ученим радам наукових установ,
мистецьких навчальних закладів, художнім радам мистецьких
колективів, правлінням творчих спілок, органам державного
управління у сфері культури.
Висування кандидатів у дійсні члени (академіки) та
члени-кореспонденти Академії і прийняття документів здійснюється
протягом сорока п'яти днів з дня опублікування повідомлення про
вибори.
Списки висунутих та зареєстрованих кандидатів у дійсні члени
(академіки) і члени-кореспонденти Академії публікуються не пізніше
ніж за один місяць до дня виборів у друкованих засобах масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
22. Вибори дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів проводяться двома етапами. Кандидатури, що
набрали не менш як дві третини голосів учасників загальних зборів
відділення, виносяться незалежно від кількості оголошених вакансій
на розгляд загальних зборів Академії. Загальні збори Академії у
межах кількості оголошених вакансій обирають дійсних членів
(академіків) і членів-кореспондентів Академії з числа кандидатів у
члени Академії, обраних загальними зборами відділень.
23. Кандидатури для обрання в дійсні члени (академіки) і
члени-кореспонденти Академії широко обговорюються у наукових і
творчих колективах. Результати таких обговорень доводяться до
відома членів відділень. На загальних зборах відділень і загальних
зборах Академії створюються умови для об'єктивного обговорення
кандидатур. З метою встановлення відповідності спеціальностей
висунутих кандидатів оголошеним вакансіям та визначення вагомості
їх внеску у розвиток мистецтвознавчої науки і національного
мистецтва президією Академії утворюються експертні комісії з числа
дійсних членів (академіків).
24. Дійсний член (академік) Академії має право голосу на всіх
етапах виборів, а член-кореспондент - на виборах кандидатів у
члени-кореспонденти на загальних зборах відділень та загальних
зборах Академії, а також іноземних членів та почесних академіків
Академії на її загальних зборах.
25. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) Академії
проводяться на загальних зборах відділення таємним голосуванням
дійсних членів (академіків), а кандидатів у члени-кореспонденти
Академії - таємним голосуванням дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів, які входять до складу такого відділення.
Вибори вважаються дійсними, якщо на зборах присутні не менш як дві
третини особового складу дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії, які входять до складу відповідного
відділення.
Обраними кандидатами у члени Академії вважаються особи, за
яких проголосувало не менш як дві третини особового складу членів
відділення Академії, які брали участь у голосуванні.
26. Дійсні члени (академіки) обираються на загальних зборах
Академії таємним голосуванням дійсних членів (академіків)
Академії, а члени-кореспонденти Академії - таємним голосуванням
дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії.
Вибори вважаються дійсними, якщо на зборах присутні не менш як дві
третини особового складу дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії.
Обраними дійсними членами (академіками) і
членами-кореспондентами Академії вважаються особи, за яких
проголосувало не менш як дві третини відповідно дійсних членів
(академіків) або дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії, які брали участь у голосуванні.
Список новообраних членів Академії публікується у друкованих
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
27. Кандидати у почесні академіки та іноземні члени Академії
висуваються загальними зборами відділень і обираються загальними
зборами Академії. У виборах беруть участь дійсні члени (академіки)
і члени-кореспонденти Академії. Вибори вважаються дійсними, якщо
на зборах присутні не менш як дві третини особового складу дійсних
членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії. Обраними
вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини
членів Академії, які брали участь у голосуванні.
За рішеннями загальних зборів відділення і загальних зборів
Академії висування кандидатів, обрання їх у почесні академіки та
іноземні члени Академії може проводитися шляхом відкритого
голосування.
Права та обов'язки дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів Академії
28. Члени Академії мають право на створення їм умов для
проведення наукових досліджень, реалізації за рішенням відділення
або президії Академії мистецьких проектів і програм.
29. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії
мають право:
обирати і бути обраними до складу керівних органів Академії;
обговорювати питання діяльності Академії та вносити
пропозиції щодо її удосконалення;
держувати будь-яку інформацію про діяльність Академії;
вносити на розгляд президії Академії, загальних зборів
відділення та загальних зборів Академії наукові, творчі та
організаційні питання;
виходити із складу членів Академії.
30. Кожен дійсний член (академік) або член-кореспондент
Академії відповідно до своєї наукової чи творчо-мистецької
спеціальності є членом одного з відділень Академії.
Перехід члена Академії з одного відділення до іншого
здійснюється за власним бажанням та рішенням загальних зборів обох
відділень Академії.
Дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії, які
входять до складу одного відділення, можуть за згодою загальних
зборів іншого відділення брати участь у його роботі, користуючись
усіма правами члена такого відділення, за винятком права
вирішального голосу на виборах кандидатів у члени Академії,
академіка-секретаря відділення, його заступника та членів бюро
відділення, а також бути членом інших академій наук, у тому числі
іноземних, та членом міжнародних наукових і творчих організацій
або об'єднань.
Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти Академії можуть
після досягнення 65-річного віку за бажанням та рішенням президії
Академії призначатися радниками при дирекції відповідної наукової
установи Академії.
31. Основними обов'язками дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії є:
збагачення мистецтвознавчої науки і національного
професійного мистецтва новими досягненнями шляхом проведення
наукових досліджень;
розв'язання фундаментальних наукових мистецьких проблем і
створення високохудожніх творів;
організація колективного розроблення проблеми, наукового
керівництва роботами;
підготовка наукових і мистецьких кадрів та сприяння
впровадженню досягнень науки у системі мистецької освіти і
культури;
використання наукових і творчих досягнень у підготовці
наукових та мистецьких кадрів;
активна участь у виконанні завдань, покладених на Академію;
виконання доручень загальних зборів Академії, її президії і
відповідного відділення.
32. Дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам
Академія виплачує щомісячну довічну плату, розмір якої
визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі смерті дійсного члена (академіка) чи
члена-кореспондента Академії або його виїзду на постійне місце
проживання за межі України або невиконання ним обов'язків дійсного
члена (академіка) і члена-кореспондента, визначених цим Статутом,
виплата щомісячної довічної плати припиняється на підставі рішення
президії Академії.
33. Дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти, почесні
академіки та іноземні члени Академії одержують диплом, зразок
якого затверджується президією Академії.
34. Дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії
подають щороку відповідному відділенню звіт про результати своєї
діяльності (наукові праці, монографії, каталоги, афіші, проспекти,
рецензії, письмові матеріали, аудіо-, відео- та фотоматеріали),
виконання доручень загальних зборів Академії, її президії та
відділень, а також раз на два-три роки звітують перед загальними
зборами відділення, а в разі необхідності - на засіданнях президії
Академії.
Керівні органи і структура Академії
35. Структура Академії складається із президії та її апарату,
наукових рад при президії, науково-дослідних інститутів та їх
філій, наукових і творчих центрів, інших установ, підприємств та
організацій, що віднесені до відання Академії.
36. Академія здійснює свої повноваження через загальні збори,
президію та її бюро, відділення і регіональні науково-мистецькі
центри, а також членів президії Академії відповідно до
затвердженого розподілу обов'язків.
37. Вищим керівним органом Академії є загальні збори, в яких
беруть участь дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти,
почесні академіки, іноземні члени та керівники наукових установ
Академії. На загальні збори запрошуються представники від наукових
і творчих установ, підприємств та організацій, що віднесені до
відання Академії, представники наукової і творчої громадськості,
які користуються правом дорадчого голосу.
38. Правом ухвального голосу на загальних зборах Академії
користуються дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти
Академії, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних
зборів передбачається інший порядок.
