Документ 969_004, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 17.12.2008, підстава - 682-VI

               Протокол 
про привілеї та імунітети
Парламентської Асамблеї Чорноморського
Економічного Співробітництва
(укр/рос)

{ Протокол ратифіковано Законом
N 682-VI ( 682-17 ) від 17.12.2008 }

Дата підписання: 31.10.2003 р. Дата ратифікації: 17.12.2008 р.
Офіційний переклад
Держави - члени Організації Чорноморського Економічного
Співробітництва - Азербайджанська Республіка, Республіка Албанія,
Республіка Болгарія, Республіка Вірменія, Грецька Республіка,
Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Румунія, Турецька
Республіка та Україна,
беручи до уваги те, що стаття 20 Статуту Організації
Чорноморського Економічного Співробітництва ( 998_009 )
передбачає, що Парламентська Асамблея Чорноморського Економічного
Співробітництва, яка представляє національні парламенти
держав-членів, надає постійну підтримку процесові чорноморського
співробітництва на основі консультацій, оскільки ПАЧЕС тісно
співробітничає з ЧЕС у досягненні цілей ЧЕС на основі принципів
Декларації саміту Чорноморського Економічного Співробітництва,
прийнятої 25 червня 1992 року в Стамбулі, рішень подальших
самітів, а також Декларації про створення Парламентської Асамблеї
Чорноморського Економічного Співробітництва ( 969_005 ), прийнятої
26 лютого 1993 року в Стамбулі;
беручи до уваги роль, яку може відігравати Парламентська
Асамблея ЧЕС у мобілізації громадської підтримки в удосконаленні
співробітництва та взаємодії, у забезпеченні стабільності й миру в
регіоні, а також у сприянні реалізації принципів та цілей
Чорноморського Економічного Співробітництва;
будучи переконаними, що укладення Протоколу про привілеї та
імунітети Парламентської Асамблеї Організації Чорноморського
Економічного Співробітництва сприятиме функціям Асамблеї
відповідно до принципів та цілей ЧЕС,
домовилися про таке:
Глава I
Визначення
Стаття 1
Для цілей цього Протоколу:
a) "Статут" означає Статут Організації Чорноморського
Економічного Співробітництва ( 998_009 ), укладений
5 червня 1998 року в Ялті.
b) "Рада" означає Раду Міністрів закордонних справ
Організації ЧЕС.
c) "Держави-члени" означає держави, що є сторонами Статуту
ОЧЕС ( 998_009 ), прийнятого 5 червня 1998 року в Ялті, а також
сторонами цього Протоколу.
d) "ПАЧЕС" означає Парламентську Асамблею Чорноморського
Економічного Співробітництва.
e) "Представники парламентів держав-членів" означає членів
національних делегацій, призначених відповідними національними
парламентами, а також заступників делегатів, радників, технічних
експертів і секретарів національних делегацій, які беруть участь у
роботі ПАЧЕС та її органів.
f) "ПМС ОЧЕС" означає Постійний міжнародний секретаріат
Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.
g) "Працівники Міжнародного секретаріату" означає працівників
директорського, професійного й технічного складу Міжнародного
секретаріату ПАЧЕС.
h) "Власність ПАЧЕС" означає всю власність, у тому числі
фонди, а також іншу власність, яка належить, перебуває у володінні
та (або) контролюється ПАЧЕС відповідно до офіційних обов'язків,
що виконуються ПАЧЕС.
i) "Приміщення" означає будівлі або частини будівель, у тому
числі землю при них, що використовуються лише для цілей ПАЧЕС,
незалежно від форми власності.
j) "Архіви" означає записи, кореспонденцію, документи,
бухгалтерську звітність і всі фінансові документи, рукописи,
рухомі та нерухомі зображення й плівки, звукозаписи, комп'ютерні
програми, письмові матеріали, відеоплівки або відеодиски, диски
або плівки, які містять дані, що належать ПАЧЕС або перебувають в
її володінні.
Глава II
Власність
Стаття 2
ПАЧЕС, її власність й активи незалежно від того, де вони
знаходяться та в чийому володінні вони перебувають, мають імунітет
від будь-якої форми судового процесу, за винятком особливих
випадків, коли Рада своїм рішенням дала дозвіл на скасування
імунітету. Однак зрозуміло, що жодне скасування імунітету не
поширюється на будь-які заходи стосовно відчуження або арешту
власності.
Стаття 3
Приміщення ПАЧЕС є недоторканими.
Стаття 4
Архіви ПАЧЕС, і взагалі всі документи, що належать їй або
перебувають в її володінні, є недоторканими незалежно від того, де
вони знаходяться.
