Справа "Харук та інші проти України" (Заява № 703/05 та 115 інших заяв)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява від 26.07.2012
Документ 974_799, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2012

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Справа "Харук та інші проти України"
(Заява № 703/05 та 115 інших заяв)

СТРАСБУРГ
26 липня 2012 року

Офіційний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.


Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:
Марк Віллігер, (<...>) Голова,
Карел Юнгвірт (<...>),
Андре Потоцький (<...>), судді,
та Стівен Філліпс (<...>), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 3 липня 2012 року зазначив, що основні питання, які містяться в заявах, є предметом усталеної практики Суду, і що сторони мали достатні можливості висловити свої зауваження щодо них та будь-яких інших аспектів справи,

постановляє таке рішення, що було ухвалено в той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 116 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) 114 громадянами України та підприємствами, розташованими в Україні, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі - заявники).

2. У ході судового розгляду пан П. Васильєв (заява № 17684/08) помер, і його дружина пані В. Васильєва висловила бажання підтримати заяву.

3. Уряд України (далі - Уряд) представляв його Уповноважений - пан Назар Кульчицький з Міністерства юстиції України.

4. Заяви, які в основному стосуються тривалого невиконання рішень національних судів, ухвалених на користь заявників, у різні дати були направлені Уряду.

5. Відповідно до пілотного рішення "Юрій Миколайович Іванов проти України" (Yuriy Nikolayevich Ivanov) (заява № 40450/04, ЄСПЛ 2009-... (витяги) розгляд заяв було відкладено до 15 липня 2011 року до вирішення проблеми тривалого невиконання рішень національних судів.

6. У той же час, Україну було зобов'язано вжити необхідних заходів для вирішення цієї проблеми, зокрема, запровадити ефективні засоби юридичного захисту або поєднання таких засобів, здатні забезпечити адекватне та достатнє відшкодування за невиконання або несвоєчасне виконання рішень національних судів відповідно до принципів Конвенції, які закріплені в практиці Суду (див. рішення у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України", згадане вище, п. 94 та п. 5 резолютивної частини).

7. 21 лютого 2012 року Суд, зазначивши, що Україна не вжила необхідних заходів, вирішив відновити розгляд заяв.

8. У різні дати Уряд направив Суду низку односторонніх декларацій щодо сімнадцяти заяв, спрямованих на вирішення питань, які стосувались невиконання рішень (заяви, про які йдеться, наведені у доданих таблицях). Уряд просив вилучити ці заяви з реєстру справ відповідно до підпункту "c" пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі декларацій. Суд розглянув ці декларації та вирішив відхилити пропозиції Уряду.

ФАКТИ

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

A. Невиконання

9. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди та комісії по трудових спорах ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування та/або на вчинення певних дій на свою користь. Рішення набрали законної сили та підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися виконання рішень у встановлений строк через: невжиття владою конкретних бюджетних або регуляторних заходів; введення мораторію на вилучення та продаж майна, що належить державним або контрольованим державою підприємствам; бездіяльність державних виконавців. За винятком заяви № 27562/09, в якій рішення, ухвалене на користь заявника, було виконано 18 листопада 2008 року, у всіх інших заявах рішення національних судів не були виконані в повному обсязі.

B. Інші питання

10. Деякі заявники також подали скарги стосовно фактичних та правових питань, не пов'язаних з вищезгаданим питанням невиконання рішень.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

11. 5 червня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" з метою вирішення проблеми невиконання рішень судів на національному рівні. 22 червня 2012 року Президент України підписав цей Закон. Закон набере чинності з 1 січня 2013 року.

12. Закон передбачає введення процедури, при якій грошові кошти за національними рішеннями можуть бути сплачені Державним казначейством України, якщо боржник (державний орган, державне підприємство або підприємство, примусова реалізація майна якого забороняється) не сплатить борг у строк. Закон також передбачає компенсацію за затримку органами влади виплати відповідно до цієї процедури.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

13. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

II. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ДРУЖИНИ ЗАЯВНИКА У ЗАЯВІ № 17684/08

14. Суд зазначає, що право пані В. Васильєвої підтримувати заяву № 17684/08 від імені заявника пана П. Васильєва не заперечувалось. Суд вважає, що вона має процесуальне право брати участь у розгляді справи замість заявника (див. рішення у справі "Міронов проти України" (Mironov v. Ukraine), заява № 19916/04, п. 12, від 14 грудня 2006 року).

