Документ 969_006, поточна редакція — Затвердження від 17.12.2008, підстава - 1091-2008-п

            Додатковий протокол 
про боротьбу з тероризмом до Угоди
між урядами держав-учасниць Чорноморського
Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі
зі злочинністю, зокрема організованою

{ Протокол затверджено Постановою КМ N 1091 ( 1091-2008-п )
від 17.12.2008 }

Офіційний переклад
Преамбула
Уряди держав - членів Організації Чорноморського Економічного
Співробітництва (ОЧЕС): Азербайджанської Республіки, Республіки
Албанія, Республіки Болгарія, Республіки Вірменія, Грецької
Республіки, Грузії, Республіки Молдова, Російської Федерації,
Румунії, Сербії і Чорногорії, Турецької Республіки, України
(далі - Сторони), -
будучи Договірними Сторонами Угоди між урядами держав -
учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва про співпрацю
у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою, підписаної в
Керкірі 2 жовтня 1998 року (далі - Угода ОЧЕС);
дотримуючися положень Статуту ОЧЕС ( 998_009 ), Стамбульської
декларації самміту, присвяченого 10-й річниці заснування ОЧЕС,
Заяви П'ятого засідання Ради міністрів закордонних справ держав -
членів ОЧЕС від 26 жовтня 2001 року, а також Заяви Ради міністрів
закордонних справ держав - членів ОЧЕС про внесок ОЧЕС у
забезпечення безпеки та стабільності від 25 червня 2004 року, які
суворо засуджують міжнародний тероризм як світову загрозу мирові
та безпеці;
усвідомлюючи те, що тероризм у всіх його формах та проявах
становить серйозну загрозу міжнародному мирові та безпеці,
політичній, економічній та соціальній стабільності Сторін, їхній
територіальній цілісності й безпеці держав - членів ОЧЕС, а також
розвиткові дружніх і добросусідських відносин, двосторонньому й
багатосторонньому співробітництву між державами Чорноморського
регіону;
беручи до уваги положення документів ООН про боротьбу з
тероризмом та повністю підтримуючи резолюції Ради Безпеки в цій
сфері, зокрема резолюцію 1373 ( 995_854 );
наголошуючи на тому, що боротьба з тероризмом повинна вестися
з повним дотриманням принципу верховенства права й прав людини;
підтверджуючи свою однозначну підтримку загальновизнаних
принципів міжнародного права;
домовилися про таке:
Стаття 1
Для цілей цього Додаткового протоколу тероризм означає ті
злочини, які зазначено в конвенціях і протоколах ООН про боротьбу
з тероризмом.
Стаття 2
Сторони співробітничають у запобіганні актам тероризму,
виявленні, припиненні, викритті й розслідуванні їх на підставі
Угоди ОЧЕС та цього Додаткового протоколу та відповідно до
національного законодавства, а також міжнародних зобов'язань своїх
держав.
Стаття 3
1. Сторони визначають компетентний(-і) орган(-и) та (або)
контактний(-і) пункт(-и), через який(-і) забезпечується
безпосередній зв'язок.
2. Кожна Сторона подає до Депозитарію перелік назв та
координати свого(-їх) компетентного(-их) органу(-ів) і
контактного(-их) пункту(-ів) протягом двомісячного періоду після
набрання чинності цим Додатковим протоколом для цієї Сторони.
Сторони інформують Депозитарій про будь-які зміни в цьому
переліку.
Стаття 4
1. Для виконання цього Додаткового протоколу Сторони
взаємодіють згідно зі статтею 5 Угоди ОЧЕС і Додатковим протоколом
до Угоди ОЧЕС, підписаним у Києві 15 березня 2002 року.
2. Якщо необхідно, Сторони можуть створювати лінії
термінового зв'язку, проводити регулярні або позачергові зустрічі
та консультації.
