Документ 971_014, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.04.2015, підстава - 346-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 13.05.2015, підстава - v1192321-15. Подивитися в історії? )

ФІНАНСОВА УГОДА
між
УКРАЇНОЮ
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ
(Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»)

Київ, 22 грудня 2014 року

{Угоду ратифіковано Законом № 346-VIII від 22.04.2015}

Офіційний переклад


FI № 84.160
Serapis № 2014-0532

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:


УКРАЇНОЮ,

(«Позичальник»)


з одного боку, таЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ,
який знаходиться за адресою: 98-100 blvd Konrad Adenauer,
Luxembourg, L-2950 Luxembourg - і який
представлений Ласло Бараняєм,
Віце-президентом,

(«Банк»)


з іншого боку (та спільно іменовані «Сторони»).


ОСКІЛЬКИ:

(1) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу, («Рішення») та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, якою запроваджується таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, покриває деякі платежі, які не отримані Банком та які належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, які були укладені із, серед іншого, Позичальником («Гарантія ЄС»). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче). Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р. («Нью-Йоркська конвенція»).

(2) 14 червня 2005 року Україна та Банк підписали Рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком» та яка регулює діяльність Банку в Україні (далі - «Рамкова угода», яка замінюється або укладається заново), яка набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди. Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кошти позики, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди.

(3) Позичальник заявив, що він реалізує операції з подолання наслідків геополітичних подій у Східній Україні, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб і підтримку, сприяння та прискорення якнайшвидшого відновлення інфраструктури на територіях, що перебувають під контролем Уряду України. Ці операції будуть зосереджені на відновленні і поліпшенні постачання комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії, централізоване опалення), ремонті автомобільних шляхів і залізниць та реконструкції уражених мостів, ремонті та реставрації пошкоджених громадських будівель (у тому числі адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, поштових відділень та іншої соціальної інфраструктури) (кожна операція надалі називається «Субпроект» і разом «Проект»), як це детальніше описано в технічному описі, наведеному в Додатку A до цього документа («Технічний опис»). Субпроекти реалізовуватимуться на території Позичальника центральними органами державної влади Позичальника, його місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також державними та комунальними підприємствами, відмінними від приватних підприємств (кожен із яких далі називатиметься «Кінцевий бенефіціар» і разом «Кінцеві бенефіціари»).

(4) Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, складає 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро), і Позичальник засвідчив, що він має намір фінансувати Проект виключно коштом позики Банку.

(5) Для фінансування Проекту Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у сумі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) із власних ресурсів Банку та згідно із мандатом на кредитування іноземних країн на 2014-2020 рр. відповідно до рішення № 466/2014/EU Європейської Ради та Європейського парламенту («Мандат»).

(6) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, у співпраці із Міністерством регіонального розвитку та / або Державним агентством з питань відновлення Донбасу («Держагентство») та, у разі потреби, місцевими державними адміністраціями та / або органами місцевого самоврядування, надає кошти Кредиту Кінцевим бенефіціарам відповідно до угоди про передачу коштів позики («Угода про передачу коштів позики») на прийнятних для Банку умовах, станом на момент їх застосування.

(7) Позичальник, діючи через Міністерство регіонального розвитку та / або Держагентство, станом на відповідний момент, буде або будуть здійснювати загальний нагляд та буде або будуть відповідати за реалізацію Проекту, в тому числі за створення групи реалізації проекту («ГРП») у складі Міністерства регіонального розвитку або Держагентства, залежно від того, в якому органі створена і функціонує ГРП.

(8) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, прийняв рішення задовольнити прохання Позичальника, надавши Позичальнику кредит на суму 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди («Угода»).

(9) Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними із відповідними принципами Європейського Союзу.

(10) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних із проектами, які він фінансує. У зв'язку із цим Банк запровадив свою Політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед її учасниками та мешканцями Європейського Союзу загалом.

(11) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до діючого законодавства Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних.

(12) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що Банк зобов’язаний дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що Банк, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб’єкту санкцій (як це визначено нижче).

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

(а) Тлумачення

У цій Угоді:

(i) посилання на Статті, Преамбулу, Додатки та Доповнення є відповідними посиланнями на Статті, Преамбулу, Додатки та Доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;

(ii) посилання на будь-який закон Позичальника означає посилання на цей закон, який може час від часу змінюватися або знов набувати чинності;

(iii) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, подовжуватись або переформульовуватись;

(iv) посилання на будь-який «суб’єкт» включає будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, корпорацію або агентство держави чи будь-яке об’єднання, траст, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); і

(v) якщо інше не вимагається контекстом, слова, що вказують однину, включають множину і навпаки, а посилання на одну стать включає посилання на інші статі.

(b) Визначення

У цій Угоді:

«Кінцевий термін Акцепту» для повідомлення означає:

(a) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у Робочий день, або

(b) 11:00 за люксембурзьким часом у наступний день, який є Робочим днем, якщо повідомлення доставлено після 14:00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день чи доставлено в день, який не є Робочим днем.

«Прийнятий Транш» означає Транш відповідно до Пропозиції вибірки коштів, який є належно прийнятим Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки.

«Виділення коштів» означає застосування коштів Позики для фінансування взятих на себе Позичальником Субпроектів, які задовольняють критеріям.

«Процедура виділення коштів» означає процедуру, встановлену у пункті 1.10А Статті 1.

«Запит на виділення коштів» - це запит, поданий у Банк відповідно до пункту 1.10А Статті 1.

«Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення, подачу, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

«Робочий день» означає день (інший, ніж субота чи неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі.

«Подія зміни в законодавстві» має значення, надане йому у пункті 4.03А(3) Статті 4.

«Угода» має значення, надане їй у пункті (8) Преамбули.

«Кредит» має значення, надане йому у пункті 1.01 Статті 1.

«Рішення» має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

«Компенсація за відстрочку» означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

(a) Процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки, перевищує

(b) Відповідну міжбанківську ставку (1-місячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від’ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до Фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

«Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

«Кінцевий термін Акцепту вибірки» означає кінцеву дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначені в ній.

«Дата вибірки» означає дату проведення фактичної вибірки Траншу Банком.

«Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному у пункті С.1 Додатку C.

«Подія дестабілізації» означає одну з таких обставин або обидві з них:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов’язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (а) або (б) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

«Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань» означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті.

«Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає опубліковану на веб-сайті Банку заяву, в якій визначені стандарти, які Банк застосовує до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін.

«Країна, яка задовольняє критеріям» означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада прийняли рішення відповідно до пункту 4(1) Статті 4 Рішення.

«Середовище» означає настільки, наскільки це впливає на добробут людей, таке:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт; і

(c) культурна спадщина, антропогенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

«Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу» означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних із компонентом Проекту, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та / або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту.

«Екологічні та соціальні стандарти» означають:

(a) Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до Проекту або Позичальника;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

«Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до екологічного законодавства або соціального законодавства у зв’язку із будівництвом та функціонуванням Проекту.

«Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках екологічного або соціального законодавства.

«Екологічне законодавство» означає:

(a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України, або так, як визначено Банком, до дати підписання цієї Угоди.

(b) закони та нормативно-правові акти України; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист та вдосконалення навколишнього середовища.

«Гарантія ЄС» має значення, надане їй у пункті (1) Преамбули.

«EURIBOR» має значення, надане йому в Додатку B.

«Є» та «євро» означають законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

«Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку обставину, подію або інцидент, зазначені у пункті 10.01 Статті 10.

«Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому у пункті 7.01 Статті 7.

«Остання дата надання кредиту» означає дату через три роки після дати підписання цієї Угоди або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню сторонами, за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується.

«Кінцевий бенефіціар» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Фінансування тероризму» означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

«Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до застосовних принципів, із відповідними змінами та доповненнями, що визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків.

«Транш із фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка.

«Плаваюча ставка» означає плаваючу відсоткову ставку із фіксованим Спредом, тобто річну процентну ставку, яку Банк визначає для кожного наступного Періоду визначення плаваючої ставки і яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред.

«Базисний період плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

«Транш із плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

«Рамкова угода» має значення, надане їй у пункті (2) Преамбули.

«Посібник з питань закупівель» означає опублікований на веб-сайті ЄІБ посібник із закупівлі, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються ЄІБ, про організацію дій для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для Проекту.

«МОП» означає Міжнародну організацію праці.

«Стандарти МОП» означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов’язкова для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

«Випадок дострокового погашення з компенсацією» означає випадок дострокового погашення, яке є відмінним від того, що зазначено в пунктах 4.03A(2) або 4.03A(4).

«Позика» означає загальну суму Траншів, що час від часу надаються Банком за цією Угодою.

«Угода про передачу коштів позики» має значення, надане їй у пункті (6) Преамбули.

«Мандат» має значення, надане йому в пункті (5) Преамбули.

«Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з таких обставин:

(a) на обґрунтовану думку Банку, мають місце події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) на думку Банку, кошти не доступні з його загальних джерел фінансування для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення та / або за графіком вибірки такого Траншу.

(c) для Траншу, відносно якого проценти виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою:

(i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком на основі об’єктивних критеріїв, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує діючу Відповідну міжбанківську ставку;

або

(ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для встановлення діючої Відповідної міжбанківської ставки у відповідній валюті такого Траншу або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначеннями, які містяться в Додатку В.

«Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, суттєвим чином:

(a) погіршує спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи інші зобов'язання за цією Угодою; або

(b) погіршує (фінансовий та інший) стан або перспективи Позичальника.

«Дата погашення» означає останню або єдину дату погашення Траншу, зазначену відповідно до пункту 4.01А(b)(iv) Статті 4.

«Міністерство регіонального розвитку» означає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Позичальника або будь-якого правонаступника.

«Відмивання грошей» означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов’язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

«Нью-Йоркська конвенція» має значення, надане їй в пункті (1) Преамбули.

«Дата платежу» означає: 20 травня та 20 листопада до настання Дати погашення, за виключенням того, що у випадку, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає:

(a) для Траншу із фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до пункті 3.01 Статті 3, та

(b) для Траншу із плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, що є Відповідним робочим днем або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках із коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до пункту 3.01 Статті 3.

«ГРП» має значення, надане в пункті (7) Преамбули.

«Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із пунктом 4.02А Статті 4.

«Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

«Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану у пункті 4.03A Статті 4.

«Компенсація за дострокове погашення» означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) процентами, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (15 базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

«Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до пункту 4.02C Статті 4.

«Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника в Банк стосовно дострокового погашення всієї Позики або її частини відповідно до пункту 4.02A Статті 4.

«Заборонена поведінка» означають будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.

«Заборонена практика» означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов’язання, або

(e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв’язку з цією Позикою або Проектом, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та / або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов’язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

«Проект» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Ставка перерозподілу» означає Фіксовану ставку, яка є дійсною на день обчислення компенсації для позик із фіксованою ставкою, які деноміновані в тій самій валюті й мають ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення. У випадках, коли період є коротшим за 48 місяців, буде використовуватись найбільш відповідна еквіваленту ставка грошового ринку, а саме Відповідна міжбанківська ставка мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів) для періодів до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що припадають в межах від 12 до 48 місяців в залежності від ситуації буде застосовуватись пункт запропонованої ціни за курсом своп, опублікованим Reuters для відповідної валюти та визначеним Банком на момент розрахунку.

«Відповідний робочий день» означає день, коли введена в дію 19 листопада 2007 року Транс-європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу, (TARGET2) є відкритою для врегулювання платежів в євро.

«Відповідна міжбанківська ставка» означає EURIBOR.

«Суб’єкти санкцій» означають будь-яку фізичну особу чи організацію, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

«Списки санкцій» означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН, які доступні на офіційному веб-сайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці.

«Запланована дата вибірки» означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно із пунктом 1.02B Статтею 1.

«Забезпечення» означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов’язання будь-якого суб’єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічний ефект.

«Соціальне законодавство» означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

«Соціальні питання» означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та/або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування; і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

«Спред» означає фіксований спред стосовно Відповідної міжбанківської ставки (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

«Субпроект» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Технічний опис» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Транш» означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за пунктом 1.02B Статтею 1.

СТАТТЯ 1
Кредит і вибірка

1.01 Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит на суму 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) для фінансування Проекту («Кредит»).

1.02 Процедура вибірки

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит до п’ятнадцяти Траншів. Мінімальна сума кожного Траншу:

(а) якщо він не є невикористаним залишком Кредиту, складає 15 000 000 євро (п'ятнадцять мільйонів євро) та

(b) не перевищує 40000000 євро (сорок мільйонів євро).

Протягом календарного місяця Банк відправляє Позичальнику не більше однієї Пропозиції вибірки, і протягом календарного місяця відбувається не більше однієї виплати Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

1.02B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника за умови, що жодна із обставин, згаданих у пункті 1.06B Статті 1 не виникла та не продовжується, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Позичальником Пропозиції вибірки становить 10 (десять) днів до Останньої дати використання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

(a) сума Траншу;

(b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та найпізніше на Останню дату використання Кредиту;

(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути:

(i) Траншем із фіксованою ставкою, або

(ii) Траншем із плаваючою ставкою,

у будь-якому випадку відповідно до положень пункту 3.01 Статті 3;

(d) періодичність сплати відсотків стосовно Траншу відповідно до положень пункту 3.01 Статті 3;

(e) перша Дата платежу стосовно Траншу;

(f) умови погашення основної суми стосовно Траншу відповідно до положень пункту 4.01 Статті 4;

(g) першу та останню дату погашення основної суми стосовно Траншу;

(h) для Траншу із фіксованою ставкою - фіксовану відсоткову ставку та для Траншу із плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення, а також

(i) Кінцевий термін Акцепту вибірки.