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

15. Заявники скаржились на тривале невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались на статті 6 та 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, які передбачають таке:

Стаття 6

"Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, ... який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру..."

Стаття 13

"Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження".

Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції

"Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права...

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження".

A. Прийнятність

16. Суд зазначає, що вищезгадані скарги заявників не є явно необґрунтованими у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони мають бути визнані прийнятними.

B. Суть

17. Суд вбачає, що рішення, ухвалені на користь заявників, не були виконані своєчасно, відповідальність за що несе держава.

18. Крім того, Суд зазначає, що Україна не запровадила на національному рівні засіб юридичного захисту щодо скарг заявників на невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, який би відповідав вимогам статті 13 Конвенції (щодо відповідних принципів див. згадане вище рішення у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" (Yuriy Nikolayevich Ivanov), п. 65). Хоча було запроваджено нову процедуру для забезпечення повного і своєчасного виконання рішень проти державних органів, державних або контрольованих державою підприємств (див. пункти 11 та 12), Суд зазначає, що ця нова процедура не буде діяти до 1 січня 2013 року і, в будь-якому разі, вона не передбачає компенсації за затримку виконання рішень національних судів, яка вже існує на цей час. Крім того, незрозуміло, чи буде запровадження нової процедури підтримуватись достатнім бюджетним фінансуванням.

19. Беручи до уваги практику Суду з цього питання (див. згадане вище рішення у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" (Yuriy Nikolayevich Ivanov), п. п. 65-58 та 66-70), Суд вважає, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників, та статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективних засобів юридичного захисту, за допомогою яких вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

20. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

21. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту "a" пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

22. Стаття 41 Конвенції передбачає:

"Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".

A. Шкода, судові та інші витрати

23. Суд нагадує, що він є міжнародним судовим органом, створеним за згодою держав, що підписали Конвенцію, і його основним завданням є забезпечення поваги до прав людини, а не постійна і повна компенсація збитків заявникам. На відміну від національних судів акцент у діяльності Суду ставиться на прийняття публічних рішень, які встановлюють загальноєвропейські стандарти прав людини.

24. З цієї причини у справах за участю багатьох жертв, які перебувають в аналогічних обставинах, може знадобитись єдиний підхід. Такий підхід гарантуватиме, що заявники залишатимуться рівними, а різниця присуджених сум не викличе суперечностей між ними (див., наприклад, рішення від 15 жовтня 2009 року у справі "Гончарова та інші проти Росії та 68 інших "привілейованих пенсіонерів" (Goncharova and Others and 68 other "Privileged Pensioners"), заява № 23113/08 та інші, п. п. 22-24).

25. У цій справі, беручи до уваги принципи визначення розміру компенсації, яка присуджується у випадку встановлення порушення Конвенції щодо невиконання рішень в подібних справах, Суд вважає розумним та справедливим призначити 3000 євро кожному заявнику у заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох років (заяви наведені в таблиці у Додатку 1) та 1500 євро кожному заявнику в інших заявах (заяви наведені в таблиці у Додатку 2). Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

26. Суд також зазначає, що держава-відповідач повинна виконати рішення, які не були виконані.

B. Пеня

27. Суд вважає за належне призначати пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних засобів юридичного захисту, а решту скарг у заявах - неприйнятними.

3. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції.

5. Постановляє, що:

(a) держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалених на користь заявників, та сплатити протягом трьох місяців 3000 (три тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, наведених у Додатку 1, та 1500 (одну тисячу п'ятсот) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, наведених у Додатку 2, що є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись на ці суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 липня 2012 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Марк ВІЛЛІГЕР
Додаток 1
(невиконання тривалістю
понад три роки)

Заява, №,
дата внесення

П. І. Б. заявника,
дата народження (якщо є відомості)

Представник

Остаточне рішення національного суду

Компенсація,
запропонована Урядом в односторонніх деклараціях
(в євро)

1

703/05
17/12/2004

ХАРУК
Юрій Михайлович,
12/12/1967

29 червня 1998 року,
Шевченківський районний суд м. Львова

2

16712/05
14/03/2005

ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Сергій Петрович

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 31 липня 2002 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 15 липня 2003 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
3) 14 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
4) 19 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