Стаття 5
У рамках Угоди ОЧЕС та цього Додаткового протоколу Сторони
здійснюють обмін інформацією, яка становить взаємний інтерес,
зокрема про:
a) акти тероризму, сплановані й спрямовані проти керівництва
держави, осіб, які знаходяться під міжнародним захистом, членів
дипломатичних місій і консульств, працівників міжнародних
міжурядових організацій, проти осіб, які беруть участь у державних
візитах, а також у національних (міжнародних) заходах, та проти
інших посадових осіб і цивільних службовців;
b) терористичні організації, групи та осіб, які становлять
загрозу для їхніх держав, а також про контакти між такими
терористичними організаціями, групами та особами;
c) спроби здійснення терористичних актів й інші дії,
спрямовані проти суверенітету й територіальної цілісності держав
Сторін;
d) акти тероризму та загрози вчинення таких актів на
території держав Сторін проти економічних, технічних та
екологічних об'єктів, а також дуже важливих споруд й обладнання;
e) терористичні організації та групи, які діють на території
держав Сторін, їхню тактику й методи, керівників, членів, а також
осіб, які причетні до діяльності таких груп або організацій або
підтримують її;
f) організації та установи, які надають підтримку тероризму,
механізми, масштаби та напрями такої підтримки;
g) незаконну торгівлю зброєю, зокрема боєприпасами,
вибуховими речовинами та пристроями, ядерними та радіоактивними
матеріалами та їхніми джерелами, хімічною та біологічною зброєю та
їхніми складовими, що здійснюється організованими кримінальними
угрупованнями та особами, про канали, які використовуються для
їхнього нелегального перевезення територією держав Сторін;
h) виявлені та гадані джерела й канали надання фінансової,
матеріально-технічної або інших видів матеріальної підтримки
терористичним організаціям і групам;
i) практику та законодавство, що стосуються протидії
тероризму.
Стаття 6
Сторони розробляють і здійснюють тісне співробітництво,
зокрема в питаннях:
a) боротьби з підготовкою та здійсненням актів тероризму, а
також забезпеченням терористів будь-якою формою підтримки, у тому
числі фінансовою;
b) відмови надання безпечного притулку тим, хто фінансує,
планує, підтримує або здійснює акти тероризму;
c) розкриття та ліквідації місць, де здійснюється навчання
терористів, планування та підготовка актів тероризму, якщо надано
конкретні докази;
d) запобігання пересуванню та ліквідації маршрутів руху
терористів і терористичних груп;
e) виявлення та ідентифікації структур, які використовуються
терористичними групами або організаціями для приховування їхньої
діяльності;
f) недопущення, викриття та припинення фінансової підтримки,
постачання зброї та боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв,
ядерних і радіоактивних матеріалів та їхніх джерел, хімічної та
біологічної зброї та їхніх складових, а також надання будь-якої
допомоги будь-яким особам й організаціям стосовно планування,
підготовки та здійснення актів тероризму.
Сторони інформують одна одну про результати спільних дій.
Стаття 7
Сторони вживають усіх необхідних заходів для недопущення
підготовки актів тероризму на території своїх держав, коли ці акти
тероризму повинні бути вчинені на території держав інших Сторін, а
також для відмови в наданні притулку тим, хто планував здійснення
актів тероризму, сприяв такому здійсненню чи брав у ньому участь.
Стаття 8
Сторони можуть співробітничати для поліпшення реалізації
цього Додаткового протоколу в таких формах:
a) освіти, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
b) обміну інформацією та досвідом стосовно використання
науково-технічних методів проведення кримінально-правових
досліджень;
c) проведення спільних навчань, семінарів, консультацій та
наукових досліджень;
d) обміну відповідними даними стосовно внутрішнього
законодавства, аналітичними та статистичними даними;
e) та інших напрямах, передбачених Угодою ОЧЕС.
Стаття 9
1. Інформації та документам, отриманим відповідно до цього
Додаткового протоколу, Сторона, що запитує, надає такий самий
рівень конфіденційності, який застосовується до інформації
запитуваної Сторони.
2. Інформація та документи, отримані відповідно до цього
Додаткового протоколу, а також інформація про методи розслідування
й тактику застосування спеціального обладнання та (або) матеріалів
не повинні передаватися третій стороні без попереднього дозволу
Сторони, що їх надала.
3. Інформація або результати виконання запиту, отримані від
іншої Сторони на підставі цього Додаткового протоколу, не можуть
бути використані для цілей, інших, ніж ті, для яких вони були
запитані або надані, без попереднього письмового дозволу Сторони,
що їх надала.
4. Надання та захист таємної інформації здійснюються
Сторонами згідно з їхнім національним законодавством та (або)
відповідними міжнародними угодами.
5. Без шкоди для відповідних міжнародних зобов'язань держав -
членів ОЧЕС, які є Сторонами Угоди ОЧЕС та цього Додаткового
протоколу, особові дані, отримані відповідно до цього Додаткового
протоколу, матимуть захист, принаймні еквівалентний тому, який
забезпечений Стороною, що їх надала.
