Заява № 19938/08, подана Валерієм Васильовичем Нікітенком проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа від 24.01.2012
Документ 974_719, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2012

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 19938/08,
подана Валерієм Васильовичем Нікітенком проти України

Офіційний переклад

Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи 24 січня 2012 року комітетом, до складу якого увійшли:


Марк Віллігер (Mark Villiger), Голова,
Ганна Юдківська (Ganna Yudkivska),
Андре Потоцький (Andre Potocki), судді,
а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги вищезазначену заяву, подану 7 квітня 2008 року,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ

Заявник, пан Валерій Васильович Нікітенко, є громадянином України, 1937 року народження, та проживає у м. Луганську. Уряд України (далі - Уряд) представляла його Уповноважений - пані Валерія Лутковська з Міністерства юстиції України.

У червні 1995 року заявник звернувся до суду з позовом до підприємства про стягнення гарантованих соціальних виплат та допомоги при звільненні. 18 січня 2010 року розгляд справи завершився винесенням Верховним Судом України остаточного рішення.

СКАРГИ

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на тривалість провадження. Він також скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 17 Конвенції на результат провадження, стверджуючи, що національні суди в його справі порушили закон та прийняли необґрунтовані рішення.

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на тривалість провадження щодо розгляду його трудового спору, ініційованого ним проти свого колишнього роботодавця, яке тривало більше шести років.

Він також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу на стверджувану несправедливість вищезазначеного провадження. Посилаючись на статтю 14 Конвенції та статтю 1 Протоколу № 12, заявник, крім цього, скаржився, що він зазнав дискримінації з боку судів у зв'язку з тим, що він російськомовний. Насамкінець, він, посилаючись на статті 13 і 17 Конвенції, скаржився на безрезультатність його скарг до національних органів влади.

ПРАВО

A. Скарга на тривалість провадження

1. Листом від 31 серпня 2011 року Уряд повідомив Суд, що він пропонує зробити односторонню декларацію з метою врегулювання питання, яке порушується в заяві. Крім того, Уряд просив Суд вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції.

Декларація передбачає таке:

«Уряд України визнає надмірну тривалість розгляду справи заявника національними судами.

Я, Валерія Лутковська, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, заявляю, що Уряд України пропонує сплатити Валерію Васильовичу Нікітенку 700 (сімсот) євро.

Уряд України закликає Суд вилучити заяву з реєстру справ. Він пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як підставу вилучення заяви із реєстру справ відповідно до пункту 1(c) статті 37 Конвенції «з будь-якої іншої підстави».

Ця сума є відшкодуванням будь-якої моральної шкоди, в тому числі судових витрат, буде конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом, чинним на день виплати, та звільнена від будь-яких податків. Кошти будуть сплачені протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав людини рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У разі неспроможності сплатити цю суму протягом тримісячного строку Уряд зобов'язується сплачувати з моменту спливу цього періоду і до моменту розрахунку простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

Виплата становитиме остаточне вирішення справи».

Заявник висловив свої заперечення щодо декларації Уряду.

Суд нагадує, що відповідно до статті 37 Конвенції він може на будь-якій стадії провадження винести рішення про вилучення заяви з реєстру справ, якщо обставини справи дають підстави дійти одного з висновків, визначених у підпунктах «a», «b» чи «c» пункту 1 цієї статті. Згідно з підпунктом «c» пункту 1 статті 37, Суд може вилучити заяву, якщо:

«на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є виправданим».

Суд також нагадує, що за певних обставин заяву може бути вилучено з реєстру справ відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 37 на основі односторонньої декларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає, щоб розгляд справи було продовжено.

У цілій низці справ, серед яких були також справи проти України, Суд встановив свою практику стосовно скарг на порушення права на розгляд справи протягом розумного строку (див., наприклад, рішення у справах «Фрідлендер проти Франції" (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII, «Павлюлинець проти України» (Paviyulynets v. Ukraine), № 70767/01, пп. 39-52, від 6 вересня 2006 року; та «Мороз та інші проти України» (Moroz and Others v. Ukraine), № 36545/02, пп. 52-61, від 21 грудня 2006 року).

З огляду на характер визнання, що міститься в декларації Уряду, а також запропоновану суму відшкодування, яка співмірна з сумами, що присуджуються у подібних справах, Суд вважає, що подальший розгляд цієї заяви не є виправданим (підпункт «c» пункту 1 статті 37 Конвенції).

Крім того, у світлі вищевикладених міркувань та з огляду на свою чітку та усталену практику з цього питання Суд вважає, що повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, не вимагає подальшого розгляду заяви щодо надмірної тривалості цивільного провадження (пункт 1 статті 37 in fine).

Отже, ця частина заяви має бути вилучена з реєстру справ відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 37.

2. Ретельно дослідивши решту скарг у заяві в світлі всіх наявних матеріалів та в тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких ознак порушення прав і свобод, передбачених Конвенцією або протоколами до неї.

Таким чином, ця частина заяви є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до підпункту «a» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Бере до уваги умови декларації Уряду-відповідача щодо надмірної тривалості цивільного провадження.

Вирішує відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 37 Конвенції вилучити заяву з реєстру справ в частині вищезазначеної скарги.

Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Марк ВІЛЛІГЕРвгору