3

19539/05
12/04/2005

НЕДБАЛО
Надія Тимофіївна,
07/06/1944

30 вересня 2004 року,
Приморський районний суд м. Одеси

4

39900/05
28/10/2005

МЕЛЬНИК
Євдокія Панасівна,
15/05/1973

28 липня 2004 року,
Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

5

42834/05
10/11/2005

ТУРЕЦЬКА
Любов Василівна

6 червня 2006 року,
місцевий суд Новоселецького району Чернівецької області

6

10432/06
07/03/2006

ТОВ "Енерго-Міг"

1) 26 серпня 1998 року,
Арбітражний суд міста Києва
2) 10 квітня 2001 року,
Вищий арбітражний суд України

7

16994/06
18/04/2006

КОСТЮЧЕНКО
Надія Михайлівна

7 червня 2004 року,
Шевченківський районний суд м. Києва

1050

8

32562/07
16/07/2007

ШТОКАЛО
Оксана Анатоліївна

21 лютого 2006 року,
Приморський районний суд м. Одеси

9

34249/07
04/07/2007

БУРЛУЦЬКИЙ
Сергій Михайлович,
13/05/1957

Чоста
Григорій Денисович

1) 1 липня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області
2) 4 квітня 2003, Краснолиманський міський суд Донецької області

10

9887/08
08/02/2008

КІПАРЕНКО
Олександр Миколаєвич,
25/03/1966

10 серпня 2005 року,
Дніпровський районний суд міста Києва

11

16777/08
24/03/2008

КОСЕНКО
Григорій Андрійович,
01/01/1933

26 липня 2001 року,
місцевий суд Червоноградського району міста Макіївки

12

17664/08
04/07/2007

ГАЙДУКОВ
Володимир Констянтинович,
08/05/1949

Чоста
Григорій Денисович

25 червня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

13

17665/08
04/07/2007

СУШКО
Валерій Володимирович,
26/02/1951

Чоста
Григорій Денисович

1) 1 липня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області
2) 2 квітня 2003, Краснолиманський міський суд Донецької області

14

17666/08
04/07/2007

СЕМІОШКО
Раіса Іванівна,
25/01/1954

Чоста
Григорій Денисович

1) 1 липня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області
2) 2 квітня 2003, Краснолиманський міський суд Донецької області

15

17668/08
04/04/2007

ВАСИЛЬЄВ
Артур Павлович,
18/08/1968

Чоста
Григорій Денисович

22 серпня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

16

17669/08
04/07/2007

РОМАНЕНКО
Роман Анатолійович,
02/04/1966

Чоста
Григорій Денисович

1 липня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

17

17683/08
04/07/2007

КОНОТОП
Микола Васильович,
16/01/1953

Чоста
Григорій Денисович

1 липня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

18

17684/08
04/07/2007

ВАСИЛЬЄВ
Павло Павлович,
27/06/1945

Чоста
Григорій Денисович

22 серпня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

19

17686/08
04/07/2007

ЯКОВЕНКО
Григорій Миколайович,
25/09/1939

Чоста
Григорій Денисович

19 серпня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

20

17690/08
04/07/2007

ШКАРЛЕТ
Володимир Миколайович,
15/03/1936

Чоста
Григорій Денисович

3 липня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

21

17695/08
04/07/2007

МАСЛЕННІКОВ
Михайло Олександрович,
25/08/1963

Чоста
Григорій Денисович

16 жовтня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

22

17709/08
04/07/2007

ДІМОВ
Іван Дмитрович,
29/09/1970

Чоста
Григорій Денисович

25 липня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

23

17722/08
04/07/2007

МАРКОВ
Віктор Степанович,
26/06/1956

Чоста
Григорій Денисович

17 червня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

24

17738/08
04/07/2007

ГОРБАЧ
Олександр Васильович,
04/04/1976

Чоста
Григорій Денисович

22 серпня 2002 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

25

17750/08
04/07/2007

РЄКА
Василь Вікторович,
28/02/1962

Чоста
Григорій Денисович

11 червня 2003 року,
Краснолиманський міський суд Донецької області

26

1007/09
20/06/2008

ЗАТ "Південбудтранс"