Глава III
Представники парламентів держав-членів
Стаття 5
Представники парламентів держав-членів, виконуючи свої
обов'язки під час засідань ПАЧЕС та своїх подорожей до або з
місця, де проходять ці засідання, мають такі привілеї та
імунітети:
a) імунітет від особистого арешту або затримання та
затримання особистого багажу, від будь-якої форми судового процесу
стосовно висловлювань в усній або письмовій формах, а також усіх
скоєних учинків як представників;
b) недоторканість усіх матеріалів та документів, у тому числі
комп'ютерних програм, відеоплівок або відеодисків, що містять
дані, які є предметом їхньої власності;
c) право використовувати коди та одержувати матеріали або
кореспонденцію кур'єрською поштою або в запечатаних пакетах через
дипломатичні місії держав-членів;
d) звільнення їх самих та їхнього подружжя від імміграційних
обмежень, реєстрації іноземців або зобов'язань перед відповідними
національними службами в державах-членах ОЧЕС, які вони відвідують
або через які вони проїжджають у зв'язку з виконанням своїх
службових обов'язків;
e) у разі проходження ними митного та валютного контролю їм
забезпечують:
- свої уряди - такі самі пільги, які надаються вищим
посадовим особам, що перебувають у короткостроковому закордонному
відрядженні;
- уряди інших держав-членів - такі самі пільги, які надаються
представникам іноземних урядів, що перебувають у короткостроковому
закордонному відрядженні.
Стаття 6
З метою забезпечення свободи слова та незалежності
представників парламентів держав-членів під час виконання ними
своїх службових обов'язків їм буде і в подальшому надаватися
імунітет від судового процесу стосовно висловлювань в усній або
письмовій формах, а також усіх скоєних учинків під час виконання
службових обов'язків, навіть якщо відповідні особи вже не
виконують таких обов'язків.
Стаття 7
Привілеї та імунітети надаються представникам парламентів
держав-членів не для їхньої користі, а для того, щоб гарантувати
незалежність виконання ними своїх обов'язків, пов'язаних з
діяльністю ПАЧЕС. Отже, у будь якому разі, якщо, на думку
держави-члена, імунітет перешкоджатиме реалізації правосуддя,
держава-член має право відмовити представникові свого Парламенту в
імунітеті, якщо така відмова не зашкодить цілям, для яких такий
імунітет надається.
Стаття 8
Положення статей 5, 6 й 7 не поширюються на відносини між
представником парламенту держави-члена та цією державою.
Глава IV
Персонал Міжнародного секретаріату
Стаття 9
Положення статей 5, 6, 7 та 8 поширюються на персонал
Міжнародного секретаріату під час виконання ним своїх службових
обов'язків у ході засідань ПАЧЕС та подорожей до та з місця
проведення цих засідань.
Глава V
Вирішення спорів
Стаття 10
Усі спори, що виникають між державами-членами стосовно
тлумачення або застосування цього Протоколу, виноситимуться на
обговорення. У разі недосягнення згоди відповідні сторони
передають питання Раді для розгляду й уживання відповідних заходів
згідно з нормами міжнародного права.
Глава VI
Прикінцеві положення
Стаття 11
Ніщо в цьому Протоколі не може тлумачитись як таке, що прямо
або опосередковано вносить зміни до статусу ПАЧЕС як відповідного
органу ОЧЕС згідно зі статтею 20 Статуту ( 998_009 ).
Стаття 12
1. Цей Протокол є відкритим для підписання його всіма
державами - членами Організації Чорноморського Економічного
Співробітництва або для приєднання до нього їх усіх.
2. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або
затвердженню.
3. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття,
затвердження або приєднання передаються на зберігання до ПМС ОЧЕС.
Стаття 13
До цього Протоколу не можуть робитися жодні застереження, за
винятком застережень до статей 8 та 9.
Стаття 14
1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що
настає після дати, коли дев'ять держав, що підписали його, здали
на зберігання свої ратифікаційні грамоти, документи про прийняття
або затвердження.
2. Для кожної держави, яка ратифікує, прийме, затвердить цей
Протокол або приєднається до нього після набрання ним чинності,
цей Протокол набирає чинності в день здачі на зберігання цією
державою відповідних документів.
Стаття 15
1. Кожна держава-член може запропонувати зміни до цього
Протоколу.
2. Текст будь-якої запропонованої зміни розповсюджується
серед держав - членів Організації через ПМС ОЧЕС та передається
Раді для розгляду та затвердження.
3. Зміни до цього Протоколу, затверджені відповідно до
викладеного вище пункту 2, підлягають ратифікації, прийняттю або
затвердженню державами-членами та набирають чинності відповідно до
процедури, визначеної в статті 14.
Стаття 16
Оригінал цього Протоколу в одному примірнику англійською
мовою здається на зберігання Депозитарієві.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те вповноважені, підписали цей Протокол.