39. Загальні збори Академії:
приймають Статут Академії та вносять до нього зміни з
наступним затвердженням Кабінетом Міністрів України;
визначають основні напрями досліджень та шляхи подальшого
розвитку національної культури;
розглядають і затверджують звіти президії про діяльність
Академії;
вирішують питання організації наукової і творчої діяльності
та внутрішнього розпорядку Академії;
заслуховують і обговорюють доповіді з наукових, творчих та
організаційних питань;
обирають дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів,
почесних академіків та іноземних членів;
обирають президента, віце-президентів, головного ученого
секретаря, членів її президії;
розглядають питання щодо формування бюджету Академії та його
виконання;
вирішують інші питання діяльності Академії, які згідно з цим
Статутом віднесені до компетенції загальних зборів Академії.
40. Загальні збори Академії скликаються президією Академії за
потребою, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори можуть
бути також скликані на письмову вимогу не менш як однієї третини
загальної кількості особового складу дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Академії.
Формою роботи загальних зборів Академії є сесії, які
скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Кожен член Академії, який має намір внести питання на
обговорення загальних зборів, повинен своєчасно повідомити про це
президію Академії у письмовій формі.
41. Рішення загальних зборів Академії приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів за присутності не менш як
двох третин членів Академії, крім випадків, коли цим Статутом або
рішенням загальних зборів передбачається інший порядок.
Президії Академії надається право спеціальним рішенням на час
проведення загальних зборів не включати до особового складу членів
Академії, які з поважних причин не можуть брати участь у роботі
зборів та голосуванні.
Рішення загальних зборів обов'язкові для виконання всіма
членами Академії, науковими і творчими установами, підприємствами
та організаціями, що віднесені до відання Академії, структурними
підрозділами і посадовими особами апарату її президії.
42. У період між сесіями загальних зборів Академії
керівництво роботою Академії здійснює президія, яка обирається
загальними зборами Академії строком на п'ять років з числа дійсних
членів (академіків). Кількість членів президії визначається
загальними зборами Академії.
До складу президії входять президент, віце-президенти,
головний учений секретар та академіки - секретарі відділень, які
обираються відповідно до пунктів 50 і 52 цього Статуту і входять
до складу президії Академії за посадою.
Інші члени президії обираються строком на п'ять років таємним
голосуванням загальними зборами Академії виключно з числа дійсних
членів (академіків) Академії простою більшістю голосів.
З числа членів президії, які досягли 70-річного віку, можуть
призначатися радники президії з правом дорадчого голосу.
43. Президія Академії:
1) затверджує структуру свого апарату, здійснює правовий і
соціальний захист його працівників, встановлює посадові оклади
працівників апарату та посадові оклади працівників наукових і
творчих установ та організацій відповідно до схем посадових
окладів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
2) здійснює контроль за дотриманням Статуту Академії
науковими і творчими установами, підприємствами та організаціями,
що віднесені до відання Академії;
3) скликає загальні збори Академії, призначає вибори членів
Академії;
4) затверджує кількість та перелік вакансій дійсних членів
(академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Академії;
5) подає на обговорення і затвердження загальних зборів
Академії наукові і творчі програми, мистецькі проекти, прогнози,
звіти про діяльність Академії та її наукових і творчих установ,
підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії;
6) готує на розгляд загальних зборів проект бюджету Академії
та звітує про його виконання;
7) забезпечує координацію наукових і творчих програм,
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, мистецьких
проектів відповідно до завдань, покладених на Академію;
8) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію
відповідно до законодавства наукових і творчих установ та
організацій, тимчасових творчих колективів, затверджує напрями їх
наукової і творчої діяльності, статути (положення) та структуру;
9) затверджує керівників наукових і творчих установ та