Лопушанчький
Володимир Михайлович

15 березня 2005 року,
Господарський суд Вінницької області

27

1205/09
09/12/2008

МЕЛЬНИК
Сергій Анатолійович

16 червня 2006 року,
Лисичанський міський суд Луганської області

28

1820/09
02/12/2008

КРАСНОКУТЬСЬКИЙ
Юрій Євгенович,
20/03/1949

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 16 липня 2003 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 26 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

1290

29

3304/09
20/10/2008

САВІЧЕВ
Борис Радіонович,
20/03/1947

8 листопада 2006 року,
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

735

30

5629/09
08/12/2008

МІЩУК
Антон Тарасович,
20/05/1936

27 лютого 2003 року,
Червоноградський міський суд Львівської області

1485

31

11953/09
04/02/2009

СЕРГІЄНКО
Любов Сергіївна,
05/02/1951

Пономарьов
Сергій Сергійович

12 січня 2007 року,
Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим

32

12631/09
16/02/2009

ЛИТВИНЕНКО
Віктор Андрійович,
05/01/1954

1) 30 березня 2005 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
2) 28 вересня 2006 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
3) 13 січня 2009,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

1110

33

12664/09
16/02/2009

САХНО
Тетяна Генадіївна,
31/01/1956

Литвиненко
Віктор Андрійович

1) 26 вересня 2006,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
2) 16 грудня 2008,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

855

34

12856/09
16/02/2009

МОРОЗОВА
Любов Анатолівна,
18/12/1957

Литвиненко
Віктор Андрійович

15 листопада 2000 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

35

13560/09
27/02/2009

ФІЛАТОВ
Сергій Вікторович

10 липня 2008 року,
Первомайський міськрайонний суд Харківської області

495

36

14654/09
10/02/2009

ЗІНЧЕНКО
Андрій Іванович

3 квітня 2008 року,
Хорольський районний суд Полтавської області

37

15412/09
04/03/2009

ПЕДАН
Микола Григорович,
28/10/1938

13 вересня 1999 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

38

16374/09
12/03/2009

ПЕЛЕШИНА
Світлана Олександрівна,
14/01/1948

1) 27 вересня 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
2) 24 листопада 2004,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

1080

39

17348/09
27/02/2009

НАУМЕНКО
Мерьєм Османовна

13 листопада 2001 року,
Роздольненський районний суд Автономної Республіки Крим

40

17361/09
27/02/2009

КОВАЛЬЧУК
Тетяна Анатоліївна

13 листопада 2001 року,
Роздольненський районний суд Автономної Республіки Крим

41

18011/09
05/03/2009

МИЛОВ
Констянтин Вікторович,
17/01/1950

Литвиненко
Віктор Андрійович

13 листопада 2008 року,
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

465

42

18324/09
17/03/2008

АЛЕКСАНДРЮК
Орися Іванівна,
12/06/1951

9 березня 2006 року,
Першотравневий районний суд м. Чернівців

43

18641/09
31/01/2009

САМОФАЛОВА
Лариса Олександрівна

Бичковський
Владислав Миколайович

14 червня 2007 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

675

44

19159/09
20/03/2009

КОВАЛЬОВА
Валентина Миколаївна,
16/09/1973
ШАБЛАКОВ
Сергій Євгенович,
22/10/1956

1-й заявник:
1) 16 вересня 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
2) 24 листопада 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
2-й заявник:
1) 16 вересня 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
2) 24 листопада 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

1155 кожному заявнику

45

20046/09
03/04/2009

КОВПАК
Онисія Іванівна,
17/06/1925

22 жовтня 2007 року,
Гайворонський районний суд Кіровоградської області

270

46

20348/09
26/03/2009

ВАСИЛЬЄВ
Олексій Костянтинович,
10/04/1962

1) 7 липня 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
2) 15 листопада 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

1125

47

21752/09
10/04/2009

ТРЕТЯК
Юрій Євгенович,
11/01/1959

1) 27 вересня 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
2) 12 листопада 2004 року,
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим

1080

48

26367/09
04/03/2009

КИРИЧЕНКО
Валентина Петрівна,
22/09/1946

Педан
Микола Григорович

1) 25 серпня 1998 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2) 19 квітня 1999 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
3) 29 травня 2000 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