Учинено в Баку 31 жовтня 2003 року.
За Азербайджанську Республіку
(Підпис)
За Республіку Албанія
(Підпис)
За Республіку Болгарія
(Підпис)
За Республіку Вірменія
(Підпис)
За Грецьку Республіку
(Підпис)
За Грузію
(Підпис)
За Республіку Молдова
(Підпис)
За Російську Федерацію
(Підпис)
За Румунію
(Підпис)
За Турецьку Республіку
(Підпис)
За Україну
(Підпис)

Протокол
о привилегиях и иммунитетах Парламентской ассамблеи
Черноморского экономического сотрудничества
(Баку, 31 октября 2003 года)

(неофициальный перевод
с английского)
Государства-члены Организации Черноморского экономического
сотрудничества (далее именуется - ЧЭС): Азербайджанская
Республика, Республика Албания, Республика Армения, Республика
Болгария, Греческая Республика, Грузия, Республика Молдова,
Румыния, Российская Федерация, Турецкая Республика и Украина
в соответствии со статьей 20 Устава Организации Черноморского
экономического сотрудничества ( 998_009 ), которой
предусматривается, что Парламентская ассамблея Черноморского
экономического сотрудничества (далее именуется - ПАЧЭС),
представляющая национальные парламенты государств-членов,
последовательно поддерживает процесс сотрудничества на
консультативной основе, притом что ПАЧЭС тесно сотрудничает с ЧЭС
в осуществлении целей ЧЭС на основе принципов, провозглашенных в
Декларации о Черноморском экономическом сотрудничестве, принятой
на высшем уровне в г. Стамбуле 25 июня 1992 г., последующих
решениях встреч на высшем уровне, а также Декларации об учреждении
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества ( 969_005 ), принятой в г. Стамбуле
26 февраля 1993 г.,
принимая во внимание ту роль, которую может сыграть ПАЧЭС в
обеспечении общественной поддержки для оптимизации сотрудничества
и взаимодействия, в упрочении стабильности и мира в регионе, а
также в содействии реализации принципов и целей ЧЭС,
убежденные в том, что принятие Протокола о привилегиях и
иммунитетах ПАЧЭС будет способствовать функционированию Ассамблеи
в соответствии с принципами и целями ЧЭС,
договорились о нижеследующем:
Глава I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1
Для целей настоящего Протокола используемые понятия означают
следующее:
"Устав" - Устав ЧЭС ( 998_009 ), принятый в г. Ялте
5 июня 1998 г.;
"Совет" - Совет министров иностранных дел ЧЭС;
"государства-члены" - государства, которые являются Сторонами
Устава, а также участниками настоящего Протокола;
"представители парламентов государств-членов" - члены
официальных национальных делегаций, назначенные соответствующими
национальными парламентами, а также заместители делегатов,
советники, технические эксперты и секретари официальных
национальных делегаций, участвующие в работе ПАЧЭС и ее органов;
"ПМС ЧЭС" - Постоянный международный секретариат ЧЭС;
"персонал Международного секретариата" - руководящий
персонал, сотрудники, специалисты и технические сотрудники
Международного секретариата ПАЧЭС;
"собственность ПАЧЭС" - вся собственность, в том числе
финансовые средства и другое имущество, которые принадлежат ПАЧЭС,
находятся в ее распоряжении и/или под ее контролем в соответствии
с официальными функциями, выполняемыми ПАЧЭС;
"помещения" - здания или части зданий, включая относящиеся к
ним земельные участки, используемые исключительно для целей ПАЧЭС
вне зависимости от того, кто обладает правом собственности на них;
"архивы" - протоколы, переписка, документы, включая
бухгалтерские, а также все финансовые документы, рукописи, фото- и
киноматериалы, звукозаписи, компьютерные программы, письменные
материалы, видеопленки, видеодиски, диски и магнитные ленты,
содержащие информацию, которая принадлежит ПАЧЭС или находится в
ее распоряжении.
Глава II. СОБСТВЕННОСТЬ
Статья 2
ПАЧЭС, ее имущество и активы вне зависимости от того, где и в
чьем распоряжении они находятся, пользуются иммунитетом от
судебно-процессуальных действий любого рода, за исключением тех
конкретных случаев, когда Совет своим решением санкционирует отказ
от данного иммунитета и только в той мере, в какой он это
определит. Однако это не подразумевает, что отказ от иммунитета
распространяется на исполнение каких-либо решений в отношении
собственности или на ее арест.
Статья 3
Помещения ПАЧЭС пользуются неприкосновенностью.
Статья 4
Архивы ПАЧЭС, принадлежащие ей или находящиеся в ее
распоряжении, пользуются неприкосновенностью вне зависимости от их
местонахождения.
