Document 976-2003-п, valid, current version — Adoption on June 27, 2003
( Last event — Entry into force, gone July 1, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2003 р. N 976
Київ
Про затвердження Порядку погашення
реструктуризованої заборгованості та
внесення поточних платежів
за житлово-комунальні послуги

На виконання Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні
послуги, спожиті газ та електроенергію" ( 554-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок погашення реструктуризованої заборгованості та
внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги;
типовий договір про реструктуризацію заборгованості.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2003 року.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 976
ПОРЯДОК
погашення реструктуризованої заборгованості та
внесення поточних платежів за житлово-комунальні
послуги

1. Створені органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування місцеві постійно діючі комісії з розгляду питань
реструктуризації заборгованості з квартирної плати (плати за
утримання житла) та плати за комунальні послуги (водо-, тепло-,
газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот) (далі - житлово-комунальні
послуги) громадян, які є наймачами та власниками житлових
приміщень (далі - громадяни), що утворилася на 1 липня 2003 р.,
перед підприємствами - надавачами цих послуг (далі - комісії):
1) проводять аналіз отриманих від підприємств - надавачів
житлово-комунальних послуг відомостей про результати проведеної
інвентаризації заборгованості громадян по кожному житловому
приміщенню (особовому рахунку) та виду наданих послуг;
2) складають графіки проведення співбесід з громадянами та
спеціалістами зазначених підприємств з питань підготовки проектів
договорів реструктуризації заборгованості;
3) готують висновки щодо платоспроможності громадян на
підставі даних про сукупний дохід сім'ї;
4) визначають загальну суму платежів (платежі з погашення
реструктуризованої заборгованості та поточні платежі) і
встановлюють конкретні щомісячні частини сукупного доходу сім'ї
для погашення боргу, а також суму плати для кожного виду послуг;
5) узгоджують з громадянами строки погашення боргу за кожним
видом послуг;
6) установлюють порядок реструктуризації та погашення
заборгованості, внесення поточних платежів працездатними
громадянами, що не працюють, а також працездатними громадянами,
пенсіонерами та іншими особами, що отримують будь-які види
соціальної допомоги.
2. Реструктуризація заборгованості та внесення поточних
платежів проводиться шляхом укладення громадянином з
підприємством - надавачем житлово-комунальних послуг договору про
реструктуризацію заборгованості та внесення поточних платежів за
житлово-комунальні послуги (далі - договір про реструктуризацію
заборгованості).
3. Підприємства - надавачі житлово-комунальних послуг при
укладенні договорів про реструктуризацію заборгованості:
1) проводять інвентаризацію заборгованості громадян по
кожному житловому приміщенню (особовому рахунку) та виду наданих
послуг;
2) складають перелік громадян, з якими слід проводити
співбесіди з питання реструктуризації заборгованості, та передають
графіки, зазначені в підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, разом з
відомостями про результати інвентаризації заборгованості до
комісій за місцем реєстрації громадян;
3) інформують комісії і громадян про встановлення суми
загальної заборгованості та строки її утворення по кожному виду
наданих житлово-комунальних послуг, а також вносять пропозиції до
договору про реструктуризацію заборгованості;
4) визначають суми майбутніх щомісячних платежів
реструктуризованої заборгованості та у разі потреби протягом
строку дії договору проводять перерахунок згідно з обсягом наданих
житлово-комунальних послуг;
5) укладають договори про реструктуризацію заборгованості (з
реєстрацією у відповідному журналі) та контролюють їх виконання;
6) подають щомісяця комісіям інформацію про стан погашення
заборгованості громадянами.
4. Заборгованість громадян з оплати житлово-комунальних
послуг, що утворилася на 1 липня 2003 р., реструктуризується на
строк до 60 місяців - залежно від суми заборгованості та рівня
сукупного доходу сім'ї на дату реструктуризації.
На період погашення реструктуризованої заборгованості
загальна сума поточних платежів та платежів з погашення
реструктуризованої заборгованості не повинна перевищувати
25 відсотків доходів, що визначаються під час нарахування субсидій
для працюючих громадян, і 20 відсотків - для пенсіонерів та інших
осіб, що отримують будь-які види соціальної допомоги.
5. У разі коли доходу громадянина, що уклав договір про
реструктуризацію заборгованості, не вистачає для повного
погашення, строк дії договору продовжується за письмовою заявою
громадянина до повного її погашення.
Для укладення договору громадянин подає до комісії довідку
про склад сім'ї, довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї,
зареєстрованих в житловому приміщенні, заяву про реструктуризацію
заборгованості із зазначенням видів житлово-комунальних послуг, за
якими він зобов'язується здійснювати погашення боргу. Для
непрацюючих членів сім'ї працездатного віку подаються документи
про причину тимчасової незайнятості.
6. Договір про реструктуризацію заборгованості укладається:
1) для житлового приміщення, що перебуває у приватній
власності, - з його власником;
2) для житлового приміщення іншої форми власності - з
квартиронаймачем або у разі відсутності такої можливості - з
однією із зареєстрованих в житловому приміщенні осіб.
7. У разі коли протягом дії договору сталися зміни у складі
зареєстрованих в житловому приміщенні осіб та розмірі доходу,
громадянин повинен в місячний строк подати відповідні документи до
комісії для перегляду умов договору.
У разі дострокового погашення реструктуризованої
заборгованості комісією приймається рішення про дострокове
припинення дії договору.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 976
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про реструктуризацію заборгованості за
житлово-комунальні послуги