1.02C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну Акцепту вибірки. До Акцепту вибірки додається:

(a) код IBAN (або належний формат відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунка, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до пункту 1.02D Статті 1, а також

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки, і зразок підпису такої особи чи таких осіб або декларація Позичальника, стосовно того, що не відбулося жодних змін у зв’язку з повноваженнями особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки за цією Угодою.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки, Банк надає Позичальнику Прийнятий транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не є належним чином прийнятою згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки.

1.02D Рахунок вибірки

Вибірка здійснюється на рахунок Позичальника у євро («Рахунок для одержання коштів у євро»), відкритий та підтримуваний у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), акціонерному товаристві «Укрексімбанк» (АТ «Укрексімбанк») або будь-якому іншому банку, який є задовільним для Банку згідно з його підтвердженням, викладеним у письмовій формі, та про який Позичальник повідомив Банк у письмовій формі, не пізніше ніж за десять (10) днів до Запланованої дати вибірки (із кодом IBAN або в іншому прийнятному форматі, відповідно до місцевої банківської практики).

Для реалізації Проекту Позичальник може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком для одержання коштів у євро - «Рахунки для одержання коштів»), про що Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Такі рахунки повинні бути рахунками Позичальника, створеними для цілей цього Проекту та відокремленими від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку для одержання коштів у євро, не можуть бути перераховані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник підтверджує, що платежі на такий Рахунок для одержання коштів у євро становитимуть вибірки за цією Угодою так, ніби вони були здійснені на власний банківський рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.

1.02Е Перша вибірка

(a) Банк може дати дозвіл на використання першого Траншу, вибраного відповідно до пункту 1.02 Статті 1, для оплати невідкладних ремонтів і модернізації соціальної інфраструктури, що складають Субпроекти, які були:

(i) започатковані до дати цієї Угоди; та

(ii) були завершені після 24 жовтня 2014 р.,

за умови, що такі ремонти і модернізація відповідають умовам цієї Угоди, в тому числі (але не обмежуючись) відносно закупівель та екологічних і соціальних стандартів.

(b) Перший Транш, вибраний відповідно до пункту 1.02 Статті 1, не повинен перевищувати 15% (п’ятнадцяти відсотків) Кредиту.

1.03 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро.

1.04 Умови вибірки

1.04A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно із пунктом 1.02 Статті 1 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, таких документів або підтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, а також її чинності, можливості примусового виконання та обов’язкового характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності, та належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов’язкового та здійсненного характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України (відповідальна установа - Міністерство юстиції);

(b) підтвердження того, що не потрібно отримувати жодні дозволи у сфері валютного регулювання для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів (як зазначається у пункті 2.01 Статті 2), а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальна установа - Міністерство фінансів).

(c) підтвердження того, що ГРП:

(i) є повноцінно функціонуючим у складі Держагентства або Міністерства регіонального розвитку, що є задовільним для Банку, має достатній обсяг людських ресурсів із належними навичками;

(ii) взяла на себе відповідальність за запити на виділення коштів, моніторинг, упровадження і звітність про хід виконання робіт, що пов’язані з фінансуванням за цією Угодою;

(iii) має принаймні п’ять професійних співробітників із відповідним технічним досвідом, у тому числі в таких областях, як право та дотримання вимог, техніка, економіка проектів, закупівлі, екологічна та соціальна сталість, які працюють повний робочий день у ГРП; та

(iv) Голова Держагентства або відповідний заступник Міністра Міністерства регіонального розвитку був призначений головою ГРП (відповідальна установа - Міністерство регіонального розвитку).

1.04В Другий та подальші транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до пункту 1.02 Статті 1 після першого Траншу обумовлена отриманням Банком підтверджень, що за формою та змістом є задовільними для нього, на дату, яка припадає на 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, або раніше цієї дати, та свідчать, що:

(a) принаймні:

(i) 80% (вісімдесят відсотків) коштів за всіма раніше вибраними Траншами були ефективно виділені на Субпроекти, які задовольняють критеріям; або

(ii) 50% (п’ятдесят відсотків) коштів за всіма раніше вибраними Траншами були виплачені Кінцевим бенефіціарам.

(b) Етап 1 «Оцінки відновлення і відбудови миру у Східній Україні», проведеної в рамках Спільної декларації щодо посткризового оцінювання і планування відновлення, підписаної 25 вересня 2008 р. Європейським Союзом, Організацією Об’єднаних Націй і Світовим банком, був схвалений Позичальником і всіма відповідними донорами; та

(c) підтвердження того, що Держагентство або інший орган Уряду Позичальника:

(i) має повноваження щодо географії здійснення діяльності Держагентства, які поширюються на всю місцевість, яка прямо або опосередковано зазнала негативного впливу конфлікту, включаючи Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області, а також інші регіони або місцеві ради, які приймають внутрішньо переміщених осіб;

(ii) є повноцінно функціонуючим відповідно до технічного завдання, прийнятного для Банку;

(iіі) укомплектоване достатніми ресурсами та належно кваліфікованим персоналом;

(iv) виключно стосовно Держагентства - має установчий документ, який є належним чином затвердженим відповідно до законодавства Позичальника; та

(v) виключно стосовно Держагентства - були призначені Голова та заступники Голови Держагентства.

1.04С Усі Транші

Вибірка кожного Траншу згідно із пунктом 1.02 Статті 1, включаючи перший, здійснюється за таких умов:

(a) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки для запропонованого Траншу, таких документів або підтверджень:

(i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного фінансового року, включаючи Транш, вибірка якого запитується, є затвердженим у бюджеті поточного фінансового року Позичальника;

(ii) підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу сума Кредиту не перевищить загальну суму статті прийнятних витрат, які вже понесені або прогнозовано будуть понесені у зв'язку з Проектом упродовж шести місяців після відповідної Пропозиції вибірки коштів;

(iii) свідоцтва від Позичальника за формою, наведеною у пункті С.2 Додатку С;

(iv) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених для підписання Акцептів вибірки коштів, а також посвідчений зразок підпису такої особи або осіб;

(v) підтвердження того, що всі Уповноваження, необхідні для реалізації компоненту Проекту, який фінансується з коштів Позики і який зазначено у Пропозиції вибірки, були отримані і що у задовільний для Банку спосіб були отримані всі необхідні функції і повноваження для роботи за Проектом і були отримані всі необхідні Уповноваження у зв'язку з Угодою;

(vi) копія будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які відповідно до повідомлення, наданого Банком Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв’язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та трансакцій, передбачених у цій Угоді, або чинності та можливості примусового виконання цієї Угоди;

(vii) підтвердження оплати будь-яких зборів або нарахувань, які стали належними для сплати Позичальнику за цією Угодою.

(viii) Банк задоволений тим, що належна технічна підтримка відповідно до технічних завдань і персонал, як це схвалено Банком, із надання підтримки ГРП і Кінцевих бенефіціарів є в наявності або буде одержаний з Траншу, якого стосується вибірка; та

(ix) для кожного Траншу із Запланованою датою вибірки, яка припадає на або після 31 грудня 2015 р., Держагентство або Міністерство регіонального розвитку підготувало оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб, розроблену із залученням до участі, та відповідний план управління соціальними аспектами, що увібрав у себе ключові висновки Оцінки потреб відновлення Сходу України та встановлення миру, а також рекомендації від Секретаріату Уповноваженого з прав людини, Європейської Комісії та представництва Організації Об’єднаних Націй у Києві.

(b) до дати, що припадає на Заплановану дату вибірки коштів, Банк повинен бути впевнений у тому, що:

(i) усі факти та інформація, що містяться у пунктах Преамбули, залишаються правдивими, точними та застосовними;

(ii) заяви та запевнення, що повторюються відповідно до пункту 6.08 Статті 6, є вірними в усіх відношеннях;

(iii) Гарантія ЄС є чинною, обов'язковою та може бути виконаною примусово, і що не мали місця жодні події або обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, мати негативний вплив на правовий, чинний, обов'язковий характер Гарантії ЄС, її застосовність до будь-якого Траншу за цією Угодою або щодо права Банку висунути вимогу відповідно до неї;

(iv) Україна залишається Країною, яка задовольняє критеріям;

(v) Рамкова угода є чинною, обов’язковою до виконання і придатною для виконання у примусовому порядку, а також у тому, що не мали місце жодні події або обставини, які, на обґрунтовану думку Банку, могли б негативно вплинути на законність, чинність, обов’язковість до виконання і придатність для примусового виконання Рамкової угоди на території Позичальника, де здійснюються такі Субпроекти;

(vi) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:

(А) Випадок невиконання зобов’язань, або

(В) Випадок дострокового погашення,

не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення або не може виникнути в результаті запропонованого Траншу.

1.05 Відстрочення вибірки

1.05A Підстави для відстрочення

На письмовий запит Позичальника Банк відстрочує вибірку будь-якого Прийнятого траншу цілком або частково до дати, яка зазначена Позичальником та яка є датою, що припадає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців від Запланованої дати його вибірки і не пізніше ніж за 60 днів до першої дати виплати Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому разі Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно Траншу, лише якщо його зроблено щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати його вибірки.

Якщо для Прийнятого траншу будь-які з умов, зазначених у пункті 1.04 Статті 1, не виконано станом на зазначену дату і Заплановану дату вибірки (або дату, на яку очікується вибірка у разі попереднього відстрочення), вибірку буде відстрочено до дати, яка погоджена між Банком та Позичальником і яка припадає не раніше, ніж через 7 (сім) Банківських днів після виконання всіх умов вибірки (без упередження до права Банка призупинити та / або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно із пунктом 1.06B Статті 1). У такому випадку Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

1.05B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може шляхом надіслання письмового повідомлення Позичальнику анулювати вибірку, яку відкладено згідно із пунктом 1.05A Статті 1 на загальний термін понад 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для вибірки згідно із пунктом 1.02 Статті 1.

1.06 Анулювання та призупинення

1.06A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може в будь-який час шляхом надіслання Банкові письмового повідомлення анулювати цілком або частково невибрану частину Кредиту, і таке анулювання одразу набере чинності. Однак таке повідомлення не є чинним стосовно Прийнятого траншу, який має Заплановану дату вибірки, що припадає в межах 7 (семи) Робочих днів із дати надіслання повідомлення.

1.06B Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та / або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та / або анулювання одразу набере чинності:

(i) у разі настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов’язань або події чи обставини, яка після проходження певного часу або подання повідомлення згідно із цією Угодою становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань;

(ii) Україна перестала бути Країною, яка задовольняє критеріям.

(b) Банк також має право призупинити вибірку частини Кредиту, відносно якої він не отримав Акцепт вибірки із негайним набранням чинності у разі виникнення Події дестабілізації ринку;

(c) Будь-яке призупинення триває до тих пір, поки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.06C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу

1.06C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупиняє Прийнятий транш або після настання Випадку дострокового погашення із компенсацією або Випадку невиконання зобов’язань Позичальником, Позичальник сплачує Банку компенсацію за відстрочення, розраховану на суму призупиненої вибірки.

1.06C(2) АНУЛЮВАННЯ

Якщо згідно із пунктом 1.06A Статті 1 Позичальник анулює:

(a) Транш із фіксованою ставкою, який є Прийнятим Траншем, він сплачує Банку компенсацію згідно із пунктом 4.02B Статті 4; та

(b) Транш із плаваючою ставкою, який є Прийнятим Траншем, чи будь-яку частину Кредиту, за винятком Прийнятого Траншу, жодна компенсація не сплачується.

Якщо Банк анулює:

(i) Транш із фіксованою ставкою, який є Прийнятим Траншем після настання Випадку дострокового погашення з компенсацією або згідно із пунктом 1.05B Статті 1, Позичальник сплачує Банкові компенсацію дострокового погашення; або

(ii) Прийнятий Транш після настання Випадку невиконання зобов’язань, Позичальник повинен сплатити Банкові компенсацію згідно із пунктом 10.03 Статті 10.

За винятком цих випадків, після анулювання Траншу Банком не підлягає сплаті жодна компенсація.

Компенсація розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відкладена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.

1.07 Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту

Наступного дня після Останньої дати надання Кредиту та, якщо інше при цьому не погоджено у письмовій формі Банком, Банк може автоматично анулювати будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно із пунктом 1.02C Статті 1 без надсилання повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої сторони.

1.08 Комісії

Позичальник уповноважує Банк утримати з першого Траншу комісію за проведення оцінки щодо тієї оцінки, яка була проведена Банком відносно Проекту. Сума комісії за проведення оцінки складає 50 000 євро (п’ятдесят тисяч євро).

1.09 Суми, що належать до сплати згідно зі Статтею 1

Суми, що належать до сплати згідно із пунктом 1.05 Статті 1 та пунктом 1.06 Статті 1, сплачуються у євро. Вони сплачуються в межах 15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або в межах будь-якого тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

1.10 Виділення коштів

1.10A Запит на виділення коштів

У період між датою цієї Угоди і 31 грудня 2016 р. Позичальник може подавати Банку запити на виділення коштів («Запити на виділення коштів»). Строк подання Запиту на виділення коштів може бути продовжений за письмовою домовленістю Сторін максимум на дванадцять місяців.

Кошти Позики можуть бути виділені виключно на Субпроекти, визначені як такі, що задовольняють критерії фінансування, згідно із Технічним описом. Аби Субпроект претендував на фінансування за цією Угодою, Позичальник повинен дотримуватися процедури виділення коштів відповідно до цього пункту 1.10 Статті 1 і Таблиці A.1.6 Додатку A, заходів щодо виділення згідно із цим пунктом 1.10А Статті 1.