49

26370/09
04/03/2009

КОВАЛЬОВА
Валентина Іванівна,
29/08/1951

Педан
Микола Григорович

16 жовтня 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

50

26377/09
04/03/2009

КОЛМИКОВА
Ніна Сергіївна,
13/01/1936

Педан
Микола Григорович

13 лютого 2003 року,
комісія з трудових спорів (ВАТ "Содовий завод")

51

26391/09
04/03/2009

КУЗНЄЦОВ
Анатолій Миколайович

Педан
Микола Григорович

1) 2 жовтня 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2) 29 листопада 2001 року,
комісія з трудових спорів (ВАТ "Содовий завод")

52

26399/09
04/03/2009

МОРДАЧ
Олександра Іванівна

Педан
Микола Григорович

17 жовтня 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

53

26412/09
04/03/2009

ОРЛОВА
Олександра Василівна

Педан
Микола Григорович

8 вересня 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

54

26419/09
04/03/2009

ПОЛЯНИЦЯ
Святослава Степанівна

Педан
Микола Григорович

3 жовтня 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

55

26434/09
04/03/2009

САВЧЕНКО
Тамара Олександрівна,
27/08/1946

Педан
Микола Григорович

1) 8 вересня 1998 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2) 30 березня 2001 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
3) 1 вересня 2003 року,
комісія з трудових спорів (ВАТ "Содовий завод")

56

26445/09
04/03/2009

СОКОЛОВСЬКА
Олена Петрівна,
12/02/1970

Педан
Микола Григорович

1) 27 вересня 2001 року,
комісія з трудових спорів (ВАТ "Содовий завод")
2) 1 вересня 2003 року,
комісія з трудових спорів (ВАТ "Содовий завод")

57

26448/09
04/03/2009

СТРЕЛІН
Олександр Миколайович,
29/11/1952

Педан
Микола Григорович

13 вересня 2001 року,
комісія з трудових спорів
(ВАТ "Содовий завод")

58

26459/09
04/03/2009

ТКАЧЕНКО
Галина Федорівна,
02/04/1951

Педан
Микола Григорович

1) 13 березня 2000 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2) 16 листопада 2001 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

59

26464/09
04/03/2009

ХОТІНА
Ольга Тимофіївна,
02/08/1936

Педан
Микола Григорович

1) 6 листопада 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2) 20 березня 2000 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

60

26469/09
04/03/2009

ЧЕРЕВАТЕНКО
Людмила Петрівна,
01/09/1937

Педан
Микола Григорович

1) 13 листопада 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2) 8 жовтня 1998 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
3) 27 листопада 1998 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

61

26473/09
04/03/2009

ЧЕСНОКОВ
Валерій Володимирович

Педан
Микола Григорович

1) 14 листопада 1997 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
2) 26 червня 1998 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

62

26481/09
04/03/2009

ВОРОБЙОВА
Євгенія Олексіївна

Педан
Микола Григорович

29 березня 1999 року,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

63

27503/09
06/05/2009

ЛАПУТ
Віктор Вікторович,
28/02/1972

Бичковський
Владислав Миколайович

27 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

64

27505/09
06/05/2009

ДМИТРОВ
Євгеній Олексійович

Бичковський
Владислав Миколайович

2 жовтня 2006 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

65

27562/09
15/05/2009

МУЛЯВКА
Максим Михайлович,
07/05/1958

16 лютого 2004 року,
Сокальський районний суд Львівської області

840

66

27606/09
11/05/2009

ЛЕНТЮГОВ
Андрій В'ячеславович,
08/04/1969

Козак
Петро Володимирович

26 червня 2007 року,
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

720

67

28097/09
12/05/2009

СТРІГІН
Ігор Володимирович,
30/07/1959

1) 27 грудня 2007 року,
Олександрівський районний суд Кіровоградської області
2) 11 квітня 2008 року,
Олександрівський районний суд Кіровоградської області
3) 15 травня 2008 року,
Олександрівський районний суд Кіровоградської області

315

68

58964/10
28/09/2010

РЯБЦЕВА
Любов Петрівна,
01/04/1945

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 26 січня 2004 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 16 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