організацій, їх заступників з наукової і творчої роботи,
керівників управлінь і відділень, наукових відділів апарату
президії, учених секретарів відділень (за поданням
академіків-секретарів на період їх повноважень);
10) здійснює відповідно до законодавства управління майном
наукових і творчих установ, підприємств та організацій, що
віднесені до відання Академії, яке є державною власністю;
11) погоджує відповідно до законодавства питання про надання
в оренду державного майна, що перебуває у користуванні Академії;
12) утворює наукові ради, комітети та комісії з найважливіших
питань мистецтвознавства, заслуховує звіти про їх роботу;
13) організовує підготовку фахівців вищої кваліфікації для
наукових і творчих установ, закладів культури, підприємств та
організацій, що віднесені до відання Академії;
14) сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт у
системі мистецької освіти, економіці, мистецтві та соціальній
сфері;
15) налагоджує наукові зв'язки з Національною академією наук,
галузевими академіями наук, науковими установами та навчальними
закладами в Україні та за її межами, укладає відповідні договори;
16) присуджує іменні премії Академії, інші нагороди молодим
ученим та студентам мистецьких навчальних закладів за кращі
наукові праці;
17) нагороджує відзнаками та преміями Академії її членів,
видатних науковців, вітчизняних та іноземних діячів, які зробили
вагомий внесок у розвиток української культури і мистецтв;
18) скликає з'їзди, конференції, симпозіуми з питань, що
належать до компетенції Академії;
19) організовує або бере участь у проведенні всеукраїнських і
міжнародних конкурсів, фестивалів та інших мистецьких заходів;
20) здійснює заходи щодо забезпечення розвитку наукових і
творчих установ, підприємств та організацій, що віднесені до
відання Академії;
21) розглядає і затверджує видавничі плани Академії,
контролює їх виконання;
22) приймає рішення про закріплення майна Академії за
науковими і творчими установами, підприємствами та організаціями,
що віднесені до відання Академії, на праві оперативного
управління, а також про передачу майна від однієї організації
Академії до іншої;
23) здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних
коштів і майна Академії, залучаючи у разі потреби керівників
відповідних відділень Академії, наукових і творчих установ,
підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії;
24) визначає відповідно до законодавства порядок використання
бюджетних коштів;
25) затверджує порядок розподілу доходів від господарської
діяльності Академії;
26) затверджує за пропозицією президента Академії розподіл
обов'язків між членами президії;
27) виконує інші функції, передбачені цим Статутом.
44. При президії Академії діють редакційно-видавнича рада,
наукові ради, комітети та комісії з окремих мистецьких питань.
Президія має постійно діючий апарат, який забезпечує
виконання її рішень.
Апарат президії діє на підставі положення, затвердженого
президією. Загальне керівництво діяльністю апарату президії
здійснює головний учений секретар Академії, а з окремих питань -
члени президії згідно з розподілом обов'язків.
45. Президія у своїй діяльності підзвітна загальним зборам
Академії, на яких інформує про найважливіші рішення, прийняті нею
у період між зборами.
Президія здійснює контроль за дотриманням Статуту Академії.
46. Загальні збори Академії можуть таємним голосуванням
простою більшістю голосів достроково припинити повноваження
окремих членів президії та її діяльність у цілому і обрати нових
членів або президію у визначеному цим Статутом порядку.
47. Окремі питання діяльності президії розглядає та
оперативно вирішує президент або особа, яка за його дорученнями
тимчасово виконує обов'язки президента.
48. Для розгляду та оперативного вирішення поточних питань
діяльності Академії, оперативного керівництва та здійснення
контролю за роботою наукових і творчих установ, підприємств та
організацій, що віднесені до відання Академії, за рішенням
президії утворюється бюро президії Академії у складі президента,
віце-президентів і головного ученого секретаря. Рішення бюро
президії має силу рішення президії Академії.
49. Робота президії Академії та її апарату проводиться
відповідно до робочих планів, що затверджуються на її засіданні.
Засідання президії проводяться, як правило, щомісяця.
50. Президент Академії обирається загальними зборами з числа
дійсних членів (академіків) таємним голосуванням простою більшістю
голосів строком на п'ять років.