Кошти Банку виділятимуться на комплекси заходів, які задовольняють критеріям, з використанням таблиць виділення коштів та резюме проектів, із модифікацією процедур залежно від розміру комплексу заходів і відповідно до застосовних процедур Банку для рамкових позик таким чином:

(a) Субпроекти, які відповідають критеріям і вартість інвестицій в які не перевищує 1 000 000 євро (один мільйон євро), подаються до Банку для схвалення після здійснення вибірки на користь Позичальника та Кінцевого бенефіціара, що вимагає схвалення Банком такого виділення коштів. Банк може, на власний розсуд, відхилити схвалення такого виділення коштів;

(b) Субпроекти, які відповідають критеріям і вартість інвестицій в які становить від 1 000 000 євро (один мільйон євро) до 50 000 000 євро (п’ятдесят мільйонів євро), подаються до Банку для схвалення до здійснення вибірки на користь Позичальника, причому можлива індивідуальна оцінка;

(c) Субпроекти, які відповідають критеріям і вартість інвестицій в які перевищує 50 000 000 євро (п’ятдесят мільйонів євро), подаються до Банку для проведення індивідуальної оцінки та схвалення до здійснення вибірки на користь Позичальника; та

(d) усі Субпроекти, які відповідають критеріям та пов’язані із будівництвом автомобільних шляхів, залізниць та мостів, незалежно від розміру, подаються до Банку для схвалення до будь-якого виділення коштів.

Позичальник надає разом із кожним Запитом на виділення коштів такі документи:

(i) для Субпроектів, які не потребують оцінки впливу на навколишнє середовище («ОВНС»), - один екземпляр відповідного погодження від компетентного органу із поясненням, чому ОВНС не була потрібна (скринінгове рішення);

(ii) для Субпроектів, які потребують ОВНС, - повний текст ОВНС та Нетехнічне резюме ОВНС або посилання на версію Нетехнічного резюме ОВНС у загальному доступі разом із одним екземпляром відповідного погодження, що підтверджує проведення громадських консультацій та врахування їх результатів;

(iii) для Субпроектів із потенційним або ймовірним впливом на об’єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, - викладене у стандартних формах Банку або в інший прийнятний для Банку спосіб документальне підтвердження висновку компетентного органу з питань збереження природного середовища стосовно визначення ризику суттєвого впливу проекту на території або види, що захищаються згідно із національним законодавством або міжнародними угодами.

Позичальник надає Банку будь-яку додаткову інформацію щодо Субпроектів, яку Банк може запросити на свій власний розсуд.

1.10B Лист про виділення коштів

Банк виключно на власний розсуд вирішує, схвалювати чи не схвалювати Запит на виділення коштів, подану таким чином після такого вивчення Субпроектів, яку він вважає необхідними, і, в разі підтвердження/схвалення, видає лист про виділення коштів, яким інформує Позичальника про своє підтвердження/схвалення поданих Субпроектів і про суму коштів в євро, виділену на кожен Субпроект. У випадку несхвалення Банком поданого Запиту на виділення, Банк інформує про це Позичальника.

Банк може шляхом повідомлення Позичальника змінити Процедуру виділення коштів, як це описано у цьому пункті 1.10 Статті 1, з метою приведення її у відповідність з політикою Банку щодо рамкових позик або відображення результатів огляду потенціалу реалізації та результатів діяльності. У такому випадку Банк інформує про це Позичальника, а Позичальник негайно відповідним чином оперативно адаптує свої внутрішні процедури виділення коштів.

1.11 Процедура перерозподілу коштів

1.11A Перерозподіл коштів на запит Позичальника

Позичальник може, шляхом подання до Банку запиту в письмовій формі із зазначенням причин перерозподілу та не пізніше 31 грудня 2016 р., запропонувати перерозподілити відповідно до пункту 1.10 Статті 1 будь-яку частину Позики, яка була розподілена, але не витрачена Позичальником на Субпроект або надана Позичальником у повному обсязі, прямо чи опосередковано, відповідним Кінцевим бенефіціарам. Період подання пропозиції про перерозподіл може бути продовжений за письмовою домовленістю Сторін максимум на дванадцять місяців.

Банк може, на свій розсуд, прийняти пропозицію Позичальника про перерозподіл коштів і перерозподілити будь-яку частину Позики відповідно до положень пункту 1.10 Статті 1.

Якщо перерозподіл неможливий або можливий тільки частково, Позичальник негайно повертає Банку ту частину Позики, яка була видана Банком у якості вибірки відповідно до початкового Виділення коштів, разом із нарахованими відсотками на суму передплати та компенсацією, якщо вона є, обраховану відповідно до пункту 4.02 Статті 4.

1.11B Перерозподіл коштів на запит Банку

Позичальник пропонує перерозподілити будь-яку частину Позики, яка була виділена, відповідно до процедур, описаних у пункті 1.10 Статті 1, стосовно Субпроекту, якщо такий Субпроект, на думку Банку, не задовольняє критерії фінансування Банком згідно зі Статутом, політиками або керівними настановами Банку або відповідно до Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу. Якщо протягом терміну, передбаченого в письмовому запиті Банку, Позичальник не замінює такий Субпроект, Позичальник повертає всю або частину Позики відповідно до пункту 10.01A Статті 10.

СТАТТЯ 2
Позика

2.01 Сума позики

Позика охоплює сукупну суму Траншів, які надаються Банком за цією Угодою, що підтверджується Банком згідно із пунктом 2.03 Статті 2.

2.02 Валюта погашень, відсотків та інших витрат

Відсотки, погашення та інші витрати, що підлягають сплаті стосовно кожного Траншу, сплачуються Позичальником у євро.

Будь-який інший платіж здійснюється у валюті, яка зазначена Банком з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані шляхом здійснення такого платежу.

2.03 Підтвердження Банком

У межах 10 (десяти) днів з моменту вибірки кожного Траншу Банк надсилає Позичальнику графік погашення, зазначений у пункті 4.01 Статті 4, якщо це є необхідним, із зазначенням дати вибірки, вибраної суми, умов погашення та відсоткової ставки стосовно такого Траншу.

СТАТТЯ 3
Відсотки

3.01 Відсоткова ставка

3.01A Транші із фіксованою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою один раз на півроку відносно заборгованості станом на відповідні Дати платежу, які зазначені у Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після Дати вибірки Траншу. Якщо період між Датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Відсотки обчислюються на підставі пункту 5.01(а) Статті 5.

3.01B Транші із плаваючою ставкою

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою один раз на півроку відносно заборгованості станом на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після дати вибірки Траншу. Якщо період між датою вибірки та першою Датою платежу становить 30 (тридцять) днів або менше, тоді сплата відсотків, нарахованих під час такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Банк повідомляє Позичальнику Плаваючу ставку в межах 10 (десяти) днів після початку кожного Базисного періоду Плаваючої ставки.

Якщо згідно із пунктом 1.05 Статті 1 та пунктом 1.06 Статті 1 вибірка будь-якого Траншу із плаваючою ставкою відбувається після Запланованої дати вибірки, Відповідна міжбанківська ставка, що встановлюється до першого Базисного періоду Плаваючої ставки, визначається так, нібито вибірка відбулася станом на Заплановану дату вибірки.

Відсотки обчислюються стосовно кожного Базисного періоду Плаваючої ставки на підставі пункту 5.01(b) Статті 5. Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду Плаваючої ставки є нижчою нуля, вона встановлюється нульовою.

3.02 Відсотки на прострочені суми

Без обмеження дії Статті 10 та як виняток із пункту 3.01 Статті 3, у випадку якщо Позичальник не сплачує у встановлений термін будь-яку суму, котра підлягає сплаті на відповідну дату за цією Угодою, відсотки нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті за умовами цієї Угоди, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за річною ставкою, що дорівнює

(a) для прострочених сум у зв’язку з Траншем із плаваючою ставкою, Відповідній міжбанківській ставці плюс 2% (200 базисних пунктів);

(b) для прострочених сум у зв’язку з Траншем із фіксованою ставкою, ставці, яка є більшою із двох: (i) відповідної Фіксованої ставки плюс 2% (200 базисних пунктів) та (ii) Відповідної міжбанківської ставки плюс 2% (200 базисних пунктів); і

(c) для прострочених сум інших ніж зазначені у пунктах (a) або (b), Відповідній міжбанківській ставці плюс 2% (200 базисних пунктів)

та сплачуються згідно з вимогою Банку. Для визначення Відповідної міжбанківської ставки стосовно Статті 3.02 відповідні періоди в контексті Додатку B є послідовними періодами тривалістю в один місяць, які починаються станом на належну дату платежу.

Якщо прострочена сума є сумою у валюті, відмінній від валюти Позики, застосовується така річна ставка, тобто Відповідна міжбанківська ставка, яка зазвичай фіксується Банком для трансакцій у тій валюті плюс 2% (200 базисних пунктів), обчислюється відповідно до ринкової практики для такої ставки.

3.03 Випадок дестабілізації ринку

Якщо у будь-який час (і) від дати отримання Банком Акцепту вибірки коштів відносно такого Траншу та (іі) до дати, яка припадає на дату за тридцять (30) календарних днів до Запланованої дати вибірки коштів, трапляється Подія дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника про вступ в силу цього положення. У цьому випадку процентна ставка, що встановлюється для цього Акцептованого траншу до Дати погашення, є ставкою (у формі річної процентної ставки), що визначається Банком як така, що покриває всі витрати Банка на фінансування відповідного Траншу на основі внутрішньої базисної ставки Банку, що застосовується на той час, або іншого методу визначення ставки, що обґрунтовано визначається Банком. Позичальник має право відмовитися у письмовій формі від такої вибірки не пізніше кінцевого строку, зазначеного у повідомленні, внаслідок чого Позичальник несе відповідальність за всі відповідні витрати у разі їх наявності. У цьому випадку Банк не здійснює виплату коштів, і відповідний Кредит залишається доступним для вибірки згідно із пунктом 1.02В Статті 1. Якщо Позичальник не відмовляється від вибірки своєчасно, сторони погоджуються, що вибірка коштів та її умови є повністю обов'язковими для виконання обома сторонами.

У кожному випадку Спред або Фіксована ставка, раніше повідомлені Банком у Пропозиції вибірки коштів, більше не застосовуються.

СТАТТЯ 4
Погашення

4.01 Звичайне погашення

4.01A Погашення частковими платежами

(a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з положеннями графіка погашення, що надається відповідно до пункту 2.03 Статті 2.

(b) Кожен графік погашення кредиту складається на основі того, що:

(i) у разі Траншу із фіксованою ставкою погашення здійснюється піврічними рівними частками від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків;

(іі) у разі Траншу із плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми;

(iii) першою датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає не раніше ніж через 60 (шістдесят) днів від Запланованої дати вибірки коштів та не пізніше першої Дати платежу, яка безпосередньо слідує за 5-ою (п'ятою) річницею Запланованої дати вибірки Траншу, та

(iv) остання дата погашення кожного Траншу повинна бути Датою платежу, що припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 20 (двадцять) років від Запланованої дати вибірки коштів.

4.02 Добровільне дострокове погашення

4.02A Можливість дострокового погашення

Згідно із пунктами 4.02B, 4.02C Статті 4 та пункту 4.04 Статті 4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсацією, якщо така є, після надсилання Запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше на 1 (один) місяць раніше та в якому зазначаються:

(i) Сума дострокового погашення,

(ii) Дата дострокового погашення,

(iii) якщо необхідно, вибір способу застосування Суми дострокового погашення згідно із пунктом 5.05C(i) Статті 5; та

(iv) номер Угоди («FI nr»), вказаний на титульній сторінці цієї Угоди.

Згідно із пунктом 4.02C Статті 4 Запит на дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним.

4.02B Компенсація за дострокове погашення

4.02B(1) ТРАНШ ІЗ ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш із фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу із фіксованою ставкою, який достроково погашається.

4.02B(2) ТРАНШ із плаваючою ставкою

Позичальник може достроково погасити Транш із плаваючою ставкою без компенсації станом на будь-яку відповідну Дату платежу.

4.02C Механізм дострокового погашення

Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, та Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно з підпунктом 4.02B, або, залежно від випадку, зазначається, що жодна компенсація не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий термін Акцепту.

Якщо Позичальник приймає Повідомлення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого терміну Акцепту, він здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не може здійснювати дострокове погашення.

Позичальник супроводжує дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така є, відповідно до Суми дострокового погашення, як це зазначено у Запиті на дострокове погашення.

4.03 Обов’язкове дострокове погашення

4.03A Випадки дострокового погашення

4.03A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, наведеної у пункті (4) Преамбули до такого рівня, коли сума Кредиту перевищує 100% (сто відсотків) такої вартості, Банк може відразу, пропорційно зниженню, шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невиплачену частину Кредиту та / або вимагати дострокового погашення Позики на суму не меншу за суму, на яку Кредит перевищує 100% (сто відсотків) загальної вартості Проекту. Позичальник повинен оплатити суму, яка вимагається, на зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

4.03A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.

Позичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається, у дату, яку зазначить Банк і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги.

Для цілей цієї Статті «Фінансування, що надається не ЄІБ» охоплює будь-яку іншу позику (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), боргове зобов’язання, інші форми фінансової заборгованості чи будь-яке зобов’язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад п'ять років.

4.03A(3) ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник негайно проінформує Банк, якщо відбулася або може відбутися Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або повинна відбутися, Банк може вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації повинні бути проведені в межах 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна уникнути у спосіб, який би задовольнив Банк, Банк може, повідомивши про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики, а також нарахованих відсотків і всіх інших сум, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою. Позичальник повинен сплатити зазначену суму станом на дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів із дати вимоги.

Для цілей цієї статті «Подія зміни в законодавстві» означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту), що відбувається після дати цієї Угоди та, на обґрунтовану думку Банку, може мати істотний негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою або на будь-яке забезпечення, надане у зв'язку з цією Угодою.