м. ______________________ ___ ________________ 200__ р.
__________________________________________________________________
(назва підприємства, що надає житлово-комунальні послуги)
(далі - підприємство) в особі ____________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по
_________________________________________________________________,
батькові) що діє на підставі _______________________________________________
(статут, положення, номер свідоцтва про __________________________________________________, з одного боку,
державну реєстрацію) та _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, та по батькові громадянина)
(далі - громадянин), який є власником (наймачем) житлового
приміщення на підставі ___________________________________________
(номер, дата видачі свідоцтва про право
_________________________________________________________________,
власності, договір найму житла)
з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні
заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та
плати за комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання,
послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) (далі - житлово-комунальні послуги), що
утворилася станом на ____________________________, на суму _______
__________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
з ___ __________ 200__ р. до ___ _________ 200__ р., у тому числі:

200__ рік ______________ гривень
(цифрами ) 200__ рік ______________ гривень
(цифрами ) 200__ рік ______________ гривень
(цифрами ) 200__ рік ______________ гривень
(цифрами ) 200__ рік ______________ гривень, з розподілом за місяцями:
(цифрами)
________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

Сума поточного щомісячного платежу за житлово-комунальні
послуги становить _______________________________________ гривень.
( цифрами та словами)
Права та обов'язки сторін
2. Підприємство зобов'язується:
1) на період погашення реструктуризованої заборгованості
загальну суму платежів, що вносяться громадянином на погашення
реструктуризованої заборгованості, установлювати в розмірі, який
не перевищує 25 відсотків доходів, що визначаються під час
нарахування субсидій для працюючих громадян, і 20 відсотків - для
пенсіонерів та інших осіб, що отримують будь-які види соціальної
допомоги;
2) у разі зміни у складі зареєстрованих в житловому
приміщенні осіб, розміру їх доходу або рівня тарифів на
житлово-комунальні послуги проводити перерахунок
реструктуризованої заборгованості;
3) у разі дострокового погашення боргу приймати рішення про
дострокове припинення дії договору.
3. Підприємство має право приймати рішення про дострокове
розірвання договору про реструктуризацію у разі:
дострокового погашення реструктуризованої заборгованості;
відчуження громадянином житлового приміщення;
подання громадянином заяви про розірвання договору;
подання громадянином документів з недостовірними відомостями.
4. Громадянин зобов'язується:
забезпечити своєчасне погашення боргу за житлово-комунальні
послуги згідно з умовами, визначеними договором;
у разі розірвання договору при відчуженні житлового
приміщення сплатити невнесену суму розстроченого боргу та суму
нарахованої пені.
5. Громадянин має право:
достроково погасити борг в повному обсязі або його частину;
достроково розірвати договір;
вимагати проведення перерахунку у зв'язку із зміною у складі
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або розміру їх доходу.
Відповідальність сторін
6. У разі несвоєчасного внесення плати за договором
нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка, яка нараховується за
кожний день прострочення, але не більше ніж 100 відсотків
загальної суми боргу, за умови відсутності перед громадянином
заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та
інших будь-яких видів соціальної допомоги.
Інші умови
7. Договір набирає чинності з моменту укладення, але не
раніше ніж 1 липня 2003 р., і діє до ___ _____________ 200__ року.
8. У разі коли доходу громадянина, який уклав договір про
реструктуризацію заборгованості, не вистачає для повного погашення
боргу, строк дії договору продовжується за його письмовою заявою
до повного погашення.
9. Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику
для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу.
10. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою
сторін.
11. Дія договору може бути припинена згідно із
законодавством.
Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін
Підприємство Громадянин _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
_______________
Примітка. Договір може містити інші умови, що не суперечать
законодавству.on top