51. Президент Академії:
організовує роботу Академії та її президії і несе персональну
відповідальність за її діяльність;
очолює президію і бюро президії, організовує виконання рішень
загальних зборів Академії;
здійснює керівництво діяльністю Академії, пов'язаною з
розвитком фундаментальних і прикладних наукових досліджень у
галузі мистецтвознавства, історії та теорії мистецтв, розроблення
наукових і творчих програм та мистецьких проектів, і сприяє їх
виконанню;
затверджує положення про структурні підрозділи апарату
президії та посадові інструкції їх керівників;
видає накази і розпорядження;
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату
президії;
затверджує за погодженням з Міністерством фінансів штатний
розпис та кошторис апарату президії Академії;
вирішує питання добору керівних кадрів Академії,
фінансово-технічного забезпечення, капітального будівництва та
міжнародних зв'язків;
затверджує кошториси і штатні розписи установ та організацій,
що віднесені до відання Академії;
забезпечує здійснення зв'язків із Адміністрацією Президента
України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,
Національною академією наук, а також галузевими академіями наук,
представляє Академію у відносинах з органами державної влади,
підприємствами, установами та організаціями;
застосовує заходи заохочення до всіх працівників Академії і
дисциплінарні стягнення до працівників апарату президії,
керівників наукових і творчих установ, підприємств та організацій,
їх заступників, які призначаються ним на ці посади.
52. Віце-президенти і головний учений секретар Академії
обираються на час повноважень президента на загальних зборах
Академії з числа дійсних членів (академіків) таємним голосуванням
простою більшістю голосів.
Віце-президенти та головний учений секретар Академії
обираються за поданням президента Академії.
Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами
відділень Академії з числа дійсних членів (академіків) і
затверджуються загальними зборами Академії таємним голосуванням
простою більшістю голосів.
Відділення Академії
53. Члени Академії однієї чи кількох спеціальностей
об'єднуються у відповідні відділення з метою подальшого розвитку
фундаментальних та прикладних досліджень, розроблення наукових і
творчих програм, мистецьких проектів, координації діяльності
наукових і творчих установ, підприємств та організацій, що
віднесені до відання Академії.
Відділення Академії створюються з метою визначення
пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних та прикладних
досліджень, їх всебічного обговорення, підготовки експертних
висновків у відповідній галузі науки, організації досліджень з
таких напрямів та проведення оцінки їх результатів, координації
фундаментальних досліджень у відповідній галузі науки.
Відділення для виконання завдань залучають провідних наукових
і творчих працівників з відповідних спеціальностей, керівників
освіти, майстрів мистецтв та громадських діячів.
Завдання, права, обов'язки і порядок діяльності відділення
визначаються Положенням, що затверджується загальними зборами
Академії.
Відділення не є юридичною особою.
Кількість і найменування відділень Академії визначаються
загальними зборами Академії.
Вищим керівним органом відділення є його загальні збори.
54. З метою координації діяльності наукових і творчих
установ, підприємств та організацій, що віднесені до відання
Академії, спрямованої на розв'язання науково-мистецьких проблем,
які мають державне значення для розвитку регіонів, можуть
створюватися регіональні науково-мистецькі центри і відділення
Академії в межах передбачених їй видатків державного бюджету.
Утворення і ліквідація регіональних науково-мистецьких
центрів і відділень Академії здійснюється загальними зборами
Академії.
Регіональні науково-мистецькі центри і відділення Академії
діють на основі статутів (положень), що затверджуються президією
Академії.
55. Основними складовими структури Академії є
науково-дослідні інститути мистецького профілю та прирівняні до
них установи підвищення кваліфікації працівників мистецтв, наукові
центри, музеї, бібліотеки, фонди тощо, які діють відповідно до
основних принципів організації діяльності науково-дослідного
інституту або іншого закладу, підприємства та організації, що
віднесені до відання Академії, і своїх положень (статутів),
затверджених президією Академії.