4.03A(4) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

(a) для Банку стає незаконним у будь-якій відповідній юрисдикції виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених у цій Угоді, або фінансування чи підтримка Позики;

(b) Рамкова угода є або, ймовірно, буде:

(i) розірвана або може бути розірвана Україною, або стала або може стати не обов'язковою для України в будь-якому відношенні;

(ii) втратила або може втратити чинність відповідно до її умов або втратила або може втратити чинність відповідно до її умов за твердженням Позичальника;

(iii) порушена або може бути порушена, тобто Україна перестає виконувати будь-які зобов'язання, прийняті нею згідно із Рамковою угодою; або

(iv) незастосовною до будь-якого Субпроекту, або права Банку за Фінансовою угодою не можуть бути здійснені стосовно Субпроекту;

(c) по відношенню до Гарантії ЄС:

(i) вона вже не є дійсною або не має повної юридичної сили;

(ii) умови покриття за цією гарантією не виконуються;

(iii) не застосовується до будь-якого Траншу, з якого передбачається зробити вибірку за цією Угодою; або

(iv) вона не є чинною відповідно до її умов або стверджується, що вона не є чинною відповідно до її умов;

Банк може, шляхом повідомлення Позичальника, негайно (i) призупинити надання або скасувати невикористану частину Кредиту та / або (ii) вимагати дострокового погашення Позики, а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану Банком в його повідомленні Позичальнику.

4.03A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ

Якщо Банк визначить, що Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов’язання, покладеного на нього в обмін на будь-яку частину Позики, надану йому, Банк може повідомити про це Позичальника. Протягом 30 (тридцяти) днів після надання такого повідомлення, Позичальник самостійно один із двох наведених нижче варіантів:

(a) перерозподіляє кошти відповідної частини Позики на інший Субпроект, або

(b) повертає суму, яка була надана відповідному Кінцевому бенефіціару.

4.03B Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до пункту 4.03A Статті 4, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до пункту 4.03C Статті 4 та пункту 4.04 Статті 4, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомленні про вимогу.

4.03C Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Випадку дострокового погашення з компенсацією компенсація, якщо вона є, визначається відповідно до пункту 4.02B Статті 4.

4.04 Загальні умови

Достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню. Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10.

Якщо Позичальник здійснює дострокове погашення Траншу у дату, яка не є відповідною Датою платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, яка, за свідченням Банку, є необхідною для відшкодування Банку за отримання коштів не у відповідну Дату платежу.

СТАТТЯ 5
Платежі

5.01 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою у формі процентів, відшкодування або комісії та обчислюється стосовно певної частини року, визначається на підставі таких відповідних правил:

(a) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати, для Траншу із фіксованою ставкою рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, а місяць - із 30 (тридцяти) днів;

(b) відносно відсотків та відшкодувань, належних до сплати, для Траншу із плаваючою ставкою рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули;

(c) відносно комісій, рік складається з 360 (трьохсот шістдесяти) днів, та кількості днів, що минули.

5.02 Час та місце платежу

Якщо в цій Угоді або у вимозі Банку не зазначено іншого, усі суми, за виключенням сум відсотків, відшкодування та основної суми, сплачуються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів із дати отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, яка сплачується Позичальником за цією Угодою, сплачується на відповідний рахунок, про який Банк повідомляє Позичальнику. Банк зазначає рахунок не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленої дати першого платежу Позичальником і повідомляє про будь-яку зміну рахунку не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) Банківських днів до дати першого платежу, до якого застосовується зміна. Цей строк повідомлення не застосовується в разі платежу відповідно до Статті 10.

Позичальник вказує в кожному проведеному платежі за цією Угодою номер угоди («FI nr»), зазначений на титульній сторінці цієї Угоди.

Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою тоді, коли Банк отримує її.

Будь-які виплати для/або від Банку в рамках цієї Угоди повинні здійснюватися з використанням рахунку(ів), що є прийнятними для Банку.

5.03 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальником

Усі платежі (звільнені від будь-яких відрахувань), які здійснює Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку.

5.04 Порушення системи платежів

Якщо Банк визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія порушення системи платежів:

(a) Банк може та буде, якщо Позичальник попросить про це, консультуватись із Позичальником з метою погодження із Позичальником внесення таких змін до здійснення або керування Угодою, наскільки Банк вважатиме необхідним за таких обставин.

(b) Банк не зобов’язаний консультуватися з Позичальником відносно будь-яких змін, зазначених в абзаці (а), якщо, на його думку, за даних умов такі дії є нераціональними, та, за будь-яких умов, Банк не зобов’язаний погоджувати такі зміни, і

(c) Банк не несе відповідальність за будь-які пошкодження, витрати чи збитки, які виникають в результаті Події порушення системи платежів або в результаті будь-якої дії чи бездіяльності відповідно до чи у зв’язку із цим пунктом 5.04 Статті 5.

5.05 Застосування отриманих сум

(a) Загальні

Позичальник виконує свої платіжні зобов’язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.

(b) Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім для погашення всіх сум, належних до сплати Позичальником за цією Угодою, Банк застосовує такий платіж:

(i) по-перше, для пропорційного покриття будь-яких несплачених зборів, витрат, відшкодувань та витрат, належних до сплати за цією Угодою;

(ii) по-друге, для покриття будь-яких нарахованих відсотків, що належать до сплати, але не сплачені за цією Угодою;

(iii) по-третє, в рахунок оплати будь-якої основної суми боргу, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою; та

(iv) по-четверте, в рахунок оплати будь-якої іншої належної суми, що належить до сплати, але не сплачена за цією Угодою.

(c) Розподіл коштів, пов’язаних із Траншем,

(i) У випадку:

(А) часткового добровільного дострокового погашення Траншу, яке підлягає здійсненню декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується пропорційно кожному нездійсненому частковому платежу або, на запит Позичальника, у зворотному порядку погашення, та

(В) часткового обов’язкового дострокового погашення Траншу, яке підлягає здійсненню декількома частинами, Сума дострокового погашення застосовується зі зменшенням нездійснених часткових платежів у зворотному порядку погашення.

(ii) Суми, що отримуються Банком на вимогу відповідно до пункту 10.01 Статті 10 та використовуються для погашення Траншу, повинні використовуватися для зменшення невиплачених часткових платежів у зворотному порядку настання термінів їх сплати. Банк має право використовувати суми, отримані між Траншами, на свій розсуд.

(ііі) У разі отримання сум, що не можуть бути визначені як такі, що мають відношення до погашення певного Траншу і щодо використання яких між Банком і Позичальником не існує жодних домовленостей, Банк може розподіляти їх між Траншами на свій розсуд.

СТАТТЯ 6
Зобов'язання та заяви Позичальника

Зобов'язання у цій Статті 6 залишаються чинними з дати цієї Угоди до тих пір, поки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. Зобов'язання за Проектом

6.01 Використання Позики та наявність інших коштів

Позичальник використовує усі запозичені ним за цією Угодою кошти виключно для фінансування Проекту через фінансування Субпроектів, які є предметом Запитів на виділення коштів, схвалених Банком. Позичальник надає кошти вибраних Траншів Кінцевим реципієнтам відповідно до Угоди про передачу коштів позики на прийнятних для Банку умовах та реалізує свої права за такою Угодою про передачу коштів позики таким чином, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку, виконати положення цієї Угоди та досягти цілей, для яких надано Кредит.

6.02 Виконання Проекту

Позичальник реалізує Проект відповідно до Технічного опису, в який за погодженням Банку періодично можуть вноситись зміни, та завершує Проект до кінцевої дати, зазначеної в цих документах.

6.03 Збільшена вартість Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищить оцінку вартості Проекту, зазначену у пункті (4) Преамбули, Позичальник повинен буде знайти кошти для фінансування надлишкової вартості, не звертаючись до Банку, аби забезпечити виконання Проекту відповідно до Технічного опису. Плани щодо фінансування такої надлишкової вартості повинні без затримки повідомлятися Банку.

6.04 Процедура закупівель

Позичальник:

(а) забезпечує, що кожен Кінцевий бенефіціар придбає устаткування, забезпечить замовлення послуги та інших робіт для Проекту шляхом прийнятної процедури закупівель, що є задовільною для Банку та відповідає його політикам і стандартам, зазначеним в його Посібнику з питань закупівель; та

(b) забезпечує, що кожен Кінцевий бенефіціар забезпечить, аби усі договори за Субпроектом, що передбачається закупити після Дати набуття чинності (відповідно до політик і стандартів закупівель згідно із наведеним вище пунктом (а)), містили:

(і) вимогу до відповідного підрядника оперативно інформувати Банк і Позичальника про обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію щодо Забороненої поведінки щодо Проекту;

(ii) вимогу до відповідного підрядника вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Проектом; та

(iii) право Банку, щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи відповідного підрядника щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Проектом та робити копії документів тією мірою, наскільки це дозволено законодавством.

6.05 Продовження зобов’язань за Проектом

Позичальник забезпечує, а також повинен забезпечувати, щоб Кінцеві бенефіціари:

(a) Обслуговування: обслуговував, здійснював поточний та капітальний ремонт і оновлення усього майна, що є частиною Проекту, так, як це необхідно для його підтримки в належному робочому стані;

(b) Активи Проекту: якщо Банк не надав попереднього погодження у письмовій формі, набував і зберігав за собою право володіння (що для уникнення сумніву не означає права власності) всіма або значною мірою всіма активами в складі Проекту або, у відповідних випадках, заміняв і поновлював такі активи, а також підтримував Проект переважно в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою; при цьому Банк може не надавати своє погодження лише у випадках, коли запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку як кредитора Позичальника або унеможливила б фінансування Проекту Банком відповідно до його Статуту або Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;

(c) Страхування: застрахував всі роботи та майно, що входять до складу Проекту, згідно із відповідною практикою галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства;

(d) Права та дозволи: підтримував чинність усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, ліцензій або погоджень, необхідних для виконання та функціонування Проекту; та

(e) Екологічні і соціальні стандарти:

(i) здійснював реалізацію та експлуатацію Проекту відповідно до екологічних і соціальних стандартів і забезпечував, щоб контракти, які він підписує з підрядниками, містили положення, які зобов’язують підрядників дотримуватися стандартів МОП, а також стандартів охорони та безпеки праці;

(ii) на власних будівельних майданчиках здійснював активний моніторинг виконання підрядниками положень, згаданих у пункті 6.05(e)(i) Статті 6 вище;

(iii) отримував, підтримував і дотримував необхідних дозволів для Проекту в екологічній або соціальній сфері;

(iv) не використовували фінансування Банку на Субпроекти, які потребують Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС без / до остаточного завершення такої оцінки та її схвалення компетентним органом; та

(v) не використовував фінансування Банку для Субпроекту на програмні компоненти, які потенційно можуть негативно впливати на об’єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом національного законодавства або міжнародних угод, допоки компетентний орган не підтвердить, що компонент не має істотного негативного впливу на такий об’єкт;

(f) Законодавство ЄС: виконував та експлуатував Проект згідно із відповідними стандартами законодавства ЄС тією мірою, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді;

(g) Інші зобов’язання:

Позичальник:

(i) забезпечує розробку, затвердження і подання до Банку плану залучення зацікавлених сторін до 31 грудня 2015 р. Такий план залучення зацікавлених сторін має бути прийнятним для Банку і містити докладну інформацію про стратегію Проекту щодо залучення зацікавлених сторін і особливості його впровадження;

(ii) забезпечує впровадження плану залучення зацікавлених сторін Держагентством, Міністерством регіонального розвитку та / або Кінцевими бенефіціарами у такий спосіб, що усі релевантні проекти, в тому числі (наскільки можливо і без обмежень) невідкладні втручання, планувалися, розроблялися і виконувалися після консультацій за участі громадянського суспільства, включаючи місцевих представників, неурядові організації та відповідні групи громадян;

(iii) забезпечує негайне інформування Банку про будь-яке вимушене погіршення економічного становища або фізичне переселення, що випливає з Проекту, та, у випадку будь-якого вимушеного погіршення економічного становища або фізичного переселення, забезпечує дотримання стандарту Банку щодо вимушеного переселення;

(iv) забезпечує відсутність будь-якого подвійного фінансування одних і тих же компонентів Субпроектів з інших коштів, наданих Банком, будь-то згідно за Фінансовою угодою або іншим чином, або інших коштів, наданих іншими донорами. Для уникнення непорозуміння це зобов’язання:

(А) не забороняє будь-яке співфінансування Субпроектів іншими донорами або фінансування Позичальником інших компонентів будь-якого Субпроекту; та

(В) не застосовується до поєднання грантів від донорів із коштами Банку, про які Банк був повідомлений і які були обґрунтовані так, що це є задовільним для Банку;

(v) забезпечує негайне повідомлення Банку про призупинення або скасування впровадження будь-якого Субпроекту;

(vi) підтверджує Банку, що кожен Кінцевій бенефіціар виконав всі застосовні політики та керівні настанови Банку, в тому числі (без обмеження) Екологічні та соціальні стандарти і Посібник Банку з питань закупівель. Позичальник забезпечує залучення та збереження компетентного та кваліфікованого персоналу для забезпечення дотримання цієї вимоги;

(vii) забезпечує:

(A) доступність переваг кожного Субпроекту рівною мірою для населення, що зазнало негативного впливу конфлікту, на основі принципів недискримінації, участі та прозорості;

(B) надання населенню, що зазнало негативного впливу конфлікту, інформації про допомогу, доступну в рамках Проекту та відповідно до українського законодавства в цілому; та

(C) сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб в їх нинішньому місці проживання одночасно із захистом їх права на добровільне повернення в місця їх походження відповідно до:

(I) Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20 жовтня 2014 року; та

(II) застосовних міжнародних стандартів, включаючи (без обмежень) Керівні принципи ООН з питань переміщення осіб всередині країни;

(viii) забезпечує, щоб жоден Субпроект:

(A) не реалізовувався у місцевості України, де має місце активний конфлікт;

(B) не спричинив новий активний конфлікт в Україні; або

(C) продовжив будь-який існуючий активний конфлікт в Україні;