Глава III. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРЛАМЕНТОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
Статья 5
Представители парламентов государств-членов при осуществлении
своих функций в ходе совещаний ПАЧЭС, а также при следовании к
месту проведения таких совещаний и при возвращении пользуются
следующими привилегиями и иммунитетами:
а) иммунитет от ареста или задержания и от наложения ареста
на личный багаж, а также всякого рода судебно-процессуальный
иммунитет в отношении всего сказанного, подписанного или
совершенного;
б) неприкосновенность всех письменных материалов и
документов, включая компьютерные программы, видеопленки и
видеодиски, находящиеся в их распоряжении;
в) право использования шифркодов и получения документов и
сообщений курьерской почтой или в опечатанных вализах через
дипломатические представительства государств-членов;
г) освобождение их самих и их супругов от иммиграционных
ограничений, требований по регистрации иностранцев и обязанностей
по государственным повинностям в государстве-члене, которое они
посещают или через территорию которого они следуют при
осуществлении своих функций;
д) права в области таможенного и валютного контроля: в их собственных странах - те же права, что и предоставляемые
должностным лицам руководящего уровня, выезжающим за границу в
официальную командировку; в других государствах-членах - те же права, что и
предоставляемые представителям иностранных правительств,
находящимся в официальной командировке.
Статья 6
Для обеспечения полной свободы слова и независимости при
выполнении представителями парламентов государств-членов своих
обязанностей судебно-процессуальный иммунитет в отношении того,
что было сказано или написано ими, а также в отношении их действий
при выполнении обязанностей продолжает предоставляться и после
прекращения выполнения данными лицами таких обязанностей.
Статья 7
Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям
парламентов государств-членов не в целях получения личной выгоды
самими этими лицами, а для того чтобы обеспечить независимое
осуществление ими своих функций, связанных с работой в ПАЧЭС. В
связи с этим государство-член имеет право отказаться от иммунитета
представителя своего парламента в случае, если, по мнению этого
государства-члена, такой иммунитет может помешать отправлению
правосудия и если отказ от иммунитета может быть сделан без ущерба
для той цели, для которой иммунитет был предоставлен.
Статья 8
Положения статей 5, 6 и 7 настоящего Протокола не применяются
в отношениях между представителем парламента и государством,
парламент которого он представляет или представлял.
Глава IV. ПЕРСОНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА
Статья 9
Положения статей 5, 6, 7 и 8 настоящего Протокола применяются
в отношении персонала Международного секретариата при
осуществлении им своих функций в ходе совещаний ПАЧЭС, а также при
следовании к месту проведения таких совещаний и при возвращении.
Глава V. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
Статья 10
Все разногласия, возникающие между государствами-членами в
отношении толкования или применения положений настоящего
Протокола, решаются путем консультаций, а если к соглашению прийти
не удается, вопрос выносится на рассмотрение Совета для
рассмотрения и принятия надлежащих мер в соответствии с
международным правом.
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11
Ничто в настоящем Протоколе не может быть истолковано в
качестве прямого или косвенного изменения статуса ПАЧЭС как
органа, связанного с ЧЭС в соответствии со статьей 20 Устава
( 998_009 ).
Статья 12
1. Настоящий Протокол открыт для подписания или присоединения
для всех государств-членов.
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или
одобрению.
3. Ратификационные грамоты, документы о принятии, об
одобрении настоящего Протокола или о присоединении к нему сдаются
на хранение в ПМС ЧЭС.
Статья 13
Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении положений
настоящего Протокола, за исключением положений статей 8 и 9.
Статья 14
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего за месяцем, когда девять подписавших Протокол
государств сдадут на хранение свои ратификационные грамоты либо
документы о его принятии или об одобрении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает,
одобряет настоящий Протокол или присоединяется к нему после дня
его вступления в силу, Протокол вступает в силу в день сдачи этим
государством на хранение соответствующих документов.
Статья 15
1. Любое государство-член может предложить внести поправку в
настоящий Протокол.
2. Текст любой предлагаемой поправки распространяется среди
государств-членов через ПМС ЧЭС и представляется Совету для
утверждения.
3. Поправки к настоящему Протоколу, утвержденные в
соответствии с пунктом 2 настоящего Протокола, подлежат
ратификации, принятию или одобрению государствами-членами и
вступают в силу в соответствии с процедурой, изложенной в статье
14 настоящего Протокола.
Статья 16
Подлинный текст настоящего Протокола в единственном
экземпляре на английском языке сдается на хранение в ПМС ЧЭС.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом
уполномоченные на то, подписали настоящий Протокол.
Совершено в г. "____" ________ 2002 г.
(Подписи)вгору