69

61131/10
06/10/2010

БОНДАР
Людмила Михайлівна,
13/02/1956

Бичковський
Владислав Миколайович

11 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

70

61133/10
06/10/2010

НАГАЙЦЕВА
Тетяна Євгенівна,
03/06/1952

Бичковський
Владислав Миколайович

11 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

71

61134/10
06/10/2010

СИТНИК
Валентина Василівна,
10/08/1939

Бичковський
Владислав Миколайович

1 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

72

61136/10
06/10/2010

СИТНИК
Ольга Миколаївна,
22/05/1962

Бичковський
Владислав Миколайович

14 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

73

61138/10
06/10/2010

ПРОНІЧЕВ
Анатолій Васильович,
28/02/1954

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 1 липня 2004 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 4 червня 2007 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

74

62419/10
19/10/2010

КРІВІЧ
Світлана

Бичковський
Владислав Миколайович

21 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

75

62430/10
19/10/2010

АКСЬОНОВ
Валерій Володимирович,
22/10/1978

Бичковський
Владислав Миколайович

15 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

76

62616/10
19/10/2010

ЗУЄВА
Тетяна Миколаївна,
11/10/1964

Бичковський
Владислав Миколайович

18 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

77

62621/10
19/10/2010

КРУГЛОВА
Людмила Вікторівна,
19/11/1969

Бичковський
Владислав Миколайович

15 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

78

62627/10
19/10/2010

ТІТОВА
Наталія Іванівна,
08/05/1959

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 25 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 22 грудня 2008 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

79

62635/10
19/10/2010

АЛЕЙНІКОВА
Євгенія Василівна,
08/08/1951

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 25 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 22 грудня 2008 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

80

65610/10
30/10/2010

ВОРЖЕВА
Віра Миколаївна,
29/05/1960

Бичковський
Владислав Миколайович

6 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

81

65615/10
30/10/2010

ШАЛИГІН
Миколай Іванович,
06/02/1965

Бичковський
Владислав Миколайович

17 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

82

65621/10
30/10/2010

ПОПЕНКО
Тетяна Василівна,
16/06/1965

Бичковський
Владислав Миколайович

16 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

83

66319/10
03/11/2010

ЛЕВКОВИЧ
Генадій Володимирович,
27/01/1957

22 березня 2007 року,
Корольовський районний суд м. Житомира

84

70292/10
19/11/2010

МУХОНЬКО
Валентин Олександрович,
27/09/1951

Бичковський
Владислав Миколайович

1 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

85

70296/10
19/11/2010

МАЛИНОВСЬКИЙ
Володимир Романович,
25/12/1936

Бичковський
Владислав Миколайович

13 березня 2002 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

86

70873/10
19/11/2010

ПРОКОПЦОВА
Єва Адамівна,
08/08/1966

Бичковський
Владислав Миколайович

17 травня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

87

71355/10
19/11/2010

ДОГАДІН
Юрій Володимирович,
30/09/1963

Бичковський
Владислав Миколайович

12 серпня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

88

72617/10
19/11/2010

АЛХІМОВА
Світлана Генадіївна,
13/10/1980

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 22 листопада 2002 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області 2) 27 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

89

72660/10
19/11/2010

ОЖГИХІНА
Ірина Львівна,
28/12/1973

Бичковський
Владислав Миколайович

2 серпня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

90

72685/10
19/11/2010

КРУЖАЛІНА
Ольга Генадіївна,
11/02/1961

Бичковський
Владислав Миколайович

7 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

91

72688/10
19/11/2010

БУТКО
Олена Сергіївна,
11/05/1953

Бичковський
Владислав Миколайович

1) 9 липня 2003 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області
2) 6 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

92

73010/10
29/11/2010

ЛУГОВИЙ
Олександр Вікторович

10 липня 2008 року,
Первомайський міськрайонний суд Харківської області

93

74036/10
29/11/2010

ЛУГОВА
Галина Семенівна

28 серпня 2008,
Первомайський міськрайонний суд Харківської області

94

1078/11
24/12/2010

ЗАХАРОВ
Павел Миколайович,
09/06/1947

Бичковський
Владислав Миколайович

15 червня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

95

1121/11
24/12/2010

МАРЧЕНКО
Сергій Дмитрович,
17/10/1952

Бичковський
Владислав Миколайович

27 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

96

1134/11
24/12/2010

АГАФОНОВА
Любов Миколаївна,
19/02/1951

Бичковський
Владислав Миколайович

1 березня 2004 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

97

1148/11
24/12/2010

МАРЧЕНКО
Людмила Дмитрівна,
01/03/1950

Бичковський
Владислав Миколайович

27 липня 2005 року,
Краснолуцький міський суд Луганської області

98

1250/11
24/12/2010

ЖДАНОВА
Ольга Петрівна,
21/02/1954

18 лютого 2005 року,
Лисичанський міський суд Луганської області

99

1507/11
24/12/2010

ОЛЕЙНІКОВА
Ганна Кузьмівна,
28/04/1935

1) 8 квітня 2005 року,
Комісія з трудових спорів ДВАТ "Ремонтно-механічний завод"
2) 27 квітня 2006 року,
Комісія з трудових спорів ДВАТ "Ремонтно-механічний завод"