(ix) впроваджує і підтримує систему управління якістю, яка гарантує, що цілі Проекту повністю досягаються, у тому числі (без обмежень) те, що якість будівельних робіт повністю відповідає будівельним стандартам передової практики, і що хід виконання будівельних робіт реєструється в журналі робіт на будівельному майданчику;

(x) дозволяє Банку проводити вибіркові перевірки на різних етапах процесу впровадження проекту, що стосуються, без обмежень:

(A) дотримання обсягу робіт за результатами аудитів або рекомендацій Банку із надання технічної допомоги;

(B) якості технічних проектів;

(C) якості будівельних робіт;

(D) якості будівельних матеріалів, що використовуються;

(E) вартості Проекту;

(F) дотримання Екологічних та соціальних стандартів; та

(G) закупівель загалом та дотримання вимог Посібника з питань закупівель;

(xi) забезпечує, щоб за їх запитом, Банк і його службовці, агенти, консультанти і радники отримували відповідні права доступу до будь-якого потрібного місця і будь-якого документа під час перевірки питань, зазначених у п. (х) вище;

(xii) усуває так, що це є задовільним для Банку, та у строки, повідомлені Банком Позичальнику, будь-які недоліки, помилки, упущення або порушення, виявлені у зв’язку з Проектом будь-якою особою, зазначеною в п. (хі) вище;

(xiii) забезпечує проведення аудитів безпеки відповідних ділянок автомобільних шляхів (крім автомобільних шляхів місцевого доступу), включених у Проект, відповідно до технічного доповнення до Директиви ЄС з управління безпекою дорожньої інфраструктури (2008/96/EC); та

(xiv) забезпечує розміщення в Держагентстві ГРП та її консультантів та радників-експертів (разом «Група ТД»), призначених для надання технічної підтримки, а також будь-яких інших необхідних посередників за проектом (якщо такі є) у Держагентстві або Міністерстві регіонального розвитку та Кінцевих бенефіціарів;

(xv) забезпечує, щоб Група ТД працювала в приміщеннях Держагентства або Міністерства регіонального розвитку у тісній співпраці з персоналом ГРП та отримувала постійний доступ до Голови та заступника Голови Держагентства для цілей надання технічних рекомендацій та коригувальних заходів;

(xvi) забезпечує надання Групі ТД офісних площ і належних умов праці в приміщеннях Держагентства або Міністерства регіонального розвитку;

(xvii) сприяє місії будь-яких інших консультантів із надання технічної підтримки, залучених Банком для надання секторальних порад і моніторингу проекту;

(xviii) призупиняє уповноваження на будь-який Субпроект та виплату будь-якої частини Траншу Кінцевому бенефіціару, стосовно якого або управлінського персоналу якого ведеться розслідування відповідним органом у зв’язку з будь-якою Забороненою поведінкою; та

(xix) сприяє місії Секретаріату Уповноваженого з прав людини в зв’язку з його діяльністю з внутрішньо переміщеними особами в цілому і, зокрема, як це передбачено в Декларації про наміри, яку має підписати Секретаріат Уповноваженого з прав людини та Банк на дату цієї Угоди або після неї.

B. Загальні зобов’язання

6.06 Дотримання законодавства

Позичальник у всіх аспектах дотримується усіх законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або на Проект, коли їх недотримання спричиняє або, ймовірно, спричинить Істотну несприятливу зміну, а також забезпечує, що Кінцеві бенефіціари будуть дотримуватись усіх законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на нього або на Проект, коли їх недотримання спричиняє або, ймовірно, спричинить Істотну несприятливу зміну.

6.07 Чесність

(а) Заборонена поведінка

(i) Позичальник не бере участі (і гарантує, що жоден Кінцевий бенефіціар не бере участі) (і не уповноважує та не дозволяє будь-якому суб’єкту, що діє від його імені, брати участь у) будь-якій Забороненій поведінці у зв'язку з Проектом чи тендерною процедурою за Проектом або будь-якою транзакцією, передбаченою Угодою.

(ii) Позичальник зобов’язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов’язується) здійснювати такі заходи, які Банк може вимагати з метою розслідування або припинення будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки.

(iii) Позичальник зобов’язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов’язується) гарантувати, що контракти, фінансовані коштом Позики, включають необхідні положення, щоб дозволити Позичальнику розслідувати або припиняти будь-які заявлені або підозрювані випадки Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом.

(b) Санкції:

Позичальник зобов’язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов’язується):

(i) не вступати в ділові стосунки з будь-яким Суб’єктом санкцій, або

(ii) не надавати ніякі кошти будь-якому Суб’єкту санкцій або на користь Суб’єкта санкцій прямо або опосередковано;

(c) Керівництво:

Позичальник зобов’язується (і гарантує, що кожен Кінцевий бенефіціар зобов’язується) приймати в обгрунтовані терміни відповідні заходи щодо будь-яких належним чином уповноважених агентів чи представників Позичальника або будь-якого Кінцевого бенефіціара (у відповідних випадках) із прямими повноваженнями щодо прийняття рішень і управління стосовно Позики або Проекту, які:

(i) стають Суб’єктом санкцій або

(ii) є суб’єктом рішення суду, винесеного у зв'язку із Забороненою поведінкою, яка мала місце в ході виконання ними своїх професійних обов'язків

аби забезпечити, що участь такої особи призупиняється, її звільняють або в будь-якому випадку виключають із будь-якої діяльності Позичальника або Кінцевого бенефіціара (в залежності від обставин) стосовно Позики та Проекту.

6.08 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує Банкові, що:

(a) він має повноваження брати на себе та виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і були вчинені всі необхідні дії для того, щоб уповноважити Позичальника брати та виконувати ці зобов’язання;

(b) зобов’язання за цією Угодою є для нього дійсними, обов'язковими до виконання та такими, що можуть бути примусово виконані;

(c) взяття на себе та виконання ним його зобов’язань за цією Угодою та дотримання її положень не суперечить і не створює конфлікт, а також не буде суперечити або створювати конфлікт із:

(i) жодним застосовним законом, статутом, правилом, нормативно-правовим актом чи будь-яким рішенням суду, постановою або дозволом, дія яких поширюється на нього, або будь-яких обмежень щодо набуття заборгованості, дія яких поширюється на нього;

(ii) жодною угодою або іншим документом, який є для нього обов’язковим для виконання, що може з обґрунтованою ймовірністю спричинити істотний несприятливий вплив на його спроможність виконувати свої зобов’язання за цією Угодою;

(iii) жодним положенням його конституційних законів;

(d) після 20 листопада 2014 року не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни;

(e) не відбулася та на поточний момент не є такою, що залишилась без уваги або належного рішення, жодна подія чи обставина, яка становить Випадок невиконання зобов’язань;

(f) не відбувається і настільки, наскільки йому відомо, не повинен відбуватися і не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляд жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже спричинив або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нього не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) він отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку із цією Угодою та для законного виконання своїх зобов’язань за цією Угодою, і Проект і всі ці Уповноваження є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;

(h) його зобов’язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходяться на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов’язання за будь-якими з його боргових інструментів, за винятком зобов’язань, що в обов’язковому порядку мають переважну силу відповідно до законодавства, що застосовується до компаній взагалі;

(i) він виконує вимоги пункту 6.05(e) Статті 6 та, наскільки йому відомо (після проведення належного ретельного дослідження), не було подання і не існує загрози подання проти нього Скарги про порушення екологічного або соціального законодавства;

(j) він не порушує (і не буде порушувати після вибірки Позики) жодні обмеження та заборони щодо набуття фінансової заборгованості, які застосовуються до нього;

(k) Проект підпадає під дію Рамкової угоди;

(l) він виконує усі зобов'язання, визначені у цій Статті 6;

(m) наскільки йому відомо, жодні кошти, вкладені у Проект Позичальником, не отримані незаконним шляхом, в тому числі шляхом Відмивання коштів, та не мають відношення до Фінансування тероризму;

(n) ані Позичальник, ані будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем, не вчинила і не вчинить

(і) будь-яку Заборонену поведінку у зв'язку з Проектом або будь-якими операціями, передбаченими в цій Угоді; або

(іі) будь-яку незаконну діяльність, пов'язану з Фінансуванням тероризму або Відмиванням грошей;

(o) Проект (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися з коштів Позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не спричинив будь-яку Заборонену поведінку.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком викладеного вище у пункті (d), вважаються такими, що повторюються станом на кожну дату Акцепту вибірки, Дату вибірки та кожну Дату платежу.

СТАТТЯ 7
Забезпечення

Зобов'язання в цій Статті 7 залишаються чинними з дати підписання цієї Угоди до тих пір, поки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою, та залишається чинним Кредит.

7.01 Принцип рівних умов

Позичальник забезпечує, щоб його зобов’язання щодо здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати знаходилися на рівні не нижче, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені зобов’язання за будь-якими його Зовнішніми борговими інструментами.

Зокрема, якщо Банк пред’являє вимогу згідно із пунктом 10.01 Статті 10 або якщо відбувся і триває або може відбутися Випадок невиконання зобов’язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Зовнішнім борговим інструментом Позичальника або будь-якої з його агенцій, Позичальник не здійснює (або не дозволяє) жодні платежі у зв’язку із жодним таким Зовнішнім борговим інструментом (регулярні або ні) без одночасної сплати або резервування на визначеному рахунку для сплати у наступну Дату платежу суми, що дорівнює сумі в тій самій пропорції до суми несплаченого боргу за цією Угодою, що і пропорція між цим платежем за цим Зовнішнім борговим інструментом та загальною сумою боргу за цим Інструментом. Для цієї цілі не враховується жодна сплата Зовнішнього боргового інструменту, що здійснюється з коштів, отриманих від випуску іншого інструменту, на який в основному підписалися ті ж самі особи, що володіють правами вимоги за цим Зовнішнім борговим інструментом.

У цій Угоді термін «Зовнішній борговий інструмент» означає: (a) інструмент, у тому числі будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що підтверджує або становить зобов’язання щодо сплати кредиту, депозиту, авансу або іншого подібного надання кредиту (включаючи без обмежень будь-яке надання кредиту за угодою рефінансування або зміни графіка погашення), (b) зобов’язання, що підтверджується облігацією, борговою розпискою або іншим подібним письмовим підтвердженням заборгованості; або (c) гарантія, надана Позичальником стосовно зобов’язання третьої сторони; у кожному з цих випадків за умови, що таке зобов’язання: (i) регулюється системою законодавства, відмінною від системи законодавства Позичальника, або (ii) підлягає сплаті у валюті, що не є валютою країни Позичальника, або (iii) підлягає сплаті особі, яка зареєстрована, має постійне місце проживання, є резидентом, має головний офіс або місце роботи за межами країни Позичальника.

7.02 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення стосовно виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, то він, якщо цього вимагатиме Банк, також повинен буде надати еквівалентне забезпечення Банкові стосовно виконання його зобов'язань за цією Угодою або надати Банкові еквівалентне переважне чи пріоритетне право.

7.03 Включення положень

Якщо Позичальник укладає із будь-яким іншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про фінансування, яка включає положення щодо зниження рейтингу, щодо зобов’язань підтримувати фінансові показники на певному рівні або щодо перехресного дефолту, та / або положення стосовно рівного статусу, яке надає більші переваги відповідному фінансовому кредитору, ніж будь-яке аналогічне положення цієї Угоди, Позичальник негайно інформує про це Банк і на вимогу Банку підписує угоду про внесення змін до цієї Угоди, аби забезпечити еквівалентне положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8
Інформація та візити

8.01 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів

Позичальник:

(a) надає Банку англійською мовою:

(i) інформацію, зміст, форма та час надання якої визначені у Додатку А.2 або періодично можуть погоджуватись між Сторонами цієї Угоди; та

(ii) будь-яку таку інформацію або додаткові документи стосовно фінансування, закупівель, виконання, функціонування та екологічних аспектів Проекту або для Проекту, надання яких Банк може обґрунтовано вимагати у розумний строк

завжди за умови, що якщо таку інформацію або документ не надано Банку своєчасно, і Позичальник не виправив цей недолік у розумний строк, встановлений Банком у письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, якщо це є можливим, із залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої третьої сторони коштом Позичальника, і Позичальник надає таким особам всю допомогу, необхідну для досягнення цієї мети;

(b) представляє Банку без затримки англійською мовою для затвердження всі істотні зміни у Проекті також з урахуванням інформації, що була надана Банку у зв'язку з Проектом до підписання Угоди, стосовно, окрім іншого, ціни, проектної документації, планів, графіку витрат за комплексом заходів або плану фінансування Проекту.

(c) негайно інформує Банк про:

(i) будь-яку дію або протест, ініційовані будь-якою третьою стороною, чи будь-яке заперечення, висунуте будь-якою третьою стороною, чи будь-яку обґрунтовану скаргу, отриману Позичальником або будь-яким Кінцевим бенефіціаром, чи будь-яку Скаргу про порушення екологічного або соціального законодавства, що, наскільки йому відомо, розпочалася, триває, подана або може бути подана проти нього або будь-якого Кінцевого бенефіціару стосовно екологічних, соціальних або інших питань, що мають вплив на Проект,

(ii) будь-який відомий Позичальнику факт або подію, що може істотно зашкодити умовам виконання чи функціонування Проекту або вплинути на такі умови;

(iii) обґрунтоване обвинувачення або скарга стосовно будь-якої Забороненої поведінки, пов’язаної із Проектом;

(iv) будь-яка невідповідність будь-якому застосовному Екологічному законодавству або Соціальному законодавству з боку нього або будь-якого Кінцевого бенефіціара;

(v) будь-яку призупинку, анулювання або зміну будь-якого Дозволу природоохоронних або соціальних органів; та

(vi) будь-який захід, вжитий Кінцевим бенефіціаром відповідно до пункту 6.07 (Чесність) Статті 6 цієї Угоди.

та визначати заходи, яких необхідно вжити у зв'язку з такими питаннями.

