Справа «Красюков та інші проти України» (Заява № 64181/09 та 9 інших - див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 03.05.2018
Документ 974_c63, поточна редакція — Прийняття від 03.05.2018

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Красюков та інші проти України»
(Заява № 64181/09 та 9 інших - див. перелік у додатку)

У текст рішення 23 травня 2018 року було внесено зміни
відповідно до правила 81 Регламенту Суду

СТРАСБУРГ
03 травня 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Красюков та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Андре Потоцький (<…>), Голова,
Сіофра О’Лірі (<…>),
Мартіньш Мітс (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 12 квітня 2018 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у таблиці в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ № 71560/13

6. Суд зазначає, що після повідомлення Уряду про заяву заявник подав нові скарги щодо (i) несправедливості апеляційного провадження, яке завершилося постановленням ухвали апеляційного суду від 07 травня 2014 року, та (ii) відмови у задоволенні апеляційної скарги заявника на постанову суду першої інстанції від 10 вересня 2014 року. Зокрема, заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що його не було повідомлено про засідання апеляційного суду від 07 травня 2014 року та що воно відбулося за його відсутності. Він також посилався на підпункт «с» пункту 1 статті 5 та статтю 18 Конвенції, стверджуючи, що апеляційний суд, відмовивши у її розгляді по суті, відхилив його апеляційну скаргу на постанову від 10 вересня 2014 року, якою суд першої інстанції постановив затримати заявника та доставити до суду для подальшого обрання запобіжного заходу.

7. На думку Суду, ці нові скарги не є уточненням первинних скарг заявника, про які було повідомлено Уряд. Отже, Суд вважає недоречним розглядати зараз ці питання окремо (див. рішення у справі «Пиряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, пункт 20, від 19 квітня 2005 року). Їх буде розглянуто в окремій заяві.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

8. Заявники скаржилися здебільшого на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає:

Пункт 3 статті 5

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, … йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

9. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, які гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені у низці його попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Кудла проти Польщі» [ВП] (Kudla v. Poland) [GC], заява № 30210/96, пункт 110, ЄСПЛ 2000-XI, та «Маккей проти Сполученого Королівства» [ВП] (McKay v. the United Kingdom) [GC], заява № 543/03, пункти 41–44, ЄСПЛ 2006-X, з подальшими посиланнями).

10. У справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року, та «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15, від 15 грудня 2016 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

11. Розглянувши всі надані матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання заявників під вартою була надмірною.

12. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

13. У заявах № 60859/10, № 66440/11, № 75007/11, № 58383/12, № 80605/12, № 60962/13, № 71560/13 та № 77369/16 заявники звернулися з іншими скаргами за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд доходить висновку, що вони також свідчать про порушення Конвенції у світлі його висновків у рішенні у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, від 30 березня 2004 року, та в рішенні у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine).

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні у нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою та інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, зазначені у таблиці в додатку.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача, за винятком заяви № 71560/13, за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 03 травня 2018 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 3 статті 5 Конвенції
(надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ з/п

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П. І. Б. представника
та місце знаходження

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

64181/09
07/09/2009

Олександр Андрійович
КРАСЮКОВ
25/02/1970


з 18/10/2005 по 28/12/2006

1 рік, 2 місяці та 11 днів


1 800

з 17/07/2007 по 08/04/2009

1 рік, 8 місяців та 23 дні

2

60859/10
28/09/2010

Андрій В’ячеславович
СКОБЕЙ
01/08/1971

Роман Юрійович
Мартиновський
м. Київ

з 12/12/2008 по 12/09/2011

2 роки, 9 місяців та 1 день

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження - з 12/12/2008 по 27/11/2012 - майже 4 роки, 2 інстанції

2 300

3

66440/11
15/10/2011

Максим Вікторович
ДРОЗДЕНКО
13/01/1975


з 01/07/2010 по 26/11/2013

3 роки, 4 місяці та 26 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, у тому числі документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави - з 01/04/2011 по 14/04/2011:
після передання справи на розгляд до суду першої інстанції заявник залишався під вартою за відсутності рішення суду з 01/04/2011 (коли закінчилась дія попередньої постанови суду) по 14/04/2011 (коли судом було проведено перше засідання у справі заявника) - процесуальний недолік