100

1651/11
19/12/2010

КОЛОСОВА
Лідія Михайлівна,
11/05/1950

3 лютого 2005 року,
Лисичанський міський суд Луганської області
Додаток 2
(невиконання тривалістю
менше трьох років)

Заява, №,
дата внесення

П. І. Б. заявника,
дата народження (якщо є відомості)

Представник

Остаточне рішення національного законодавства

1

10449/10
05/02/2010

РУДЕНЬ
Володимир Денисович,
06/10/1947

Литвиненко
Віктор Андрійович

17 вересня 2009 року,
Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області

2

30615/10
19/05/2010

МИРОНОВ
Олександр Сергійович,
27/04/1958

28 вересня 2009 року,
Центрально-міський районний суд м. Горлівки
Донецької області

3

31747/10
11/05/2010

БАХМЕТ
Сергій Іванович,
01/01/1956

21 липня 2009 року,
Сєвєродонецький міський суд
Луганської області

4

31755/10
11/05/2010

БАХМЕТ
Сергій Іванович,
01/01/1956

21 липня 2009 року,
Сєвєродонецький міський суд
Луганської області

5

31763/10
11/05/2010

БАХМЕТ
Сергій Іванович,
01/01/1956

17 грудня 2009 року,
Сєвєродонецький міський суд
Луганської області

6

31764/10
11/05/2010

БАХМЕТ
Сергій Іванович,
01/01/1956

17 грудня 2009 року,
Сєвєродонецький міський суд
Луганської області

7

36723/10
22/03/2010

"Донбас-2003"

Білоконь
Олександр Петрович

7 грудня 2009 року,
Господарський суд Луганської області

8

40292/10
06/07/2010

ЧУПРУН
Олександр Сергійович,
04/12/1979

1 липня 2009 року,
Балаклавський районний суд м. Севастополя
(набрало законної сили
6 квітня 2010 року)

9

64233/10
07/10/2010

МОШКІВСЬКИЙ
Микола Михайлович,
10/10/1970

15 лютого 2010 року,
Овруцький районний суд
Житомирської області

10

65511/10
27/10/2010

ЗАВОРОТНЯ
Алла Миколаївна,
30/09/1974

27 березня 2009 року,
Світловодський міськрайонний суд
Кіровоградської області
(набрало законної сили
16 вересня 2009)

11

66696/10
26/10/2010

ВАСЬКО
Олександр Васильович,
12/08/1955

27 січня 2010 року,
Ленінський районний суд м. Севастополя

12

72640/10
09/11/2010

СОПРУН
Володимир Віталійович,
01/01/1961

28 грудня 2009 року,
Вінницький окружний адміністративний суд

13

2198/11
30/12/2010

ВАТ АК "Київреконструкція"

15 лютого 2010 року,
Київський апеляційний адміністративний суд

14

3240/11
30/12/2010

ЄГОРУШКОВА
Тетяна Василівна,
24/09/1951

1) 3 листопада 2009 року,
Лисичанський міський суд Луганської області
2) 23 липня 2010,
Комісія з трудових спорів ВАТ "Лисичанський завод гумово-технічних виробів"

15

4198/11
30/12/2010

ЛОБКО
В'ячеслав Миколайович,
06/08/1970

1) 28 жовтня 2009 року,
Лисичанський міський суд Луганської області
2) 23 липня 2010,
Комісія з трудових спорів ВАТ "Лисичанський завод гумово-технічних виробів"

16

4630/11
05/01/2010

ЩЕПОТЬЄВ
Геннадій Михайлович,
20/08/1969

Стьопочкін
Олег Степанович

22 березня 2010 року,
Автозаводський районний суд м. Кременчука
вгору