(d) надає Банку у формі та за змістом, що є задовільними для Банку:

(i) щоквартальні звіти про хід виконання Проекту протягом упровадження Проекту в формі, наведеній у пункті А.2 Додатку A;

(ii) щоквартально і з кожним Запитом на виділення коштів, список Субпроектів, на які виділені кошти, із оновленою інформацією за кожним Субпроектом у формі, що додається до цієї Угоди у пункті А.1.7 Додатку A; та

(iii) Звіт про завершення реалізації проекту за формою, наведеною у пункті А.2 Додатку A;

(e) надає Банку на його вимогу за кожним Субпроектом:

(i) свідоцтво його страховиків, яке підтверджує виконання вимог пункту 6.05(c) Статті 6;

(ii) щорічно - перелік дійсних полісів, які поширюються на застраховане майно, що утворює частину Проекту, а також підтвердження сплати поточних страхових внесків; та

(iii) документи, зазначені у пунктах 6.05(g)(i) Статті 6, і всю запитувану інформацію щодо цих документів протягом 10 (десяти) Робочих днів із моменту отримання запиту від Банку;

(f) зберігає і підтримує актуальною документацію, що стосується Проекту (у тому числі екологічні дослідження, пов’язані з ОВНС, та Оцінки природного середовища / біорозмаїття), та оперативно надає її Банку за запитом Банку;

(g) запрошує Банк та його уповноважених представників як спостерігача на всі відповідні зустрічі із органами аудиту, Секретаріатом Уповноваженого з прав людини, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування та інші зустрічі чи консультації за участі громадянського суспільства, які доречні для цілей Банку щодо моніторингу Позики;

(h) повідомляє Банк про призупинення виплат Кінцевим бенефіціаром або про будь-які судові чи адміністративні провадження, розпочаті проти Кінцевого бенефіціара, в кожному випадку протягом п’яти днів після настання такої події; та

(i) негайно повідомляє Банк про будь-які звіти стосовно Проекту за результатами аудитів, проведених Урядом або незалежними державними органами.

8.02 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник:

(a) надає Банку:

(i) перевірені рахунки Проекту та аудиторські звіти для Банку англійською мовою або переклад англійською мовою протягом шести місяців після закінчення кожного фінансового року; та

(iі) час від часу - таку інформацію про його загальний фінансовий стан, яку Банк може обґрунтовано вимагати; та

(b) забезпечує, щоб його бухгалтерські записи повністю відображали операції, пов’язані із фінансуванням, виконанням та функціонуванням Проекту; та

(c) негайно інформує Банк про:

(i) істотні зміни у законах, статутах, підзаконних актах, меморандумах та установчих документах після дати підписання цієї Угоди, що впливають на Проект;

(ii) будь-який факт, внаслідок якого в нього виникає зобов’язання щодо дострокового погашення будь-якої фінансової заборгованості або будь-якого фінансування Європейського Союзу;

(iii) будь-яку подію чи рішення, що становить або може спричинити Випадок дострокового погашення;

(iv) будь-який намір з його боку стосовно надання забезпечення будь-яких з його активів на користь третьої сторони;

(v) будь-яка подія або рішення, що становить або може спричинити події, описані у пункті 7.03 Статті 7 (Включення положень);

(vi) будь-який намір з його боку стосовно відмови від права власності на будь-який істотний компонент Проекту;

(vii) будь-який факт чи подію, які можуть із обґрунтованою ймовірністю завадити суттєвому виконанню будь-якого зобов’язання Позичальника за цією Угодою;

(viii) будь-який Випадок невиконання зобов’язань, що відбувся, може відбутися або очікується;

(ix) будь-який факт або подію, наслідком якої є розслідування щодо чесності будь-якого члена органу управління або адміністративного органу Кінцевого бенефіціара;

(x) у межах дозволених законом, будь-який суттєвий судовий процес, арбітраж, адміністративне провадження чи розслідування, проведене за рішенням суду, адміністрації або аналогічного органу державної влади, який, в міру знань і переконань (або в міру знань і переконань такого Кінцевого бенефіціара, що відповідним чином інформує Позичальника), відбувається в даний час, є неминучим або порушеним проти Позичальника, будь-якого Кінцевого бенефіціара або їхніх контролюючих організацій, членів органів управління чи адміністративних органів у зв'язку із Забороненою поведінкою щодо Позики або Проекту;

(xi) будь-який захід, вжитий Позичальником відповідно до пункту 6.05(f) Статті 6 цієї Угоди;

(xii) будь-який факт або подія, в результаті якої будь-який із їх належним чином уповноважених агентів або представників, що має права прямого керівництва або контролю стосовно Позики та Проекту, є або стає Суб’єктом санкцій; та

(хiii) будь-який судовий процес, арбітраж або адміністративне провадження чи розслідування, що вже триває, очікується або може розпочатися і у разі несприятливого вирішення може спричинити Істотну несприятливу зміну.

8.03 Візити Банку, право доступу та розслідування

(a) Позичальник забезпечує та передбачає у кожній Угоді про передачу коштів позики те, що кожен Кінцевий бенефіціар дозволяє призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської Комісії Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством:

(i) відвідувати будівельні майданчики, установки та об'єкти, що є частиною Проекту, для проведення таких перевірок, які такі особи можуть бажати провести для цілей, що стосуються цієї Угоди та фінансування Проекту,

(ii) спілкуватися з представниками Позичальника та не перешкоджати контактам з будь-якими іншими особами, які беруть участь у реалізації Проекту або на яких має вплив реалізація Проекту; та

(iii) перевіряти бухгалтерські книги і записи Позичальника по відношенню до реалізації Проекту і мати можливість знімати копії відповідних документів в межах, що допускаються законом.

(b) Позичальник сприяє розслідуванню, яке Банк або будь-яка інша компетентна установа або орган Європейського Союзу може проводити стосовно заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки, та надає Банку або забезпечує надання Банку всієї необхідної допомоги для досягнення цілей, визначених у цій Статті.

(c) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний розголосити таку інформацію стосовно Позичальника та Проекту будь-якій компетентній установі або органу Європейського Співтовариства згідно із відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Співтовариства.

8.04 Мова

Документи, підтвердження, повідомлення та інформація, надані або викладені Позичальником відповідно до цієї Угоди, подаються англійською мовою, якщо мова оригіналу документа не є англійською, і в цьому випадку документ подається Банку мовою оригіналу разом із завіреним перекладом на англійську мову.

СТАТТЯ 9
Платежі та витрати

9.01 Податки, мита і збори

Позичальник сплачує будь-який податок, мито, обов’язковий платіж, збір або інші платежі або утримання аналогічного характеру (у тому числі будь-які штрафи або відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), включаючи гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з укладанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке забезпечення Позики настільки, наскільки це є застосовним.

Позичальник сплачує основну суму, відсотки, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, його буде додано до належного Банкові платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.02 Інші платежі

Позичальник сплачує усі платежі і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої поправки, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, а також під час внесення змін, створення і реалізації будь-якого забезпечення для Позики й управління таким забезпеченням.

9.03 Збільшені витрати, відшкодування та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені або завдані Банку внаслідок прийняття або будь-якої зміни (або тлумачення чи застосування) будь-якого закону чи нормативно-правового акту або дотримання будь-якого закону чи нормативно-правового акту, що відбулося після Дати набуття чинності, згідно з чим або внаслідок чого:

(і) Банк зобов'язаний понести додаткові витрати для фінансування або виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, або

(іі) будь-які суми, належні Банку за цією Угодою, або фінансовий дохід від надання Кредиту чи Позики Позичальнику Банком зменшені або скасовані.

Банк надає документальне підтвердження будь-яких таких витрат, що збільшилися тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

(b) Без обмеження будь-яких інших прав Банку в рамках цієї Угоди або в рамках законодавства, що застосовується, Позичальник відшкодовує збитки і звільняє Банк від відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті будь-якого платежу або часткового погашення, які здійснюються не у відповідності з тим, як це прямо передбачено в цій Угоді.

(c) Тією мірою, наскільки це дозволено згідно із кожною застосовною системою права, Банк може зарахувати будь-яке зобов’язання у строк виконання, що настав, яке підлягає сплаті Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, що належать Банку на підставі вигодонабуття) в рахунок погашення будь-якого зобов’язання (незалежно від того, чи настав термін його виконання), яке має Банк до Позичальника незалежно від місця оплати, реєструючого відділення або валюти кожного зобов'язання. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим обмінним курсом у рамках своєї звичайної діяльності з метою здійснення зарахування. За наявності хоч одного непогашеного або невстановленого зобов'язання Банк має право здійснити зустрічний залік в розмірі, який він добросовісно визначить в якості розміру відповідного зобов’язання. Банк повідомляє Позичальника про свій намір реалізувати свої права згідно з цією Статтею та про будь-який взаємозалік, проведений згідно з цією Статтею, – у кожному із цих випадків тоді, коли, з обґрунтованої точки зору, це можливо зробити.

СТАТТЯ 10
Випадки невиконання зобов'язань

10.01 Право вимагати погашення

Позичальник повинен відразу погасити всю Позику або її частину (як буде зазначено Банком) разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими або несплаченими сумами за цією Угодою після отримання письмової вимоги Банку, висунутої відповідно до викладених нижче положень.

10.01A Негайна вимога

Банк має право пред’явити таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не сплачує у належну дату будь-яку суму, яка підлягає сплаті відповідно до цієї Угоди, в належному місці та валюті, в якій ця сума повинна бути сплаченою, за винятком випадків, коли:

(і) несплата ним такої суми Позичальником спричинена адміністративною або технічною помилкою, або Подією дестабілізації, та

(іі) оплата здійснена протягом 3 Робочих днів від дати сплати;

(b) якщо будь-яка інформація або документ, наданий Банку Позичальником, або будь-яка заява або підтвердження, зроблені або які вважаються зробленими Позичальником в цій Угоді чи відповідно до неї або у зв'язку з обговоренням чи виконанням цієї Угоди, є або виявляється такою, що була недостовірною, неповною або такою, що вводить в оману в будь-якому суттєвому відношенні станом на той момент, коли це було зроблено або вважається таким, що було зроблено;

(c) якщо після будь-якого невиконання зобов’язань Позичальником у зв'язку з будь-якою позикою або будь-якого зобов’язання, що випливає з будь-якої фінансової трансакції, за винятком цієї Позики

(i) Позичальник зобов’язаний, може бути зобов’язаний або після завершення будь-якого договірного пільгового періоду, що застосовується, буде зобов’язаний чи може бути зобов’язаний достроково погасити, виплатити, закрити або припинити до настання строку погашення таку іншу позику чи зобов’язання; або

(ii) анулюється або призупиняється будь-яке фінансове зобов’язання щодо такої іншої позики або зобов’язання

(d) якщо Позичальник не може погасити свої борги у зазначений термін або затримує погашення боргів або укладає чи намагається укласти компромісну угоду з кредиторами;

(e) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов’язання у зв’язку з будь-якою іншою позикою, наданою йому з ресурсів Банку або Європейського Союзу або фінансового інструменту, наданого йому Банком;

(f) у випадку арешту, стягнення, секвестру або іншого процесу стосовно майна Позичальника чи будь-якого майна, що утворює частину Проекту, і такий процес не припиняється або триває протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(g) якщо відбувається Істотна несприятлива зміна в порівнянні з умовами Позичальника на дату підписання цієї Угоди;

(h) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, або ця Угода не є дійсною відповідно до її умов або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов; або

(i) Якщо відбувається будь-яка подія, яка може поставити під загрозу обслуговування будь-якого Траншу в повному обсязі або частково чи негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним.

10.01B Вимога після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконає будь-якого зобов'язання за цією Угодою, яке не є зобов'язанням, зазначеним у пункті 10.01А Статті 10; або

(b) якщо будь-який факт, викладений у Преамбулі, істотно змінюється і не відновлюється в істотному обсязі, та якщо така зміна завдає шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника або негативно впливає на виконання чи функціонування Проекту,

за винятком випадків, коли невиконання чи обставина, що призводить до невиконання, можуть бути виправлені та виправляються в межах обґрунтованого періоду часу, зазначеного в повідомленні, надісланому Банком Позичальнику.

10.02 Інші права за законом

Пункт 10.01 Статті 10 не обмежує будь-якого іншого права Банку за законом вимагати дострокового погашення Позики.

10.03 Компенсація

10.03A Транші із фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно із пунктом 10.01 Статті 10 стосовно будь-якого Траншу із фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом з Компенсацією за дострокове погашення щодо будь-якої суми від основної суми боргу, строк сплати якої настав. Сума Компенсації за дострокове погашення нараховується з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку, і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином.

10.03B Транші із плаваючою ставкою

У разі вимоги згідно із пунктом 10.01 Статті 10 стосовно будь-якого Траншу із плаваючою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом із сумою, яка дорівнює поточній вартості в розмірі 0,15% (п'ятнадцять базисних пунктів) річних, що розраховується й нараховується на Суму дострокового погашення суми основного боргу таким самим чином, як обчислювалися б та нараховувалися б відсотки, якщо та сума залишилася б непогашеною відповідно до початкового графіка погашення Траншу до Дати погашення.

Вартість обчислюється за відсотковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

10.03C Загальні положення

Суми, що підлягають сплаті Позичальником згідно із пунктом 10.03 Статті 10, сплачуються станом на Дату дострокового погашення, зазначену у вимозі Банку.

10.04 Збереження права

Жодне невикористання або затримка у використанні або окреме чи часткове здійснення Банком під час здійснення будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачиться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є накопичувальними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, які передбачено законодавством у зв’язку із цією Угодою.

СТАТТЯ 11
Законодавство та юрисдикція

11.01 Законодавство, що застосовується

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються згідно з міжнародним публічним правом. Закони Позичальника щодо наявності або тлумачення договорів не застосовуються до цієї Угоди.