Стаття 10
Кожна Сторона самостійно покриває витрати, які виникають у
ході виконання цього Додаткового протоколу, якщо не буде прийнято
іншого спільного рішення в кожному конкретному випадку.
Стаття 11
Для забезпечення співробітництва в рамках цього Додаткового
протоколу Сторони користуються англійською мовою під час письмових
процедур, англійською та російською мовами під час усних процедур,
якщо Сторонами не досягнуто іншої домовленості.
Стаття 12
1. Виконання цього Додаткового протоколу здійснюється з
дотриманням законодавства держави кожної Сторони.
2. Цей Додатковий протокол не перешкоджає виконанню інших
міжнародних зобов'язань держав Сторін.
3. Спірні питання, які можуть виникати у зв'язку з
тлумаченням або застосуванням цього Додаткового протоколу,
вирішуються відповідними Сторонами шляхом проведення консультацій
та переговорів згідно з відповідними нормами міжнародного права.
Стаття 13
1. Постійний міжнародний секретаріат ОЧЕС (PERMIS) є
Депозитарієм цього Додаткового протоколу.
2. Оригінал цього Додаткового протоколу в єдиному примірнику
англійською мовою передається для зберігання до Постійного
міжнародного секретаріату ОЧЕС, який надішле засвідчену копію
кожній Стороні.
3. Постійний міжнародний секретаріат ОЧЕС повідомляє
державам - членам ОЧЕС про:
a) кожний акт підписання;
b) подання кожної ратифікаційної грамоти, кожного документа
про прийняття, затвердження або приєднання;
c) кожну дату набрання чинності цим Додатковим протоколом
відповідно до статті 15 цього Додаткового протоколу;
d) будь-яку іншу дію або документ-повідомлення, які
стосуються цього Додаткового протоколу.
Стаття 14
1. Цей Додатковий протокол відкритий для підписання будь-якою
державою - членом ОЧЕС.
2. Держава, яка підписала цей Додатковий протокол, не може
стати його стороною, якщо вона не є стороною Угоди ОЧЕС.
3. Цей Додатковий протокол підлягає ратифікації,
затвердженню, прийняттю або приєднанню.
4. Ратифікаційні грамоти, документи про затвердження,
прийняття або приєднання передаються для зберігання до
Депозитарію.
Стаття 15
1. Цей Додатковий протокол набирає чинності на тридцятий день
з дати отримання Депозитарієм третьої ратифікаційної грамоти чи
документа про схвалення, затвердження або приєднання.
2. Для кожної Сторони, яка ратифікує, приймає, затверджує або
приєднується до цього Додаткового протоколу після набрання ним
чинності, цей Додатковий протокол набирає чинності на тридцятий
день з дати передачі цією Стороною її відповідних документів для
зберігання до Депозитарію.
Стаття 16
1. Кожна Сторона може пропонувати внести зміни й доповнення
до цього Додаткового протоколу.
2. Такі зміни й доповнення приймаються після згоди всіх
Сторін та набирають чинності згідно з пунктами 3 та 4 статті 14 й
статтею 15 цього Додаткового протоколу.
Стаття 17
Кожна Сторона може вийти із цього Додаткового протоколу або
денонсувати його шляхом надіслання офіційного повідомлення
Постійному міжнародному секретаріату ОЧЕС. Вихід або денонсація
набирають чинності через три місяці з дати, коли Постійний
міжнародний секретаріат ОЧЕС отримав повідомлення про вихід або
денонсацію.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те вповноважені, підписали цей Додатковий протокол.
Учинено в Афінах (Греція) 3 грудня 2004 року в одному
примірнику англійською мовою.
За Уряд Азербайджанської
Республіки
(Підпис із застереженням)
За Уряд Республіки Албанія
(Підпис)
За Уряд Республіки Болгарія
(Підпис)
За Уряд Республіки Вірменія
(Підпис)
За Уряд Грецької Республіки
(Підпис)
За Уряд Грузії
(Підпис)
За Уряд Республіки Молдова
(Підпис)
За Уряд Російської Федерації
(Підпис)
За Уряд Румунії
(Підпис)
За Уряд Сербії і Чорногорії
(Підпис)
За Уряд Турецької Республіки
(Підпис)
За Уряд України
(Підпис)вгору