5 900

4

75007/11
29/11/2011

Вадим Миколайович
МАКСИМЧУК
05/01/1982

Олексій Володимирович Цибенко
м. Київ

з 15/03/2006 по 19/05/2008

2 роки, 2 місяці та 5 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження - з 15/03/2006 по 29/02/2012 - майже 6 років, 2 інстанції

3 400

з 25/12/2008 по 21/10/2009

9 місяців та 27 днів

з 17/09/2010 по 28/12/2011

1 рік, 3 місяці та 12 днів

5

58383/12
27/08/2012

Віктор Олександрович
ЗАРІЧНИЙ
24/11/1973

Марія Мохамедівна Ауішат
м. Харків

з 04/11/2009 по 29/06/2011

1 рік, 7 місяців та 26 днів

Підпункт «c» пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою - відсутня дата закінчення тримання під вартою у постановах судів від 06/11/2011 та 10/10/2013, відсутнє обґрунтування продовження строку тримання заявника під вартою
Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження - з 04/11/2009 - триває, більше ніж 8 років, 1 інстанція

5 900

з 18/10/2011 по 14/12/2012

1 рік, 1 місяць та 27 днів

з 10/10/2013 по 20/02/2014

4 місяці та 11 днів

6

80605/12
15/11/2012

Сергій Володимирович
НАГОРНЮК
31/07/1960-1


з 01/02/2008 по 31/08/2011

3 роки та 7 місяців

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення свободи, у тому числі документально незафіксоване затримання та тримання під вартою за відсутності судового рішення та будь-якої іншої юридичної підстави - відсутність достатнього обґрунтування у постановах судів щодо застосування до заявника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою та направлення справи на новий розгляд до апеляційного суду
Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінальних проваджень: з 01/02/2008 по 09/07/2013, більше ніж 5 років та 5 місяців, 2 інстанції

5 900

з 22/05/2012 по 09/07/2013

1 рік, 1 місяць та 18 днів

__________
-1 Виправлено 23 травня 2018 року: датою народження було вказано «01/01/1960».

7

60962/13
17/09/2013

Сергій Сергійович
СИРОВАТКА
26/05/1987


з 06/09/2012 по 20/01/2014

1 рік, 4 місяці та 15 днів

Підпункт «c» пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою: (і) заявника було затримано 06/09/2012 «з надзвичайних підстав» (слідчим без отримання попереднього дозволу суду на тій підставі, що «потерпілі та свідки вказали на заявника як на можливу особу, що вчинила злочин»). Проте стверджуваний злочин було вчинено 12/04/2012;
отже, не можна було стверджувати, що органи влади перебували у ситуації крайньої необхідності, наприклад, у ситуації «in flagrante delicto» (див. рішення у справі «Строган проти України» (Strogan v. Ukraine), заява № 30198/11, пункт 88, від 06 жовтня 2016 року); (ii) суди головним чином посилалися на тяжкість обвинувачень, «відсутність підстав для зміни запобіжного заходу» та необхідність провести певні слідчі дії; національні суди також зазначали, що заявник міг впливати на свідків і потерпілих, проте судами у їхніх постановах не було наведено фактів, якими б підтверджувалися такі висновки

5 900

з 06/05/2014 по 21/08/2014

3 місяці та 16 днів

8

71560/13
04/11/2013

Юрій Львович
ЦИБУЛЯ
04/11/1960


з 11/11/2010 по 14/04/2014

3 роки, 5 місяців та 4 дні

Підпункт «c» пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою - період з 10/05/2011 по 10/06/2011 не було ухвалено жодної постанови, у постанові суду від 10/06/2011 була відсутня дата закінчення тримання під вартою, відсутнє обґрунтування продовження строку тримання заявника під вартою

5 900

9

20119/14
25/02/2014

Геннадій Федорович
ГЛАДКИЙ
04/02/1974

Олександр Олександрович Булгаров
м. Одеса

з 09/12/2013 по 21/08/2015

1 рік, 8 місяців та 13 днів


1 100

10

77369/16
26/12/2016

Валерій Григорович
МАНУКОВ
25/05/1955


з 11/04/2009 по 29/11/2011

2 роки, 7 місяців та 19 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінальних проваджень - з 11/04/2009 по 15/05/2017,
більше ніж 8 років,
3 інстанції

5 100

з 21/03/2012 по 04/03/2013

11 місяців та 12 днів

з 20/05/2014 по 01/04/2015

10 місяців та 13 днів

з 28/05/2015 по 15/05/2017

1 рік, 11 місяців та 18 днів

__________
-1 Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявникам.вгору