11.02 Юрисдикція

Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - «Спір»), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або припиненням дії цієї Угоди, якщо це можливо, вирішуються мирною домовленістю між Банком та Позичальником, шляхом консультацій і переговорів. Якщо Спір не може бути вирішено мирно Банком та Позичальником протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про Спір будь-якою Стороною, Спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, та цей регламент уважається включеним у цю Статтю через посилання.

Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах.

За відсутності домовленості всі документи мають бути подані та всі слухання мають бути проведені протягом шести місяців після формування складу арбітражу. Арбітраж виносить рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх документів.

Будь-яке остаточне рішення арбітражу буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та Сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, арбітраж не має приймати або надавати, та Позичальник не має просити у будь-якого судового органу вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення.

Позичальник без затримки виконує та дотримується такого рішення на своїй території.

У випадку, якщо Позичальник не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому абзаці, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів недоторканності стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такої недоторканості настільки, наскільки це дозволяють закони такої юрисдикції.

11.03 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

Для будь-якої юридичної дії, що виникає у зв'язку із цією Угодою, довідка Банку щодо будь-якої суми або ставки, яка має бути сплачена Банкові за цією Угодою, вважатиметься справжнім доказом такої суми або ставки за умови відсутності явної помилки.

11.04 Цілісність угоди

Ця Угода становить повну домовленість між Банком і Позичальником стосовно положень Кредиту за нею та таким же чином замінює будь-яку попередню домовленість, незалежно від того, чи вона була висловлена або малася на увазі.

11.05 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стало незаконним, недійсним або незастосовним в будь-якому відношенні, або ця Угода є або стала нечинною в будь-якому відношенні в рамках законодавства будь-якої юрисдикції, та така незаконність, недійсність або незастосовність не порушують:

(a) законність, дійсність чи застосовність в цій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність цієї Угоди в будь-якому іншому відношенні в цій юрисдикції, та

(b) законність, дійсність чи застосовність в інших юрисдикціях цього чи будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність цієї Угоди згідно із законами таких інших юрисдикцій.

11.06 Зміни

До цієї Угоди можуть вноситися зміни шляхом укладання письмової угоди між сторонами. Такі зміни набувають чинності на умовах, викладених у відповідному інструменті внесення змін, без необхідності проведення будь-яких внутрішніх процедур (а саме ратифікації та затвердження), якщо зазначені вище зміни:

(а) не вимагають будь-якого збільшення фінансових зобов’язань Позичальника або накладення додаткових зобов’язань на Позичальника згідно з Угодою;

(b) не роблять необхідним внесення змін до Законів України або затвердження нових Законів України; та

(с) не вносять будь-які інші правила окрім тих, що передбачені в указах Президента або постановах Кабінету Міністрів Позичальника.

11.07 Примірники

Ця Угода може бути укладена в будь-якій кількості примірників, всі вони разом складають один і той же інструмент. Кожен примірник є оригіналом, але всі примірники разом складають один і той же інструмент.

СТАТТЯ 12
Прикінцеві положення

12.01 Повідомлення іншій стороні

Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:


Для Банку

До уваги:

Ops
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Факс:

+ 352 4379 67495


Для Позичальника

До уваги:

Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, буд. 12/2
м. Київ 01008, Україна

Факс:

+ 38044 277 54 87

12.02 Форма повідомлення

Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатися отриманими іншою стороною на дату доставки у випадку надсилання кур’єром чи рекомендованим листом або при отриманні надісланого повідомлення у випадку надсилання факсом.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв’язку.

Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше ніж на наступний Робочий день.

Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом із достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо це вимагатиметься Банком.

12.03 Зміни, пов’язані зі сторонами

Позичальник не може переуступати або передавати будь-які зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку.

Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу пункту 12.03 Статті 12 Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.

12.04 Набуття чинності цією Угодою

Ця Угода набуває чинності у ту дату («Дата набуття чинності»), в яку набуває чинності Закон України, що ратифікує цю Угоду.

12.05 Преамбула, додатки та доповнення

Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:


Додаток A

Технічний опис і звітування


Додаток B

Визначення EURIBOR


Додаток C

Форми для Позичальника

До цієї Угоди додаються такі Доповнення:


Доповнення I

Уповноваження підписанта

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та забезпечили, щоб пан Гарт Грібрук, юрисконсульт, та Володимир Кістіон, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.

У Києві 22-ого числа грудня 2014 р. Банком

У Києві 22 числа грудня 2014 р. Позичальником

Підписано за та від імені
УКРАЇНА

Підписано за та від імені
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

А. Яценюк

Л. Бараняй


Додаток A

Специфікація та звітування за Проектом

A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

А.1.1 Мета, місце

Проект має на меті підтримку багатосекторних комплексів заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні, внаслідок чого були пошкоджені частини Східної України у період з березня до початку вересня 2014 року.

Проект буде охоплювати три географічні місцевості: (і) райони, що зазнали негативного впливу у Донецькій і Луганській областях під контролем Уряду України; (ii) три навколишні області (Харківська, Дніпропетровська і Запорізька), які зазнають сильного тиску на соціальні послуги та іншу інфраструктуру в зв'язку із значним припливом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та іншими порушеннями, пов'язаними із конфліктом; (iii) конкретні місцеві ради в інших областях, що приймають значні припливи ВПО, для надання допомоги у вирішенні проблем посиленого тиску на соціальну інфраструктуру та розселення.

А.1.2 Опис

Проект є рамковою позикою, призначеною для фінансування інвестицій у якнайшвидше відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури з метою подолання наслідків конфлікту в Східній Україні у таких галузях і областях: (і) невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо переміщених осіб; (ii) відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення, включаючи ремонт мереж, каптажних споруд, насосних станцій, очисних споруд; (iii) відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії; (iv) відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії; (v) відбудова (місцевих, регіональних і загальнодержавних) автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи уражені мости; (vi) ремонт і реконструкція державних або громадських будівель; (vii) невідкладний ремонт та заходи із підвищення енергоефективності в школах, медичних центрах, лікарнях, соціальних центрах, поштових відділеннях, які надають фінансові послуги, та інших відповідних будівлях; та (viii) будь-які інші обов’язкові заходи швидкого відновлення, необхідні для відтворення умов життя і засобів до існування в межах правил ЕІБ щодо задоволення критеріїв.

Позика також може використовуватись для фінансування призначення консультантів та експертів на підтримку управління, координації, моніторингу, планування, розробки структури та нагляду за Проектом.

Кінцеві бенефіціари обмежуватимуться центральними органами державної влади Позичальника, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоуправління, а також державними та комунальними підприємствами, відмінними від приватних підприємств, чиї компенсації на ремонт та реконструкцію будуть належати до компетенції Позичальника. Кінцеві бенефіціари повинні будуть дотримуватись правил державних закупівель згідно із відповідними керівними настановами ЄІБ з питань закупівель.

У наведеній нижче таблиці визначені види робіт першочергової уваги у рамках секторів, які задовольняють критеріям для цього рамкового інструменту:

Сектор

Напрям діяльності

Розселення / житло

Відновлення та модернізація інфраструктури (під якою маються на увазі матеріальні об’єкти) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб; відновлення або будівництво систем опалення; відновлення, удосконалення заходів з підвищення енергоефективності.

Водопостачання та водовідведення

Відбудова та відновлення систем водопостачання, раціоналізація використання водних ресурсів; ремонт і модернізація мереж, каптажних споруд, насосних станцій та очисних споруд на регіональному і муніципальному рівні.

Енергетика

Електроенергія

Відновлення генерації, передачі і розподілу електричної енергії на муніципальному і регіональному рівні.

Централізоване теплопостачання

Відновлення генерації, передачі і розподілу теплової енергії в системах централізованого теплопостачання.

Громадські будівлі

Відновлення та реконструкція громадських будівель (лікарень, шкіл, громадських центрів, поштових відділень, які надають фінансові послуги, адміністративних будівель).
Відновлення та підвищення енергоефективності в громадських будівлях.

Транспорт

Відбудова та відновлення з’єднуючих автомобільних шляхів, залізничних колій і мостів.
Відбудова та відновлення міської транспортної інфраструктури і пішохідних доріжок та заміна зруйнованого обладнання міського транспорту.

А.1.3 Календар

Очікується, що проекти будуть здійснюватися упродовж 24-36 місяців і будуть завершені не пізніше кінця 2017 року.

А.1.4 Загальні положення

Задоволення критеріїв. Як правило, Банк буде виділяти свої кошти виключно на комплекси заходів, які задовольняють критеріям та є економічно, технічно і фінансово обґрунтованими та екологічно прийнятними.

Ініціатор перевіряє відповідність кінцевих бенефіціарів відповідним застосовним принципам політики і керівним настановам Банку. Усі комплекси заходів повинні відповідати екологічним і соціальним стандартам Банку і будуть здійснюватися відповідно до вимог Посібника Банку з питань закупівель.

Задоволення критеріям фінансування ЄІБ буде перевірятися Банком на стадії виділення коштів відповідно до наведеного нижче переліку і типових критеріїв Банку щодо задоволення критеріїв.

Банк залишає за собою право переглядати процедури виділення коштів з огляду на розвиток Проекту.

Загальні винятки. Для Банку наведені нижче витрати є такими, що не задовольняють критеріям: ПДВ та інші податки і збори, придбання землі, купівля будівель, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання активів, що були у вжитку, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій на використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, телекомунікаційних ліцензій), патентів, торгових марок і товарних знаків. Суто фінансові операції також є такими, що не задовольняють критеріям.

Виключені сектори:

· Виробництво та розповсюдження зброї і боєприпасів, озброєнь та військової техніки

· Виробництво та розповсюдження тютюнових або алкогольних виробів

· Азартні ігри і парі

· Заклади тимчасового обмеження волі, наприклад в'язниці, поліцейські дільниці, заклади у пенітенціарній системі

· Сектори і види діяльності із сильним етичним аспектом, які, як вважається, несуть серйозні репутаційні ризики

Особливі категорії комплексів заходів з інвестування, виключені із цього рамкового кредиту:

· Дороги, відмінні від з’єднуючих доріг, пошкоджених через конфлікт;

· Комплекси заходів у секторах, відмінних від тих, що зазначені в технічному описі;

· Комплекси заходів поза межами географічного охоплення проекту, наведеного в технічному описі.

А.1.5 Процедура виділення коштів

Кошти Банку виділятимуться на комплекси заходів, що фінансуються спільно з Фондами ЄС у рамках відповідних Операційних програм із процедурами, що змодельовані згідно із розміром комплексу заходів та відповідно до застосовних процедур рамкового кредиту:

a) Комплекси заходів, які задовольняють критеріям, із вартістю інвестицій нижче 1 млн. євро відбираються Ініціатором. Відібрані варіанти підлягають постфактумному підтвердженню задоволення критеріям службами Банку. Ініціатор повинен подати запит на виділення коштів у формі, що задовольняє вимоги Банку (як це визначено у пункті A.3.3 Додатку А).

b) Комплекси заходів, які задовольняють критеріям, із вартістю від 1 до 50 млн. євро попередньо подаються Банку для схвалення перед фінансуванням із використанням шаблону, як це визначено у пункті А.3.4 Додатку А, або технічко-економічного обґрунтування. Банк зберігає за собою право запитувати додаткову інформацію; буде проведена часткова або поглиблена оцінка комплексу заходів, якщо це вважатиметься за необхідне.

c) Комплекси заходів, які задовольняють критеріям, із вартістю понад 50 млн. євро, в принципі, повинні розглядатися як окремі кредити та окремо оцінюватись службами Банку. Комплекси заходів підлягають затвердженню до вибірки коштів Банку на користь Ініціатора. Ініціатор повинен надати документацію, що запитується Банком, на свій власний розсуд, як окремо зазначено Банком у вимогах до Ініціатора.

d) Ініціатор повинен надати разом із запитом на виділення коштів наведену нижче супровідну документацію щодо відповідності екологічним вимогам комплексів заходів, про які йдеться:

· Для комплексів заходів, що потребують ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження можливих екологічних наслідків (ДЕН), у тому числі нетехнічне резюме (НТР), або надати посилання на веб-сайт, де розміщується ДЕН щонайменше на період 3 років, і підтвердити, що проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатами ОВНС, з метою забезпечення дотримання Політики ЄІБ щодо публічного розкриття інформації.

· Для комплексів заходів, що можуть негативним чином впливати на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, Ініціатор отримує підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, прийнятну для Банку, що комплекс заходів не має суттєвого негативного впливу на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами.

e) зберігає і підтримує актуальною відповідну документацію, що відноситься до Проекту (у тому числі екологічні дослідження, пов’язані з ОВНС, та Оцінки природного середовища / біорозмаїття) і за запитом надає їх Банку. Якщо ЄІБ вимагає таку документацію, Ініціатор оперативно надає усі запитувані документи після отримання запиту від Банку.

f) Відповідні таблиці для запитів на виділення коштів і таблиці для конкретних секторів додаватимуться до фінансової угоди або погоджуватимуться між Банком та Ініціатором до першого запиту на виділення коштів.

Уся інформація надається Банку англійською в електронній формі, таблиці - у вигляді електронних таблиць.

Банк залишає за собою право переглядати в середньостроковому періоді процедури виділення коштів з урахуванням розвитку Проекту у Ініціатора.

A.1.6 Шаблон запиту на виділення коштів для комплексів заходів вартістю менше ніж 1 млн. євро

Назва комплексу заходів

Місце розташування

Муніципалітет

Відповідальний сектор

Опис втручання

Ініціатор

Кінцевий бенефіціар

Загальна вартість інвестицій, млн. євро (A)

Співфінансування

Учасник (B)

Інші кошти/ Джерела фінансування (наприклад, грант ЄС) та сума (B)

Початок робіт (C)

Завершення робіт  (C)

Енергетична ефективність (D)

Подробиці щодо закупівель (E)

Подробиці щодо природного середовища (F)

№: унікальний кодовий номер проекту

(A) Загальна вартість інвестицій при виділенні коштів

(B) Учасник співфінансування і сума: ЄС, Уряд України, місцеві організації, інші (вказати)

(C) Початок робіт і завершення робіт стосуються фактичного періоду будівництва.