Науково-дослідний інститут Академії самостійно організовує
наукову діяльність, визначає свою структуру, встановлює
безпосередні зв'язки з науковими і творчими установами,
мистецькими навчальними закладами, підприємствами та організаціями
України та інших держав, вступає до спілок, об'єднань, вирішує
кадрові та інші питання, за винятком тих, які згідно із
законодавством і цим Статутом належать до компетенції керівних
органів Академії.
Питання дослідницької діяльності наукових установ,
підприємств та організацій, що віднесені до відання Академії,
заслуховуються на засіданнях зборів відділень Академії.
Директор наукової установи призначається на посаду наказом
президента Академії за контрактом на строк від одного до п'яти
років.
Наукові установи Академії є юридичними особами.
Майно та кошти Академії
56. Академія заснована на державній власності, фінансується з
державного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених
законодавством.
57. Економічну основу діяльності Академії становлять основні
фонди, передані їй державою у безстрокове безоплатне користування
без права зміни форми власності, обігові кошти, а також інше
майно, придбане нею відповідно до законодавства.
58. Майно і кошти Академії використовуються відповідно до її
статутних цілей і завдань.
Порядок володіння, користування і розпорядження майном та
коштами Академії визначає її президія відповідно до статті 8
Закону України "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), Закону України "Про особливості правового режиму
діяльності Національної академії наук України, галузевих академій
наук та статусу їх майнового комплексу" ( 3065-14 ), інших актів
законодавства і цього Статуту.
Порядок внутрішнього розподілу майна та коштів між науковими
і творчими установами, підприємствами та організаціями, що
віднесені до відання Академії, а також їх використання цими
науковими і творчими установами, підприємствами та організаціями
Академії визначається президією із залученням керівників
відповідних установ, підприємств та організацій Академії згідно із
законодавством та Статутом Академії.
59. Майно закріплюється за науковими і творчими установами,
підприємствами та організаціями, що віднесені до відання Академії,
на праві оперативного управління відповідно до законодавства.
60. Кошти, одержані бюджетними установами, що віднесені до
відання Академії, як власні надходження, використовуються згідно з
бюджетним законодавством.
61. Наукові і творчі установи, підприємства та організації,
що віднесені до відання Академії, набувають майнових прав на
об'єкти інтелектуальної власності в установленому законом порядку.
62. Об'єкти інтелектуальної власності, створені в наукових і
творчих установах, підприємствах та організаціях, що віднесені до
відання Академії, підлягають правовій охороні в передбаченому
законодавством порядку.
Облік і звітність
63. Академія веде бухгалтерський облік результатів своєї
діяльності, подає фінансову і статистичну звітність в
установленому законодавством порядку.
64. Фінансовий рік Академії відповідає календарному року.
Міжнародне співробітництво та
зовнішньоекономічна діяльність Академії
65. Академія згідно із законодавством здійснює міжнародне
співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв'язки.
66. Академія може самостійно з метою забезпечення
фінансування, виконання своїх програм та реалізації проектів
провадити міжнародну наукову та мистецьку діяльність, створювати
представництва за кордоном у визначеному законодавством порядку.
67. Академія згідно із законодавством провадить
науково-дослідну, творчу, посередницьку, інші види
зовнішньоекономічної діяльності шляхом укладення з іноземними
суб'єктами зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
68. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Академії
є:
підготовка та виконання спільних наукових і творчих проектів;
здійснення обміну інформацією з метою забезпечення інтеграції
вітчизняної науки у світовий науковий простір із забезпеченням та
захистом національних інтересів;
стажування провідних науковців та митців Академії за
кордоном.
Припинення діяльності Академії
69. Припинення діяльності Академії здійснюється шляхом її
ліквідації або реорганізації, що провадиться у визначеному
законодавством порядку.
{ Статут в редакції Постанови КМ N 112 ( 112-2011-п ) від
16.02.2011 }вгору