(E) Надайте інформацію про подробиці щодо закупівель, тендерні оголошення, опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу, вкажіть дату та електронне посилання на веб-сайт.

(D) Енергетична ефективність: відображення очікуваних енергозаощаджень за комплексом заходів

(Е) Дані щодо закупівель: зазначення типу закупівель: прямі, національна система закупівель ...

(F) Дані щодо навколишнього середовища: зазначення того, чи вимагає комплекс заходів ОВНС відповідно до законодавства України. Прохання включити інформацію про вплив на навколишнє середовище проектів та дотримання екологічних директив ЄС (а саме: Стратегічної екологічної оцінки, ОВНС та директив щодо збереження біорозмаїття).

A.1.7 Резюме проекту для комплексів заходів вартістю від 1 до 50 млн. євро

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

НЕВІДКЛАДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 2014-0532 (UKR)

2014-0532

Назва комплексу заходів:

Ініціатор комплексу заходів:
Місце розташування:

Ідентифікаційний номер комплексу заходів:

Сектор:

Упроваджуючий орган:

Тип: новий проект/ розширення/ реконструкція


Дата:


Підпис Ініціатора:

Контактна особа:


Контактні дані (електронна адреса, телефон):


1. Комплекс заходів

1.1 Загальна інформація

1.2 Причини реалізації Проекту та ключові цілі

1.3 Технічний опис проекту, включаючи відповідні ключові параметри та потужності

1.4 Організація(ї), відповідальна(і) за розробку проектної документації, будівництво та нагляд

1.5 Вартість інвестицій (загальна)

у євро

Проектування та нагляд

-

Земля

-

Будівельні роботи (будівництво)

-

Устаткування

-

Різне

-

Непередбачувані витрати, пов’язані з технічними питаннями

-

Непередбачувані витрати, пов’язані з цінами (зростання …% на рік), якщо це застосовується

-Відсотки, що нараховуються під час будівництва

-

Разом

-

1.6 Графік очікуваних витрат (у євро)

рік

2014

2015

2016

2017

Разом

євро


1.7 Очікуваний технічний / економічний життєвий цикл (років)

1.8 Період реалізації (дати: рік, рік)

a) Початок:

b) Завершення:

1.9 Уповноваження, необхідне для реалізації / функціонування проекту

Прохання вказати назву(и) органу(ів), що надає відповідний дозвіл(и) та був (не був)/були (не були) виданий дозвіл(оли). Якщо дозволи не видані, прохання вказати очікувану дату.

1.10 Вплив інвестицій на робочі місця

Кількість робочих місць, що будуть створені, забезпечені або втрачені внаслідок проекту

a) Під час будівництва:


b) Після будівництва (експлуатація і технічне обслуговування) – забезпечені:


1.11 Фізичні показники

Прохання вказати (у кількісному вираженні) фізичний проміжний результат/кінцевий результат проекту, що планується.

Назва та визначення індикатора

Базовий показник (рік)

Цільовий показник (рік)

a) …1.12 Закупівлі

Тип та особливості тендеру(ів)

1.13 Вплив на навколишнє середовище

a) Прохання стисло пояснити наслідки проекту для навколишнього середовища.

b) Чи має Проект які-небудь конкретні екологічні ризики або вигоди?

c) Для комплексів заходів, що потребують ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, надайте Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження можливих екологічних наслідків (ДЕН), у тому числі нетехнічне резюме (НТР), або надайте посилання на веб-сайт, де розміщується ДЕН щонайменше на період 3 років, і підтвердіть, що проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатами ОВНС, з метою забезпечення дотримання Політики ЄІБ щодо публічного розкриття інформації.

d) Для комплексів заходів, що можуть негативно впливати на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, Ініціатор отримує підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, прийнятну для Банку, що комплекс заходів не має суттєвого негативного впливу на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами.

e) Служби Банку можуть вимагати додаткову інформацію (примірник нетехнічного резюме ОВНС, аналіз впливу на об’єкти, які є важливими з точки зору збереження природного середовища, або аналогічне).

1.14 Функціонування та експлуатація об’єктів:

a) Організація, відповідальна за функціонування та експлуатацію за Комплексом заходів;

b) Операційні та експлуатаційні витрати, а також доступні бюджети на функціонування та експлуатацію.

1.15 Економічні та фінансові аспекти

a) Населення, що обслуговується за Комплексом заходів, або інший аналіз залежно від потреб (наприклад, дорожній рух);

b) Якщо це доречно, резюме витрат та вигід або аналіз економічної доцільності;

c) Якщо це доречно, механізм відшкодування витрат (Чи будуть користувачі зобов'язані брати участь у покритті витрат, пов’язаних із Комплексом заходів? Політика тарифів?).

1.16 Консультації

a) Прохання підтвердити, чи для цього проекту проводилися консультації із кінцевими бенефіціарами, місцевими організаціями громадянського суспільства та / або іншими відповідними зацікавленими сторонами, та вказати дату, місце і кількість учасників.

b) Основні питання і занепокоєння, порушені зацікавленими сторонами, а також те, як вони вирішуються.

c) Прохання описати будь-які інші форми участі громадськості та співробітництва, запланованого для цього комплексу заходів.

1.17 Кінцеві бенефіціари

a) Прохання описати основних кінцевих бенефіціарів цього проекту (якщо це можливо, із розбивкою за статтю, віком, походженням, соціально-економічним статусом) і вказати орієнтовну загальну кількість кінцевих бенефіціарів.

b) Прохання виділити будь-які уразливі групи (ВПО, бідні домогосподарства, люди з обмеженими можливостями та особливими потребами, тощо), які можуть зазнати позитивного або негативного впливу діяльності в рамках проекту.

2. Загальні висновки та рекомендації

Місце:

Дата:

Ініціатор:

Відповідальна особа:

A.2. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе:


Контактні дані

Компанія

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Контактна особа

Дмитро Ісаєнко

Посада

Заступник Міністра

Функція/Департамент
(фінансові та технічні)

Координатор Проекту, який представляє Уряд України

Контактна особа

Надія Бондарчук

Посада

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Функція/Департамент (фінансові та технічні)

Координатор Проекту з технічних питань, який представляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Адреса

вул. Димитрова, 24
м. Київ 03150
Україна

Телефон

Тел.: 38 044 207-18-80

Факс

Факс: 38 044 270 18 91

Електронна пошта

bondarchukNLminregion.co.uk

Зазначена(і) контактна(і) особа(и) є відповідальною(ими) контактною(ими) особою(ами) станом на цей час.

У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них ЄІБ.

2. Інформація щодо конкретних питань

Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

· Для програмних компонентів, що потребують ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження можливих екологічних наслідків (ДЕН) у тому числі нетехнічне резюме (НТР) або надати посилання на веб-сайт, де розміщується ДЕН щонайменше на період 3 років, і підтвердити, що проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатами ОВНС, з метою забезпечення дотримання Політики ЄІБ щодо публічного розкриття інформації.

· Для програмних компонентів, що можуть негативно впливати на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами, Ініціатор отримує підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, прийнятну для Банку, що комплекс заходів не має суттєвого негативного впливу на об’єкт природоохоронного значення, який охороняється згідно із національним законодавством або міжнародними угодами

До виділення коштів Банком на комплекс заходів з інвестування, про який йдеться.


3. Інформація про реалізацію Проекту

Позичальник надає Банку таку інформацію про хід реалізації проекту не пізніше крайнього терміну, зазначеного нижче.

Документ / інформація

Кінцевий термін

Періодичність звітності

Звіт про хід виконання проекту

- Стисла оновлена інформація щодо технічного опису, пояснення причин суттєвих змін у порівнянні з попереднім обсягом;
- Оновлена інформація на дату завершення кожного з основних компонентів проекту з поясненням причин можливої затримки;
- Оновлена інформація про вартість проекту з поясненням причин можливого збільшення вартості у порівнянні з початково запланованою вартістю;
- Опис будь-якого важливого питання, пов’язаного з навколишнім середовищем;
- Оновлена інформація про реалізацію в рамках проекту Плану соціального управління і Плану залучення зацікавлених сторін;
- Оновлена інформація про процедури закупівлі (поза межами ЄС);
- Прогрес щодо дотримання зобов’язань за проектом, включаючи зведену таблицю і комплексний звіт про впровадження;
- Оновлена інформація про потребу у проекті або його використання та коментарі;
- Будь-яка важлива проблема, що виникла, і будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування проекту;
- Будь-які юридичні дії стосовно проекту, що можуть мати місце.

31.03

30.06

30.09

31.12

Щоквартально

4. Інформація про завершення робіт та перший рік функціонування

Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ / інформація

Дата надання Банку

Звіт про завершення реалізації проекту, включаючи:
- Короткий опис технічних характеристик завершеного проекту з поясненням причин будь-яких суттєвих змін;
- Дата завершення кожного з компонентів основного проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- Остаточна вартість проекту з поясненням причин будь-якого можливого  збільшення вартості у порівнянні з початково запланованою вартістю;
- Кількість нових робочих місць, створених в результаті проекту: як робочих місць, створених на період реалізації, так і нових робочих місць, створених на постійній основі;
- Опис будь-якого важливого питання, пов’язаного з навколишнім середовищем;
- Коротка інформація про реалізацію в рамках проекту Плану соціального управління і  Плану залучення зацікавлених сторін;
- Аналіз дотримання зобов’язань за проектом, включаючи зведену таблицю і комплексний підсумковий звіт про впровадження;
- Оновлена інформація про процедури закупівлі (за межами ЄС);
- Оновлена інформація про потребу у проекті або його використання та коментарі;
- Будь-яка важлива проблема, що виникла, та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування проекту;
- Будь-які юридичні дії стосовно проекту, що можуть мати місце;
- Оновлена інформація про фактичні значення показників проекту для їх включення в Журнал Банку з оцінки результатів (тільки поза межами ЄС)

31 березня 2018 р.

5. Інформація, яка потрібна через 3 роки після Звіту про завершення реалізації проекту (тільки поза межами ЄС)

Позичальник надає Банку таку інформацію через 3 роки після Звіту про завершення впровадження проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче

Документ / інформація

Дата надання Банку

Звіт, який подається через три роки після завершення реалізації проекту, включаючи:
- Оновлення фактичних значень показників проекту для їх включення до Журналу Банку з оцінки результатів (ОР)

31 березня 2021 р.

Мова звітів

англійська


Додаток B

Визначення EURIBOR

A. EURIBOR

«EURIBOR» означає:

(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців, та

(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка недоступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду,

(період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативний період»)

Для цілей вищевказаних пунктів (b) та (с) «доступна» означає ставка, для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок (ГСВС) або іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI.

«Екранна ставка» означає відсоткову ставку для депозитів у євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день («Дата зміни змінної відсоткової ставки»), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.

Якщо такої Екранної ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів чотирьох найбільших банків в єврозоні, вибраних Банком, із проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.

Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.

Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, обґрунтовано визначеним Банком.

B. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для цілей викладених вище визначень:

(a) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.

(b) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.

(c) Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI), по відношенню до EURIBOR, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.Додаток С

Форми для Позичальника

C.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки (пункти 1.02B та 1.02C Статті 1)


Кому:

Міністерство фінансів України


Від:

Європейський інвестиційний банк


Дата:Тема:

Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку датовано [] грудня 2014 року («Фінансова угода»)Номер Угоди FI nr 84160

Номер Serapis 2014 0532

________________________________________________________________

Шановні панове!

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до пункту 1.02B Статті 1 Фінансової угоди цим ми пропонуємо надати вам такий Транш:

(a) Сума, що підлягає вибірці

(b) Запланована дата вибірки

(c) Базова відсоткова ставка

(d) Періодичність сплати відсотків

(e) Дати платежів

(f) Умови погашення основної суми

(g) Перша та остання дати погашення основної суми

(i) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати погашення.

Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [___________] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].

До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):

(i) зазначення банківського рахунку (із кодом IBAN), на який повинна здійснюватися вибірка Траншу, а також

(ii) підтвердження повноваження особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) для його підписання зі сторони Позичальника і зразок підпису такої особи (таких осіб).

У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, яка є відхиленою, і автоматично втрачає чинність.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення пункту 1.04 Статті 1.

З повагою

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки:

_________________________________________

Підписано за та від імені України

Дата:

C.2 СВІДОЦТВА, ЯКІ МАЮТЬ НАДАВАТИСЬ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ

Форма свідоцтва від Позичальника (пункт 1.04С Статті 1)


Кому:

Європейський інвестиційний банк


Від:

Україна


Дата:Тема:

Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та [Позичальник], яку датовано [] («Фінансова угода»)Номер Угоди FI nr 84160

Номер Serapis 2014 0532

________________________________________________________________

Шановні панове!

Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.

Для цілей пункту 1.04 Статті 1 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке:

(a) перелік витрат за Проектом, що повинні фінансуватися з Траншу;

(b) не відбувся і не триває без виправлення жоден Випадок дострокового погашення;

(c) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проекту згідно із пунктом 8.01 Статті 8 за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;

(d) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проекту згідно із пунктом А.1 Додатком A;

(e) жодна подія чи обставина, що становить або могла би із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою становити Випадок невиконання зобов’язань, не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення;

(f) не відбувається та настільки, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляд жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

(g) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно із пунктом 6.08 Статті 6, є правильними в усіх аспектах, та

(h) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні із нашим становищем станом на дату Фінансової угоди.

З повагою,

Підписано за та від імені України

Дата:ДОПОВНЕННЯ I

Рішення законодавчого органу Позичальника та уповноваження підписантавгору